Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

21863 - Comptabilitat de Costos II


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
304 - Facultat de Dret i Facultat d'Economia i Empresa
332 - Facultat d'Economia i Empresa
Estudi:
3041 - Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia
3326 - Grau en Ciències Empresarials - Management
Assignatura:
21863 - Comptabilitat de Costos II
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
418 - Grau en Economia: 4
418 - Grau en Economia: 3
412 - Grau en Ciències Empresarials: 3
412 - Grau en Ciències Empresarials: 4
523 - Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia: 6
417 - Grau en Administració i Direcció d'Empreses: 4
417 - Grau en Administració i Direcció d'Empreses: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Professorat:
Santiago Alcover Pericot, Ramon Bastida Vialcanet
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Comptabilitat de Costos II és una assignatura obligatòria en el Grau en Ciències Empresarials-Management.


L'objectiu bàsic de l'assignatura és aprofundir en el sistema de costos basat en les activitats (ABC) utilitzat per les empreses per calcular el cost dels productes i serveis que ofereixen amb l’objectiu de prendre les decisions correctes, entendre els processos d’elaboració de pressupostos i control pressupostari, i familiaritzar-se amb les tendències actuals en anàlisi de costos (costos de no-qualitat, costos mediambientals i costos específics per sector).


La comptabilitat de costos és d'importància estratègica en un entorn cada vegada més competitiu.


L’assignatura ha estat adaptada al sistema de crèdits europeus, segons estableix l'Espai Europeu d'Educació Superior. Amb això en ment, cal que els estudiants adquireixin un conjunt d'habilitats per tal d'aprovar l'assignatura.


Les hores de classe s’han reduït per a fomentar l'aprenentatge actiu per part de l'estudiant. Això significa que els estudiants estan involucrats de forma permanent en el tema, ja que es desenvolupa per mitjà de l'avaluació contínua i l'estudi personal de les obres que figuren en la bibliografia. També se li ha donat més importància al treball en equip i la capacitat de comunicació, tant oral com escrita, ja que es tracta de dues competències clau en el desenvolupament professional dels graduats en Ciències Empresarials-Management.

Competències associades

El coneixement que els estudiants han d'adquirir en Comptabilitat de Costos II, es descriu en termes de les competències generals i específiques que s'exposen a continuació.

 

Competències Generals

Competències Específiques

 

Interpersonals:

 

-       G6. Ser capaç de desenvolupar treball en grup, participant activament en el treball i negociant amb les opinions contràries per arribar a posicions de consens.

-       G2. Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies postures, així com de defensar-les públicament.

Instrumentals:

 

-       G1. Comprendre i preparar textos escrits que siguin estructurats, clars i entenedors.

-       G9. Tenir consolidats hàbits d’autodisciplina, d’ autoexigència i de rigor en la realització del treball acadèmic, així com en la organització i distribució del temps.

-       G10. Tenir una actitud proactiva en el desig de conèixer allò ignorat, imprescindible en tot procés formatiu i en tota activitat professional amb projecció.

-       G11. Ser capaç d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptar-los a contextos i situacions noves.

-       G14. Utilitzar la informació adequada en la formulació de propostes i resolució de problemes.

 

Sistèmiques:

 

-       G13. Demostrar un nivell de coneixement suficient per l’activitat professional.

 

- Comprendre les funcions de la comptabilitat de costos dintre de l’àmbit de la comptabilitat.

 

-Diferenciar els diferents sistemes de cost.

 

-Aplicar procediments de costos en:

 

-       Organitzar la informació.

 

-       Calcular els elements de cost d’un producte o servei.

 

-       Diferenciar i aplicar sistemes de costos en consonància amb el sistema de producció de l’empresa.

 

-Preparar un compte d’explotació analític.

 

Resultats de l'aprenentatge

En finalitzar aquesta assignatura, els estudiants hauran de ser capaços de:

 • Calcular el cost de productes o serveis aplicant el sistema de costos ABC
 • Comprendre les funcions de la Comptabilitat de Gestió i Costos dins l’àrea comptable.
 • Diferenciar de la tipologia de costos.
 • Aplicar de procediments comptables següents: Ordenació de dades, Càlcul dels costos dels elements que composen un producte o servei, i Diferenciació i aplicació dels sistemes de costos en funció de la casuística de l’empresa.
 • Elaborar un comptes de resultats analítics.
 • Elaborar pressupostos i analitzar-ne les desviacions.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4. Educació de qualitat

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic

Prerequisits

Haver cursat l'assignatura de Comptabilitat de Costos I.

Continguts

El contingut de l'assignatura es pot trobar a la bibliografia bàsica i recomanada per a cada tema. La bibliografia recomanada li permetrà a l'estudiant a aprofundir en el coneixement del tema, però no és indispensable per assolir els objectius de cada tema.

