Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

23647 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació per al Desenvolupament


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
339 - Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Estudi:
3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatura:
23647 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació per al Desenvolupament
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Anglès
Professorat:
Jose Maria Castellano Garcia
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Les TIC són un mitjà potencialment revolucionari per fomentar el creixement i els processos de desenvolupament. Activar aquest potencial requereix fer inversions per facilitar l'accés a les TIC a les zones remotes de baixa productivitat i desenvolupar aplicacions innovadores que s'adaptin a les necessitats dels més desafavorits i de les petites empreses. Es requereix una acció efectiva del sector públic en el desenvolupament d’aquestes iniciatives en els països on les institucions públiques són sovint ineficaces o corruptes. En aquests contextos, la clau es establir iniciatives sostenibles d'administració electrònica de gran impacte.

S’estudiarà l'impacte de les TIC en el creixement i el benestar social, i els efectes de les polítiques utilitzades per estimular el desenvolupament mitjançant les TIC. L'atenció es centrarà en l’estudi dels impactes basats en evidències.

S’utilitzaran diverses disciplines per ampliar la nostra comprensió sobre la política pública. També es discutiran una varietat d'exemples, per emfatitzar la importància del context i la necessitat de complir amb els requisits específics de cada país.

Competències associades

 

Aquesta assignatura s’emmarca dins l’itinerari d’optatives “polítiques públiques i gestió pública” que, en conjunt, desenvolupa les següents competències:

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 COMPETÈNCIES GENERALS

CG1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG3. Coneixement d'una segona llengua.

CG7. Capacitat de treballar en un equip interdisciplinari.

CG13. Lideratge.

CG15. Disseny i gestió de projectes.

 COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1. Identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat.

 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE3. Examinar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.

CE10. Analitzar l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.

CE11. Analitzar la planificació i la gestió administrativa.

CE13. Interpretar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.

CE14. Contrastar la capacitat per a la planificació, implantació, avaluació i anàlisi de les polítiques públiques.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 1: Fi de la pobresa / No poverty

ODS 3: Salut i Benestar / Good health and well-being

ODS 4: Educació de qualitat / Quality education

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic / Decent work and economic growth

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura / Industry, innovation and infrastructure

ODS 10: Reducció de les desigualtats / Reduced inequalities

 

 

Continguts

Tema 1: Les TIC: Inversió, Productivitat, Creixement i Desigualtat

Tema 2: Tendències en l'ús de les TIC i el seu impacte social

Tema 3: L'accés a les TIC pels més desafavorits: Telecentres i Mòbils

Tema 4: Telecomunicacions: Competència, Regulació i Inversió

Tema 5: Les TIC i la Competitivitat Empresarial

Tema 6: Les TIC a l'Educació i la Salut

Tema 7: La prestació de Serveis Públics i el futur d'Internet

Metodologia docent

Activitats presencials: desenvolupament dels principals conceptes a través d'exposicions interactives. Presentacions orals amb power point.

Activitats no presencials: preparació d'articles, treballs i exposicions. En grup i individuals. Preparació de les lectures obligatòries.

Avaluació

Assistència i participació a totes les classes.

Criteris d'avaluació:

  1. Examen final. 40% de la nota final de l'assignatura. Obligatori.
  2. Avaluació continuada d’estudis de cas, seminaris i participació a les sessions. 60% de la nota final de l'assignatura. Obligatori.

Recuperació: examen escrit durant el segon trimestre.

Podran concórrer a la recuperació tots els estudiants que havent participat a més de la meitat de les activitats d’avaluació continuada i, havent-se presentat a l'examen final de l'assignatura, hagin obtingut la qualificació de suspens.

Bibliografia i recursos d'informació

Els requisits de lectura del curs es presentaran a cada una de les sessions. El següent document  és útil  per un seguiment de les diferents matèries desenvolupades en el curs. En aquest, s'analitzen les fortaleses i debilitats d'una àmplia gamma de marcs multidisciplinaris que han estat utilitzats per avaluar els impactes de les TIC per al desenvolupament:

 

 

Heeks, Richard: Compendium on Impact Assessment of ICT-for-Development Projects, Manchester University. 2009.

