Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3378 - Grau en Enginyeria Biomèdica

24038 - Tècniques Computacionals en Biomedicina II


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
337 - Escola d'Enginyeria
Estudi:
3378 - Grau en Enginyeria Biomèdica
Assignatura:
24038 - Tècniques Computacionals en Biomedicina II
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Professorat:
Patricia Carbajo Flores, Enric Peig Olive
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Tècniques Computacionals en BM II pretén assentar les bases de la programació orientada a objectes (POO).

Partint dels conceptes treballats en Tècniques computacionals en BM I, l'alumne diferenciarà la programació tradicional de la POO.

El llenguatge de programació que s'utilitzarà serà Python.

Uns dels principals objectius de l'assignatura, és que els alumnes tinguin la capacitat d'analitzar, sintetitzar i crear programes orientats a objectes, treballar en la reutilització de codi per aconseguir la creació de programes més complexos, localitzant i corregint errades en l'execució del programa, així, com la creació de diagrames de classes que ajuden en l'elaboració i disseny dels programes.

L'organització de l'assignatura segueix la següent estructura: Al principi, es treballa la lectura i escriptura de fitxers, després s'introdueix els principis fonamentals de la programació orientada a objectes, la utilització de diccionaris com a suport i maneig dels objectes i per últim es profunditza en tots els conceptes avançats per a la realització de programes complexos orientats a objectes.

Al final de l'assignatura, els alumnes estaran capacitats per a:

 • Implementar programes utilitzant la programació orientada a objectes.
 • Entendre l'estructura d'un programa existent organitzat amb objectes.
 • Crearà solucions basades en objectes per resoldre problemes particulars.
 • Competències associades

Competències associades

Les competències que es treballaran en l'assignatura són:

Bàsiques:

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


Transversals:


CT3. Aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i situacions noves.


CT5. Generar noves idees i incorporar-les en el treball diari.

Resultats de l'aprenentatge

Especifiques:

CE4. Dominar l'ús i la programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

 • RA.CE4.1 Dominar els coneixements bàsics i pràctics sobre l'ús i programació dels ordinadors amb aplicació en enginyeria.

CE5. Reconèixer l'estructura, l'organització, el funcionament i la interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seva programació, i saber aplicar aquests coneixements per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 • RA.CE5.1 Reconeix l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els fonaments de la seva programació.
 • RA.CE5.2 Resol problemes que es puguin plantejar en l'enginyeria aplicant coneixements en relació amb l'estructura i programació dels sistemes informàtics.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

Prerequisits

Coneixements bàsics de programació. Tècniques Computacionals en BM I.

Continguts

 1. Maneig de fitxers.
 2. Introducció. Conceptes bàsics de programació orientada a objectes vs. Programació funcional i creació de diagrames de classes.
 3. Programació orientada a objectes. Classes, mètodes i atributs.
 4. Herència, encapsulament, polimorfisme.

Metodologia docent

Les diferents activitats realitzades durant el curs es divideixen en:

 • Sessions de teoria, on l'alumne participa de forma presencial rebent els coneixements teòrics exposats pel professor. En aquestes sessions s'introdueixen i expliquen els diferents conceptes a treballar i aplicar en els seminaris i practiques. En aquestes sessions participen tots els alumnes inscrits en el curs.
 • Sessions de seminari, on l'alumne desenvoluparà els diagrames de classe que resoldran una problemàtica donada i que serviran de suport per a la realització de les sessions pràctiques. En aquestes sessions participaran tots els alumnes inscrits en el curs i es treballarà en parelles. Al final de cada sessió, els alumnes hauran de lliurar els exercicis realitzats per a la seva avaluació i correcció.
 • Sessions de pràctica, on l'alumne desenvoluparà el programa basat en els diagrames obtinguts en les sessions de seminari amb la finalitat de comprendre i assimilar els conceptes treballats en les sessions teòriques. En aquestes sessions els alumnes es divideixen en dos grups i es treballarà en parelles tant dins com a fora de l'aula.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es basa a mesurar els següents elements:

 • Avaluació conjunta dels exercicis realitzats en les sessions de seminari que es lliuraran el mateix dia en què es realitza el seminari. (10% de la nota final)
 • Avaluació del conjunt dels exercicis de laboratori que es lliuraran una setmana després de l'inici dels mateixos (40% de la nota final)
 • Realització d'una prova final (escrita i pràctica) que es realitzarà al final del trimestre (50% de la nota final)

Cada element d'avaluació rebrà una nota numèrica amb un valor de 0 a 10.

Per poder aprovar l'assignatura, és necessari superar en un 50% l'avaluació final, sent condició necessària tenir una nota igual o superior a 4,5 (sobre 10) en el bloc de seminaris i practiques i una nota igual o superior a 5 en la prova final.
Tant els exercicis dels seminaris com les pràctiques no són recuperables, per tant, s'hauran de realitzar i lliurar en les dades establertes durant el trimestre de l'assignatura.

