Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3377 - Grau en Enginyeria en Informàtica

24282 - Introducció a les TIC


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
337 - Escola d'Enginyeria
Estudi:
3377 - Grau en Enginyeria en Informàtica
Assignatura:
24282 - Introducció a les TIC
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Anglès
Grup 2: Català, Castellà
Grup 3: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Anglès
Grup 102: Anglès
Grup 201: Català, Castellà
Grup 202: Català, Castellà
Grup 301: Català, Castellà
Grup 302: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Anglès
Grup 102: Anglès
Grup 103: Anglès
Grup 104: Anglès
Grup 201: Català
Grup 202: Pendent
Grup 203: Català, Castellà
Grup 204: Pendent
Grup 301: Pendent
Grup 302: Català
Grup 303: Pendent
Grup 304: Català, Castellà
Professorat:
Aurelio Ruiz Garcia, David Llanos Santos, Davinia Hernandez Leo, Xavier Eduardo Lizarraga Seijas, Marc Yoshimi Beardsley , Eva Valls Garolera, Patricia Santos Rodriguez, Enric Peig Olive, Jordi Bosch Garcia
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura ofereix una visió global de la universitat, els seus recursos, els estudis/graus, les competències transversals i el món professional dels/les enginyers/res TIC. En aquest sentit, l’objectiu d’aquest curs és ajudar a preparar-vos per a les demandes i oportunitats que suposa ser estudiant universitari a la UPF. Els estudiants desenvoluparen les habilitats d’escriptura, comunicació, treball en grup i aprenentatge i adquireixen una comprensió més clara del que es necessita per tenir èxit com a estudiants a la UPF.

La visió global inclou un estudi dels actors, l'organització de les empreses i les tendències o temes emergents en el sector socioeconòmic de les TIC així com dels aspectes socials, ètics i de la pràctica professional. Tot des d'una perspectiva que permeti als alumnes comprendre i situar-se en la seva nova etapa formativa, conèixer les eines necessàries per afrontar-la amb èxit, i entendre la seva futura professió en un context social ampli.

Competències associades

Competències bàsiques:

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals

CT1.   Treballar en equip en contextos internacionals i interdisciplinaris.

CT2.   Exercir lideratge i coordinació i demostrar iniciativa.

CT4.   Comunicar-se en contextos acadèmics i professionals de forma oral i escrita en anglès. 

UPF3. Competencies de ciutadania global.

UPF4. Competència de gènere.

 

Competències específiques

CE6.   Dominar els conceptes d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa, organització i gestió d'empreses.

 

Resultats de l'aprenentatge

RA.CE6.2 Identifica aspectes en relació a l'organització i gestió d'empreses.

RA.CE13.3 Reconeix aspectes socials, ètics i de la pràctica professional, així com de la legislació i normativa vigent.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

4. Educació de qualitat
5. Igualtat de gènere
11. Ciutats i comunitats sostenibles

Prerequisits

Sense prerequisits.

Continguts

L'assignatura està organitzada en tres parts i un conjunt de pràctiques sobre competències transversals i sessions de treball:

 

SECCIÓ 1. Preparant-te per als teus estudis TIC

B1-1 Introducció als recursos del curs i del campus

B1-2 Normativa acadèmica i estructura de les titulacions

B1-3 Descobrint els serveis i les activitats de la UPF

B1-4 Estratègies d'aprenentatge per a estudis universitaris

 

SECCIÓ 2. Entenent el sector de les TIC

B2-1 Perfil professional de l'Enginyer/a TIC

B2-2 Actors i estructura del sector TIC

B2-3 Tendències del mercat i sector de les TIC I

B2-4 Tendències del mercat i sector de les TIC II

B2-5 Tendències del mercat i sector de les TIC III


SECCIÓ 3. Temes emergents en les TIC

B3-1 Ètica i privacitat de dades

B3-2 Enginyeria TIC responsable (I)

B3-3 Casos de ciència de dades

B3-4 Casos del domini audiovisual

B3-5 Enginyeria TIC responsable (II)


