Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3379 - Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació

23975 - Organització d'Empreses TIC


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
337 - Escola d'Enginyeria
Estudi:
3379 - Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació
Assignatura:
23975 - Organització d'Empreses TIC
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Anglès
Grup 2: Català
Pràctiques: Grup 101: Anglès
Grup 102: Anglès
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Seminari: Grup 101: Anglès
Grup 102: Anglès
Grup 103: Anglès
Grup 104: Anglès
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Grup 204: Català
Professorat:
Carles Soler Puig, Carlos Belmonte Calderon, Carlos Gasch Malaret, Miquel Oliver Riera, Juan Carlos Pacha Vicente
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura ICT Business Management/Organització d’empreses TIC (OETIC) s’emmarca dins del bloc d’assignatures de gestió, regulació i innovació i és obligatòria dins dels plans docents de les enginyeries UPF tret de la d'Informàtica on és opcional. 

L’assignatura OETIC pretén introduir a l’alumne en el món de l’empresa, donant-li una visió global i sistèmica dels diferents àmbits que en formen part, i situant-la en un marc més global d’interacció amb l’entorn. En paral·lel, l’assignatura vol ajudar a la consolidació d’habilitats professionals necessàries per a la correcta actuació de l’estudiant un cop incorporat en el món laboral.

 

 

Competències associades

Competències transversals

 

CT1.  Treballar en equip en contextos internacionals i interdisciplinaris.

CT2.  Exercir lideratge i coordinació i demostrar iniciativa.

CT3.  Aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i situacions noves.

CT4.  Comunicar-se en contextos acadèmics i professionals de forma oral i escrita en anglès.

CT5.  Generar noves idees i incorporar-les en el treball diari.

 

Competències específiques

 

CE6.  Dominar els conceptes d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa, organització i gestió d'empreses.

 

Resultats de l'aprenentatge

RA.CE6.1 Reconeix el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com de l’organització i de gestió d’empreses.

RA.CE6.2 Identifica aspectes en relació a l’organització i gestió d’empreses.

RA.CE6.3 Elabora projectes que tinguin per objecte, d'acord amb els coneixements adquirits, la concepció i el desenvolupament o l'explotació de sistemes en el seu àmbit.

RA.CE6.4 Identifica els principals elements que configuren l'esperit emprenedor i la creació d'empreses en l'àmbit de les TIC.

 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els ODS implicats en aquest curs són els següents: SDG4, SDG8, SDG9, SDG11 and SDG12.

Prerequisits

L’assignatura Organització d’Empreses de TIC no requereix uns coneixements previs específics ni hi ha prerequisits que es refereixin al contingut que conforma l’aprenentatge.

De totes maneres, com que el curs està molt enfocat a l’àmbit de les TIC, un coneixement general és imprescindible per a un aprofitament complet.

Continguts

HABILITATS PROFESSIONALS
− Presentacions
− Parlar en públic
− Actes de reunions

CONCEPTE D’EMPRESA
− Organització i empresa
− Propòsit estratègic
− Idea, valor, avantatge competitiu
− Sostenibilitat

MÀRQUETING
− Màrqueting estratègic
− Segmentació
− Competència
− Posicionament
− Màrqueting tàctic
− Producte
− Preu
− Comunicació
− Distribució

COMERCIAL
− Procés de venta
− Tipologia de comercials

OPERACIONS

− Desenvolupament de projectes
− Prestació de serveis
− Contractació d’operacions

SISTEMES D’INFORMACIÓ
− Cadena de valor
− Projecte
− Externalització
− E-business

RECURSOS HUMANS
− Motivació
− Direcció i lideratge
− Equips

ENTORN
− Atractivitat d’un sector
− Entorn llunyà
− Valors

FINANCES

− Pla de negoci
− Previsió de tresoreria
− Compte de resultats
− Finançament

Metodologia docent

El procés d’aprenentatge té com a referència les empreses del sector de les TIC. Fa èmfasi dins de l’activitat empresarial, especialment en les tasques de realització de projectes i de prestació de serveis en aspectes d’innovació tecnològica. D’aquesta manera, els recursos que s’utilitzen estan centrats en situacions reals o simulades dels sectors esmentats.

