Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

23288 - Art Asiàtic


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
23288 - Art Asiàtic
Crèdits:
4.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Roberto Figliulo , Eva March Roig
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

El continent asiàtic és un territori que reuneix poblacions i cultures tremendament diferents entre elles. Aquest any en aquesta assignatura ens centrarem en l'àrea de l’Àsia Oriental, que correspon a la Gran Xina (República Popular, Hong Kong i Taiwan), el Japó i les dues Corees.

Competències associades

Competències bàsiques: CB1; CB3; CB4.

Competències especifiques: CE3; CE5; CE6; CE7; CE9; CE10

Resultats de l'aprenentatge

RA.5.4 RA.6.2, RA.6.3, RA.6.5 RA.7.3, RA.7.4, RA.7.5, RA.7.6 RA.9.1, RA.9.2, RA.9.3, RA.9.4, RA.9.5 RA.10.2, RA.10.3

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 13: Acció climàtica

ODS 15: Vida terrestre

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Prerequisits

No es demana cap prerequisit per cursar l’assignatura.

Continguts

Al llarg d'aquesta assignatura ens aproparem a les principals idees, corrents i moviments artístics que s'han desenvolupat a la regió durant els segles. Primerament ens centrarem en aquells conceptes estètics i pràctiques artístiques de la tradició, que han determinat la configuració d'un ideal cultural. Per després centrar-nos en el contacte amb cultures diferents que ha portat a nous camins en l'àmbit artístic. Finalment analitzarem amb més detall els progressos de l’art contemporani a l’àrea, focalitzant-nos en les principals pràctiques i temàtiques de les últimes dècades.

Metodologia docent

Una part rellevant de les classes es basarà en la transmissió dels continguts de l'assignatura a través de suport visual i textual: powerpoint, vídeos, textos, etc. Es donarà particular importància als moments d'anàlisis d'obres i fonts primàries i secundàries, en les quals la participació activa de l'alumnat serà fonamental. Aquestes parts de les classes es desenvoluparan a través de comentaris, discussions i debats. La realització de tasques individuals o en grup contribuirà a profunditzar determinades temàtiques de l'assignatura. En aquests últims casos també es realitzaran presentacions orals, perquè l'alumnat comparteixi els seus progressos. Al llarg del curs es realitzarà una feina de tutoria individual i col·lectiva, per poder ajudar i assessorar l'alumnat en la realització de les tasques, o en profunditzar aspectes de l'assignatura.

Avaluació

Treball individual 30%

El treball individual consistirà en preparar l'anàlisi d'una obra d'art escollida entre una selecció que el professor pujarà al Campus Global.

 

Treball en grup 30%

El treball en grup consistirà en la realització d'un vídeo-assaig sobre un tema concret i com aquest s’ha tractat a l’àmbit artístic.

 

Seminaris 30%

Durant el curs es realitzaran dos seminaris sobre temàtiques específiques de l'assignatura. Els estudiants hauran de preparar una fitxa d’anàlisi abans de cada seminari.

 

10% Participació a les activitats previstes a classe (seminari i presentació treball en grup)

 

Recuperació:

Per optar a la recuperació, caldrà haver presentat almenys un dels exercicis previstos a l’avaluació (30%). Totes les activitats del curs son recuperables.

 

"Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura."

 

Bibliografia i recursos d'informació

Andrews, Julia Frances, & Shen, Kuiyi, (2012). The art of modern China. Berkeley: University of California Press.

Bush, Susan, & Shih, Hsio-yen (Eds.). (1985). Early Chinese texts on painting. Cambridge: Harvard University Press.

Cheng, François (1993). Vacío y plenitud. Madrid: Siruela.

Chong, Doryun (2012). From Postwar to Postmodern, Art in Japan, 1945-1989: Primary Documents. Duke University Press.

Clunas, Craig (1997). Art in China. Oxford: Oxford University Press.

Horlyck, Charlotte (2017). Korean Art: from the 19th Century to the Present. London: Reaktion Books.

Jin, Whui-yeon (2012). Coexisting differences: women artists in contemporary Korean art. Seoul: Hollym.

Jungmann, Burglind (2014). Pathways to Korean Culture – Painting of the Joseon Dynasty, 1392-1910. London: Reaktion Books.

Munroe, Alexandra (1994). Japanese art after 1945: scream against the sky. Yokohama: Yokohama Museum of Art.