Sessions sobre habilitats/temes transversals


P1. Tècniques i habilitats de comunicació escrita

P2. Tècniques i habilitats de comunicació oral

P3. Recerca d'informació en fonts especialitzades

P4. Desenvolupament de coneixements i habilitats d'autoregulació


Sessions de treball

S1. Article (TT)

S2. Treball en equip

S3. Article (TT)

S4. Debat 1 (D1)

S5. Introducció a la autoregulació

S6. Debat 2 (D2)

S7. Article - Presentació/Reflexió (PT)

Metodologia docent

La metodologia d'aquesta assignatura combina sessions magistrals d'explicació del professor amb el treball individual i en grup realitzat pels estudiants en sessions de grup mitjà o petit. En particular, el treball dins i fora de l'aula s'ha organitzat de la forma següent:

 • Sessions magistrals de presentació: Presentacions dels aspectes informatius o més teòrics de l'assignatura. Poden incloure activitats d'aprenentatge actiu curtes. S'espera dels estudiants que participin realitzant preguntes i comentaris.

 • Pràctiques competències transversals: Les realitzen els estudiants a l'aula supervisats pel professor i serveixen per introduir i posar en pràctica competències i temes transversals que els estudiants aplicaren a altres activitats a l'assignatura i als seus estudis en general. Les pràctiques es realitzen normalment de manera individual o en grups de dos estudiants.

 • Sessions de treball en seminari: Són sessions en grup petit on els estudiants treballen individualment o en grups depenent de les activitats plantejades pel professorat. Les activitats plantejades en els seminaris són de caràcter pràctic, molt d'elles estan orientades a treballar el Article i el Debats Acadèmics. Per a preparar els seminaris, els alumnes hauran de realitzar el treball previ requerit. A partir del que es realitzi als seminaris els alumnes podran acabar les activitats fora de l'aula.

 • Article: Es realitza en grups de tres a cinc/sis estudiants (a confirmar durant l'assignatura) fora de l'aula i està orientat a aprofundir sobre una part del mercat de les TIC a partir de la informació rebuda a les classes magistrals, les pràctiques realitzades i la documentació de referència que es facilita als alumnes. Cada grup presenta el treball que hagi realitzat en el seminari corresponent. El treball de cada grup està supervisat per un dels professors de l'assignatura, que actuarà de tutor. Es proporciona una descripció detallada de la metodologia i avaluació a la "Guia d'avaluació de l'assignatura".

 • Debats acadèmics: Es realitzen a l'aula amb preparació prèvia (en grups de tres o cinc/sis persones, el mateixos que als Article) i els alumnes assumeixen el rol d'una entitat per a debatre una qüestió controvertida del sector de les TIC. Es proporciona una descripció detallada de la metodologia a la "Guia per al desenvolupament dels debats".

Introducció a les TIC té 6 crèdits ECTS que es corresponen amb 150 hores de treball de l'estudiant, de les quals 50 són dirigides pel professor. Aquestes 50 hores estan dividides en sessions magistrals (28 hores), sessions de grup mitjà (8 hores) i sessions de seminari amb un grup petit d'alumnes (14 hores). 

Avaluació

Els elements d’avaluació de l’assignatura es recullen a continuació:

A. Projecte en grup

30%

Article escrit: 20 punts

Presentació oral: 10 punts

B. Debats

20%

Dos debats: 10 punts cadascun

C. Tasques de classe i activitats

50%

Es poden obtenir dos punts per cada classe. Aquestes tasques i activitats seran especificades pels docents de les classes específiques: teoria, pràctiques i seminaris; i poden incloure tasques a classe o fora de classe.

 

Per tal d’aprovar l’assignatura, cal:

 • obtenir com a mínim 15 punts de la categoria A. Projecte en grup

 • participar com a mínim a 1 debat de la categoria B. Debats

 • obtenir com a mínim 25 punts de la categoria C. Tasques de classe i activitats

 • obtenir com a mínim 50 punts en total

 

Si no s’aprova l’assignatura, l'article escrit i algunes de les activitats de classe es poden recuperar al juliol. El mínim per poder tenir l’oportunitat de recuperació de juliol és haver participat en almenys el 50% de les activitats de l'assignatura. Es proposarà un pla individual per recuperar el curs a aquell alumnat que participi a l'assignatura com a mínim en el 50% de les activitats però que no aprovi l'assignatura durant el trimestre.

