Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

22093 - Documental Periodístic


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
22093 - Documental Periodístic
Crèdits:
4.0
Curs:
717 - Grau en Periodisme: 4
425 - Grau en Periodisme: 3
425 - Grau en Periodisme: 4
717 - Grau en Periodisme: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Josep Serra Mateu, Christoph Rudolf Pasour
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura proposa afrontar un primer documental periodístic de principi a final. Des de la recerca i definició del tema, passant pel rodatge i la postproducció segons un estil i un tractament intencionats, fins a l’organització de la producció i, en última instància, trobar l’accés a l’audiència.

Al llarg del trimestre s’alternarà la pràctica sobre com desenvolupa ri fer un documental periodístic curt, amb aspectes més teòrics de producció com ara la presentació de la idea –el ‘pitching’-, la cerca de fons documentals, l’estructura del món televisiu, del cinema i de les plataformes digitals, la distribució o les possibilitats professionals.

Competències associades

Competències instrumentals

Comprendre i interpretar de manera pertinent i raonada textos escrits de nivell i caràcter acadèmics.

Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies postures, així com defensar-les públicament.

Ser capaç de comunicar-se amb propietat oralment i per escrit en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya -català i castellà- tant davant d'audiències expertes com davant d'audiències inexpertes.

Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions imprescindibles per a l'activitat acadèmica ordinària.

Competències personals

Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques assignades i negociant opinions discrepants, fins arribar a posicions de consens.

Desenvolupar la capacitat de raonament autònom i amb distància crítica en temes o qüestions controvertits.

Acceptar la diversitat de punts de vista com un ingredient fonamental de la vida acadèmica i consubstancial a la societat contemporània i respectar les opinions discrepants.

Tenir consolidats hàbits d'autodisciplina, d'autoexigència i de rigor en la realització del treball acadèmic, així com l'organització i la correcta temporalització.

Competències sistèmiques

Haver desenvolupat el sentit de la curiositat, així com el desig de conèixer allò que es desconeix, imprescindible en tot procés formatiu i en tota activitat professional amb projecció.

Ser capaç d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i a situacions nous.

Estar capacitat per progressar en els processos de formació i aprenentatge de manera autònoma i contínua.

Competències específiques del Grau

Conèixer els processos informatius i comunicatius i les principals teories que els formalitzen i critiquen.

Conèixer i saber aplicar les tecnologies i els sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre informació.

Conèixer l'impacte social de les tecnologies informatives.

Tenir capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies, oralment i per escrit.

Tenir capacitat i habilitat per comunicar-se en el llenguatge propi de cadascun dels mitjans de comunicació.

Tenir capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i les tècniques informatives i comunicatives.

Tenir capacitat i habilitat per utilitzar els sistemes i recursos informàtics i les seves aplicacions interactives.

Tenir capacitat i habilitat per dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals i digitals.

Tenir capacitat per idear, planificar i executar projectes informatius i comunicatius.

Tenir capacitat i habilitat per buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de fonts o de document que serveixi per a l'elaboració i el processament d'informació.

Tenir capacitat per identificar i analitzar críticament els productes informatius en qualsevol gènere, llenguatge o suport.

Competències específiques de l'assignatura

Saber reconèixer i valorar les característiques del reportatge audiovisual

Tenir capacitat i habilitat per idear, planificar  i executar  diferents tipus de reportatge o documental.

Tenir capacitat i habilitat per experimentar amb els nous formats del gènere.

Tenir capacitat i habilitat per a treballar en un projecte documental amb els estàndars actuals de la professió.

Tenir capacitat i habilitat per presentar i defensar idees i projectes davant d’audiències .especialitzades.

Resultats de l'aprenentatge

En acabar l’assignatura cada alumne/a haurà de ser capaç de poder abordar la producció de documentals periodístics  de principi a final, afrontant tant la part de contingut, com l’aspecte tècnic i formal i les limitacions forçoses que la realitat sempre imposa.

Igualment cada alumne/a disposarà dels recursos necessaris per presentar i defensar una idea o projecte i per poder buscar fórmules de finançament i distribució que el facin possible.  

D’aconseguir-ho s’hauran exercitat tres aptituds fonamentals de l’ofici: la creativitat, la perseverança i l’acceptació de les regles de joc que sovint ens venen imposades.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

5. igualtat de gènere
16. pau, justícia, institucions sòlides

Prerequisits

No hi ha requisits.

Continguts

Què és documental periodístic. Diferents estils, formats, propòsits i plataformes.

La informació com a espectacle.

Els criteris periodístics. L'actualitat i l'anàlisi. Objectivitat i subjectivitat.

