Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3345 - Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades

24487 - Treball Fi de Grau


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3345 - Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
Assignatura:
24487 - Treball Fi de Grau
Àmbit:
---
Crèdits:
8.0
Curs:
5
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Professorat:
Maria del Carme Bach Martorell
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Titulació/estudi: Grau en Traducció i Interpretació i Grau en Llengües Aplicades
Curs: Cinquè
Trimestre: 
Segon i tercer
Nombre de crèdits ECTS: 
8 + 8
Hores de dedicació de l’estudiant: 
200 + 200
Tipus d’assignatura: Obligatòria
Professors: 
GG: Carme Bach; Seminaris: Blanca Arias, Encarna Atienza, Carme Bach, Núria Bel, Mario Bisiada, Vicent Climent, Joan Costa, Anna Espunya, Rosa Estopà, Judit Feliu, Mercè Lorente, Alba Milà, Marcel Ortín, Tianqi Zhang
Llengües de docència: GG, català; els seminaris, depèn de la matèria del seminari i de les especificacions de cada professor, pot ser qualsevol de les llengües o idiomes de l’estudi.

 1. Presentació de l’assignatura

Tal com es desprèn de l’article 12.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, el Programa de doble titulació “Doble grau en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades”, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 d’abril del 2016, estableix que en el doble grau s’ha de realitzar un treball de fi de grau (TFG) per a cadascuna de les dues titulacions (Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades). L’estudiant que cursi aquests estudis, per tant, ha de realitzar dos TFG. Tanmateix, per tal d’afavorir la integració de les competències dels dos graus de manera transversal i multidisciplinària, des de la Facultat es promou que els dos treballs que ha de realitzar l’estudiant s’integrin en un projecte únic de TFG de doble grau que avaluï l’adquisició de les competències de tots dos graus ―en endavant, TFG de doble grau integrat. Aquesta instrucció regula el TFG de doble grau integrat; els estudiants que desitgin realitzar dos treballs de fi de grau independents temàticament i no integrats en un projecte únic els faran dins del marc que regula els treballs de fi de grau de cadascuna de les dues titulacions que componen el doble grau.

Els alumnes matriculats a l’assignatura es distribuiran per tutors tenint en compte les preferències temàtiques expressades. L’assignació de tutor té la vigència limitada al curs acadèmic en què es matricula el TFG. En el cas que no se superi l’assignatura, l’estudiant l’haurà de matricular de nou i tornar a iniciar el procediment de sol·licitud de tema.

Ateses les característiques d’aquesta assignatura, cada estudiant ha de formalitzar a l’inici un “acord acadèmic de TFG” amb el tutor del treball, que haurà de lliurar al professor de GG (Carme Bach) i que inclourà obligatòriament els punts següents:

 • Títol del treball (perspectiva doble)
 • Justificació de l’interès i objectius previstos
 • Metodologia o metodologies previstes

 

El TFG de doble grau integrat consisteix en un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirits en l’ensenyament de les dues titulacions. Per fer-ho possible, el TFG de doble grau integrat:

 1. haurà de tenir dues parts diferenciades, cadascuna de les quals posi el focus en les competències d’un dels graus;
 2. o bé, haurà de tractar un tema transversal que posi en funcionament els coneixements adquirits en els dos graus, amb un doble focus que es correspongui als perfils formatius de cadascun dels graus.

La introducció del TFG de doble grau integrat ha de presentar els dos TFG que en formen part, amb menció explícita dels seus títols respectius, i ha d’explicar com s’integren en un projecte únic. La doble perspectiva del treball ha de quedar recollida també, en la mesura del possible, en els objectius, la conclusió i l’índex.

El TFG de doble grau integrat és necessàriament individual. Conclou amb la seva defensa i aprovació, i té un valor de 8 crèdits ECTS per a cadascun dels treballs que integra. L'extensió estarà entre 120.000 i 160.000 caràcters amb espais (equivalents aproximadament a 60-80 pàgines de text sense imatges amb interlineat 1,5). Excepcionalment, d'acord amb la disciplina i el tema, i segons el criteri del tutor, el treball podrà tenir una extensió diferent a l’estipulada. Els treballs hauran de complir les normes ètiques de la recerca i del món acadèmic.

Les convencions tipogràfiques, bibliogràfiques i d'edició per al TFG es publiquen en un document específic. Aquest document tindrà un caràcter orientatiu.

 

Competències associades

Competències del grau en Traducció i Interpretació:

El TFG integra les competències adquirides al llarg de la carrera, tant les generals com les específiques de cada seminari. Les competències generals són les següents:

G.1. Capacitat d’anàlisi i síntesi

G.2. Anàlisi de situacions i resolució de problemes

G.3. Raonament crític

G.4. Cerca documental i de fonts d’investigació

G.5. Gestió de la informació

G.6. Coneixements d’informàtica

G.7. Presa de decisions

G.8. Organització i planificació

G.9. Creativitat

G.10. Comunicació oral i escrita en llengües pròpies i estrangeres, i adaptada a

l’ interlocutor

G.11. Coneixement de la cultura pròpia i almenys de dues estrangeres

G.12. Habilitat en les relacions interpersonals  

G.13. Capacitat de treball individual i en equip

G.14. Capacitat de treball en contextos internacionals i interdisciplinaris

G.15. Adaptabilitat a contextos internacionals

G.16. Iniciativa, coordinació i lideratge

G.17. Aplicació de coneixements a la pràctica

G.18. Reconeixement i comprensió de la diversitat i de la multiculturalitat

G.19. Motivació per la qualitat

G.20. Capacitat d’aprenentatge autònom i de formació continuada

G.21. Adaptabilitat a noves situacions

G.22. Disseny i gestió de projectes

Competències del grau en Llengües Aplicades:

