Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3379 - Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació

23979 - Gestió de Projectes


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
337 - Escola d'Enginyeria
Estudi:
3379 - Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació
Assignatura:
23979 - Gestió de Projectes
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Anglès
Grup 2: Anglès
Pràctiques: Grup 101: Anglès
Grup 102: Anglès
Grup 201: Anglès
Grup 202: Anglès
Professorat:
Elisabet Duocastella Pla, Miquel Oliver Riera
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura Gestió de Projectes (GP) s’emmarca dins del bloc d’assignatures de gestió, regulació i innovació i és obligatòria dins dels plans docents de les enginyeries de la ESUP tret de la de Informàtica on és opcional. Tanmateix s’ofereix a la resta de Graus de la UPF dins del programa transversal de lliure elecció.

GP introdueix a l’estudiant al món de la gestió de projectes de Tecnologies de la Informació i Comunicacions (TIC). Tot Enginyer es caracteritza per dur a terme una gestió eficient dels recursos per poder aconseguir uns objectius. En aquesta assignatura es presenten els conceptes bàsics del project management que a la vegada es posen en pràctica a partir d’unes eines de simulació d’entorns gestionats per projectes. 

Es tracta d’una assignatura amb una alta component pràctica que va inclou els conceptes bàsics de gestió del temps, de planificació del treball, de riscos, de gestió dels recursos i d’elaboració de costos entre d’altres. L’assignatura representa un canvi important en la metodologia pel fet d’utilitzar de forma intensiva l’aprenentatge basat en projectes.

En aquesta edició l’assignatura s’emmarca en l’al·liança europea EUTOPIA de transformació de les universitats en un entorn de treball multiuniversitat, multidisciplinar i multilingüe com a federació oberta d’institucions d’educació superior. Els estudiants treballaran un seguit de reptes globals seleccionats per la pròpia organitzacio d’EUTOPIA presentant respostes a aquests reptes. Els estudiants treballaran en la realització d’un projecte organitzats en grups sota el mentoratge d’experts temàtics i amb la supervisió dels professors de l’assignatura.

Tots els projectes es presentaran a concurs d’on l’organització d’EUTOPIA en seleccionarà un parell per passar a la fase següent. 

 

Competències associades

Competències a treballar a l'assignatura segons l'indicat en el pla d'estudis del grau.

 

Competències bàsiques

Competències específiques (resultats d’aprenentatge) i competències transversals

CB1. Que els estudiants hagin mostrat posseir i entendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé es recolza en llibre de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una manera professional i disposin de les competències que s’acostumen a demostrar mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social científic o ètic. 

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes oi solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia. 

CE6. Dominar els conceptes d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com de l’organització i gestió d’empreses.

RA.CE6.1 Reconeix el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com de l’organització i de gestió d’empreses.

RA.CE6.2 Identifica aspectes en relació a l’organització i gestió d’empreses.

CT1. Treballar en equip en contextos internacionals i interdisciplinaris

CT2. Exercir lideratge i coordinació i demostrar iniciativa

CT3. Aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d’adaptar-los a contextos i situacions noves.

CT4. Comunicar-se en contextos acadèmics i professionals de forma oral i escrita en anglès.

CT5. Generar noves idees i incorporar-les en el treball diari.


 

 

Resultats de l'aprenentatge

RA.CE6.1 Reconeix el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com de l’organització i de gestió d’empreses.

RA.CE6.2 Identifica aspectes en relació a l’organització i gestió d’empreses.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS4#ODS9#ODS11

Prerequisits

No en té.

Continguts

El curs s’estructura a partir dels continguts que es detallen en les següents sessions. 

 

Grups 1 i 2 (X = 1 o 2)

 

 

 

 

 

Session 1

 

Session 2

Session 3

Week 1


 

Intro. Kick-off

Course Organization

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Pres. EUTOPIA

Webinar 1h

(Webinar PM2 1h)

T1+T2

Case 0

How to work with cases

XX.30-XX.30h: PX01

XX.30-XX.30h: PX02

Week 2

Challenges req. Proj. Charter def.

