Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

22441 - Treball Fi de Grau


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
22441 - Treball Fi de Grau
Àmbit:
---
Crèdits:
10.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Treball fi d'estudis: Grup 1: Català, Castellà
Grup 2: Català
Professorat:
Linda Gale Jones , Victor Eduardo Farias Zurita, Xavier Ferrer Gallardo, Pol Capdevila Castells, Jose Maria Fradera Barcelo, Maria Dasca Batalla, Daniele Cozzoli , Meritxell Ferrer Martin, Javier Aparicio Maydeu, Jorge Alberto Luengo Sanchez, Nausikaa el Mecky , David Martin Block Allen, Pol Dalmau Palet, Marta Jorba Grau, Marija Blaskovic , Jorge Ibañez Fanes, Maria Betlem Castella Pujols, Pere Gifra Adroher, Ana Delgado Hervas, Maria Victoria Cirlot Valenzuela, José María Micó Juan, Alexandre Coello de la Rosa, Eduardo Cairol Carabi, Rosa Cerarols Ramirez, Joaquim Albareda Salvado, Elena Rufat Perello, Raquel Bouso Garcia, Jacobo Zabalo Puig, Maria Concepcio Janue Miret, Josep Maria Castella Lidon, Claudia Contente , Alberto Garcia Balaña, Antonino Firenze , Eva March Roig, Sonia Fatima Arribas Verdugo
Periode d'Impartició:
Primer trimestre o Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura té per objectiu l’elaboració i la presentació del Treball de Fi de Grau, i es complementa amb tutories personalitzades i un mínim de dues sessions generals orientatives (una al segon trimestre del curs anterior i l’altre al primer trimestre del curs en què matriculi el TFG). Aquestes sessions tenen per objectiu orientar l’alumnat a l’hora de sol·licitar l'assignació de director/a i concebre i materialitzar el treball que millor s’ajusti als seus interessos, a allò que ha après al llarg dels estudis i al temps del què disposa per realitzar-lo.

L'objectiu final del TFG és demostrar per mitjà d'un treball escrit que, durant la carrera, l'estudiant ha adquirit uns coneixements, unes habilitats i unes competències que el faculten per elaborar amb rigor un treball acadèmic d'una extensió i complexitat superior als treballs fets per a les assignatures de grau. És tracta d'un exercici d'una certa ambició en el qual es pretén interpretar de manera raonada i competent textos escrits, testimonis iconogràfics, dades estadístiques, documents històrics i cartogràfics, etc. amb vistes a elaborar i formular una opinió pròpia convenientment justificada i argumentada que reflecteixi la complexitat del fenomen o de l'obra estudiats.

Naturalment, cal que aquesta demostració constitueixi en si mateixa un procés d'aprenentatge que permeti a l'estudiant adquirir coneixements nous, però també integrar i aplicar allò que ha après al llarg de la seva carrera, tot emprant metodologies de recerca transversals i, en tot cas, adequades al perfil escollit i a l'objecte d'estudi. Els tipus de treball pels quals finalment s'opti poden ser molt diversos: el treball pot consistir en un estudi, un projecte, una memòria, un estat de la qüestió amb anàlisis crítiques, una edició de textos o altres modalitats en què es posi de manifest que s'ha assolit l'objectiu final del TFG.

El treball pot ser de recerca en sentit propi, és a dir, que aporti una innovació o una mirada nova a un tema, obra o autor, o bé pot ser-ho en sentit ampli, si l’estudiant hi presenta una recerca d’informació que l’ha enriquit i ha consolidat el seu aprenentatge, encara que no hagi aportat res estrictament nou al camp estudiat. Tant en un cas com en l’altre, el text resultant ha de ser un discurs propi de l’estudiant i no el mer resum, repetició mimètica o compilació mecànica de les fonts emprades. 

L'estudiant podrà comptar amb l'orientació i l'assessorament del director o la directora que li hagi estat assignat, que és també qui farà el seguiment del treball i n'autoritzarà la seva presentació.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

Instrumentals

1. Competència per reconèixer, interpretar i emprar informació formalitzada a través de documents de caràcter verbal (textos), plàstic (obres d'art) i codificada (mapes, gràfiques, etc).

2. Capacitat de relacionar entre si informacions i documents de mena diversa, procedents de diferents especialitats amb una perspectiva  transversal i integradora.