L'assignatura es divideix en nou temes, cadascun d'ells té els seus propis objectius amb la finalitat d'assolir els objectius generals de la matèria.

 

 

Tema 1:       Introducció

 

Objectius:  

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Entendre el concepte i els objectius de la comptabilitat de gestió i de costos.
 • Identificar els diversos tipos de sistemes de càlcul de costos parcials i complerts.
 • Conèixer la relació entre el càlcul de costos i la planificació, el control i la mesura dels resultats de l’empresa.

Programa:

Concepte i objectius de la comptabilitat de gestió i de costos. Càlcul del cost de producte. Sistemes de costos parcials i complerts. Relació entre el càlcul de costos i la planificació, control i mesura dels resultats de l’empresa.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol 1.

 

Tema 2:      Sistema de costos basat en les activitats (ABC)

 

Objectius: 

 • Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:
 • Conèixer els canvis que poden ocórrer en l’entorn empresarial i l’impacte d’aquests canvis en els costos i en els sistemes de gestió de costos.
 • Descriure el marc conceptual del sistema de costos basat en les Activitats (ABC).
 • Identificar activitats i inductors de costos. 
 • Explicar les diferències, avantatges i desavantatges de l’ABC en relació als sistemes de costos tradicionals.
 • Preparar un compte d’explotació analític.

Programa:

Els canvis en el context del negoci i el seu impacte en els costos  i en els sistemes de costos. Descripció del model ABC. Activitats: concepte, les activitats principals i les activitats auxiliars. Inductors de costos.  Avantatges i desavantatges de l'ABC.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol 6.
 • Horngren et al 2012, Capítol 5.

 

Tema 3:      Confecció de pressupostos i costos estàndard

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Descriure els objectius del procés pressupostari i del control pressupostari.
 • Explicar la relació entre el procés pressupostari i la planificació empresarial. 
 • Descriure els continguts dels diferents tipus de pressupostos.
 • Preparar un compte d’explotació analític pressupostat.

Programa:

La planificació empresarial, control pressupostari i càlcul de costos estàndard. Les despeses controlables i les no controlables. Passos en la preparació d'un pressupost.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol 7.
 • AMAT I CAMPA (Coord.), Capítol 6.
 • Horngren et al 2012, Capítol 6.

 

Tema 4:      Mètodes per a confeccionar els pressupostos

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Explicar les diferències entre els pressupostos estàtics i els flexibles.
 • Llistar els elements bàsics dels pressupostos basats en les activitats (ABC).
 • Explicar les diferències entre pressupostos incrementals i pressupostos en base cero.

Programa:

Criteris per a formular els pressupostos: Els pressupostos estàtics i flexibles, els pressupost basats en activitats (ABC), el pressupostos incrementals i base zero.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol  7.
 • Horngren et al 2012, Capítol 6.

 

 

Tema 5:      Càlcul i anàlisi de desviacions

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant serà capaç de:

 • Entendre l’anàlisi de desviacions com una eina fonamental en la gestió empresarial. 
 • Calcular els tipus de desviacions principals.
 • Escollir el model més adient d’anàlisi de desviacions d’acord amb el sistema de costos de l’empresa.
 • Analitzar les desviacions amb l’objectiu d’identificar les accions correctores més adients. 

Programa:

Principals tipus de desviacions: les  desviacions de costos directes, les desviacions de costos indirectes i les desviacions en les vendes. Models d’anàlisi de desviacions d’acord amb el mètode de costos utilitzat. Càlcul dels marges i resultats incloent les desviacions. Informe de desviacions.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol  8.
 • Horngren et al 2012, Capítols 7 i 8.

 

Tema 6:      Costos de qualitat i de no qualitat

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Diferenciar entre els costos de qualitat i els de no qualitat.
 • Tenir en compte les errades externes.
 • Entendre la importància dels costos intangibles.
 • Implementar un sistema de costos de qualitat total.

 

Programa:

Costos de qualitat i de no qualitat. Errades internes i externes. Costos tangibles i intangibles. Implementació d’un sistema de costos de qualitat total.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol  9.
 • COSTES DE CALIDAD, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 1995.

 

Tema 7:      Costos mediambientals

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Entendre la importància que tenen avui en dia els costos mediambientals.  
 • Entendre perquè és important per una empresa invertir en qüestions mediambientals.
 • Els beneficis i costos de tenir en compte el mediambient.

 

Programa:

Costos mediambientals. Ingressos mediambientals. Inversions mediambientals. Comptabilitat de beneficis i costos mediambientals.

