Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques

22779 - Treball Fi de Grau


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Assignatura:
22779 - Treball Fi de Grau
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Treball fi d'estudis: Grup 1: Català
Professorat:
Carlos Alberto Scolari , Jose Maria Brugues del Moral, Maria Pilar Medina Bravo, Josep Antoni Aira Foix, Monika Jimenez Morales, Albert Font Marti, Matilde Obradors Barba, Ignacio Murillo Fort, Frederic Guerrero Sole, Jordi Xifra Triadu, Ramón Balcells Vela, Ferran Blanch Llenas, Francisco Javier Ruiz Collantes, Juan Jesus Arrausi Valdezate, Lluis Mas Manchon, Eva Pujadas Capdevila, Manuel Palencia-Lefler Ors
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El treball de fi de grau (TFG) és un treball final que es fa durant el 4t curs. Aquest treball ha de contribuir a reforçar el domini del conjunt de competències generals, bàsiques i específiques del grau en Publicitat i Relacions Públiques. És un treball molt vinculat a les competències que fan referència a la capacitat d’anàlisi i de síntesi; d’organització i planificació; de comunicació escrita; de motivació i de raonament crític; d’aprenentatge autònom i de creativitat;  i a la capacitat d’associació de coneixements; així com les competències pròpies del grau quant a l’estratègia, la creativitat i la producció en el camp de la comunicació persuasiva. El TFG es fa en paral·lel als Tallers de 4rt, que consisteixen en 10 sessions formatives (magistrals i pràctiques) en què es treballaran les fases del TFG utilitzant el propi TFG com a materials de classe, i tres  tribunals: de recerca-estratègia al gener, d’estratègia-creativitat al març i la defensa final al juny.

 

Competències associades

Les competències a assolir són les pròpies del grau en Publicitat i Relacions Públiques, vinculades als diferents perfils professionals del sector de la publicitat i les relacions públiques. De forma general, es tracta de:

 •  Entendre i aplicar les  variables dels contextos socials, polítics, econòmics i comunicatius que incideixen en la pràctica de la publicitat i les relacions públiques.

 • Desenvolupar la capacitat crítica i analítica de les dades que s'han de considerar per a elaborar estratègies de comunicació.

 • Capacitat per detectar canvis i noves tendències.

 • Capacitat per idear estratègies i missatges de publicitat i de relacions públiques.

De forma més específica, el TFG ha de servir per a treballar les següents competències:

 • Capacitat d’abstracció i anàlisi.

 • Cercar informació acadèmica i discriminar les diferents fonts.

 • Argumentar de forma escrita i fer deduccions.

 • Actuar amb rigor i sistemàticament.

 • Capacitat per a interpretar els resultats i induir postulats teòrics.

 • Capacitat per investigar sobre les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats a l’entorn d’una marca o producte

 • Capacitat per dissenyar una estratègia de comunicació publicitària, de comunicació social, institucional i política o de relacions públiques.

 • Capacitat per crear i produir missatges de publicitat i de relacions públiques.

 • Capacitat per avaluar una campanya

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Des del grau en Publicitat i Relacions Públiques i des de la UPF s'encoratja a alinear els TFG amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per Nacions Unides:

 • ODS1: Fi de la pobresa

 • ODS2: Fam zero

 • ODS3: Salut i benestar

 • ODS4: Educació de qualitat

 • ODS5: Igualtat de gènere

 • ODS6: Aigua neta i sanejament

 • ODS7: Energia neta i assequible

 • ODS8: Treball digne i creixement econòmic

 • ODS9: Indústria, innovació i infraestructures

 • ODS10: Reducció de les desigualtats

 • ODS11: Ciutats i comunitats sostenibles

 • ODS12: Consum i producció responsables

 • ODS13: Acció climàtica

 • ODS14: Vida submarina

 • ODS15: Vida terrestre

 • ODS16: Pau, justícia i institucions sòlides

Prerequisits

Estar cursant en paral·lel els tres Tallers: Comunicació publicitària, Relacions públiques i Comunicació social, institucional i política.

Continguts

El TFG té tres modalitats principals: recerca aplicada (briefing), recerca acadèmica i projecte de comunicació interactiva . A més, s'afegeixen dues modalitats complementàries més: producció artística i assaig com a submodalitats de la recerca aplicada. El TFG s’elabora en grups de 3 persones; excepte en el cas de la modalitat de recerca bàsica, en la què poden ser individuals, en parelles o en grups de 3.   

Els alumnes han de proposar a la Direcció del Grau un TFG (tema i objectius) original, rellevant i novedós. La proposta serà finalment acordada amb el tutor o tutora en la primera tutoria. Els alumnes poden basar-se en motivacions personals o inspirar-se amb organitzacions amb les que tinguin algun tipus de vincle (familiar, social, de pràctiques, etc.) per a fer la proposta de TFG. També hi ha la possibilitat de fer un TFG proposat per la Direcció del Grau amb dos mecanismes que s’expliquen a continuació. 

D’una banda, internament, els grups de recerca del Departament de Comunicació de la UPF faran propostes de TFG en el marc del React Lab, que és un lab de la Sotsdirecció de recerca del Departament mitjançant el qual un TFG es podria integrar en un projecte finançat públicament i gaudir de recursos del projecte i del propi grup de recerca (monetaris per finançar la recerca, col·laboracions, assessoraments, beques, congressos i viatges...) (veure briefs a la pestanya React Lab). D’altra banda, també poden arribar propostes externes de col·lectius, organitzacions o entitats a través de la plataforma Response UPF, una plataforma creativa que té com a objectiu esdevenir un focus de creació i de coneixement (accions, campanyes, plans i estratègies) per a qualsevol entitat sense recursos envers una comunicació estratègica responsable (veure briefs a la pestanya Response UPF). Tant el React Lab com Response UPF poden proposar TFGs de qualsevol de les modalitats.

A més de fer una proposta pròpia, al formulari, els estudiants hauran de registrar si es postulen per a un projecte del React Lab o del Response UPF i a quins concretament. Finalment, existeix la possibilitat de realitzar un TFG Integrat en col·laboració amb estudiants d’altres graus de la Facultat de Comunicació o d’altres facultats de la UPF. 

Cada tutor de TFG realitzarà un mínim de set tutories durant l’any acadèmic amb cada grup de TFG. 

El TFG consta de 4 fases que s’han d’abordar amb la màxima profunditat possible tenint en compte la càrrega docent i d’aprenentatge Tallers-TFG (26 crèdits):

 1. Recerca: aquesta fase consta de dues parts. En primer lloc, cal fer un marc teòric/conceptual basat amb teories, informacions o dades recopilades; o les anàlisis formatives de la situació, l’organització (i la competència -e.g. benchmark) i els públics, segons la necessitat del projecte. En segon lloc, caldrà fer un treball empíric en què es recopilaran dades noves rellevants que fonamentin les decisions estratègiques. Els apartats han de ser: marc teòric/conceptual/anàlisis, preguntes de recerca o hipòtesis, metodologia i resultats. En el cas de la recerca bàsica, les preguntes, mètode i resultats faran una contribució teòrica; en el cas de la recerca aplicada a client, la recerca permetrà conèixer millor al sector o als públics (e.g.desk research). Aquesta fase es tractarà a les sessions de tallers 1, 2 i 3, i constitueix el primer entregable a lliurar abans del Tribunal de Recerca-Estratègia.

