Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

23586 - Treball Fi de Grau


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
23586 - Treball Fi de Grau
Àmbit:
---
Crèdits:
10.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Treball fi d'estudis: Grup 1: Català, Anglès, Castellà
Grup 2: Pendent
Professorat:
Rafael Maldonado Lopez, Olga Valverde Granados, Maria Gloria Soria Guerrero, Cristina Pujades Corbi, Blanca Espinet Sola, Mariano Senti Clapes, Juan Roberto Castelo Valdueza, Francisco Jose Muñoz Lopez, Fernando Burdio Pinilla, Rafael de la Torre Fornell, Elisabet Moyano Claramunt, Juana María Díez Antón, Andreas Franz Meyerhans , Oriol Gallego Moli, Ana Janic , Beltran Alvarez Perez, Gerard Ill Raga, Mireia Utzet Sadurní, Salvador Carranza Gil Dolz del Castellar, Jose Francisco Aramburu Beltran, Jordi Sunyer Deu, Ruben Vicente Garcia, Maria Patricia Robledo , Jose Ayte del Olmo, Fernando Giraldez Orgaz, Francesc d'Assis Calafell Majo, Gema Revuelta de la Poza, Nuria Boada Centeno, Elena Martin Garcia, Francisco Real Arribas, Jose Manuel Fernandez Fernandez
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

DESCRIPCIÓ DELS CONTINGUTS I DE LES ACTIVITATS DEL PLA DOCENT DE L’ASSIGNATURA TREBALL DE FI DE GRAU DINS DEL GRAU EN BIOLOGIA HUMANA DE LA UPF

 

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

 

 

Nom de l’assignatura: Treball de Fi de Grau (TFG)

 

Titulació: Grau en Biologia Humana

 

Curs: Quart

 

Trimestre: Tercer

 

Nombre de crèdits ECTS: 10

 

Llengua o llengües de la docència: Anglès

Coordinació: José Aramburu

Competències associades

Generals:

 

1) Conèixer l’organització i el funcionament de l’entorn professional al qual s’adscriu el TFG.

 

2) Aplicar conceptes i metodologies adquirides durant el grau per resoldre preguntes de recerca.

 

Específiques:

 

1) Aprendre a elaborar hipòtesis de treball a partir de diverses fonts de dades (per exemple, bibliogràfiques i experimentals).

 

2) Adquirir habilitats en el disseny i execució de projectes de recerca, incloent-hi la planificació adequada per integrar les eines necessàries (conjunts de dades, experiments, bibliografia, altres).

 

3) Aprendre elements bàsics de comunicació.

 

4) Aprendre els principis ètics en l'entorn laboral.

 

5) Conèixer els principis que regulen el treball en equip.

 

Resultats de l'aprenentatge

S’espera que els estudiants assoleixin els següents resultats:

 

Formació instrumental:

 

Formació en l’ús d’habilitats analítiques i de síntesi.

Formació en gestió de fonts d'informació.

Formació en comunicació oral i escrita.

 

Formació d’habilitats interpersonals:

 

Formar habilitats de treball en equip (compartir tasques, treballs de col·laboració, criticar els altres, acceptar crítiques d'altres).

 

Adquirir capacitats de discussió en grup.

 

Formació en habilitats generals:

 

Formació en resolució de problemes, presa de decisions i gestió del temps.

 

Capacitat per produir, provar i projectar idees pròpies.

 

Formar-se en l’hàbit de fer treball de qualitat per produir resultats objectivables.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

S’animarà els estudiants matriculats en aquesta assignatura a familiaritzar-se amb l'agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la UPF per augmentar la seva consciència sobre els ODS i les possibilitats d'incorporar-los a la seva activitat acadèmica.

https://www.upf.edu/en/web/wellbeing/#presentacio

https://www.upf.edu/en/web/wellbeing/objectius-de-desenvolupament-sostenible

Prerequisits

Llenguatge. El TFG escrit i la presentació oral es faran en anglès.

 

Formació anterior. Haver completat el nombre necessari d'assignatures i ECTS establerts en la normativa acadèmica.

Continguts

Continguts

 

El Treball de Fi de Grau (TFG) comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirits en l’ensenyament del grau.

