Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

23587 - Pla Formatiu per a la Inserció Professional


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
23587 - Pla Formatiu per a la Inserció Professional
Àmbit:
---
Crèdits:
10.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Anglès, Castellà
Grup 2: Pendent
Pràctiques: Grup 101: Català, Anglès
Grup 102: Anglès
Grup 103: Català, Anglès
Seminari: Grup 101: Pendent
Grup 102: Pendent
Professorat:
Fernando Garcia Benavides, Elisabet Rosell Vives, Francisco Jose Muñoz Lopez, Berta Alsina Español, Marc Güell Cargol, Nerea Montedeoca Vazquez, Jose Francisco Aramburu Beltran, Elena Bosch Fuste, Gema Revuelta de la Poza, Nuria Boada Centeno
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Nom de l’assignatura

Pla Formatiu per a la Inserció Professional (PFIP)

Titulació

Grau en Biologia Humana

Curs

Quart

Trimestre

Tercer

Nombre de crèdits ECTS

10 ECTS

Hores de dedicació de l’estudiant

100 hores

 

Durada

2 setmanes en el 3er trimestre

10 sessions informatives sobre entorns professionals i debat amb professionals convidats externs (aproximadament 2 hores per sessió i setmana) al llarg del 1er trimestre

 

Llengua o llengües de la docència

Català, castellà i anglès

 

Coordinació

José Aramburu


1. Identificació de l’activitat

 

El Pla formatiu per a la Inserció Professional (PFIP) s’imparteix en el darrer trimestre del quart curs del Grau de Biologia Humana.

 

Els principals objectius del PFIP pretenen:

 

a) Dotar l’estudiant d’eines i habilitats que facilitin la presa de decisions de caràcter professional que prengui l’estudiant en referència al seu futur immediat (formació postgraduada o  inserció laboral).

 

b) Consolidar la capacitat de l’estudiant per aplicar conjunts de competències específiques i transversals adquirides a la titulació per a desenvolupar iniciatives que demostrin una elevada formació acadèmica com a graduat en Biologia Humana.

 

c) Que l’estudiant prengui contacte amb els entorns laborals que puguin permetre la seva inserció professional futura.

 

Les activitats a realitzar dins d’aquestes matèries posen especial èmfasi en què l’estudiant adquireixi la informació i l’autonomia necessàries, incloent el coneixement directe dels diversos entorns professionals a fi que pugui orientar de manera òptima les seves opcions de postgrau i/o d’inserció laboral a les que optarà al finalitzar la seva titulació de Biologia Humana.

 

2. Coordinació i professorat

 

L’assignatura serà coordinada pel professor José Aramburu. També hi participaran diversos professors del DCEXS, així com d’altres docents de la UPF i convidats externs.

Competències associades

Competències a assolir 

 

Les principals competències que hauran d’assolir els estudiants que cursin aquesta matèria seran:

 

a) Conèixer les principals característiques dels diferents entorns professionals i les opcions de formació postgraduada a les que poden accedir els graduats en Biologia Humana. De forma específica, es consideraran els següents:

 

- Laboratoris de recerca bàsica

- Indústries farmacèutiques i biotecnològiques

- La gestió de la recerca, emprenedoria, desenvolupament i innovació

- Salut pública

- Entorns clínics d’entitats públiques i privades

- BIR

- Divulgació científica

- L’àmbit de l’ensenyament secundari

 

b) Desenvolupar les capacitats de comunicació amb professionals d’entorns diferents i rellevants per la seva etapa de postgrau. Això inclou tant la comunicació oral com l’escrita aplicada a:

 

b1) Preparació d’articles de recerca.

b2) Preparació, exposició i debat del CV, elaboració de cartes de motivació, entrevistes de treball.

Resultats de l'aprenentatge

Objectius generals de l'aprenentatge

 

L’estudiant en acabar el procés docent de les assignatures ha de ser capaç de:

 

a) Descriure les característiques rellevants dels diferents entorns professionals afins a incorporar graduats de Biologia Humana, especialment els perfils de formació i de competències que es requereixen en aquests entorns.

 

b) Prendre decisions informades sobre la seva incorporació al món laboral i/o a la formació de postgrau.

