Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3378 - Grau en Enginyeria Biomèdica

24043 - Gestió de Projectes i Innovació en Enginyeria Biomèdica


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
337 - Escola d'Enginyeria
Estudi:
3378 - Grau en Enginyeria Biomèdica
Assignatura:
24043 - Gestió de Projectes i Innovació en Enginyeria Biomèdica
Crèdits:
4.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Anglès, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Anglès
Grup 102: Anglès
Seminari: Grup 101: Anglès
Professorat:
Aurelio Ruiz Garcia, Miguel Angel Gonzalez Ballester, Maria Pilar Rivera Gil, Nuria Bayo Puxan
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

La innovació és un factor clau en la transferència de coneixement i tecnologia. L'empreneduria i l'explotació (comercial o per altres vies) comporta la generació de valor vers la societat. Aquests processos són, però, sovint complexos. En aquest curs abordarem alguns aspectes d'importància, tals com la creació d'un pla de negoci, la protecció intel.lectual y la gestió de projectes, oferint eines i exemples.

Competències associades

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

CT4. Comunicar-se en contextos acadèmics i professionals de forma oral i escrita en anglès.

CE6. Dominar els conceptes d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa, organització i gestió d'empreses.

Resultats de l'aprenentatge

RA.CE6.2 Identifica aspectes en relació a l'organització i gestió d'empreses.

RA.CE6.4 Identifica els principals elements que configuren l'esperit emprenedor i la creació d'empreses en l'àmbit de les TIC.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Les temàtiques, metodologies i eines cobertes per aquesta assignatura són aplicables a projectes en qualsevol àrea, incloses les relacionades amb el desenvolupament sostenible (ODS3, ODS5, ODS8, OD9, ODS10, ODS12).

Prerequisits

(n/a)

Continguts

- Diferents perfils que les/els enginyeres/rs biomèdiques/cs poden tindre en la gestió de projectes d'enginyeria biomèdica, incloent consideracions socials i econòmiques.

- Reflexionar sobre aspectes econòmics, ètics i polítics presents en diferents models de negoci i situacions  (des d'entorns intensius en investigació fins solucions en entornos amb recursos limitats), així com implicacions ètiques de la professió i  perspectives d'evolució.

- Gestió de la propietat intel.lectual.

- Regulació.

- Comunicació.

- Aspectes generals de la gestió de projectes.

- Metodologies àgils.

- Liderar equips d'altes prestacions.

- Business model canvas.

- Planificació de projectes: diagrames de Gantt.

- Pressuposts i gestió de temps i recursos.

- Gestió del risc.

- Models de negoci innovadors.

Metodologia docent

Classes, seminaris i tasques

El curs està dividit en dues parts, amb metodologies diferenciades: una d'elles s'articula mitjançant projectes a realitzar en petits grups, que cobreixen les diverses àrees en l'àmbit del curs. A més de classes plenàries, es realizaran també reunions per grups. Per altra banda, l'altra part del curs inclou més classes plenàries, a més d'un projecte final individual.

 

 

Avaluació

Avaluació basada en tasques, que cobreixen els conceptes teòrics i pràctics presentats al llarg del curs. 

En particular, l'avaluació es realitzarà en base a dos projectes, que cobreixen les dues parts del curs. En cada un d'ells s'haurà d'entregar una memòria i fer una presentació.

 

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

-


Academic Year/course: 2022/23

3378 - Bachelor's (degree) programme in Biomedical Engineering

24043 - Project Management and Innovation in Biomedical Engineering


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
337 - Engineering School
Study:
3378 - Bachelor's (degree) programme in Biomedical Engineering
Subject:
24043 - Project Management and Innovation in Biomedical Engineering
Credits:
4.0
Course:
4
Teaching languages:
Theory: Group 1: Catalan, English, Spanish
Practice: Group 101: English
Group 102: English
Seminar: Group 101: English
Teachers:
Aurelio Ruiz Garcia, Miguel Angel Gonzalez Ballester, Maria Pilar Rivera Gil, Nuria Bayo Puxan
Teaching Period:
First Quarter
Schedule:

Presentation

Innovation is at the core of the process of knowledge and technology transfer. Entrepreneurship and exploitation (commercial or otherwise) lead to value generation towards society. These processes are, however, challenging and sometimes complex. In this course we will try to shed some light on issues such as business planning, protection of intellectual property and project management, providing tools and examples.

Associated skills

CB3. That the students have the ability of collecting and interpreting relevant data (normally within their study area) to pass judgements which include a reflection about relevant topics of social, scientific or ethical nature;

CT4. Communicating in academic and professional contexts in English, both orally and in writing

CE6. Mastering the concepts of company, its constitutional and legal framework, organization and management.

Learning outcomes

RA.CE6.2 Identify aspects related to company organization and management.

RA.CE6.4 Identify the main elements which configure the entrepreneurial spirit and the creation of companies in the ICT field.