Tècniques avançades de documental audiovisual. Com captar els diferents tipus d’acció i com encarar les situacions més habituals.

Trobar la idea. Tema i enfoc. Logline.

Pitching. Presentar i defensar la nostra idea.

Pre-producció: documentació, recerca, logística.

El personatge és a la base de totes les històries. Estratègia  per al seu tractament.

Entrevistar. Tècniques i objectius.

Guió previ-guió final: intencions, narració, tractament.

El paper del periodista: Stand-up, aparició a les entrevistes, veu en off.

Producció: preparació dels equips de rodatge, estratègia, optimització del temps, estil, adapta-se a la realitat

Post-producció: fluxe de treball, estructurar el material, edició, narració, ritme, to.

Postproducció d'àudio. Veu en off, banda sonora, músiques.

Masterització i visionat crític del producte final.

El documental entre el mercat audiovisual i l’expressió artística: diferències i similituds entre gèneres de no ficció, l’aparició de nous gèneres i la hibiridació de formats.

Estructures del sector audiovisual: televisió, cinema, plataformes digitals, el món corporatiu.

Finançament i presentació de projectes. La relació entre la idea i els interessos dels diferents actors implicats.

Metodologia docent

En aquesta assignatura es proposa un aprenentatge vivencial, basat en l’assaig, l’error i l’assimilació de les diferents tècniques i habilitats.

Es treballarà tant de manera presencial com no presencial. Hi haurà una feina que caldrà fer individualment, i una altra que es farà en grup. Els grups es formaran de manera aleatòria.

Així com el procés d’avaluació serà continu, també hi haurà un acompanyament personalitzat dels docents. També s’establiran tutories presencials i no presencials.

L’assignatura reproduirà els processos i pautes que trobem a l'entorn professional i plantejarà situacions, mètodes i dificultats que l’alumnat trobarà al món real.

A partir de les diferents propostes de documental, es triaran les més adients per treballar els fonaments del gènere. A continuació, es treballarà en grup per fer-les realitat.

Tota la pràctica estarà contextualitzada amb diferents blocs teòrics i exemples reals.

Com en la vida professional, la participació i el debat seran necessaris per aprofitar el màxim potencial de l’assignatura.

Avaluació

L’adquisició de coneixements i habilitats es veuran reflectits en un únic documental realitzat en grup. Que s’acabarà al final de l’assignatura i que suposarà el percentatge més important de la nota final.

No hi haurà exàmens, però sí dos treballs individuals, a més del grupal. L’avaluació serà continua. I per aprovar caldrà assistir com a mínim a la mitat de les sessions.

La nota final es conformarà amb els percentatges següents:

-treball en grup:  50%

-treball individual pràctic: 10%

-treball individual teòric: 40%

D’acord amb la proporcionalitat establerta en el sistema universitari, aquest taller permet atorgar una matrícula d’honor entre l’alumnat que arribi o superi la qualificació de 9.

Bibliografia i recursos d'informació

> Avalos del Pino, Carmen : « El Tiempo y la Mirada. Entrevista a Marisol Soto », revista Docs, nº 2, (2007)

> Barbash, Ilisa y Taylor, Lucien: Cross-Cultural Filmmaking, University of California Press, Los Angeles, 1997

> Bricca, Jacob: Documentary editing : principles and practice, Londres: Routledge, 2018.

> Colleyn, Jean Paul: Le Regard Documentarie, Centre Georges Pompidou, Paris, 1999

> Curran Bernard, Sheila: Documentary storytelling: creative nonfiction on screen, Boston: Focal Press, 2011

> Flores, Jesús: Periodismo Transmedia. Fragua 2012

> Ledo, Margarita:Del Cine-Ojo a Dogma 95, Paidós Comunicación, Barcelona, 2004.

> Monaco, James: How to Read a Film, The World of Movies, Media, Multimedia: Language, History Oxford

University Press, 2009.

> Lancaster, K. (2010) DSLR Cinema: Crafting the Film Look. Focal Press.

> Aufderheide, P. (2007) Documentary Film: A Very Short Introduction. Oxford University Press Millerson, G. (2001) Video Production Handbook, Third Edition. FocalPress.

> Musburger, R. (2005) Single-Camera Video Production. Focal Press.

> Rabiger, Michael. Directing the Documentary 2nd ed., Focal Press,1992. Rose, J. (2002) Producing Great Sound for Digital Video. CMP Books.

> Morin, Edgar: El Cine o el Hombre Imaginario. Ensayo de Antropología, Seix Barral, Barcelona, 1961.

> Reisz, Karel: Técnica del Montaje Cinematográfico, Madrid, Taurus, 1986.