 

Els recursos didàctics que s’utilitzen són:

 

 • Casos pràctics que permeten contrastar els coneixements previs de l’estudiantat o bé que els situen en entorns propers a la realitat, ja sigui de manera simulada o amb referències clares a la realitat.
 • Exercicis que reforcen l’aprenentatge a través de l’aplicació del coneixement a la resolució de problemes.
 • Cerca d’informació. Per completar la informació que conforma el Pla d’Empresa, l’equip de treball ha de recórrer a fonts externes d’informació. La web és la font més utilitzada.
 • Pla d’Empresa. L’aplicació del coneixement que l’alumnat adquireix es realitza, de manera primordial, en el projecte d’empresa que cada grup de treball està realitzant al llarg del curs. El Pla d’Empresa ha d’incloure tots els aspectes que s’han treballat al llarg del curs.

 

Amb aquests recursos, el procés d’aprenentatge es desenvolupa al voltant del Pla d’Empresa en el que l'alumnat va aplicant, treballant en grup, les competències que adquireixen al llarg del curs. L’evolució del treball realitzat al voltant del Pla d’Empresa es sintetitza en resums parcials que s’exposen i són avaluats al llarg del curs. Les sessions de tutoria a nivell de grup de treball serveixen per assegurar l’avenç de cada grup cap a l’objectiu final. El resultat final es sintetitza al final del curs mitjançant una presentació davant el grup classe. L’ús del full de càlcul i el PowerPoint serveix per adquirir domini en els instruments tecnològics que es fan servir en aquestes tasques.

 

El procés d’aprenentatge es basa en fer servir els casos com a detonants de la necessitat d’aprendre. La resolució del cas dóna lloc a la consolidació dels coneixements a través de les sessions docents i, finalment, es fan servir els exercicis per assegurar el grau d’assoliment de la competència.

 

La realització de presentacions i actes de reunions s’utilitzen per consolidar les competències transversals de comunicació oral i escrita i el treball en equip.

Avaluació

Avaluació continuada (24%)

 • Activitat individual
 • No recuperable

Pla d’Empresa del sector TIC (76%)

 • Activitat en grup
 • Presentacions parcials (56%) + Presentació final (20%)
 • Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota mínima de 5
 • No recuperable

Examen final (75%)

 • Activitat individual
 • Recuperable a juliol

 

NOTA: L’examen final és només pels estudiants que no han superat l’¡assignatura amb una nota superior o igual a un 65/100. En aquest cas, la nota de l’examen estarà ponderada per un 75%.

NOTA 2: La nota de grup (Pla d’empresa) podrà ser debatuda entre els membres de l’equip i acordar una distribució més d’acord amb l’esforç individual.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

 • García del Junco, J., “Técnicas de Gestión Empresarial”, McGraw-Hill, 2002
 • García del Junco, J., Casanueva, C., “Prácticas de la Gestión Empresarial”, McGraw-Hill, 2000
 • Kotler,P., Jain,D.C., Maesincee,S.; “El Màrqueting se mueve”, Paidós Empresa, 2002
 • Sala i Martín, X., “Economía liberal para no economistas y no liberales”, Penguin Random House, 2010

Bibliografia complementària

 • Drucker, P., “La gestió en temps de grans canvis”, UOC-Portic, 2000
 • Cuervo García, A., “Introducción a la Administración de Empresas”, Ed. Civitas, 1994
 • Ludevid, M., Ollé, M., “Como crear su propia empresa”, Ed. Marcombo, Barcelona, 1990
 • Kotler, P., “Los 80 conceptos esenciales de Màrqueting”, Pearson, Prentice Hall, 2003
 • Santesmases Mestre, Miguel; “Màrqueting, conceptos y estrategias”, Pirámide, 1999
 • Hisrich, R.D., Peters, M.P., Shepherd, D.A., “Entrepreneurship”, McGrawHill, 6a Ed. 2005