3. Competència per trobar i seleccionar informació de l'àmbit acadèmic amb mitjans tradicionals i informàtics.

4. Capacitat per sintetitzar, reelaborar, gestionar, formalitzar, transmetre i comunicar aquesta informació de manera pertinent i apropiada segons criteris acadèmics. 

 

Sistèmiques

1.  Creativitat.

2. Capacitat d’aprenentatge autònom i de formació continuada.

 

 

1. Competència per elaborar un treball acadèmic  extens i per defensar-lo oralment en públic.

2. Capacitat de conèixer i manejar els estudis monogràfics i la bibliografia imprescindible per abordar un treball amb les característiques i els objectius del TFG.

3.  A l'hora de redactar i de defensar oralment el treball, competència per utilitzar les llengües catalana, castellana o anglesa amb el nivell de correcció i propietat exigibles als graduats en Humanitats.

 

 

Resultats de l'aprenentatge

En finalitzar el seu TFG, l'estudiant
- serà capaç d'identificar problemàtiques humanístiques (culturals) a partir de documents artístics, històrics, filosòfics i literaris
- sabrà aplicar els seus coneixements, i combinar-los de manera transdisciplinària, per a resoldre problemàtiques humanístiques (culturals)
- podrà transmetre (oralment i per escrit) informacions, idees i solucions a problemàtiques humanístiques
- serà capaç d'aportar propostes d'estudi per ampliar les anàlisis d'unes problemàtiques concretes
- sabrà utilitzar diferents metodologies d'anàlisi per estructurar un treball d'humanitats
- podrà comunicar i exposar de forma autònoma punts de vista contrastats i personals
 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En finalitzar el seu TFG, l'estudiant serà capaç d'identificar problemàtiques humanístiques (culturals i de benestar social) a partir de documents artístics, històrics, filosòfics i literaris.
 
 # ODS 4 : la redacció del TFG contribueix a consolidar una formació de qualitat dels estudiants per animar-los a ser també formadors o transmissor d'una educació de qualitat
 # ODS 5: la preparació i l'eboració del TFG permet als estudiants valorar i visibilitzar les diferències de gènere contribuint a fomentar la igualtat i promoure l'empoderament de les dones.

Prerequisits

És necessari estar matriculat/da a 4t curs del Grau d'Humanitats i tenir 130 ECTs superats per poder sol·licitar la inscripció al TFG.

Continguts

Atès que el contingut fonamental d'aquesta assignatura serà la realització del treball de final de grau, que és individual i que pot ser d'índole molt diversa, l'assignatura no està formada per blocs de contingut. Hi haurà en canvi un mínim de dues sessions en què s'informarà als estudiants sobre el punts següents:

 • Característiques i objectius del TFG
 • Inscripció del TFG
 • Direcció dels treballs i criteris a l'hora d'assignar-la
 • Dipòsit del TFG
 • Característiques de l’avaluació del TFG
 • Qüestions metodològiques relatives a  treballs de recerca

Metodologia docent

Tenint en compte la diversitat de TFGs que es poden presentar, la metodologia docent general que es pot mencionar seria l'equivalent d'un "estudi de cas", o bé les metodologies adequades per a l'elaboració d'un projecte a l'àmbit de les Humanitats.

Avaluació

El TFG de l'estudiant ha de comptar amb l'autorització del dipòsit per part del/la seu/va director/a que redacta un informe de seguiment on també indica una valoració i altres informacions útils per a la seva avaluació. Un tribunal constituït per dos professors del Departament avalua finalment el TFG, tenint en compte, entre altres, els criteris següents:

 • l’agudesa analítica
 • la precisió i la coherència de l’argumentació
 • la correcció i la claredat expositiva
 • la correcció formal en relació als paràmetres de l’escriptura acadèmica
 • la amplitud i pertinença de les fonts consultades
 • la originalitat en el tema, l'enfocament i les conclusions

 Per a més informació es pot consultar la Instrucció sobre el procediment d'organització del Treball de Fi de Grau (a la pàgina Web de la Facultat d'Humanitats) on es recull tota la informació sobre el TFG i els tràmits relacionats.

 

Els estudiants que hagin obtingut Matrícula d'Honor seran convocats, un cop fetes públiques les qualificacions, a una defensa oral del seu treball per optar al Premi al Millor TFG d'Humanitats del curs. Aquesta defensa tindrà lloc en la primera quinzena de juliol davant un tribunal amb representació dels quatre itineraris.