 

En cap cas es tolerarà l'incompliment d'aspectes ètics (com el plagi). L’estudiant és responsable de mantenir les còpies de seguretat dels diferents lliuraments i treballs.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

A cadascuna de les sessions de l'assignatura s'indicarà la bibliografia bàsica i els recursos didàctics disponibles.


Academic Year/course: 2022/23

3377 - Bachelor's Degree in Computer Engineering

24282 - Introduction to ICT


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
337 - Engineering School
Study:
3377 - Bachelor's Degree in Computer Engineering
Subject:
24282 - Introduction to ICT
Credits:
6.0
Course:
1
Teaching languages:
Theory: Group 1: English
Group 2: Catalan, Spanish
Group 3: Catalan, Spanish
Practice: Group 101: English
Group 102: English
Group 201: Catalan, Spanish
Group 202: Catalan, Spanish
Group 301: Catalan, Spanish
Group 302: Catalan, Spanish
Seminar: Group 101: English
Group 102: English
Group 103: English
Group 104: English
Group 201: Catalan
Group 202: Pending
Group 203: Catalan, Spanish
Group 204: Pending
Group 301: Pending
Group 302: Catalan
Group 303: Pending
Group 304: Catalan, Spanish
Teachers:
Aurelio Ruiz Garcia, David Llanos Santos, Davinia Hernandez Leo, Xavier Eduardo Lizarraga Seijas, Marc Yoshimi Beardsley , Eva Valls Garolera, Patricia Santos Rodriguez, Enric Peig Olive, Jordi Bosch Garcia
Teaching Period:
First Quarter
Schedule:

Presentation

This course offers a global overview of the university, its resources, the chosen studies/degree, an introduction to transversal skills and the professional field of ICT engineering. Thus, the course helps prepare students for the demands and opportunities that come with being a university student at UPF. Students will develop their writing, communication, group work, and learning skills, and gain a clearer understanding of what it takes to be a successful student at UPF.

The overview includes the study of the actors, the organization of companies and the trends and emerging topics in the ICT socio-economic sector. Social and ethical perspectives of professional practice in the domain are addressed from a perspective that enables students to understand and situate themselves in the new educational level, knowing the tools needed to face it with success and understanding their future profession in a wide social context. 

Associated skills

BASIC SKILLS

CB1. Students have proved to possess and understand knowledge in a study area which comes from the basis of general secondary education, and are usually in a level which, although it is supported on advanced textbooks, it also includes some aspects which imply cutting-edge knowledge in the field of study;
CB2. Students can apply their knowledge to their work or vocation in a professional way and possess the competences which are usually proved by means of the elaboration and defense of arguments and the solution of problems within their study area;
CB3. Students have the ability of collecting and interpreting relevant data (normally within their study area) to issue judgements which include a reflection about relevant topics of social, scientific or ethical nature;
CB4. Students can transmit information, ideas, problems and solutions to a public both specialized and non-specialized;
CB5. Students have developed those learning abilities necessary to undertake later studies with a high degree of autonomy.

TRANSVERSAL SKILLS

CT1. Working in group in international and interdisciplinary contexts.
CT2. Applying leadership and coordination and proving initiative.
CT4. Communicating in academic and professional contexts in English, both orally and in writing.

UPF3. Global citizenship competences.

UPF4. Gender competence.

SPECIFIC SKILLS

CE6. Mastering the concepts of company, its constitutional and legal framework organization, and management.

Learning outcomes

RA.CE6.2 Identify aspects related to company organization and management

RA.CE13.3 Recognizes social and ethical facets related to the profession

Sustainable Development Goals

4. Quality Education

5. Gender Equality

11. Sustainable Cities and Communities

Prerequisites

No particular prerequisites.