Paine, Robert T., & Soper Alexander, (Eds.). (1981). The Art and Architecture of Japan. New Haven Conn. etc. : Yale University Press

Wu, Hung, (Ed.). (2010). Contemporary Chinese Art: Primary Documents. New York: MoMa.


Academic Year/course: 2022/23

3353 - Bachelor's degree in Humanities

23288 - Asian Art


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
335 - Faculty of Humanities
Study:
3353 - Bachelor's degree in Humanities
Subject:
23288 - Asian Art
Credits:
4.0
Course:
4 and 3
Teaching languages:
Theory: Group 1: Catalan
Seminar: Group 101: Catalan
Group 102: Catalan
Teachers:
Roberto Figliulo , Eva March Roig
Teaching Period:
Second Quarter
Schedule:

Presentation

The Asian continent is a territory that gathers tremendously different people and cultures. This year, in this subject we will focus on the East-Asia area, which comprehends the Great China (People Republic, Hong Kong and Taiwan), Japan and both Koreas.

Associated skills

CB1; CB3; CB4.

CE3; CE5; CE6; CE7; CE9; CE10

Learning outcomes

RA.5.4 RA.6.2, RA.6.3, RA.6.5 RA.7.3, RA.7.4, RA.7.5, RA.7.6 RA.9.1, RA.9.2, RA.9.3, RA.9.4, RA.9.5 RA.10.2, RA.10.3

Sustainable Development Goals

SDG 4: Quality Education

SDG 5: Gender Equality

SDG 10: Reduced Inequalities

SDG 11: Sustainable Cities and Communities

SDG 13: Climate Action

SDG 15: Life on Land

SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions

Prerequisites

None.

Contents

During the course we will focus on the main artistic ideas, trends and movements that have been developed in this region in the last centuries. Firstly, we will present the artistic concepts and practices of the tradition, which have determined the configuration of a cultural ideal. Then, we will focus on the contact with different cultures that bring new paths in the art world. Finally, we will analyse with more details the progresses of the contemporary art in the area, focusing on the main practices and topics of the last decades.

Teaching Methods

To achieve the established objectives, this subject mainly involves lectures. Particular emphasis will be placed on the analysis of artworks and primary and secondary sources, in which the active participation of students, through comments, discussions and debates, will be fundamental. The work students carry out will mainly consist of group presentations in class, debates, discussions and written assignments. Over the course of the trimester the lecturer will hold individual and/or group tutorials to help students with their work.

Evaluation

Individual work 30%

An individual written analysis of one of various artworks selected by the lecturer.

Group work 30%

Preparation, in groups, of a video-essay on a specific topic and how it has been developed by different artists.

Seminars 30%

Over the trimester, seminars will be held on the subject’s contents. Before each seminar the student should write a short analysis on the seminar’s topic.

Class assistance 10% (Seminars and work group oral presentation)

Remedial evaluation

All of the failed marks of the subject will be subject to resit.

Bibliography and information resources

Andrews, Julia Frances, & Shen, Kuiyi, (2012). The art of modern China. Berkeley: University of California Press.

Bush, Susan, & Shih, Hsio-yen (Eds.). (1985). Early Chinese texts on painting. Cambridge: Harvard University Press.

Cheng, François (1993). Vacío y plenitud. Madrid: Siruela.

Chong, Doryun (2012). From Postwar to Postmodern, Art in Japan, 1945-1989: Primary Documents. Duke University Press.

Clunas, Craig (1997). Art in China. Oxford: Oxford University Press.

Horlyck, Charlotte (2017). Korean Art: from the 19th Century to the Present. London: Reaktion Books.

Jin, Whui-yeon (2012). Coexisting differences: women artists in contemporary Korean art. Seoul: Hollym.

Jungmann, Burglind (2014). Pathways to Korean Culture – Painting of the Joseon Dynasty, 1392-1910. London: Reaktion Books.

Munroe, Alexandra (1994). Japanese art after 1945: scream against the sky. Yokohama: Yokohama Museum of Art.

Paine, Robert T., & Soper Alexander, (Eds.). (1981). The Art and Architecture of Japan. New Haven Conn. etc. : Yale University Press

Wu, Hung, (Ed.). (2010). Contemporary Chinese Art: Primary Documents. New York: MoMa.