La prova consisteix en una avaluació teòrica i pràctica de tots els continguts de l'assignatura, inclosos els impartits en les sessions de seminaris, pràctiques i sessions teòriques. En caso de no obtenir una nota mínima de 5 (sobre 10 en la prova final, l'alumne podrà presentar-se a una segona prova amb els mateixos criteris d'avaluació. Un alumne no es podrà presentar a una segona prova si no té la nota mínima demanada en l'avaluació dels seminaris i les practiques.

Bibliografia i recursos d'informació

Algoritmos y Programación con lenguaje Python. Rosita Wachenchauzer, Margarita Manterola, varios. Openlibra, 2011.

Aprenda a pensar como un programador con Python. Allen Downey, Jeffrey Elkner, Chris Meyers. Green Tea Press, 2002.

A byte of Python. Swaroop C H. 2013

Learning Python. Fabrizio Romano. Packt publishing. 2015.

Learning Python. Mark Lulz. O'reilly. 2013.

Programming Python. Mark Lulz. O'reailly. 2011.

Python para todos. Raúl González Duque. Licencia Creative Commons.

Python tutor http://pythontutor.com/visualize.html#mode=edit

Recursos didàctics. Material docent de l’assignatura.

En l’Aula Global (Moodle) de l’assignatura,  es publicarà el següent material docent:

 • Apunts de les classes de teoria.
 • Enunciats i apunts de les classes pràctiques.
 • Enunciats de les sessions dels seminaris.
 • Enllaços a informació complementaria.


Academic Year: 2022/23

3378 - Bachelor's degree in Biomedical Engineering

24038 - Computational Techniques in Biomedicine II


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
337 - Engineering School
Study:
3378 - Bachelor's degree in Biomedical Engineering
Subject:
24038 - Computational Techniques in Biomedicine II
Ambit:
---
Credits:
4.0
Course:
2
Teaching languages:
Theory: Group 1: Catalan
Practice: Group 101: Spanish
Group 102: Spanish
Seminar: Group 101: Spanish
Teachers:
Patricia Carbajo Flores, Enric Peig Olive
Teaching Period:
Second quarter
Schedule:

Presentation

The aim of Computational techniques in BM II is to learn the bases of the objects oriented programming.

At the end of this subject the student will be able to differentiate between the traditional programming and the object oriented once.

The language we are going to use during the lessons is going to be Python.

One of the objectives of the subject is knowing how to analyze and create objects oriented programs, work in the reusability of the code to be able to create more complex programs, being able to localize and fix errors during the execution of the program as well as the creation of the diagrams of classes that will help during the creation, the implementation and the design of the program.

The organization of this subject is the following once: At the beginning we are going to work into the lecture and writing of the files, then we introduce the fundamental beginnings of the object oriented programming, the usability of dictionaries as a helper and the management of the objects. To sum up we are going to get deeper on the more complex concepts for the creation of complex objects oriented programs.

At the last days of the objects, the students are supposed to be able to:

 • Implement programs using the objects oriented programing.
 • Know the structure of an existing program organized as objects.
 • Create solutions based on objects to solve particular problems.

Associated skills

The competences that are going to be seen in this subjects are:

Basic competences:

CB1. That the students have proved to possess and understand knowledge in a study area which comes from the basis of general secondary education, and is usually in a level which, although it is supported on advanced text books, it also includes some aspects which imply knowledge coming from their study field’s innovation;

CB2. That the students can apply their knowledge to their work or vocation in a professional way and possess the competences which are usually proved by means of the elaboration and defense of arguments and solving of problems within their study area;

CB5. That the students have developed those learning abilities necessary to undertake later studies with a high degree of autonomy.

Transversal competences:

CT3. Applying with flexibility and creativity the acquired knowledge and adapting it to new contexts and situations.

CT5. Generating new ideas and incorporating them in their daily work.

Learning outcomes

CE4. Mastering the use and programming of computers, operating systems, databases and computer programs with application in engineering.

 • RA.CE4.1 Master the basic and practical knowledge on the use and programming of computers with application in engineering.

CE5. Recognizing the structure, organization, functioning and interconnection of computing systems, foundations of their programming, and knowing how to apply this knowledge for solving typical problems of engineering.

 • RA.CE5.1 Recognize the structure, organization, functioning and interconnection of computing systems, as well as the foundations of their programming.
 • RA.CE5.2 Solve problems in engineering applying knowledge related to the structure and programming of computing systems.

Sustainable Development Goals

SDG 4: Quality Education

SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure

Prerequisites

Basic knowledge about programming. Computational techniques in BM I.