 

c) Preparar, exposar i defensar documents claus que necessitarà en el desenvolupament immediat de la seva professió (CV, cartes de motivació, sol·licitud de treball, treball fi de grau).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

S’animarà els estudiants matriculats en aquesta assignatura a familiaritzar-se amb l'agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la UPF per augmentar la seva consciència sobre els ODS i les possibilitats d'incorporar-los a la seva activitat acadèmica.

https://www.upf.edu/en/web/wellbeing/#presentacio

https://www.upf.edu/en/web/wellbeing/objectius-de-desenvolupament-sostenible

Prerequisits

Els que determini la normativa acadèmica del grau

Continguts

Continguts de la assignatura

 

Els continguts i les activitats previstes estan contemplades en tres grans blocs: Els entorns professionals per a graduats en Biologia Humana, la preparació curricular i el desenvolupament de projectes i la seva comunicació.

 

Bloc A: Els entorns professionals per al graduat en Biologia Humana (sessions de presentacions 1er trimestre)

 

1. La recerca biomèdica.

2. La indústria farmacèutica i biotecnològica

3. La gestió de la recerca i l’emprenedoria, desenvolupament i innovació.

4. Salut pública

5. Entorns clínics d’entitats públiques i privades

6. BIR

7. La divulgació científica.

8. L’entorn educatiu de l’ensenyament secundari.

 

Bloc B: Articles científics i la seva comunicació (3er trimestre)

 

9. Redacció científica

10. Presentació oral

 

Bloc C: La preparació curricular (3er trimestre)

 

11. El currículum vitae (CV) com a element de presentació extern.

12. La carta de presentació.

13. L’entrevista de treball.

Metodologia docent

S’utilitzaran metodologies d’aprenentatge diverses, entre les quals estarien:

 

a) Classes magistrals

b) Sessions de debat amb professionals experts

c) Seminaris d’autoaprenentatge

d) Presentacions a càrrec d’estudiants

Avaluació

Avaluació dels aprenentatges

 

L’assignatura PFIP és obligatòria per a tots els estudiants de Grau en Biologia Humana i l’assistència a classe i participació directa en les activitats formatives és condició indispensable per la seva superació. Durant el procés formatiu l’avaluació serà continuada.

 

Els estudiants que hagin realitzat l’activitat del Portafoli amb una avaluació positiva tindran un plus lineal de 0,5 punts sobre la nota final de l’assignatura sempre que aquesta hagi estat igual o superior a 5.

 

1. Mètodes d’avaluació i contingència sobre la nota

 

Sessions d’orientació professional 

 

Assistència a les sessions i participació activa (debats, discussió): (10%)

Informe/qüestionari individual (inclourà reflexió sobre CG-ODS i perspectiva gènere, inclourà disseny d’estratègia de cerca d’opcions postgrau): (20%)

 

Assistència: es considerarà necessari un mínim d’assistència del 80% per participar en l’avaluació de l’assignatura.

 

Redacció i comunicació científica (40%)

- Redacció científica (20 %)

- Comunicació oral (20 %)

 

La preparació i defensa del CV i carta de motivació (30%).

 

2. Criteris de superació de l’assignatura

 

Per superar l’assignatura l’estudiant ha de tenir una nota de 5 sobre 10.

 

3. Criteris sobre el procés de recuperació

 

Els estudiants que després del procés d’avaluació no hagin superat l’assignatura, tindran l’opció d’una prova de recuperació en el mes de juliol de les avaluacions no superades al llarg del procés docent.

 

En cap cas es podrà recuperar l’activitat avaluada i aprovada durant el procés docent. L’estudiant mantindrà la qualificació obtinguda durant el curs.

Bibliografia i recursos d'informació

No hi ha una bibliografia específica. En alguns temes es faran servir articles científics i recursos online que estaran disponibles a l'Aula Global


Academic Year: 2022/23

3362 - Bachelor's Degree in Human Biology

23587 - Employability Training Project


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
336 - Faculty of Medicine and Life Sciences
Study:
3362 - Bachelor's Degree in Human Biology
Subject:
23587 - Employability Training Project
Ambit:
---
Credits:
10.0
Course:
4
Teaching languages:
Theory: Group 1: Catalan, English, Spanish
Group 2: Pending
Practice: Group 101: Catalan, English
Group 102: English
Group 103: Catalan, English
Seminar: Group 101: Pending
Group 102: Pending
Teachers:
Fernando Garcia Benavides, Elisabet Rosell Vives, Francisco Jose Muñoz Lopez, Berta Alsina Español, Marc Güell Cargol, Nerea Montedeoca Vazquez, Jose Francisco Aramburu Beltran, Elena Bosch Fuste, Gema Revuelta de la Poza, Nuria Boada Centeno
Teaching Period:
Third quarter
Schedule:

Presentation

Name of the subject

Training Plan for Professional Insertion (PFIP)

Degree

Degree in Human Biology

Course

Fourth

Trimester

Third

Number of ECTS credits

10 ECTS

Hours of student work (including attendance to classes)

100 hours

Duration

2 weeks in the 3rd trimester

10 informative sessions on professional environments and discussion with external invited professionals (approximately 2 hours per session and week) throughout the first trimester

 

Language or teaching languages

Catalan, Spanish and English

 

Coordination

José Aramburu

 

1. Identification of the activity

 

The Training Plan for Professional Insertion (PFIP) is taught in the last trimester of the fourth year of the Degree in Human Biology.