Contents

This course is organized into three sections and a set of transversal skills and work sessions:

SECTION 1. Preparing for your ICT studies
B1-1 Introduction to the course and campus resources
B1-2 Academic regulations and structure of degrees
B1-3 Discovering UPF services and activities
B1-4 Learning strategies for university studies


SECTION 2. Understanding the ICT field
B2-1 Socio-professional profile of an ICT engineer
B2-2 Agents and structure of the ICT sector
B2-3 Market and Services I
B2-4 Market and Services II
B2-5 Market and Services III


SECTION 3. Emerging topics in ICT
B3-1 Data privacy and ethics
B3-2 Responsible ICT engineering I
B3-3 Cases from data science
B3-4 Cases from the audiovisual domain
B3-5 Responsible ICT engineering II


Transversal skills sessions
P1. Writing communication skills
P2. Oral communication skills
P3. Search for information in specialized sources
P4. Developing self-regulation knowledge and skills


Work sessions
S1. Article (TT)
S2. Working in teams
S3. Article (TT)
S4. Debate 1 (D1)
S5. An introduction to self-regulation
S6. Debate 2 (D2)
S7. Presentation/Reflection(PT)

Teaching Methods

This course’s methodology is based on a combination of lectures, where teachers introduce the basic theory needed, and the medium and small group sessions where students work individually. The work inside and outside the class will be organised as follows:

 • Lectures: Presentation of the main information and theory-related aspects of the course. Students are expected to participate in lectures by asking questions and making comments. Lectures may include short active learning activities. 

 • Practical transversal skill sessions: These sessions introduce students to transversal skills and topics and help them practice those skills while preparing for the work sessions where they will be applying the skills. In these sessions students work usually individually or in dyads. 

 • Seminar work sessions: These are small groups sessions for the students to work individually or in small groups, depending on the activities planned by the teaching staff. These activities are practical, many oriented towards preparing the Article and the Debates. Students are asked to do the previous work needed to prepare the seminar sessions. The work started during seminar sessions may be finished after class.

 • Article: It is a group project (initially 3-5/6 students, although this will be confirmed later on during the course) that must be carried on also outside the class and whose aim is to have a deeper knowledge on a specific point about the ICT sector based on the aspects introduced during the course sessions. Each group will present the work done in a specific seminar. Each Project will be supervised by a teacher, who will act as a tutor. A more specific description about the methodology to be followed can be found on the "Assessment Guide".

 • Academic debates: These are on class sessions that the students need to have prepared (in groups of 3-5/6 people, same groups as for the article). They will play the role of an institution in order to discuss a controversial question on the ICTs. A more specific description about the methodology to be followed can be found on the "Guide to prepare a debate".

Introduction to the ICTS has 6 ECTS credits corresponding to 150 hours of student work, of which 50 are teacher-directed sessions. These 50 hours are divided into Lectures (28 hours), medium-group sessions on transversal skills (8 hours) and seminar work sessions with a small group of students (14 hours). 

Evaluation

Assessment is defined as following:

A. Group project

30%

Written article: 20 points

Oral presentation: 10 points

B. Debates

20%

Two debates: 10 points each

C. Class Tasks & Activities

50%

There are 2 points per class that can be earned. These tasks and activities will be specified by the instructors of the specific classes: theory, practice, seminar – and may include in-class or outside of class assignments

 

To pass the course, you must

 • get at least 15 points from A. Group Project

 • participate in at least 1 debate from B. Debates

 • get at least 25 points from C. Class Tasks & Activities

 • get at least 50 points in total

 

If you do not pass the course, the written article and some of the class activities are recoverable in July. The minimum to be able to attend the July recovery opportunity is to have participated in at least 50% of the activities of the course. An individual plan to recover the course will be proposed to those students participating in the course at least in the 50% of the activities but not passing the course in the term. 

Under no circumstances will the breach of ethical aspects related to copying, plagiarism or wrong citation be tolerated.

The student assumes that it is his/her responsibility to keep backup copies of the different activities and assessed work.

 

Bibliography and information resources

The learning resources available and the basic readings for the subjects will be stated in each session.