Academic Year: 2022/23

3379 - Bachelor's degree in Telecommunications Network Engineering

23975 - ICT Business Management


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
337 - Engineering School
Study:
3379 - Bachelor's degree in Telecommunications Network Engineering
Subject:
23975 - ICT Business Management
Ambit:
---
Credits:
5.0
Course:
3
Teaching languages:
Theory: Group 1: English
Group 2: Catalan
Practice: Group 101: English
Group 102: English
Group 201: Catalan
Group 202: Catalan
Seminar: Group 101: English
Group 102: English
Group 103: English
Group 104: English
Group 201: Catalan
Group 202: Catalan
Group 203: Catalan
Group 204: Catalan
Teachers:
Carles Soler Puig, Carlos Belmonte Calderon, Carlos Gasch Malaret, Miquel Oliver Riera, Juan Carlos Pacha Vicente
Teaching Period:
Second quarter
Schedule:

Presentation

The course ICT Business Management/Organització d’empreses TIC (OETIC) is framed within the series of courses of management, regulation and innovation, and it is mandatory within the teaching material of engineering programs of most UPF Engineering degrees except for the Computer Science where it is optional.

The OETIC course aims to introduce students to the world of business, giving them a global and systemic vision of the different areas that are part of it, and placing it in a more global framework of interaction with the environment.

At the same time, the subject aims to help consolidate the professional skills needed for the correct performance of the student once incorporated into the world of work.

The OETIC contents are organized around the seven main management areas within any organization: marketing, sales, operations, IT systems, human resources, context and finances. The course also includes a set of professional skills and a short introduction to the concept of an organization.

 

 

Associated skills

Basic competences

 

CB1. Students must demonstrate having acquired and understood the knowledge in a study area that comes from secondary general education and that is used to be found in a level where, even though it is supported in advanced book texts, some aspects that imply the knowledge coming from the avant-garde of its field of study are also included.  

CB2. Students must know how to apply their knowledge to their job or vocation in a professional way, and must have the competencies which they can show through the elaboration and defense of arguments and the resolution of conflicts in their field of study. 

CB3. Students must have the capacity of gathering and interpreting relevant data (usually within their field of study) to create opinions that include a reflection about the relevant topics of social, scientific or ethical reference.

CB4. Students must transfer information, ideas, problems or solutions to a specialized or non-specialized public.

CB5. Students must develop the learning skills needed to start following studies with a high level of autonomy.

Specific and transversal competences

CE6. Dominate the business concepts, their institutional and legal framework, as well as the organization and business management frameworks.

CT1. Working in teams in international and interdisciplinary contexts. 

CT2. Exert leadership and coordination and demonstrate initiative.

CT3. Apply with flexibility and creativity the knowledge acquired and adapt it to new contexts and situations.

CT4. Communicate in academic and professional contexts in oral and written English.

CT5. Create new ideas and incorporate them into daily work.

 

 

Learning outcomes

LO.CE6.1 Recognizes the concept of business, its institutional and legal framework, as well as the organization and business management frameworks.

LO.CE6.2 Identifies the aspects relating to the business organization and management.

LO.CE6.3 Develop projects aimed at, in accordance with the knowledge acquired, the

conception and development or operation of systems in its field.

LO.CE6.4 Identifies the main elements that make up the entrepreneurial spirit and creation

of companies in the field of ICT.

 

Sustainable Development Goals

The SDG affected by this course are the following: SDG4, SDG8, SDG9, SDG11 and SDG12.

Prerequisites

The subject of Management of ICT requires specific knowledge or prerequisites are referring to content that constitutes learning.

However, as the course is very focused future engineers in the field of ICT and the material is focused on the technology sector and telecommunications, adequate knowledge in this area is essential to use a complete.