L'acte de defensa seguirà l'esquema següent i en conjunt no superarà els 30 minuts:

 1. Exposició sintètica de l'estudiant sobre el contingut del treball (10 minuts aproximadament).
 2. Consideracions i preguntes per part del tribunal i respostes de l'estudiant (15 minuts aproximadament). Durant aquesta fase, el tribunal donarà la paraula al director/a del treball perquè intervingui expressant la seva opinió sobre el treball realitzat per l’estudiant i sobre les qüestions plantejades.

La defensa oral per optar al Premi al Millor Treball de Fi de Grau  podrà ser en català, en castellà o en anglès. En el cas dels estudiants amb necessitats acadèmiques especials que ho sol·licitin, l’acte s’hi adaptarà en els espais, equipaments, format, duració, etc.

El calendari del procediment del curs 2021-2022 queda sotmès a la instrucció anual dictada per Degà.

Bibliografia i recursos d'informació

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb i  Joseph M. Williams (1995). Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona: Gedisa, 2004 (1ª reimpressió).

Castelló, Montserrat (coord.) (2007). Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Conocimientos y estrategias. Barcelona: Graó.

Cervera, Ángel i Miguel Salas (1998). Cómo se hace un trabajo escrito. Madrid: Laberinto.

Coromina, Eusebi, Xavier Casacuberta i Dolors Quintana (2000). El Treball de Recerca: procés d’elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic: Eumo.

Creme, Phyllis; Lea, Mary R. (2000). Escribir en la universidad. Barcelona: Gedisa. [Original: Writing at University. A Guide for Students. 1997. Filadèlfia: Open University Press.]

Eco, Umberto (1982). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Barcelona: Gedisa, 2001.

Martínez de Sousa, José (2004). Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, José (2005). Manual de edición y autoedición. Madrid: Pirámide. Segunda edición.

Mestres, Josep M.; Costa, Joan; Oliva, Mireia i Fité, Ricard (1995). Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. Barcelona: Eumo Editorial, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra i Associació de Mestres Rosa Sensat.

Rubio, Joana i Puigpelat, Francesc (2000). Com parlar bé en públic. Barcelona: Pòrtic.

Sanmartín Arce, Ricardo (2003). Observar, escuchar, comparar, escribir. La práctica de la investigación cualitativa. Barcelona: Ariel. 

Walker, Melissa (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa. Traducció de J.A. Álvarez. [Original: Writing Research Papers. Quarta edició, 1997. Nova York: Norton & Company.]

 

Recursos informatius

Dins l'espai dedicat al TFG dins la web de la Facultat d’Humanitats (https://www.upf.edu/web/humanitats/tfg-humanitats)  es posarà a l'abast dels estudiants matriculats i dels docents que els tutoritzin la principal documentació sobre el TFG en el Grau d'Humanitats.


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

22441 - Treball Fi de Grau


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
22441 - Treball Fi de Grau
Àmbit:
---
Crèdits:
10.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Treball fi d'estudis: Grup 1: Català, Castellà
Grup 2: Català
Professorat:
Linda Gale Jones , Victor Eduardo Farias Zurita, Xavier Ferrer Gallardo, Pol Capdevila Castells, Jose Maria Fradera Barcelo, Maria Dasca Batalla, Daniele Cozzoli , Meritxell Ferrer Martin, Javier Aparicio Maydeu, Jorge Alberto Luengo Sanchez, Nausikaa el Mecky , David Martin Block Allen, Pol Dalmau Palet, Marta Jorba Grau, Marija Blaskovic , Jorge Ibañez Fanes, Maria Betlem Castella Pujols, Pere Gifra Adroher, Ana Delgado Hervas, Maria Victoria Cirlot Valenzuela, José María Micó Juan, Alexandre Coello de la Rosa, Eduardo Cairol Carabi, Rosa Cerarols Ramirez, Joaquim Albareda Salvado, Elena Rufat Perello, Raquel Bouso Garcia, Jacobo Zabalo Puig, Maria Concepcio Janue Miret, Josep Maria Castella Lidon, Claudia Contente , Alberto Garcia Balaña, Antonino Firenze , Eva March Roig, Sonia Fatima Arribas Verdugo
Periode d'Impartició:
Primer trimestre o Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura té per objectiu l’elaboració i la presentació del Treball de Fi de Grau, i es complementa amb tutories personalitzades i un mínim de dues sessions generals orientatives (una al segon trimestre del curs anterior i l’altre al primer trimestre del curs en què matriculi el TFG). Aquestes sessions tenen per objectiu orientar l’alumnat a l’hora de sol·licitar l'assignació de director/a i concebre i materialitzar el treball que millor s’ajusti als seus interessos, a allò que ha après al llarg dels estudis i al temps del què disposa per realitzar-lo.