 2. Estratègia: el TFG haurà d’establir els eixos estratègics per a assolir els objectius definits, emmarcant el camp d’acció en la publicitat, les RP, la comunicació social/institucional i política,  la comunicació interactiva, les xarxes socials, el màrqueting, o qualsevol altre àmbit de la comunicació estratègica. La proposta s’haurà de dimensionar segons un calendari i els recursos disponibles del client. Aquesta estratègia s’ha de desenvolupar totalment, especificant les dimensions rellevants, com ara un DAFO, els territoris amb mapes de posicionament, una priorització dels públics, etc.  Aquesta fase es tractarà a les sessions de tallers 4, 5, 6 i 7; i constitueix el segon entregable a lliurar abans del Tribunal d’Estratègia-Creativitat. En el cas dels TFG de recerca acadèmica, aquesta fase es pot endarrerir o minimitzar sensiblement d’acord amb el tutor/a i segons el tipus de TFG, tot i que es recomana aplicar el pensament estratègic al procés de recerca i, excepcionalment, dissenyar una estratègia de discussió, difusió i promoció de la recerca com a tal. Finalment, la proposta estratègica haurà d’incloure l’acció social o la comunicació estratègica responsable de forma específica amb una estratègia ad-hoc o de forma transversal a l’estratègia proposada. El TFG haurà d’explicar explícitament com la seva proposta és socialment  responsable i quins objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Nacions Unides incorpora. 

 3. Creativitat: en aquesta fase, s’haurà de desenvolupar el concepte creatiu de l’acció, campanya, pla de comunicació... proposats.  S’hauran d’utilitzar les diferents eines creatives i mostrar exemples (e.g. mock ups) per tal d’il·lustrar com s’adapta la creativitat als diferents mitjans, contextos i públics. D’igual forma que a la fase d’estratègia, els TFG de recerca acadèmica es poden beneficiar de tècniques de creativitat i visualització en les diferents fases de la recerca (recollida o interpretació de les dades), així com, si s’escau, per a  la promoció de la recerca a diferents mitjans, com amb un vídeo per penjar a Youtube o enviar a la web o al canal de Youtube d’un grup de recerca, o  a les xarxes socials, algunes de les quals són específicament acadèmiques. 

 4. Producció: es demana produir algunes peces així com fer un pla de negoci que inclogui un pressupost, un pla de contingències, un resum executiu i una presentació a client. Finalment, els TFG de recerca acadèmica poden elaborar materials de recerca d’índole molt diferent: protocols, fact sheets, guies, video explicatiu…, o implementar la campanya en xarxes, així com discutir les línies futures i/o preparar una proposta per a un convocatòria de recerca, sempre segons tipologia de TFG i d’acord amb el tutor/a

Com s’ha esmentat abans, el TFG es treballarà també als tallers obligatoris de 4rt. Aquests tallers consistiran en 10 sessions teòriques i pràctiques que serviran per a fer avançar el TFG en totes les seves fases.

A més, durant el curs acadèmic, els alumnes hauran d’entregar dos de les fases del TFG i fer dues presentacions públiques. En primer lloc, durant el mes de gener, els alumnes hauran d’entregar la Fase de Recerca/Anàlisi i fer una presentació davant un tribunal d’experts. En segon lloc, durant el mes de març o abril, els alumnes hauran d’entregar la Fase d’Estratègia-Creativitat i fer una presentació davant un tribunal d’experts. En els dos casos, el tribunal donarà un feedback breu immediat; però  en la setmana següent, els alumnes discutiran a classe el feedback del tribunal amb un dels membres del tribunal. A més, els altres dos membres del tribunal estaran disponibles per a consultes per email durant les 3 setmanes següents al tribunal. 

Tant el Tribunal de Recerca-Estratègia del gener com el Tribunal d’Estratègia-Creativitat del març consistiran en una presentació de 8 minuts. 

A finals del tercer trimestre hi haurà la defensa final  del TFG. Aquesta presentació tindrà formats diferents en funció de la modalitat de TFG. El TFG de la modalitat de recerca aplicada (briefing) i de comunicació interactiva es presentaran de forma breu en una trobada amb experts i professionals del sector (pitch), en la qual se’ls mostrarà i explicarà el producte desenvolupat. El TFG de la modalitat de recerca acadèmica es presentarà en una sessió de pòsters davant del professorat de la Facultat. Els TFG de la modalitat producció artística i de la modalitat assaig es podran presentar en format pòster o en format pitch en funció de les seves característiques, i sempre d'acord amb el criteri del tutor o tutora. El tutor o tutora farà arribar als estudiants les indicacions pertinents per preparar la presentació pública del TFG (hora i lloc; durada; continguts).

Tot i que l’estructura, format, extensió i format definitius del TFG serà acordat amb el/la tutor/a i depèn en certa mesura de la modalitat i del tema/objectius de cada TFG, aquesta és l’estructura estàndard que s’espera: 

 • Introducció: on s’haurà de posar en valor l’objecte d’estudi des d’un punt de vista acadèmic i professional i s’especificaran els objectius. En el cas de recerca aplicada, s’incorporarà aquí el brief en el que es basa el projecte. També es pot incloure la motivació personal del TFG així com els conceptes bàsics que es treballaran. 

 • Anàlisi/Marc teòric o conceptual: es tracta d’una escriptura argumentativa en què s’intentarà actualitzar el coneixement de la qüestió (teoria, concepte o sector professional d’una marca, producte o entitat). Es valorarà la citació adequada d’almenys 20 fonts rigoroses o de rellevància: articles científics, llibres o manuals en el cas de la recerca bàsica (es recomana fonts com Scopus, Google Scholar o Mendeley); o informes, webs públiques i d’organismes privats, articles de divulgació o resultats d’estudis, en el cas de la recerca aplicada (a tall d’exemple, es recomana fonts com Stadista, Pew Research Center..., o organismes propis del sector -associacions de consumidores o d’empreses, EGM..., o mitjans de comunicació locals i globals). L’objectiu d’aquesta fase és conèixer les variables rellevant que intervenen en l’objecte d’estudi, conèixer teories que puguin ser útils per a entendre la qüestió i formular preguntes o hipòtesis sobre el buit de coneixement trobat. 

 • Mètode: es detallarà el mètode i els passos concrets i detallats del treball empíric: calendari, participants, duració, eines de difusió i de recopilació de dades i codificació

 • Resultats: s’haurà de mostrar l’anàlisi quantitatiu i/o qualitatiu de la recerca, per tal de garantir que es tracta de resultats originals.

 • Conclusions: interpretació de resultats, contribució teòrica, resum del treball, limitacions i futures línies.

 • Estratègia: s’ha de fer una proposta estratègica complerta. Tot i que el contingut dependrà del tipus de treball, els objectius i el client, es recomana incloure DAFO, proposta de valor, territoris, mapes de posicionament, públics, customer journey, touchpoints,  brand pyramide (si s’escau), etc.; o un pla de difusió i promoció de la recerca a mitjans digitals  (web, xarxes) i/o a esdeveniments acadèmics online i presencials. En el cas del TFG de recerca acadèmica, aquesta part pot no ser un apartat explícit. 

 • Creativitat: en aquesta fase, s’haurà de desenvolupar el concepte creatiu de l’acció, campanya, pla de comunicació... proposats.  S’hauran d’utilitzar les diferents eines creatives i mostrar exemples (e.g. mock ups) per tal d’il·lustrar com s’adapta la creativitat als diferents mitjans, contextos i públics.  En el cas del TFG de recerca acadèmica, aquesta part pot no ser un apartat explícit.

