Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

21919 - Auditoria


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
304 - Facultat de Dret i Facultat d'Economia i Empresa
332 - Facultat d'Economia i Empresa
Estudi:
3041 - Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia
3324 - Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Assignatura:
21919 - Auditoria
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
418 - Grau en Economia: 4
418 - Grau en Economia: 3
412 - Grau en Ciències Empresarials: 3
412 - Grau en Ciències Empresarials: 4
523 - Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia: 6
417 - Grau en Administració i Direcció d'Empreses: 4
417 - Grau en Administració i Direcció d'Empreses: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 6: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 601: Pendent
Grup 602: Pendent
Grup 603: Pendent
Professorat:
Teresa Maria Monllau Jaques
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura d’auditoria té com a finalitat dos objectius prioritaris:

 

 1. Assolir els conceptes i les tècniques necessàries per a poder auditar els estats financers d’una empresa.
 2. Assolir els coneixements necessaris per tal de poder entendre els informes d’auditoria.

 

A més a més l’estudiant haurà de demostrar durant el curs, que entén la informació d’àmbit econòmic que es publica en els medis de comunicació.

 

És important que l’alumne conegui els continguts bàsics relacionats amb la comptabilitat financera. En concret ha de:

 • Conèixer el tipus d´informació que recullen els documents que formen part dels estats financers.
 • Saber com elaborar la informació comptable continguda en els estats financers.
 • Recordar les normes comptables contingudes en el PGC.
 • Conèixer els canvis que es produeixen en l’entorn econòmic.
 

Competències associades

 1. COMPETÈNCIES (HABILITATS) QUE HA D’HAVER ASSOLIT L’ALUMNE AL FINALITZAR L’ASSIGNATURA

 

COMPETÈNCIES GENERALS

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

G1:Comprendre e interpretar de manera pertinent i raonada els textos escrits.

G2: Ser capaç de justificar amb arguments consistents les postures que es defensen.

G9: Hàbits d’ autodisciplina, autoexigència en la realització del treball acadèmic.

G10: Tenir una actitud activa a l’hora de conèixer el que s’ignora.

G11: Ser capaç d’aplicar els coneixements adquirits.

G13: Demostrar el nivell de coneixements suficients per a l’actuació professional.

G14: Utilitzar la informació necessària per a la resolució de problemes.

G17: Demostrar una actitud crítica.

 • Coneixement de la funció de l’auditoria externa dels Estats Financers d’una empresa.
 • Aprendre i desenvolupar les tècniques necessàries per a poder dur a terme una auditoria externa dels Estat Financers.
 • Entendre i saber analitzar el contingut dels informes d’auditoria.

 

Resultats de l'aprenentatge

Conèixer les tècniques utilitzades en la professió d'auditoria.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

- Educació de qualitat.

- Treball decent i creixement econòmic.

Prerequisits

Cap

Continguts

Tema 1  Introducció

1.1.         Introducció a l´auditoria de compte.

1.2.         Resum analític Llei auditoria.

1.3.         L´auditoria del futur. ¿ Com serà ?

Tema 2 Anàlisi de les Normes tècniques d´auditoria

2.1. Introducció a les NIA.

2.2. Fases de l´auditoria

2.3. La planificació basada en riscos :

       2.3.1. Acceptació o continuïtat del client

       2.3.2. Coneixement de l´entitat

       2.3.3. Procediments analítics

       2.3.4. Control Intern

       2.3.5. Identificació riscs de frau

       2.3.6. Importància relativa

2.4. Efectes del Covid 19 en el desenvolupament de l´auditoria

2.5. Fets Posteriors.

 

Tema 3 Els informes d´auditoria

3.1. Anàlisi de les NIA S

3.2. Anàlisi dels diferents tipus d´informes

 

Tema 4 Execució del Treball per Àrees

4.1. Immobilitzat

4.1.1. Normativa mercantil comptable

4.1.2. Programes de treball

4.1.3. Supòsits pràctics

4.2. Existències

4.2.1. Normativa mercantil comptable

4.2.2. Programes de treball

4.2.2. Supòsits pràctics

 

4.3. Actius i passius circulants

4.3.1. Normativa mercantil comptable

4.3.2. Programes de treball

4.3.3. Supòsits pràctics

4.4. Patrimoni net

4.4.1. Normativa mercantil comptable

4.4.2. Programes de treball

4.4.3. Supòsits pràctics

 

4.5 Blokchain i el món comptable.

Metodologia docent

Sessions teòriques

 

L’objectiu de les sessions magistrals és el desenvolupament teòric del tema objecte de la sessió. Aquest desenvolupament teòric es complementarà amb petits exercicis pràctics que permetran entendre millor el marc conceptual desenvolupat durant la sessió.