L'objectiu final del TFG és demostrar per mitjà d'un treball escrit que, durant la carrera, l'estudiant ha adquirit uns coneixements, unes habilitats i unes competències que el faculten per elaborar amb rigor un treball acadèmic d'una extensió i complexitat superior als treballs fets per a les assignatures de grau. És tracta d'un exercici d'una certa ambició en el qual es pretén interpretar de manera raonada i competent textos escrits, testimonis iconogràfics, dades estadístiques, documents històrics i cartogràfics, etc. amb vistes a elaborar i formular una opinió pròpia convenientment justificada i argumentada que reflecteixi la complexitat del fenomen o de l'obra estudiats.

Naturalment, cal que aquesta demostració constitueixi en si mateixa un procés d'aprenentatge que permeti a l'estudiant adquirir coneixements nous, però també integrar i aplicar allò que ha après al llarg de la seva carrera, tot emprant metodologies de recerca transversals i, en tot cas, adequades al perfil escollit i a l'objecte d'estudi. Els tipus de treball pels quals finalment s'opti poden ser molt diversos: el treball pot consistir en un estudi, un projecte, una memòria, un estat de la qüestió amb anàlisis crítiques, una edició de textos o altres modalitats en què es posi de manifest que s'ha assolit l'objectiu final del TFG.

El treball pot ser de recerca en sentit propi, és a dir, que aporti una innovació o una mirada nova a un tema, obra o autor, o bé pot ser-ho en sentit ampli, si l’estudiant hi presenta una recerca d’informació que l’ha enriquit i ha consolidat el seu aprenentatge, encara que no hagi aportat res estrictament nou al camp estudiat. Tant en un cas com en l’altre, el text resultant ha de ser un discurs propi de l’estudiant i no el mer resum, repetició mimètica o compilació mecànica de les fonts emprades. 

L'estudiant podrà comptar amb l'orientació i l'assessorament del director o la directora que li hagi estat assignat, que és també qui farà el seguiment del treball i n'autoritzarà la seva presentació.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

Instrumentals

1. Competència per reconèixer, interpretar i emprar informació formalitzada a través de documents de caràcter verbal (textos), plàstic (obres d'art) i codificada (mapes, gràfiques, etc).

2. Capacitat de relacionar entre si informacions i documents de mena diversa, procedents de diferents especialitats amb una perspectiva  transversal i integradora.

3. Competència per trobar i seleccionar informació de l'àmbit acadèmic amb mitjans tradicionals i informàtics.

4. Capacitat per sintetitzar, reelaborar, gestionar, formalitzar, transmetre i comunicar aquesta informació de manera pertinent i apropiada segons criteris acadèmics. 

 

Sistèmiques

1.  Creativitat.

2. Capacitat d’aprenentatge autònom i de formació continuada.

 

 

1. Competència per elaborar un treball acadèmic  extens i per defensar-lo oralment en públic.

2. Capacitat de conèixer i manejar els estudis monogràfics i la bibliografia imprescindible per abordar un treball amb les característiques i els objectius del TFG.

3.  A l'hora de redactar i de defensar oralment el treball, competència per utilitzar les llengües catalana, castellana o anglesa amb el nivell de correcció i propietat exigibles als graduats en Humanitats.

 

 

Resultats de l'aprenentatge

En finalitzar el seu TFG, l'estudiant
- serà capaç d'identificar problemàtiques humanístiques (culturals) a partir de documents artístics, històrics, filosòfics i literaris
- sabrà aplicar els seus coneixements, i combinar-los de manera transdisciplinària, per a resoldre problemàtiques humanístiques (culturals)
- podrà transmetre (oralment i per escrit) informacions, idees i solucions a problemàtiques humanístiques
- serà capaç d'aportar propostes d'estudi per ampliar les anàlisis d'unes problemàtiques concretes
- sabrà utilitzar diferents metodologies d'anàlisi per estructurar un treball d'humanitats
- podrà comunicar i exposar de forma autònoma punts de vista contrastats i personals
 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En finalitzar el seu TFG, l'estudiant serà capaç d'identificar problemàtiques humanístiques (culturals i de benestar social) a partir de documents artístics, històrics, filosòfics i literaris.
 