 • Producció: es demana produir algunes peces així com fer un pla de negoci que inclogui un pressupost, un pla de contingències, un resum executiu i una presentació a client; o en el cas de la recerca acadèmica, un vídeo de difusió i promoció de la recerca, o d’altres materials esmentats anteriorment, així que com treballar la web i les xarxes personals i/o del grup de recerca.

 • Annexos: documents de rellevància pel treball materials de l’organització, informes externs, clipings, transcripció d’entrevistes i focus, bases de dades, etc. 

Es recomana que l’extensió estigui al voltant de les 30.000 paraules, tot i que dependrà de la modalitat, tema, estructura o estil i qualitat de la redacció.

El format dels TFG de producció artística i d'assaig serà acordat entre estudiants i tutor/a. Els estudiants, d'acord amb el seu tutor, poden plantejar un TFG que consisteixi en l'elaboració d'una proposta artística o bé en un assaig sobre una temàtica de rellevància social i política. En tots dos casos, el treball haurà d'anar acompanyat d'un pla de comunicació per donar-ne a conèixer els resultats.

Metodologia docent

Entre el 10 i el 15 de setembre, els alumnes hauran de fer una proposta de TFG en grups de 3 (o individuals, en parelles o en grups de 3 en el cas de la modalitat de recerca bàsica), optant per una de les modalitats de treball i informant si el grup també es postula a una proposta del React Lab o del Response UPF. També s’hauran de prioritzar tres tutors. Amb tota aquesta informació, la Direcció assignarà el/la tutor/a definitiu/va a principis del curs acadèmic, i el grup ja podrà contactar amb el tutor i fer la primera tutoria, en què s’aprovarà el tema i el briefing proposat.

ENLLAÇ AL FORMULARI PER FER LA PROPOSTA DE TFG: https://www.upf.edu/web/comunicacio/tfg-publicitat

El tutor/a és responsable de la direcció del procés de realització de TFG en la seva integritat. Tot i així, els tutors/tutores tindran el recolzament dels diferents professors i professores de tallers i dels tres tribunals (recerca, estratègia i final), així com de la coordinadora de Tallers-TFG.  La implicació del tutor amb el TFG ha de ser la de la direcció d’un treball amb una càrrega de 6 crèdits ECTS. En cas que el tutor/a o els/les alumnes veiessin possibilitats de fer un treball més complex i/o extens, donar continuació al treball o explotar els resultats en altres àmbits (com per exemple, articles científics, informes de qualsevol tipus, congressos o concursos), cal posar-se en contacte amb la direcció dels estudis. En cas de tenir el vistiplau de la direcció, aquest treball suplementari es podria dur a terme una vegada el TFG ha estat avaluat. 

Tot i que les activitats formatives dels tallers (sessions magistrals, seminaris, tribunals i mentories) són presencials, les tutories de TFG no ho són necessàriament.  Es planificarà un nombre fix de tutories amb els alumnes (al voltant de 7 en tot el curs). Els estudiants també podran demanar tutories extraordinàries, que es realitzaran si el/la tutor/a ho creu oportú.

Hi ha la possibilitat que el tutor convoqui una o més sessions públiques en què els autors dels treball hauran d’exposar o debatre’n els aspectes principals. Aquestes sessions serviran per a què la resta d’estudiants i la comunitat universitària en general puguin beneficiar-se de les aportacions realitzades pels treballs. A això cal sumar-hi la cerca, lectura i elaboració de recensions/comentaris de text sobre bibliografia; així com la recopilació d’informació a través de les TICs o plataformes virtuals i a través de visites a les empreses i/o entrevistes a professionals. Per últim, els estudiants tenen la responsabilitat d’elaborar el TFG en la seva integritat de manera autònoma.

El TFG està inclòs en el marc educatiu de la UPF EDvolució.

Avaluació

La nota final serà el resultat de l’avaluació de dues parts:

 • Avaluació de seguiment per part del tutor (40% de la nota final).

 • Avaluació final del projecte, estudi, memòria o treball per part del tutor (60% de la nota final).

El TFG s’aprova si s’assoleix una nota mitjana final igual o superior a 5 sobre 10. La presentació pública i el seguiment de les tutories no són recuperables.

El treball o memòria en pdf s’haurà de penjar a una tasca oberta a l’Aula Global. Es recomana també signar electrònicament l’autorització a publicar-lo al repositori, a través de l'enllaç proporcionat a l'aula global.

En cas de suspendre el TFG en el període d’avaluació ordinària, es podrà presentar durant el període de recuperacions del mes de juliol. L’avaluació en el període de recuperació seguirà els mateixos criteris que en el període ordinari.

Bibliografia i recursos d'informació

Santana, Eva (2021). El plan de comunicación paso a paso. Barcelona: Hoaki Books.


Curs Acadèmic: 2022/23

3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques

22779 - Treball Fi de Grau


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Assignatura:
22779 - Treball Fi de Grau
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Treball fi d'estudis: Grup 1: Català
Professorat:
Carlos Alberto Scolari , Jose Maria Brugues del Moral, Maria Pilar Medina Bravo, Josep Antoni Aira Foix, Monika Jimenez Morales, Albert Font Marti, Matilde Obradors Barba, Ignacio Murillo Fort, Frederic Guerrero Sole, Jordi Xifra Triadu, Ramón Balcells Vela, Ferran Blanch Llenas, Francisco Javier Ruiz Collantes, Juan Jesus Arrausi Valdezate, Lluis Mas Manchon, Eva Pujadas Capdevila, Manuel Palencia-Lefler Ors
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El treball de fi de grau (TFG) és un treball final que es fa durant el 4t curs. Aquest treball ha de contribuir a reforçar el domini del conjunt de competències generals, bàsiques i específiques del grau en Publicitat i Relacions Públiques. És un treball molt vinculat a les competències que fan referència a la capacitat d’anàlisi i de síntesi; d’organització i planificació; de comunicació escrita; de motivació i de raonament crític; d’aprenentatge autònom i de creativitat;  i a la capacitat d’associació de coneixements; així com les competències pròpies del grau quant a l’estratègia, la creativitat i la producció en el camp de la comunicació persuasiva. El TFG es fa en paral·lel als Tallers de 4rt, que consisteixen en 10 sessions formatives (magistrals i pràctiques) en què es treballaran les fases del TFG utilitzant el propi TFG com a materials de classe, i tres  tribunals: de recerca-estratègia al gener, d’estratègia-creativitat al març i la defensa final al juny.

 

Competències associades

Les competències a assolir són les pròpies del grau en Publicitat i Relacions Públiques, vinculades als diferents perfils professionals del sector de la publicitat i les relacions públiques. De forma general, es tracta de:

 •  Entendre i aplicar les  variables dels contextos socials, polítics, econòmics i comunicatius que incideixen en la pràctica de la publicitat i les relacions públiques.

 • Desenvolupar la capacitat crítica i analítica de les dades que s'han de considerar per a elaborar estratègies de comunicació.

 • Capacitat per detectar canvis i noves tendències.

 • Capacitat per idear estratègies i missatges de publicitat i de relacions públiques.

De forma més específica, el TFG ha de servir per a treballar les següents competències:

 • Capacitat d’abstracció i anàlisi.