 

El període de dedicació de l’estudiant al TFG no està limitat al 3r trimestre de 4t. Per tant, l’estudiant podrà avançar la obtenció de resultats, material bibliogràfic, recollida de dades etc., que necessiti des del curs previ i al llarg del 1r i 2n trimestres de 4t.

 

El TFG està orientat a avaluar competències associades al títol i conclou amb la defensa del treball.

 

El treball podrà ser realitzat de manera individual o en equips de dues persones agrupades de manera voluntària.

 

Els treballs podran tractar temes molt diversos i estaran ubicats en les diferents àrees temàtiques que han estat objecte de formació específica en el grau. Seran dirigits per persones expertes en dites àrees temàtiques.

 

Cada estudiant farà una proposta de TFG específica sota la supervisió d’un director. Aquestes seran valorades pels responsables de l’assignatura per determinar si són acceptables per a un TFG.

 

En el segon trimestre del curs acadèmic es publicaran les instruccions específiques per a l’elaboració del treball (apartats, extensió, formats, etc.).

 

 

La direcció del treball

 

La direcció dels treballs l’assumiran preferentment professors que tinguin docència en el grau a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. No obstant això, també podran dirigir treballs aquells professionals que, sense ser professors de la Facultat, tinguin el grau de Doctor, acreditin experiència i una posició sènior, equivalent a “group-leader” o investigador principal, en les àrees temàtiques pertinents al TFG. En aquests casos serà necessària la cotutorització per part d’un professor de la Facultat.

 

L’estudiant haurà de tenir un tema de TFG i un director que accepti dirigir-lo abans de finalitzar el 1r trimestre. El tema de TFG ha de ser informat al coordinador de l’assignatura perquè l’autoritzi com a tema vàlid de TFG de Biologia Humana.

 

També durant el 1r trimestre, l’estudiant ha de proporcionar el detalls de contacte (nom i cognoms, càrrec acadèmic/professional, telèfon (del lloc de treball), i e-mail institucional/professional.

 

El desenvolupament dels projectes no implica obligatòriament la presència física dels estudiants en centres externs durant el període complet que duri la seva preparació. Hi haurà supervisió per part del director del TFG, que tindria reunions periòdiques per seguir el desenvolupament i la progressió del treball, així com per guiar i suggerir modificacions en el seu desenvolupament.

 

Es pretén que la realització del treball faciliti la formació de l’estudiant en l’àrea d’activitat professional on es desenvolupi el treball. Així, el/la director/a facilitarà en la mesura que sigui possible el major contacte dels estudiants amb l’activitat professional específica.

Metodologia docent

La metodologia serà diversa en funció de l’entorn en què es desenvolupi el TFG i serà determinada pel director responsable del TFG, tipus d’activitats i “team-culture” del grup on estigui integrat l’estudiant.

 

A més, quant a metodologia d’escriptura i presentacions de treballs científiques els estudiants hauran rebut una formació prèvia amb activitats pràctiques en la assignatura PFIP de 4t curs.

Avaluació

La puntuació final del TFG inclourà l'avaluació del manuscrit, l'avaluació del rendiment i actitud de l'estudiant per part del supervisor en el grup adscrit al TFG i l'avaluació d'una presentació oral del TFG (en format pòster o de xerrada curta amb suport powerpoint o equivalent)

 

Els percentatges de la nota final són els següents:

 

50% ........................................... Manuscrit del TFG

 

25% ........................................... Avaluació del director (actitud i rendiment)

 

25% ........................................... Presentació oral

 

El degà/na (o el/la coordinadora/a delegat pel degà) establirà un termini perquè els estudiants que tinguin el vistiplau del seu tutor presentin el treball a la secretaria de l’ensenyament. Els estudiants lliuraran el manuscrit en format electrònic (pdf) a l’Aula Global de l’assignatura. Addicionalment, els estudiants lliuraran un resum del TFG en format pòster o de presentació oral en suport powerpoint (o equivalent). Tots aquests documents es lliuraran seguint les instruccions específiques sobre el tema, que es presenten en un document apart en l’Aula Global de l’assignatura.