Curso Académico: 2022/23

3353 - Grado en Humanidades

23288 - Arte Asiático


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
335 - Facultad de Humanidades
Estudio:
3353 - Grado en Humanidades
Asignatura:
23288 - Arte Asiático
Créditos:
4.0
Curso:
3 y 4
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Profesorado:
Roberto Figliulo , Eva March Roig
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

El continente asiático es un territorio que reúne poblaciones y culturas tremendamente diferentes entre ellas. Este año en esta asignatura nos centraremos en el área de Asia Oriental, que corresponde a la Gran China (República Popular, Hong Kong y Taiwán), Japón y las dos Coreas.

Competencias asociadas

Competencias generales

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado;

 

Competencias especificas

CE3 Sintetizar y explicar el contenido de diferentes expresiones culturales para su divulgación a través de la comunicación oral y escrita.

CE5 Mostrar conocimientos transversales de la historia, la filosofía, las artes y la literatura a través del uso de fuentes especializadas y técnicas con el fin de comprender y valorar los contenidos y valores fundamentales de la tradición cultural.

CE6 Profundizar en el conocimiento de una de las áreas de las humanidades (focalizando en la historia, la filosofía, el arte o la literatura) a través de las herramientas propias de las mismas.

CE7 Reconocer la influencia de los más importantes acontecimientos históricos y la aportación de las obras antiguas y actuales a su contexto cultural en sus diferentes ámbitos literario, artístico, filosófico y social.

CE9 Mostrar conocimiento de los diferentes puntos de vista y metodologías de interpretación en el planteamiento de problemas y en el conocimiento de los fenómenos culturales y sociales de la tradición y de la actualidad.

CE10 Comunicar una idea, contenido y conocimiento con claridad y precisión utilizando las expresiones más adecuadas para cada público y contexto.

Resultados del aprendizaje

R. A. 5.1. Sintetiza conocimientos de las diferentes áreas de las humanidades (la historia, la filosofía, la literatura, el arte) en un nivel propio del grado.

R. A. 5.2. Redacta ensayos y memorias de lecturas sobre cualquiera de las áreas humanísticas.

R. A. 5.3. Valora la capacidad de influencia de textos, autores y artistas en la configuración de la tradición y sobre el mundo contemporáneo.

R. A. 5.4. Muestra curiosidad a través del cuestionamiento de estos conocimientos, tanto oralmente como por escrito.

R. A. 6.1. Aplica conocimientos concretos y específicos de una de las áreas de las humanidades en un nivel de especialización propio del grado.

R. A. 6.2. Aplica las técnicas de documentación en el marco de la especialidad escogida.

R. A. 6.3. Gestiona la información obtenida durante el proceso de documentación.

R. A. 6.4. Aplica las técnicas de análisis y síntesis en el marco de la especialidad escogida.

R. A. 6.5. Muestra implicación hacia los asuntos humanísticos que se estudian en el grado, expresándola, como por ejemplo, mostrar interés, mostrar motivación y personalizar un trabajo.

R. A. 7.1. Sintetiza las características principales de una época en una cultura (helenística, latina, hispánica, germánica, etc.) en los primeros cursos del grado.

R. A. 7.2. Sintetiza, en los cursos superiores del grado, los elementos diferenciales significativos que una cultura aporta en una época concreta.

R. A. 7.3. Analiza, en cursos superiores del grado, cuáles son los aspectos innovadores de una obra perteneciente a cualquiera de las áreas de las humanidades respecto a las de su contexto histórico.

R. A. 7.4. Redacta un comentario de texto de historia, filosofía, arte y literatura, reconociendo los aspectos prototípicos de su contexto cultural y, eventualmente, sus elementos originales.

R. A. 7.5. Aplica, en los cursos superiores del grado, sus conocimientos a la redacción de un ensayo sobre las relaciones formales, históricas y/o de contenido.

R. A. 7.6. Manifiesta interés personal por una obra, autor o época, estudiando fuentes alternativas o mostrando su importancia en variados fenómenos culturales.

R.A. 9.2. Analiza, en los cursos superiores del grado, las causas históricas, filosóficas y culturales en general que originan las diferentes cosmovisiones y las diferentes posiciones respecto a un problema o una situación.

R.A. 9.3. Muestra comprensión y tolerancia respecto a las posiciones diferentes a las propias reconociendo algunos de sus argumentos o de sus principios culturales.

R.A. 9.4. Acepta la diversidad de puntos de vista como parte fundamental de la vida académica y como parte consustancial a la sociedad contemporánea.

