Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3354 - Grau en Global Studies

24212 - Espais Interculturals, Llengües i Identitats


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3354 - Grau en Global Studies
Assignatura:
24212 - Espais Interculturals, Llengües i Identitats
Crèdits:
4.0
Curs:
677 - Mínor en Estudis Humanístics de Literatura: 1
599 - Grau en Global Studies: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Anglès
Seminari: Grup 101: Anglès
Grup 102: Anglès
Professorat:
Mireia Trenchs Parera
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L'objectiu d'aquest curs és doble: (1) comprendre els espais de socialització compartits per interlocutors de diferents orígens culturals i lingüístics, i (2) aprendre a investigar aquests espais interculturals mitjançant la realització d'una investigació original. L'exploració d'aquests espais es realitzarà des d'una perspectiva transdisciplinar que inclourà conceptes i mètodes de l'anàlisi crítica de l'discurs, la sociolingüística educativa, la lingüística aplicada, l'antropologia lingüística, la sociolingüística de la globalització i la psicologia social. Al llarg del curs, els i les estudiants investigaran un espai intercultural de la seva elecció, amb especial enfocament en el llenguatge, i desenvoluparan un projecte relacionat amb un camp professional del seu interès com l'administració pública, el periodisme, l'educació, la mediació social, la comunicació en els espais laborals, la publicitat o les institucions culturals. Exemples de tals projectes són l'anàlisi crítica d'un paisatge lingüístic urbà per a un ajuntament, l'anàlisi crítica de campanyes publicitàries, el disseny de projectes o materials educatius per a escoles o institucions culturals que promoguin la sensibilitat intercultural i l'exploració de pràctiques i identitats lingüístiques en grups multilingües i/o multiculturals. El curs inclou seminaris i tutories específiques, així com micro-tasques individuals i en petits grups presencials i en línia, perquè els i les estudiants aprenguin a investigar l'espai intercultural de la seva elecció.

Competències associades

Durant el curs es treballarà en el desenvolupament de les següents competències:

 • Desenvolupar la curiositat sobre cultures diferents a la pròpia.
 • Desenvolupar la sensibilitat cap a les varietats i pràctiques lingüístiques.
 • Utilitzar termes i conceptes bàsics propis dels camps de la sociolingüística, l'antropologia del llenguatge, la psicologia social, la lingüística aplicada i l'anàlisi (crítica) del discurs.
 • Adquirir la capacitat d'analitzar els fenòmens interculturals de forma crítica i amb sensibilitat.
 • Reconèixer intencions i actituds d'escriptors i parlants.
 • Interpretar discursos i fets en relació amb el seu context cultural.
 • Detectar el significat i la informació ideològica i sociocultural implícits en el discurs.
 • Negociar el significat respectant les opinions dels altres.
 • Transmetre els coneixements acadèmics de manera oral i escrita de forma clara, estructurada i eficaç.
 • Justificar acadèmicament i defensar de forma oral i escrita les pròpies opinions de forma clara, estructurada i amb arguments acadèmics.
 • Integrar els coneixements adquirits de diverses fonts en un escrit personal.
 • Desenvolupar estratègies per a planificar tasques i treballar de forma autònoma amb rigor acadèmic.
 • Detectar i distingir veus i punts de vista en els discursos.
 • Comprendre una presentació oral en anglès.
 • Comprendre textos acadèmics en anglès.
 • Millorar el coneixement i l'escriptura en, al menys, una de les tres llengües de treball de la UPF (català, castellà o anglès).

 

Resultats de l'aprenentatge

L'objectiu d'aquest curs és doble: (1) comprendre els espais de socialització compartits per interlocutors de diferents orígens culturals i lingüístics, i (2) aprendre a investigar aquests espais interculturals mitjançant la realització d'una investigació original. S’aprendran i posaran en pràctica conceptes i mètodes de diverses disciplines: anàlisi crítica del discurs, sociolingüística educativa, lingüística aplicada, antropologia lingüística, sociolingüística de la globalització i psicologia social. Es treballarà en les competències incloses en l'apartat "Competències associades" d'aquest pla docent i totes les assignatures i la participació activa a l'aula estan orientades al seu desenvolupament.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4 - Educació de qualitat

ODS 5 - Igualtat de gènere

ODS 10 - Reducció de la desigualtat

Prerequisits

Cap.

Continguts

 1. Investigar espais interculturals a partir  de l’anàlisi del llenguatge i des d'una perspectiva interdisciplinària [mòdul transversal al llarg de tot el curs].
 2. Conceptes sociolingüístics clau per comprendre el multilingüisme social en espais interculturals: comunitats de parla, gènere, ètnia, classe social i altres factors en intersecció.
 3. Ideologies, prejudicis i identitats lingüístiques: Punt de trobada entre l'antropologia i la sociolingüística.
 4. Socialització, mobilitat i pràctiques lingüístiques en contextos educatius multilingües i multiculturals: els punts de vista de l'anàlisi (crítica) del discurs i la sociolingüística (crítica).
 5. Competència plurilingüe i pluricultural i desenvolupament de repertoris lingüístics individuals: els punts de vista de la lingüística aplicada i la psicologia social.
 6. Paisatge lingüístic i diversitat cultural: Punt de trobada entre la sociolingüística i la geografia urbana.

Metodologia docent

S’assistirà a un total de 30 hores de classe de tipus plenària i seminaris, a més de tutories individuals i en grups petits; si s'estableixen restriccions de presencialitat per la pandèmia, també es realitzaran activitats asincròniques a l'Aula Global. Totes les sessions tindran un fort component pràctic. Per tant, les 24 sessions plenàries de dues hores i les 6 sessions de seminari d'una hora inclouran treball individual o en petits grups, activitats presencials i en línia per a cada mòdul i debats a classe. Es requerirà la participació activa dels i les estudiants en els treballs individuals o en grup per a les "Activitats de Mòdul”. S'espera que es llegeixi i prepari lectures breus i activitats breus assignades a cada mòdul abans i després de la sessió corresponent. A més de la docent de la UPF, el curs comptarà amb especialistes ponents; el contingut de les seves conferències es considerarà material del curs.

La docent atendrà consultes i dubtes sobre el curs i el procés de realització de projectes d'investigació en horaris programats en els despatxos de la docent o en fòrums i videoconferències en línia a l'Aula Global.

