Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

24063 - Anglès Periodístic


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
24063 - Anglès Periodístic
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Anglès
Grup 2: Anglès
Professorat:
Christopher David Tulloch , Laura Pous Trull, Guifre Jordan Ramon
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Grau: Periodisme

Curs: Tercer

Trimestre: segon

Nombre de crèdits ECTS: 4 crèdits

Idioma d'ensenyament: anglès

Professors del curs: Christopher David Tulloch /  Zouhair El Hairan / Laura Pous

Presentació

Aquest curs pretén ajudar els estudiants a desenvolupar les habilitats lingüístiques necessàries per comunicar-se en anglès en un entorn mediàtic professional. Dotarà els participants d'eines per treballar en anglès com a periodistes per a mitjans escrits, digitals, de ràdio i de televisió.

Competències associades

-Comunicar-se amb eficàcia i confiança en anglès en un context professional específic relacionat amb el periodisme

-Debatre actualitat i temes professionals en anglès

-Com abordar, interactuar i entrevistar fonts en anglès

-Desenvolupar una major capacitat de lectura de textos periodístics especialitzats en anglès

-Escriure textos de notícies en tots els formats en anglès

-Habilitats telefòniques, correu electrònic i xarxes socials en anglès

-Ampliar el vocabulari professional

-Millorar la fluïdesa, l'accent, la pronunciació, el to i el registre

Resultats de l'aprenentatge

Al final del curs, els estudiants haurien d'haver adquirit o perfeccionat les seves habilitats en llengua anglesa en l'exercici del periodisme.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

#4 Educació de Qualitat

#8 Feina Decent i Creixement Econòmic

#10 Reducció de les Desigualtats

Prerequisits

Nivell mitjà/alt d'anglès parlat i escrit

Continguts

1.1 INTRODUCCIÓ ALS CONTINGUTS DEL CURS. CALENDARI, ASSIGNATURES, AVALUACIÓ. PRESENTACIONS INDIVIDUALS. PERFIL DE LA CLASSE

1.2 EL PERIODISME A ESPANYA I CATALUNYA EN ANGLÈS: PREMSA, TV, RÀDIO, INTERNET. NOTÍCIES. FONTS, INSTITUCIONS.

2. COMPARACIÓ DEL PERIODISME EN ANGLÈS AL REGNE UNIT I ELS ESTATS UNITS

3. ENTREVISTES PERIODÍSTIQUES EN ANGLÈS. PREPRODUCCIÓ, TÈCNIQUES DE PREGUNTES I EDICIÓ.

4. LECTURA DE PERIODISME EN ANGLÈS. HABILITATS DE COMPRENSIÓ.

5. HABILITATS D'ESCRIPTURA D'ARTICLES

6. PERIODISME MULTIMEDIA EN ANGLÈS

6.1 PERIODISME TV. STANDUPS, PARLAR EN PÚBLIC. PARLAR EN DIRECTE.

6.2. RADIOPERIODISME EN ANGLÈS

7. LA REDACCIÓ EN ANGLÈS (GRUPS)

8. ANGLÈS PERIODÇISTIC DE CORRESPONSALS ESTRANGERS. VOCABULARI, CONTEXT. LLENGUATGE.

9. TEMES PRÀCTICS DE PERIODISME EN ANGLÈS: LOGÍSTICA, FREELANCING, PITCHING.

10. DEBATS DE PERIODISME EN ANGLÈS. VOCABULARI ESPECIALITZAT.

Metodologia docent

Les classes adoptaran un mètode flexible tenint en compte les diferents activitats realitzades pels alumnes de cada grup. Les sessions de teoria es basaran en lectures i debats.

En les sessions pràctiques, es convidarà l'alumnat a participar en debats, exercicis orals i escrits. Algunes sessions s'organitzaran com si la classe fos una autèntica redacció en un entorn de parla anglesa, i es demanarà a cada alumne que adopti un rol específic.

Avaluació

Els estudiants seran qualificats a partir d'una combinació de diferents exercicis que tenen com a objectiu mostrar la seva progressió durant el curs.

A l'hora de qualificar, els professors de l'assignatura tindran en compte la forma professional en què ha treballat l'estudiant, l'enfocament i la rellevància del seu treball, la metodologia emprada i la forma en què finalment es presenten les activitats. També es tindrà en compte la motivació de l'estudiant.

Bibliografia i recursos d'informació

EVANS, Harold. Essential English for Journalists. Pimlico: 2000.