Sustainable Development Goals

The topics, methodologies and tools covered by this subject are applicable to projects in any area, including all aspects of sustainable development (ODS3, ODS5, ODS8, OD9, ODS10, ODS12).

Prerequisites

(n/a)

Contents

- Overview of different roles that biomedical engineers can play in the management of biomedical engineering projects, including their social and economic implications.

- Reflect on economic, ethical and political issues present in different business models and situations (ranging from research-intensive solutions to solutions for low-resource settings), as well as the broader ethical implications of the profession and its future evolution.

- Intellectual property management.

- Regulation.

- Communication.

- General framework for project management

- Agile project management

- Leading high perfomance teams

- Business model canvas.

- Project planning: Gantt charts.

- Project budgeting and cost/time management.

- Risk management.

- Innovative business models.

- Seminars by internationally prominent invited guests

 

Teaching Methods

Classes, seminars and assignments.

 

The course is divided in two parts, with different methodologies: one of them is articulates via projects in small teams, which cover the different areas of the course. In addition to plenary classes, there will be small group meetings with the teacher. On the other hand, the other part of the course will include more plenary lectures, in addition to a final individual project.

Evaluation

Evaluation based on assignments, which will cover the theoretical and practical concepts introduced during the course.

In particular, the evaluation will consist of two projects, which cover the two parts of the course. For each of them, a document will be prepared and evaluated, as well as a presentation.

 

 

 

Bibliography and information resources

-


Curso Académico: 2022/23

3378 - Grado en Ingeniería Biomédica

24043 - Gestión de Proyectos e Innovación en Ingeniería Biomédica


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
337 - Escuela de Ingeniería
Estudio:
3378 - Grado en Ingeniería Biomédica
Asignatura:
24043 - Gestión de Proyectos e Innovación en Ingeniería Biomédica
Créditos:
4.0
Curso:
4
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán, Inglés, Castellano
Prácticas: Grupo 101: Inglés
Grupo 102: Inglés
Seminario: Grupo 101: Inglés
Profesorado:
Aurelio Ruiz Garcia, Miguel Angel Gonzalez Ballester, Maria Pilar Rivera Gil, Nuria Bayo Puxan
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La innovación es un factor clave en la transferencia de conocimiento y tecnología. El emprendimiento y la explotación (comercial o por otras vías) conlleva la generación de valor hacia la sociedad. Estos procesos son, sin embargo, a menudo complejos. En este curso abordaremos algunos aspectos de importancia, tales como la creación de un plan de negocio, la protección intelectual y la gestión de proyectos, ofreciendo herramientas y ejemplos.

Competencias asociadas

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;

CT4. Comunicarse en contextos académicos y profesionales de forma oral y escrita en inglés.

CE6. Dominar los conceptos de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa, organización y gestión de empresas.

 

 

Resultados del aprendizaje

RA.CE6.2 Identifica aspectos en relación a la organización y gestión de empresas.

RA.CE6.4 Identifica los principales elementos que configuran el espíritu emprendedor y la creación de empresas en el ámbito de las TIC.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Las temáticas, metodologías y herramientas cubiertas por esta asignatura son aplicables a proyectos en cualquier area, incluidas aquellas relacionadas con el desarrollo sostenible (ODS3, ODS5, ODS8, OD9, ODS10, ODS12).

Prerrequisitos

(n/a)

Contenidos

- Diferentes perfiles que las/los ingenieras/os biomédicas/os pueden tener en la gestión de proyectos de ingeniería biomédica, incluyendo consideraciones sociales y económicas.

- Reflexionar sobre aspectos económicos, éticos y políticos presentes en diferentes modelos de negocio y situaciones  (desde entornos intensivos en investigación hasta soluciones en entornos con recursos limitados), así como las implicaciones éticas de la profesión y sus perspectivas de evolución.

- Gestión de la propiedad intelectual.

- Regulación.

- Comunicación.

- Aspectos generales de la gestión de proyectos.

- Metodologías ágiles.

- Liderar equipos de altas prestaciones.

- Business model canvas.

- Planificación de proyectos: diagramas de Gantt.

- Presupuestos y gestión de tiempo y recursos.

- Gestión del riesgo.

- Modelos de negocio innovadores.

- Seminars by internationally prominent invited guests

 

Metodología docente

Clases, seminarios y tareas.

El curso está dividido en dos partes, con metodologías diferenciadas: una de ellas se articula mediante proyectos a realizar en pequeños grupos, que cubren diversas áreas dentro del ámbito del curso. Además de clases plenarias, se realizarán también reuniones por grupos. Por otro lado, la otra parte del curso incluye más clases plenarias, además de un proyecto final individual.

 

Evaluación

Evaluación basada en tareas, que cubren los conceptos teóricos y prácticos presentados durante el curso.

En particular, la evaluación se realizará en base a dos proyectos, que cubren las dos partes del curso. En cada uno de ellos se tendrá que entregar una memoria y hacer una presentación.

 

 

Bibliografía y recursos de información

-