 

El degà/na (o el/la coordinadora/a delegat pel degà), amb una antelació mínima de set dies, la data i l’hora en què l’estudiant farà la defensa del treball, que tindrà lloc preferiblement dins del termini fixat per als exàmens en el calendari acadèmic i determinaran així mateix la durada de l’exposició del treball per part dels estudiants. S’establirà la data de la convocatòria única de defensa del treball dins del mes de juny o al començament de juliol. L’acte de defensa del treball tindrà lloc mitjançant un pòster o una presentació oral curta davant els membres del tribunal, seguint l’esquema següent:

 

a) Exposició de l’estudiant, que ha d’incloure, com a mínim, els objectius, la metodologia, el contingut i les conclusions del treball.

 

b) Plantejament de qüestions per part dels membres del tribunal.

 

c) Resposta de l’estudiant.

 

d) Deliberació del tribunal.

 

e) Qualificació final del treball.

 

Qualificació:

 

El treball es qualificarà d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori espanyol. En el supòsit que el treball sigui qualificat amb un suspens, el tribunal emetrà un informe per a l’estudiant i per al director que permeti corregir les deficiències apreciades en el treball.

 

Publicació del treball:

 

Independentment que tots els TFG puguin divulgar-se a través de qualsevol de les vies habituals de publicació científica, els considerats segons la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida com a millors treballs es podran conservar i publicar en el Repositori Digital de la UPF o en les plataformes que es determini. Aquesta oportunitat s’oferirà a aquells TFG avaluats amb notes d’excel·lent i d’excel·lent-matrícula d’honor, comptant sempre amb l’autorització escrita dels autors i el vistiplau, quan escaigui, del tutor del centre en què s’han fet les pràctiques acadèmiques que han donat lloc al treball.

Bibliografia i recursos d'informació

La bibliografia serà la específica que pertoqui a cada TFG en funció de la temàtica d’estudi. L’estudiant serà el responsable primari de trobar i gestionar la bibliografia, tot i que rebrà el suport i orientacions necessàries per part del seu director/a de TFG.


Academic Year: 2022/23

3362 - Bachelor's Degree in Human Biology

23586 - Bachelor's Degree Final


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
336 - Faculty of Medicine and Life Sciences
Study:
3362 - Bachelor's Degree in Human Biology
Subject:
23586 - Bachelor's Degree Final
Ambit:
---
Credits:
10.0
Course:
4
Teaching languages:
Bachelor's Degree Final Project: Group 1: Catalan, English, Spanish
Group 2: Pending
Teachers:
Rafael Maldonado Lopez, Olga Valverde Granados, Maria Gloria Soria Guerrero, Cristina Pujades Corbi, Blanca Espinet Sola, Mariano Senti Clapes, Juan Roberto Castelo Valdueza, Francisco Jose Muñoz Lopez, Fernando Burdio Pinilla, Rafael de la Torre Fornell, Elisabet Moyano Claramunt, Juana María Díez Antón, Andreas Franz Meyerhans , Oriol Gallego Moli, Ana Janic , Beltran Alvarez Perez, Gerard Ill Raga, Mireia Utzet Sadurní, Salvador Carranza Gil Dolz del Castellar, Jose Francisco Aramburu Beltran, Jordi Sunyer Deu, Ruben Vicente Garcia, Maria Patricia Robledo , Jose Ayte del Olmo, Fernando Giraldez Orgaz, Francesc d'Assis Calafell Majo, Gema Revuelta de la Poza, Nuria Boada Centeno, Elena Martin Garcia, Francisco Real Arribas, Jose Manuel Fernandez Fernandez
Teaching Period:
Third quarter
Schedule:

Presentation

DESCRIPTION OF THE CONTENTS AND THE ACTIVITIES OF THE TEACHING PLAN OF THE SUBJECT WORK OF END OF DEGREE IN THE DEGREE IN HUMAN BIOLOGY OF THE UPF

 

School of Health and Life Sciences

 

Name of the subject: End of Degree Project (TFG)

 

Degree: Degree in Human Biology

 

Course: Fourth

 

Quarter: Third

 

Number of ECTS credits: 10

 

Teaching language or languages: English

 

Coordination: José Aramburu

Associated skills

General:

 

1) To know the organization and functioning of the professional environment to which the TFG is ascribed.

 

2) To apply concepts and methodologies acquired during the degree to solve research questions.

