Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3312 - Grau en Dret

22048 - Anàlisi d'Estats Comptables


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3312 - Grau en Dret
Assignatura:
22048 - Anàlisi d'Estats Comptables
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
523 - Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia: 5
415 - Grau en Dret: 4
415 - Grau en Dret: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
David Carrion Isbert
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura tracta de l’anàlisi d’empreses en base als estats financers.

 

Després d’una introducció dels objectius de l’assignatura es recorden els conceptes bàsics al voltant dels estats financers, així com les operacions comptables a nivell introductori. A continuació, es tracta l’anàlisi del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de la rendibilitat i del fons de maniobra. També s’estudia l’anàlisi amb dades sectorials.

S’aprofundeixi en cadascun dels temes tractats amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.

 

Assignatura optativa del grau de DRET. Aquesta assignatura té 5 crèdits ECTS i s’imparteix durant el segon trimestre del curs acadèmic.

Competències associades

1.     COMPETÈNCIES GENERALS (C.G.)

 

INSTRUMENTALS

 1. -  Competències per la comunicació oral i escrita
  1. Realització de presentacions en públic en català/castellà
  2. Comprensió de textos escrits en anglès
  3. Redacció d’informes d’anàlisi econòmica-financera en català/castellà
 2. -  Capacitat per la presa de decisions: donats uns comptes anuals extreure conclusions en relació al context 3- Habilitats per l’aplicació de matemàtiques bàsiques en la resolució de problemes.
 3. -  Ús de les eines informàtiques bàsiques (processadors de textos, fulls de càlcul, Power Point, etc.) per la realització de treballs, recerca de documentació i presentació de resultats.

 

INTERPERSONALS

4-  Capacitat d’opinió i crítica en les conclusions a oferir a partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi econòmica-financera

5- Iniciativa en la recerca d’informació per la resolució de problemes

6-  Capacitat per el treball en equip: presa de consciència del món professional, espai per contrastar diferents solucions, necessitat de coordinació

7-  Capacitat per trobar solucions adaptades a l’ètica professional

 

SISTÈMIQUES

8-  Capacitat de gestió de la informació: selecció de les fonts adients i discriminació de dades en la realització de treballs en equip

9-  Aprenentatge a partir de la experiènci

10-  Aplicació del coneixement teòric i eines d’anàlisi a situacions reals

11-  Capacitat per tenir en compte l’adaptació de l’empresa al nou entorn.

 

2.     COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES (C.E.)

 

 1. -  Capacitat d’assimilació dels coneixements bàsics de l’àrea econòmica-financera
  1. Identificació dels objectius, limitacions i usuaris de l’anàlisi dels comptes anuals
  2. Consciència de la existència d’informacions complementàries a l’anàlisi econòmica-financera
 2. -  Capacitat per relacionar coneixements previs a l’àmbit de l’anàlisi econòmica-financera de l’empresa
  1. Interiorització dels conceptes bàsics relatius al: balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
  2. Identificació dels documents informatius dels comptes anuals: memòria, informe de gestió i informe d’auditoria
  3. Capacitat per identificar les pràctiques empresarials no ètiques dels comptes anuals: ocultació, manipulació, comptabilitat creativa
 1. -  Capacitat de diagnosi de la situació patrimonial i financera de l’empresa
  1. Habilitats d’ús de les tècniques d’anàlisi del: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, rendibilitat i fons de maniobra
  2. Avaluació de l’evolució dels: ingressos, despeses, marges i resultats del compte de pèrdues i guanys
  3. Comprensió de les variables que influeixen en l’evolució de la rendibilitat
  4. Comparació amb les dades d’altres empreses del sector
 2. -  Capacitat d’oferir resultats en relació als estats financers
  1. Anàlisi integral dels estats financers
  2. Identificació de problemes i la seva resolució aplicant les tècniques d’anàlisi econòmica-financeres

Resultats de l'aprenentatge

No s’esperen coneixements comptables assolits prèviament.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Es garanteix una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i es promouran oportunitats d´aprenentatge per a tots els alumnes, sense cap mena de distinció.

Prerequisits

No s’esperen coneixements comptables assolits prèviament.

Continguts

A continuació, es descriuen els continguts agrupats per competències. Es distingeix entre conceptes, procediments i actituds sempre que sigui possible.

 

1.  COMPETÈNCIES GENERALS

 

Procediments:

  • Resolució d’exercicis pràctics
  • Redacció d’informes d’anàlisi econòmica-financera
  • Aplicació de matemàtiques bàsiques en la resolució de problemes
  • Ús d’eines informàtiques bàsiques per la realització de treballs, recerca i gestió de documentació i presentació de resultats
  • Aprenentatge a partir de la experiència
  • Aplicació del coneixement teòric i les eines d’anàlisi a la pràctica, amb dades reals

 

Actituds:

  • Analític
  • Opinió i crítica en les conclusions a oferir a partir dels resultats obtinguts
  • Mostrar iniciativa en la recerca d’informació per la resolució de problemes
  • Saber treballar en equip
  • Trobar solucions adaptades a l’ètica professional
  • Comunicació empàtica
  • Comunicació assertiva

 

2.  COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES

 

 1. Capacitat d’assimilació dels coneixements bàsics de l’àrea econòmic-financera
  1. Identificació dels objectius, limitacions i usuaris de l’anàlisi dels comptes anuals

               Conceptes: Concepte d’anàlisi d’estats financers, Els problemes de les empreses i les seves causes. Les limitacions de l’anàlisi d’estats financers.

                 Procediments: Anàlisi i diagnòstic empresarial.

                b. Consciència de la existència d’informacions complementàries a l’anàlisi econòmica-financera

Conceptes: Les dades complementàries a l’anàlisi d’estats financers

 

 1. Capacitat per relacionar coneixements previs a l’àmbit de l’anàlisi econòmica-financera de l’empresa
  1. Interiorització dels conceptes bàsics relatius al: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys.

Conceptes: Concepte de balanç de situació, compte de pèrdues i guanys. Les normes de valoració pels actius i passius.