 • Cercar informació acadèmica i discriminar les diferents fonts.

 • Argumentar de forma escrita i fer deduccions.

 • Actuar amb rigor i sistemàticament.

 • Capacitat per a interpretar els resultats i induir postulats teòrics.

 • Capacitat per investigar sobre les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats a l’entorn d’una marca o producte

 • Capacitat per dissenyar una estratègia de comunicació publicitària, de comunicació social, institucional i política o de relacions públiques.

 • Capacitat per crear i produir missatges de publicitat i de relacions públiques.

 • Capacitat per avaluar una campanya

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Des del grau en Publicitat i Relacions Públiques i des de la UPF s'encoratja a alinear els TFG amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per Nacions Unides:

 • ODS1: Fi de la pobresa

 • ODS2: Fam zero

 • ODS3: Salut i benestar

 • ODS4: Educació de qualitat

 • ODS5: Igualtat de gènere

 • ODS6: Aigua neta i sanejament

 • ODS7: Energia neta i assequible

 • ODS8: Treball digne i creixement econòmic

 • ODS9: Indústria, innovació i infraestructures

 • ODS10: Reducció de les desigualtats

 • ODS11: Ciutats i comunitats sostenibles

 • ODS12: Consum i producció responsables

 • ODS13: Acció climàtica

 • ODS14: Vida submarina

 • ODS15: Vida terrestre

 • ODS16: Pau, justícia i institucions sòlides

Prerequisits

Estar cursant en paral·lel els tres Tallers: Comunicació publicitària, Relacions públiques i Comunicació social, institucional i política.

Continguts

El TFG té tres modalitats principals: recerca aplicada (briefing), recerca acadèmica i projecte de comunicació interactiva . A més, s'afegeixen dues modalitats complementàries més: producció artística i assaig com a submodalitats de la recerca aplicada. El TFG s’elabora en grups de 3 persones; excepte en el cas de la modalitat de recerca bàsica, en la què poden ser individuals, en parelles o en grups de 3.   

Els alumnes han de proposar a la Direcció del Grau un TFG (tema i objectius) original, rellevant i novedós. La proposta serà finalment acordada amb el tutor o tutora en la primera tutoria. Els alumnes poden basar-se en motivacions personals o inspirar-se amb organitzacions amb les que tinguin algun tipus de vincle (familiar, social, de pràctiques, etc.) per a fer la proposta de TFG. També hi ha la possibilitat de fer un TFG proposat per la Direcció del Grau amb dos mecanismes que s’expliquen a continuació. 

D’una banda, internament, els grups de recerca del Departament de Comunicació de la UPF faran propostes de TFG en el marc del React Lab, que és un lab de la Sotsdirecció de recerca del Departament mitjançant el qual un TFG es podria integrar en un projecte finançat públicament i gaudir de recursos del projecte i del propi grup de recerca (monetaris per finançar la recerca, col·laboracions, assessoraments, beques, congressos i viatges...) (veure briefs a la pestanya React Lab). D’altra banda, també poden arribar propostes externes de col·lectius, organitzacions o entitats a través de la plataforma Response UPF, una plataforma creativa que té com a objectiu esdevenir un focus de creació i de coneixement (accions, campanyes, plans i estratègies) per a qualsevol entitat sense recursos envers una comunicació estratègica responsable (veure briefs a la pestanya Response UPF). Tant el React Lab com Response UPF poden proposar TFGs de qualsevol de les modalitats.

A més de fer una proposta pròpia, al formulari, els estudiants hauran de registrar si es postulen per a un projecte del React Lab o del Response UPF i a quins concretament. Finalment, existeix la possibilitat de realitzar un TFG Integrat en col·laboració amb estudiants d’altres graus de la Facultat de Comunicació o d’altres facultats de la UPF. 

Cada tutor de TFG realitzarà un mínim de set tutories durant l’any acadèmic amb cada grup de TFG. 

El TFG consta de 4 fases que s’han d’abordar amb la màxima profunditat possible tenint en compte la càrrega docent i d’aprenentatge Tallers-TFG (26 crèdits):

 1. Recerca: aquesta fase consta de dues parts. En primer lloc, cal fer un marc teòric/conceptual basat amb teories, informacions o dades recopilades; o les anàlisis formatives de la situació, l’organització (i la competència -e.g. benchmark) i els públics, segons la necessitat del projecte. En segon lloc, caldrà fer un treball empíric en què es recopilaran dades noves rellevants que fonamentin les decisions estratègiques. Els apartats han de ser: marc teòric/conceptual/anàlisis, preguntes de recerca o hipòtesis, metodologia i resultats. En el cas de la recerca bàsica, les preguntes, mètode i resultats faran una contribució teòrica; en el cas de la recerca aplicada a client, la recerca permetrà conèixer millor al sector o als públics (e.g.desk research). Aquesta fase es tractarà a les sessions de tallers 1, 2 i 3, i constitueix el primer entregable a lliurar abans del Tribunal de Recerca-Estratègia.

 2. Estratègia: el TFG haurà d’establir els eixos estratègics per a assolir els objectius definits, emmarcant el camp d’acció en la publicitat, les RP, la comunicació social/institucional i política,  la comunicació interactiva, les xarxes socials, el màrqueting, o qualsevol altre àmbit de la comunicació estratègica. La proposta s’haurà de dimensionar segons un calendari i els recursos disponibles del client. Aquesta estratègia s’ha de desenvolupar totalment, especificant les dimensions rellevants, com ara un DAFO, els territoris amb mapes de posicionament, una priorització dels públics, etc.  Aquesta fase es tractarà a les sessions de tallers 4, 5, 6 i 7; i constitueix el segon entregable a lliurar abans del Tribunal d’Estratègia-Creativitat. En el cas dels TFG de recerca acadèmica, aquesta fase es pot endarrerir o minimitzar sensiblement d’acord amb el tutor/a i segons el tipus de TFG, tot i que es recomana aplicar el pensament estratègic al procés de recerca i, excepcionalment, dissenyar una estratègia de discussió, difusió i promoció de la recerca com a tal. Finalment, la proposta estratègica haurà d’incloure l’acció social o la comunicació estratègica responsable de forma específica amb una estratègia ad-hoc o de forma transversal a l’estratègia proposada. El TFG haurà d’explicar explícitament com la seva proposta és socialment  responsable i quins objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Nacions Unides incorpora. 

 3. Creativitat: en aquesta fase, s’haurà de desenvolupar el concepte creatiu de l’acció, campanya, pla de comunicació... proposats.  S’hauran d’utilitzar les diferents eines creatives i mostrar exemples (e.g. mock ups) per tal d’il·lustrar com s’adapta la creativitat als diferents mitjans, contextos i públics. D’igual forma que a la fase d’estratègia, els TFG de recerca acadèmica es poden beneficiar de tècniques de creativitat i visualització en les diferents fases de la recerca (recollida o interpretació de les dades), així com, si s’escau, per a  la promoció de la recerca a diferents mitjans, com amb un vídeo per penjar a Youtube o enviar a la web o al canal de Youtube d’un grup de recerca, o  a les xarxes socials, algunes de les quals són específicament acadèmiques. 