> Soler, Llorenç: La realización de documentales y reportajes para televisión, Cims, Barcelona, 1997.

> Bernard, Sheila Curran (2004) Documentary Storytelling for Video and Filmmakers. Burlington, MA: Focal Press. The chapters as follow: Documentary Storytelling. pp. 27-41. Approach. pp. 75-84. Editing. pp. 155-171. Narration. pp. 173-191.

> Hampe, Barry (1997) Making Documentary Films and Reality Videos. A Practical Guide to Planning, Filming, and Editing Documentaries of Real Events. New York: Henry Holt and Co. The chapters as follow: Ethics in Making a Documentary. pp. 77-89. Steps in Producing a Documentary. pp. 93-118. Recording Picture and Sound. pp. 199-217. The Documentary Interview. pp. 263-271.

>  Rabiger, Michael (1998) Directing the Documentary. 3rd Edition. Burlington, MA: Focal Press. The chapters as follow: Ch. 4, Proposing and Pitching a Short Documentary. pp. 51-64. Ch. 17, Point of View and the Storyteller pp. 259-282 Ch. 18, Dramatic Development, Time, and Story Structure pp. 283- 317 Ch. 19, Form, Control, and Style pp. 318-326 Ch. 20, Reenactment, Reconstruction and Docudrama pp. 327-334 Ch. 21, Advanced Research (Preproduction) pp. 339-350 Ch. 22, Values, Ethics, and Choices pp. 351-360 Ch. 23, Proposing an Advanced Documentary pp. 361-369 Ch. 30, Conducting and Shooting Interviews pp. 462-482 4

> Renov, Michael (2010) ‘Toward a Poetics of Documentary’, in Michael Renov (ed.) Theorizing Documentary. New York: Routledge. pp. 12-36.

> Sarjar, Bhaskar & Janet Walker (2010) ‘Introduction: Moving Testimonies’, in Bhaskar Sarkar & Janet Walker (eds) Documentary Testimonies. Global Archives of Suffering. London & New York: Routledge. pp. 1-34.

> Henley, Paul (1998) ‘Film-making and Ethnographic Research’, in Jon Prosser (ed.) Image-based Research. A Sourcebook for Qualitative Researchers. London & New York: Routledge Falmer. pp. 42-59.

> Flittermann-Lewis, Sandy (1998) ‘Documenting the Ineffable. Terror and Memory in Alain Resnais’s Night and Fog’, in Grant, Barry Keith & Jeannette Sloniowski (eds) Documenting the Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video. Detroit: Wayne State University Press. pp. 223- 237.

> Rosenthal, Alan (1996) Writing, Directing, and Producing Documentary Films and Videos. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.

> Barnouw, Erik (1993) Documentary. A History of the Non-fiction Film. New York, Oxford: Oxford University Press.

> Tobias, Michael (1998) The Search for "Reality":-l the Art of Documentary Filmmaking. Studio City, CA: Michael Wiese Productions.

> Renov, Michael (2004) The Subject of Documentary. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.


Curso Académico: 2022/23

3383 - Grado en Periodismo

22093 - Documental Periodístico


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
338 - Facultad de Comunicación
Estudio:
3383 - Grado en Periodismo
Asignatura:
22093 - Documental Periodístico
Créditos:
4.0
Curso:
717 - Grado en Periodismo: 3
717 - Grado en Periodismo: 4
425 - Grado en Periodismo: 4
425 - Grado en Periodismo: 3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Profesorado:
Josep Serra Mateu, Christoph Rudolf Pasour
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

Esta asignatura propone afrontar un primer documental periodístico de principio a final. Desde la investigación y definición del tema, pasando por el rodaje y el montaje según un estilo y un tratamiento intencionados, hasta organizar la producción y, en última instancia, encontrar acceso a la audiencia.

Durante el trimestre se alternará la práctica sobre cómo desarrollar y hacer un documental periodístico corto, con aspectos más teóricos de producción como la presentación y presentación de una idea para documentales (el “pitching”), recaudación de fondos documentales, la estructura del mundo de televisión,  de cine y de los plataformas digitales, la distribución o posibilidades profesionales.

 

Competencias asociadas

Competencias instrumentales

Comprender e interpretar de manera pertinente y razonada textos escritos de nivel y carácter académicos.

Ser capaz de justificar con argumentos consistentes las propias posturas, así como defenderlas públicamente.

Ser capaz de comunicarse con propiedad, oralmente y por escrito, en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Cataluña –catalán y castellano- tanto ante audiencias expertas como inexpertas.

Dominar las herramientas informáticas y sus aplicaciones imprescindibles para la actividad académica ordinaria.