 

The main objectives of the PFIP are:

 

a) To provide the student with tools and skills that facilitate professional decisions made by the student regarding their immediate future (postgraduate training or job placement).

 

b) To consolidate the ability of the student to apply sets of specific and transversal competences acquired in the degree to develop initiatives that demonstrate high academic training as a graduate in Human Biology.

 

c) That the student makes contact with work environments that can allow their future professional activity.

 

The activities to be carried out in these subjects place particular emphasis on the student acquiring the necessary information and autonomy, including the direct knowledge of the various professional environments in order to be able to better orient their postgraduate options and/or of labor insertion to which he/she will opt for when completing his/her Degree in Human Biology.

 

2. Coordination and teaching staff

 

The subject will be coordinated by Professor José Aramburu. There will also be several lecturers from the DCEXS, as well as other UPF teachers and external guests.

Associated skills

Skills to be achieved

 

The main competences that students will acquire are:

 

a) Knowing the main characteristics of the different professional environments and the options of postgraduate training that can be accessed by graduates in Human Biology. Specifically, the following will be considered:

 

- Basic research laboratories

- Pharmaceutical and biotechnology industries

- The management of research, entrepreneurship, development and innovation

- Public health

- Clinical environments of public and private institutions

- BIR

- Scientific dissemination

- The field of secondary education

 

b) Developing communication skills with professionals from different and relevant environments for their postgraduate stage. This includes both oral and written communication applied to:

 

b1) Preparation of research articles.

b2) Preparation, exposition and debate of the CV, elaboration of letters of motivation, job interviews.

Learning outcomes

General objectives of learning

 

The student must be able to:

 

a) Describe the relevant characteristics of the main professional environments that incorporate graduates in Human Biology, especially the training and skills profiles that are required in these environments.

 

b) Make informed decisions about their incorporation into the workplace and/or postgraduate training.

 

c) Prepare, expose and defend key documents that you will need in the immediate development of your profession (CV, motivation letters, job application, final degree project).

Sustainable Development Goals

Students enrolled in this subject will be encouraged to familiarize themselves with the UPF Sustainable Development Goals (SDG) agenda to increase their awareness of SDG and possibilities for incorporating them in their academic activity.

https://www.upf.edu/en/web/wellbeing/#presentacio

https://www.upf.edu/en/web/wellbeing/objectius-de-desenvolupament-sostenible

Prerequisites

Those determined by the academic regulations of the degree

Contents

Contents of the subject

 

The contents and planned activities are contemplated in three main blocks: Professional environments for graduates in Human Biology, curricular preparation and project development and their communication.

 

Block A: Professional environments for the graduate in Human Biology (1st trimester session)

1. Biomedical research.

2. The pharmaceutical and biotechnology industry

3. The management of research and entrepreneurship, development and innovation.

4. Public health

5. Clinical environments of public and private entities

6. BIR

7. Dissemination and communication of science.

8. The educational environment of secondary education.

 

Block B: Scientific articles and communication (3rd trimester)

 

9. Scientific writing

10. Oral presentation

 

Block C: Curriculum preparation (3rd trimester)

 

11. The curriculum vitae (CV) as an element of external presentation.

12. The letter of presentation.

13. The job interview.

Teaching Methods

Several learning methodologies will be used, including:

 

a) Master classes

b) Sessions of discussion with expert professionals

c) Self-learning seminars

d) Presentations by students

Evaluation

Assessment of learning

 

The PFIP subject is compulsory for all students of the Degree in Human Biology and the attendance to class and direct participation in the formative activities is a condition for pasing the subject. During the training process the evaluation will be continued.

 

The students that have carried out the Portfolio activity with a positive evaluation will have a linear plus of 0.5 points on the final mark of the subject whenever it has been equal or higher than 5.