Si s'apliquen fortes restriccions de presencialitat a causa de la pandèmia, la docent proporcionarà materials a classe a l'Aula Global i instruccions detallades sobre tots els passos que s'han de seguir per completar cada mòdul i tots els requisits d'avaluació. Totes les tasques d'avaluació (és a dir, activitats de mòdul, proposta de projecte, revisió per pars, presentació oral i informe final del projecte) s'adaptaran al lliurament en línia, ja sigui sincrònic o asincrònic.

L'anglès serà l'idioma utilitzat per la docent i de les lectures obligatòries i materials d'aula. A més, es proporcionaran a l'aula (virtual) materials addicionals i lectures opcionals en català i castellà.

 

Avaluació

AVALUACIÓ DEL CURS:

L'avaluació del curs es basa en l'avaluació contínua i totes les activitats estan relacionades entre si. Per optar a l'avaluació, cal realitzar les següents tasques i activitats dins dels terminis, algunes individualment i d'altres en parelles. Es proporcionaran més instruccions detallades per a cada un d'elles a l'Aula Global i a l'aula presencial. A l'inici de curs, la docent proporcionarà als estudiants una Guia (Student Guide) completa que inclourà la informació proporcionada en aquest Pla Docent de l'Assignatura (o PDA), així com totes les pautes específiques i dates límit del calendari que siguin necessàries per completar el curs. Aquesta Guia ha de ser consultada amb regularitat per completar les tasques segons els requisits del curs. En tots els treballs s'espera que s'utilitzin i se citin conceptes de les lectures del curs i de les sessions plenàries i de seminari.

Per aprovar el curs, cal obtenir un aprovat global (és a dir, el 50% de totes les tasques juntes) i també aprovar l'Informe Final de Projecte.

1. Activitats de Mòdul, o Module Activities (treball individual i en grups petits) recopilades a classe o en línia durant o després de cada mòdul. Les activitats de la lliçó inclouran tasques pràctiques i revisions de conceptes teòrics. Les activitats es realitzaran en anglès - 25% de la nota final.

2. Proposta de Projecte, o Project Proposal (treball per parelles). Aquesta proposta ha de ser aprovada per la docent responsable de l'assignatura abans de l'inici del projecte. La proposta ha d'estar redactada en anglès - 10% de la nota final.

3. Revisió per Pars de la proposta de projecte d'un company o companya, o Peer Review (treball individual). La revisió ha d'incloure referències a algunes de les lectures, textos i conceptes del curs. La revisió per pars s'ha de fer en anglès. - 10% de la nota final.

4. Vídeo o Presentació Oral a classe del projecte en curs, o Oral Presentation (treball per parelles). La presentació s'ha de fer en anglès i ha d'incloure un joc de diapositives. Les diapositives poden estar en català, anglès o espanyol - 10% de la nota final.

5. Informe Final del Projecte, o Final Project Report (treball per parelles). El projecte es lliurarà tant en paper com a l’Aula Global. Ha de ser una investigació original i incloure referències a conceptes de les classes i lectures del curs. L'informe pot estar escrit en català, anglès o espanyol. - 45% de la nota final.

IMPORTANT: El curs no inclourà examen final. No obstant això, la data i l'hora oficials de l'examen s’han de reservar per a possibles activitats addicionals.

Sobre el projecte del curs, les presentacions orals i les revisions per pars:

El projecte del curs consistirà en una recerca aplicada d'interès per a l’estudiant. Per a aquest projecte, s'investigarà per parelles un espai intercultural real de la seva elecció des d'una perspectiva interdisciplinària i amb especial èmfasi en el llenguatge. El projecte inclourà necessàriament dades lingüístiques, ja siguin escrites o orals, recopilats per cada equip d'estudiants. S'espera que en el projecte s'apliquin conceptes de les classes i lectures del curs. L'Informe Final del Projecte consistirà en un treball que podria pertànyer a un futur portafoli per a un context professional d'interès per a l’estudiant. A partir dels resultats d'aquesta investigació, es faran recomanacions per a futurs ocupadors o institucions interessades per així aplicar els resultats de la investigació a contextos reals. Exemples de projectes i aplicacions podrien ser els següents:

- Informe per a una ONG, diari, partit polític o associació que inclogui l'anàlisi de prejudicis i ideologies lingüístiques i culturals presents en documents escrits, discursos o interaccions orals.

- Informe sobre els prejudicis, ideologies i pràctiques lingüístiques presents en un espai privat o públic: per exemple, anàlisi d'interaccions en l’àmbit familiar, un equip esportiu, un espai de treball, un grup d'amics, un programa de televisió, ja sigui en un entorn físic o en interaccions en línia.

- Anàlisi crítica d'una campanya publicitària llançada en diferents països i proposta d'una campanya nova amb perspectiva intercultural.

- Anàlisi sociolingüística de dades fotogràfiques d'un paisatge multilingüe per assessorar a una administració pública local.

- Projecte educatiu o seqüència didàctica per a una escola primària o secundària dissenyats per promoure la sensibilitat intercultural i/o el plurilingüisme.

- Anàlisi crítica d'elements lingüístics i no lingüístics en pàgines web o altres recursos d'Internet, tenint la interculturalitat com a tema d’anàlisi.

Els projectes es realitzaran per parelles i l'Informe Final del Projecte ha d'especificar quines tasques ha realitzat cada membre de l'equip. Abans de començar el projecte, s'haurà de rebre l'aprovació de la Proposta de Projecte per part de la docent responsable de l'assignatura. Aquesta proposta escrita serà breu, justificada i emmarcada teòricament. Sense l'aprovació per escrit de la proposta per part la docent, el projecte no es pot iniciar i no s'avaluarà l'informe final del projecte.

A més de l'Informe Final del Projecte, totes les altres activitats d'avaluació s'han dissenyat com a passos que condueixen a la realització del projecte. Durant el curs, cada parella d'estudiants haurà de presentar oralment el seu projecte a classe i rebran tant la retroalimentació dels companys i companyes com els comentaris de la docent que després podran fer-se servir per millorar l'Informe Final. A cada projecte se li assignarà un o més revisors que escriuran una Revisió per Pars de la proposta del projecte i també proporcionaran comentaris a la presentació oral a classe o en vídeo del projecte.