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

PM2: webinar (1h)

Chall 1: webinar (1h)

T1 + T2

Chall2: webinar (1h)

Chall3: webinar (1h)

T1 + T2

Week 3


 

 

Chall 4: webinar (1h)

Chall 5: webinar (1h)


T1 + T2

Case 1

 

Week 4

 

Sprint 0 (RfP)

Team building + responsibilities

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Stakeholders & Requirements

 

Group mentoring (1)

 

Week 5


 

Sprint 1 (RfE)

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Requirements

 

Case 2

 

Week 6

 

 

Sprint 2

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

 

Requirements WBS

 

 

Group mentoring (2)

 

Week 7

 

Sprint 2

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Risks

18.30-19.30h: PX02

19.30-20.30h: PX01

Case 3

16.30-17.30h: PX02

17.30-18.30h: PX01

Week 8

Sprint 3

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Resources and Comm.

 

Group mentoring (3)

Week 9

 

 

Sprint 3

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Closing

 

Group mentoring (4)

 

Week 10

 

 Presentations (RfC)

T1+T2

 

Lessons learned

T1+T2


 

Metodologia docent

El curs combina una sèrie de sessions que són les següents:

 

 • Introducció a la gestió de projectes: inclou set sessions, quatre a l’inici del trimestre d’introducció i presentació de gestió de projectes, una de presentació final del projecte als patrocinadors i una de tancament que inclou una activitat tipus taller i lliçons apreses. 

 

 • Sessions de seguiment de projecte -sprints- : en aquestes sis sessions presencials es combina una breu presentació teòrica de continguts amb l’aplicació d’aquestes conceptes al projecte de cada grup dins del marc definit per EUTOPIA (es presentarà la primera setmana de curs) a més de les activitats de coordinació entre els diferents grups. Les sessions s’agrupen en un total de tres sprints. 

 

 • Webinars: es tracta de sessions en format classe magistral virtual, on es presentaran els cinc grans reptes escollits per EUTOPIA a partir dels quals cada grup d’estudiants definirà la seva resposta en forma de projecte. També està previst una sessió més instrumental sobre la metodologia de treball a utilitzar PM2.

 

 • Mentoratge: aquestes sessions estan destinades a orientar, assessorar i debatre la preparació de la resposta al repte escollit pel grup en forma de projecte. Es tracta de sessions de treball que pautin els continguts i decisions a prendre per donar forma al projecte que cada grup desenvolupi.

 

 • Casos: aquest curs farem una sessió de presentació més tres casos per analitzar aspectes relacionats amb la comunicació dins de les organitzacions, els recursos humans, gestió de projectes grans o costos en projectes. Amb una sessió inicial de presentació de com preparar un cas. Donat que una part de l’examen contindrà un cas, és imprescindible assistir amb aprofitament a les sessions dels tres casos.

Avaluació

 

Element d’avaluació

Obligatòria 

Avaluador

Agrupament

Pes en la nota

Recuperable

Sessions de projecte: lliurables i presentació final

Professors i sponsor

Grup 

50%


No

Realització del pitch del projecte

Estudiants

Grup

15%


No

Elaboració dels casos 

Professors

Grup

20%

No

Tests online

No

Professors

Indiv.

+10%

No

Memòria projecte

No

Mentor

Grup

15%

No

 

NOTA: Els alumnes que hagin assumit un rol de gestor de projecte dins del grup incrementaran la seva nota final amb un punt.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Material text bàsic. 

Altres textos:

 • PMI - (2017) A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide) is PMI's flagship publication and is a fundamental resource for effective project management in any industry. https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok 

 • Making It Happen: A Non-Technical Guide to Project Management provides a fresh and clear approach to project management. Written in the form of a novel, it covers the basics of project management in a friendly, interesting, and memorable way. https://www.amazon.com/Making-Happen-Non-Technical-Project-Management/dp/0471642347 

 • H. Kerzner - (2009) Project management : case studies - 3rd ed

 • A. Diaz Martin - (2007) El arte de dirigir proyectos – segunda edición

 • J.-L Deladrière, F. Le Bihan, P. Mongin, D. Rebaud - (2004) Organiza tus ideas utilizando mapas mentales