G.1. Capacitat d’anàlisi i síntesi

G.2. Anàlisi de situacions i resolució de problemes

G.3. Raonament crític

G.4. Cerca documental i de fonts d’investigació

G.5. Gestió de la informació

G.6. Coneixements d’informàtica

G.7. Presa de decisions

G.8. Organització i planificació

G.9. Creativitat

G.10. Comunicació oral i escrita en llengües pròpies i estrangeres, i adaptada a

l’ interlocutor

G.11. Coneixement de la cultura pròpia i almenys de dues estrangeres

G.12. Habilitat en les relacions interpersonals 

G.13. Capacitat de treball individual i en equip

G.14. Capacitat de treball en contextos internacionals i interdisciplinaris

G.15. Adaptabilitat a contextos internacionals

G.16. Iniciativa, coordinació i lideratge

G.17. Aplicació de coneixements a la pràctica

G.18. Reconeixement i comprensió de la diversitat i de la multiculturalitat

G.19. Motivació per la qualitat

G.20. Capacitat d’aprenentatge autònom i de formació continuada

G.21. Adaptabilitat a noves situacions

G.22. Disseny i gestió de projectes

 

Al TFG es prestarà especial atenció a l’avaluació de les competències de gestió de la informació i informàtiques (G.4, G.5 i G.6): l’estudiant haurà de demostrar la seva capacitat en l’ús de recursos tecnològics, tractament de la informació i cura en la presentació de continguts.

Les competències específiques del TFG varien segons el tema de treball de TFG que faci cada estudiant.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Degut a la temàtica diversa dels TFG, es mirarà d'orientar els estudiants perquè reflexionin sobre la possibilitat de tenir en compte algun dels objectius del pla estratègic 2030 per al desenvolupament sostenible de l'ONU. Concretament, preveiem que, per al nostre àmbit, la majoria de treballs aniran relacionats amb aquests ODS:

 • Fi de la pobresa
 • Salut i benestar
 • Educació de qualitat
 • Igualtat de gènere
 • Reducció de les igualtats

 

Continguts

Independentment dels continguts que es puguin tractar a les sessions amb els tutors de TFG, els continguts comuns de l’assignatura són els següents:

 1. Què és un treball de fi de grau: contingut i característiques formals i ODS.
 2. El codi ètic de la UPF. La veu pròpia.
 3. Tractament de la informació escrita, impresa i digital.
 4. Comunicació i gestió de la informació /dades en diferents tipus de suport .
 5. Estratègies per a identificar necessitats d’informació, localitzar-la i accedir-hi.
 6. Comparació i avaluació de la informació: indicis de qualitat.
 7. Eines per a l’elaboració de la bibliografia del TFG.
 8. Format i estructura del TFG.
 9. Els resums inicials i les llengües dels resums.
 10. La defensa oral del TFG: contingut i característiques formals.

Metodologia docent

El TFG és una assignatura a cadascun dels dos graus que conformen el doble grau. Tanmateix, té una organització específica diferent de la de la resta d’assignatures: hi ha un professor de grup gran que coordina l’assignatura i un seguit de professors que exerceixen de tutors dels estudiants. La docència del treball de fi de grau es concentra en el segon i tercer trimestre del cinquè curs dels estudis, tot i que algunes tasques prèvies a l’inici del treball es realitzaran amb anterioritat a l’inici de la docència pròpiament dita.

El TFG s’organitza amb sessions de grup gran i sessions de seminari o tutories. El professor de grup gran i el professor-tutor de seminari tenen les responsabilitats següents:

Correspon al / la professor/a de grup gran:

 1. Comunicar a l’estudiant les característiques i els objectius del TFG explicitats al pla docent;
 2. Coordinar els professors-tutors i donar-los accés a tota la informació que es fa arribar als estudiants;
 3. Actualitzar el pla docent de l’assignatura;
 4. Coordinar la docència de les sessions de grup gran;
 5. Establir el termini i la forma de lliurar el treball escrit i vetllar perquè no hi hagi plagi (per exemple, mitjançant l’eina Turnitin);
 6. Organitzar la defensa pública dels treballs;
 7. Introduir les qualificacions dels treballs als aplicatius d’avaluació.

Correspon al / la professor/a-tutor/a:

 1. Orientar l’estudiant en la tria del tema i el desenvolupament del treball;
 2. Fer el seguiment del treball i realitzar les tutories que es considerin necessàries;
 3. Autoritzar la presentació i la defensa del treball en els termes establerts en el punt 3 (vid. Infra);
 4. Avaluar els treballs que ha tutoritzat, la qual cosa inclou l’avaluació ordinària, la revisió i, si escau, la recuperació;
 5. Participar en l’avaluació de treballs tutoritzats per altres professors i, si escau, en la recuperació d’aquests treballs;
 6. Estendre acta d’avaluació del treball (V. Annex 1);
 7. Conservar els treballs segons la normativa de la Universitat.

L’assignatura s’organitza de la manera següent:

 • 3 sessions de grup gran de 90 minuts.
 • un mínim de 2 i un màxim de 9 sessions de seminari de fins a 60 minuts.
 • un mínim de tutories presencials i no presencials, consignades al document “Acord acadèmic” (excloses les prèvies a la signatura de l'acord acadèmic).