 4. Producció: es demana produir algunes peces així com fer un pla de negoci que inclogui un pressupost, un pla de contingències, un resum executiu i una presentació a client. Finalment, els TFG de recerca acadèmica poden elaborar materials de recerca d’índole molt diferent: protocols, fact sheets, guies, video explicatiu…, o implementar la campanya en xarxes, així com discutir les línies futures i/o preparar una proposta per a un convocatòria de recerca, sempre segons tipologia de TFG i d’acord amb el tutor/a

Com s’ha esmentat abans, el TFG es treballarà també als tallers obligatoris de 4rt. Aquests tallers consistiran en 10 sessions teòriques i pràctiques que serviran per a fer avançar el TFG en totes les seves fases.

A més, durant el curs acadèmic, els alumnes hauran d’entregar dos de les fases del TFG i fer dues presentacions públiques. En primer lloc, durant el mes de gener, els alumnes hauran d’entregar la Fase de Recerca/Anàlisi i fer una presentació davant un tribunal d’experts. En segon lloc, durant el mes de març o abril, els alumnes hauran d’entregar la Fase d’Estratègia-Creativitat i fer una presentació davant un tribunal d’experts. En els dos casos, el tribunal donarà un feedback breu immediat; però  en la setmana següent, els alumnes discutiran a classe el feedback del tribunal amb un dels membres del tribunal. A més, els altres dos membres del tribunal estaran disponibles per a consultes per email durant les 3 setmanes següents al tribunal. 

Tant el Tribunal de Recerca-Estratègia del gener com el Tribunal d’Estratègia-Creativitat del març consistiran en una presentació de 8 minuts. 

A finals del tercer trimestre hi haurà la defensa final  del TFG. Aquesta presentació tindrà formats diferents en funció de la modalitat de TFG. El TFG de la modalitat de recerca aplicada (briefing) i de comunicació interactiva es presentaran de forma breu en una trobada amb experts i professionals del sector (pitch), en la qual se’ls mostrarà i explicarà el producte desenvolupat. El TFG de la modalitat de recerca acadèmica es presentarà en una sessió de pòsters davant del professorat de la Facultat. Els TFG de la modalitat producció artística i de la modalitat assaig es podran presentar en format pòster o en format pitch en funció de les seves característiques, i sempre d'acord amb el criteri del tutor o tutora. El tutor o tutora farà arribar als estudiants les indicacions pertinents per preparar la presentació pública del TFG (hora i lloc; durada; continguts).

Tot i que l’estructura, format, extensió i format definitius del TFG serà acordat amb el/la tutor/a i depèn en certa mesura de la modalitat i del tema/objectius de cada TFG, aquesta és l’estructura estàndard que s’espera: 

 • Introducció: on s’haurà de posar en valor l’objecte d’estudi des d’un punt de vista acadèmic i professional i s’especificaran els objectius. En el cas de recerca aplicada, s’incorporarà aquí el brief en el que es basa el projecte. També es pot incloure la motivació personal del TFG així com els conceptes bàsics que es treballaran. 

 • Anàlisi/Marc teòric o conceptual: es tracta d’una escriptura argumentativa en què s’intentarà actualitzar el coneixement de la qüestió (teoria, concepte o sector professional d’una marca, producte o entitat). Es valorarà la citació adequada d’almenys 20 fonts rigoroses o de rellevància: articles científics, llibres o manuals en el cas de la recerca bàsica (es recomana fonts com Scopus, Google Scholar o Mendeley); o informes, webs públiques i d’organismes privats, articles de divulgació o resultats d’estudis, en el cas de la recerca aplicada (a tall d’exemple, es recomana fonts com Stadista, Pew Research Center..., o organismes propis del sector -associacions de consumidores o d’empreses, EGM..., o mitjans de comunicació locals i globals). L’objectiu d’aquesta fase és conèixer les variables rellevant que intervenen en l’objecte d’estudi, conèixer teories que puguin ser útils per a entendre la qüestió i formular preguntes o hipòtesis sobre el buit de coneixement trobat. 

 • Mètode: es detallarà el mètode i els passos concrets i detallats del treball empíric: calendari, participants, duració, eines de difusió i de recopilació de dades i codificació

 • Resultats: s’haurà de mostrar l’anàlisi quantitatiu i/o qualitatiu de la recerca, per tal de garantir que es tracta de resultats originals.

 • Conclusions: interpretació de resultats, contribució teòrica, resum del treball, limitacions i futures línies.

 • Estratègia: s’ha de fer una proposta estratègica complerta. Tot i que el contingut dependrà del tipus de treball, els objectius i el client, es recomana incloure DAFO, proposta de valor, territoris, mapes de posicionament, públics, customer journey, touchpoints,  brand pyramide (si s’escau), etc.; o un pla de difusió i promoció de la recerca a mitjans digitals  (web, xarxes) i/o a esdeveniments acadèmics online i presencials. En el cas del TFG de recerca acadèmica, aquesta part pot no ser un apartat explícit. 

 • Creativitat: en aquesta fase, s’haurà de desenvolupar el concepte creatiu de l’acció, campanya, pla de comunicació... proposats.  S’hauran d’utilitzar les diferents eines creatives i mostrar exemples (e.g. mock ups) per tal d’il·lustrar com s’adapta la creativitat als diferents mitjans, contextos i públics.  En el cas del TFG de recerca acadèmica, aquesta part pot no ser un apartat explícit.

 • Producció: es demana produir algunes peces així com fer un pla de negoci que inclogui un pressupost, un pla de contingències, un resum executiu i una presentació a client; o en el cas de la recerca acadèmica, un vídeo de difusió i promoció de la recerca, o d’altres materials esmentats anteriorment, així que com treballar la web i les xarxes personals i/o del grup de recerca.

 • Annexos: documents de rellevància pel treball materials de l’organització, informes externs, clipings, transcripció d’entrevistes i focus, bases de dades, etc. 

Es recomana que l’extensió estigui al voltant de les 30.000 paraules, tot i que dependrà de la modalitat, tema, estructura o estil i qualitat de la redacció.

El format dels TFG de producció artística i d'assaig serà acordat entre estudiants i tutor/a. Els estudiants, d'acord amb el seu tutor, poden plantejar un TFG que consisteixi en l'elaboració d'una proposta artística o bé en un assaig sobre una temàtica de rellevància social i política. En tots dos casos, el treball haurà d'anar acompanyat d'un pla de comunicació per donar-ne a conèixer els resultats.

Metodologia docent

Entre el 10 i el 15 de setembre, els alumnes hauran de fer una proposta de TFG en grups de 3 (o individuals, en parelles o en grups de 3 en el cas de la modalitat de recerca bàsica), optant per una de les modalitats de treball i informant si el grup també es postula a una proposta del React Lab o del Response UPF. També s’hauran de prioritzar tres tutors. Amb tota aquesta informació, la Direcció assignarà el/la tutor/a definitiu/va a principis del curs acadèmic, i el grup ja podrà contactar amb el tutor i fer la primera tutoria, en què s’aprovarà el tema i el briefing proposat.

ENLLAÇ AL FORMULARI PER FER LA PROPOSTA DE TFG: https://www.upf.edu/web/comunicacio/tfg-publicitat

El tutor/a és responsable de la direcció del procés de realització de TFG en la seva integritat. Tot i així, els tutors/tutores tindran el recolzament dels diferents professors i professores de tallers i dels tres tribunals (recerca, estratègia i final), així com de la coordinadora de Tallers-TFG.  La implicació del tutor amb el TFG ha de ser la de la direcció d’un treball amb una càrrega de 6 crèdits ECTS. En cas que el tutor/a o els/les alumnes veiessin possibilitats de fer un treball més complex i/o extens, donar continuació al treball o explotar els resultats en altres àmbits (com per exemple, articles científics, informes de qualsevol tipus, congressos o concursos), cal posar-se en contacte amb la direcció dels estudis. En cas de tenir el vistiplau de la direcció, aquest treball suplementari es podria dur a terme una vegada el TFG ha estat avaluat. 