 

Procediments: Ordenació del balanç de situació i del compte pèrdues i guanys.

 

Actituds: Atendre a la normativa comptable

 

  1. Identificació dels documents informatius dels comptes anuals: memòria, informe de gestió i informe d’auditoria.

 

Conceptes: Concepte de memòria, informe de gestió i informe d’auditoria de comptes

 

 1. Capacitat de diagnosi de la situació patrimonial i financera de l’empresa
  1. Habilitats d’ús de les tècniques d’anàlisi del: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, rendibilitat, fons de maniobra
  2. Avaluació de l’evolució dels: ingressos, despeses, marges i resultats del compte de pèrdues i guanys
  3. Comprensió de les variables que influeixen en la evolució de la rendibilitat Conceptes:
   • Balanç de situació: Les tècniques d’anàlisi, L’estat d’origen i aplicació de fons, Els principals ratis d’avaluació, Poder predictiu dels ratis
   • Compte de pèrdues i guanys: Les tècniques d’anàlisi, El punt d’equilibri, El palanquejament operatiu, Concepte de productivitat, eficàcia i eficiència
   • Rendibilitat: Concepte de rendibilitat econòmica i rendibilitat financera, Concepte de palanquejament financer, l’autofinançament i el creixement.
   • Fons de maniobra: Concepte de fons de maniobra aparent i necessari, Concepte de cicle de maduració.

 

Procediments:

   • Ús de les tècniques d’anàlisi del balanç, Càlcul dels principals ratios,
   • Ús de les tècniques d’anàlisi del compte de pèrdues i guanys, Càlcul de percentatges i gràfics, Anàlisi de les vendes amb ratios, Anàlisi del marge per productes, Càlcul del llindar de rendibilitat, Anàlisi de les despeses,

Anàlisi de la

productivitat, l’eficàcia i l’eficiència.

   • Càlcul de la rendibilitat: Rendibilitat econòmica o rendiment, Rendibilitat financera, Descomposició de la rendibilitat financera, Anàlisi del palanquejament financer, Procés de diagnosi de l’autofinançament, Càlcul de la capacitat de creixement de l’empresa.

 

Actituds: Analític, Resolutiu, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva

 

  1. Comparació amb les dades d’altres empreses del sector

 

Conceptes: Les dades mitjanes, Limitacions de la informació sectorial

 

Procediments: Obtenció d´informació sectorial: bases de dades, Formulació de dades mitjanes, Comparacions   amb les empreses exitoses i fracassades

Actituds: Analític, Resolutiu, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva                                                                                                   

 

 1. Capacitat d’oferir resultats en base als estats financers
  1. Anàlisi integral dels estats financers
  2. Identificació de problemes i la seva resolució aplicant les tècniques d’anàlisi econòmica-financeres Conceptes: Concepte d’integració de la informació de les diferents anàlisis.

Elements a tenir en compte per realitzar informes efectius d’anàlisi dels estats financers

 

Procediments: Integració de la informació de les diferents anàlisis, Confecció de l’informe d’anàlisi d’estats financers

 

Actituds: Analític, Resolutiu, Rigor, Respecte de la normativa comptable internacional, Capacitat empàtica,


Comunicació assertiva

Metodologia docent

1.  ACTIVITATS PER APRENDRE

 

La metodologia de l’assignatura es fonamenta no exclusivament en les sessions de teoria del professor, sinó, paral·lelament, en diverses activitats tals com:

  • presentacions a classe
  • treball en equip

 

Aquestes activitats tindran un pes en conjunt del 60%, veure apartat Avaluació per la concreció dels percentatges, i l’examen final del 40% restant. El docent estarà a disposició dels alumnes per qualsevol tipus de dubtes envers l’assignatura en les corresponents hores de consulta.

En termes cronològics l’adequat seguiment del curs d’un alumne implica, de forma general, les següents etapes:

 1. Assistència a la sessió general (de teoria)
 2. Treball personal: complement amb la lectura de la bibliografia bàsica i la resta de recursos didàctics dels quals disposa
 3. Treball en equip: realització dels exercicis que es proposen
 4. Sessions del grup de treball amb el docent

 

Un cop finalitzades les classes lectives:

 1. Estudi personal per la preparació de l’examen escrit.
 2. Realització de l’examen escrit

 

A la programació de l’assignatura es presenta una relació per sessions de les competències, recursos i temporització de les activitats per aprendre.

 

2.  PROGRAMACIÓ GENERAL I PER SESSIONS

 

L’assignatura té 5 crèdits ECTS que corresponen aproximadament a un total de 110 hores de dedicació per part de l´estudiant. Aquest total d’hores estan repartides en:

 

 

-          Assistència sessió teoria :

30 hrs.

-          Assistència tutories grupals (si es necessita):

    6 hrs.

-          Lectura bibliogràfica i realització d’exercicis:

40 hrs.

-          Preparació presentació en grup del cas pràctic.

2 hrs.

-          Estudi abans de la prova:

30 hrs.

-          Realització de la prova:

2 hrs.

 

L’assignatura s’estructura doncs en sessions que aniran intercalant conceptes teòrics i pràctics depenent de les necessitats acadèmiques de l’estudiant.

El programa de l’assignatura consta dels següents temes:

  1. Introducció a l'anàlisi d'estats comptables
  2. Estats financers.
  3. Anàlisi del balanç de situació.
  4. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys.
  5. Anàlisi de la rendibilitat, autofinançament i creixement.
  6. Anàlisi del fons de maniobra.
  7. Anàlisi sectorial.
  8. Anàlisi integral d’estats financers.

Avaluació

1.     CRITERIS D´AVALUACIÓ GENERALS

 

En termes d’activitats:

 

1.1.   PRIMERA PART

 

Avaluació final mitjançant un examen, al final del trimestre, que suposarà un 50% de la nota. Obligatori.


El temps estimat de realització de l’examen és de 2 hores.

Es valorarà entre d’altres la capacitat de resolució de problemes, l’aplicació del coneixement teòric i eines d’anàlisi a situacions reals i l’aprenentatge a partir de l’experiència.