 

Specific:

 

1) To learn to elaborate working hypothesis from diverse sources of data (for instance, bibliographic and experimental).

 

2) To acquire abilities in designing and executing research projects, including appropriate planning for integrating the necessary tools (datasets, experiments, bibliography, others).

 

3) To learn basic elements of communication.

 

4) To learn the ethical principles in the work environment.

 

5) To learn the principles governing teamwork.

Learning outcomes

It is expected that students will acquire competent training in the following aspects:

 

Instrumental:

 

Training of analytical and synthesis abilities.

 

Training in management of information sources.

 

Training in oral and written communication.

 

Interpersonal:

 

Training teamwork abilities (sharing tasks, collaborative work, criticise others, accept criticism from others).

 

Training abilities for discussion in group.

 

General:

 

Training in problem solving, decision making and time management.

 

Ability to produce, test and project own ideas.

 

To develop the habit of producing results-oriented and quality work.

Sustainable Development Goals

Students enrolled in this subject will be encouraged to familiarize themselves with the UPF Sustainable Development Goals (SDG) agenda to increase their awareness of SDG and possibilities for incorporating them in their academic activity.

https://www.upf.edu/en/web/wellbeing/#presentacio

https://www.upf.edu/en/web/wellbeing/objectius-de-desenvolupament-sostenible

Prerequisites

Language. The written TFG and oral presentation will be in English.

 

Previous formation. To have completed the required number of subjects and ECTS indicated in the academic regulations.

Contents

The Degree Project (TFG) involves the completion by the student of a project, study, report or experimental work in which that applies, integrates and develops the knowledge, abilities and competences acquired along the degree.

 

The period in which the student can perform TFG-related activities is not limited to the 3rd trimester of the 4thyear. Therefore, the student will be able to advance in obtaining results, bibliographic material, data collection, etc., that he/she needs since the previous course and throughout the 1st and 2nd trimesters of the 4thyear.

 

The TFG is oriented to evaluate competences associated with the degree and concludes with the defense of the student’s work.

 

The TFG can be done individually or in teams of two people grouped on a voluntary basis.

 

The TFG may deal with diverse subjects and thematic areas that have been the subject of study or specific training in the degree. TFG will be led by experts in these thematic areas.

 

Each student will make a specific TFG proposal under the supervision of a director. These will be assessed by the coordinators to determine if they are acceptable for a TFG.

 

The specific instructions for the TFG (sections, extension, formats, etc.) will be published in the second trimester of the academic year.

 

The direction of the TFG

 

TFGs will often be directed by teachers (at least postdoc level) of the School of Health and Life Sciences (FCSV). Nevertheless, those professionals who, without being FCSV faculty, hold a PhD degree, have experience and a senior position, equivalent to "group-leader" or principal investigator, in the thematic areas relevant to the TFG can also be directors of a TFG. In these cases, an FCSV faculty will be appointed as academic tutor.

 

The student must choose his/her TFG topic and a director who agrees to direct it before the end of the 1st trimester. The subject of the TFG must be reported to the coordinator of the subject for authorization as a valid subject of TFG in Human Biology.

 

Also, during the 1st trimester, the student must provide the contact details (name and surname, academic / professional position, telephone number (at the job), and institutional / professional e-mail).

 

The development of the TFG does not necessarily imply the physical presence of students in external centers during the entire period of the TFG. These will be supervised by the respective directors, who would have periodic meetings to follow up the development and progression of the work, as well as to guide and suggest modifications in its development.

 

It is intended that the TFG will facilitate the training of the students in the area of ​​professional activity in which the TFG is done. Thus, the director will facilitate as much as possible the exposure of the students to the relevant professional activities in their environment.

Teaching Methods

The methodology will be diverse depending on the environment in which the TFG is developed and will be determined by the director responsible for each TFG, types of activities carried out and "team-culture" of the group where the student is integrated.

 

In addition, regarding the methodology for writing and presenting scientific works, students will have received previous training with practical activities in the PFIP subject (4th year).