 

1. Methods of evaluation and contingency on the marks

Sessions d’orientació professional (30%) 

 

Attendance to sessions and active participation (debate, discussion): (10%)

 

Informe/qüestionari individual (inclourà reflexió sobre CG-ODS i perspectiva gènere, inclourà disseny d’estratègia de cerca d’opcions postgrau): (20%)

 

Assistència: es considerarà necessari un mínim d’assistència del 80% per participar en l’avaluació de l’assignatura.

 

Writing and scientific communication (40%)

 

- Scientific writing (20%)

 

- Oral communication (20%)

 

Preparation and defense of CV and motivation letter (30%)

 

2. Criteria for passing the subject

 

To pass the subject the student must have a mark of 5 out of 10. 

 

3. Criteria for the re-evaluation process

 

The students who after the evaluation process have not passed the subject, will have the option of a test of re-evaluation in the month of July of the evaluations not passed throughout the educational process.

 

In no case can the activity evaluated and passed during the teaching process be recovered. The student will maintain the mark obtained during the subject.

Bibliography and information resources

There is no specific bibliography. Some topics will use scientific articles and online resources which will be available in Aula Global


Curso Académico: 2022/23

3362 - Grado en Biología Humana

23587 - Plan Formativo para la Inseción Profesional


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
336 - Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
3362 - Grado en Biología Humana
Asignatura:
23587 - Plan Formativo para la Inseción Profesional
Ámbito:
---
Créditos:
10.0
Curso:
4
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán, Inglés, Castellano
Grupo 2: Pendiente
Prácticas: Grupo 101: Catalán, Inglés
Grupo 102: Inglés
Grupo 103: Catalán, Inglés
Seminario: Grupo 101: Pendiente
Grupo 102: Pendiente
Profesorado:
Fernando Garcia Benavides, Elisabet Rosell Vives, Francisco Jose Muñoz Lopez, Berta Alsina Español, Marc Güell Cargol, Nerea Montedeoca Vazquez, Jose Francisco Aramburu Beltran, Elena Bosch Fuste, Gema Revuelta de la Poza, Nuria Boada Centeno
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

Nombre de la asignatura

Plan Formativo para la Inserción Profesional (PFIP)

 

Titulación

Grado en Biología Humana

 

Curso

cuarto

 

Trimestre

tercero

 

Número de créditos ECTS

10 ECTS

 

Horas de dedicación del estudiante

100 horas

 

Duración

2 semanas en el 3er trimestre

10 sesiones informativas sobre entornos profesionales y debate con profesionales invitados externos (aproximadamente 2 horas por sesión y semana) a lo largo del 1er trimestre

 

Lengua o lenguas de la docencia

Catalán, castellano e inglés

 

Coordinación

José Aramburu

 

1. Identificación de la actividad

 

El Plan formativo para la Inserción Profesional (PFIP) imparte en el último trimestre del cuarto curso del Grado de Biología Humana.

 

Los principales objetivos del PFIP pretenden:

 

a) Dotar al estudiante de herramientas y habilidades que faciliten la toma de decisiones de carácter profesional que tome el estudiante en referencia a su futuro inmediato (formación postgraduada o inserción laboral).

 

b) Consolidar la capacidad del estudiante para aplicar conjuntos de competencias específicas y transversales adquiridas en la titulación para desarrollar iniciativas que demuestren una elevada formación académica como graduado en Biología Humana.

 

c) Que el estudiante tome contacto con los entornos laborales que puedan permitir su inserción profesional futura.

 

Las actividades a realizar dentro de estas materias ponen especial énfasis en que el estudiante adquiera la información y la autonomía necesarias, incluyendo el conocimiento directo de los diversos entornos profesionales a fin de que pueda orientar de manera óptima sus opciones de postgrado y / o de inserción laboral en las que optará al finalizar su titulación de Biología Humana.

 

2. Coordinación y profesorado

 

La asignatura será coordinada por el profesor José Aramburu. También participarán varios profesores del DCEXS, así como de otros docentes de la UPF e invitados externos.

 

Competencias asociadas

Competencias a adquirir

 

Las principales competencias que deberán alcanzar los estudiantes que cursen esta materia serán:

 

a) Conocer las principales características de los diferentes entornos profesionales y las opciones de formación postgraduada a las que pueden acceder los graduados en Biología Humana. De forma específica, se considerarán los siguientes:

 

- Laboratorios de investigación básica

- Industrias farmacéuticas y biotecnológicas

- La gestión de la investigación, emprendimiento, desarrollo e innovación

- Salud pública

- Entornos clínicos de entidades públicas y privadas

- BIR

- Divulgación científica

- El ámbito de la enseñanza secundaria

 

b) Desarrollar las capacidades de comunicación con profesionales de entornos diferentes y relevantes para su etapa de postgrado. Esto incluye tanto la comunicación oral como la escrita aplicada a:

 

b1) Preparación de artículos de investigación.

b2) Preparación, exposición y debate del CV, elaboración de cartas de motivación, entrevistas de trabajo.