És imprescindible aprovar l’examen per tal d’aprovar l’assignatura. Per tant, si no es així la nota final serà la de l´examen.

La recuperació només es realitzarà dels que s´hagin presentat a l´examen final i només es pot recuperar aquest, la part del treball i de la participació no es recuperable.

 

1.2.   SEGONA PART

 

Avaluació continuada mitjançant un treball en equip, on es demana aplicar els conceptes tractats a l'assignatura a una empresa real. Suposarà un 40% de la nota. Obligatori.

 

Instruccions per a la confecció del Treball Final

 

Amb el Treball Final es pretén que els estudiants integrin les diferents parts que composen el programa de l’assignatura, al mateix temps que es fomenta el treball en equip, la confecció d’informes per escrit, la presentació oral d’informes i el contacte amb la realitat empresarial. Es valorarà doncs, entre d’altres, la involucració, l´eficàcia, l´eficiència, la rigorositat, la capacitat de recerca d’informació, la capacitat de resolució de problemes, i les habilitats per l’ús d’eines informàtiques bàsiques per la presentació escrita.

Per a fer aquest Treball, els estudiants han de seleccionar una empresa real durant les primeres setmanes de l’assignatura i aplicar-hi de manera progressiva els diferents temes que es van tractant a mesura que es desenvolupa el programa.

En la coberta del treball s’ha d’indicar si la informació que conté el Treball és confidencial. En aquest cas cal avisar al professor amb antelació a fi de que l’entrega i correcció del treball es faci en presència dels estudiants. Al final de la correcció el professor entregarà als estudiants el treball.

També cal indicar en la coberta del Treball, al costat dels noms i cognoms dels components del grup, el percentatge de participació de cada component en el conjunt del Treball. D’aquesta manera es podrà considerar aquells estudiants que  han participat més activament en el Treball. Els treballs que no siguin confidencials s’han d’entregar com a

màxim el dia de l'examen a través del campus global.

 

 

L’índex que es proposa per el Treball és el que s’acompanya a continuació:

 

 1. Objectius del treball
 2. Descripció de l’empresa i del seu sector
 3. Diagnòstic dels punts forts i febles
 4. Proposta de recomanacions
 5. Demostració quantitativa de l’efectivitat de les recomanacions

Annex 1: Documentació utilitzada comptes anuals, dades sectorials, etc. Annex 2: Càlculs efectuats

Annex 3: Altra informació utilitzada (retalls de premsa, articles, etc.) Bibliografia utilitzada

 

1.3 TERCERA PART

 

Avaluació continuada mitjançant exercicis pràctics que suposaran un 10% de la nota. El 10% inclou presentació per escrit d’algunes de les pràctiques.

Es valorarà entre d’altres, el treball en equip, la defensa d’arguments davant del professor i el col·lectiu, les habilitats  d’esperit crític i la capacitat de resolució de problemes.

 

A continuació presentem un quadre resum dels criteris d’avaluació general assenyalats:

 

CRITERIS D´AVALUACIÓ GENERAL

Avaluació Final

Examen final

(al final del trimestre)

50% de la nota

Avaluació Continuada

Treball en equip

40% de la nota

Exercicis pràctics (proposats pel professor)

10% de la nota

Bibliografia i recursos d'informació

L´estudiant disposa d’una bibliografia (bàsica i complementaria), d’una pàgina web a partir de la qual pot accedir als recursos penjats en el campus global, a part de la bibliografia complementària.

 

A continuació es detalla el tipus de material esmentat.

 

1.  Bibliografia bàsica

 

Apunts i slides de l’assignatura penjades al Campus global Moodle

 

2.  Bibliografia complementària

 

Amat, O. Anàlisi integral d’empreses. Barcelona: Profit Editorial, 2018.

 

3.  Altres recursos Campus Global Moodle

 

Si accedeix mitjançant la web de la universitat: www.upf.edu, apartat: campus global

 

 • Pla docent
 • Casos pràctics


Curs Acadèmic: 2022/23

3312 - Grau en Dret

22048 - Anàlisi d'Estats Comptables


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3312 - Grau en Dret
Assignatura:
22048 - Anàlisi d'Estats Comptables
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
523 - Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia: 5
415 - Grau en Dret: 4
415 - Grau en Dret: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
David Carrion Isbert
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura tracta de l’anàlisi d’empreses en base als estats financers.

 

Després d’una introducció dels objectius de l’assignatura es recorden els conceptes bàsics al voltant dels estats financers, així com les operacions comptables a nivell introductori. A continuació, es tracta l’anàlisi del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de la rendibilitat i del fons de maniobra. També s’estudia l’anàlisi amb dades sectorials.

S’aprofundeixi en cadascun dels temes tractats amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.

 

Assignatura optativa del grau de DRET. Aquesta assignatura té 5 crèdits ECTS i s’imparteix durant el segon trimestre del curs acadèmic.

Competències associades

1.     COMPETÈNCIES GENERALS (C.G.)

 

INSTRUMENTALS

 1. -  Competències per la comunicació oral i escrita
  1. Realització de presentacions en públic en català/castellà
  2. Comprensió de textos escrits en anglès
  3. Redacció d’informes d’anàlisi econòmica-financera en català/castellà
 2. -  Capacitat per la presa de decisions: donats uns comptes anuals extreure conclusions en relació al context 3- Habilitats per l’aplicació de matemàtiques bàsiques en la resolució de problemes.
 3. -  Ús de les eines informàtiques bàsiques (processadors de textos, fulls de càlcul, Power Point, etc.) per la realització de treballs, recerca de documentació i presentació de resultats.