R.A. 9.5. Muestra implicación en la creación de un marco común de convivencia de las diferentes opiniones y cosmovisiones de la sociedad contemporánea.

R.A. 10.1. Usa el registro apropiado en cada contexto comunicativo para la comunicación de contenidos propios de las humanidades.

R.A. 10.2. Aplica los dispositivos técnicos y los medios comunicativos para la comunicación de una idea o contenido humanístico.

R.A. 10.3. Desarrolla, en los cursos superiores del grado, la terminología propia de cada disciplina para la comunicación de contenidos propios de la misma a públicos más especializados.

R.A. 10.4. Muestra interés en personalizar el discurso para una mayor comunicabilidad y persuasión de las ideas y de los contenidos expuestos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4: Educación de calidad

ODS 5: Igualdad de género

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 13: Acción por el clima

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Prerrequisitos

No se pide ningún prerrequisito para cursar esta asignatura.

Contenidos

A lo largo del curso nos acercaremos a las principales ideas, corrientes y movimientos artísticos que se han desarrollado en la región durante los siglos. Primeramente, nos centraremos en esos conceptos estéticos y prácticas artísticas de la tradición, que han determinado la configuración de un ideal cultural. Para después centrarnos en el contacto con culturas diferentes que han llevado a nuevos caminos en el ámbito artístico. Finalmente analizaremos con más detalles los progresos del arte contemporáneo en el área, focalizándonos en las principales prácticas y temáticas de las últimas décadas.

Metodología docente

Una parte relevante de las clases se basará en la trasmisión de los contenidos de la asignatura a través de soportes visuales y textuales: powepoint, videos, textos, etc. Se dará particular importancia a los momentos de análisis de obras y fuentes primarias y secundarias, en las cuales la participación activa del alumnado será fundamental. Estas partes de las clases se desarrollarán a través de comentarios, discusiones y debates. La realización de tareas individuales o en grupo nos ayudará a profundizar en determinadas temáticas de la asignatura. En estos últimos casos también se realizarán presentaciones orales, para que el alumnado comparta sus progresos. Durante el curso se realizarán tutorías individuales y colectivas, para ayudar y asesorar el alumnado en la realización de las tareas, o para profundizar o aclarar aspectos de la asignatura.

Evaluación

Trabajo Individual 30%

El trabajo individual consistirá en preparar un análisis de una obra escogida entre una selección que el profesor subirá en el Campus Global.

 

Trabajo en grupo 30%

El trabajo en grupo consistirá en la realización de un video-ensayo sobre una temática concreta y cómo ésta se ha tratado en el ámbito artístico.

 

Seminarios 30%

Durante el semestre se realizarán seminarios y debates relacionados con temáticas concretas de la asignatura. Antes de cada seminario los estudiantes tendrán que entregar una ficha de análisis.

 

Participación en las actividades previstas en clase 10% (Seminarios y presentación oral trabajo en grupo)

 

Recuperación:

Para realizar la recuperación, se tendrá que haber presentado al menos uno de los ejercicios previstos en la evaluación (30%). Todas las actividades del curso son recuperables.

Bibliografía y recursos de información

Andrews, Julia Frances, & Shen, Kuiyi, (2012). The art of modern China. Berkeley: University of California Press.

Bush, Susan, & Shih, Hsio-yen (Eds.). (1985). Early Chinese texts on painting. Cambridge: Harvard University Press.

Cheng, François (1993). Vacío y plenitud. Madrid: Siruela.

Chong, Doryun (2012). From Postwar to Postmodern, Art in Japan, 1945-1989: Primary Documents. Duke University Press.

Clunas, Craig (1997). Art in China. Oxford: Oxford University Press.

Horlyck, Charlotte (2017). Korean Art: from the 19th Century to the Present. London: Reaktion Books.

Jin, Whui-yeon (2012). Coexisting differences: women artists in contemporary Korean art. Seoul: Hollym.

Jungmann, Burglind (2014). Pathways to Korean Culture – Painting of the Joseon Dynasty, 1392-1910. London: Reaktion Books.

Munroe, Alexandra (1994). Japanese art after 1945: scream against the sky. Yokohama: Yokohama Museum of Art.

Paine, Robert T., & Soper Alexander, (Eds.). (1981). The Art and Architecture of Japan. New Haven Conn. etc. : Yale University Press

Wu, Hung, (Ed.). (2010). Contemporary Chinese Art: Primary Documents. New York: MoMa.