 

Referències bàsiques:

 • CONTABILIDAD DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 1996

 

Tema 8:      Gestió estratègica de costos

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant serà capaç de:

 • Entendre la importància de gestionar i optimitzar els costos de l’empresa.
 • Conèixer les tècniques més comunes de reducció i optimització de costos.
 • Conèixer els aspectes a considerar en la presa de decisions en base als costos.

 

Programa:

Introducció a la gestió estratègica de costos. Estratègies de lideratge en costos. Tècniques de reducció de costos centrades en balanç i compte de resultats. Target costing. Lean Management.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Campa 2013, Capítol 9.
 • Lloret i Amat  2014, Capítol 4.
 • ACCID (2010)

Metodologia docent

Aquesta assignatura utilitza una varietat de sessions i mètodes de treball per a que l’estudiant adquireixi el coneixement que es descriu en el pla docent. Les sessions es divideixen en dos grans grups: sessions de classe i sessions de consulta i estudi.

 

SESSIONS DE CLASSE

 

Sessions plenàries:  sessions de 90 minuts amb tot el grup. La major part de l’input en les sessions plenàries prové del professor. El professor presenta els conceptes  teòrics claus en comptabilitat de costos i explica el procediment correcte que cal seguir per a poder resoldre els problemes.

 

Sessions de seminaris: aquestes sessions tenen un durada de 90 minuts. L’objectiu de les sessions de seminaris és consolidar el coneixement dels estudiants i posar-lo a la pràctica mitjançant la participació activa.

 

 1. Durant els primers  40-45 minuts el grup ha de treballar un exercici o cas pràctic que s’ha proposat per aquella setmana.   

 

 1. Durant la segona part de la sessió es corregeix la pràctica i es responen els preguntes que hagin sorgit de la resolució de l’exercici o bé de les sessions plenàries. 

 

 

SESSIONS DE CONSULTA I ESTUDI

 

Tutories de consulta: els estudiants poden contactar el professor per correu electrònic o bé comprovar a l’Aula Global les seves hores de tutoria.

 

Treball individual: comprèn el treball d’estudi personal per assimilar els conceptes i procediments coberts durant les classes plenàries. L’objectiu del treball individual és la preparació per els exàmens parcial i final.

 

Treball en grup: temps de treball en grup per a la preparació de les pràctiques.  

Avaluació

Criteris Generals d’Avaluació

 

1.    Avaluació continua: 50% de la nota final.

1.1. Seminaris: 15%

1.2. Examen parcial: 35%

 

2.    Avaluació Final:  50% de la nota final.

2.1. Examen final: 50%

 

 

1. Avaluació continua

 

L’avaluació continuada de l'assignatura es porta a terme a través de:

 

1.1. Seminaris

 

Objectiu

L'objectiu de la preparació de pràctiques és contextualitzar i aplicar els procediments i conceptes apresos a casos d'estudi numèrics.

Grups de treball

Les pràctiques s’haurien de realitzar en grups de 3 o 4 persones.  

 

Nombre de seminaris

Es fan un total de 6 sessions de seminaris.   

 

Lliurament

Els exercicis es resoldran a casa i lliuraran durant els seminaris i es corregiran a continuació.

 

1.2. Examen parcial

 

Objectiu

L'objectiu de l'examen parcial  és avaluar els progressos realitzats durant la primera meitat del curs. D'aquesta manera, l'estudiant rebrà una retroalimentació clara sobre les àrees que necessiten ser millorades.

 

Avaluació

L’examen parcial té un pes del 35% de la nota final. Els dubtes en relació als continguts de l’examen es resoldran durant els seminaris.

 

 

2. Avaluació final  

 

Objectiu

Aplicació dels procediments i mètodes apresos durant el trimestre a casos específics que els estudiants hauran de resoldre de forma individual.

 

Característiques

Els estudiants passaran un examen escrit que contindrà aspectes tant teòrics com  pràctics. L’examen s’ha d’aprovar (un 5 sobre 10) per tal de superar l’assignatura.

 

 

3. Examen de recuperació 

 

L'examen de recuperació és només per aquelles persones que han fet les activitats de l'avaluació continuada i l'examen final, i han suspès. La nota de l’avaluació continuada es tindrà en compte a l’examen de recuperació, a pesar de que l’alumne no hagi passat l’examen final.

 

Objectiu

Aplicació dels procediments i mètodes apresos durant el trimestre a casos específics que els estudiants hauran de resoldre de forma individual. Per tant, els objectius de l’examen de recuperació són els mateixos que els de l’examen final.

 

Característiques

Els estudiants passaran un examen escrit que contindrà aspectes tant teòrics com  pràctics. L’examen s’ha d’aprovar (un 5 sobre 10) per tal de superar l’assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació

Recursos docents (Aula Global)

 • Presentació PowerPoint.
 • Vídeos.
 • Dossier d’exercicis.
 • Articles i notes tècniques.