 

INTERPERSONALS

4-  Capacitat d’opinió i crítica en les conclusions a oferir a partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi econòmica-financera

5- Iniciativa en la recerca d’informació per la resolució de problemes

6-  Capacitat per el treball en equip: presa de consciència del món professional, espai per contrastar diferents solucions, necessitat de coordinació

7-  Capacitat per trobar solucions adaptades a l’ètica professional

 

SISTÈMIQUES

8-  Capacitat de gestió de la informació: selecció de les fonts adients i discriminació de dades en la realització de treballs en equip

9-  Aprenentatge a partir de la experiènci

10-  Aplicació del coneixement teòric i eines d’anàlisi a situacions reals

11-  Capacitat per tenir en compte l’adaptació de l’empresa al nou entorn.

 

2.     COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES (C.E.)

 

 1. -  Capacitat d’assimilació dels coneixements bàsics de l’àrea econòmica-financera
  1. Identificació dels objectius, limitacions i usuaris de l’anàlisi dels comptes anuals
  2. Consciència de la existència d’informacions complementàries a l’anàlisi econòmica-financera
 2. -  Capacitat per relacionar coneixements previs a l’àmbit de l’anàlisi econòmica-financera de l’empresa
  1. Interiorització dels conceptes bàsics relatius al: balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
  2. Identificació dels documents informatius dels comptes anuals: memòria, informe de gestió i informe d’auditoria
  3. Capacitat per identificar les pràctiques empresarials no ètiques dels comptes anuals: ocultació, manipulació, comptabilitat creativa
 1. -  Capacitat de diagnosi de la situació patrimonial i financera de l’empresa
  1. Habilitats d’ús de les tècniques d’anàlisi del: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, rendibilitat i fons de maniobra
  2. Avaluació de l’evolució dels: ingressos, despeses, marges i resultats del compte de pèrdues i guanys
  3. Comprensió de les variables que influeixen en l’evolució de la rendibilitat
  4. Comparació amb les dades d’altres empreses del sector
 2. -  Capacitat d’oferir resultats en relació als estats financers
  1. Anàlisi integral dels estats financers
  2. Identificació de problemes i la seva resolució aplicant les tècniques d’anàlisi econòmica-financeres

Resultats de l'aprenentatge

No s’esperen coneixements comptables assolits prèviament.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Es garanteix una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i es promouran oportunitats d´aprenentatge per a tots els alumnes, sense cap mena de distinció.

Prerequisits

No s’esperen coneixements comptables assolits prèviament.

Continguts

A continuació, es descriuen els continguts agrupats per competències. Es distingeix entre conceptes, procediments i actituds sempre que sigui possible.

 

1.  COMPETÈNCIES GENERALS

 

Procediments:

  • Resolució d’exercicis pràctics
  • Redacció d’informes d’anàlisi econòmica-financera
  • Aplicació de matemàtiques bàsiques en la resolució de problemes
  • Ús d’eines informàtiques bàsiques per la realització de treballs, recerca i gestió de documentació i presentació de resultats
  • Aprenentatge a partir de la experiència
  • Aplicació del coneixement teòric i les eines d’anàlisi a la pràctica, amb dades reals

 

Actituds:

  • Analític
  • Opinió i crítica en les conclusions a oferir a partir dels resultats obtinguts
  • Mostrar iniciativa en la recerca d’informació per la resolució de problemes
  • Saber treballar en equip
  • Trobar solucions adaptades a l’ètica professional
  • Comunicació empàtica
  • Comunicació assertiva

 

2.  COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES

 

 1. Capacitat d’assimilació dels coneixements bàsics de l’àrea econòmic-financera
  1. Identificació dels objectius, limitacions i usuaris de l’anàlisi dels comptes anuals

               Conceptes: Concepte d’anàlisi d’estats financers, Els problemes de les empreses i les seves causes. Les limitacions de l’anàlisi d’estats financers.

                 Procediments: Anàlisi i diagnòstic empresarial.

                b. Consciència de la existència d’informacions complementàries a l’anàlisi econòmica-financera

Conceptes: Les dades complementàries a l’anàlisi d’estats financers

 

 1. Capacitat per relacionar coneixements previs a l’àmbit de l’anàlisi econòmica-financera de l’empresa
  1. Interiorització dels conceptes bàsics relatius al: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys.

Conceptes: Concepte de balanç de situació, compte de pèrdues i guanys. Les normes de valoració pels actius i passius.

 

Procediments: Ordenació del balanç de situació i del compte pèrdues i guanys.

 

Actituds: Atendre a la normativa comptable

 

  1. Identificació dels documents informatius dels comptes anuals: memòria, informe de gestió i informe d’auditoria.

 

Conceptes: Concepte de memòria, informe de gestió i informe d’auditoria de comptes

 

 1. Capacitat de diagnosi de la situació patrimonial i financera de l’empresa
  1. Habilitats d’ús de les tècniques d’anàlisi del: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, rendibilitat, fons de maniobra
  2. Avaluació de l’evolució dels: ingressos, despeses, marges i resultats del compte de pèrdues i guanys
  3. Comprensió de les variables que influeixen en la evolució de la rendibilitat Conceptes:
   • Balanç de situació: Les tècniques d’anàlisi, L’estat d’origen i aplicació de fons, Els principals ratis d’avaluació, Poder predictiu dels ratis
   • Compte de pèrdues i guanys: Les tècniques d’anàlisi, El punt d’equilibri, El palanquejament operatiu, Concepte de productivitat, eficàcia i eficiència
   • Rendibilitat: Concepte de rendibilitat econòmica i rendibilitat financera, Concepte de palanquejament financer, l’autofinançament i el creixement.
   • Fons de maniobra: Concepte de fons de maniobra aparent i necessari, Concepte de cicle de maduració.

 

Procediments:

   • Ús de les tècniques d’anàlisi del balanç, Càlcul dels principals ratios,
   • Ús de les tècniques d’anàlisi del compte de pèrdues i guanys, Càlcul de percentatges i gràfics, Anàlisi de les vendes amb ratios, Anàlisi del marge per productes, Càlcul del llindar de rendibilitat, Anàlisi de les despeses,

Anàlisi de la

productivitat, l’eficàcia i l’eficiència.

   • Càlcul de la rendibilitat: Rendibilitat econòmica o rendiment, Rendibilitat financera, Descomposició de la rendibilitat financera, Anàlisi del palanquejament financer, Procés de diagnosi de l’autofinançament, Càlcul de la capacitat de creixement de l’empresa.