 

Competencias personales

Ser capaz de trabajar en equipo, participando activamente en las tareas asignadas, negociando opiniones discrepantes hasta llegar a posiciones de consenso.

Desarrollar la capacidad de razonamiento autónomo y con distancia crítica en temas o cuestiones controvertidas.

Aceptar la diversidad de puntos de vista como un ingrediente fundamental de la vida académica y consustancial a la sociedad contemporánea y respetar las opiniones discrepantes.

Tener consolidados hábitos de autodisciplina, de auto exigencia y de rigor en la realización del trabajo académico, así como la organización y la correcta temporalización.

 

Competencias sistémicas

Haber desarrollado el sentido de la curiosidad, así como el deseo de conocer lo que se desconoce, imprescindible en todo proceso formativo y en toda actividad profesional con proyección.

Ser capaz de aplicar con flexibilidad y creatividad los conocimientos adquiridos y adaptarlos a contextos y a situaciones nuevos.

Estar capacitado para progresar en los procesos de formación y aprendizaje de manera autónoma y contínua.

Competencias específicas del Grado

Conocer los procesos informativos y comunicativos y las principales teorías que los formalizan y critican.

Conocer y saber aplicar las tecnologías y sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir información.

Conocer el impacto social de las tecnologías informativas.

Tener capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas propias, oralmente y por escrito.

Tener capacidad y habilidad para comunicarse en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación.

Tener capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y las técnicas informativas y comunicativas.

Tener capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.

Tener capacidad y habilidad para diseñar los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales.

Tener capacidad para idear, planificar y ejecutar proyectos informativos y comunicativos.

Tener capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento que sirva para la elaboración y procesamiento de la información.

Tener capacidad para identificar y analizar críticamente los productos informativos de cualquier género, lenguaje o soporte.

 

Competencias específicas de la asignatura

Saber reconocer y valorar las características del documental periodístico.

Tener capacidad y habilidad para idear, planificar y ejecutar diferentes tipos de reportaje o documental.

Tener capacidad y habilidad para experimentar con los nuevos formatos del género.

Tener capacidad y habilidad para trabajar en proyectos documentales con los estándares actuales de la profesión.

Tener capacidad y habilidad para presentar y defender ideas y proyectos ante audiencias especializadas.

Resultados del aprendizaje

Al acabar la asignatura cada alumno/a deberá ser capaz de poder abordar la producción de documentales periodísticos de principio a fin, afrontando tanto la parte de contenido, el aspecto técnico y formal, como las limitaciones que siempre impone la realidad.

Igualmente cada alumno/a dispondrá de los recursos necesarios para presentar y defender una idea o proyecto y para buscar fórmulas de financiación y distribución para hacerlo posible.

De conseguirlo se habrán ejercitado tres aptitudes fundamentales de la profesión: creatividad, perseverancia y aceptación de las reglas de juego que, a menudo, vienen impuestas.

Prerrequisitos

No hay requisitos.

Contenidos

Qué es el documental periodístico. Diferentes estilos, formatos, propósitos y plataformas.

La información como espectáculo

Los criterios periodísticos.  Actualidad y análisis. Objetividad y subjetividad.

Técnicas avanzadas de documental audiovisual. Cómo captar los diferentes tipos de acción y cómo encarar las situaciones más habituales.

Encontrar la idea. Tema y enfoque. Logline.

Pitching. Presentar y defender nuestra idea.

Pre-producción: documentación, investigación, logística.

El personaje es la base de toda historia. Estrategias para su tratamiento.

Entrevista: técnicas y objetivos.

Guión previo versus guión final: intenciones, narración, tratamiento.

El papel del periodista: stand-up, aparición en la historia, voz en off.

Producción: preparación del material de rodaje, estrategia, optimización del tiempo, estilo, adaptarse a la realidad.

Postproducción: flujo de trabajo, estructurar el material, edición, narración, ritmo, tono.

Postproducción de audio: voz en off, banda sonora, músicas.

Masterización y visionado crítico del producto final.

El documental entre el mercado audiovisual y la expresión artística: diferencias y similitudes entre géneros de no ficción, la aparición de nuevos géneros y la hibridación de formatos.

Estructuras del sector audiovisual: televisión, cine, plataformas digitales, el mundo corporativo.

Financiación y presentación de proyectos. La relación entre la idea y los intereses de los diferentes actores implicados.

Metodología docente

En esta asignatura se propone un aprendizaje vivencial, basado en el ensayo y el  error, para asimilar las diferentes técnicas y habilidades.

Se trabajará tanto de forma presencial como no presencial. Se propondrán objetivos para alcanzar de forma individual y objetivos para alcanzar en grupo. Los grupos se formarán de manera aleatoria.

