Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3379 - Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació

23980 - Xarxes Òptiques


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
337 - Escola d'Enginyeria
Estudi:
3379 - Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació
Assignatura:
23980 - Xarxes Òptiques
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Anglès
Pràctiques: Grup 101: Anglès
Seminari: Grup 101: Anglès
Professorat:
Carlos Bock Montero
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura de Xarxes Òptiques té per objectiu que l’estudiant coneixi en profunditat les tecnologies associades a les comunicacions òptiques, així com l’arquitectura i funcionament dels sistemes de transmissió que utilitzen aquest medi de transmissió. També, es pretén que l’estudiant aprengui a planificar xarxes de llarga distància, transport i accés.

El curs s’estructura en tres parts teòriques clarament diferenciades. La primera part tractarà sobre els fonaments de les comunicacions òptiques, fent un recorregut pels dispositius que habitualment s’utilitzen en les comunicacions òptiques, i els sistemes de transmissió més usuals. Amb això, es pretén que l’estudiant comprengui com funcionen, de manera genèrica, els sistemes òptics més habituals.

El segon bloc descriurà els diferents tipus de xarxes de telecomunicacions i les tecnologies de comunicacions òptiques que s’utilitzen en cada una d’elles, des de les xarxes de cables submarins, fins a les xarxes d’accés.

Per últim, el tercer bloc del curs tractarà de temes regulatoris, de planificació i de negoci que afecten a les xarxes òptiques.

Competències associades

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que es solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi;

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Resultats de l'aprenentatge

Com a única assignatura de comunicacions òptiques del grau, s'espera que l'estudiant conegui les característiques essencials d'aquest tipus de xarxes, tant des d’una perspectiva bàsica com a nivell de sistema i xarxa.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Tots

Prerequisits

Sistemes de Radiocomunicacions

Transmissió Digital de Dades

Teoria de la Informació i Codificació

Arquitectura de Xarxes

Xarxes

 

Continguts

T1.1 Sistemes de transmissió

T1.2 Emissors òptics

T1.3 Fibres òptiques

T1.4 Receptors

T1.5 WDM i altres components

T1.6 Disseny de sistemes òptics

T2.1 Xarxes de columna vertebral (llarg recorregut, regional i MAN)

T2.2 Xarxes d’accés

T3.1 Geomàrqueting

T3.2 Convergència de xarxa

T3.3 Planificació

T3.4 Reglament

T3.5 Lliurament del projecte

T3.6 Funcionament i manteniment

Metodologia docent

Teoria: classes magistrals

Pràctica: realització del projecte de desplegament

Laboratori: exercicis de càlcul i comentaris sobre tecnologia

Avaluació

 • 40% Examen final (>4)
 • 20% Examen parcial
 • 30% Project de desplegament
 • 10% Presentació del projecte

El projecte és obligatori. La no superació del mateix no permetrà aprovar l'assignatura.

Per tal que l'examen final computi s'ha d'obtenir una nota superior a 4.

Bibliografia i recursos d'informació

 • Govind P. Agrawal, “Fiber-Optic Communication Systems”, 2010, Wiley, ISBN 0470505117
 • Rajiv Ramaswami, “Optical networks”, 2002, Morgan Kaufmann, ISBN 1558606556
 • Infraestructuras para redes de telecomunicación. Normas UNE 133100 (AENOR, 2006)
 • RD 346/2011 Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
 • Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones
 • RD330/2016 Reducción Costes de Despliegue


Academic Year: 2022/23

3379 - Bachelor's degree in Telecommunications Network Engineering

23980 - Optical Networks


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
337 - Engineering School
Study:
3379 - Bachelor's degree in Telecommunications Network Engineering
Subject:
23980 - Optical Networks
Ambit:
---
Credits:
5.0
Course:
4
Teaching languages:
Theory: Group 1: English
Practice: Group 101: English
Seminar: Group 101: English
Teachers:
Carlos Bock Montero
Teaching Period:
First quarter
Schedule:

Presentation

The course of Optical Networks aims to develop in depth the technologies associated with optical communications, as well as the architecture and operation of the transmission systems that use this transmission medium. Also, it is intended that the student learns to plan long distance, transport and access networks.

The course is divided into three clearly differentiated theoretical parts. The first part will deal with the fundamentals of optical communications, taking a tour of the devices that are commonly used in optical communications, and the most common transmission systems. With this, it is intended that the student understands how the most common optical systems work, in a generic way.

The second block will describe the different types of telecommunication networks and the optical communications technologies that are used in each of them, from submarine cable to access networks.

Finally, the third block of the course will deal with regulatory, planning and business issues that affect optical networks.

Associated skills

CB2. That students know how to apply their knowledge to their work or vocation in a professional way and possess the competencies that are usually demonstrated through the elaboration and defense of arguments and the resolution of problems within their area of study ;

CB3. That students have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their area of study) to issue judgments that include reflection on relevant issues of a social, scientific or ethical nature;

CB4. That students can transmit information, ideas, problems and solutions to a specialized and non-specialized audience;

CB5. That the students have developed those learning abilities necessary to undertake further studies with a high degree of autonomy.