 • Nankivel, Josh – (2010) Su entrenador de la EDT : libera el verdadero poder de Estructura de Desglose del Trabajo

 


Academic Year: 2022/23

3379 - Bachelor's degree in Telecommunications Network Engineering

23979 - Project Management


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
337 - Engineering School
Study:
3379 - Bachelor's degree in Telecommunications Network Engineering
Subject:
23979 - Project Management
Ambit:
---
Credits:
5.0
Course:
4
Teaching languages:
Theory: Group 1: English
Group 2: English
Practice: Group 101: English
Group 102: English
Group 201: English
Group 202: English
Teachers:
Elisabet Duocastella Pla, Miquel Oliver Riera
Teaching Period:
First quarter
Schedule:

Presentation

The course of Project Management (GP) is framed in the subject of management, regulation and innovation and is mandatory in the teaching plans of the engineerings of the ESUP but Computer Science, where is optional. However it offers at rest of degrees of the UPF in the transversal program of free election courses.
GP introduces the student in the world of the management of projects of ICT. Every Engineer characterises to carry out an efficient management of the resources to be able to achieve some aims. At this subject present the basic concepts of the project management that at any one time pose at practice from some tools of simulation of surroundings managed by projects.
The course combines practical components with theory pills that includes the basic concepts of management of the time, of planning of the work, of risks, of management of the resources and of elaboration of costs among of others. The course represents an important change at the methodology for the fact to utilise of intensive form the learning based at projects.
At this edition the subject frames at the European alliance EUTOPIA of transformation of the universities at some surroundings of work multiuniversity, multidisciplinar and multilingual as a open federation of institutions of higher education. The students will work a tracked of global challenges selected by EUTOPIA presenting innovative responses at these challenges. The students will work at the realisation of a project organised under the mentorship of themed experts and with the supervision of the teachers of the subject.
All the projects will present at contest whence the organisation of EUTOPIA will select a pair to pass at the following phase.

Associated skills

Skills and competences developed along the course:

 

Basic competences

Specific and transversal competences


CB1. That the students have shown to possess and understand kens at an area of survey that splits of the base of the general secondary nurture, and uses to find at a level that, if well backs at textbook advanced, includes also some aspects that imply pertinent kens of the avant-garde of his area of survey.
CB2. That the students know to apply his kens at his work or vocation of a professional way and have of the competences that accustom at evidencing by means of the elaboration and defence of arguments and the resolution of problems in his area of survey.
CB3. That the students have the capacity to total and interpret notable data (usually in his area of survey) to emit trials that include a reflection on notable motifs of scientific social look or ethic.
CB4. That the students can transmit information, ideas, problems oi solutions at a so much specialised public like no specialised.
CB5. That the students have developed those abilities of necessary learning to undertake posterior surveys with a tall rank of autonomy.

CE6. Master the concepts of company, his institutional and juridical frame, as well as of the organisation and management of companies.

CT1. Work at squad at international and interdisciplinary contexts

CT2. Exert leadership and coordination and evidence initiative

CT3. Apply with flexibility and creativity the kens acquired and to adapt them at contexts and new situations.

CT4. Communicate at academic and professional contexts of oral form and written at English.

CT5. Generate new ideas and incorporate them at the daily work.

 

Learning outcomes

RA.CE6.1 it Recognises the concept of company, his institutional and juridical frame, as well as of the organisation and of management of companies.

RA.CE6.2 it Identifies aspects at account at the organisation and management of companies.

 

Sustainable Development Goals

ODS4#ODS9#ODS11

Prerequisites

There are no prerequisites defined.

Contents

The course is structured according to the following contents and sessions:

 

Groups 1 i 2 (X = 1 o 2)

 

 

 

 

 

Session 1

 

Session 2

Session 3

Week 1


 

Intro. Kick-off

Course Organization

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Pres. EUTOPIA

Webinar 1h

(Webinar PM2 1h)

T1+T2

Case 0

How to work with cases

XX.30-XX.30h: PX01

XX.30-XX.30h: PX02

Week 2

Challenges req. Proj. Charter def.