 

Per a cadascuna de les sessions l’alumne disposarà del material necessari per a desenvolupar i entendre el marc conceptual de referència.

 

Seminaris

 

L’objectiu dels seminaris és el desenvolupament pràctic del marc conceptual desenvolupat a les sessions teòriques.

 

El treball en els seminaris es farà en grup. En el segon seminari (dia 13 d’octubre), cada grup ha de tenir uns comptes anuals (informe d’auditoria inclòs) d’una empresa individual. No poden ser comptes anuals consolidats. No tenir disponibles els comptes anuals el primer dia comportarà una penalització en la nota de seminaris i participació a l’aula del 0,25%.

 

Cada grup haurà de portar a cadascun dels seminaris, els comptes anuals. Aquests comptes anuals es treballaran durant la sessió.

 

Si per a una sessió, està previst realitzar un exercici estàndard, aquest serà publicat a l’aula global de l’assignatura. L’alumne disposarà de la solució un cop hagi finalitzat la corresponent sessió de seminari.

 

Durant el seminari també es comentaran les lectures proposades per a aquell seminari. Les lectures estaran disponibles a l’aula global una setmana abans de la data prevista del seminari.

 

Tutories

 

Les tutories es realitzaran amb cita prèvia sol·licitada per e-mail.

Tot el material necessari per a poder seguir l’assignatura estarà disponible a l’aula global.

Avaluació

Seminaris i participació a l’aula: 20% (no recuperable)

Examen parcial tipus test: 30% (no recuperable)

Examen final: 50%. (recuperable)

 

Per superar l’assignatura cal que la nota mínima de cadascun dels apartats anteriors sigui un 4. Cal haver superat amb una nota superior o igual a 5, com a mínim un dels exàmens.

Bibliografia i recursos d'informació

 • CAÑIBANO CALVO, L. Curso de auditoría contable. Casos prácticos. Madrid: Pirámide, 1993.
 • MONLLAU JAQUES, T.M. Manual pràctic de comptabilitat financera. Aspectes teòrics i pràctics del PGC 2007. Barcelona: Col·lecció Manuals Accid, 2010.
 • SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA, J.L. Teoría y práctica de la auditoría. Concepto y metodología. Tomo I. Madrid: Ciencias de la Dirección, 1996.
 • LEFEVRE, F., Manual de auditoria adaptado a las NIAS
 • Pàgina web ICAC. Normativa auditoria i novetats

L'estudiant tindrà disponible a l'aula global de l'assigntura tot el material que necessita per seguir l'assignatura.


Academic Year: 2022/23

21919 - Auditing


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
304 - Faculty of Law and Economics
332 - Faculty of Economic and Business Sciences
Study:
3041 - Double bachelor's degree programme in Law and Business Management and Administration / Economics
3324 - Bachelor's degree in Business Management and Administration
Subject:
21919 - Auditing
Ambit:
---
Credits:
5.0
Course:
418 - Bachelor's degree in Economics: 4
412 - Bachelor's degree in Business Sciences: 4
418 - Bachelor's degree in Economics: 3
412 - Bachelor's degree in Business Sciences: 3
417 - Bachelor's degree in Business Management and Administration: 3
417 - Bachelor's degree in Business Management and Administration: 4
523 - Double bachelor's degree programme in Law and Business Management and Administration / Economics: 6
Teaching languages:
Theory: Group 1: Catalan
Group 6: Catalan
Seminar: Group 101: Catalan
Group 102: Catalan
Group 103: Catalan
Group 601: Pending
Group 602: Pending
Group 603: Pending
Teachers:
Teresa Maria Monllau Jaques
Teaching Period:
First quarter
Schedule:

Presentation

The course Auditing has two main aims:


1. Achieving the concepts and techniques necessary to be able to audit the financial statements of a company.

2. Acquire the knowledge in order to understand the audit reports.


In addition, students must demonstrate during the year, that they understand the economic information published in the media.


It is important for students to understand the basic content related to financial accounting. In particular they should:


- To know the type of information that includes the documents forming part of the financial statements.

- To learn how to prepare the accounting information contained in the financial statements.

- To remember the accounting rules contained in the Spanish general accounting plan (PGC).

Associated skills

 

GENERAL COMPETENCES

SPECIFIC COMPETENCES

G1: Understand and interpret in a relevant and reasoned manner the written texts.


G2: Being able to justify with consistent arguments the positions defended.


G9: Habits of self-discipline, self-requirement in completing academic work.


G10: Taking an active approach when knowing what is ignored.


G11: The ability to apply knowledge.


G13: To demonstrate sufficient knowledge level to professional performance.


G14: Use the information needed to solve problems.


G17: To Demonstrate critical thinking.

- Understanding the role of the external auditing of the financial statements of a company.


- Learn the necessary techniques to carry out an external auditing of financial statements.