 

Recursos d’informació

 

Bibliografia:

 

ACCID (2010): “Noves tendències en control i reducció de costos” .Monografia de la Revista de Comptabilitat i Direcció, Barcelona.

 

Amat, O. i Soldevila, P. (2009): Comptabilitat i gestió de costos, ACCID-Profit, Barcelona.

 

Amat, O. i Campa, F (Coord.) (2013): Manual del Controller, ACCID-Profit, Barcelona.

 

Drury, C.(1998): Costing: an introduction. Ed. Chapman and Hall.

 

Drury, C. (2012): Management and Cost Accounting, 8th edition, Andover.

 

Horngren, C.T.; Foster, G.; Datar, S.M. (2012): Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 14th edition, Pearson.

 

Rosanas, J. M. (1994): Contabilidad de costes para la toma de decisiones. Desclée de Brouwer, Bilbao.


Curs Acadèmic: 2022/23

21863 - Comptabilitat de Costos II


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
304 - Facultat de Dret i Facultat d'Economia i Empresa
332 - Facultat d'Economia i Empresa
Estudi:
3041 - Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia
3326 - Grau en Ciències Empresarials - Management
Assignatura:
21863 - Comptabilitat de Costos II
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
418 - Grau en Economia: 4
418 - Grau en Economia: 3
412 - Grau en Ciències Empresarials: 3
412 - Grau en Ciències Empresarials: 4
523 - Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia: 6
417 - Grau en Administració i Direcció d'Empreses: 4
417 - Grau en Administració i Direcció d'Empreses: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Professorat:
Santiago Alcover Pericot, Ramon Bastida Vialcanet
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Comptabilitat de Costos II és una assignatura obligatòria en el Grau en Ciències Empresarials-Management.


L'objectiu bàsic de l'assignatura és aprofundir en el sistema de costos basat en les activitats (ABC) utilitzat per les empreses per calcular el cost dels productes i serveis que ofereixen amb l’objectiu de prendre les decisions correctes, entendre els processos d’elaboració de pressupostos i control pressupostari, i familiaritzar-se amb les tendències actuals en anàlisi de costos (costos de no-qualitat, costos mediambientals i costos específics per sector).


La comptabilitat de costos és d'importància estratègica en un entorn cada vegada més competitiu.


L’assignatura ha estat adaptada al sistema de crèdits europeus, segons estableix l'Espai Europeu d'Educació Superior. Amb això en ment, cal que els estudiants adquireixin un conjunt d'habilitats per tal d'aprovar l'assignatura.


Les hores de classe s’han reduït per a fomentar l'aprenentatge actiu per part de l'estudiant. Això significa que els estudiants estan involucrats de forma permanent en el tema, ja que es desenvolupa per mitjà de l'avaluació contínua i l'estudi personal de les obres que figuren en la bibliografia. També se li ha donat més importància al treball en equip i la capacitat de comunicació, tant oral com escrita, ja que es tracta de dues competències clau en el desenvolupament professional dels graduats en Ciències Empresarials-Management.

Competències associades

El coneixement que els estudiants han d'adquirir en Comptabilitat de Costos II, es descriu en termes de les competències generals i específiques que s'exposen a continuació.

 

Competències Generals

Competències Específiques

 

Interpersonals:

 

-       G6. Ser capaç de desenvolupar treball en grup, participant activament en el treball i negociant amb les opinions contràries per arribar a posicions de consens.

-       G2. Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies postures, així com de defensar-les públicament.

Instrumentals:

 

-       G1. Comprendre i preparar textos escrits que siguin estructurats, clars i entenedors.

-       G9. Tenir consolidats hàbits d’autodisciplina, d’ autoexigència i de rigor en la realització del treball acadèmic, així com en la organització i distribució del temps.

-       G10. Tenir una actitud proactiva en el desig de conèixer allò ignorat, imprescindible en tot procés formatiu i en tota activitat professional amb projecció.

-       G11. Ser capaç d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptar-los a contextos i situacions noves.

-       G14. Utilitzar la informació adequada en la formulació de propostes i resolució de problemes.

 

Sistèmiques:

 

-       G13. Demostrar un nivell de coneixement suficient per l’activitat professional.

 

- Comprendre les funcions de la comptabilitat de costos dintre de l’àmbit de la comptabilitat.

 

-Diferenciar els diferents sistemes de cost.

 

-Aplicar procediments de costos en:

 

-       Organitzar la informació.

 

-       Calcular els elements de cost d’un producte o servei.

 

-       Diferenciar i aplicar sistemes de costos en consonància amb el sistema de producció de l’empresa.

 

-Preparar un compte d’explotació analític.