 

RECUPERACIÓ:

Totes les tasques del curs que rebin Aprovat, Notable o Excel·lent (és a dir, una qualificació d'entre 5 i 10) necessàriament comptaran per a l'avaluació de recuperació. Per tant, aquestes tasques no es poden tornar a lliurar i la qualificació es transferirà directament a la recuperació.

En cas que se suspengui el curs, a la Recuperació es pot tornar a lliurar una versió millorada de l'activitat o activitats suspeses (excepte les Activitats de Mòdul) abans o en la data de l'examen de recuperació.

• Les Activitats de Mòdul no es poden tornar a lliurar i la qualificació rebuda per aquestes activitats en la seva totalitat es transferirà de l'avaluació regular: 25% de la nota de recuperació.

• Es pot tornar a lliurar l'Informe Final del Projecte si s'ha suspès (treball per parelles): 45% de la nota de recuperació.

• Per lliurar un Informe de Projecte Final, s'ha d'haver lliurat una Proposta de Projecte (treball per parelles) i haver rebut l'aprovació per part de la docent, com a mínim una setmana abans de la data límit de recuperació - 10% de la nota de recuperació.

• Una Presentació Oral suspesa (treball per parelles) es pot tornar a lliurar només en format de vídeo. També s'ha de lliurar el joc de diapositives que l'acompanyen: 10% de la nota de recuperació.

• Una Revisió per Pars suspesa (treball individual) es pot tornar a lliurar: 10% de la nota de recuperació.

Recorda que, per aprovar l'assignatura, s'ha d'aconseguir un aprovat global i també aprovar l'Informe Final de Projecte.

Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

S'assignaran o recomanaran capítols o extractes seleccionats de les següents publicacions com material de classe i com lectures preparatòries per a sessions específiques. S'espera que es facin servir i incloguin referències rellevants a aquestes i altres lectures en els treballs obligatoris. Es proporcionaran materials addicionals a l'Aula Global.

 • Alim, H. Samy, Rickford, John R. & Ball, Arnetha H. (Eds.). (2017). Raciolinguistics: How Language Shapes Our Ideas About Race. Oxford/New York: Oxford University Press.
 • Coulmas, Florian. (2007, 2005). Sociolinguistics. The Study of Speakers’ Choices. Cambridge/New York: Cambridge University Press.
 • Council of Europe. (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume With New Descriptors. Strasbourg: Council of Europe.  (selected excerpts). https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4 
 • Hélot, Cristine & O’ Laoire, Muiris. (2011). Language Policy for the Multilingual Classroom. Pedagogy of the Possible. Bristol: Multilingual Matters.
 • Hua, Zhu. (2014). Exploring Intercultural Communication. Language in Action. London & New York: Routledge.
 • Landry, Rodrigue & Bourhis, Richard Y. (1997). Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality; An Empirical Study. Journal of Language and Social Psychology, 16(1), 23-49.
 • Spencer-Oatey, Helen & Franklin, Peter. (2009). Intercultural Interaction: A Multidisciplinary Approach to Intercultural Communication. Hampshire, UK/New York: Palgrave Macmillan.
 • Spolsky, Bernard. (1998, 2003). Sociolinguistics. Oxford University Press.
 • Van Dijk, Teun A. (Ed.). (2006). Discourse Studies: A Multidisciplinary Approach. London: Sage. (Chapters 11, 12, 13, 16 & 18).

BIBLIOGRAFIA ADDICIONAL:

També es recomanaran capítols i seccions de les següents publicacions per a temes específics tractats a classe o d'interès per als projectes. També es distribuiran materials complementaris a a l’aula i Aula Global.

 • Beacco, Jean-Claude et al. (2016). Guide for the Development and Implementation of Curricula for Plurilingual and Intercultural EducationStrasbourg: Council of Europe.
 • Benwell, Benthan & Stokoe, Elisabeth. (2006). Discourse and Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Blommaert, Jan. (2005). Discourse. Cambridge: Cambridge University Press. (Chapters 4, 7 & 8).
 • Blommaert, Jan. (2010). The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Byram, Michael. (2020 edition). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence: Revisited. Bristol, UK: Multicultural Matters. (Introduction, Chapters 1, 2 & 3).
 • Cenoz, Jasone & Gorter, Durk. (2006) Linguistic Landscape and Minority Languages. International Journal of Multilingualism, 3(1), 67-80.
 • Coates, Jennifer. (2016, 3rd edition). Women, Men and Language.
  A Sociolinguistic Account of Gender Differences in Language
  London & New York: Routledge.
 • Council of Europe. (2008b). White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignitywww.coe.int/t/dg4/intercultural/publication_whitepaper_id_en.asp
 • Martín Rojo, Luisa & Pujolar, Joan. (2020). Claves para entender el multilingüismo contemporáneo. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza y Editorial UOC.
 • Meyerhoff, Miriam. (2019 edition). Introducing Sociolinguistics. Routledge.
 • Rampton, Ben. (2005). Crossing. Language and Ethnicity among Adolescents. Manchester: St Jerome.
 • Tusón, Jesús. (2002). Mal de llengües: a l’entorn dels prejudicis lingüístics. Barcelona: Empúries (Catalan version) // (2003). Los prejuicios lingüísticos. Barcelona: Octaedro (Spanish version).
 • UNESCO. (2013). Intercultural Competences: Conceptual and Operational Framework. Paris: UNESCO.  http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219768e.pdf
 • Woolard, Kathryn A. (2016). Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia. Oxford/New York: Oxford University Press. (Chapters 2, 3 & 5).


Academic Year/course: 2022/23

3354 - Bachelor's degree programme in Global Studies

24212 - Intercultural Spaces, Languages and Identities


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
335 - Faculty of Humanities
Study:
3354 - Bachelor's degree programme in Global Studies
Subject:
24212 - Intercultural Spaces, Languages and Identities
Credits:
4.0
Course:
677 - Mínor en Estudis Humanístics de Literatura: 1
599 - Bachelor's degree in Global Studies: 3
Teaching languages:
Theory: Group 1: English
Seminar: Group 101: English
Group 102: English
Teachers:
Mireia Trenchs Parera
Teaching Period:
Second Quarter
Schedule:

Presentation

The objective of this course is double-fold: (1) to understand socialization spaces that are shared by interlocutors from different cultural and linguistic backgrounds, and (2) to learn how to investigate such intercultural spaces by conducting an original piece of research. The exploration of such spaces will be undertaken from a transdisciplinary perspective that will include concepts and methods from critical discourse analysis, educational sociolinguistics, applied linguistics, linguistic anthropology, sociolinguistics of globalization, and social psychology. Throughout the course, the students will research an intercultural space of their choice with a special focus on language and develop a project related to a professional field of their interest such as public administration, journalism, education, social mediation, communication in work spaces, advertising, and cultural institutions. Examples of such projects are the critical analysis of an urban linguistic landscape for a city council, the critical analysis of existing advertising campaigns, the design of educational projects or materials for schools or cultural institutions promoting intercultural sensitivity, and the exploration of languages practices and identity adscription in multilingual and/or multicultural groups. Specific seminars and tutorials, as well as in-class and on-line individual and small-group micro-tasks, are designed so that students learn how to investigate the intercultural space of their choice.