Learning outcomes

As the only course on optical communications of the degree, the student is expected to know the essential characteristics of this type of networks, from a basic as well as system and network level perspectives.

Sustainable Development Goals

All

Prerequisites

Radiocommunication Systems

Digital Data Transmission

Theory of Information and Coding

Architecture of Networks

Networks

Contents

T1.1 Transmission systems

T1.2 Optical transmitters

T1.3 Optical fibres

T1.4 Receptors

T1.5 WDM and other components

T1.6 Design of optical systems

T2.1 Backbone networks (long haul, regional and MAN)

T2.2 Access Networks

T3.1 Geomarketing

T3.2 Network convergence

T3.3 Planning

T3.4 Regulation

T3.5 Project Delivery

T3.6 Operation and Maintenance

Teaching Methods

Theory: master classes

Practice: completion of the deployment project

Laboratory: calculation exercises and comments on technology

Evaluation

 • 40% Final exam (>4)
 • 20% Mid-course exam
 • 30% Deployment project
 • 10% Project presentation

The project is mandatory. Not to pass the project means not passing the course.

Minimum mark on the Final exam needs to be 4 to it counts for the global mark calculation.

Bibliography and information resources

 • Govind P. Agrawal, “Fiber-Optic Communication Systems”, 2010, Wiley, ISBN 0470505117
 • Rajiv Ramaswami, “Optical networks”, 2002, Morgan Kaufmann, ISBN 1558606556
 • Infraestructuras para redes de telecomunicación. Normas UNE 133100 (AENOR, 2006)
 • RD 346/2011 Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
 • Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones
 • RD330/2016 Reducción Costes de Despliegue


Curso Académico: 2022/23

3379 - Grado en Ingenieria de Redes de Telecomunicación

23980 - Redes Ópticas


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
337 - Escuela de Ingeniería
Estudio:
3379 - Grado en Ingenieria de Redes de Telecomunicación
Asignatura:
23980 - Redes Ópticas
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
4
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Inglés
Prácticas: Grupo 101: Inglés
Seminario: Grupo 101: Inglés
Profesorado:
Carlos Bock Montero
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura de Redes Ópticas tiene por objetivo que el estudiante conozca en profundidad las tecnologías asociadas a las comunicaciones ópticas, así como la arquitectura y funcionamiento de los sistemas de transmisión que utilizan este medio de transmisión. También, se pretende que el estudiante aprenda a planificar redes de larga distancia, transporte y acceso.

El curso se estructura en tres partes teóricas claramente diferenciadas. La primera parte tratará sobre los fundamentos de las comunicaciones ópticas, haciendo un recorrido por los dispositivos que habitualmente se utilizan en las comunicaciones ópticas, y los sistemas de transmisión más usuales. Con ello, se pretende que el estudiante comprenda cómo funcionan, de manera genérica, los sistemas ópticos más habituales.

El segundo bloque describirá los diferentes tipos de redes de telecomunicaciones y las tecnologías de comunicaciones ópticas que se utilizan en cada una de ellas, desde las redes de cables submarinos, hasta las redes de acceso.
Por último, el tercer bloque del curso tratará de temas regulatorios, de planificación y de negocio que afectan a las redes ópticas.

Competencias asociadas

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que se suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado;

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Resultados del aprendizaje

Como única asignatura de comunicaciones ópticas del grado, se espera que el estudiante conozca las características esenciales de este tipo de redes, tanto desde una perspectiva básica como a nivel de sistema y red.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Todos

Prerrequisitos

Sistemas de Radiocomunicaciones

Transmisión Digital de Datos

Teoría de la Información y Codificación

Arquitectura de Redes

Redes

Contenidos

T1.1 Sistemas de transmisión

T1.2 transmisores ópticos

T1.3 fibras ópticas

T1.4 Receptores

T1.5 WDM y otros componentes

T1.6 Diseño de sistemas ópticos.

T2.1 Redes troncales (larga distancia, regional y MAN)

T2.2 Redes de acceso

T3.1 Geomarketing

T3.2 Convergencia de redes

T3.3 Planificación

T3.4 Regulación

T3.5 Entrega del proyecto

T3.6 Operación y mantenimiento

Metodología docente

Teoría: clases magistrales

Práctica: realización del proyecto de desarrollo

Laboratorio: ejercicios de cálculo y comentarios sobre tecnología

Evaluación

 • 40% Examen final (>4)
 • 20% Examen parcial
 • 30% Proyecto de despliegue
 • 10% Presentación del proyecto

El proyecto es obligatorio. La no superación del mismo no permitirá aprobar la asignatura.

Para que el examen final compute se debe obtener una nota superior a 4.

Bibliografía y recursos de información

 • Govind P. Agrawal, “Fiber-Optic Communication Systems”, 2010, Wiley, ISBN 0470505117
 • Rajiv Ramaswami, “Optical networks”, 2002, Morgan Kaufmann, ISBN 1558606556
 • Infraestructuras para redes de telecomunicación. Normas UNE 133100 (AENOR, 2006)
 • RD 346/2011 Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
 • Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones
 • RD330/2016 Reducción Costes de Despliegue