Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3379 - Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació

23978 - Aplicacions Telemàtiques


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
337 - Escola d'Enginyeria
Estudi:
3379 - Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació
Assignatura:
23978 - Aplicacions Telemàtiques
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Anglès, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Professorat:
David Llanos Santos, Davinia Hernandez Leo
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura es pretén que l'estudiant conegui els principis i tecnologies per a desenvolupar aplicacions de comunicacions. L’estudiant aplicarà aquestes tecnologies en seminaris i pràctiques i al final del curs serà capaç de programar aplicacions distribuïdes senzilles sobre xarxes TCP/IP.

 

Diverses assignatures optatives permetran a l‘alumne aprofundir sobre algunes de les competències tractades en aquesta assignatura.

 

Tots els materials seran en anglès, les explicacions pels professors seran en anglès (professora Davinia Hernández-Leo) o castellà (professors David Llanos, Daniel Esono).

 

Competències associades

Competències bàsiques:
CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que es solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi;
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals:
CT1. Treballar en equip en contextos internacionals i interdisciplinaris.
CT3. Aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i situacions noves.
CT4. Comunicar-se en contextos acadèmics i professionals de forma oral i escrita en anglès.

UPF3. Competències de ciutadania global

UPF4. Competència de gènere.

Competències específiques:
CE12. Programar aplicacions informàtiques distribuïdes que facin ús dels serveis i funcionalitats de transferència de dades proporcionades per les xarxes de comunicacions.

Resultats de l'aprenentatge

Associats a la competència CE12:

RA.CE12.1 Reconeix els conceptes del paradigma de programació orientada a objectes i els aplica en el disseny de programes.
RA.CE12.3 Dissenya i implementa aplicacions basades en serveis oferts pels sistemes operatius.
RA.CE12.4 Integra aplicacions els elements de les quals es troben distribuïts i connectats mitjançant xarxes de comunicacions.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5

Prerequisits

La assignatura es construeix sobre les competències assolides a les assignatures: Xarxes, Introducció a la Programació, Estructures de Dades i Algorismes I i II, Programació Orientada a Objectes, Sistemes Operatius.

Continguts

- Bloc de contingut 1. Introducció: Sistemes distribuïts, conceptes i requeriments no funcionals

 

- Bloc de contingut 2. Models de sistemes distribuïts

 

- Bloc de contingut 3. Networking i comunicació entre processos

 

- Bloc de contingut 4. Invocació remota. RPC, Middleware orientat a objectes. Aplicacions distribuïdes amb Java: Remote Method Invocation Aplicacions distribuïdes multi-llenguatge: Common Object Request Broker Architecture

 

- Bloc de contingut 5. Middleware orientat a components, Servlets

 

- Bloc de contingut 6. Middleware orientat a serveis Web Services, SOAP, i fonamentalment REST

 

- Blocs de contingut 7-10. Aspectes avançats d’aplicacions telemàtiques: P2P, Cloud computing, DNS, Indirect Communication

 

Metodologia docent

 

Tipus

Modalitat

Descripció

Classe magistral

En aula, plenari

Es fan servir PC, projector i pissarra com a suport de les explicacions teòriques. Per algunes sessions de clase es poden proposar materials (inclosos vídeos) previs a les classes.

Seminari

En aula, grups reduïts

Els alumnes formen grups reduïts per tal de discutir i solucionar qüestions i petites pràctiques. Els alumnes treballen fonamentalment de manera individual encara que també es fan diferents dinàmiques de grup per intercanviar i debatre les solucions individuals.

Pràctiques

Grups reduïts

Pràctiques centrades en l’aprenentatge de programació d’aplicacions distribuïdes amb les tecnologies tractades en l’assignatura. Aquestes pràctiques es fan en parella i s’ha de lliurar un informe explicant els resultats obtinguts

Preparació de seminaris, treball en pràctiques i estudio de conceptes teòrics

Fora d’aula, individual i en grup

Preparació dels seminaris i continuació del treball fet a seminaris. Avanç de pràctiques i escriptura d’informes. Estudio dels conceptes teòrics per a la preparació dels seminaris, pràctiques i proves escrites.

 

Aplicacions Telemàtiques té 5 crèdits ECTS que es corresponen a 125 hores de treball de l’alumne, de les quals 46 són presencials. Aquestes 46 hores estan dividides en sessions de grup gran (24 hores), sessions de grup mitjà (12 hores) i sessions de seminaris amb grups petits d’alumnes (10 hores).