Associated skills

During the course the student will work on the development of the following competences:

 • To develop curiosity and openness about cultures different from one’s own.
 • To develop sensitivity towards language varieties and practices.
 • To use basic terms and concepts specific to the fields of sociolinguistics, language anthropology, social psychology and (critical) discourse analysis.
 • To acquire the ability to analyze intercultural phenomena critically and with sensitivity.
 • To recognize intention and attitudes of writers and speakers.
 • To interpret discourses and events in relation to their cultural context.
 • To detect meaning and the ideological and sociocultural information implicit in discourse.
 • To negotiate meaning while respecting others’ opinions.
 • To transmit academic knowledge orally and in writing in a clear, structured and effective way.
 • To justify academically and defend orally and in writing one’s own opinions in a clear and structured and with academic arguments.
 • To integrate knowledge acquired from a variety of sources in a personal piece of writing.
 • To develop strategies to plan tasks and to work autonomously with academic rigor.
 • To detect and distinguish voices and points of view in discourses.
 • To understand an oral presentation in English.
 • To understand academic texts in English.
 • To improve knowledge of and writing skills in, at least, one of the three working languages (Catalan, English or Spanish) at the UPF.

Learning outcomes

The objective of this course is double-fold: (1) to understand socialization spaces that are shared by interlocutors from different cultural and linguistic backgrounds, and (2) to learn how to investigate such intercultural spaces by conducting an original piece of research. Students will learn and put into practice concepts and methods from several disciplines: critical discourse analysis, educational sociolinguistics, applied linguistics, linguistic anthropology, sociolinguistics of globalization, and social psychology. Students will work on the competences included in the Section “Associated Skills” and all course assignments and in-class active participation are geared towards their development.

Sustainable Development Goals

SDG4 - Quality Education 

SDG5 - Gender Equality

SDG10 - Reduced Inequality

Prerequisites

None.

Contents

 1. Investigating intercultural spaces with a focus on language and an interdisciplinary perspective [cross-sectional module throughout the whole course].
 2. Key sociolinguistic concepts to understand societal multilingualism in intercultural spaces: Speech communities, gender, ethnicity, social class, and other factors in intersection.
 3. Language ideologies, prejudices, and identities: The meeting point between anthropology and sociolinguistics.
 4. Socialization, mobility, and language practices in multilingual and multicultural educational contexts: The points of view of (critical) discourse analysis and (critical) sociolinguistics.
 5. Plurilingual and pluricultural competence and the development of individual linguistic repertoires: The points of view of applied linguistics and social psychology.
 6. Linguistic landscape and cultural diversity: The meeting point of sociolinguistics and urban geography.

Teaching Methods

Students will attend a total of 30 classroom hours, or the equivalent in synchronous plenaries, seminars, and individual and small group tutorials as well as asynchronous activities in Aula Global if pandemic restrictions are set in place. All sessions will have a strong practical component Therefore, the 24 two-hour plenary sessions and the 6 one-hour seminar sessions will include individual or small-group work, in-class and online activities for each module and class debates. Students’ active participation will be required in individual or small-group work for “Module Activities. Students are expected to read and prepare short readings and short activities assigned to each module before and after the corresponding session. Besides the UPF instructor, the course will include specialist guest speakers; the content of their lectures will be considered course material.

The instructor will attend to students’ questions and doubts about the course and the process of doing research projects on scheduled hours at the instructor’s UPF offices or in online forums and videoconferences in Aula Global.

If strong restrictions are enforced because of the pandemic, the instructor will provide in-class materials in Aula Global and detailed instructions as regards all steps that students need to take to complete each module and all assessment requirements. All assessment tasks (i.e. Module Activities, Project Proposal, Peer Review, Oral Presentation and Final Project Report) will be adapted to online delivery, whether synchronous or asynchronous.

English will be the language used by the instructor and of compulsory readings and classroom materials. Additional materials and optional readings in Catalan and Spanish will be provided in the (virtual) classroom.

Evaluation

REGULAR COURSE ASSESSMENT:

 

Course assessment is based on continuous evaluation and all activities are related to one another. To be evaluated for this course, students should carry out the following assignments and activities within the deadlines, some individually and others in pairs. Further detailed instructions for each of them will be provided in Aula Global and in the classroom. At the beginning of the course, the instructor will provide students with a comprehensive Student Guide which will include the information given in this Teaching Plan (i.e. Pla Docent de l’Assignatura, or PDA) as well as all specific guidelines and calendar dates that are necessary to complete the course. Students should check this Student Guide regularly to complete assignments following course requirements. In all assignments students are expected to use and refer to concepts from course readings and from both plenary and seminar sessions.

 

To pass the course, the student should reach a global pass (i.e. 50% of all assignments together) and also pass the Final Project Report.

 

 1. Module Activities (individual and small-group work) collected in-class or online during or after each module. The Module Activities will include practice tasks and revisions of theoretical concepts. The activities will be carried out in English.  -  25% of final grade.
 2. Project proposal (pair work). This proposal must be approved by the instructor before the start of the project. The proposal should be written in English. – 10% of final grade.
 3. Peer Review of one classmate’s Project Proposal (individual work). The review must include references to some of the readings, texts and concepts from the course. The peer review should be done in English. - 10% of final grade.
 4. Video or in-class Oral Project Presentation of the course project in progress (pair work). The presentation should be done in English and it must include a set of slides. The slides could be in either Catalan, English, or Spanish. - 10% of final grade.
 5. Final Project Report (pair work). The project will be handed in both on paper and in Aula Global. It must be an original piece of research and include references to concepts from classes and course readings. The report could be written in either Catalan, English, or Spanish. - 45% of final grade.