Contents

PROFESSIONAL SKILLS
- Presentations
- Public Speaking
- Minutes of meetings

Business concept
- Organization and Management
- Strategic Purpose
- Idea, value, competitive advantage
- Sustainability

MARKETING
- Strategic Marketing
- Segmentation
- Competition
- Positioning
- Tactical Marketing
- Product
- Price
- Communication
- Distribution

OPERATIONS
- Project Development
- Provision of services
- Procurement Operations

INFORMATION SYSTEMS
- Value chain
- Project
- Outsourcing
- E-business

HUMAN RESOURCES
- Motivation
- Management and Leadership
- Equipment

ENVIRONMENT
- Attractiveness of a sector
- Environment distant
- Values

FINANCE
- Business Plan
- Forecast cash

Teaching Methods

The learning process is to reference companies in the ICT sector . Emphasis within the business, especially in the work of projects and service delivery aspects of technological innovation . Thus , the resources used are focused on real or simulated these sectors .

 

Teaching resources that are used are:

 

Case studies that allow to compare the student's prior knowledge or placing them in environments close to reality, either simulated or clear references to reality.
Exercises that reinforce learning through the application of knowledge to solve problems.
Search for information . For complete information that forms the business plan , the team should seek external sources of information. The web is the most common source .
Business Plan . The application of knowledge that students acquire is done , so essential in the business plan that every working group is doing throughout the year . The business plan should include all aspects that have worked throughout the year .
 

With these resources , the learning process revolves around the business plan in which students were applying , working in groups, the skills they acquire during the course . The evolution of the work around the Business Plan are summarized in partial summaries are outlined and evaluated throughout the course . Tutorials -level working group used to ensure each group advance to the final objective . The end result can be summarized at the end of the course by a final report and a presentation to the class group . The use of spreadsheets and PowerPoint is used to acquire the domain in the technological tools that are used in these tasks .

 

The learning process is based on use cases as triggers the need to learn . The resolution of the case leads to the consolidation of knowledge through educational sessions and finally used the exercises to ensure the degree of achievement of the competition.

 

Conducting presentations and meeting minutes are used to strengthen the skills of oral and written communication and teamwork .

Evaluation

Evaluation element

Mandatory 

Assessor

Grouping

Grade weight

Able to resit

Continuous evaluation -eight activities-

Yes

Professors

Individual 

24%


No

Business Plan ICT organization - eight partial deliveries-

Yes

Professors

Group

56%


No

Business Plan ICT organization -one final delivery-

Yes

Professors

Group

20%

No

Final exam

No

Professors

Individual

[75%]

No

 

NOTE 1: The final exam is only for those students that do not pass the course with a mark over 65/100. In that case, the exam will be the only mark that will be weighed over 75% of the final mark.

 

NOTE 2: The group mark (BP) will be internally discussed by the team to agree a distribution of the mark among the team members according to their effort.

 

 

Bibliography and information resources

Textbooks

 • García del Junco, J., “Técnicas de Gestión Empresarial”, McGraw-Hill, 2002
 • García del Junco, J., Casanueva, C., “Prácticas de la Gestión Empresarial”, McGraw-Hill, 2000
 • Kotler,P., Jain,D.C., Maesincee,S.; “El Màrqueting se mueve”, Paidós Empresa, 2002
 • Sala i Martín, X., “Economía liberal para no economistas y no liberales”, Penguin Random House, 2010

Further reading

 • Drucker, P., “La gestió en temps de grans canvis”, UOC-Portic, 2000
 • Cuervo García, A., “Introducción a la Administración de Empresas”, Ed. Civitas, 1994
 • Ludevid, M., Ollé, M., “Como crear su propia empresa”, Ed. Marcombo, Barcelona, 1990
 • Kotler, P., “Los 80 conceptos esenciales de Màrqueting”, Pearson, Prentice Hall, 2003
 • Santesmases Mestre, Miguel; “Màrqueting, conceptos y estrategias”, Pirámide, 1999
 • Hisrich, R.D., Peters, M.P., Shepherd, D.A., “Entrepreneurship”, McGrawHill, 6a Ed. 2005