Así como el proceso de evaluación será continuo, también el acompañamiento de los docentes será personalizado. Se establecerán tutorías presenciales y no presenciales.

La asignatura reproducirá los procesos y pautas habituales en el sector profesional. Y planteará situaciones, métodos y dificultades que el alumnado encontrará en el mundo real.

A partir de diferentes propuestas de documental, se escogerán las más adecuadas para trabajar los fundamentos del género. A continuación se trabajará en grupo para materializarlas.

Toda la práctica estará contextualizada con diferentes bloques teóricos y ejemplos reales.

Como en la vida profesional, la participación y el debate serán necesarios para aprovechar al máximo el potencial de la asignatura.

Evaluación

La adquisición de conocimientos y habilidades se verán reflejados en un único documental realizado en grupo, que se acabará al final de la asignatura y que supondrá el porcentaje más importante de la nota final. No habrá exámenes, pero sí dos trabajos individuales y uno grupal. La evaluación será continua. Y para aprobar se deberá asistir , como mínimo, a la mitad de las sesiones.

El total de la nota se conformarse con los siguientes porcentajes:

Trabajo de grupo: 50%

Trabajo individual práctico: 10%

Trabajo individual teórico: 40%

De acuerdo con la proporcionalidad establecida en el sistema universitario, esta asignatura permite otorgar una matrícula de honor entre el alumnado que alcance o supere la calificación de 9.

Bibliografía y recursos de información

> Avalos del Pino, Carmen : « El Tiempo y la Mirada. Entrevista a Marisol Soto », revista Docs, nº 2, (2007)

> Barbash, Ilisa y Taylor, Lucien: Cross-Cultural Filmmaking, University of California Press, Los Angeles, 1997

> Bricca, Jacob: Documentary editing : principles and practice, Londres: Routledge, 2018.

> Colleyn, Jean Paul: Le Regard Documentarie, Centre Georges Pompidou, Paris, 1999

> Curran Bernard, Sheila: Documentary storytelling: creative nonfiction on screen, Boston: Focal Press, 2011

> Flores, Jesús: Periodismo Transmedia. Fragua 2012

> Ledo, Margarita:Del Cine-Ojo a Dogma 95, Paidós Comunicación, Barcelona, 2004.

> Monaco, James: How to Read a Film, The World of Movies, Media, Multimedia: Language, History Oxford

University Press, 2009.

> Lancaster, K. (2010) DSLR Cinema: Crafting the Film Look. Focal Press.

> Aufderheide, P. (2007) Documentary Film: A Very Short Introduction. Oxford University Press Millerson, G. (2001) Video Production Handbook, Third Edition. FocalPress.

> Musburger, R. (2005) Single-Camera Video Production. Focal Press.

> Rabiger, Michael. Directing the Documentary 2nd ed., Focal Press,1992. Rose, J. (2002) Producing Great Sound for Digital Video. CMP Books.

> Morin, Edgar: El Cine o el Hombre Imaginario. Ensayo de Antropología, Seix Barral, Barcelona, 1961.

> Reisz, Karel: Técnica del Montaje Cinematográfico, Madrid, Taurus, 1986.

> Soler, Llorenç: La realización de documentales y reportajes para televisión, Cims, Barcelona, 1997.

> Bernard, Sheila Curran (2004) Documentary Storytelling for Video and Filmmakers. Burlington, MA: Focal Press. The chapters as follow: Documentary Storytelling. pp. 27-41. Approach. pp. 75-84. Editing. pp. 155-171. Narration. pp. 173-191.

> Hampe, Barry (1997) Making Documentary Films and Reality Videos. A Practical Guide to Planning, Filming, and Editing Documentaries of Real Events. New York: Henry Holt and Co. The chapters as follow: Ethics in Making a Documentary. pp. 77-89. Steps in Producing a Documentary. pp. 93-118. Recording Picture and Sound. pp. 199-217. The Documentary Interview. pp. 263-271.

>  Rabiger, Michael (1998) Directing the Documentary. 3rd Edition. Burlington, MA: Focal Press. The chapters as follow: Ch. 4, Proposing and Pitching a Short Documentary. pp. 51-64. Ch. 17, Point of View and the Storyteller pp. 259-282 Ch. 18, Dramatic Development, Time, and Story Structure pp. 283- 317 Ch. 19, Form, Control, and Style pp. 318-326 Ch. 20, Reenactment, Reconstruction and Docudrama pp. 327-334 Ch. 21, Advanced Research (Preproduction) pp. 339-350 Ch. 22, Values, Ethics, and Choices pp. 351-360 Ch. 23, Proposing an Advanced Documentary pp. 361-369 Ch. 30, Conducting and Shooting Interviews pp. 462-482 4

> Renov, Michael (2010) ‘Toward a Poetics of Documentary’, in Michael Renov (ed.) Theorizing Documentary. New York: Routledge. pp. 12-36.