Curso Académico: 2022/23

3377 - Grado en Ingeniería en Informática

24282 - Introducción a les TIC


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
337 - Escuela de Ingeniería
Estudio:
3377 - Grado en Ingeniería en Informática
Asignatura:
24282 - Introducción a les TIC
Créditos:
6.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Inglés
Grupo 2: Catalán, Castellano
Grupo 3: Catalán, Castellano
Prácticas: Grupo 101: Inglés
Grupo 102: Inglés
Grupo 201: Catalán, Castellano
Grupo 202: Catalán, Castellano
Grupo 301: Catalán, Castellano
Grupo 302: Catalán, Castellano
Seminario: Grupo 101: Inglés
Grupo 102: Inglés
Grupo 103: Inglés
Grupo 104: Inglés
Grupo 201: Catalán
Grupo 202: Pendiente
Grupo 203: Catalán, Castellano
Grupo 204: Pendiente
Grupo 301: Pendiente
Grupo 302: Catalán
Grupo 303: Pendiente
Grupo 304: Catalán, Castellano
Profesorado:
Aurelio Ruiz Garcia, David Llanos Santos, Davinia Hernandez Leo, Xavier Eduardo Lizarraga Seijas, Marc Yoshimi Beardsley , Eva Valls Garolera, Patricia Santos Rodriguez, Enric Peig Olive, Jordi Bosch Garcia
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

Esta asignatura ofrece una visión global de la universidad, sus recursos, los estudios elegidos, las competencias transversales y el mundo profesional de los/las ingenieros/ras TIC. De esta manera, esta asignatura prepara a los estudiantes para afrontar las exigencias y oportunidades que conlleva ser estudiante universitario en la UPF. Los estudiantes desarrollan habilidades de escritura, comunicación, trabajo en grupo y aprendizaje, y alcanzan una comprensión clara de lo que se necesita para ser un estudiante exitoso en la UPF.

La visión global incluye un estudio de los actores, la organización de las empresas y las tendencias y temas emergentes en el sector socioeconómico de las TIC. También incluye aspectos sociales, éticos y de la práctica profesional, desde una perspectiva que permita a los alumnos comprender y situarse en su nueva etapa formativa, conocer las herramientas necesarias para afrontarla con éxito, y entender su futura profesión en un contexto social amplio.

 

Competencias asociadas

COMPETENCIAS BÁSICAS

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado;

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1.   Trabajar en equipo en contextos internacionales e interdisciplinares.

CT2.   Ejercer liderazgo y coordinación y demostrar iniciativa.

CT4.   Comunicarse en contextos académicos y profesionales de forma oral y escrita en inglés.

UPF3. Competencias de ciudadanía global.

UPF4. Competencia de género. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE6.   Dominar los conceptos de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa, organización y gestión de empresas.

CE13. Gestionar y administrar redes y servicios de telecomunicación.

 

Resultados del aprendizaje

RA.CE6.2 Identifica aspectos en relación a la organización y gestión de empresas.

RA.CE13.3  Reconoce aspectos sociales, éticos y de la práctica profesional.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

11. Ciudades y comunidades sostenibles

Prerrequisitos

Sin prerrequisitos.

Contenidos

La asignatura está organizada en tres secciones y un conjunto de prácticas sobre competencias transversales y sesiones de trabajo: 

SECCIÓN 1. Preparación para los estudios de ingeniería TIC 
B1-1 Introducción a la asignatura y a los recursos del campus 
B1-2 Estructura de los estudios universitarios. Normativa académica.
B1-3 Servicios y actividades de la UPF
B1-4 Estrategias de aprendizaje para estudiantes universitarios

SECTION 2. Introducción al sector TIC
B2-1 Perfil socio-profesional del/a ingeniero/a TIC 
B2-2 Actores y estructura del sector TIC 
B2-3 Mercado y servicios I
B2-4 Mercado y servicios II
B2-5 Mercado y servicios III


SECTION 3. Temas emergentes en las TIC
B3-1 Privacidad de datos y ética
B3-2 Ingeniería TIC responsable I
B3-3 Casos del ámbito de la ciencia de datos
B3-4 Casos del ámbito de la ingeniería audiovisual
B3-5 Ingeniería TIC responsable II


Transversal skills sessions
P1. Técnicas y habilidades de comunicación escrita 
P2. Técnicas y habilidades de comunicación oral 
P3. Búsqueda de información en fuentes especializadas
P4. Desarrollo de conocimientos y habilidades de comunicación


Sesiones de trabajo
S1. Artículo (TT)
S2. Trabajo en equipo
S3. Artículo (TT)
S4. Debate 1 (D1)
S5. Introducción a la autoregulación
S6. Debate 2 (D2)
S7. Presentación/Reflexión (PT)

Metodología docente

La metodología de esta asignatura combina sesiones magistrales de explicación del profesor con el trabajo individual y en grupo realizado por los alumnos en sesiones de grupo mediano o pequeño. En particular, el trabajo dentro y fuera del aula se ha organizado de la siguiente manera:

 • Sesiones magistrales de presentación: Presentaciones de los aspectos informativos o más teóricos de la asignatura. Se espera de los alumnos que participen realizando preguntas y comentarios.