 # ODS 4 : la redacció del TFG contribueix a consolidar una formació de qualitat dels estudiants per animar-los a ser també formadors o transmissor d'una educació de qualitat
 # ODS 5: la preparació i l'eboració del TFG permet als estudiants valorar i visibilitzar les diferències de gènere contribuint a fomentar la igualtat i promoure l'empoderament de les dones.

Prerequisits

És necessari estar matriculat/da a 4t curs del Grau d'Humanitats i tenir 130 ECTs superats per poder sol·licitar la inscripció al TFG.

Continguts

Atès que el contingut fonamental d'aquesta assignatura serà la realització del treball de final de grau, que és individual i que pot ser d'índole molt diversa, l'assignatura no està formada per blocs de contingut. Hi haurà en canvi un mínim de dues sessions en què s'informarà als estudiants sobre el punts següents:

 • Característiques i objectius del TFG
 • Inscripció del TFG
 • Direcció dels treballs i criteris a l'hora d'assignar-la
 • Dipòsit del TFG
 • Característiques de l’avaluació del TFG
 • Qüestions metodològiques relatives a  treballs de recerca

Metodologia docent

Tenint en compte la diversitat de TFGs que es poden presentar, la metodologia docent general que es pot mencionar seria l'equivalent d'un "estudi de cas", o bé les metodologies adequades per a l'elaboració d'un projecte a l'àmbit de les Humanitats.

Avaluació

El TFG de l'estudiant ha de comptar amb l'autorització del dipòsit per part del/la seu/va director/a que redacta un informe de seguiment on també indica una valoració i altres informacions útils per a la seva avaluació. Un tribunal constituït per dos professors del Departament avalua finalment el TFG, tenint en compte, entre altres, els criteris següents:

 • l’agudesa analítica
 • la precisió i la coherència de l’argumentació
 • la correcció i la claredat expositiva
 • la correcció formal en relació als paràmetres de l’escriptura acadèmica
 • la amplitud i pertinença de les fonts consultades
 • la originalitat en el tema, l'enfocament i les conclusions

 Per a més informació es pot consultar la Instrucció sobre el procediment d'organització del Treball de Fi de Grau (a la pàgina Web de la Facultat d'Humanitats) on es recull tota la informació sobre el TFG i els tràmits relacionats.

 

Els estudiants que hagin obtingut Matrícula d'Honor seran convocats, un cop fetes públiques les qualificacions, a una defensa oral del seu treball per optar al Premi al Millor TFG d'Humanitats del curs. Aquesta defensa tindrà lloc en la primera quinzena de juliol davant un tribunal amb representació dels quatre itineraris.

L'acte de defensa seguirà l'esquema següent i en conjunt no superarà els 30 minuts:

 1. Exposició sintètica de l'estudiant sobre el contingut del treball (10 minuts aproximadament).
 2. Consideracions i preguntes per part del tribunal i respostes de l'estudiant (15 minuts aproximadament). Durant aquesta fase, el tribunal donarà la paraula al director/a del treball perquè intervingui expressant la seva opinió sobre el treball realitzat per l’estudiant i sobre les qüestions plantejades.

La defensa oral per optar al Premi al Millor Treball de Fi de Grau  podrà ser en català, en castellà o en anglès. En el cas dels estudiants amb necessitats acadèmiques especials que ho sol·licitin, l’acte s’hi adaptarà en els espais, equipaments, format, duració, etc.

El calendari del procediment del curs 2021-2022 queda sotmès a la instrucció anual dictada per Degà.

Bibliografia i recursos d'informació

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb i  Joseph M. Williams (1995). Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona: Gedisa, 2004 (1ª reimpressió).

Castelló, Montserrat (coord.) (2007). Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Conocimientos y estrategias. Barcelona: Graó.

Cervera, Ángel i Miguel Salas (1998). Cómo se hace un trabajo escrito. Madrid: Laberinto.

Coromina, Eusebi, Xavier Casacuberta i Dolors Quintana (2000). El Treball de Recerca: procés d’elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic: Eumo.