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

PM2: webinar (1h)

Chall 1: webinar (1h)

T1 + T2

Chall2: webinar (1h)

Chall3: webinar (1h)

T1 + T2

Week 3


 

 

Chall 4: webinar (1h)

Chall 5: webinar (1h)


T1 + T2

Case 1

 

Week 4

 

Sprint 0 (RfP)

Team building + responsibilities

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Stakeholders & Requirements

 

Group mentoring (1)

 

Week 5


 

Sprint 1 (RfE)

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Requirements

 

Case 2

 

Week 6

 

 

Sprint 2

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

 

Requirements WBS

 

 

Group mentoring (2)

 

Week 7

 

Sprint 2

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Risks

18.30-19.30h: PX02

19.30-20.30h: PX01

Case 3

16.30-17.30h: PX02

17.30-18.30h: PX01

Week 8

Sprint 3

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Resources and Comm.

 

Group mentoring (3)

Week 9

 

 

Sprint 3

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Closing

 

Group mentoring (4)

 

Week 10

 

 Presentations (RfC)

T1+T2

 

Lessons learned

T1+T2


 

Teaching Methods

The course combines a series of sessions that are the following:

 • Introduction at the management of projects: it includes seven sessions, four at the onset of the quarter of introduction and presentation of management of projects, one of final presentation of the project at the patrons and one of shutdown that includes an activity type workshop and lessons learnt.
 • Sessions of follow-up of project -sprints- : at these six face-to-face sessions combines a brief theoretic presentation of contents with the app of these concepts at the project of each band in the frame defined by EUTOPIA (will present the first week of course) in addition to the activities of coordination among the distinct bands. The sessions group at a total of three sprints.
 • Webinars: it treats of sessions at formed virtual masterly class, where will present the five big challenges chosen by EUTOPIA from which each band of students will define his response in shape of project. Also it is foreseen a more instrumental session on the methodology of work at utilising PM2.
 • Mentoratge: these sessions are destined to orient, advise and debate the readiness of the response at the challenge chosen by the band in shape of project. It treats of sessions of work that guide the contents and decisions at taking to shape at the project that each band develop.
 • Cases: this course will make a session of presentation more three cases to analyse aspects related with the communication in the organisations, the human resources, management of big projects or costs at projects. With an initial session of presentation of like preparing a case. Given that a part of the examination will contain a case, is indispensable to assist with profit at the sessions of the three cases.

Evaluation

 

Assessment item

Mandatory 

Evaluator

Grouping

Weight

Recov.

Project sessions: deliverables and final presentation

Yes

Professors and sponsor

Group 

50%


No

Project pitch

Yes

Students

Group

15%


No

Cases delivered 

Yes

Professors

Group

20%

No

Online tests

No

Professors

Indiv.

+10%

No

Project document

No

Mentors

Group

15%

No

 

NOTE: Students that assumed the role of project manager has one extra point in his/her final mark.

 

Bibliography and information resources

Basic texts: 

Other materials:

 • PMI - (2017) A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide) is PMI's flagship publication and is a fundamental resource for effective project management in any industry. https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok 

 • Making It Happen: A Non-Technical Guide to Project Management provides a fresh and clear approach to project management. Written in the form of a novel, it covers the basics of project management in a friendly, interesting, and memorable way. https://www.amazon.com/Making-Happen-Non-Technical-Project-Management/dp/0471642347 

 • H. Kerzner - (2009) Project management : case studies - 3rd ed

 • A. Diaz Martin - (2007) El arte de dirigir proyectos – segunda edición

 • J.-L Deladrière, F. Le Bihan, P. Mongin, D. Rebaud - (2004) Organiza tus ideas utilizando mapas mentales

 • Nankivel, Josh – (2010) Su entrenador de la EDT : libera el verdadero poder de Estructura de Desglose del Trabajo

 


Curso Académico: 2022/23

3379 - Grado en Ingenieria de Redes de Telecomunicación

23979 - Gestión de Proyectos


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
337 - Escuela de Ingeniería
Estudio:
3379 - Grado en Ingenieria de Redes de Telecomunicación
Asignatura:
23979 - Gestión de Proyectos
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
4
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Inglés
Grupo 2: Inglés
Prácticas: Grupo 101: Inglés
Grupo 102: Inglés
Grupo 201: Inglés
Grupo 202: Inglés
Profesorado:
Elisabet Duocastella Pla, Miquel Oliver Riera
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura Gestión de Proyectos (GP) se enmarca dentro del bloque de asignaturas de gestión, regulación e innovación y es obligatoria dentro de los planes docentes de las ingenierías de la ESUP salvo en la de Informática donde es opcional. Asimismo, se ofrece al resto de Grados de la UPF dentro del programa transversal de libre elección.