Avaluació

Per a cursar amb èxit l’assignatura és necessari accomplir el que es detalla en la següent taula.

 

 

Sistema de valoracio

Mínim per a poder aprovar l’assignatura

Pes en la nota final de l’assignatura

Activitats en seminaris i classes de teoria

Petites pràctiques i qüestions a resoldre abans, durant i després de les sessions de seminari. S’inclou la participació d’activitats plantejades en classe de teoria, incloses proves escrites breus.

S'han de completar tots els seminaris. (No recuperable)

20%

Pràctiques

Una pràctica (amb dos demos/lliurements) en parelles.

Mínim de 5 sobre 10. (No recuperable)

35%

Prova agregada escrita

Es fa al final del trimestre. Cobreix tota la matèria de l’assignatura.

Mínim de 5 sobre 10. (Recuperable al Juliol)

45%

L’assignatura es supera tenint un mínim de 5 punts (sobre 10) com a nota final

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Com a bibliografia bàsica es recomana: Couloris, G., Dollimore, J., Kindberg, T. (2015). Distributed Systems: Concepts and Design (4th Edition). Addison Wesley.

La bibliografia complementària i recursos didàctics per a cada bloc s’aniran indicant al llarg de l’assignatura via el AG.

 


Academic Year: 2022/23

3379 - Bachelor's degree in Telecommunications Network Engineering

23978 - Telematics Applications


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
337 - Engineering School
Study:
3379 - Bachelor's degree in Telecommunications Network Engineering
Subject:
23978 - Telematics Applications
Ambit:
---
Credits:
5.0
Course:
3
Teaching languages:
Theory: Group 1: English, Spanish
Practice: Group 101: Spanish
Seminar: Group 101: Spanish
Teachers:
David Llanos Santos, Davinia Hernandez Leo
Teaching Period:
Second quarter
Schedule:

Presentation

In this subject, it is intended that student know the principles and technologies to program communications applications. Students will apply these technologies in practice and, at the end of the subject they will be able to program simple distributed applications about TCP / IP networks.

Several subjects allow students to deepen some of the competences covered in this subject.

All materials are in English and professor explanations will be done in English (professor Davinia Hernández-Leo) or Spanish (professors David Llanos, Daniel Esono).

Associated skills

Basic competences:

CB1. That the students have proved to possess and understand knowledge in a study area which comes from the basis of general secondary education, and are usually in a level which, although it is supported on advances text books, it also includes some aspects which imply knowledge coming from their study field’s innovation;

CB2. That the students can apply their knowledge to their work or vocation of a professional form and possess the competences which are usually proved by means of the elaboration and defense of arguments and solving of problems within their study area;

CB3. That the students have the ability of collecting and interpreting relevant data (normally within their study area) to issue judgements which include a reflection about relevant topics of social, scientific or ethical nature;

CB4. That the students can transmit information, ideas, problems and solutions to a public both specialized and non specialized;

CB5. That the students have developed those learning abilities necessary to undertake later studies with a high degree of autonomy.

Transversal competences:

CT1. Working in group in international and interdisciplinary contexts.

CT3. Applying with flexibility and creativity the acquired knowledge and adapting it to new contexts and situations.

CT4. Communicating in academic and professional contexts orally and writing in English.

UPF3. Global citizen competences

UPF4. Gender competence

Specific competences:

CE12. Programming distributed computing applications which use the services and functionalities of transference of data provided by the communications networks.

 

 

Learning outcomes

Associated to CE12:

RA.CE12.1 Recognizing the concepts of the paradigm of programming oriented towards objects and applying them in the designing of programs.

RA.CE12.3 Designing and implementing applications based on services offered by the operative systems.

RA.CE12.4 Integrating applications of which the elements are distributed and connected by means of communications networks.

Sustainable Development Goals

SDG 5

Prerequisites

This subject is structured over competences achieved in the following subjects: Networks, Introduction to Programming, Data and Algoritm Structures I and II, Object-Oriented Programming, Operating Systems.