 

Actituds: Analític, Resolutiu, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva

 

  1. Comparació amb les dades d’altres empreses del sector

 

Conceptes: Les dades mitjanes, Limitacions de la informació sectorial

 

Procediments: Obtenció d´informació sectorial: bases de dades, Formulació de dades mitjanes, Comparacions   amb les empreses exitoses i fracassades

Actituds: Analític, Resolutiu, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva                                                                                                   

 

 1. Capacitat d’oferir resultats en base als estats financers
  1. Anàlisi integral dels estats financers
  2. Identificació de problemes i la seva resolució aplicant les tècniques d’anàlisi econòmica-financeres Conceptes: Concepte d’integració de la informació de les diferents anàlisis.

Elements a tenir en compte per realitzar informes efectius d’anàlisi dels estats financers

 

Procediments: Integració de la informació de les diferents anàlisis, Confecció de l’informe d’anàlisi d’estats financers

 

Actituds: Analític, Resolutiu, Rigor, Respecte de la normativa comptable internacional, Capacitat empàtica,


Comunicació assertiva

Metodologia docent

1.  ACTIVITATS PER APRENDRE

 

La metodologia de l’assignatura es fonamenta no exclusivament en les sessions de teoria del professor, sinó, paral·lelament, en diverses activitats tals com:

  • presentacions a classe
  • treball en equip

 

Aquestes activitats tindran un pes en conjunt del 60%, veure apartat Avaluació per la concreció dels percentatges, i l’examen final del 40% restant. El docent estarà a disposició dels alumnes per qualsevol tipus de dubtes envers l’assignatura en les corresponents hores de consulta.

En termes cronològics l’adequat seguiment del curs d’un alumne implica, de forma general, les següents etapes:

 1. Assistència a la sessió general (de teoria)
 2. Treball personal: complement amb la lectura de la bibliografia bàsica i la resta de recursos didàctics dels quals disposa
 3. Treball en equip: realització dels exercicis que es proposen
 4. Sessions del grup de treball amb el docent

 

Un cop finalitzades les classes lectives:

 1. Estudi personal per la preparació de l’examen escrit.
 2. Realització de l’examen escrit

 

A la programació de l’assignatura es presenta una relació per sessions de les competències, recursos i temporització de les activitats per aprendre.

 

2.  PROGRAMACIÓ GENERAL I PER SESSIONS

 

L’assignatura té 5 crèdits ECTS que corresponen aproximadament a un total de 110 hores de dedicació per part de l´estudiant. Aquest total d’hores estan repartides en:

 

 

-          Assistència sessió teoria :

30 hrs.

-          Assistència tutories grupals (si es necessita):

    6 hrs.

-          Lectura bibliogràfica i realització d’exercicis:

40 hrs.

-          Preparació presentació en grup del cas pràctic.

2 hrs.

-          Estudi abans de la prova:

30 hrs.

-          Realització de la prova:

2 hrs.

 

L’assignatura s’estructura doncs en sessions que aniran intercalant conceptes teòrics i pràctics depenent de les necessitats acadèmiques de l’estudiant.

El programa de l’assignatura consta dels següents temes:

  1. Introducció a l'anàlisi d'estats comptables
  2. Estats financers.
  3. Anàlisi del balanç de situació.
  4. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys.
  5. Anàlisi de la rendibilitat, autofinançament i creixement.
  6. Anàlisi del fons de maniobra.
  7. Anàlisi sectorial.
  8. Anàlisi integral d’estats financers.

Avaluació

1.     CRITERIS D´AVALUACIÓ GENERALS

 

En termes d’activitats:

 

1.1.   PRIMERA PART

 

Avaluació final mitjançant un examen, al final del trimestre, que suposarà un 50% de la nota. Obligatori.


El temps estimat de realització de l’examen és de 2 hores.

Es valorarà entre d’altres la capacitat de resolució de problemes, l’aplicació del coneixement teòric i eines d’anàlisi a situacions reals i l’aprenentatge a partir de l’experiència.

És imprescindible aprovar l’examen per tal d’aprovar l’assignatura. Per tant, si no es així la nota final serà la de l´examen.

La recuperació només es realitzarà dels que s´hagin presentat a l´examen final i només es pot recuperar aquest, la part del treball i de la participació no es recuperable.

 

1.2.   SEGONA PART

 

Avaluació continuada mitjançant un treball en equip, on es demana aplicar els conceptes tractats a l'assignatura a una empresa real. Suposarà un 40% de la nota. Obligatori.

 

Instruccions per a la confecció del Treball Final

 

Amb el Treball Final es pretén que els estudiants integrin les diferents parts que composen el programa de l’assignatura, al mateix temps que es fomenta el treball en equip, la confecció d’informes per escrit, la presentació oral d’informes i el contacte amb la realitat empresarial. Es valorarà doncs, entre d’altres, la involucració, l´eficàcia, l´eficiència, la rigorositat, la capacitat de recerca d’informació, la capacitat de resolució de problemes, i les habilitats per l’ús d’eines informàtiques bàsiques per la presentació escrita.

Per a fer aquest Treball, els estudiants han de seleccionar una empresa real durant les primeres setmanes de l’assignatura i aplicar-hi de manera progressiva els diferents temes que es van tractant a mesura que es desenvolupa el programa.

En la coberta del treball s’ha d’indicar si la informació que conté el Treball és confidencial. En aquest cas cal avisar al professor amb antelació a fi de que l’entrega i correcció del treball es faci en presència dels estudiants. Al final de la correcció el professor entregarà als estudiants el treball.

També cal indicar en la coberta del Treball, al costat dels noms i cognoms dels components del grup, el percentatge de participació de cada component en el conjunt del Treball. D’aquesta manera es podrà considerar aquells estudiants que  han participat més activament en el Treball. Els treballs que no siguin confidencials s’han d’entregar com a

màxim el dia de l'examen a través del campus global.