 

Resultats de l'aprenentatge

En finalitzar aquesta assignatura, els estudiants hauran de ser capaços de:

 • Calcular el cost de productes o serveis aplicant el sistema de costos ABC
 • Comprendre les funcions de la Comptabilitat de Gestió i Costos dins l’àrea comptable.
 • Diferenciar de la tipologia de costos.
 • Aplicar de procediments comptables següents: Ordenació de dades, Càlcul dels costos dels elements que composen un producte o servei, i Diferenciació i aplicació dels sistemes de costos en funció de la casuística de l’empresa.
 • Elaborar un comptes de resultats analítics.
 • Elaborar pressupostos i analitzar-ne les desviacions.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4. Educació de qualitat

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic

Prerequisits

Haver cursat l'assignatura de Comptabilitat de Costos I.

Continguts

El contingut de l'assignatura es pot trobar a la bibliografia bàsica i recomanada per a cada tema. La bibliografia recomanada li permetrà a l'estudiant a aprofundir en el coneixement del tema, però no és indispensable per assolir els objectius de cada tema.

L'assignatura es divideix en nou temes, cadascun d'ells té els seus propis objectius amb la finalitat d'assolir els objectius generals de la matèria.

 

 

Tema 1:       Introducció

 

Objectius:  

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Entendre el concepte i els objectius de la comptabilitat de gestió i de costos.
 • Identificar els diversos tipos de sistemes de càlcul de costos parcials i complerts.
 • Conèixer la relació entre el càlcul de costos i la planificació, el control i la mesura dels resultats de l’empresa.

Programa:

Concepte i objectius de la comptabilitat de gestió i de costos. Càlcul del cost de producte. Sistemes de costos parcials i complerts. Relació entre el càlcul de costos i la planificació, control i mesura dels resultats de l’empresa.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol 1.

 

Tema 2:      Sistema de costos basat en les activitats (ABC)

 

Objectius: 

 • Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:
 • Conèixer els canvis que poden ocórrer en l’entorn empresarial i l’impacte d’aquests canvis en els costos i en els sistemes de gestió de costos.
 • Descriure el marc conceptual del sistema de costos basat en les Activitats (ABC).
 • Identificar activitats i inductors de costos. 
 • Explicar les diferències, avantatges i desavantatges de l’ABC en relació als sistemes de costos tradicionals.
 • Preparar un compte d’explotació analític.

Programa:

Els canvis en el context del negoci i el seu impacte en els costos  i en els sistemes de costos. Descripció del model ABC. Activitats: concepte, les activitats principals i les activitats auxiliars. Inductors de costos.  Avantatges i desavantatges de l'ABC.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol 6.
 • Horngren et al 2012, Capítol 5.

 

Tema 3:      Confecció de pressupostos i costos estàndard

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Descriure els objectius del procés pressupostari i del control pressupostari.
 • Explicar la relació entre el procés pressupostari i la planificació empresarial. 
 • Descriure els continguts dels diferents tipus de pressupostos.
 • Preparar un compte d’explotació analític pressupostat.

Programa:

La planificació empresarial, control pressupostari i càlcul de costos estàndard. Les despeses controlables i les no controlables. Passos en la preparació d'un pressupost.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol 7.
 • AMAT I CAMPA (Coord.), Capítol 6.
 • Horngren et al 2012, Capítol 6.

 

Tema 4:      Mètodes per a confeccionar els pressupostos

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Explicar les diferències entre els pressupostos estàtics i els flexibles.
 • Llistar els elements bàsics dels pressupostos basats en les activitats (ABC).
 • Explicar les diferències entre pressupostos incrementals i pressupostos en base cero.

Programa:

Criteris per a formular els pressupostos: Els pressupostos estàtics i flexibles, els pressupost basats en activitats (ABC), el pressupostos incrementals i base zero.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol  7.
 • Horngren et al 2012, Capítol 6.

 

 

Tema 5:      Càlcul i anàlisi de desviacions

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant serà capaç de:

 • Entendre l’anàlisi de desviacions com una eina fonamental en la gestió empresarial. 
 • Calcular els tipus de desviacions principals.
 • Escollir el model més adient d’anàlisi de desviacions d’acord amb el sistema de costos de l’empresa.
 • Analitzar les desviacions amb l’objectiu d’identificar les accions correctores més adients. 

Programa:

Principals tipus de desviacions: les  desviacions de costos directes, les desviacions de costos indirectes i les desviacions en les vendes. Models d’anàlisi de desviacions d’acord amb el mètode de costos utilitzat. Càlcul dels marges i resultats incloent les desviacions. Informe de desviacions.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol  8.
 • Horngren et al 2012, Capítols 7 i 8.