Contents

- Unit 1. Introduction: Distributed systems: basic concepts and non-funcional requirements

- Unit 2. Distributed systems models

- Unit 3. Networking and Interprocess communication

- Unit 4. Remote Invocation: RPC, Object Oriented Middleware. Distributed applications with Java, Multi-language distributed applications: Common Object Request Broker Architecture

- Unit 5. Component oriented Middleware, Servlets

- Unit 6. Services oriented Middleware. Web Services, SOAP, REST

- Units 7-10. Advanced aspects of telematic applications: P2P, Cloud Computing, DNS, Indirect Communication

Teaching Methods

Lecture

In the classroom, in a big group

 - We use PC, projector and whiteboard to support the explanations. Materials (including videos) previous to the classes may be proposed for some lecture sessions.

Seminar

 In the classroom, in small groups

 - Students make small groups to discuss and resolve questions and small practical activities.
Students basically work in an individual way but there are also several group dynamics to share and discuss individual solutions

Practical activities

 In the computer room, in small groups

 - Practical activities are focused on the learning of distributed applications programming with the technologies covered in the subject. These practical activities are in pairs and a report explaining the results must be submitted

Preparation of seminars, work on practical activities and study of theoretical concepts

 Outside the classroom, individually and by groups

 - Preparing seminars and continuation of work done in seminars. Advancing practical activities and writing reports. Study of theoretical concepts for the preparation of seminars, practical activities and written tests.

 

Telematic Applications has 5 credits that correspond to 1250 hours of time commitment, of which 46 are in-person (campus). These 46 hours are divided into lectures (24 hours), medium group sessions (12 hours) and seminar sessions with small groups of students (20 hours). 

Evaluation

To pass successfully this subject, it is necessary to fulfil what is detailed in the table below.

Evaluation elements Evaluation Procedure  The minimum mark to pass the subject Percentage in the final mark of the subject

Activities in seminars and lectures

Little practical activities and questions to solve before, during and after the seminar and lecture sessions.

All the activities proposed for seminars must be completed. (No recoverable)

 20%

Project

One practical project (with two demos/assignments) to be completed in dyads.

Minimum of 5 points out of 10 (No recoverable) 

 35%

Aggregated written test

It is the end of the term. It covers all the subject matter (theory, validating practical activities and seminars) and consists of a test and a set of problems and questions.

Minimum of 5 points out of 10 (Recoverable in July)

 45%

To pass the subject, it is required to obtain at least 5 points (out of 10) as a final mark.

Bibliography and information resources

Basic bibliography: Couloris, G., Dollimore, J., Kindberg, T. (2015). Distributed Systems: Concepts and Design (4th Edition). Addison Wesley.

Additional bibliography and didactic resources for each unit will be indicated throughout the subject.


Curso Académico: 2022/23

3379 - Grado en Ingenieria de Redes de Telecomunicación

23978 - Aplicaciones Telemáticas


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
337 - Escuela de Ingeniería
Estudio:
3379 - Grado en Ingenieria de Redes de Telecomunicación
Asignatura:
23978 - Aplicaciones Telemáticas
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Inglés, Castellano
Prácticas: Grupo 101: Castellano
Seminario: Grupo 101: Castellano
Profesorado:
David Llanos Santos, Davinia Hernandez Leo
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

En esta asignatura se pretende que el estudiante conozca los principios y las tecnologías para la programación de aplicaciones de comunicaciones. El estudiante aplicará estas tecnologías en seminarios y prácticas y al final del curso será capaz de programar aplicaciones distribuidas sencillas sobre redes TCP/IP.

Varias asignaturas permitirán que el alumno pueda profundizar sobre algunas de las competencias tratadas en esta asignatura.

Todos los materiales estarán disponibles en inglés; las explicaciones por los profesores podrán ser en inglés (profesora Davinia Hernández-Leo) o castellano (profesores David Llanos, Daniel Esono). 

 

Competencias asociadas

Competencias básicas:

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado;

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

 

Competencias transversales:

CT1. Trabajar en equipo en contextos internacionales e interdisciplinares.

CT3. Aplicar con flexibilidad y creatividad los conocimientos adquiridos y de adaptarlos a contextos y situaciones nuevas.

CT4. Comunicarse en contextos académicos y profesionales de forma oral y escrita en inglés.

UPF3. Competencias de ciudadanía global.

UPF4. Competencias de género.

 

Competencias específicas:

CE12. Programar aplicaciones informáticas distribuidas que hagan uso de los servicios y funcionalidades de transferencia de datos proporcionados por las redes de comunicaciones.

 

Resultados del aprendizaje

Asociado con CE12:

RA.CE12.1 Reconoce los conceptos del paradigma de programación orientada a objetos y los aplica en el diseño de programas.