> Sarjar, Bhaskar & Janet Walker (2010) ‘Introduction: Moving Testimonies’, in Bhaskar Sarkar & Janet Walker (eds) Documentary Testimonies. Global Archives of Suffering. London & New York: Routledge. pp. 1-34.

> Henley, Paul (1998) ‘Film-making and Ethnographic Research’, in Jon Prosser (ed.) Image-based Research. A Sourcebook for Qualitative Researchers. London & New York: Routledge Falmer. pp. 42-59.

> Flittermann-Lewis, Sandy (1998) ‘Documenting the Ineffable. Terror and Memory in Alain Resnais’s Night and Fog’, in Grant, Barry Keith & Jeannette Sloniowski (eds) Documenting the Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video. Detroit: Wayne State University Press. pp. 223- 237.

> Rosenthal, Alan (1996) Writing, Directing, and Producing Documentary Films and Videos. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.

> Barnouw, Erik (1993) Documentary. A History of the Non-fiction Film. New York, Oxford: Oxford University Press.

> Tobias, Michael (1998) The Search for "Reality":-l the Art of Documentary Filmmaking. Studio City, CA: Michael Wiese Productions.

> Renov, Michael (2004) The Subject of Documentary. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.


Curso Académico: 2022/23

3383 - Grado en Periodismo

22093 - Documental Periodístico


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
338 - Facultad de Comunicación
Estudio:
3383 - Grado en Periodismo
Asignatura:
22093 - Documental Periodístico
Créditos:
4.0
Curso:
717 - Grado en Periodismo: 3
717 - Grado en Periodismo: 4
425 - Grado en Periodismo: 4
425 - Grado en Periodismo: 3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Profesorado:
Josep Serra Mateu, Christoph Rudolf Pasour
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

Esta asignatura propone afrontar un primer documental periodístico de principio a final. Desde la investigación y definición del tema, pasando por el rodaje y el montaje según un estilo y un tratamiento intencionados, hasta organizar la producción y, en última instancia, encontrar acceso a la audiencia.

Durante el trimestre se alternará la práctica sobre cómo desarrollar y hacer un documental periodístico corto, con aspectos más teóricos de producción como la presentación y presentación de una idea para documentales (el “pitching”), recaudación de fondos documentales, la estructura del mundo de televisión,  de cine y de los plataformas digitales, la distribución o posibilidades profesionales.

 

Competencias asociadas

Competencias instrumentales

Comprender e interpretar de manera pertinente y razonada textos escritos de nivel y carácter académicos.

Ser capaz de justificar con argumentos consistentes las propias posturas, así como defenderlas públicamente.

Ser capaz de comunicarse con propiedad, oralmente y por escrito, en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Cataluña –catalán y castellano- tanto ante audiencias expertas como inexpertas.

Dominar las herramientas informáticas y sus aplicaciones imprescindibles para la actividad académica ordinaria.

 

Competencias personales

Ser capaz de trabajar en equipo, participando activamente en las tareas asignadas, negociando opiniones discrepantes hasta llegar a posiciones de consenso.

Desarrollar la capacidad de razonamiento autónomo y con distancia crítica en temas o cuestiones controvertidas.

Aceptar la diversidad de puntos de vista como un ingrediente fundamental de la vida académica y consustancial a la sociedad contemporánea y respetar las opiniones discrepantes.

Tener consolidados hábitos de autodisciplina, de auto exigencia y de rigor en la realización del trabajo académico, así como la organización y la correcta temporalización.

 

Competencias sistémicas

Haber desarrollado el sentido de la curiosidad, así como el deseo de conocer lo que se desconoce, imprescindible en todo proceso formativo y en toda actividad profesional con proyección.

Ser capaz de aplicar con flexibilidad y creatividad los conocimientos adquiridos y adaptarlos a contextos y a situaciones nuevos.

Estar capacitado para progresar en los procesos de formación y aprendizaje de manera autónoma y contínua.

Competencias específicas del Grado

Conocer los procesos informativos y comunicativos y las principales teorías que los formalizan y critican.

Conocer y saber aplicar las tecnologías y sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir información.

Conocer el impacto social de las tecnologías informativas.

Tener capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas propias, oralmente y por escrito.

Tener capacidad y habilidad para comunicarse en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación.

Tener capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y las técnicas informativas y comunicativas.

Tener capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.

Tener capacidad y habilidad para diseñar los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales.