 

IMPORTANT: The course will not include a final exam. However, the official exam date and time must be saved for extra activities the instructor may need to assign.

 

About the course project, the oral presentations and the peer reviews:

 

The course project will consist of an applied research of interest to the student. For this project, students in pairs will investigate a real intercultural space of their choice from an interdisciplinary perspective and with a special focus on language. The project will necessarily include linguistic data —whether written or oral— collected by the students and the students will be expected to apply concepts from classes and course readings. The Final Project Report will consist of a piece of work that could belong to a future portfolio for a professional context of interest for the student(s). Based upon the results of this research, the student(s) will make recommendations for relevant stakeholders so that the results of the research may be applied to real contexts. Examples of such applications could be the following:

 

 • Report for an NGO, newspaper, political party or association including the analysis of prejudices and ideologies in relation to other languages and cultures present in written documents, speeches or oral interactions.
 • Report on the language prejudices, ideologies and practices present at a private or public space: for instance, analysis of interactions in the family, a sports team, a work space, a group of friends, a TV programme, whether in a physical environment or in online interactions.
 • Critical analysis of an advertising campaign launched in different countries and proposal for a campaign with an intercultural perspective.
 • Sociolinguistic analysis of photographic data of a multilingual landscape addressed to a local public administration.
 • Educational project or didactic sequence for a primary or secondary school designed to promote intercultural sensitivity and/or plurilingualism.
 • Critical analysis of linguistic and non-linguistic elements in webpages or other internet resources, with a focus on interculturality.

The projects will be done in pairs and the Final Project Report must specify which tasks each of the students has carried out. Before starting the project, students need to receive the instructor’s approval of a brief, justified, theoretically-framed written Project Proposal. Without the instructor’s written approval of the proposal, the project cannot be started and the final project report will not be accepted for evaluation.

 

Apart from the Final Project Report, all other assessment activities have been designed as steps towards the completion of the project. During the course, students will have to present their project to their classmates and will receive both peer feedback and comments from the instructor that may later be used to improve the final report. Each project will be assigned one or more peer reviewers who will write a Peer Review of the project proposal and will also provide comments to the video or in-class oral presentation of the project.

 

REMEDIAL EVALUATION: 

All course tasks that receive Aprovat, Notable or Excel·lent (i.e. a grade of between 5 and 10) will necessarily count towards the remedial evaluation. Therefore, these tasks cannot be re-delivered and the grade will be carried over to the remedial evaluation.

In the event that the student fails the course as a whole, an improved version of the failed activity/activities (except for the Module Activities) can be re-delivered before or on the date of the remedial exam.

 • Module Activities cannot be re-delivered and the grade received for the Module Activities as a whole will be carried over from the regular assessment – 25% of the remedial grade.
 • A failed Final Project Report (pair work) may be re-delivered - 45% of the remedial grade.
 • To hand in a Project Report, students should have delivered a Project Proposal (pair work) and it should have been approved by the instructor at least one week before the remedial deadline - 10% of remedial grade.
 • A failed Oral Presentation (pair work) may be re-delivered only in video format. The set of slides should also be handed in - 10% of the remedial grade. 
 • A failed written Peer Review (individual work) may be re-delivered - 10% of the remedial grade. 

Remember that, to pass the course, the student should reach a global pass and also pass the final project report.

Bibliography and information resources

BASIC BIBLIOGRAPHY:   

Selected chapters or excerpts from the following publications will be assigned or recommended as classroom materials and as preparatory readings for specific sessions. Students will be expected to use and include relevant references to these and other readings in compulsory assignments. Additional materials will be provided in Aula Global.

 • Alim, H. Samy, Rickford, John R. & Ball, Arnetha H. (Eds.). (2017). Raciolinguistics: How Language Shapes Our Ideas About Race. Oxford/New York: Oxford University Press.
 • Coulmas, Florian. (2007, 2005). Sociolinguistics. The Study of Speakers’ Choices. Cambridge/New York: Cambridge University Press.
 • Council of Europe. (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume With New Descriptors. Strasbourg: Council of Europe.  (selected excerpts). https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4 
 • Hélot, Cristine & O’ Laoire, Muiris. (2011). Language Policy for the Multilingual Classroom. Pedagogy of the Possible. Bristol: Multilingual Matters.
 • Hua, Zhu. (2014). Exploring Intercultural Communication. Language in Action. London & New York: Routledge.
 • Landry, Rodrigue & Bourhis, Richard Y. (1997). Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality; An Empirical Study. Journal of Language and Social Psychology, 16(1), 23-49.
 • Spencer-Oatey, Helen & Franklin, Peter. (2009). Intercultural Interaction: A Multidisciplinary Approach to Intercultural Communication. Hampshire, UK/New York: Palgrave Macmillan.
 • Spolsky, Bernard. (1998, 2003). Sociolinguistics. Oxford University Press.
 • Van Dijk, Teun A. (Ed.). (2006). Discourse Studies: A Multidisciplinary Approach. London: Sage. (Chapters 11, 12, 13, 16 & 18).

ADDITIONAL BIBLIOGRAPHY:

Chapters and sections from the following publications will also be recommended for specific topics covered in class or of interest for the students’ projects. Supplementary materials will also be distributed in the classroom and in Aula Global.