Tot i que les activitats formatives dels tallers (sessions magistrals, seminaris, tribunals i mentories) són presencials, les tutories de TFG no ho són necessàriament.  Es planificarà un nombre fix de tutories amb els alumnes (al voltant de 7 en tot el curs). Els estudiants també podran demanar tutories extraordinàries, que es realitzaran si el/la tutor/a ho creu oportú.

Hi ha la possibilitat que el tutor convoqui una o més sessions públiques en què els autors dels treball hauran d’exposar o debatre’n els aspectes principals. Aquestes sessions serviran per a què la resta d’estudiants i la comunitat universitària en general puguin beneficiar-se de les aportacions realitzades pels treballs. A això cal sumar-hi la cerca, lectura i elaboració de recensions/comentaris de text sobre bibliografia; així com la recopilació d’informació a través de les TICs o plataformes virtuals i a través de visites a les empreses i/o entrevistes a professionals. Per últim, els estudiants tenen la responsabilitat d’elaborar el TFG en la seva integritat de manera autònoma.

El TFG està inclòs en el marc educatiu de la UPF EDvolució.

Avaluació

La nota final serà el resultat de l’avaluació de dues parts:

 • Avaluació de seguiment per part del tutor (40% de la nota final).

 • Avaluació final del projecte, estudi, memòria o treball per part del tutor (60% de la nota final).

El TFG s’aprova si s’assoleix una nota mitjana final igual o superior a 5 sobre 10. La presentació pública i el seguiment de les tutories no són recuperables.

El treball o memòria en pdf s’haurà de penjar a una tasca oberta a l’Aula Global. Es recomana també signar electrònicament l’autorització a publicar-lo al repositori, a través de l'enllaç proporcionat a l'aula global.

En cas de suspendre el TFG en el període d’avaluació ordinària, es podrà presentar durant el període de recuperacions del mes de juliol. L’avaluació en el període de recuperació seguirà els mateixos criteris que en el període ordinari.

Bibliografia i recursos d'informació

Santana, Eva (2021). El plan de comunicación paso a paso. Barcelona: Hoaki Books.


Curs Acadèmic: 2022/23

3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques

22779 - Treball Fi de Grau


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Assignatura:
22779 - Treball Fi de Grau
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Treball fi d'estudis: Grup 1: Català
Professorat:
Carlos Alberto Scolari , Jose Maria Brugues del Moral, Maria Pilar Medina Bravo, Josep Antoni Aira Foix, Monika Jimenez Morales, Albert Font Marti, Matilde Obradors Barba, Ignacio Murillo Fort, Frederic Guerrero Sole, Jordi Xifra Triadu, Ramón Balcells Vela, Ferran Blanch Llenas, Francisco Javier Ruiz Collantes, Juan Jesus Arrausi Valdezate, Lluis Mas Manchon, Eva Pujadas Capdevila, Manuel Palencia-Lefler Ors
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El treball de fi de grau (TFG) és un treball final que es fa durant el 4t curs. Aquest treball ha de contribuir a reforçar el domini del conjunt de competències generals, bàsiques i específiques del grau en Publicitat i Relacions Públiques. És un treball molt vinculat a les competències que fan referència a la capacitat d’anàlisi i de síntesi; d’organització i planificació; de comunicació escrita; de motivació i de raonament crític; d’aprenentatge autònom i de creativitat;  i a la capacitat d’associació de coneixements; així com les competències pròpies del grau quant a l’estratègia, la creativitat i la producció en el camp de la comunicació persuasiva. El TFG es fa en paral·lel als Tallers de 4rt, que consisteixen en 10 sessions formatives (magistrals i pràctiques) en què es treballaran les fases del TFG utilitzant el propi TFG com a materials de classe, i tres  tribunals: de recerca-estratègia al gener, d’estratègia-creativitat al març i la defensa final al juny.

 

Competències associades

Les competències a assolir són les pròpies del grau en Publicitat i Relacions Públiques, vinculades als diferents perfils professionals del sector de la publicitat i les relacions públiques. De forma general, es tracta de:

 •  Entendre i aplicar les  variables dels contextos socials, polítics, econòmics i comunicatius que incideixen en la pràctica de la publicitat i les relacions públiques.

 • Desenvolupar la capacitat crítica i analítica de les dades que s'han de considerar per a elaborar estratègies de comunicació.

 • Capacitat per detectar canvis i noves tendències.

 • Capacitat per idear estratègies i missatges de publicitat i de relacions públiques.

De forma més específica, el TFG ha de servir per a treballar les següents competències:

 • Capacitat d’abstracció i anàlisi.

 • Cercar informació acadèmica i discriminar les diferents fonts.

 • Argumentar de forma escrita i fer deduccions.

 • Actuar amb rigor i sistemàticament.

 • Capacitat per a interpretar els resultats i induir postulats teòrics.

 • Capacitat per investigar sobre les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats a l’entorn d’una marca o producte

 • Capacitat per dissenyar una estratègia de comunicació publicitària, de comunicació social, institucional i política o de relacions públiques.

 • Capacitat per crear i produir missatges de publicitat i de relacions públiques.

 • Capacitat per avaluar una campanya

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Des del grau en Publicitat i Relacions Públiques i des de la UPF s'encoratja a alinear els TFG amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per Nacions Unides:

 • ODS1: Fi de la pobresa

 • ODS2: Fam zero

 • ODS3: Salut i benestar

 • ODS4: Educació de qualitat

 • ODS5: Igualtat de gènere

 • ODS6: Aigua neta i sanejament

 • ODS7: Energia neta i assequible

 • ODS8: Treball digne i creixement econòmic

 • ODS9: Indústria, innovació i infraestructures

 • ODS10: Reducció de les desigualtats

 • ODS11: Ciutats i comunitats sostenibles

 • ODS12: Consum i producció responsables

 • ODS13: Acció climàtica

 • ODS14: Vida submarina

 • ODS15: Vida terrestre

 • ODS16: Pau, justícia i institucions sòlides

Prerequisits

Estar cursant en paral·lel els tres Tallers: Comunicació publicitària, Relacions públiques i Comunicació social, institucional i política.

Continguts

El TFG té tres modalitats principals: recerca aplicada (briefing), recerca acadèmica i projecte de comunicació interactiva . A més, s'afegeixen dues modalitats complementàries més: producció artística i assaig com a submodalitats de la recerca aplicada. El TFG s’elabora en grups de 3 persones; excepte en el cas de la modalitat de recerca bàsica, en la què poden ser individuals, en parelles o en grups de 3.   

Els alumnes han de proposar a la Direcció del Grau un TFG (tema i objectius) original, rellevant i novedós. La proposta serà finalment acordada amb el tutor o tutora en la primera tutoria. Els alumnes poden basar-se en motivacions personals o inspirar-se amb organitzacions amb les que tinguin algun tipus de vincle (familiar, social, de pràctiques, etc.) per a fer la proposta de TFG. També hi ha la possibilitat de fer un TFG proposat per la Direcció del Grau amb dos mecanismes que s’expliquen a continuació. 