Creme, Phyllis; Lea, Mary R. (2000). Escribir en la universidad. Barcelona: Gedisa. [Original: Writing at University. A Guide for Students. 1997. Filadèlfia: Open University Press.]

Eco, Umberto (1982). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Barcelona: Gedisa, 2001.

Martínez de Sousa, José (2004). Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, José (2005). Manual de edición y autoedición. Madrid: Pirámide. Segunda edición.

Mestres, Josep M.; Costa, Joan; Oliva, Mireia i Fité, Ricard (1995). Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. Barcelona: Eumo Editorial, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra i Associació de Mestres Rosa Sensat.

Rubio, Joana i Puigpelat, Francesc (2000). Com parlar bé en públic. Barcelona: Pòrtic.

Sanmartín Arce, Ricardo (2003). Observar, escuchar, comparar, escribir. La práctica de la investigación cualitativa. Barcelona: Ariel. 

Walker, Melissa (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa. Traducció de J.A. Álvarez. [Original: Writing Research Papers. Quarta edició, 1997. Nova York: Norton & Company.]

 

Recursos informatius

Dins l'espai dedicat al TFG dins la web de la Facultat d’Humanitats (https://www.upf.edu/web/humanitats/tfg-humanitats)  es posarà a l'abast dels estudiants matriculats i dels docents que els tutoritzin la principal documentació sobre el TFG en el Grau d'Humanitats.


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

22441 - Treball Fi de Grau


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
22441 - Treball Fi de Grau
Àmbit:
---
Crèdits:
10.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Treball fi d'estudis: Grup 1: Català, Castellà
Grup 2: Català
Professorat:
Linda Gale Jones , Victor Eduardo Farias Zurita, Xavier Ferrer Gallardo, Pol Capdevila Castells, Jose Maria Fradera Barcelo, Maria Dasca Batalla, Daniele Cozzoli , Meritxell Ferrer Martin, Javier Aparicio Maydeu, Jorge Alberto Luengo Sanchez, Nausikaa el Mecky , David Martin Block Allen, Pol Dalmau Palet, Marta Jorba Grau, Marija Blaskovic , Jorge Ibañez Fanes, Maria Betlem Castella Pujols, Pere Gifra Adroher, Ana Delgado Hervas, Maria Victoria Cirlot Valenzuela, José María Micó Juan, Alexandre Coello de la Rosa, Eduardo Cairol Carabi, Rosa Cerarols Ramirez, Joaquim Albareda Salvado, Elena Rufat Perello, Raquel Bouso Garcia, Jacobo Zabalo Puig, Maria Concepcio Janue Miret, Josep Maria Castella Lidon, Claudia Contente , Alberto Garcia Balaña, Antonino Firenze , Eva March Roig, Sonia Fatima Arribas Verdugo
Periode d'Impartició:
Primer trimestre o Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura té per objectiu l’elaboració i la presentació del Treball de Fi de Grau, i es complementa amb tutories personalitzades i un mínim de dues sessions generals orientatives (una al segon trimestre del curs anterior i l’altre al primer trimestre del curs en què matriculi el TFG). Aquestes sessions tenen per objectiu orientar l’alumnat a l’hora de sol·licitar l'assignació de director/a i concebre i materialitzar el treball que millor s’ajusti als seus interessos, a allò que ha après al llarg dels estudis i al temps del què disposa per realitzar-lo.

L'objectiu final del TFG és demostrar per mitjà d'un treball escrit que, durant la carrera, l'estudiant ha adquirit uns coneixements, unes habilitats i unes competències que el faculten per elaborar amb rigor un treball acadèmic d'una extensió i complexitat superior als treballs fets per a les assignatures de grau. És tracta d'un exercici d'una certa ambició en el qual es pretén interpretar de manera raonada i competent textos escrits, testimonis iconogràfics, dades estadístiques, documents històrics i cartogràfics, etc. amb vistes a elaborar i formular una opinió pròpia convenientment justificada i argumentada que reflecteixi la complexitat del fenomen o de l'obra estudiats.