 

 • Beacco, Jean-Claude et al. (2016). Guide for the Development and Implementation of Curricula for Plurilingual and Intercultural Education. Strasbourg: Council of Europe.
 • Benwell, Benthan & Stokoe, Elisabeth. (2006). Discourse and Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Blommaert, Jan. (2005). Discourse. Cambridge: Cambridge University Press. (Chapters 4, 7 & 8).
 • Blommaert, Jan. (2010). The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Byram, Michael. (2020 edition). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence: Revisited. Bristol, UK: Multicultural Matters. (Introduction, Chapters 1, 2 & 3).
 • Cenoz, Jasone & Gorter, Durk. (2006) Linguistic Landscape and Minority Languages. International Journal of Multilingualism, 3(1), 67-80.
 • Coates, Jennifer. (2016, 3rd edition). Women, Men and Language.
  A Sociolinguistic Account of Gender Differences in Language
  . London & New York: Routledge.
 • Council of Europe. (2008b). White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity. www.coe.int/t/dg4/intercultural/publication_whitepaper_id_en.asp
 • Martín Rojo, Luisa & Pujolar, Joan. (2020). Claves para entender el multilingüismo contemporáneo. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza y Editorial UOC.
 • Meyerhoff, Miriam. (2019 edition). Introducing Sociolinguistics. Routledge.
 • Rampton, Ben. (2005). Crossing. Language and Ethnicity among Adolescents. Manchester: St Jerome.
 • Tusón, Jesús. (2002). Mal de llengües: a l’entorn dels prejudicis lingüístics. Barcelona: Empúries (Catalan version) // (2003). Los prejuicios lingüísticos. Barcelona: Octaedro (Spanish version).
 • UNESCO. (2013). Intercultural Competences: Conceptual and Operational Framework. Paris: UNESCO.  http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219768e.pdf
 • Woolard, Kathryn A. (2016). Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia. Oxford/New York: Oxford University Press. (Chapters 2, 3 & 5).


Curso Académico: 2022/23

3354 - Grado en Global Studies

24212 - Espacios Interculturales, Lenguas y Identidades


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
335 - Facultad de Humanidades
Estudio:
3354 - Grado en Global Studies
Asignatura:
24212 - Espacios Interculturales, Lenguas y Identidades
Créditos:
4.0
Curso:
677 - Mínor en Estudis Humanístics de Literatura: 1
599 - Grado en Global Studies: 3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Inglés
Seminario: Grupo 101: Inglés
Grupo 102: Inglés
Profesorado:
Mireia Trenchs Parera
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

El objetivo de este curso es doble: (1) comprender los espacios de socialización compartidos por interlocutores de diferentes orígenes culturales y lingüísticos, y (2) aprender a investigar dichos espacios interculturales mediante la realización de una investigación original. La exploración de dichos espacios se realizará desde una perspectiva transdisciplinar que incluirá conceptos y métodos del análisis crítico del discurso, la sociolingüística educativa, la lingüística aplicada, la antropología lingüística, la sociolingüística de la globalización y la psicología social. A lo largo del curso, los y las estudiantes investigarán un espacio intercultural de su elección, con especial enfoque en el lenguaje, y desarrollarán un proyecto relacionado con un campo profesional de su interés como la administración pública, el periodismo, la educación, la mediación social, la comunicación en los espacios laborales, la publicidad o las instituciones culturales. Ejemplos de tales proyectos son el análisis crítico de un paisaje lingüístico urbano para un ayuntamiento, el análisis crítico de campañas publicitarias, el diseño de proyectos o materiales educativos para escuelas o instituciones culturales que promuevan la sensibilidad intercultural y la exploración de prácticas e identidades lingüísticas en grupos multilingües y/o multiculturales. El curso incluye seminarios y tutorías específicas, así como micro-tareas individuales y en pequeños grupos presenciales y en línea, para que los y las estudiantes aprendan a investigar el espacio intercultural de su elección.

Competencias asociadas

Durante el curso se trabajará en el desarrollo de las siguientes competencias:

 • Desarrollar la curiosidad sobre culturas diferentes a la propia.
 • Desarrollar la sensibilidad hacia las variedades y prácticas lingüísticas.
 • Utilizar términos y conceptos básicos propios de los campos de la sociolingüística, la antropología del lenguaje, la psicología social, la lingüística aplicada y el análisis (crítico) del discurso.
 • Adquirir la capacidad de analizar los fenómenos interculturales de forma crítica y con sensibilidad.
 • Reconocer intenciones y actitudes de escritores y hablantes.
 • Interpretar discursos y hechos en relación con su contexto cultural.
 • Detectar el significado y la información ideológica y sociocultural implícita en el discurso.
 • Negociar el significado respetando las opiniones de los demás.
 • Transmitir los conocimientos académicos de forma oral y escrita de forma clara, estructurada y eficaz.
 • Justificar académicamente y defender de forma oral y escrita las propias opiniones de forma clara, estructurada y con argumentos académicos.
 • Integrar los conocimientos adquiridos de diversas fuentes en un escrito personal.
 • Desarrollar estrategias para planificar tareas y trabajar de forma autónoma con rigor académico.
 • Detectar y distinguir voces y puntos de vista en los discursos.
 • Comprender una presentación oral en inglés.
 • Comprender textos académicos en inglés.
 • Mejorar el conocimiento y la escritura en, al menos, una de las tres lenguas de trabajo de la UPF (catalán, castellano o inglés).

Resultados del aprendizaje

El objetivo de este curso es doble: (1) comprender los espacios de socialización compartidos por interlocutores de diferentes orígenes culturales y lingüísticos, y (2) aprender a investigar dichos espacios interculturales mediante la realización de una investigación original. Se aprenderán y pondrán en práctica conceptos y métodos de varias disciplinas: análisis crítico del discurso, sociolingüística educativa, lingüística aplicada, antropología lingüística, sociolingüística de la globalización y psicología social. Se trabajará en las competencias incluidas en el apartado “Competencias asociadas” de este plan docente y todas las asignaturas y la participación activa en el aula están orientadas a su desarrollo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4 - Educación de calidad

ODS 5 - Igualdad de género

ODS 10 - Reducción de la desigualdad

 

Prerrequisitos

Ninguno.

Contenidos

 1. Investigar espacios interculturales a partir del análisis del lenguaje y desde una perspectiva interdisciplinar [módulo transversal a lo largo de todo el curso].
 2. Conceptos sociolingüísticos clave para comprender el multilingüismo social en espacios interculturales: comunidades de habla, género, etnia, clase social y otros factores en intersección.
 3. Ideologías, prejuicios e identidades lingüísticas: punto de encuentro entre la antropología y la sociolingüística.
 4. Socialización, movilidad y prácticas lingüísticas en contextos educativos multilingües y multiculturales: los puntos de vista del análisis (crítico) del discurso y la sociolingüística (crítica).
 5. Competencia plurilingüe y pluricultural y desarrollo de repertorios lingüísticos individuales: los puntos de vista de la lingüística aplicada y la psicología social.
 6. Paisaje lingüístico y diversidad cultural: punto de encuentro entre la sociolingüística i la geografía urbana.