GP introduce al estudiante en el mundo de la gestión de proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Todo Ingeniero se caracteriza por llevar a cabo una gestión eficiente de los recursos para poder conseguir unos objetivos. En esta asignatura se presentan los conceptos básicos del project management que a su vez se pone en práctica a partir de unas herramientas de simulación de entornos gestionados por proyectos.

Se trata de una asignatura con un alto componente práctico que incluye los conceptos básicos de gestión del tiempo, de planificación del trabajo, de riesgos, de gestión de los recursos y de elaboración de costes entre otros. La asignatura representa un cambio importante en la metodología por el hecho de utilizar de forma intensiva el aprendizaje basado en proyectos.

En esta edición la asignatura se enmarca en la alianza europea EUTOPIA de transformación de las universidades en un entorno de trabajo multiuniversidad, multidisciplinar y multilingüe como federación abierta de instituciones de educación superior. Los estudiantes trabajarán una serie de retos globales seleccionados por la propia organización de EUTOPIA presentando respuestas a estos retos. Los estudiantes trabajarán en la realización de un proyecto organizado en grupos bajo el mentoraje de expertos temáticos y con la supervisión de los profesores de la asignatura.

Todos los proyectos se presentarán a un concurso de organización de EUTOPIA al seleccionar un par para pasar a la siguiente fase.

Competencias asociadas

Competencias trabajadas en la assignatura:

 

Competencias básicas

Competencias específicas (resultados de aprendizaje) y competencias transversales

CB1. Que los estudiantes hayan mostrado poseer y entender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y suele encontrarse en un nivel que, si bien se apoya en libro de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y dispongan de las competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social científica o ética.

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas o soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con alto grado de autonomía.

CE6. Dominar los conceptos de empresa, su marco institucional y jurídico, así como la organización y gestión de empresas.

RA.CE6.1 Reconoce el concepto de empresa, su marco institucional y jurídico, así como de la organización y gestión de empresas.

RA.CE6.2 Identifica aspectos en relación a la organización y gestión de empresas.

CT1. Trabajar en equipo en contextos internacionales e interdisciplinares

CT2. Ejercer liderazgo y coordinación y demostrar iniciativa

CT3. Aplicar con flexibilidad y creatividad los conocimientos adquiridos y adaptarlos a contextos y situaciones nuevas.

CT4. Comunicarse en contextos académicos y profesionales de forma oral y escrita en inglés.

CT5. Generar nuevas ideas e incorporarlas en el trabajo diario.

 

Resultados del aprendizaje

RA.CE6.1 Reconoce el concepto de empresa, su marco institucional y jurídico, así como de la organización y gestión de empresas.

RA.CE6.2 Identifica aspectos en relación a la organización y gestión de empresas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS4#ODS9#ODS11

Prerrequisitos

No tiene.

Contenidos

El curso se estructura a partir de los contenidos que se detallan en las siguientes sesiones: 

 

Grupos 1 i 2 (X = 1 o 2)

 

 

 

 

 

Session 1

 

Session 2

Session 3

Week 1


 

Intro. Kick-off

Course Organization

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Pres. EUTOPIA

Webinar 1h

(Webinar PM2 1h)

T1+T2

Case 0

How to work with cases

XX.30-XX.30h: PX01

XX.30-XX.30h: PX02

Week 2

Challenges req. Proj. Charter def.