Curso Académico: 2022/23

3379 - Grado en Ingenieria de Redes de Telecomunicación

23975 - Organización de Empresas TIC


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
337 - Escuela de Ingeniería
Estudio:
3379 - Grado en Ingenieria de Redes de Telecomunicación
Asignatura:
23975 - Organización de Empresas TIC
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Inglés
Grupo 2: Catalán
Prácticas: Grupo 101: Inglés
Grupo 102: Inglés
Grupo 201: Catalán
Grupo 202: Catalán
Seminario: Grupo 101: Inglés
Grupo 102: Inglés
Grupo 103: Inglés
Grupo 104: Inglés
Grupo 201: Catalán
Grupo 202: Catalán
Grupo 203: Catalán
Grupo 204: Catalán
Profesorado:
Carles Soler Puig, Carlos Belmonte Calderon, Carlos Gasch Malaret, Miquel Oliver Riera, Juan Carlos Pacha Vicente
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura pretende introducir al alumnado en el mundo de la empresa, dándole una visión global y sistémica de los diferentes ámbitos que forman parte, y situándola en un marco más global de interacción con el entorno.

 

En paralelo, la asignatura quiere ayudar a la consolidación de habilidades profesionales necesarias para la correcta actuación del alumnado una vez incorporado en el mundo laboral.

Competencias asociadas

Competencias transversales

 

CT1. Trabajar en equipo en contextos internacionales e interdisciplinarios.

CT2. Ejercer liderazgo y coordinación y demostrar iniciativa.

CT3. Aplicar con flexibilidad y creatividad los conocimientos adquiridos y de adaptarlos a contextos y situaciones nuevas.

CT4. Comunicarse en contextos académicos y profesionales de forma oral y escrita en inglés.

CT5. Generar nuevas ideas e incorporarlas en el trabajo diario.

 

Competencias específicas

 

CE6. Dominar los conceptos de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa, organización y gestión de empresas.

 

Resultados del aprendizaje

RA.CE6.1 Reconoce el concepto de empresa, su marco institucional y jurídico, así como de la organización y la gestión de empresas.

RA.CE6.2 Identifica aspectos en relación a la organización y gestión de empresas.

RA.CE6.3 Elabora proyectos que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción y el desarrollo o la explotación de sistemas en su ámbito.

RA.CE6.4 Identifica los principales elementos que configuran el espíritu emprendedor y la creación de empresas en el ámbito de las TIC.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los SDG afectados por este curso son: SDG4, SDG8, SDG9, SDG11 and SDG12.

Prerrequisitos

La asignatura Organización de Empresas de TIC no requiere unos conocimientos previos específicos ni hay prerrequisitos que se refieran al contenido que conforma el aprendizaje.

 

De todos modos, como el curso está muy enfocado al ámbito de las TIC, un conocimiento adecuado de este ámbito es imprescindible para un aprovechamiento completo.

Contenidos

HABILIDADES PROFESIONALES
- Presentaciones
- Hablar en público
- Actas de reuniones

CONCEPTO DE EMPRESA
- Organización y empresa
- Propósito estratégico
- Idea, valor, ventaja competitiva
- Sostenibilidad

MARKETING
- Marketing estratégico
- Segmentación
- Competencia
- Posicionamiento
- Marketing táctico
- Producto
- Precio
- Comunicación
- Distribución

OPERACIONES

- Desarrollo de proyectos
- Prestación de servicios
- Contratación de operaciones

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- Cadena de valor
- Proyecto
- Externalización
- E-business

RECURSOS HUMANOS
- Motivación
- Dirección y liderazgo
- Equipos

ENTORNO
- Atractividad de un sector
- Entorno lejano
- Valores

FINANZAS
- Plan de negocio
- Previsión de tesorería

- Cuenta de resultados

- Financiación

 

Metodología docente

El proceso de aprendizaje tiene como referencia las empresas del sector de las TIC. Hace énfasis dentro de la actividad empresarial, especialmente en las tareas de realización de proyectos y de prestación de servicios en aspectos de innovación tecnológica. De esta manera, los recursos que se utilizan están centrados en situaciones reales o simuladas de los sectores mencionados.