Metodología docente

Se asistirá a un total de 30 horas de clase de tipo plenarias y seminario, además de tutorías individuales y en grupos pequeños; si se establecen restricciones de presencialidad por la pandémia, también se realizarán actividades asincrónicas en el Aula Global. Todas las sesiones tendrán un fuerte componente práctico. Por tanto, las 24 sesiones plenarias de dos horas y las 6 sesiones de seminario de una hora incluirán trabajo individual o en pequeños grupos, actividades presenciales y en línea para cada módulo y debates en clase. Se requerirá la participación activa de los y las estudiantes en el trabajo individual o en grupos pequeños para las "Actividades del módulo". Se espera que lean y preparen lecturas breves y actividades breves asignadas a cada módulo antes y después de la sesión correspondiente. Además de la docente de la UPF, el curso contará con especialistas ponentes; el contenido de sus conferencias se considerará material del curso.

La docente atenderá consultas y dudas sobre el curso y el proceso de realización de proyectos de investigación en horarios programados en los despachos de la docente o en foros y videoconferencias en línea en el Aula Global.

Si se aplican fuertes restricciones de presencialidad debido a la pandemia, la docente proporcionará materiales en clase en el Aula Global e instrucciones detalladas sobre todos los pasos que se deben seguir para completar cada módulo y todos los requisitos de evaluación. Todas las tareas de evaluación (es decir, actividades del módulo, propuesta de proyecto, revisión por pares, presentación oral e informe final del proyecto) se adaptarán a la entrega en línea, ya sea sincrónica o asincrónica.

El inglés será el idioma utilizado por los instructores y de las lecturas obligatorias y materiales de aula. Además, se proporcionarán en el aula (virtual) materiales adicionales y lecturas opcionales en catalán y castellano.

Evaluación

EVALUACIÓN DEL CURSO:

La evaluación del curso se basa en la evaluación continua y todas las actividades están relacionadas entre sí. Para optar a la evaluación, hay que realizar las siguientes tareas y actividades dentro de los plazos, algunas individualmente y otras en parejas. Se proporcionarán más instrucciones detalladas para cada uno de ellas en el Aula Global y en el aula. Al comienzo del curso, la docente proporcionará a los estudiantes una Guía (Student Guide) completa que incluirá la información proporcionada en este Plan Docente de la Asignatura (o PDA), así como todas las pautas específicas y fechas límite del calendario que sean necesarias para completar el curso. Esta Guía Estudiante debes ser consultada con regularidad para completar las tareas según los requisitos del curso. En todos los trabajos se espera que se utilicen y se citen conceptos de las lecturas del curso y de las sesiones plenarias y de seminario.

Para aprobar el curso, hay que obtener un aprobado global (es decir, el 50% de todas las tareas juntas) y también aprobar el Informe Final del Proyecto.

1. Actividades de Módulo, o Module Activities (trabajo individual y en grupos pequeños) recopiladas en clase o en línea durante o después de cada módulo. Las actividades del módulo incluirán tareas prácticas y revisiones de conceptos teóricos. Las actividades se realizarán en inglés - 25% de la nota final.

2. Propuesta de Proyecto, o Project Proposal (trabajo por parejas). Esta propuesta debe ser aprobada por la docente responsable de la asignatura antes del inicio del proyecto. La propuesta debe estar redactada en inglés - 10% de la nota final.

3. Revisión por Pares de la propuesta de proyecto de un compañero o compañera, o Peer Review (trabajo individual). La revisión debe incluir referencias a algunas de las lecturas, textos y conceptos del curso. La revisión por pares debe realizarse en inglés. - 10% de la nota final.

4. Vídeo o Presentación Oral en clase del proyecto en curso, u Oral Presentation (trabajo por parejas). La presentación debe realizarse en inglés y debe incluir un juego de diapositivas. Las diapositivas pueden estar en catalán, inglés o español - 10% de la nota final.

5. Informe Final del Proyecto, o Final Project Report (trabajo por parejas). El proyecto se entregará tanto en papel como en Aula Global. Debe ser una investigación original e incluir referencias a conceptos de las clases y lecturas del curso. El informe puede estar escrito en catalán, inglés o español. - 45% de la nota final.

IMPORTANTE: El curso no incluirá examen final. Sin embargo, la fecha y la hora oficiales del examen deben reservarse para posibles actividades adicionales.

 

Sobre el proyecto del curso, las presentaciones orales y las revisiones por pares:

El proyecto del curso consistirá en una investigación aplicada de interés para cada estudiante. Para este proyecto, se investigará por parejas un espacio intercultural real de su elección desde una perspectiva interdisciplinar y con especial énfasis en el lenguaje. El proyecto incluirá necesariamente datos lingüísticos, ya sean escritos u orales, recopilados por cada pareja de estudiantes. Se espera que en el proyecto se apliquen conceptos de las clases y lecturas del curso. El Informe Final del Proyecto consistirá en un trabajo que podría pertenecer a un futuro portafolio para un contexto profesional de interés para cada estudiante. A partir de los resultados de esta investigación, se harán recomendaciones para futuros empleadores o instituciones interesadas para así aplicar los resultados de la investigación a contextos reales. Ejemplos de tales proyectos y aplicaciones podrían ser los siguientes:

- Informe para una ONG, periódico, partido político o asociación que incluya el análisis de prejuicios e ideologías lingüísticas y culturales presentes en documentos escritos, discursos o interacciones orales.

- Informe sobre los prejuicios, ideologías y prácticas lingüísticas presentes en un espacio privado o público: por ejemplo, análisis de interacciones en el ámbito familiar, un equipo deportivo, un espacio de trabajo, un grupo de amigos, un programa de televisión, ya sea en un entorno físico o en interacciones en línea.

- Análisis crítico de una campaña publicitaria lanzada en diferentes países y propuesta de una campaña nueva con perspectiva intercultural.

- Análisis sociolingüístico de datos fotográficos de un paisaje multilingüe para asesorar a una administración pública local.

- Proyecto educativo o secuencia didáctica para una escuela primaria o secundaria diseñados para promover la sensibilidad intercultural y/o el plurilingüismo.

- Análisis crítico de elementos lingüísticos y no lingüísticos en páginas web u otros recursos de Internet, teniendo la interculturalidad como tema de análisis.