D’una banda, internament, els grups de recerca del Departament de Comunicació de la UPF faran propostes de TFG en el marc del React Lab, que és un lab de la Sotsdirecció de recerca del Departament mitjançant el qual un TFG es podria integrar en un projecte finançat públicament i gaudir de recursos del projecte i del propi grup de recerca (monetaris per finançar la recerca, col·laboracions, assessoraments, beques, congressos i viatges...) (veure briefs a la pestanya React Lab). D’altra banda, també poden arribar propostes externes de col·lectius, organitzacions o entitats a través de la plataforma Response UPF, una plataforma creativa que té com a objectiu esdevenir un focus de creació i de coneixement (accions, campanyes, plans i estratègies) per a qualsevol entitat sense recursos envers una comunicació estratègica responsable (veure briefs a la pestanya Response UPF). Tant el React Lab com Response UPF poden proposar TFGs de qualsevol de les modalitats.

A més de fer una proposta pròpia, al formulari, els estudiants hauran de registrar si es postulen per a un projecte del React Lab o del Response UPF i a quins concretament. Finalment, existeix la possibilitat de realitzar un TFG Integrat en col·laboració amb estudiants d’altres graus de la Facultat de Comunicació o d’altres facultats de la UPF. 

Cada tutor de TFG realitzarà un mínim de set tutories durant l’any acadèmic amb cada grup de TFG. 

El TFG consta de 4 fases que s’han d’abordar amb la màxima profunditat possible tenint en compte la càrrega docent i d’aprenentatge Tallers-TFG (26 crèdits):

 1. Recerca: aquesta fase consta de dues parts. En primer lloc, cal fer un marc teòric/conceptual basat amb teories, informacions o dades recopilades; o les anàlisis formatives de la situació, l’organització (i la competència -e.g. benchmark) i els públics, segons la necessitat del projecte. En segon lloc, caldrà fer un treball empíric en què es recopilaran dades noves rellevants que fonamentin les decisions estratègiques. Els apartats han de ser: marc teòric/conceptual/anàlisis, preguntes de recerca o hipòtesis, metodologia i resultats. En el cas de la recerca bàsica, les preguntes, mètode i resultats faran una contribució teòrica; en el cas de la recerca aplicada a client, la recerca permetrà conèixer millor al sector o als públics (e.g.desk research). Aquesta fase es tractarà a les sessions de tallers 1, 2 i 3, i constitueix el primer entregable a lliurar abans del Tribunal de Recerca-Estratègia.

 2. Estratègia: el TFG haurà d’establir els eixos estratègics per a assolir els objectius definits, emmarcant el camp d’acció en la publicitat, les RP, la comunicació social/institucional i política,  la comunicació interactiva, les xarxes socials, el màrqueting, o qualsevol altre àmbit de la comunicació estratègica. La proposta s’haurà de dimensionar segons un calendari i els recursos disponibles del client. Aquesta estratègia s’ha de desenvolupar totalment, especificant les dimensions rellevants, com ara un DAFO, els territoris amb mapes de posicionament, una priorització dels públics, etc.  Aquesta fase es tractarà a les sessions de tallers 4, 5, 6 i 7; i constitueix el segon entregable a lliurar abans del Tribunal d’Estratègia-Creativitat. En el cas dels TFG de recerca acadèmica, aquesta fase es pot endarrerir o minimitzar sensiblement d’acord amb el tutor/a i segons el tipus de TFG, tot i que es recomana aplicar el pensament estratègic al procés de recerca i, excepcionalment, dissenyar una estratègia de discussió, difusió i promoció de la recerca com a tal. Finalment, la proposta estratègica haurà d’incloure l’acció social o la comunicació estratègica responsable de forma específica amb una estratègia ad-hoc o de forma transversal a l’estratègia proposada. El TFG haurà d’explicar explícitament com la seva proposta és socialment  responsable i quins objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Nacions Unides incorpora. 

 3. Creativitat: en aquesta fase, s’haurà de desenvolupar el concepte creatiu de l’acció, campanya, pla de comunicació... proposats.  S’hauran d’utilitzar les diferents eines creatives i mostrar exemples (e.g. mock ups) per tal d’il·lustrar com s’adapta la creativitat als diferents mitjans, contextos i públics. D’igual forma que a la fase d’estratègia, els TFG de recerca acadèmica es poden beneficiar de tècniques de creativitat i visualització en les diferents fases de la recerca (recollida o interpretació de les dades), així com, si s’escau, per a  la promoció de la recerca a diferents mitjans, com amb un vídeo per penjar a Youtube o enviar a la web o al canal de Youtube d’un grup de recerca, o  a les xarxes socials, algunes de les quals són específicament acadèmiques. 

 4. Producció: es demana produir algunes peces així com fer un pla de negoci que inclogui un pressupost, un pla de contingències, un resum executiu i una presentació a client. Finalment, els TFG de recerca acadèmica poden elaborar materials de recerca d’índole molt diferent: protocols, fact sheets, guies, video explicatiu…, o implementar la campanya en xarxes, així com discutir les línies futures i/o preparar una proposta per a un convocatòria de recerca, sempre segons tipologia de TFG i d’acord amb el tutor/a

Com s’ha esmentat abans, el TFG es treballarà també als tallers obligatoris de 4rt. Aquests tallers consistiran en 10 sessions teòriques i pràctiques que serviran per a fer avançar el TFG en totes les seves fases.

A més, durant el curs acadèmic, els alumnes hauran d’entregar dos de les fases del TFG i fer dues presentacions públiques. En primer lloc, durant el mes de gener, els alumnes hauran d’entregar la Fase de Recerca/Anàlisi i fer una presentació davant un tribunal d’experts. En segon lloc, durant el mes de març o abril, els alumnes hauran d’entregar la Fase d’Estratègia-Creativitat i fer una presentació davant un tribunal d’experts. En els dos casos, el tribunal donarà un feedback breu immediat; però  en la setmana següent, els alumnes discutiran a classe el feedback del tribunal amb un dels membres del tribunal. A més, els altres dos membres del tribunal estaran disponibles per a consultes per email durant les 3 setmanes següents al tribunal. 

Tant el Tribunal de Recerca-Estratègia del gener com el Tribunal d’Estratègia-Creativitat del març consistiran en una presentació de 8 minuts. 

A finals del tercer trimestre hi haurà la defensa final  del TFG. Aquesta presentació tindrà formats diferents en funció de la modalitat de TFG. El TFG de la modalitat de recerca aplicada (briefing) i de comunicació interactiva es presentaran de forma breu en una trobada amb experts i professionals del sector (pitch), en la qual se’ls mostrarà i explicarà el producte desenvolupat. El TFG de la modalitat de recerca acadèmica es presentarà en una sessió de pòsters davant del professorat de la Facultat. Els TFG de la modalitat producció artística i de la modalitat assaig es podran presentar en format pòster o en format pitch en funció de les seves característiques, i sempre d'acord amb el criteri del tutor o tutora. El tutor o tutora farà arribar als estudiants les indicacions pertinents per preparar la presentació pública del TFG (hora i lloc; durada; continguts).