 

Tema 6:      Costos de qualitat i de no qualitat

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Diferenciar entre els costos de qualitat i els de no qualitat.
 • Tenir en compte les errades externes.
 • Entendre la importància dels costos intangibles.
 • Implementar un sistema de costos de qualitat total.

 

Programa:

Costos de qualitat i de no qualitat. Errades internes i externes. Costos tangibles i intangibles. Implementació d’un sistema de costos de qualitat total.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol  9.
 • COSTES DE CALIDAD, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 1995.

 

Tema 7:      Costos mediambientals

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Entendre la importància que tenen avui en dia els costos mediambientals.  
 • Entendre perquè és important per una empresa invertir en qüestions mediambientals.
 • Els beneficis i costos de tenir en compte el mediambient.

 

Programa:

Costos mediambientals. Ingressos mediambientals. Inversions mediambientals. Comptabilitat de beneficis i costos mediambientals.

 

Referències bàsiques:

 • CONTABILIDAD DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 1996

 

Tema 8:      Gestió estratègica de costos

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant serà capaç de:

 • Entendre la importància de gestionar i optimitzar els costos de l’empresa.
 • Conèixer les tècniques més comunes de reducció i optimització de costos.
 • Conèixer els aspectes a considerar en la presa de decisions en base als costos.

 

Programa:

Introducció a la gestió estratègica de costos. Estratègies de lideratge en costos. Tècniques de reducció de costos centrades en balanç i compte de resultats. Target costing. Lean Management.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Campa 2013, Capítol 9.
 • Lloret i Amat  2014, Capítol 4.
 • ACCID (2010)

Metodologia docent

Aquesta assignatura utilitza una varietat de sessions i mètodes de treball per a que l’estudiant adquireixi el coneixement que es descriu en el pla docent. Les sessions es divideixen en dos grans grups: sessions de classe i sessions de consulta i estudi.

 

SESSIONS DE CLASSE

 

Sessions plenàries:  sessions de 90 minuts amb tot el grup. La major part de l’input en les sessions plenàries prové del professor. El professor presenta els conceptes  teòrics claus en comptabilitat de costos i explica el procediment correcte que cal seguir per a poder resoldre els problemes.

 

Sessions de seminaris: aquestes sessions tenen un durada de 90 minuts. L’objectiu de les sessions de seminaris és consolidar el coneixement dels estudiants i posar-lo a la pràctica mitjançant la participació activa.

 

 1. Durant els primers  40-45 minuts el grup ha de treballar un exercici o cas pràctic que s’ha proposat per aquella setmana.   

 

 1. Durant la segona part de la sessió es corregeix la pràctica i es responen els preguntes que hagin sorgit de la resolució de l’exercici o bé de les sessions plenàries. 

 

 

SESSIONS DE CONSULTA I ESTUDI

 

Tutories de consulta: els estudiants poden contactar el professor per correu electrònic o bé comprovar a l’Aula Global les seves hores de tutoria.

 

Treball individual: comprèn el treball d’estudi personal per assimilar els conceptes i procediments coberts durant les classes plenàries. L’objectiu del treball individual és la preparació per els exàmens parcial i final.

 

Treball en grup: temps de treball en grup per a la preparació de les pràctiques.  

Avaluació

Criteris Generals d’Avaluació

 

1.    Avaluació continua: 50% de la nota final.

1.1. Seminaris: 15%

1.2. Examen parcial: 35%

 

2.    Avaluació Final:  50% de la nota final.

2.1. Examen final: 50%

 

 

1. Avaluació continua

 

L’avaluació continuada de l'assignatura es porta a terme a través de:

 

1.1. Seminaris

 

Objectiu

L'objectiu de la preparació de pràctiques és contextualitzar i aplicar els procediments i conceptes apresos a casos d'estudi numèrics.

Grups de treball

Les pràctiques s’haurien de realitzar en grups de 3 o 4 persones.  

 

Nombre de seminaris

Es fan un total de 6 sessions de seminaris.   

 

Lliurament

Els exercicis es resoldran a casa i lliuraran durant els seminaris i es corregiran a continuació.

 

1.2. Examen parcial

 

Objectiu

L'objectiu de l'examen parcial  és avaluar els progressos realitzats durant la primera meitat del curs. D'aquesta manera, l'estudiant rebrà una retroalimentació clara sobre les àrees que necessiten ser millorades.

 

Avaluació

L’examen parcial té un pes del 35% de la nota final. Els dubtes en relació als continguts de l’examen es resoldran durant els seminaris.

 

 

2. Avaluació final  

 

Objectiu

Aplicació dels procediments i mètodes apresos durant el trimestre a casos específics que els estudiants hauran de resoldre de forma individual.