Evaluation

The final score of the TFG will include the evaluation of the manuscript, evaluation of the performance and attitude of the student by the director in the group assigned to the TFG, and the evaluation of an oral presentation of the TFG (in poster format or short talk)

 

The percentages of the final score are:

 

50% ........................................... TFG manuscript

 

25% ........................................... Evaluation of the director (attitude and performance)

 

25% ........................................... Oral presentation

 

 

The dean (or the coordinator delegated by the dean) will set a deadline for students who have the approval of their director to present the work to the FCSV secretary. Students will upload the manuscript in electronic format (pdf) in Aula Global. Additionally, students will upload a summary of the TFG in poster or oral presentation in powerpoint format (or equivalent). These documents will be delivered according to the specific instructions for elaborating the TFG, which will be available in Aula Global.

 

The dean (or the coordinator delegated by the dean), with a minimum of seven days in advance, the date and time when the student will do the defense of the work, which will preferably take place within the set period for examinations in the academic calendar and will also determine the duration of the student's work exposition. The date of the single job defense call will be established within the month of June or early July. The act of defense of the work will take place by means of a poster or a short oral presentation before the members of the court, following the following scheme:

 

a) Student's exposure, which must include at least the objectives, methodology, content and conclusions of the TFG.

 

b) Approach of questions by the members of the evaluator panel.

 

c) Student response.

 

d) Deliberation of the evaluator panel.

 

e) Final qualification of the work.

 

 

The work will be qualified in accordance with the provisions of article 5 of Royal Decree 1125/2003, of September 5, which establishes the European credit system and the system of qualifications in university degrees of an official nature and validity throughout the Spanish territory. In the event that the TFG were qualified with a fail, the evaluator panel will issue a report for the student and the director to correct the deficiencies appreciated.

 

Publication of the TFG

 

Regardless of the fact that all TFGs can be disseminated through any of the usual channels of scientific publication, those considered by the Faculty of Health and Life Sciences as best works can be published in the Digital Repository of the UPF. This opportunity will be offered to those TFG evaluated with excellent and excellent with honors. Publication will always require the written authorization of the authors and the approval, where appropriate, of the director of the TFG.

Bibliography and information resources

The bibliography will be specific to each TFG based on the subject of study. The student will be the primary person in charge of finding and managing the bibliography, although he/she will receive the necessary support and guidance from his/her TFG director.


Curso Académico: 2022/23

3362 - Grado en Biología Humana

23586 - Trabajo Fin de Grado


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
336 - Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
3362 - Grado en Biología Humana
Asignatura:
23586 - Trabajo Fin de Grado
Ámbito:
---
Créditos:
10.0
Curso:
4
Idiomas de docencia:
Trabajo fin estudios: Grupo 1: Catalán, Inglés, Castellano
Grupo 2: Pendiente
Profesorado:
Rafael Maldonado Lopez, Olga Valverde Granados, Maria Gloria Soria Guerrero, Cristina Pujades Corbi, Blanca Espinet Sola, Mariano Senti Clapes, Juan Roberto Castelo Valdueza, Francisco Jose Muñoz Lopez, Fernando Burdio Pinilla, Rafael de la Torre Fornell, Elisabet Moyano Claramunt, Juana María Díez Antón, Andreas Franz Meyerhans , Oriol Gallego Moli, Ana Janic , Beltran Alvarez Perez, Gerard Ill Raga, Mireia Utzet Sadurní, Salvador Carranza Gil Dolz del Castellar, Jose Francisco Aramburu Beltran, Jordi Sunyer Deu, Ruben Vicente Garcia, Maria Patricia Robledo , Jose Ayte del Olmo, Fernando Giraldez Orgaz, Francesc d'Assis Calafell Majo, Gema Revuelta de la Poza, Nuria Boada Centeno, Elena Martin Garcia, Francisco Real Arribas, Jose Manuel Fernandez Fernandez
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA TRABAJO DE FIN DE GRADO DENTRO DEL GRADO EN BIOLOGÍA HUMANA DE LA UPF

 

Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida

 

Autores del documento: José Aramburu, Josep-Eladi Baños, Fèlix Bosch, Mariano Sentí, Manuel Pastor y Jordi Pérez

 

Nombre de la asignatura: Trabajo de Fin de Grado (TFG)

 

Titulación: Grado en Biología Humana

 

Curso: Cuarto

 

Trimestre: Tercer

 

Número de créditos ECTS: 10

 

Lengua o lenguas de la docencia: Inglés

 

Coordinación: José Aramburu

Competencias asociadas

Generales:

 

1) Conocer la organización y el funcionamiento del entorno profesional al que se adscribe el TFG.