- Understand and be able to analyze the content of auditing reports.

 

Learning outcomes

To know the auditing practices.

Sustainable Development Goals

- Education.

-

Prerequisites

None

Contents

Topic 1 Introduction


1.1. Introduction to auditing

1.2. Analytical summary auditing LawTopic 2 Analysis of Technical Standards auditing


2.1. General technical standards: Introduction to de NIA.

2.2. Audit phases.

2.3. Planification:

2.3.1. Costumer acceptance.

2.3.2. knowing the company.

2.3.3. Analytical review.

2.3.4. Internal control.

2.3.5. Identifying risk and fraud

2.3.6. Relative importance.

2.4. Posterior facts.

2.5. Auditing in the future.

Topic 3 The auditing reports


3.1. Analysis of Technical Standard

3.2. Analysis of different types of reports


Topic 4. Working Execution by Areas


4.1. Non-current assets


4.1.1. Commercial accounting regulations

4.1.2. Work programs

4.1.3. Practical cases


4.2. Inventories


4.2.1. Commercial accounting regulations

4.2.2. Work programs

4.2.2. Practical cases4.3. Current assets and liabilities


4.3.1. Commercial accounting regulations

4.3.2. Work programs

4.3.3. Practical cases
4.4. Equity


4.5.1. Commercial accounting regulations

4.5.2. Work programs

4.5.3. Practical cases


4.5. Provisions and contingencies


4.6.1. Commercial accounting regulations

4.6.2. Work programs

4.6.3. Practical cases

 

4.6. Auditing and blockchain

Teaching Methods

Theoretical sessions


The aim of the lectures is to develop theoretical subject of the session. This theoretical development is complemented by practical exercises that allow students to better understand the conceptual framework developed during the session.

In the last 5 minutes of the session students will summarize in writing the content of the session.


For each session students will have the tools necessary to develop and understand the conceptual framework of reference.Seminars

The aim of the seminars is to develop practical conceptual framework developed in the theory sessions.


We are going to work in groups.

 

It is necessary to have the individual Financial information for a one company. Do not have the individual Financial information during the seminary will be penalized by a 0,25% the note of semminari and participation.

 

- Proposed solution. The student will have the answer when the seminar session finishes.Tutorials

The tutorials will be requested by appointment via e-mail.

Evaluation

Seminars: Attendance and participation in class: 20%. (No recoverable)


Partial: 30%. ( No recoverable)


Final exam: 50%. (Recoverable)To pass the course the minimum grade in every part is a 4.

 

Nobody can pass the subject if he/she has not passed one of the two exams (preliminary or final) as a minimum.

 

Bibliography and information resources

 • CAÑIBANO CALVO, L. Curso de auditoría contable. Casos prácticos. Madrid: Pirámide, 1993.
 • MONLLAU JAQUES, T.M. Manual pràctic de comptabilitat financera. Aspectes teòrics i pràctics del PGC 2007. Barcelona: Col·lecció Manuals Accid, 2010.
 • REA, Manual de Auditoria del Registro de Economistas Auditores (REA). Madrid. Consejo General de Colegios de Economistas de España.
 • SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA, J.L. Teoría y práctica de la auditoría. Concepto y metodología. Tomo I. Madrid: Ciencias de la Dirección, 1996.
Curso Académico: 2022/23

21919 - Auditoría


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
304 - Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
332 - Facultad de Economía y Empresa
Estudio:
3041 - Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas / Economía
3324 - Grado en Administración y Dirección de Empresas
Asignatura:
21919 - Auditoría
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
417 - Grado en Administración y Dirección de Empresas: 4
417 - Grado en Administración y Dirección de Empresas: 3
418 - Grado en Economía: 3
412 - Grado en Ciencias Empresariales: 4
412 - Grado en Ciencias Empresariales: 3
418 - Grado en Economía: 4
523 - Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas / Economía: 6
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Grupo 6: Catalán
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 103: Catalán
Grupo 601: Pendiente
Grupo 602: Pendiente
Grupo 603: Pendiente
Profesorado:
Teresa Maria Monllau Jaques
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura de auditoría tiene como finalidad dos objetivos prioritarios:

1. Alcanzar los conceptos y las técnicas necesarias para poder auditar los estados financieros de una empresa.


2. Alcanzar los conocimientos necesarios para poder entender los informes de auditoría.

Además el estudiante deberá demostrar durante el curso, que entiende la información de ámbito económico que se publica en los medios de comunicación.

Es importante que el alumno conozca los contenidos básicos relacionados con la contabilidad financiera. En concreto deberá:


- Conocer el tipo de información que recogen los documentos que forman parte de los estados financieros.

- Saber cómo elaborar la información contable contenida en los estados financieros.