Avaluació

Els estudiants hauran de presentar el treball en la data que s’indica al pla docent de l’assignatura. És obligatori presentar el TFG dins del termini establert al juny per poder accedir a la recuperació de juliol. Per poder entregar el treball, cal el vistiplau del tutor. Si el tutor no hi dona el vistiplau, el treball tindrà un No Presentat i no tindrà dret a recuperació. Els TFG no presentats no són recuperables i, per tant, caldrà tornar a matricular l’assignatura el curs següent.

L’avaluació serà feta per una comissió formada per dos docents de l’assignatura, un dels quals serà el tutor de l’estudiant; l’avaluació inclourà la valoració del procés, del treball escrit i una defensa oral amb els percentatges que s’indiquen al Pla Docent de l’assignatura i també a l’acta d’avaluació del treball.

El lliurament de la versió definitiva del treball i la defensa pública tindran lloc durant el període d’exàmens corresponent al tercer trimestre. El professor de grup gran publicarà amb una antelació mínima d’una setmana la data i l’hora en què l’estudiant haurà de defensar públicament el treball.

L’acte de defensa del treball (en català, en castellà, en anglès o en qualsevol altra llengua de docència de l’ensenyament, si és el cas) haurà de seguir les instruccions incloses al pla docent de l’assignatura.

El TFG és recuperable. En el supòsit que el TFG sigui qualificat amb un suspens, els professors avaluadors emetran un informe per a l’estudiant que permeti corregir les deficiències apreciades en el treball. Durant el període de recuperació determinat pel centre s’establirà una nova data de presentació i defensa del TFG. 

Els millors treballs dels avaluats amb les notes Excel·lent i Excel·lent Matrícula d’Honor es podran publicar en l’e-Repositori (Repositori Digital de la UPF) o qualsevol altre creat per la UPF o el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, comptant sempre amb l’autorització dels autors.

La nota del TFG es basa en l’avaluació del procés d’elaboració del treball, del treball escrit presentat i de la defensa oral d’acord amb els percentatges de la taula següent. 

ATENCIÓ: Pel que fa a la recuperació, la nota màxima que pot obtenir el treball és un 8.

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació i competències avaluades

Ponderació sobre la nota final

Requisits i observacions

Recuperable/ 
No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Procés d’elaboració10% (tutor/a)

 

 No recuperableEs conserva la nota del curs a la recuperació.--

Treball final lliurat

80%

 

(40% tutor, 40% un altre avaluador)

Cal el vistiplau del tutor per poder lliurar-lo.

Recuperable si la nota  és igual o superior a 4/10. No recuperable si és inferior

80%

(40% tutor, 40% un altre avaluador).

Reelaboració del producte final per millorar-lo

Defensa oral

10%

(5% tutor, 5% un altre avaluador)

La defensa oral és obligatòria. Només es poden defensar els treballs lliurats en el termini establert.

Recuperable

10%

(5% tutor, 5% un altre avaluador)

Presentació oral durant la segona quinzena de juliol

 

La versió final del TFG (en format PDF) s’haurà de penjar obligatòriament a la tasca “Lliurament TFG” (AG, grup gran de l’assignatura), sempre que hagi rebut el vist-i-plau del tutor.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia general

Da Cunha, Iria (2016) El trabajo de fin de grado y de máster. Redacción, defensa y publicación. Barcelona: UOC 

Regueiro, M. L. - D. Sáez (2013) El español académico. Guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco Libros, S.L. 

Tolchinsky, L. (Coord.)(2013) La escritura académica a través de las disciplinas. Barcelona: Octaedro. 

Sancho, Jordi (2014) Com escriure i presentar el millor treball acadèmic: guia pràctica per a estudiants i professors. Vic: Eumo.

 

Bibliografia específica

 Ateses les característiques de l’assignatura, la bibliografia es donarà a les sessions de seminari. El tutor del TFG serà qui orientarà l’estudiant en les referències i fonts més adequades per al tema escollit.


Curs Acadèmic: 2022/23

3345 - Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades

24487 - Treball Fi de Grau


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3345 - Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
Assignatura:
24487 - Treball Fi de Grau
Àmbit:
---
Crèdits:
8.0
Curs:
5
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Professorat:
Maria del Carme Bach Martorell
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Titulació/estudi: Grau en Traducció i Interpretació i Grau en Llengües Aplicades
Curs: Cinquè
Trimestre: 
Segon i tercer
Nombre de crèdits ECTS: 
8 + 8
Hores de dedicació de l’estudiant: 
200 + 200
Tipus d’assignatura: Obligatòria
Professors: 
GG: Carme Bach; Seminaris: Blanca Arias, Encarna Atienza, Carme Bach, Núria Bel, Mario Bisiada, Vicent Climent, Joan Costa, Anna Espunya, Rosa Estopà, Judit Feliu, Mercè Lorente, Alba Milà, Marcel Ortín, Tianqi Zhang
Llengües de docència: GG, català; els seminaris, depèn de la matèria del seminari i de les especificacions de cada professor, pot ser qualsevol de les llengües o idiomes de l’estudi.

 1. Presentació de l’assignatura

Tal com es desprèn de l’article 12.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, el Programa de doble titulació “Doble grau en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades”, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 d’abril del 2016, estableix que en el doble grau s’ha de realitzar un treball de fi de grau (TFG) per a cadascuna de les dues titulacions (Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades). L’estudiant que cursi aquests estudis, per tant, ha de realitzar dos TFG. Tanmateix, per tal d’afavorir la integració de les competències dels dos graus de manera transversal i multidisciplinària, des de la Facultat es promou que els dos treballs que ha de realitzar l’estudiant s’integrin en un projecte únic de TFG de doble grau que avaluï l’adquisició de les competències de tots dos graus ―en endavant, TFG de doble grau integrat. Aquesta instrucció regula el TFG de doble grau integrat; els estudiants que desitgin realitzar dos treballs de fi de grau independents temàticament i no integrats en un projecte únic els faran dins del marc que regula els treballs de fi de grau de cadascuna de les dues titulacions que componen el doble grau.