 

 

L’índex que es proposa per el Treball és el que s’acompanya a continuació:

 

 1. Objectius del treball
 2. Descripció de l’empresa i del seu sector
 3. Diagnòstic dels punts forts i febles
 4. Proposta de recomanacions
 5. Demostració quantitativa de l’efectivitat de les recomanacions

Annex 1: Documentació utilitzada comptes anuals, dades sectorials, etc. Annex 2: Càlculs efectuats

Annex 3: Altra informació utilitzada (retalls de premsa, articles, etc.) Bibliografia utilitzada

 

1.3 TERCERA PART

 

Avaluació continuada mitjançant exercicis pràctics que suposaran un 10% de la nota. El 10% inclou presentació per escrit d’algunes de les pràctiques.

Es valorarà entre d’altres, el treball en equip, la defensa d’arguments davant del professor i el col·lectiu, les habilitats  d’esperit crític i la capacitat de resolució de problemes.

 

A continuació presentem un quadre resum dels criteris d’avaluació general assenyalats:

 

CRITERIS D´AVALUACIÓ GENERAL

Avaluació Final

Examen final

(al final del trimestre)

50% de la nota

Avaluació Continuada

Treball en equip

40% de la nota

Exercicis pràctics (proposats pel professor)

10% de la nota

Bibliografia i recursos d'informació

L´estudiant disposa d’una bibliografia (bàsica i complementaria), d’una pàgina web a partir de la qual pot accedir als recursos penjats en el campus global, a part de la bibliografia complementària.

 

A continuació es detalla el tipus de material esmentat.

 

1.  Bibliografia bàsica

 

Apunts i slides de l’assignatura penjades al Campus global Moodle

 

2.  Bibliografia complementària

 

Amat, O. Anàlisi integral d’empreses. Barcelona: Profit Editorial, 2018.

 

3.  Altres recursos Campus Global Moodle

 

Si accedeix mitjançant la web de la universitat: www.upf.edu, apartat: campus global

 

 • Pla docent
 • Casos pràctics


Curs Acadèmic: 2022/23

3312 - Grau en Dret

22048 - Anàlisi d'Estats Comptables


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3312 - Grau en Dret
Assignatura:
22048 - Anàlisi d'Estats Comptables
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
523 - Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia: 5
415 - Grau en Dret: 4
415 - Grau en Dret: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
David Carrion Isbert
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura tracta de l’anàlisi d’empreses en base als estats financers.

 

Després d’una introducció dels objectius de l’assignatura es recorden els conceptes bàsics al voltant dels estats financers, així com les operacions comptables a nivell introductori. A continuació, es tracta l’anàlisi del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de la rendibilitat i del fons de maniobra. També s’estudia l’anàlisi amb dades sectorials.

S’aprofundeixi en cadascun dels temes tractats amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.

 

Assignatura optativa del grau de DRET. Aquesta assignatura té 5 crèdits ECTS i s’imparteix durant el segon trimestre del curs acadèmic.

Competències associades

1.     COMPETÈNCIES GENERALS (C.G.)

 

INSTRUMENTALS

 1. -  Competències per la comunicació oral i escrita
  1. Realització de presentacions en públic en català/castellà
  2. Comprensió de textos escrits en anglès
  3. Redacció d’informes d’anàlisi econòmica-financera en català/castellà
 2. -  Capacitat per la presa de decisions: donats uns comptes anuals extreure conclusions en relació al context 3- Habilitats per l’aplicació de matemàtiques bàsiques en la resolució de problemes.
 3. -  Ús de les eines informàtiques bàsiques (processadors de textos, fulls de càlcul, Power Point, etc.) per la realització de treballs, recerca de documentació i presentació de resultats.

 

INTERPERSONALS

4-  Capacitat d’opinió i crítica en les conclusions a oferir a partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi econòmica-financera

5- Iniciativa en la recerca d’informació per la resolució de problemes

6-  Capacitat per el treball en equip: presa de consciència del món professional, espai per contrastar diferents solucions, necessitat de coordinació

7-  Capacitat per trobar solucions adaptades a l’ètica professional

 

SISTÈMIQUES

8-  Capacitat de gestió de la informació: selecció de les fonts adients i discriminació de dades en la realització de treballs en equip

9-  Aprenentatge a partir de la experiènci

10-  Aplicació del coneixement teòric i eines d’anàlisi a situacions reals

11-  Capacitat per tenir en compte l’adaptació de l’empresa al nou entorn.

 

2.     COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES (C.E.)

 

 1. -  Capacitat d’assimilació dels coneixements bàsics de l’àrea econòmica-financera
  1. Identificació dels objectius, limitacions i usuaris de l’anàlisi dels comptes anuals
  2. Consciència de la existència d’informacions complementàries a l’anàlisi econòmica-financera
 2. -  Capacitat per relacionar coneixements previs a l’àmbit de l’anàlisi econòmica-financera de l’empresa
  1. Interiorització dels conceptes bàsics relatius al: balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
  2. Identificació dels documents informatius dels comptes anuals: memòria, informe de gestió i informe d’auditoria
  3. Capacitat per identificar les pràctiques empresarials no ètiques dels comptes anuals: ocultació, manipulació, comptabilitat creativa
 1. -  Capacitat de diagnosi de la situació patrimonial i financera de l’empresa
  1. Habilitats d’ús de les tècniques d’anàlisi del: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, rendibilitat i fons de maniobra
  2. Avaluació de l’evolució dels: ingressos, despeses, marges i resultats del compte de pèrdues i guanys
  3. Comprensió de les variables que influeixen en l’evolució de la rendibilitat
  4. Comparació amb les dades d’altres empreses del sector
 2. -  Capacitat d’oferir resultats en relació als estats financers
  1. Anàlisi integral dels estats financers
  2. Identificació de problemes i la seva resolució aplicant les tècniques d’anàlisi econòmica-financeres

Resultats de l'aprenentatge

No s’esperen coneixements comptables assolits prèviament.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Es garanteix una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i es promouran oportunitats d´aprenentatge per a tots els alumnes, sense cap mena de distinció.