Los proyectos se realizarán por parejas y el Informe Final del Proyecto deberá especificar qué tareas ha realizado cada miembro del equipo. Antes de comenzar el proyecto, se deberá recibir la aprobación de la Propuesta de Proyecto por parte de la docente responsable de la asignatura. Esta propuesta escrita será breve, justificada y enmarcada teóricamente. Sin la aprobación por escrito de la propuesta por parte la docente, el proyecto no se puede iniciar y no se evaluará el informe final del proyecto.

Además del Informe Final del Proyecto, todas las demás actividades de evaluación se han diseñado como pasos que conducen a la realización del proyecto. Durante el curso, cada pareja de estudiantes tendrá que presentar oralmente su proyecto en clase y recibirán tanto la retroalimentación de los compañeros y las compañeras como los comentarios de la docente que luego podrán usarse para mejorar el Informe Final. A cada proyecto se le asignará uno o más revisores que escribirán una Revisión por Pares de la propuesta del proyecto y también proporcionarán comentarios a la presentación oral en clase o en video del proyecto.

 

RECUPERACIÓN:

Todas las tareas del curso que reciban Aprovat, Notable o Excel·lent (es decir, una calificación de entre 5 y 10) necesariamente contarán para la evaluación de recuperación. Por lo tanto, estas tareas no se pueden volver a entregar y la calificación se transferirá directamente a la recuperación.

En caso de que se suspenda el curso, en la Recuperación se puede volver a entregar una versión mejorada de la actividad o actividades suspendidas (excepto las Actividades de Módulo) antes o en la fecha del examen de recuperación.

• Las Actividades de Módulo no se pueden volver a entregar y la calificación recibida por estas actividades en su totalidad se transferirán de la evaluación regular: 25% de la nota de recuperación.

• Se puede volver a entregar el Informe Final del Proyecto se ha suspendido (trabajo por parejas): 45% de la nota de recuperación.

• Para entregar un Informe de Proyecto Final, se debe haber entregado una Propuesta de Proyecto (trabajo por parejas) y haber recibido la aprobación por parte de la docente al menos una semana antes de la fecha límite de recuperación - 10% de la nota de recuperación.

• Una Presentación Oral suspendida (trabajo por parejas) se puede volver a entregar solo en formato de video. También debe entregarse el juego de diapositivas que la acompañan: 10% de la nota de recuperación.

• Una Revisión por Pares suspendida (trabajo individual) se puede volver a entregar: 10% de la nota de recuperación.

Para aprobar la asignatura, se debe alcanzar un aprobado global y también aprobar el Informe Final del Proyecto.

Bibliografía y recursos de información

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Se asignarán o recomendarán capítulos o extractos seleccionados de las siguientes publicaciones como material de clase y como lecturas preparatorias para sesiones específicas. Se espera que se usen e incluyan referencias relevantes a estas y otras lecturas en los trabajos obligatorios. Se proporcionarán materiales adicionales en el Aula Global.

 • Alim, H. Samy, Rickford, John R. & Ball, Arnetha H. (Eds.). (2017). Raciolinguistics: How Language Shapes Our Ideas About Race. Oxford/New York: Oxford University Press.
 • Coulmas, Florian. (2007, 2005). Sociolinguistics. The Study of Speakers’ Choices. Cambridge/New York: Cambridge University Press.
 • Council of Europe. (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume With New Descriptors. Strasbourg: Council of Europe.  (selected excerpts). https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4 
 • Hélot, Cristine & O’ Laoire, Muiris. (2011). Language Policy for the Multilingual Classroom. Pedagogy of the Possible. Bristol: Multilingual Matters.
 • Hua, Zhu. (2014). Exploring Intercultural Communication. Language in Action. London & New York: Routledge.
 • Landry, Rodrigue & Bourhis, Richard Y. (1997). Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality; An Empirical Study. Journal of Language and Social Psychology, 16(1), 23-49.
 • Spencer-Oatey, Helen & Franklin, Peter. (2009). Intercultural Interaction: A Multidisciplinary Approach to Intercultural Communication. Hampshire, UK/New York: Palgrave Macmillan.
 • Spolsky, Bernard. (1998, 2003). Sociolinguistics. Oxford University Press.
 • Van Dijk, Teun A. (Ed.). (2006). Discourse Studies: A Multidisciplinary Approach. London: Sage. (Chapters 11, 12, 13, 16 & 18).

 

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL:

También se recomendarán capítulos y secciones de las siguientes publicaciones para temas específicos tratados en clase o de interés para los proyectos. También se distribuirán materiales complementarios en el aula y en el Aula Global.

 • Beacco, Jean-Claude et al. (2016). Guide for the Development and Implementation of Curricula for Plurilingual and Intercultural EducationStrasbourg: Council of Europe.
 • Benwell, Benthan & Stokoe, Elisabeth. (2006). Discourse and Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Blommaert, Jan. (2005). Discourse. Cambridge: Cambridge University Press. (Chapters 4, 7 & 8).
 • Blommaert, Jan. (2010). The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Byram, Michael. (2020 edition). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence: Revisited. Bristol, UK: Multicultural Matters. (Introduction, Chapters 1, 2 & 3).
 • Cenoz, Jasone & Gorter, Durk. (2006) Linguistic Landscape and Minority Languages. International Journal of Multilingualism, 3(1), 67-80.
 • Coates, Jennifer. (2016, 3rd edition). Women, Men and Language.
  A Sociolinguistic Account of Gender Differences in Language
  London & New York: Routledge.
 • Council of Europe. (2008b). White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignitywww.coe.int/t/dg4/intercultural/publication_whitepaper_id_en.asp
 • Martín Rojo, Luisa & Pujolar, Joan. (2020). Claves para entender el multilingüismo contemporáneo. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza y Editorial UOC.
 • Meyerhoff, Miriam. (2019 edition). Introducing Sociolinguistics. Routledge.
 • Rampton, Ben. (2005). Crossing. Language and Ethnicity among Adolescents. Manchester: St Jerome.
 • Tusón, Jesús. (2002). Mal de llengües: a l’entorn dels prejudicis lingüístics. Barcelona: Empúries (Catalan version) // (2003). Los prejuicios lingüísticos. Barcelona: Octaedro (Spanish version).
 • UNESCO. (2013). Intercultural Competences: Conceptual and Operational Framework. Paris: UNESCO.  http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219768e.pdf
 • Woolard, Kathryn A. (2016). Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia. Oxford/New York: Oxford University Press. (Chapters 2, 3 & 5).