Contents

 1. Files management.
 2. Introduction to basic concepts about objects oriented programming vs functional programming and creation of classes diagrams.
 3. Objects oriented programming. Classes, methods and attributes.
 4. Inheritance, encapsulation and polymorphism.

Teaching Methods

The different activities that are going to be realized during the curse are divided as:

 • Theory sessions, where the student participates learning the basic theory concepts that are explained by the professor.  In that sessions are introduced and explained different concepts to work and apply in seminars and practices. In that sessions all the course students are meant to participate.
 • Seminar sessions, where the students will develop the class diagrams of a concrete problem and will be used as a helper to realize the practice sessions. In this sessions all the course students will participate in pairs. At the end of every session, the students will give the realized exercises to the professor for being evaluated and corrected.  
 • Practice sessions, where the student will develop the program based on the obtained diagrams during the seminars with the aim of learn and understand the worked concepts in theory sessions. During these sessions the students will be divided in two groups and will work in pairs inside and outside the room. 

Evaluation

The evaluation of these subject is going to be done taking into account the following parts:

 • Evaluation of all the exercises that were realized during the seminar sessions. These exercises are supposed to be given to the professor the same day that are realized in seminar. (10%)
 • Evaluation of all the laboratory exercises that will be given to the professor one week later than were realized. This day coincides to the day of the next theory session. (40%)
 • Realization of a final exam (written part and practice part) that will be done at the end of the subject. (50%)

Every evaluation element is going to have a mark between 0 and 10.

To be able to pass this subject, it is necessary to get more than a 50% in the final evaluation, which means that you need to take a mark equal or greater than 4,5 (in a 10 scale) in seminars and in practices and a mark equal or greater than 5 in final exam.

Seminar and practices are not able to be recovered so you will need to do and give them to the teacher before the day submission.

The exam consists of a theory and a practice evaluation part of all the subject contents, including the seminar sessions, the practice sessions and the theory sessions. In case of not taking a mark greater or equal to 5 (in a 10 scale) in the exam, the student has the option to re-take the exam with same evaluation criteria. The student will not be able to re-take the exam if it has not an equal or greater mark to 5 (in a 10 scale) in seminars and practices.

Bibliography and information resources

Algoritmos y Programación con lenguaje Python. Rosita Wachenchauzer, Margarita Manterola, varios. Openlibra, 2011.

Aprenda a pensar como un programador con Python. Allen Downey, Jeffrey Elkner, Chris Meyers. Green Tea Press, 2002.

A byte of Python. Swaroop C H. 2013

Learning Python. Fabrizio Romano. Packt publishing. 2015.

Learning Python. Mark Lulz. O'reilly. 2013.

Programming Python. Mark Lulz. O'reailly. 2011.

Python para todos. Raúl González Duque. Licencia Creative Commons.

Python tutor http://pythontutor.com/visualize.html#mode=edit

Didactic sources of the course

The following didactic material is going to be published in the Aula Global (Moodle) of the subject during the subject:

 • Theory classes notes.
 • Statements and notes of practice classes.
 • Statements of seminar sessions.
 • Links to complementary information.


Curso Académico: 2022/23

3378 - Grado en Ingeniería Biomédica

24038 - Técnicas Computacionales en Biomedicina II


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
337 - Escuela de Ingeniería
Estudio:
3378 - Grado en Ingeniería Biomédica
Asignatura:
24038 - Técnicas Computacionales en Biomedicina II
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
2
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Prácticas: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Seminario: Grupo 101: Castellano
Profesorado:
Patricia Carbajo Flores, Enric Peig Olive
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

Técnicas Computacionales en BM II pretende asentar la base de la programación orientada a objetos.

Partiendo de los conceptos y conocimientos trabajados en Técnicas computacionales en BM I el alumno diferenciará la programación tradicional de la POO.

El lenguaje de programación que se empleará será Python.

Uno de los principales objetivos de la asignatura es que los alumnos sepan analizar, sintetizar y crear programas orientados a objetos, trabajar en la reutilización de código para lograr la creación de programas más complejos, siendo capaces de localizar y corregir errores en la ejecución del programa, así como la creación de diagramas de clases que ayuden en la elaboración y diseño de los programas.

La organización de la asignatura sigue la siguiente estructura: Al principio se trabaja la lectura y escritura de ficheros, después se introduce los principios fundamentales de la programación orientada a objetos, la utilización de diccionarios como apoyo y manejo de los objetos y por último se profundiza en todos los conceptos avanzados para la realización de programas complejos orientados a objetos.

Al final de la asignatura, los alumnos estarán capacitados para:

 • Implementar programas utilizando la programación orientada a objetos.
 • Entenderá la estructura de un programa existente organizado con objetos.
 • Creará soluciones basadas en objetos para resolver problemas particulares. 