 

Los recursos didácticos que se utilizan son:

 

 • Casos prácticos que permiten contrastar los conocimientos previos del alumnado o bien que los sitúan en entornos cercanos a la realidad, ya sea de manera simulada o con referencias claras a la realidad.
 • Ejercicios que refuerzan el aprendizaje a través de la aplicación del conocimiento a la resolución de problemas.
 • Búsqueda de información. Para completar la información que conforma el Plan de Empresa, el equipo de trabajo debe recurrir a fuentes externas de información. La web es la fuente más utilizada.
 • Plan de Empresa. La aplicación del conocimiento que el alumnado adquiere se realiza, de manera primordial, en el proyecto de empresa que cada grupo de trabajo está realizando a lo largo del curso. El Plan de Empresa debe incluir todos los aspectos que se han trabajado a lo largo del curso.

Con estos recursos, el proceso de aprendizaje se desarrolla en torno al Plan de Empresa en el que el alumnado va aplicando, trabajando en grupo, las competencias que adquieren a lo largo del curso. La evolución del trabajo realizado en torno al Plan de Empresa se ​​sintetiza en resúmenes parciales que se exponen y son evaluados a lo largo del curso. Las sesiones de tutoría a nivel de grupo de trabajo sirven para asegurar el avance de cada grupo hacia el objetivo final. El resultado final se sintetiza al final del curso mediante una presentación ante el grupo clase. El uso de la hoja de cálculo y el PowerPoint sirve para adquirir dominio en los instrumentos tecnológicos que se utilizan en estas tareas.

 

El proceso de aprendizaje se basa en usar los casos como detonantes de la necesidad de aprender . La resolución del caso da lugar a la consolidación de los conocimientos a través de las sesiones docentes y, finalmente , se utilizan los ejercicios para asegurar el grado de consecución de la competencia .

 

La realización de presentaciones y actas de reuniones se utilizan para consolidar las competencias transversales de comunicación oral y escrita y el trabajo en equipo .

Evaluación

Evaluación continua (24%)

 • Actividad individual
 • No recuperable

Plan de Empresa del sector TIC (76%)

 • Actividad en grupo
 • Presentaciones parciales (56%) + Presentación final (205%)
 • Para aprobar la asignatura se debe obtener una nota mínima de 5
 • No recuperable

Examen (75%)

 • Actividad individual
 • Recuperable en julio

NOTA: El examen final es solo para los estudiantes que no hayan superado la assignatura con una nota superior o igual a un 65/100. En este caso el examen estará ponderado por un 75%.

 

NOTA 2: La nota de grupo (Plan de eEmpresa) podrá ser debatida entre los miembros del equipo y acordar una distribución de acuerdo con el esfuerzo individual.

 

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia básica

 • García del Junco, J., “Técnicas de Gestión Empresarial”, McGraw-Hill, 2002
 • García del Junco, J., Casanueva, C., “Prácticas de la Gestión Empresarial”, McGraw-Hill, 2000
 • Kotler,P., Jain,D.C., Maesincee,S.; “El Màrqueting se mueve”, Paidós Empresa, 2002
 • Sala i Martín, X., “Economía liberal para no economistas y no liberales”, Penguin Random House, 2010

 

Bibliografia complementària

 • Drucker, P., “La gestió en temps de grans canvis”, UOC-Portic, 2000
 • Cuervo García, A., “Introducción a la Administración de Empresas”, Ed. Civitas, 1994
 • Ludevid, M., Ollé, M., “Como crear su propia empresa”, Ed. Marcombo, Barcelona, 1990
 • Kotler, P., “Los 80 conceptos esenciales de Màrqueting”, Pearson, Prentice Hall, 2003
 • Santesmases Mestre, Miguel; “Màrqueting, conceptos y estrategias”, Pirámide, 1999
 • Hisrich, R.D., Peters, M.P., Shepherd, D.A., “Entrepreneurship”, McGrawHill, 6a Ed. 2005