 • Prácticas sobre competencias transversales: Las realizan los alumnos supervisados por el profesor y sirven para introducir técnicas asociadas a competencias transversales y trabajarlas de cara a su aplicación a otras actividades de l asignatura. Las prácticas se realizan normalmente de manera individual o en grupos de dos alumnos.

 • Sesiones de trabajo en seminario: Son sesiones en grupo pequeño donde los alumnos trabajan individualmente o en grupos dependiendo de las actividades planteadas por el profesorado. Las actividades son prácticas, muchas de ellas orientadas a trabajar el Artículo y los Debates Académicos. Para preparar los seminarios, los alumnos deberán realizar el trabajo previo requerido. A partir de lo realizado en los seminarios los alumnos podrán terminar las actividades fuera del aula.

 • Artículo: Se realiza en grupos de tres a cinco/seis alumnos (a confirmar durante la asignatura) fuera del aula y está orientado a profundizar sobre una parte del mercado de las TIC a partir de la información recibida en las clases magistrales, las prácticas realizadas y la documentación de referencia que se le suministra a los alumnos. Cada grupo presenta el trabajo que haya realizado en el seminario correspondiente. El trabajo de cada grupo está supervisado por uno de los profesores de la asignatura, que actuará de tutor. Una descripción detallada de la metodología se facilitará en la "Guía de evaluación".

 • Debates académicos: Se realizan en el aula con preparación previa (en grupos de tres o cinco/seis alumnos, mismos grupos que los asignados para el trabajo) y los alumnos asumen el rol de una entidad para debatir una cuestión controvertida del sector de las TIC. Una descripción detallada de la metodología se proporcionará en la "Guía para el desarrollo de los debates".

Introducción a les TIC tiene 6 créditos ECTS que se corresponden con 150 horas de trabajo del alumno, de las cuales 50 son de trabajo guiado por el profesor. Estas 50 horas están dividas en sesiones magistrales (28 horas), sesiones de grupo mediano (8 horas) y sesiones de seminario con un grupo pequeño de alumnos (14 horas). 

Evaluación

Los elementos de evaluación de la asignatura son:

A. Proyecto en grupo

30%

Artículo escrito: 20 puntos

Presentación oral: 10 puntos

B. Debates

20%

Dos debates: 10 puntos cada uno

C. Tareas de clase y actividades

50%

Se pueden obtener dos puntos por cada sesión de clase. Estas tareas y actividades se especificarán por los docentes de las clases específicas: teoría, prácticas y seminarios y pueden incluir tareas a realizar en clase y fuera de clase.

 

Para aprobar la asignatura es preciso:

 • obtener como mínimo 15 puntos de la categoría A. Proyecto en grupo

 • participar como mínimo en 1 debate - categoría B. Debates

 • obtener como mínimo 25 puntos de la categoría C. Tareas de clase y actividades

 • obtener como mínimo 50 puntos en total

Si no se aprueba la asignatura, el artículo escrito y algunas de las actividades de clase se pueden recuperar en julio. El mínimo para poder tener la oportunidad de recuperación de julio es haber participado en al menos el 50% de las actividades del curso. Se propondrá un plan individual para recuperar la asignatura a los estudiantes que participen en la asignatura como mínimo en el 50% de las actividades pero que no apruebe la asignatura durante el trimestre.

En ningún caso se tolerará el incumplimiento de aspectos éticos (como el plagio). El estudiante es responsable de mantener copias de seguridad de las entregas y trabajos.

Bibliografía y recursos de información

En cada una de las sesiones de la asignatura se indicarán la bibliografía básica y los recursos didácticos disponibles.