(www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/di/di_wp36.htm)


Curs Acadèmic: 2022/23

3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

23647 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació per al Desenvolupament


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
339 - Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Estudi:
3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatura:
23647 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació per al Desenvolupament
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Anglès
Professorat:
Jose Maria Castellano Garcia
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Les TIC són un mitjà potencialment revolucionari per fomentar el creixement i els processos de desenvolupament. Activar aquest potencial requereix fer inversions per facilitar l'accés a les TIC a les zones remotes de baixa productivitat i desenvolupar aplicacions innovadores que s'adaptin a les necessitats dels més desafavorits i de les petites empreses. Es requereix una acció efectiva del sector públic en el desenvolupament d’aquestes iniciatives en els països on les institucions públiques són sovint ineficaces o corruptes. En aquests contextos, la clau es establir iniciatives sostenibles d'administració electrònica de gran impacte.

S’estudiarà l'impacte de les TIC en el creixement i el benestar social, i els efectes de les polítiques utilitzades per estimular el desenvolupament mitjançant les TIC. L'atenció es centrarà en l’estudi dels impactes basats en evidències.

S’utilitzaran diverses disciplines per ampliar la nostra comprensió sobre la política pública. També es discutiran una varietat d'exemples, per emfatitzar la importància del context i la necessitat de complir amb els requisits específics de cada país.

Competències associades

 

Aquesta assignatura s’emmarca dins l’itinerari d’optatives “polítiques públiques i gestió pública” que, en conjunt, desenvolupa les següents competències:

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 COMPETÈNCIES GENERALS

CG1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG3. Coneixement d'una segona llengua.

CG7. Capacitat de treballar en un equip interdisciplinari.

CG13. Lideratge.

CG15. Disseny i gestió de projectes.

 COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1. Identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat.

 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE3. Examinar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.

CE10. Analitzar l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.

CE11. Analitzar la planificació i la gestió administrativa.

CE13. Interpretar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.

CE14. Contrastar la capacitat per a la planificació, implantació, avaluació i anàlisi de les polítiques públiques.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 1: Fi de la pobresa / No poverty

ODS 3: Salut i Benestar / Good health and well-being

ODS 4: Educació de qualitat / Quality education

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic / Decent work and economic growth

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura / Industry, innovation and infrastructure

ODS 10: Reducció de les desigualtats / Reduced inequalities

 

 

Continguts

Tema 1: Les TIC: Inversió, Productivitat, Creixement i Desigualtat

Tema 2: Tendències en l'ús de les TIC i el seu impacte social

Tema 3: L'accés a les TIC pels més desafavorits: Telecentres i Mòbils

Tema 4: Telecomunicacions: Competència, Regulació i Inversió

Tema 5: Les TIC i la Competitivitat Empresarial

Tema 6: Les TIC a l'Educació i la Salut

Tema 7: La prestació de Serveis Públics i el futur d'Internet

Metodologia docent

Activitats presencials: desenvolupament dels principals conceptes a través d'exposicions interactives. Presentacions orals amb power point.

Activitats no presencials: preparació d'articles, treballs i exposicions. En grup i individuals. Preparació de les lectures obligatòries.

Avaluació

Assistència i participació a totes les classes.

Criteris d'avaluació:

  1. Examen final. 40% de la nota final de l'assignatura. Obligatori.
  2. Avaluació continuada d’estudis de cas, seminaris i participació a les sessions. 60% de la nota final de l'assignatura. Obligatori.

Recuperació: examen escrit durant el segon trimestre.

Podran concórrer a la recuperació tots els estudiants que havent participat a més de la meitat de les activitats d’avaluació continuada i, havent-se presentat a l'examen final de l'assignatura, hagin obtingut la qualificació de suspens.

Bibliografia i recursos d'informació

Els requisits de lectura del curs es presentaran a cada una de les sessions. El següent document  és útil  per un seguiment de les diferents matèries desenvolupades en el curs. En aquest, s'analitzen les fortaleses i debilitats d'una àmplia gamma de marcs multidisciplinaris que han estat utilitzats per avaluar els impactes de les TIC per al desenvolupament:

 

 

Heeks, Richard: Compendium on Impact Assessment of ICT-for-Development Projects, Manchester University. 2009.