Naturalment, cal que aquesta demostració constitueixi en si mateixa un procés d'aprenentatge que permeti a l'estudiant adquirir coneixements nous, però també integrar i aplicar allò que ha après al llarg de la seva carrera, tot emprant metodologies de recerca transversals i, en tot cas, adequades al perfil escollit i a l'objecte d'estudi. Els tipus de treball pels quals finalment s'opti poden ser molt diversos: el treball pot consistir en un estudi, un projecte, una memòria, un estat de la qüestió amb anàlisis crítiques, una edició de textos o altres modalitats en què es posi de manifest que s'ha assolit l'objectiu final del TFG.

El treball pot ser de recerca en sentit propi, és a dir, que aporti una innovació o una mirada nova a un tema, obra o autor, o bé pot ser-ho en sentit ampli, si l’estudiant hi presenta una recerca d’informació que l’ha enriquit i ha consolidat el seu aprenentatge, encara que no hagi aportat res estrictament nou al camp estudiat. Tant en un cas com en l’altre, el text resultant ha de ser un discurs propi de l’estudiant i no el mer resum, repetició mimètica o compilació mecànica de les fonts emprades. 

L'estudiant podrà comptar amb l'orientació i l'assessorament del director o la directora que li hagi estat assignat, que és també qui farà el seguiment del treball i n'autoritzarà la seva presentació.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

Instrumentals

1. Competència per reconèixer, interpretar i emprar informació formalitzada a través de documents de caràcter verbal (textos), plàstic (obres d'art) i codificada (mapes, gràfiques, etc).

2. Capacitat de relacionar entre si informacions i documents de mena diversa, procedents de diferents especialitats amb una perspectiva  transversal i integradora.

3. Competència per trobar i seleccionar informació de l'àmbit acadèmic amb mitjans tradicionals i informàtics.

4. Capacitat per sintetitzar, reelaborar, gestionar, formalitzar, transmetre i comunicar aquesta informació de manera pertinent i apropiada segons criteris acadèmics. 

 

Sistèmiques

1.  Creativitat.

2. Capacitat d’aprenentatge autònom i de formació continuada.

 

 

1. Competència per elaborar un treball acadèmic  extens i per defensar-lo oralment en públic.

2. Capacitat de conèixer i manejar els estudis monogràfics i la bibliografia imprescindible per abordar un treball amb les característiques i els objectius del TFG.

3.  A l'hora de redactar i de defensar oralment el treball, competència per utilitzar les llengües catalana, castellana o anglesa amb el nivell de correcció i propietat exigibles als graduats en Humanitats.

 

 

Resultats de l'aprenentatge

En finalitzar el seu TFG, l'estudiant
- serà capaç d'identificar problemàtiques humanístiques (culturals) a partir de documents artístics, històrics, filosòfics i literaris
- sabrà aplicar els seus coneixements, i combinar-los de manera transdisciplinària, per a resoldre problemàtiques humanístiques (culturals)
- podrà transmetre (oralment i per escrit) informacions, idees i solucions a problemàtiques humanístiques
- serà capaç d'aportar propostes d'estudi per ampliar les anàlisis d'unes problemàtiques concretes
- sabrà utilitzar diferents metodologies d'anàlisi per estructurar un treball d'humanitats
- podrà comunicar i exposar de forma autònoma punts de vista contrastats i personals
 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En finalitzar el seu TFG, l'estudiant serà capaç d'identificar problemàtiques humanístiques (culturals i de benestar social) a partir de documents artístics, històrics, filosòfics i literaris.
 
 # ODS 4 : la redacció del TFG contribueix a consolidar una formació de qualitat dels estudiants per animar-los a ser també formadors o transmissor d'una educació de qualitat
 # ODS 5: la preparació i l'eboració del TFG permet als estudiants valorar i visibilitzar les diferències de gènere contribuint a fomentar la igualtat i promoure l'empoderament de les dones.

Prerequisits

És necessari estar matriculat/da a 4t curs del Grau d'Humanitats i tenir 130 ECTs superats per poder sol·licitar la inscripció al TFG.

Continguts

Atès que el contingut fonamental d'aquesta assignatura serà la realització del treball de final de grau, que és individual i que pot ser d'índole molt diversa, l'assignatura no està formada per blocs de contingut. Hi haurà en canvi un mínim de dues sessions en què s'informarà als estudiants sobre el punts següents:

 • Característiques i objectius del TFG
 • Inscripció del TFG
 • Direcció dels treballs i criteris a l'hora d'assignar-la
 • Dipòsit del TFG
 • Característiques de l’avaluació del TFG
 • Qüestions metodològiques relatives a  treballs de recerca

Metodologia docent

Tenint en compte la diversitat de TFGs que es poden presentar, la metodologia docent general que es pot mencionar seria l'equivalent d'un "estudi de cas", o bé les metodologies adequades per a l'elaboració d'un projecte a l'àmbit de les Humanitats.