Competencias asociadas

Las competencias que se trabajarán en la asignatura son:

Básicas:

 • CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

Transversales:

 • CT3. Aplicar con flexibilidad y creatividad los conocimientos adquiridos y de adaptarlos a contextos y situaciones nuevas.
 • CT5. Generar nuevas ideas e incorporarlas en el trabajo diario.

Resultados del aprendizaje

Específicas:

CE4. Dominar el uso y la programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

 • RA.CE4.1 Domina los conocimientos básicos y prácticos sobre el uso y programación de los ordenadores con aplicación en ingeniería.

CE5. Reconocer la estructura, la organización, el funcionamiento y la interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y saber aplicar estos conocimientos para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

 • RA.CE5.1 Reconoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, así como los fundamentos de su programación.
 • RA.CE5.2 Resuelve problemas que puedan plantearse en la ingeniería aplicando conocimientos en relación a la estructura y programación de los sistemas informáticos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4: Educación de calidad

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructuras

Prerrequisitos

Conocimientos básicos de programación. Técnicas Computacionales en BM I.

Contenidos

 • Manejo de ficheros
 • Introducción Conceptos básicos programación orientada a objetos vs programación funcional y creación de diagramas  de clases.
 • Programación orientada a objetos. Clases, métodos y atributos.
 • Herencia, encapsulamiento, polimorfismo

Metodología docente

Las diferentes actividades realizadas durante el curso se dividen en:

 • Sesiones de teoría, donde el alumno participa de forma presencial recibiendo los conocimientos teóricos explicados por el profesor. En dichas sesiones se introducen y explican los diferentes conceptos a trabajar y aplicar en los seminarios y prácticas. En estas sesiones participan todos los alumnos inscritos en el curso.
 • Sesiones de seminario, donde el alumno desarrollará los diagramas de clase que resuelvan una problemática dada y que servirán de apoyo para la realización de las sesiones prácticas. En estas sesiones participarán todos los alumnos inscritos en el curso y se trabajará en parejas. Al final de cada sesión, los alumnos tendrán que entregar los ejercicios realizados para su evaluación y corrección.
 • Sesiones de práctica, donde el alumno desarrollará el programa basado en los diagramas obtenidos en las sesiones de seminario con la finalidad de comprender  y asimilar los conceptos trabajados en las sesiones teóricas. En estas sesiones los alumnos se dividen en dos grupos y se trabajará en parejas tanto dentro como fuera del aula.

Evaluación

La evaluación de la asignatura se basa en medir los siguientes elementos:

 • Evaluación conjunta de los ejercicios realizados en las sesiones de seminario que se entregarán el mismo día en que se realiza el seminario. (10% de la nota final)
 • Evaluación conjunto de los ejercicios de laboratorios que se entregarán una semana después del inicio de los mismos. (40% de la nota final)
 • Realización de un examen final (escrito y práctico)  que se hará al final del trimestre. (50% de la nota final)

Cada elemento de evaluación recibirá una nota numérica con un valor de 0 a 10.

Para poder aprobar la asignatura, es necesario superar en un 50% la evaluación final, siendo condición necesaria tener una nota igual o superior a 4,5 (sobre 10) en el bloque de seminarios, en el bloque de prácticas y una nota igual o superior a 5 en el examen final.

Tanto los ejercicios de los seminarios como las prácticas no son recuperables, por lo que se tendrán que realizar y entregar en los plazos establecidos durante el trimestre de la asignatura.

El examen consiste en una evaluación teórica y práctica de todos los contenidos de la asignatura, incluyendo los impartidos en las sesiones de seminarios, prácticas y sesiones teóricas. En caso de no tener una nota mínima de 5 (sobre 10) en el examen, el alumno podrá presentarse a un segundo examen con los mismos criterios de evaluación. Un alumno no se podrá presentar a un segundo examen si no tiene superada la evaluación de los seminarios y las prácticas.

Bibliografía y recursos de información

Algoritmos y Programación con lenguaje Python. Rosita Wachenchauzer, Margarita Manterola, varios. Openlibra, 2011.

Aprenda a pensar como un programador con Python. Allen Downey, Jeffrey Elkner, Chris Meyers. Green Tea Press, 2002.

A byte of Python. Swaroop C H. 2013

Learning Python. Fabrizio Romano. Packt publishing. 2015.

Learning Python. Mark Lulz. O'reilly. 2013.

Programming Python. Mark Lulz. O'reailly. 2011.

Python para todos. Raúl González Duque. Licencia Creative Commons.

Python tutor http://pythontutor.com/visualize.html#mode=edit

Recursos didácticos. Material docente de la asignatura.

En el Aula Global (Moodle) de la asignatura, se publican el siguiente material docente:

 • Apuntes de las clases de teoría.
 • Enunciados y apuntes de las clases prácticas.
 • Enunciados de las sesiones de seminarios.
 • Enlaces a información complementaria.