HYCKS Winford. English for Journalists. Taylor & Francis , 2006

MURPHY. R. English Grammar in Use. Cambridge. 2004

REUTERS, Reuters Handbook of Journalism. London: 2018.

Recursos a BBC i altres plataformes

Dossiers preparats pels professors

 

 


Academic Year: 2022/23

3383 - Bachelor's degree in Journalism

24063 - Journalistic English


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
338 - Faculty of Communication
Study:
3383 - Bachelor's degree in Journalism
Subject:
24063 - Journalistic English
Ambit:
---
Credits:
4.0
Course:
3
Teaching languages:
Theory: Group 1: English
Group 2: English
Teachers:
Christopher David Tulloch , Laura Pous Trull, Guifre Jordan Ramon
Teaching Period:
Second quarter
Schedule:

Presentation

Degree course: Journalism

Course: Third

Trimester: Second

Number of ECTS credits: 4 credits

Language of instruction: English

Course instructors: Christopher David Tulloch /  Zouhair El Hairan / Laura Pous

Presentation

This course aims to help students develop the necessary language skills for communicating in English in a professional media environment. It will equip participants with tools to work in English as journalists for printed, radio and TV news outlets.

Associated skills

-Communicate effectively and confidently in English in a specific professional context related to journalism

-Discuss current affairs and professional issues in English

-How to approach, interact with and interview sources in English

-Develop a greater capacity for reading specialised journalism texts in English

-Write news texts in all formats in English

-Fine tuning of telephone, email and social media skills in English

-Increase range of professional vocabulary

-Improve fluency training designed to improve accent, pronunciation, tone and register

Learning outcomes

By the end of the course, students should have acquired or perfected their English-language skills in the exercise of journalism

Sustainable Development Goals

#4 Quality Education

#8 Decent Work and Economic Growth

#10 Reduced Inequalities

Prerequisites

A medium/high level of written and spoken English

Contents

1.1 introduction to the contents of the course. calendar, subjects, evaluation.  individual presentations. class profile

1.2 journalism in spain and catalonia in english: press, tv, radio, internet. news agenda. sources, institutions.

2. COMPARING JOURNALISM ENGLISH IN INTERNATIONLA MEDIA UK AND US MEDIA

3. journalism interviews in english. pre-production, question techniques and publishing.

4. READING JOURNALISM IN ENGLISH. COMPREHENSION SKILLS.

5. ARTICLE WRITING SKILLS

6. MULTIMEDIA JOURNALISM IN ENGLISH

6.1 TV JOURNALISM. STANDUPS, SPEAKING IN PUBLIC. LIVE SPEAKING.

6.2. RADIO JOURNALISM IN ENGLISH  

7. THE NEWSROOM IN ENGLISH (GRUPS)

8. FOREIGN CORRESPONDENTS’ JOURNALISTIC ENGLISH. VOCABULARY, FRAMING. LANGUAGE.

9. PRACTICAL JOURNALISM ISSUES IN ENGLISH: LOGISTICS, FREELANCING, PITCHING.

10. JOURNALISM DEBATES IN ENGLISH. SPECIALIST VOCABULARY.

Teaching Methods

Classes will adopt a flexible method considering the different activities carried out by students in each group. Theory sessions will be based on readings and debates.

In practical sessions, students will be encouraged to participate in debates, listening and writing exercises. Some sessions will be arranged as if the class was a real newsroom in an English-speaking environment, and each student will be asked to adopt a specific role.

Evaluation

Students will be graded based on a combination of different exercises which aim to show their progression during the course.

When grading, the course instructors will take into account the professional manner in which the student has worked, the focus and relevance of his or her work, the methodology employed and the way the activities are finally presented. Student motivation will also be considered when grading.

Bibliography and information resources

EVANS, Harold. Essential English for Journalists. Pimlico: 2000.

HYCKS Winford. English for Journalists. Taylor & Francis , 2006

MURPHY. R. English Grammar in Use. Cambridge. 2004

REUTERS, Reuters Handbook of Journalism. London: 2018.