RA.CE12.3 Diseña e implementa aplicaciones basadas en servicios ofrecidos por los sistemas operativos.

RA.CE12.4 Integra aplicaciones cuyos elementos se encuentran distribuidos y conectados mediante redes de comunicaciones.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 5

Prerrequisitos

La asignatura construye sobre las competencias alcanzadas en las asignaturas:  Redes, Introducción a la Programación, Estructuras de Datos y Algoritmos I y II, Programación Orientada a Objectos, Sistemas Operativos.

Contenidos

-  Bloque de contenido 1. Sistemas distribuidos: conceptos básicos y requerimientos no funcionales

Bloque de contenido 2. Modelos de sistemas distribuidos 

Bloque de contenido 3. Networking y comunicación entre procesos

Bloque de contenido 4. Invocación remota: RPC y middleware orientado a objetos. Aplicaciones distribuidas con Java,  Aplicaciones distribuidas multi-lenguatge (Common Object Request Broker Architecture)

-  Bloque de contenido 5. Middleware orientado a componentes,Servlets

Bloque de contenido 6. Middleware orientado a servicios Web Services, SOAP, REST

- Bloques de contenido 7-10. Aspectos avanzados de aplicaciones telemáticas, P2P, Cloud computing, DNS, Indirect Communication

 

 

Metodología docente

Clase magistral

En aula, plenario

Se utiliza el PC, proyector y pizarra como apoyo a las explicaciones teóricas. Las explicaciones se combinan con actividades donde el alumno debe involucrarse de forma activa en el desarrollo de la clase. En algunos casos, se propondrán materiales (incluidos videos) a trabajar de manera previa a las clases. 

Seminarios

En aula, grupos reducidos

Los alumnos forman grupos reducidos para poder discutir y solucionar cuestiones y pequeñas prácticas. Los alumnos trabajan fundamentalmente de manera individual, aunque también se realizan diferentes dinámicas de grupo para intercambiar y discutir las soluciones individuales.

Prácticas

En aulas de ordenadores, grupos reducidos

Prácticas centradas en el aprendizaje de la programación de aplicaciones distribuidas con las tecnologías tratadas en la asignatura. Estas prácticas se hacen en parejas y se debe entregar un informe explicando los resultados obtenidos.

Preparación de seminarios, trabajo en las prácticas y estudio de conceptos teóricos Fuera del aula, individual y en grupo

Preparación de los seminarios y continuación del trabajo hecho en los seminarios. Avance de prácticas y escritura de informes. Estudio de los conceptos teóricos para la preparación de seminarios, prácticas y pruebas escritas.

 

Aplicaciones Telemáticas tiene 5 créditos ECTS que se corresponden con 125 horas de trabajo del alumno, de las cuales 46 son presenciales. Estas 46 horas están divididas en sesiones magistrales (24 horas), sesiones de grupo mediano (12 horas) y sesiones de seminarios con grupos pequeños de alumnos (10 horas). 

Evaluación

Para cursar con éxito la asignatura es necesario cumplir lo que se detalla en la siguiente tabla.

 

  Sistema de valoración Mínimo para poder superar la asignatura Peso en la nota final de la asignatura
Actividades de seminarios, y en clases de teoría.

Pequeñas prácticas y cuestiones a resolver antes, durante y después de las sesiones de seminario. Se incluye la participación en actividades planteadas en clase de teoría, incluída una prueba escrita corta (aspectos teóricos de la primera mitad de la asignatura)

Deben completarse todos los seminarios. (No recuperable) 

 20%

Prácticas

Una práctica-proyecto (con dos entregas/demos) en parejas.

Mínimo de 5 sobre 10.(No recuperable)

 35%

Prueba agregada escrita

Se hace al final del trimestre. Cubre toda la materia de la asignatura.

Mínimo de 5 sobre 10.

(Recuparable en Julio)

 45%

La asignatura se supera teniendo un mínimo de 5 puntos (sobre 10) en la nota final.

Bibliografía y recursos de información

Como bibliografía básica para consulta se recomienda: 

Couloris, G., Dollimore, J., Kindberg, T. (2015).Distributed Systems: Concepts and Design (4th Edition). Addison Wesley. 

La bibliografía complementaria y recursos didácticos para cada bloque se irán indicando a lo largo de la asignatura vía el AG.