Els alumnes matriculats a l’assignatura es distribuiran per tutors tenint en compte les preferències temàtiques expressades. L’assignació de tutor té la vigència limitada al curs acadèmic en què es matricula el TFG. En el cas que no se superi l’assignatura, l’estudiant l’haurà de matricular de nou i tornar a iniciar el procediment de sol·licitud de tema.

Ateses les característiques d’aquesta assignatura, cada estudiant ha de formalitzar a l’inici un “acord acadèmic de TFG” amb el tutor del treball, que haurà de lliurar al professor de GG (Carme Bach) i que inclourà obligatòriament els punts següents:

 • Títol del treball (perspectiva doble)
 • Justificació de l’interès i objectius previstos
 • Metodologia o metodologies previstes

 

El TFG de doble grau integrat consisteix en un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirits en l’ensenyament de les dues titulacions. Per fer-ho possible, el TFG de doble grau integrat:

 1. haurà de tenir dues parts diferenciades, cadascuna de les quals posi el focus en les competències d’un dels graus;
 2. o bé, haurà de tractar un tema transversal que posi en funcionament els coneixements adquirits en els dos graus, amb un doble focus que es correspongui als perfils formatius de cadascun dels graus.

La introducció del TFG de doble grau integrat ha de presentar els dos TFG que en formen part, amb menció explícita dels seus títols respectius, i ha d’explicar com s’integren en un projecte únic. La doble perspectiva del treball ha de quedar recollida també, en la mesura del possible, en els objectius, la conclusió i l’índex.

El TFG de doble grau integrat és necessàriament individual. Conclou amb la seva defensa i aprovació, i té un valor de 8 crèdits ECTS per a cadascun dels treballs que integra. L'extensió estarà entre 120.000 i 160.000 caràcters amb espais (equivalents aproximadament a 60-80 pàgines de text sense imatges amb interlineat 1,5). Excepcionalment, d'acord amb la disciplina i el tema, i segons el criteri del tutor, el treball podrà tenir una extensió diferent a l’estipulada. Els treballs hauran de complir les normes ètiques de la recerca i del món acadèmic.

Les convencions tipogràfiques, bibliogràfiques i d'edició per al TFG es publiquen en un document específic. Aquest document tindrà un caràcter orientatiu.

 

Competències associades

Competències del grau en Traducció i Interpretació:

El TFG integra les competències adquirides al llarg de la carrera, tant les generals com les específiques de cada seminari. Les competències generals són les següents:

G.1. Capacitat d’anàlisi i síntesi

G.2. Anàlisi de situacions i resolució de problemes

G.3. Raonament crític

G.4. Cerca documental i de fonts d’investigació

G.5. Gestió de la informació

G.6. Coneixements d’informàtica

G.7. Presa de decisions

G.8. Organització i planificació

G.9. Creativitat

G.10. Comunicació oral i escrita en llengües pròpies i estrangeres, i adaptada a

l’ interlocutor

G.11. Coneixement de la cultura pròpia i almenys de dues estrangeres

G.12. Habilitat en les relacions interpersonals  

G.13. Capacitat de treball individual i en equip

G.14. Capacitat de treball en contextos internacionals i interdisciplinaris

G.15. Adaptabilitat a contextos internacionals

G.16. Iniciativa, coordinació i lideratge

G.17. Aplicació de coneixements a la pràctica

G.18. Reconeixement i comprensió de la diversitat i de la multiculturalitat

G.19. Motivació per la qualitat

G.20. Capacitat d’aprenentatge autònom i de formació continuada

G.21. Adaptabilitat a noves situacions

G.22. Disseny i gestió de projectes

Competències del grau en Llengües Aplicades:

G.1. Capacitat d’anàlisi i síntesi

G.2. Anàlisi de situacions i resolució de problemes

G.3. Raonament crític

G.4. Cerca documental i de fonts d’investigació

G.5. Gestió de la informació

G.6. Coneixements d’informàtica

G.7. Presa de decisions

G.8. Organització i planificació

G.9. Creativitat

G.10. Comunicació oral i escrita en llengües pròpies i estrangeres, i adaptada a

l’ interlocutor

G.11. Coneixement de la cultura pròpia i almenys de dues estrangeres

G.12. Habilitat en les relacions interpersonals 

G.13. Capacitat de treball individual i en equip

G.14. Capacitat de treball en contextos internacionals i interdisciplinaris

G.15. Adaptabilitat a contextos internacionals

G.16. Iniciativa, coordinació i lideratge

G.17. Aplicació de coneixements a la pràctica

G.18. Reconeixement i comprensió de la diversitat i de la multiculturalitat

G.19. Motivació per la qualitat

G.20. Capacitat d’aprenentatge autònom i de formació continuada

G.21. Adaptabilitat a noves situacions

G.22. Disseny i gestió de projectes

 

Al TFG es prestarà especial atenció a l’avaluació de les competències de gestió de la informació i informàtiques (G.4, G.5 i G.6): l’estudiant haurà de demostrar la seva capacitat en l’ús de recursos tecnològics, tractament de la informació i cura en la presentació de continguts.