- Recordar las normas contables contenidas en el PGC.Competencias asociadasCOMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

G1: Comprender e interpretar de manera pertinente y razonada los textos escritos.


G2: Ser capaz de justificar con argumentos consistentes las posturas que se defienden.


G9: Hábitos de autodisciplina, autoexigencia en la realización del trabajo académico.


G10: Tener una actitud activa en el momento de conocer lo que se ignora.


G11: Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos.


G13: Demostrar el nivel de conocimientos suficientes para la actuación profesional.


G14: Utilizar la información necesaria para la resolución de problemas.


G17: Demostrar una actitud crítica.

- Conocimiento de la función de la auditoría externa de los Estados Financieros de una empresa.


- Aprender y desarrollar las técnicas necesarias para poder llevar a cabo una auditoría externa de los Estados Financieros.


- Entender y saber analizar el contenido de los informes de auditoría.

 Resultados del aprendizaje

Conocer las técnicas que se aplican en el trabajo de auditoria.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

- Educación.

- Trabajo decente y crecimiento económico.

Prerrequisitos

Ninguno

Contenidos

Tema 1 Introducción


1.1. Introducción a la auditoría de cuentas

1.2. Resumen analítico Ley auditoría


Tema 2 Análisis de las Normas técnicas de auditoría


2.1. Introducción a las NIA.

2.2. Fases de la auditoria

2.3. La planificación basada en riesgos:

       2.3.1. Aceptación y continuidad del cliente

       2.3.2. Conocimiento de la entidad

       2.3.3. Procedimientos analíticos

       2.3.4. Control interno

       2.3.5. Identificación de riesgos de fraude

       2.3.6. Importancia relativa

2.4. Hechos posteriores.

 

2.5 La auditoria del futuro


Tema 3 Los informes de auditoría


3.1. Análisis de la Norma Técnica

3.2. Análisis de los diferentes tipos de informes


Tema 4 Ejecución del Trabajo por Áreas


4.1. Inmovilizado


4.1.1. Normativa mercantil contable

4.1.2. Programas de trabajo

4.1.3. Supuestos prácticos


4.2. Existencias


4.2.1. Normativa mercantil contable

4.2.2. Programas de trabajo

4.2.2. Supuestos prácticos


4.3. Activos y pasivos circulantes


4.3.1. Normativa mercantil contable

4.3.2. Programas de trabajo

4.3.3. Supuestos prácticos


4.4. Patrimonio neto


4.4.1. Normativa mercantil contable

4.4.2. Programas de trabajo

4.4.3. Supuestos prácticos


4.5. Provisiones, contingencias y hechos posteriores


4.5.1. Normativa mercantil contable

4.5.2. Programas de trabajo

4.5.3. Supuestos prácticos

 

4.6. Auditoria y Blockcahin

 

Metodología docente

Sesiones teóricas


El objetivo de las sesiones magistrales es el desarrollo teórico del tema objeto de la sesión. Este desarrollo teórico se complementará con pequeños ejercicios prácticos que permitirán entender mejor el marco conceptual desarrollado durante la sesión.


Para cada una de las sesiones el alumno dispondrá del material necesario para desarrollar y entender el marco conceptual de referencia.Seminarios

El objetivo de los seminarios es el desarrollo práctico del marco conceptual desarrollado en las sesiones teóricas.


En cada uno de los seminarios se trabajará un caso práctico. La resolucion se ralizará por grupos. Además cada grupo trabajará las CCAA de una empresa individual.

 

El alumno dispondrá de la solución una vez haya finalizado la correspondiente sesión de seminario.

 

Tutorías

Las tutorías se realizarán con cita previa solicitada por e-mail.
Todo el material necesario para poder seguir la asignatura estará disponible en el aula global.


Evaluación

Seminarios i participación en el aula: 20% (no recuperable)

Examen parcial tipo test: 30% (no recuperable)

Examen final: 50%. (recuperable)

 

Para superar la asignatura es necesario que la noa mínima de cada uno de los apartados sea un 4. Uno de los exámenes como mínimo debe tener una nota de 5. No traer las cuentas anuales el dia de seminario establecido por el profesor tendrá una penalización del 25% de la nota de seminarios y participación 

Bibliografía y recursos de información

 • CAÑIBANO CALVO, L. Curso de auditoría contable. Casos prácticos. Madrid: Pirámide, 1993.
 • MONLLAU JAQUES, T.M. Manual pràctic de comptabilitat financera. Aspectes teòrics i pràctics del PGC 2007. Barcelona: Col·lecció Manuals Accid, 2010.
 • SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA, J.L. Teoría y práctica de la auditoría. Concepto y metodología. Tomo I. Madrid: Ciencias de la Dirección, 1996.
 • LEFEVRE, F., Manual de auditoria adapado a las NIAS

 

Todo el material está disponible en el aula global de la asignatura.