Prerequisits

No s’esperen coneixements comptables assolits prèviament.

Continguts

A continuació, es descriuen els continguts agrupats per competències. Es distingeix entre conceptes, procediments i actituds sempre que sigui possible.

 

1.  COMPETÈNCIES GENERALS

 

Procediments:

  • Resolució d’exercicis pràctics
  • Redacció d’informes d’anàlisi econòmica-financera
  • Aplicació de matemàtiques bàsiques en la resolució de problemes
  • Ús d’eines informàtiques bàsiques per la realització de treballs, recerca i gestió de documentació i presentació de resultats
  • Aprenentatge a partir de la experiència
  • Aplicació del coneixement teòric i les eines d’anàlisi a la pràctica, amb dades reals

 

Actituds:

  • Analític
  • Opinió i crítica en les conclusions a oferir a partir dels resultats obtinguts
  • Mostrar iniciativa en la recerca d’informació per la resolució de problemes
  • Saber treballar en equip
  • Trobar solucions adaptades a l’ètica professional
  • Comunicació empàtica
  • Comunicació assertiva

 

2.  COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES

 

 1. Capacitat d’assimilació dels coneixements bàsics de l’àrea econòmic-financera
  1. Identificació dels objectius, limitacions i usuaris de l’anàlisi dels comptes anuals

               Conceptes: Concepte d’anàlisi d’estats financers, Els problemes de les empreses i les seves causes. Les limitacions de l’anàlisi d’estats financers.

                 Procediments: Anàlisi i diagnòstic empresarial.

                b. Consciència de la existència d’informacions complementàries a l’anàlisi econòmica-financera

Conceptes: Les dades complementàries a l’anàlisi d’estats financers

 

 1. Capacitat per relacionar coneixements previs a l’àmbit de l’anàlisi econòmica-financera de l’empresa
  1. Interiorització dels conceptes bàsics relatius al: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys.

Conceptes: Concepte de balanç de situació, compte de pèrdues i guanys. Les normes de valoració pels actius i passius.

 

Procediments: Ordenació del balanç de situació i del compte pèrdues i guanys.

 

Actituds: Atendre a la normativa comptable

 

  1. Identificació dels documents informatius dels comptes anuals: memòria, informe de gestió i informe d’auditoria.

 

Conceptes: Concepte de memòria, informe de gestió i informe d’auditoria de comptes

 

 1. Capacitat de diagnosi de la situació patrimonial i financera de l’empresa
  1. Habilitats d’ús de les tècniques d’anàlisi del: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, rendibilitat, fons de maniobra
  2. Avaluació de l’evolució dels: ingressos, despeses, marges i resultats del compte de pèrdues i guanys
  3. Comprensió de les variables que influeixen en la evolució de la rendibilitat Conceptes:
   • Balanç de situació: Les tècniques d’anàlisi, L’estat d’origen i aplicació de fons, Els principals ratis d’avaluació, Poder predictiu dels ratis
   • Compte de pèrdues i guanys: Les tècniques d’anàlisi, El punt d’equilibri, El palanquejament operatiu, Concepte de productivitat, eficàcia i eficiència
   • Rendibilitat: Concepte de rendibilitat econòmica i rendibilitat financera, Concepte de palanquejament financer, l’autofinançament i el creixement.
   • Fons de maniobra: Concepte de fons de maniobra aparent i necessari, Concepte de cicle de maduració.

 

Procediments:

   • Ús de les tècniques d’anàlisi del balanç, Càlcul dels principals ratios,
   • Ús de les tècniques d’anàlisi del compte de pèrdues i guanys, Càlcul de percentatges i gràfics, Anàlisi de les vendes amb ratios, Anàlisi del marge per productes, Càlcul del llindar de rendibilitat, Anàlisi de les despeses,

Anàlisi de la

productivitat, l’eficàcia i l’eficiència.

   • Càlcul de la rendibilitat: Rendibilitat econòmica o rendiment, Rendibilitat financera, Descomposició de la rendibilitat financera, Anàlisi del palanquejament financer, Procés de diagnosi de l’autofinançament, Càlcul de la capacitat de creixement de l’empresa.

 

Actituds: Analític, Resolutiu, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva

 

  1. Comparació amb les dades d’altres empreses del sector

 

Conceptes: Les dades mitjanes, Limitacions de la informació sectorial

 

Procediments: Obtenció d´informació sectorial: bases de dades, Formulació de dades mitjanes, Comparacions   amb les empreses exitoses i fracassades

Actituds: Analític, Resolutiu, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva                                                                                                   

 

 1. Capacitat d’oferir resultats en base als estats financers
  1. Anàlisi integral dels estats financers
  2. Identificació de problemes i la seva resolució aplicant les tècniques d’anàlisi econòmica-financeres Conceptes: Concepte d’integració de la informació de les diferents anàlisis.

Elements a tenir en compte per realitzar informes efectius d’anàlisi dels estats financers

 

Procediments: Integració de la informació de les diferents anàlisis, Confecció de l’informe d’anàlisi d’estats financers

 

Actituds: Analític, Resolutiu, Rigor, Respecte de la normativa comptable internacional, Capacitat empàtica,


Comunicació assertiva

Metodologia docent

1.  ACTIVITATS PER APRENDRE

 

La metodologia de l’assignatura es fonamenta no exclusivament en les sessions de teoria del professor, sinó, paral·lelament, en diverses activitats tals com:

  • presentacions a classe
  • treball en equip

 

Aquestes activitats tindran un pes en conjunt del 60%, veure apartat Avaluació per la concreció dels percentatges, i l’examen final del 40% restant. El docent estarà a disposició dels alumnes per qualsevol tipus de dubtes envers l’assignatura en les corresponents hores de consulta.