Tot i que l’estructura, format, extensió i format definitius del TFG serà acordat amb el/la tutor/a i depèn en certa mesura de la modalitat i del tema/objectius de cada TFG, aquesta és l’estructura estàndard que s’espera: 

 • Introducció: on s’haurà de posar en valor l’objecte d’estudi des d’un punt de vista acadèmic i professional i s’especificaran els objectius. En el cas de recerca aplicada, s’incorporarà aquí el brief en el que es basa el projecte. També es pot incloure la motivació personal del TFG així com els conceptes bàsics que es treballaran. 

 • Anàlisi/Marc teòric o conceptual: es tracta d’una escriptura argumentativa en què s’intentarà actualitzar el coneixement de la qüestió (teoria, concepte o sector professional d’una marca, producte o entitat). Es valorarà la citació adequada d’almenys 20 fonts rigoroses o de rellevància: articles científics, llibres o manuals en el cas de la recerca bàsica (es recomana fonts com Scopus, Google Scholar o Mendeley); o informes, webs públiques i d’organismes privats, articles de divulgació o resultats d’estudis, en el cas de la recerca aplicada (a tall d’exemple, es recomana fonts com Stadista, Pew Research Center..., o organismes propis del sector -associacions de consumidores o d’empreses, EGM..., o mitjans de comunicació locals i globals). L’objectiu d’aquesta fase és conèixer les variables rellevant que intervenen en l’objecte d’estudi, conèixer teories que puguin ser útils per a entendre la qüestió i formular preguntes o hipòtesis sobre el buit de coneixement trobat. 

 • Mètode: es detallarà el mètode i els passos concrets i detallats del treball empíric: calendari, participants, duració, eines de difusió i de recopilació de dades i codificació

 • Resultats: s’haurà de mostrar l’anàlisi quantitatiu i/o qualitatiu de la recerca, per tal de garantir que es tracta de resultats originals.

 • Conclusions: interpretació de resultats, contribució teòrica, resum del treball, limitacions i futures línies.

 • Estratègia: s’ha de fer una proposta estratègica complerta. Tot i que el contingut dependrà del tipus de treball, els objectius i el client, es recomana incloure DAFO, proposta de valor, territoris, mapes de posicionament, públics, customer journey, touchpoints,  brand pyramide (si s’escau), etc.; o un pla de difusió i promoció de la recerca a mitjans digitals  (web, xarxes) i/o a esdeveniments acadèmics online i presencials. En el cas del TFG de recerca acadèmica, aquesta part pot no ser un apartat explícit. 

 • Creativitat: en aquesta fase, s’haurà de desenvolupar el concepte creatiu de l’acció, campanya, pla de comunicació... proposats.  S’hauran d’utilitzar les diferents eines creatives i mostrar exemples (e.g. mock ups) per tal d’il·lustrar com s’adapta la creativitat als diferents mitjans, contextos i públics.  En el cas del TFG de recerca acadèmica, aquesta part pot no ser un apartat explícit.

 • Producció: es demana produir algunes peces així com fer un pla de negoci que inclogui un pressupost, un pla de contingències, un resum executiu i una presentació a client; o en el cas de la recerca acadèmica, un vídeo de difusió i promoció de la recerca, o d’altres materials esmentats anteriorment, així que com treballar la web i les xarxes personals i/o del grup de recerca.

 • Annexos: documents de rellevància pel treball materials de l’organització, informes externs, clipings, transcripció d’entrevistes i focus, bases de dades, etc. 

Es recomana que l’extensió estigui al voltant de les 30.000 paraules, tot i que dependrà de la modalitat, tema, estructura o estil i qualitat de la redacció.

El format dels TFG de producció artística i d'assaig serà acordat entre estudiants i tutor/a. Els estudiants, d'acord amb el seu tutor, poden plantejar un TFG que consisteixi en l'elaboració d'una proposta artística o bé en un assaig sobre una temàtica de rellevància social i política. En tots dos casos, el treball haurà d'anar acompanyat d'un pla de comunicació per donar-ne a conèixer els resultats.

Metodologia docent

Entre el 10 i el 15 de setembre, els alumnes hauran de fer una proposta de TFG en grups de 3 (o individuals, en parelles o en grups de 3 en el cas de la modalitat de recerca bàsica), optant per una de les modalitats de treball i informant si el grup també es postula a una proposta del React Lab o del Response UPF. També s’hauran de prioritzar tres tutors. Amb tota aquesta informació, la Direcció assignarà el/la tutor/a definitiu/va a principis del curs acadèmic, i el grup ja podrà contactar amb el tutor i fer la primera tutoria, en què s’aprovarà el tema i el briefing proposat.

ENLLAÇ AL FORMULARI PER FER LA PROPOSTA DE TFG: https://www.upf.edu/web/comunicacio/tfg-publicitat

El tutor/a és responsable de la direcció del procés de realització de TFG en la seva integritat. Tot i així, els tutors/tutores tindran el recolzament dels diferents professors i professores de tallers i dels tres tribunals (recerca, estratègia i final), així com de la coordinadora de Tallers-TFG.  La implicació del tutor amb el TFG ha de ser la de la direcció d’un treball amb una càrrega de 6 crèdits ECTS. En cas que el tutor/a o els/les alumnes veiessin possibilitats de fer un treball més complex i/o extens, donar continuació al treball o explotar els resultats en altres àmbits (com per exemple, articles científics, informes de qualsevol tipus, congressos o concursos), cal posar-se en contacte amb la direcció dels estudis. En cas de tenir el vistiplau de la direcció, aquest treball suplementari es podria dur a terme una vegada el TFG ha estat avaluat. 

Tot i que les activitats formatives dels tallers (sessions magistrals, seminaris, tribunals i mentories) són presencials, les tutories de TFG no ho són necessàriament.  Es planificarà un nombre fix de tutories amb els alumnes (al voltant de 7 en tot el curs). Els estudiants també podran demanar tutories extraordinàries, que es realitzaran si el/la tutor/a ho creu oportú.

Hi ha la possibilitat que el tutor convoqui una o més sessions públiques en què els autors dels treball hauran d’exposar o debatre’n els aspectes principals. Aquestes sessions serviran per a què la resta d’estudiants i la comunitat universitària en general puguin beneficiar-se de les aportacions realitzades pels treballs. A això cal sumar-hi la cerca, lectura i elaboració de recensions/comentaris de text sobre bibliografia; així com la recopilació d’informació a través de les TICs o plataformes virtuals i a través de visites a les empreses i/o entrevistes a professionals. Per últim, els estudiants tenen la responsabilitat d’elaborar el TFG en la seva integritat de manera autònoma.

El TFG està inclòs en el marc educatiu de la UPF EDvolució.

Avaluació

La nota final serà el resultat de l’avaluació de dues parts:

 • Avaluació de seguiment per part del tutor (40% de la nota final).

 • Avaluació final del projecte, estudi, memòria o treball per part del tutor (60% de la nota final).

El TFG s’aprova si s’assoleix una nota mitjana final igual o superior a 5 sobre 10. La presentació pública i el seguiment de les tutories no són recuperables.

El treball o memòria en pdf s’haurà de penjar a una tasca oberta a l’Aula Global. Es recomana també signar electrònicament l’autorització a publicar-lo al repositori, a través de l'enllaç proporcionat a l'aula global.

En cas de suspendre el TFG en el període d’avaluació ordinària, es podrà presentar durant el període de recuperacions del mes de juliol. L’avaluació en el període de recuperació seguirà els mateixos criteris que en el període ordinari.

Bibliografia i recursos d'informació

Santana, Eva (2021). El plan de comunicación paso a paso. Barcelona: Hoaki Books.