 

2) Aplicar conceptos y metodologías adquiridas durante el grado para resolver preguntas de investigación.

 

Específicas:

 

1) Aprender a elaborar hipótesis de trabajo a partir de diversas fuentes de datos (por ejemplo, bibliográficas y experimentales).

 

2) Adquirir habilidades en el diseño y ejecución de proyectos de investigación, incluyendo la planificación adecuada para integrar las herramientas necesarias (conjuntos de datos, experimentos, bibliografía, otros).

 

3) Aprender elementos básicos de comunicación.

 

4) Aprender los principios éticos en el entorno laboral.

 

5) Conocer los principios que regulan el trabajo en equipo.

Resultados del aprendizaje

Se espera que los estudiantes alcancen los siguientes resultados:

 

Formación instrumental:

 

Formación en el uso de habilidades analíticas y de síntesis.

Formación en gestión de fuentes de información.

Formación en comunicación oral y escrita.

 

Formación de habilidades interpersonales:

 

Formar habilidades de trabajo en equipo (compartir tareas, trabajos de colaboración, criticar y aceptar críticas de otros).

Adquirir capacidades de discusión en grupo.

 

Formación en habilidades generales:

 

Formación en resolución de problemas, toma de decisiones y gestión del tiempo.

Capacidad para producir, probar y proyectar ideas propias.

Formarse en el hábito de hacer trabajo de calidad para producir resultados objetivables.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Se animará a los estudiantes matriculados en esta asignatura a familiarizarse con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la UPF para aumentar su conocimiento de los ODS y las posibilidades de incorporarlos en su actividad académica.

https://www.upf.edu/en/web/wellbeing/#presentacio

https://www.upf.edu/en/web/wellbeing/objectius-de-desenvolupament-sostenible

Prerrequisitos

Lenguaje. El TFG escrito y la presentación oral se harán en inglés.

 

Formación anterior. Haber completado el número necesario de asignaturas y ECTS establecidos en la normativa académica.

Contenidos

Contenidos

 

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) comporta la realización, por parte del estudiante, de un proyecto, un estudio, una memoria o un trabajo en el que se apliquen, se integren y se desarrollen los conocimientos, las capacidades , las competencias y las habilidades adquiridos en la enseñanza del grado.

 

El período de dedicación del estudiante al TFG no está limitado al 3er trimestre de 4º. Por lo tanto, el estudiante podrá avanzar en la obtención de resultados, material bibliográfico, recogida de datos etc., que necesite desde el curso previo y durante el 1º y 2º trimestres de 4º.

 

El TFG está orientado a evaluar competencias asociadas al título y concluye con la defensa del trabajo.

 

El trabajo podrá ser realizado de manera individual o en equipos de dos personas agrupadas de manera voluntaria.

 

Los trabajos podrán tratar temas muy diversos y estarán ubicados en las diferentes áreas temáticas que han sido objeto de formación específica en el grado. Serán dirigidos por personas expertas en dichas áreas temáticas.

 

Cada estudiante hará una propuesta de TFG específica bajo la supervisión de un director. Estas serán valoradas por los responsables de la asignatura para determinar si son aceptables para un TFG.

 

En el segundo trimestre del curso académico se publicarán las instrucciones específicas para la elaboración del trabajo (apartados, extensión, formatos, etc.).

 

 

La dirección del trabajo

 

La dirección de los trabajos del asumirán preferentemente profesores que tengan docencia en el grado en la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida. Sin embargo, también podrán dirigir trabajos aquellos profesionales que, sin ser profesores de la Facultad, tengan el grado de Doctor, acrediten experiencia y una posición senior, equivalente a "group-leader" o investigador principal, en las áreas temáticas pertinentes al TFG. En estos casos será necesaria la cotutorización por parte de un profesor de la Facultad.

 

El estudiante deberá tener un tema de TFG y un director que acepte dirigirlo antes de finalizar el 1er trimestre. El tema de TFG debe ser informado al coordinador de la asignatura para su autorización como tema válido de TFG de Biología Humana.

 

También durante el 1º trimestre, el estudiante debe proporcionar los detalles de contacto (nombre y apellidos, cargo académico / profesional, teléfono (del puesto de trabajo), e e-mail institucional / profesional).