Les competències específiques del TFG varien segons el tema de treball de TFG que faci cada estudiant.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Degut a la temàtica diversa dels TFG, es mirarà d'orientar els estudiants perquè reflexionin sobre la possibilitat de tenir en compte algun dels objectius del pla estratègic 2030 per al desenvolupament sostenible de l'ONU. Concretament, preveiem que, per al nostre àmbit, la majoria de treballs aniran relacionats amb aquests ODS:

 • Fi de la pobresa
 • Salut i benestar
 • Educació de qualitat
 • Igualtat de gènere
 • Reducció de les igualtats

 

Continguts

Independentment dels continguts que es puguin tractar a les sessions amb els tutors de TFG, els continguts comuns de l’assignatura són els següents:

 1. Què és un treball de fi de grau: contingut i característiques formals i ODS.
 2. El codi ètic de la UPF. La veu pròpia.
 3. Tractament de la informació escrita, impresa i digital.
 4. Comunicació i gestió de la informació /dades en diferents tipus de suport .
 5. Estratègies per a identificar necessitats d’informació, localitzar-la i accedir-hi.
 6. Comparació i avaluació de la informació: indicis de qualitat.
 7. Eines per a l’elaboració de la bibliografia del TFG.
 8. Format i estructura del TFG.
 9. Els resums inicials i les llengües dels resums.
 10. La defensa oral del TFG: contingut i característiques formals.

Metodologia docent

El TFG és una assignatura a cadascun dels dos graus que conformen el doble grau. Tanmateix, té una organització específica diferent de la de la resta d’assignatures: hi ha un professor de grup gran que coordina l’assignatura i un seguit de professors que exerceixen de tutors dels estudiants. La docència del treball de fi de grau es concentra en el segon i tercer trimestre del cinquè curs dels estudis, tot i que algunes tasques prèvies a l’inici del treball es realitzaran amb anterioritat a l’inici de la docència pròpiament dita.

El TFG s’organitza amb sessions de grup gran i sessions de seminari o tutories. El professor de grup gran i el professor-tutor de seminari tenen les responsabilitats següents:

Correspon al / la professor/a de grup gran:

 1. Comunicar a l’estudiant les característiques i els objectius del TFG explicitats al pla docent;
 2. Coordinar els professors-tutors i donar-los accés a tota la informació que es fa arribar als estudiants;
 3. Actualitzar el pla docent de l’assignatura;
 4. Coordinar la docència de les sessions de grup gran;
 5. Establir el termini i la forma de lliurar el treball escrit i vetllar perquè no hi hagi plagi (per exemple, mitjançant l’eina Turnitin);
 6. Organitzar la defensa pública dels treballs;
 7. Introduir les qualificacions dels treballs als aplicatius d’avaluació.

Correspon al / la professor/a-tutor/a:

 1. Orientar l’estudiant en la tria del tema i el desenvolupament del treball;
 2. Fer el seguiment del treball i realitzar les tutories que es considerin necessàries;
 3. Autoritzar la presentació i la defensa del treball en els termes establerts en el punt 3 (vid. Infra);
 4. Avaluar els treballs que ha tutoritzat, la qual cosa inclou l’avaluació ordinària, la revisió i, si escau, la recuperació;
 5. Participar en l’avaluació de treballs tutoritzats per altres professors i, si escau, en la recuperació d’aquests treballs;
 6. Estendre acta d’avaluació del treball (V. Annex 1);
 7. Conservar els treballs segons la normativa de la Universitat.

L’assignatura s’organitza de la manera següent:

 • 3 sessions de grup gran de 90 minuts.
 • un mínim de 2 i un màxim de 9 sessions de seminari de fins a 60 minuts.
 • un mínim de tutories presencials i no presencials, consignades al document “Acord acadèmic” (excloses les prèvies a la signatura de l'acord acadèmic).

Avaluació

Els estudiants hauran de presentar el treball en la data que s’indica al pla docent de l’assignatura. És obligatori presentar el TFG dins del termini establert al juny per poder accedir a la recuperació de juliol. Per poder entregar el treball, cal el vistiplau del tutor. Si el tutor no hi dona el vistiplau, el treball tindrà un No Presentat i no tindrà dret a recuperació. Els TFG no presentats no són recuperables i, per tant, caldrà tornar a matricular l’assignatura el curs següent.

L’avaluació serà feta per una comissió formada per dos docents de l’assignatura, un dels quals serà el tutor de l’estudiant; l’avaluació inclourà la valoració del procés, del treball escrit i una defensa oral amb els percentatges que s’indiquen al Pla Docent de l’assignatura i també a l’acta d’avaluació del treball.

El lliurament de la versió definitiva del treball i la defensa pública tindran lloc durant el període d’exàmens corresponent al tercer trimestre. El professor de grup gran publicarà amb una antelació mínima d’una setmana la data i l’hora en què l’estudiant haurà de defensar públicament el treball.

L’acte de defensa del treball (en català, en castellà, en anglès o en qualsevol altra llengua de docència de l’ensenyament, si és el cas) haurà de seguir les instruccions incloses al pla docent de l’assignatura.

El TFG és recuperable. En el supòsit que el TFG sigui qualificat amb un suspens, els professors avaluadors emetran un informe per a l’estudiant que permeti corregir les deficiències apreciades en el treball. Durant el període de recuperació determinat pel centre s’establirà una nova data de presentació i defensa del TFG. 

Els millors treballs dels avaluats amb les notes Excel·lent i Excel·lent Matrícula d’Honor es podran publicar en l’e-Repositori (Repositori Digital de la UPF) o qualsevol altre creat per la UPF o el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, comptant sempre amb l’autorització dels autors.

La nota del TFG es basa en l’avaluació del procés d’elaboració del treball, del treball escrit presentat i de la defensa oral d’acord amb els percentatges de la taula següent. 

ATENCIÓ: Pel que fa a la recuperació, la nota màxima que pot obtenir el treball és un 8.