(www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/di/di_wp36.htm)


Curs Acadèmic: 2022/23

3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

23647 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació per al Desenvolupament


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
339 - Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Estudi:
3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatura:
23647 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació per al Desenvolupament
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Anglès
Professorat:
Jose Maria Castellano Garcia
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Les TIC són un mitjà potencialment revolucionari per fomentar el creixement i els processos de desenvolupament. Activar aquest potencial requereix fer inversions per facilitar l'accés a les TIC a les zones remotes de baixa productivitat i desenvolupar aplicacions innovadores que s'adaptin a les necessitats dels més desafavorits i de les petites empreses. Es requereix una acció efectiva del sector públic en el desenvolupament d’aquestes iniciatives en els països on les institucions públiques són sovint ineficaces o corruptes. En aquests contextos, la clau es establir iniciatives sostenibles d'administració electrònica de gran impacte.

S’estudiarà l'impacte de les TIC en el creixement i el benestar social, i els efectes de les polítiques utilitzades per estimular el desenvolupament mitjançant les TIC. L'atenció es centrarà en l’estudi dels impactes basats en evidències.

S’utilitzaran diverses disciplines per ampliar la nostra comprensió sobre la política pública. També es discutiran una varietat d'exemples, per emfatitzar la importància del context i la necessitat de complir amb els requisits específics de cada país.

Competències associades

 

Aquesta assignatura s’emmarca dins l’itinerari d’optatives “polítiques públiques i gestió pública” que, en conjunt, desenvolupa les següents competències:

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 COMPETÈNCIES GENERALS

CG1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG3. Coneixement d'una segona llengua.

CG7. Capacitat de treballar en un equip interdisciplinari.

CG13. Lideratge.

CG15. Disseny i gestió de projectes.

 COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1. Identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat.

 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE3. Examinar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.

CE10. Analitzar l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.

CE11. Analitzar la planificació i la gestió administrativa.

CE13. Interpretar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.

CE14. Contrastar la capacitat per a la planificació, implantació, avaluació i anàlisi de les polítiques públiques.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 1: Fi de la pobresa / No poverty

ODS 3: Salut i Benestar / Good health and well-being

ODS 4: Educació de qualitat / Quality education

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic / Decent work and economic growth

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura / Industry, innovation and infrastructure

ODS 10: Reducció de les desigualtats / Reduced inequalities

 

 

Continguts

Tema 1: Les TIC: Inversió, Productivitat, Creixement i Desigualtat

Tema 2: Tendències en l'ús de les TIC i el seu impacte social

Tema 3: L'accés a les TIC pels més desafavorits: Telecentres i Mòbils

Tema 4: Telecomunicacions: Competència, Regulació i Inversió

Tema 5: Les TIC i la Competitivitat Empresarial

Tema 6: Les TIC a l'Educació i la Salut

Tema 7: La prestació de Serveis Públics i el futur d'Internet

Metodologia docent

Activitats presencials: desenvolupament dels principals conceptes a través d'exposicions interactives. Presentacions orals amb power point.

Activitats no presencials: preparació d'articles, treballs i exposicions. En grup i individuals. Preparació de les lectures obligatòries.

Avaluació

Assistència i participació a totes les classes.

Criteris d'avaluació:

  1. Examen final. 40% de la nota final de l'assignatura. Obligatori.
  2. Avaluació continuada d’estudis de cas, seminaris i participació a les sessions. 60% de la nota final de l'assignatura. Obligatori.

Recuperació: examen escrit durant el segon trimestre.

Podran concórrer a la recuperació tots els estudiants que havent participat a més de la meitat de les activitats d’avaluació continuada i, havent-se presentat a l'examen final de l'assignatura, hagin obtingut la qualificació de suspens.

Bibliografia i recursos d'informació

Els requisits de lectura del curs es presentaran a cada una de les sessions. El següent document  és útil  per un seguiment de les diferents matèries desenvolupades en el curs. En aquest, s'analitzen les fortaleses i debilitats d'una àmplia gamma de marcs multidisciplinaris que han estat utilitzats per avaluar els impactes de les TIC per al desenvolupament:

 

 

Heeks, Richard: Compendium on Impact Assessment of ICT-for-Development Projects, Manchester University. 2009.

(www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/di/di_wp36.htm)