 

El desarrollo de los proyectos no implica obligatoriamente la presencia física de los estudiantes en centros externos durante el período completo que dure su preparación. Habrá supervisión por parte del director del TFG, que tendría reuniones periódicas para seguir el desarrollo y la progresión del trabajo, así como para guiar y sugerir modificaciones en su desarrollo.

 

Se pretende que la realización del trabajo facilite la formación del estudiante en el área de actividad profesional donde se desarrolle el trabajo. Así, el / la director / a facilitará en la medida de lo posible el mayor contacto de los estudiantes con la actividad profesional específica.

Metodología docente

La metodología será diversa en función del entorno en que se desarrolle el TFG y será determinada por el director responsable del TFG, tipo de actividades y "team-culture" del grupo donde esté integrado el estudiante.

 

Además, en cuanto a metodología de escritura y presentaciones de trabajos científicos los estudiantes habrán recibido una formación previa con actividades prácticas en la asignatura PFIP de 4º curso.

Evaluación

La puntuación final del TFG incluirá la evaluación del manuscrito, la evaluación del rendimiento y actitud del estudiante por parte del supervisor en el grupo adscrito al TFG y la evaluación de una presentación oral del TFG (en formato póster o de charla corta con apoyo powerpoint o equivalente)

 

Los porcentajes de la nota final son los siguientes:

 

50% ........................................... Manuscrito del TFG

 

25% ........................................... Evaluación del director (actitud y rendimiento)

 

25% ........................................... Presentación oral

 

 

El decano/a (o el/la coordinador/a delegado por el decano) establecerá un plazo para que los estudiantes que tengan el visto bueno de su tutor presenten el trabajo en la secretaría de la enseñanza. Los estudiantes entregarán el manuscrito en formato electrónico (pdf) en el Aula Global de la asignatura. Adicionalmente, los estudiantes entregarán un resumen del TFG en formato póster o de presentación oral en apoyo powerpoint (o equivalente). Todos estos documentos se entregarán siguiendo las instrucciones específicas sobre el tema, que se presentan en un documento aparte en el Aula Global de la asignatura.

 

El decano/a (o el/la coordinador/a delegado por el decano), con una antelación mínima de siete días, la fecha y la hora en que el estudiante hará la defensa del trabajo, que tendrá lugar preferiblemente dentro del plazo fijado para los exámenes en el calendario académico y determinarán asimismo la duración de la exposición del trabajo por parte de los estudiantes. Se establecerá la fecha de la convocatoria única de defensa del trabajo dentro del mes de junio o principios de julio. El acto de defensa del trabajo tendrá lugar mediante un póster o una presentación oral corta ante los miembros del tribunal, siguiendo el siguiente esquema:

 

a) Exposición del estudiante, que debe incluir, como mínimo, los objetivos, la metodología, el contenido y las conclusiones del trabajo.

 

b) Planteamiento de cuestiones por parte de los miembros del tribunal.

 

c) Respuesta del estudiante.

 

d) Deliberación del tribunal.

 

e) Calificación final del trabajo.

 

 

Calificación:

 

El trabajo se calificará de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio español. En el supuesto de que el trabajo sea calificado con un suspenso, el tribunal emitirá un informe para el estudiante y para el director que permita corregir las deficiencias apreciadas en el trabajo.

 

 

Publicación del trabajo:

Independientemente de que todos los TFG puedan divulgarse a través de cualquiera de las vías habituales de publicación científica, los considerados según la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida como mejores trabajos se podrán conservar y publicar en el Repositorio Digital de la UPF o en las plataformas que se determine. Esta oportunidad se ofrecerá a aquellos TFG evaluados con notas de sobresaliente y de excelente-matrícula de honor, contando siempre con la autorización escrita de los autores y el visto bueno, cuando proceda, del tutor del centro en el que han hecho las prácticas académicas que han dado lugar al trabajo.

Bibliografía y recursos de información

La bibliografía será la específica que corresponda a cada TFG en función de la temática de estudio. El estudiante será el responsable primario de encontrar y gestionar la bibliografía, aunque recibirá el apoyo y orientaciones necesarias por parte de su director/a de TFG.