Avaluació

El TFG de l'estudiant ha de comptar amb l'autorització del dipòsit per part del/la seu/va director/a que redacta un informe de seguiment on també indica una valoració i altres informacions útils per a la seva avaluació. Un tribunal constituït per dos professors del Departament avalua finalment el TFG, tenint en compte, entre altres, els criteris següents:

 • l’agudesa analítica
 • la precisió i la coherència de l’argumentació
 • la correcció i la claredat expositiva
 • la correcció formal en relació als paràmetres de l’escriptura acadèmica
 • la amplitud i pertinença de les fonts consultades
 • la originalitat en el tema, l'enfocament i les conclusions

 Per a més informació es pot consultar la Instrucció sobre el procediment d'organització del Treball de Fi de Grau (a la pàgina Web de la Facultat d'Humanitats) on es recull tota la informació sobre el TFG i els tràmits relacionats.

 

Els estudiants que hagin obtingut Matrícula d'Honor seran convocats, un cop fetes públiques les qualificacions, a una defensa oral del seu treball per optar al Premi al Millor TFG d'Humanitats del curs. Aquesta defensa tindrà lloc en la primera quinzena de juliol davant un tribunal amb representació dels quatre itineraris.

L'acte de defensa seguirà l'esquema següent i en conjunt no superarà els 30 minuts:

 1. Exposició sintètica de l'estudiant sobre el contingut del treball (10 minuts aproximadament).
 2. Consideracions i preguntes per part del tribunal i respostes de l'estudiant (15 minuts aproximadament). Durant aquesta fase, el tribunal donarà la paraula al director/a del treball perquè intervingui expressant la seva opinió sobre el treball realitzat per l’estudiant i sobre les qüestions plantejades.

La defensa oral per optar al Premi al Millor Treball de Fi de Grau  podrà ser en català, en castellà o en anglès. En el cas dels estudiants amb necessitats acadèmiques especials que ho sol·licitin, l’acte s’hi adaptarà en els espais, equipaments, format, duració, etc.

El calendari del procediment del curs 2021-2022 queda sotmès a la instrucció anual dictada per Degà.

Bibliografia i recursos d'informació

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb i  Joseph M. Williams (1995). Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona: Gedisa, 2004 (1ª reimpressió).

Castelló, Montserrat (coord.) (2007). Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Conocimientos y estrategias. Barcelona: Graó.

Cervera, Ángel i Miguel Salas (1998). Cómo se hace un trabajo escrito. Madrid: Laberinto.

Coromina, Eusebi, Xavier Casacuberta i Dolors Quintana (2000). El Treball de Recerca: procés d’elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic: Eumo.

Creme, Phyllis; Lea, Mary R. (2000). Escribir en la universidad. Barcelona: Gedisa. [Original: Writing at University. A Guide for Students. 1997. Filadèlfia: Open University Press.]

Eco, Umberto (1982). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Barcelona: Gedisa, 2001.

Martínez de Sousa, José (2004). Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, José (2005). Manual de edición y autoedición. Madrid: Pirámide. Segunda edición.

Mestres, Josep M.; Costa, Joan; Oliva, Mireia i Fité, Ricard (1995). Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. Barcelona: Eumo Editorial, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra i Associació de Mestres Rosa Sensat.

Rubio, Joana i Puigpelat, Francesc (2000). Com parlar bé en públic. Barcelona: Pòrtic.

Sanmartín Arce, Ricardo (2003). Observar, escuchar, comparar, escribir. La práctica de la investigación cualitativa. Barcelona: Ariel. 

Walker, Melissa (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa. Traducció de J.A. Álvarez. [Original: Writing Research Papers. Quarta edició, 1997. Nova York: Norton & Company.]

 

Recursos informatius

Dins l'espai dedicat al TFG dins la web de la Facultat d’Humanitats (https://www.upf.edu/web/humanitats/tfg-humanitats)  es posarà a l'abast dels estudiants matriculats i dels docents que els tutoritzin la principal documentació sobre el TFG en el Grau d'Humanitats.