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació i competències avaluades

Ponderació sobre la nota final

Requisits i observacions

Recuperable/ 
No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Procés d’elaboració10% (tutor/a)

 

 No recuperableEs conserva la nota del curs a la recuperació.--

Treball final lliurat

80%

 

(40% tutor, 40% un altre avaluador)

Cal el vistiplau del tutor per poder lliurar-lo.

Recuperable si la nota  és igual o superior a 4/10. No recuperable si és inferior

80%

(40% tutor, 40% un altre avaluador).

Reelaboració del producte final per millorar-lo

Defensa oral

10%

(5% tutor, 5% un altre avaluador)

La defensa oral és obligatòria. Només es poden defensar els treballs lliurats en el termini establert.

Recuperable

10%

(5% tutor, 5% un altre avaluador)

Presentació oral durant la segona quinzena de juliol

 

La versió final del TFG (en format PDF) s’haurà de penjar obligatòriament a la tasca “Lliurament TFG” (AG, grup gran de l’assignatura), sempre que hagi rebut el vist-i-plau del tutor.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia general

Da Cunha, Iria (2016) El trabajo de fin de grado y de máster. Redacción, defensa y publicación. Barcelona: UOC 

Regueiro, M. L. - D. Sáez (2013) El español académico. Guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco Libros, S.L. 

Tolchinsky, L. (Coord.)(2013) La escritura académica a través de las disciplinas. Barcelona: Octaedro. 

Sancho, Jordi (2014) Com escriure i presentar el millor treball acadèmic: guia pràctica per a estudiants i professors. Vic: Eumo.

 

Bibliografia específica

 Ateses les característiques de l’assignatura, la bibliografia es donarà a les sessions de seminari. El tutor del TFG serà qui orientarà l’estudiant en les referències i fonts més adequades per al tema escollit.


Curs Acadèmic: 2022/23

3345 - Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades

24487 - Treball Fi de Grau


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3345 - Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
Assignatura:
24487 - Treball Fi de Grau
Àmbit:
---
Crèdits:
8.0
Curs:
5
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Professorat:
Maria del Carme Bach Martorell
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Titulació/estudi: Grau en Traducció i Interpretació i Grau en Llengües Aplicades
Curs: Cinquè
Trimestre: 
Segon i tercer
Nombre de crèdits ECTS: 
8 + 8
Hores de dedicació de l’estudiant: 
200 + 200
Tipus d’assignatura: Obligatòria
Professors: 
GG: Carme Bach; Seminaris: Blanca Arias, Encarna Atienza, Carme Bach, Núria Bel, Mario Bisiada, Vicent Climent, Joan Costa, Anna Espunya, Rosa Estopà, Judit Feliu, Mercè Lorente, Alba Milà, Marcel Ortín, Tianqi Zhang
Llengües de docència: GG, català; els seminaris, depèn de la matèria del seminari i de les especificacions de cada professor, pot ser qualsevol de les llengües o idiomes de l’estudi.

 1. Presentació de l’assignatura

Tal com es desprèn de l’article 12.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, el Programa de doble titulació “Doble grau en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades”, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 d’abril del 2016, estableix que en el doble grau s’ha de realitzar un treball de fi de grau (TFG) per a cadascuna de les dues titulacions (Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades). L’estudiant que cursi aquests estudis, per tant, ha de realitzar dos TFG. Tanmateix, per tal d’afavorir la integració de les competències dels dos graus de manera transversal i multidisciplinària, des de la Facultat es promou que els dos treballs que ha de realitzar l’estudiant s’integrin en un projecte únic de TFG de doble grau que avaluï l’adquisició de les competències de tots dos graus ―en endavant, TFG de doble grau integrat. Aquesta instrucció regula el TFG de doble grau integrat; els estudiants que desitgin realitzar dos treballs de fi de grau independents temàticament i no integrats en un projecte únic els faran dins del marc que regula els treballs de fi de grau de cadascuna de les dues titulacions que componen el doble grau.

Els alumnes matriculats a l’assignatura es distribuiran per tutors tenint en compte les preferències temàtiques expressades. L’assignació de tutor té la vigència limitada al curs acadèmic en què es matricula el TFG. En el cas que no se superi l’assignatura, l’estudiant l’haurà de matricular de nou i tornar a iniciar el procediment de sol·licitud de tema.

Ateses les característiques d’aquesta assignatura, cada estudiant ha de formalitzar a l’inici un “acord acadèmic de TFG” amb el tutor del treball, que haurà de lliurar al professor de GG (Carme Bach) i que inclourà obligatòriament els punts següents:

 • Títol del treball (perspectiva doble)
 • Justificació de l’interès i objectius previstos
 • Metodologia o metodologies previstes

 

El TFG de doble grau integrat consisteix en un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirits en l’ensenyament de les dues titulacions. Per fer-ho possible, el TFG de doble grau integrat:

 1. haurà de tenir dues parts diferenciades, cadascuna de les quals posi el focus en les competències d’un dels graus;
 2. o bé, haurà de tractar un tema transversal que posi en funcionament els coneixements adquirits en els dos graus, amb un doble focus que es correspongui als perfils formatius de cadascun dels graus.

La introducció del TFG de doble grau integrat ha de presentar els dos TFG que en formen part, amb menció explícita dels seus títols respectius, i ha d’explicar com s’integren en un projecte únic. La doble perspectiva del treball ha de quedar recollida també, en la mesura del possible, en els objectius, la conclusió i l’índex.