 

Característiques

Els estudiants passaran un examen escrit que contindrà aspectes tant teòrics com  pràctics. L’examen s’ha d’aprovar (un 5 sobre 10) per tal de superar l’assignatura.

 

 

3. Examen de recuperació 

 

L'examen de recuperació és només per aquelles persones que han fet les activitats de l'avaluació continuada i l'examen final, i han suspès. La nota de l’avaluació continuada es tindrà en compte a l’examen de recuperació, a pesar de que l’alumne no hagi passat l’examen final.

 

Objectiu

Aplicació dels procediments i mètodes apresos durant el trimestre a casos específics que els estudiants hauran de resoldre de forma individual. Per tant, els objectius de l’examen de recuperació són els mateixos que els de l’examen final.

 

Característiques

Els estudiants passaran un examen escrit que contindrà aspectes tant teòrics com  pràctics. L’examen s’ha d’aprovar (un 5 sobre 10) per tal de superar l’assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació

Recursos docents (Aula Global)

 • Presentació PowerPoint.
 • Vídeos.
 • Dossier d’exercicis.
 • Articles i notes tècniques.

 

Recursos d’informació

 

Bibliografia:

 

ACCID (2010): “Noves tendències en control i reducció de costos” .Monografia de la Revista de Comptabilitat i Direcció, Barcelona.

 

Amat, O. i Soldevila, P. (2009): Comptabilitat i gestió de costos, ACCID-Profit, Barcelona.

 

Amat, O. i Campa, F (Coord.) (2013): Manual del Controller, ACCID-Profit, Barcelona.

 

Drury, C.(1998): Costing: an introduction. Ed. Chapman and Hall.

 

Drury, C. (2012): Management and Cost Accounting, 8th edition, Andover.

 

Horngren, C.T.; Foster, G.; Datar, S.M. (2012): Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 14th edition, Pearson.

 

Rosanas, J. M. (1994): Contabilidad de costes para la toma de decisiones. Desclée de Brouwer, Bilbao.


Curs Acadèmic: 2022/23

21863 - Comptabilitat de Costos II


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
304 - Facultat de Dret i Facultat d'Economia i Empresa
332 - Facultat d'Economia i Empresa
Estudi:
3041 - Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia
3326 - Grau en Ciències Empresarials - Management
Assignatura:
21863 - Comptabilitat de Costos II
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
418 - Grau en Economia: 4
418 - Grau en Economia: 3
412 - Grau en Ciències Empresarials: 3
412 - Grau en Ciències Empresarials: 4
523 - Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia: 6
417 - Grau en Administració i Direcció d'Empreses: 4
417 - Grau en Administració i Direcció d'Empreses: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Professorat:
Santiago Alcover Pericot, Ramon Bastida Vialcanet
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Comptabilitat de Costos II és una assignatura obligatòria en el Grau en Ciències Empresarials-Management.


L'objectiu bàsic de l'assignatura és aprofundir en el sistema de costos basat en les activitats (ABC) utilitzat per les empreses per calcular el cost dels productes i serveis que ofereixen amb l’objectiu de prendre les decisions correctes, entendre els processos d’elaboració de pressupostos i control pressupostari, i familiaritzar-se amb les tendències actuals en anàlisi de costos (costos de no-qualitat, costos mediambientals i costos específics per sector).


La comptabilitat de costos és d'importància estratègica en un entorn cada vegada més competitiu.


L’assignatura ha estat adaptada al sistema de crèdits europeus, segons estableix l'Espai Europeu d'Educació Superior. Amb això en ment, cal que els estudiants adquireixin un conjunt d'habilitats per tal d'aprovar l'assignatura.


Les hores de classe s’han reduït per a fomentar l'aprenentatge actiu per part de l'estudiant. Això significa que els estudiants estan involucrats de forma permanent en el tema, ja que es desenvolupa per mitjà de l'avaluació contínua i l'estudi personal de les obres que figuren en la bibliografia. També se li ha donat més importància al treball en equip i la capacitat de comunicació, tant oral com escrita, ja que es tracta de dues competències clau en el desenvolupament professional dels graduats en Ciències Empresarials-Management.

Competències associades

El coneixement que els estudiants han d'adquirir en Comptabilitat de Costos II, es descriu en termes de les competències generals i específiques que s'exposen a continuació.

 

Competències Generals

Competències Específiques

 

Interpersonals:

 

-       G6. Ser capaç de desenvolupar treball en grup, participant activament en el treball i negociant amb les opinions contràries per arribar a posicions de consens.

-       G2. Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies postures, així com de defensar-les públicament.

Instrumentals:

 

-       G1. Comprendre i preparar textos escrits que siguin estructurats, clars i entenedors.

-       G9. Tenir consolidats hàbits d’autodisciplina, d’ autoexigència i de rigor en la realització del treball acadèmic, així com en la organització i distribució del temps.