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

PM2: webinar (1h)

Chall 1: webinar (1h)

T1 + T2

Chall2: webinar (1h)

Chall3: webinar (1h)

T1 + T2

Week 3


 

 

Chall 4: webinar (1h)

Chall 5: webinar (1h)


T1 + T2

Case 1

 

Week 4

 

Sprint 0 (RfP)

Team building + responsibilities

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Stakeholders & Requirements

 

Group mentoring (1)

 

Week 5


 

Sprint 1 (RfE)

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Requirements

 

Case 2

 

Week 6

 

 

Sprint 2

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

 

Requirements WBS

 

 

Group mentoring (2)

 

Week 7

 

Sprint 2

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Risks

18.30-19.30h: PX02

19.30-20.30h: PX01

Case 3

16.30-17.30h: PX02

17.30-18.30h: PX01

Week 8

Sprint 3

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Resources and Comm.

 

Group mentoring (3)

Week 9

 

 

Sprint 3

PX01 A. Seminari

PX02 A. Seminari

 

Closing

 

Group mentoring (4)

 

Week 10

 

 Presentations (RfC)

T1+T2

 

Lessons learned

T1+T2


 

Metodología docente

El curso combina una serie de sesiones que son las siguientes:

Introducción a la gestión de proyectos: incluye siete sesiones, cuatro al inicio del trimestre de introducción y presentación de gestión de proyectos, una de presentación final del proyecto a los patrocinadores y una de cierre que incluye una actividad tipo taller y lecciones aprendidas.

Sesiones de seguimiento de proyecto -sprints-: en estas seis sesiones presenciales se combina una breve presentación teórica de contenidos con la aplicación de estos conceptos al proyecto de cada grupo dentro del marco definido por EUTOPIA (se presentará la primera semana de curso) además de las actividades de coordinación entre los distintos grupos. Las sesiones se agrupan en un total de tres sprints.

 

Webinars: se trata de sesiones en formato clase magistral virtual, donde se presentarán los cinco grandes retos escogidos por EUTOPIA a partir de los cuales cada grupo de estudiantes definirá su respuesta en forma de proyecto. También está prevista una sesión más instrumental sobre la metodología de trabajo a utilizar PM2.

Mentoraje: estas sesiones están destinadas a orientar, asesorar y debatir la preparación de la respuesta al reto escogido por el grupo en forma de proyecto. Se trata de sesiones de trabajo que pauten los contenidos y decisiones a tomar para dar forma al proyecto que cada grupo desarrolle.

Casos: este curso realizaremos una sesión de presentación más tres casos para analizar aspectos relacionados con la comunicación dentro de las organizaciones, los recursos humanos, gestión de proyectos grandes o costes en proyectos. Con una sesión inicial de presentación de cómo preparar un caso. Dado que parte del examen contendrá un caso, es imprescindible asistir con aprovechamiento a las sesiones de los tres casos.

Evaluación

Elemento de evaluación

Obligatoria 

Evaluador

Agrupamiento

Peso en la nota

Recuperable

Sesiones de proyecto: Entregables y presentación final

Profesores y sponsor

Grupo 

50%


No

Realización del pitch del proyecto

Estudiantes

Grupo

15%


No

Elaboración de los casos 

Profesores

Grupo

20%

No

Tests online

No

Profesores

Indiv.

+10%

No

Memoria final del proyecto

No

Mentor

Grupo

15%

No

 

NOTA: Los alumnos que hayan asumido un rol de gestor de proyecto dentro del grupo incrementarán su nota final con un punto.

 

Bibliografía y recursos de información

Material texto básico: 

Otros textos:

 • PMI - (2017) A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide) is PMI's flagship publication and is a fundamental resource for effective project management in any industry. https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok 

 • Making It Happen: A Non-Technical Guide to Project Management provides a fresh and clear approach to project management. Written in the form of a novel, it covers the basics of project management in a friendly, interesting, and memorable way. https://www.amazon.com/Making-Happen-Non-Technical-Project-Management/dp/0471642347 

 • H. Kerzner - (2009) Project management : case studies - 3rd ed

 • A. Diaz Martin - (2007) El arte de dirigir proyectos – segunda edición

 • J.-L Deladrière, F. Le Bihan, P. Mongin, D. Rebaud - (2004) Organiza tus ideas utilizando mapas mentales

 • Nankivel, Josh – (2010) Su entrenador de la EDT : libera el verdadero poder de Estructura de Desglose del Trabajo