El TFG de doble grau integrat és necessàriament individual. Conclou amb la seva defensa i aprovació, i té un valor de 8 crèdits ECTS per a cadascun dels treballs que integra. L'extensió estarà entre 120.000 i 160.000 caràcters amb espais (equivalents aproximadament a 60-80 pàgines de text sense imatges amb interlineat 1,5). Excepcionalment, d'acord amb la disciplina i el tema, i segons el criteri del tutor, el treball podrà tenir una extensió diferent a l’estipulada. Els treballs hauran de complir les normes ètiques de la recerca i del món acadèmic.

Les convencions tipogràfiques, bibliogràfiques i d'edició per al TFG es publiquen en un document específic. Aquest document tindrà un caràcter orientatiu.

 

Competències associades

Competències del grau en Traducció i Interpretació:

El TFG integra les competències adquirides al llarg de la carrera, tant les generals com les específiques de cada seminari. Les competències generals són les següents:

G.1. Capacitat d’anàlisi i síntesi

G.2. Anàlisi de situacions i resolució de problemes

G.3. Raonament crític

G.4. Cerca documental i de fonts d’investigació

G.5. Gestió de la informació

G.6. Coneixements d’informàtica

G.7. Presa de decisions

G.8. Organització i planificació

G.9. Creativitat

G.10. Comunicació oral i escrita en llengües pròpies i estrangeres, i adaptada a

l’ interlocutor

G.11. Coneixement de la cultura pròpia i almenys de dues estrangeres

G.12. Habilitat en les relacions interpersonals  

G.13. Capacitat de treball individual i en equip

G.14. Capacitat de treball en contextos internacionals i interdisciplinaris

G.15. Adaptabilitat a contextos internacionals

G.16. Iniciativa, coordinació i lideratge

G.17. Aplicació de coneixements a la pràctica

G.18. Reconeixement i comprensió de la diversitat i de la multiculturalitat

G.19. Motivació per la qualitat

G.20. Capacitat d’aprenentatge autònom i de formació continuada

G.21. Adaptabilitat a noves situacions

G.22. Disseny i gestió de projectes

Competències del grau en Llengües Aplicades:

G.1. Capacitat d’anàlisi i síntesi

G.2. Anàlisi de situacions i resolució de problemes

G.3. Raonament crític

G.4. Cerca documental i de fonts d’investigació

G.5. Gestió de la informació

G.6. Coneixements d’informàtica

G.7. Presa de decisions

G.8. Organització i planificació

G.9. Creativitat

G.10. Comunicació oral i escrita en llengües pròpies i estrangeres, i adaptada a

l’ interlocutor

G.11. Coneixement de la cultura pròpia i almenys de dues estrangeres

G.12. Habilitat en les relacions interpersonals 

G.13. Capacitat de treball individual i en equip

G.14. Capacitat de treball en contextos internacionals i interdisciplinaris

G.15. Adaptabilitat a contextos internacionals

G.16. Iniciativa, coordinació i lideratge

G.17. Aplicació de coneixements a la pràctica

G.18. Reconeixement i comprensió de la diversitat i de la multiculturalitat

G.19. Motivació per la qualitat

G.20. Capacitat d’aprenentatge autònom i de formació continuada

G.21. Adaptabilitat a noves situacions

G.22. Disseny i gestió de projectes

 

Al TFG es prestarà especial atenció a l’avaluació de les competències de gestió de la informació i informàtiques (G.4, G.5 i G.6): l’estudiant haurà de demostrar la seva capacitat en l’ús de recursos tecnològics, tractament de la informació i cura en la presentació de continguts.

Les competències específiques del TFG varien segons el tema de treball de TFG que faci cada estudiant.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Degut a la temàtica diversa dels TFG, es mirarà d'orientar els estudiants perquè reflexionin sobre la possibilitat de tenir en compte algun dels objectius del pla estratègic 2030 per al desenvolupament sostenible de l'ONU. Concretament, preveiem que, per al nostre àmbit, la majoria de treballs aniran relacionats amb aquests ODS:

 • Fi de la pobresa
 • Salut i benestar
 • Educació de qualitat
 • Igualtat de gènere
 • Reducció de les igualtats

 

Continguts

Independentment dels continguts que es puguin tractar a les sessions amb els tutors de TFG, els continguts comuns de l’assignatura són els següents:

 1. Què és un treball de fi de grau: contingut i característiques formals i ODS.
 2. El codi ètic de la UPF. La veu pròpia.
 3. Tractament de la informació escrita, impresa i digital.
 4. Comunicació i gestió de la informació /dades en diferents tipus de suport .
 5. Estratègies per a identificar necessitats d’informació, localitzar-la i accedir-hi.
 6. Comparació i avaluació de la informació: indicis de qualitat.
 7. Eines per a l’elaboració de la bibliografia del TFG.
 8. Format i estructura del TFG.
 9. Els resums inicials i les llengües dels resums.
 10. La defensa oral del TFG: contingut i característiques formals.

Metodologia docent

El TFG és una assignatura a cadascun dels dos graus que conformen el doble grau. Tanmateix, té una organització específica diferent de la de la resta d’assignatures: hi ha un professor de grup gran que coordina l’assignatura i un seguit de professors que exerceixen de tutors dels estudiants. La docència del treball de fi de grau es concentra en el segon i tercer trimestre del cinquè curs dels estudis, tot i que algunes tasques prèvies a l’inici del treball es realitzaran amb anterioritat a l’inici de la docència pròpiament dita.