Tener capacidad para idear, planificar y ejecutar proyectos informativos y comunicativos.

Tener capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento que sirva para la elaboración y procesamiento de la información.

Tener capacidad para identificar y analizar críticamente los productos informativos de cualquier género, lenguaje o soporte.

 

Competencias específicas de la asignatura

Saber reconocer y valorar las características del documental periodístico.

Tener capacidad y habilidad para idear, planificar y ejecutar diferentes tipos de reportaje o documental.

Tener capacidad y habilidad para experimentar con los nuevos formatos del género.

Tener capacidad y habilidad para trabajar en proyectos documentales con los estándares actuales de la profesión.

Tener capacidad y habilidad para presentar y defender ideas y proyectos ante audiencias especializadas.

Resultados del aprendizaje

Al acabar la asignatura cada alumno/a deberá ser capaz de poder abordar la producción de documentales periodísticos de principio a fin, afrontando tanto la parte de contenido, el aspecto técnico y formal, como las limitaciones que siempre impone la realidad.

Igualmente cada alumno/a dispondrá de los recursos necesarios para presentar y defender una idea o proyecto y para buscar fórmulas de financiación y distribución para hacerlo posible.

De conseguirlo se habrán ejercitado tres aptitudes fundamentales de la profesión: creatividad, perseverancia y aceptación de las reglas de juego que, a menudo, vienen impuestas.

Prerrequisitos

No hay requisitos.

Contenidos

Qué es el documental periodístico. Diferentes estilos, formatos, propósitos y plataformas.

La información como espectáculo

Los criterios periodísticos.  Actualidad y análisis. Objetividad y subjetividad.

Técnicas avanzadas de documental audiovisual. Cómo captar los diferentes tipos de acción y cómo encarar las situaciones más habituales.

Encontrar la idea. Tema y enfoque. Logline.

Pitching. Presentar y defender nuestra idea.

Pre-producción: documentación, investigación, logística.

El personaje es la base de toda historia. Estrategias para su tratamiento.

Entrevista: técnicas y objetivos.

Guión previo versus guión final: intenciones, narración, tratamiento.

El papel del periodista: stand-up, aparición en la historia, voz en off.

Producción: preparación del material de rodaje, estrategia, optimización del tiempo, estilo, adaptarse a la realidad.

Postproducción: flujo de trabajo, estructurar el material, edición, narración, ritmo, tono.

Postproducción de audio: voz en off, banda sonora, músicas.

Masterización y visionado crítico del producto final.

El documental entre el mercado audiovisual y la expresión artística: diferencias y similitudes entre géneros de no ficción, la aparición de nuevos géneros y la hibridación de formatos.

Estructuras del sector audiovisual: televisión, cine, plataformas digitales, el mundo corporativo.

Financiación y presentación de proyectos. La relación entre la idea y los intereses de los diferentes actores implicados.

Metodología docente

En esta asignatura se propone un aprendizaje vivencial, basado en el ensayo y el  error, para asimilar las diferentes técnicas y habilidades.

Se trabajará tanto de forma presencial como no presencial. Se propondrán objetivos para alcanzar de forma individual y objetivos para alcanzar en grupo. Los grupos se formarán de manera aleatoria.

Así como el proceso de evaluación será continuo, también el acompañamiento de los docentes será personalizado. Se establecerán tutorías presenciales y no presenciales.

La asignatura reproducirá los procesos y pautas habituales en el sector profesional. Y planteará situaciones, métodos y dificultades que el alumnado encontrará en el mundo real.

A partir de diferentes propuestas de documental, se escogerán las más adecuadas para trabajar los fundamentos del género. A continuación se trabajará en grupo para materializarlas.

Toda la práctica estará contextualizada con diferentes bloques teóricos y ejemplos reales.

Como en la vida profesional, la participación y el debate serán necesarios para aprovechar al máximo el potencial de la asignatura.

Evaluación

La adquisición de conocimientos y habilidades se verán reflejados en un único documental realizado en grupo, que se acabará al final de la asignatura y que supondrá el porcentaje más importante de la nota final. No habrá exámenes, pero sí dos trabajos individuales y uno grupal. La evaluación será continua. Y para aprobar se deberá asistir , como mínimo, a la mitad de las sesiones.

El total de la nota se conformarse con los siguientes porcentajes:

Trabajo de grupo: 50%

Trabajo individual práctico: 10%

Trabajo individual teórico: 40%

De acuerdo con la proporcionalidad establecida en el sistema universitario, esta asignatura permite otorgar una matrícula de honor entre el alumnado que alcance o supere la calificación de 9.