All language resources available on the BBC and other media platforms

Dossiers prepared by course instructors

 

 


Curso Académico: 2022/23

3383 - Grado en Periodismo

24063 - Inglés Periodístico


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
338 - Facultad de Comunicación
Estudio:
3383 - Grado en Periodismo
Asignatura:
24063 - Inglés Periodístico
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Inglés
Grupo 2: Inglés
Profesorado:
Christopher David Tulloch , Laura Pous Trull, Guifre Jordan Ramon
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

Grado: Periodismo

Curso: Tercero

Trimestre: Segundo

Número de créditos ECTS: 4 créditos

Idioma de instrucción: inglés

Instructores del curso: Christopher David Tulloch / Zouhair El Hairan / Laura Pous

Presentación

Este curso tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades lingüísticas necesarias para comunicarse en inglés en un entorno de medios de comunicación profesionales. Equipará a los participantes con herramientas para trabajar en inglés como periodistas en prensa, medios digitales, radio y televisión.

Competencias asociadas

-Comunicarse de forma eficaz y segura en inglés en un contexto profesional específico relacionado con el periodismo.

-Discutir temas de actualidad y profesionales en inglés.

-Cómo abordar, interactuar y entrevistar fuentes en inglés

-Desarrollar una mayor capacidad de lectura de textos periodísticos especializados en inglés.

-Escribir textos de noticias en todos los formatos en inglés.

-Habilidades telefónicas, correo electrónico y redes sociales en inglés

-Aumentar la gama de vocabulario profesional

-Mejorar la fluidez, el acento, la pronunciación, el tono y el registro

Resultados del aprendizaje

Al final del curso, los estudiantes deben haber adquirido o perfeccionado sus habilidades en el idioma inglés en el ejercicio del periodismo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

#4 Educación de Calidad

#8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

#10 Reducción de las Desigualdades

Prerrequisitos

Un nivel medio / alto de inglés hablado y escrito.

Contenidos

1.1 INTRODUCCIÓN A LOS CONTENIDOS DEL CURSO. CALENDARIO, TAREAS, EVALUACIÓN. PRESENTACIONES INDIVIDUALES. PERFIL DE CLASE

1.2 PERIODISMO EN ESPAÑA Y CATALUÑA EN INGLÉS: PRENSA, TV, RADIO, INTERNET. NOTICIAS. FUENTES, INSTITUCIONES.

2. COMPARACIÓN DEL PERIODISMO EN INGLÉS INTERNATIONAL EN REINO UNIDO Y ESTADOS UNIDOS

3. ENTREVISTAS DE PERIODISMO EN INGLÉS. PREPRODUCCIÓN, TÉCNICAS DE PREGUNTAS Y PUBLICACIÓN.

4. LECTURA DE PERIODISMO EN INGLÉS. HABILIDADES DE COMPRENSIÓN.

5. HABILIDADES DE ESCRITURA DE ARTÍCULOS

6. PERIODISMO MULTIMEDIA EN INGLÉS

6.1 PERIODISMO DE TV. STANDUPS, HABLAR EN PÚBLICO. HABLAR EN DIRECTO.

6.2. PERIODISMO DE RADIO EN INGLÉS

7. UNA REDACCIÓN EN EN INGLÉS

8. INGLÉS PERIODISTICO DE CORRESPONSALES EXTRANJEROS. VOCABULARIO, CONTEXTO. IDIOMA.

9. TEMAS PRÁCTICOS DEL PERIODISMO EN INGLÉS: LOGÍSTICA, FREELANCING, PITCHING.

10. DEBATES DE PERIODISMO EN INGLÉS. VOCABULARIO ESPECIALIZADO.

Metodología docente

Las clases adoptarán un método flexible considerando las diferentes actividades realizadas por los estudiantes en cada grupo. Las sesiones de teoría se basarán en lecturas y debates.

En las sesiones prácticas se animará a los alumnos a participar en debates, ejercicios de comprensión oral y escrita. Algunas sesiones se organizarán como si la clase fuera una sala de redacción real en un entorno de habla inglesa, y se le pedirá a cada alumno que adopte un rol específico.

Evaluación

Los estudiantes serán calificados en base a una combinación de diferentes ejercicios que tienen como objetivo mostrar su progresión durante el curso.

A la hora de calificar, los instructores del curso tendrán en cuenta la forma profesional en la que ha trabajado el alumno, el enfoque y relevancia de su trabajo, la metodología empleada y la forma en que finalmente se presentan las actividades. La motivación del estudiante también se considerará.

Bibliografía y recursos de información

EVANS, Harold. Essential English for Journalists. Pimlico: 2000.

HYCKS Winford. English for Journalists. Taylor & Francis , 2006

MURPHY. R. English Grammar in Use. Cambridge. 2004

REUTERS, Reuters Handbook of Journalism. London: 2018.

Recursos en BBC y otras plataformas

Dossiers preparados por los profesores