El TFG s’organitza amb sessions de grup gran i sessions de seminari o tutories. El professor de grup gran i el professor-tutor de seminari tenen les responsabilitats següents:

Correspon al / la professor/a de grup gran:

 1. Comunicar a l’estudiant les característiques i els objectius del TFG explicitats al pla docent;
 2. Coordinar els professors-tutors i donar-los accés a tota la informació que es fa arribar als estudiants;
 3. Actualitzar el pla docent de l’assignatura;
 4. Coordinar la docència de les sessions de grup gran;
 5. Establir el termini i la forma de lliurar el treball escrit i vetllar perquè no hi hagi plagi (per exemple, mitjançant l’eina Turnitin);
 6. Organitzar la defensa pública dels treballs;
 7. Introduir les qualificacions dels treballs als aplicatius d’avaluació.

Correspon al / la professor/a-tutor/a:

 1. Orientar l’estudiant en la tria del tema i el desenvolupament del treball;
 2. Fer el seguiment del treball i realitzar les tutories que es considerin necessàries;
 3. Autoritzar la presentació i la defensa del treball en els termes establerts en el punt 3 (vid. Infra);
 4. Avaluar els treballs que ha tutoritzat, la qual cosa inclou l’avaluació ordinària, la revisió i, si escau, la recuperació;
 5. Participar en l’avaluació de treballs tutoritzats per altres professors i, si escau, en la recuperació d’aquests treballs;
 6. Estendre acta d’avaluació del treball (V. Annex 1);
 7. Conservar els treballs segons la normativa de la Universitat.

L’assignatura s’organitza de la manera següent:

 • 3 sessions de grup gran de 90 minuts.
 • un mínim de 2 i un màxim de 9 sessions de seminari de fins a 60 minuts.
 • un mínim de tutories presencials i no presencials, consignades al document “Acord acadèmic” (excloses les prèvies a la signatura de l'acord acadèmic).

Avaluació

Els estudiants hauran de presentar el treball en la data que s’indica al pla docent de l’assignatura. És obligatori presentar el TFG dins del termini establert al juny per poder accedir a la recuperació de juliol. Per poder entregar el treball, cal el vistiplau del tutor. Si el tutor no hi dona el vistiplau, el treball tindrà un No Presentat i no tindrà dret a recuperació. Els TFG no presentats no són recuperables i, per tant, caldrà tornar a matricular l’assignatura el curs següent.

L’avaluació serà feta per una comissió formada per dos docents de l’assignatura, un dels quals serà el tutor de l’estudiant; l’avaluació inclourà la valoració del procés, del treball escrit i una defensa oral amb els percentatges que s’indiquen al Pla Docent de l’assignatura i també a l’acta d’avaluació del treball.

El lliurament de la versió definitiva del treball i la defensa pública tindran lloc durant el període d’exàmens corresponent al tercer trimestre. El professor de grup gran publicarà amb una antelació mínima d’una setmana la data i l’hora en què l’estudiant haurà de defensar públicament el treball.

L’acte de defensa del treball (en català, en castellà, en anglès o en qualsevol altra llengua de docència de l’ensenyament, si és el cas) haurà de seguir les instruccions incloses al pla docent de l’assignatura.

El TFG és recuperable. En el supòsit que el TFG sigui qualificat amb un suspens, els professors avaluadors emetran un informe per a l’estudiant que permeti corregir les deficiències apreciades en el treball. Durant el període de recuperació determinat pel centre s’establirà una nova data de presentació i defensa del TFG. 

Els millors treballs dels avaluats amb les notes Excel·lent i Excel·lent Matrícula d’Honor es podran publicar en l’e-Repositori (Repositori Digital de la UPF) o qualsevol altre creat per la UPF o el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, comptant sempre amb l’autorització dels autors.

La nota del TFG es basa en l’avaluació del procés d’elaboració del treball, del treball escrit presentat i de la defensa oral d’acord amb els percentatges de la taula següent. 

ATENCIÓ: Pel que fa a la recuperació, la nota màxima que pot obtenir el treball és un 8.

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació i competències avaluades

Ponderació sobre la nota final

Requisits i observacions

Recuperable/ 
No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Procés d’elaboració10% (tutor/a)

 

 No recuperableEs conserva la nota del curs a la recuperació.--

Treball final lliurat

80%

 

(40% tutor, 40% un altre avaluador)

Cal el vistiplau del tutor per poder lliurar-lo.

Recuperable si la nota  és igual o superior a 4/10. No recuperable si és inferior

80%

(40% tutor, 40% un altre avaluador).

Reelaboració del producte final per millorar-lo

Defensa oral

10%

(5% tutor, 5% un altre avaluador)

La defensa oral és obligatòria. Només es poden defensar els treballs lliurats en el termini establert.

Recuperable

10%

(5% tutor, 5% un altre avaluador)

Presentació oral durant la segona quinzena de juliol

 

La versió final del TFG (en format PDF) s’haurà de penjar obligatòriament a la tasca “Lliurament TFG” (AG, grup gran de l’assignatura), sempre que hagi rebut el vist-i-plau del tutor.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia general

Da Cunha, Iria (2016) El trabajo de fin de grado y de máster. Redacción, defensa y publicación. Barcelona: UOC 

Regueiro, M. L. - D. Sáez (2013) El español académico. Guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco Libros, S.L. 

Tolchinsky, L. (Coord.)(2013) La escritura académica a través de las disciplinas. Barcelona: Octaedro. 

Sancho, Jordi (2014) Com escriure i presentar el millor treball acadèmic: guia pràctica per a estudiants i professors. Vic: Eumo.

 

Bibliografia específica

 Ateses les característiques de l’assignatura, la bibliografia es donarà a les sessions de seminari. El tutor del TFG serà qui orientarà l’estudiant en les referències i fonts més adequades per al tema escollit.