Bibliografía y recursos de información

> Avalos del Pino, Carmen : « El Tiempo y la Mirada. Entrevista a Marisol Soto », revista Docs, nº 2, (2007)

> Barbash, Ilisa y Taylor, Lucien: Cross-Cultural Filmmaking, University of California Press, Los Angeles, 1997

> Bricca, Jacob: Documentary editing : principles and practice, Londres: Routledge, 2018.

> Colleyn, Jean Paul: Le Regard Documentarie, Centre Georges Pompidou, Paris, 1999

> Curran Bernard, Sheila: Documentary storytelling: creative nonfiction on screen, Boston: Focal Press, 2011

> Flores, Jesús: Periodismo Transmedia. Fragua 2012

> Ledo, Margarita:Del Cine-Ojo a Dogma 95, Paidós Comunicación, Barcelona, 2004.

> Monaco, James: How to Read a Film, The World of Movies, Media, Multimedia: Language, History Oxford

University Press, 2009.

> Lancaster, K. (2010) DSLR Cinema: Crafting the Film Look. Focal Press.

> Aufderheide, P. (2007) Documentary Film: A Very Short Introduction. Oxford University Press Millerson, G. (2001) Video Production Handbook, Third Edition. FocalPress.

> Musburger, R. (2005) Single-Camera Video Production. Focal Press.

> Rabiger, Michael. Directing the Documentary 2nd ed., Focal Press,1992. Rose, J. (2002) Producing Great Sound for Digital Video. CMP Books.

> Morin, Edgar: El Cine o el Hombre Imaginario. Ensayo de Antropología, Seix Barral, Barcelona, 1961.

> Reisz, Karel: Técnica del Montaje Cinematográfico, Madrid, Taurus, 1986.

> Soler, Llorenç: La realización de documentales y reportajes para televisión, Cims, Barcelona, 1997.

> Bernard, Sheila Curran (2004) Documentary Storytelling for Video and Filmmakers. Burlington, MA: Focal Press. The chapters as follow: Documentary Storytelling. pp. 27-41. Approach. pp. 75-84. Editing. pp. 155-171. Narration. pp. 173-191.

> Hampe, Barry (1997) Making Documentary Films and Reality Videos. A Practical Guide to Planning, Filming, and Editing Documentaries of Real Events. New York: Henry Holt and Co. The chapters as follow: Ethics in Making a Documentary. pp. 77-89. Steps in Producing a Documentary. pp. 93-118. Recording Picture and Sound. pp. 199-217. The Documentary Interview. pp. 263-271.

>  Rabiger, Michael (1998) Directing the Documentary. 3rd Edition. Burlington, MA: Focal Press. The chapters as follow: Ch. 4, Proposing and Pitching a Short Documentary. pp. 51-64. Ch. 17, Point of View and the Storyteller pp. 259-282 Ch. 18, Dramatic Development, Time, and Story Structure pp. 283- 317 Ch. 19, Form, Control, and Style pp. 318-326 Ch. 20, Reenactment, Reconstruction and Docudrama pp. 327-334 Ch. 21, Advanced Research (Preproduction) pp. 339-350 Ch. 22, Values, Ethics, and Choices pp. 351-360 Ch. 23, Proposing an Advanced Documentary pp. 361-369 Ch. 30, Conducting and Shooting Interviews pp. 462-482 4

> Renov, Michael (2010) ‘Toward a Poetics of Documentary’, in Michael Renov (ed.) Theorizing Documentary. New York: Routledge. pp. 12-36.

> Sarjar, Bhaskar & Janet Walker (2010) ‘Introduction: Moving Testimonies’, in Bhaskar Sarkar & Janet Walker (eds) Documentary Testimonies. Global Archives of Suffering. London & New York: Routledge. pp. 1-34.

> Henley, Paul (1998) ‘Film-making and Ethnographic Research’, in Jon Prosser (ed.) Image-based Research. A Sourcebook for Qualitative Researchers. London & New York: Routledge Falmer. pp. 42-59.

> Flittermann-Lewis, Sandy (1998) ‘Documenting the Ineffable. Terror and Memory in Alain Resnais’s Night and Fog’, in Grant, Barry Keith & Jeannette Sloniowski (eds) Documenting the Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video. Detroit: Wayne State University Press. pp. 223- 237.

> Rosenthal, Alan (1996) Writing, Directing, and Producing Documentary Films and Videos. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.

> Barnouw, Erik (1993) Documentary. A History of the Non-fiction Film. New York, Oxford: Oxford University Press.

> Tobias, Michael (1998) The Search for "Reality":-l the Art of Documentary Filmmaking. Studio City, CA: Michael Wiese Productions.

> Renov, Michael (2004) The Subject of Documentary. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.