 

Resultados del aprendizaje

Objetivos generales de aprendizaje

 

El estudiante al finalizar el proceso docente de las asignaturas debe ser capaz de:

 

a) Describir las características relevantes de los diferentes entornos profesionales afines a incorporar graduados de Biología Humana, especialmente los perfiles de formación y de competencias que se requieren en estos entornos.

 

b) Tomar decisiones informadas sobre su incorporación al mundo laboral y / o la formación de postgrado.

 

c) Preparar, exponer y defender documentos claves que necesitará en el desarrollo inmediato de su profesión (CV, cartas de motivación, solicitud de trabajo, trabajo fin de grado).

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Se animará a los estudiantes matriculados en esta asignatura a familiarizarse con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la UPF para aumentar su conocimiento de los ODS y las posibilidades de incorporarlos en su actividad académica.

https://www.upf.edu/en/web/wellbeing/#presentacio

https://www.upf.edu/en/web/wellbeing/objectius-de-desenvolupament-sostenible

Prerrequisitos

los que determine la normativa académica del grado

Contenidos

Contenidos de la asignatura

 

Los contenidos y las actividades previstas están contempladas en tres grandes bloques: Los entornos profesionales para graduados en Biología Humana, la preparación curricular y el desarrollo de proyectos y su comunicación.

 

Bloque A: Los entornos profesionales para el graduado en Biología Humana (sesiones de presentaciones 1er trimestre)

 

1. La investigación biomédica.

2. La industria farmacéutica y biotecnológica

3. La gestión de la investigación y el emprendimiento, desarrollo e innovación

4. Salud pública

5. Entornos clínicos de entidades públicas y privadas

6. BIR

7. La divulgación científica

8. El entorno educativo de la enseñanza secundaria

 

Bloque B: Artículos científicos y su comunicación (3er trimestre)

 

9. Redacción científica

10. Presentación oral

 

Bloque C: La preparación curricular (3er trimestre)

 

11. El curriculum vitae (CV) como elemento de presentación externo.

12. La carta de presentación.

13. La entrevista de trabajo.

Metodología docente

Metodología docente

 

Se utilizarán metodologías de aprendizaje diversas, entre las que estarían:

 

a) Clases magistrales

b) Sesiones de debate con profesionales expertos

c) Seminarios de autoaprendizaje

d) Presentaciones a cargo de estudiantes

Evaluación

Evaluación del aprendizaje

 

La asignatura PFIP es obligatoria para todos los estudiantes de Grado en Biología Humana y la asistencia a clase y participación directa en las actividades formativas es condición indispensable para su superación. Durante el proceso formativo la evaluación será continua.

 

Los estudiantes que hayan realizado la actividad del Portafolio con una evaluación positiva tendrán un plus lineal de 0,5 puntos sobre la nota final de la asignatura siempre que ésta haya sido igual o superior a 5.

 

Métodos de evaluación y contingencia sobre la nota

 

Sesiones de orientación profesional (30%)

 

Assistència a les sessions i participació activa (debats, discussió): (10%)

 

Informe/qüestionari individual (inclourà reflexió sobre CG-ODS i perspectiva gènere, inclourà disseny d’estratègia de cerca d’opcions postgrau): (20%)

 

Assistència: es considerarà necessari un mínim d’assistència del 80% per participar en l’avaluació de l’assignatura.

 

Redacción y comunicación científica (40%)

 

- Redacción científica (20%)

 

- Comunicación oral (20%)

 

La preparación y defensa del CV y carta de motivación (30%).

 

Criterios de superación de la asignatura

 

Para superar la asignatura el estudiante debe tener una nota de 5 sobre 10. 

 

Criterios sobre el proceso de recuperación

 

Los estudiantes que tras el proceso de evaluación no hayan superado la asignatura, tendrán la opción de una prueba de recuperación en el mes de julio de las evaluaciones no superadas a lo largo del proceso docente.

 

En ningún caso se podrá recuperar la actividad evaluada y aprobada durante el proceso docente. El estudiante mantendrá la calificación obtenida durante el curso.

 

Bibliografía y recursos de información

No se recomienda una bibliografía concreta. En las clases se emplearán artículos científicos y recursos online para guiar el aprendizaje, que estarán disponibles en Aula Global