En termes cronològics l’adequat seguiment del curs d’un alumne implica, de forma general, les següents etapes:

 1. Assistència a la sessió general (de teoria)
 2. Treball personal: complement amb la lectura de la bibliografia bàsica i la resta de recursos didàctics dels quals disposa
 3. Treball en equip: realització dels exercicis que es proposen
 4. Sessions del grup de treball amb el docent

 

Un cop finalitzades les classes lectives:

 1. Estudi personal per la preparació de l’examen escrit.
 2. Realització de l’examen escrit

 

A la programació de l’assignatura es presenta una relació per sessions de les competències, recursos i temporització de les activitats per aprendre.

 

2.  PROGRAMACIÓ GENERAL I PER SESSIONS

 

L’assignatura té 5 crèdits ECTS que corresponen aproximadament a un total de 110 hores de dedicació per part de l´estudiant. Aquest total d’hores estan repartides en:

 

 

-          Assistència sessió teoria :

30 hrs.

-          Assistència tutories grupals (si es necessita):

    6 hrs.

-          Lectura bibliogràfica i realització d’exercicis:

40 hrs.

-          Preparació presentació en grup del cas pràctic.

2 hrs.

-          Estudi abans de la prova:

30 hrs.

-          Realització de la prova:

2 hrs.

 

L’assignatura s’estructura doncs en sessions que aniran intercalant conceptes teòrics i pràctics depenent de les necessitats acadèmiques de l’estudiant.

El programa de l’assignatura consta dels següents temes:

  1. Introducció a l'anàlisi d'estats comptables
  2. Estats financers.
  3. Anàlisi del balanç de situació.
  4. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys.
  5. Anàlisi de la rendibilitat, autofinançament i creixement.
  6. Anàlisi del fons de maniobra.
  7. Anàlisi sectorial.
  8. Anàlisi integral d’estats financers.

Avaluació

1.     CRITERIS D´AVALUACIÓ GENERALS

 

En termes d’activitats:

 

1.1.   PRIMERA PART

 

Avaluació final mitjançant un examen, al final del trimestre, que suposarà un 50% de la nota. Obligatori.


El temps estimat de realització de l’examen és de 2 hores.

Es valorarà entre d’altres la capacitat de resolució de problemes, l’aplicació del coneixement teòric i eines d’anàlisi a situacions reals i l’aprenentatge a partir de l’experiència.

És imprescindible aprovar l’examen per tal d’aprovar l’assignatura. Per tant, si no es així la nota final serà la de l´examen.

La recuperació només es realitzarà dels que s´hagin presentat a l´examen final i només es pot recuperar aquest, la part del treball i de la participació no es recuperable.

 

1.2.   SEGONA PART

 

Avaluació continuada mitjançant un treball en equip, on es demana aplicar els conceptes tractats a l'assignatura a una empresa real. Suposarà un 40% de la nota. Obligatori.

 

Instruccions per a la confecció del Treball Final

 

Amb el Treball Final es pretén que els estudiants integrin les diferents parts que composen el programa de l’assignatura, al mateix temps que es fomenta el treball en equip, la confecció d’informes per escrit, la presentació oral d’informes i el contacte amb la realitat empresarial. Es valorarà doncs, entre d’altres, la involucració, l´eficàcia, l´eficiència, la rigorositat, la capacitat de recerca d’informació, la capacitat de resolució de problemes, i les habilitats per l’ús d’eines informàtiques bàsiques per la presentació escrita.

Per a fer aquest Treball, els estudiants han de seleccionar una empresa real durant les primeres setmanes de l’assignatura i aplicar-hi de manera progressiva els diferents temes que es van tractant a mesura que es desenvolupa el programa.

En la coberta del treball s’ha d’indicar si la informació que conté el Treball és confidencial. En aquest cas cal avisar al professor amb antelació a fi de que l’entrega i correcció del treball es faci en presència dels estudiants. Al final de la correcció el professor entregarà als estudiants el treball.

També cal indicar en la coberta del Treball, al costat dels noms i cognoms dels components del grup, el percentatge de participació de cada component en el conjunt del Treball. D’aquesta manera es podrà considerar aquells estudiants que  han participat més activament en el Treball. Els treballs que no siguin confidencials s’han d’entregar com a

màxim el dia de l'examen a través del campus global.

 

 

L’índex que es proposa per el Treball és el que s’acompanya a continuació:

 

 1. Objectius del treball
 2. Descripció de l’empresa i del seu sector
 3. Diagnòstic dels punts forts i febles
 4. Proposta de recomanacions
 5. Demostració quantitativa de l’efectivitat de les recomanacions

Annex 1: Documentació utilitzada comptes anuals, dades sectorials, etc. Annex 2: Càlculs efectuats

Annex 3: Altra informació utilitzada (retalls de premsa, articles, etc.) Bibliografia utilitzada

 

1.3 TERCERA PART

 

Avaluació continuada mitjançant exercicis pràctics que suposaran un 10% de la nota. El 10% inclou presentació per escrit d’algunes de les pràctiques.

Es valorarà entre d’altres, el treball en equip, la defensa d’arguments davant del professor i el col·lectiu, les habilitats  d’esperit crític i la capacitat de resolució de problemes.

 

A continuació presentem un quadre resum dels criteris d’avaluació general assenyalats:

 

CRITERIS D´AVALUACIÓ GENERAL

Avaluació Final

Examen final

(al final del trimestre)

50% de la nota

Avaluació Continuada

Treball en equip

40% de la nota

Exercicis pràctics (proposats pel professor)

10% de la nota

Bibliografia i recursos d'informació

L´estudiant disposa d’una bibliografia (bàsica i complementaria), d’una pàgina web a partir de la qual pot accedir als recursos penjats en el campus global, a part de la bibliografia complementària.

 

A continuació es detalla el tipus de material esmentat.

 

1.  Bibliografia bàsica

 

Apunts i slides de l’assignatura penjades al Campus global Moodle

 

2.  Bibliografia complementària

 

Amat, O. Anàlisi integral d’empreses. Barcelona: Profit Editorial, 2018.

 

3.  Altres recursos Campus Global Moodle

 

Si accedeix mitjançant la web de la universitat: www.upf.edu, apartat: campus global

 

 • Pla docent
 • Casos pràctics