-       G10. Tenir una actitud proactiva en el desig de conèixer allò ignorat, imprescindible en tot procés formatiu i en tota activitat professional amb projecció.

-       G11. Ser capaç d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptar-los a contextos i situacions noves.

-       G14. Utilitzar la informació adequada en la formulació de propostes i resolució de problemes.

 

Sistèmiques:

 

-       G13. Demostrar un nivell de coneixement suficient per l’activitat professional.

 

- Comprendre les funcions de la comptabilitat de costos dintre de l’àmbit de la comptabilitat.

 

-Diferenciar els diferents sistemes de cost.

 

-Aplicar procediments de costos en:

 

-       Organitzar la informació.

 

-       Calcular els elements de cost d’un producte o servei.

 

-       Diferenciar i aplicar sistemes de costos en consonància amb el sistema de producció de l’empresa.

 

-Preparar un compte d’explotació analític.

 

Resultats de l'aprenentatge

En finalitzar aquesta assignatura, els estudiants hauran de ser capaços de:

 • Calcular el cost de productes o serveis aplicant el sistema de costos ABC
 • Comprendre les funcions de la Comptabilitat de Gestió i Costos dins l’àrea comptable.
 • Diferenciar de la tipologia de costos.
 • Aplicar de procediments comptables següents: Ordenació de dades, Càlcul dels costos dels elements que composen un producte o servei, i Diferenciació i aplicació dels sistemes de costos en funció de la casuística de l’empresa.
 • Elaborar un comptes de resultats analítics.
 • Elaborar pressupostos i analitzar-ne les desviacions.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4. Educació de qualitat

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic

Prerequisits

Haver cursat l'assignatura de Comptabilitat de Costos I.

Continguts

El contingut de l'assignatura es pot trobar a la bibliografia bàsica i recomanada per a cada tema. La bibliografia recomanada li permetrà a l'estudiant a aprofundir en el coneixement del tema, però no és indispensable per assolir els objectius de cada tema.

L'assignatura es divideix en nou temes, cadascun d'ells té els seus propis objectius amb la finalitat d'assolir els objectius generals de la matèria.

 

 

Tema 1:       Introducció

 

Objectius:  

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Entendre el concepte i els objectius de la comptabilitat de gestió i de costos.
 • Identificar els diversos tipos de sistemes de càlcul de costos parcials i complerts.
 • Conèixer la relació entre el càlcul de costos i la planificació, el control i la mesura dels resultats de l’empresa.

Programa:

Concepte i objectius de la comptabilitat de gestió i de costos. Càlcul del cost de producte. Sistemes de costos parcials i complerts. Relació entre el càlcul de costos i la planificació, control i mesura dels resultats de l’empresa.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol 1.

 

Tema 2:      Sistema de costos basat en les activitats (ABC)

 

Objectius: 

 • Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:
 • Conèixer els canvis que poden ocórrer en l’entorn empresarial i l’impacte d’aquests canvis en els costos i en els sistemes de gestió de costos.
 • Descriure el marc conceptual del sistema de costos basat en les Activitats (ABC).
 • Identificar activitats i inductors de costos. 
 • Explicar les diferències, avantatges i desavantatges de l’ABC en relació als sistemes de costos tradicionals.
 • Preparar un compte d’explotació analític.

Programa:

Els canvis en el context del negoci i el seu impacte en els costos  i en els sistemes de costos. Descripció del model ABC. Activitats: concepte, les activitats principals i les activitats auxiliars. Inductors de costos.  Avantatges i desavantatges de l'ABC.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol 6.
 • Horngren et al 2012, Capítol 5.

 

Tema 3:      Confecció de pressupostos i costos estàndard

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Descriure els objectius del procés pressupostari i del control pressupostari.
 • Explicar la relació entre el procés pressupostari i la planificació empresarial. 
 • Descriure els continguts dels diferents tipus de pressupostos.
 • Preparar un compte d’explotació analític pressupostat.

Programa:

La planificació empresarial, control pressupostari i càlcul de costos estàndard. Les despeses controlables i les no controlables. Passos en la preparació d'un pressupost.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol 7.
 • AMAT I CAMPA (Coord.), Capítol 6.
 • Horngren et al 2012, Capítol 6.

 

Tema 4:      Mètodes per a confeccionar els pressupostos

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Explicar les diferències entre els pressupostos estàtics i els flexibles.
 • Llistar els elements bàsics dels pressupostos basats en les activitats (ABC).
 • Explicar les diferències entre pressupostos incrementals i pressupostos en base cero.

Programa:

Criteris per a formular els pressupostos: Els pressupostos estàtics i flexibles, els pressupost basats en activitats (ABC), el pressupostos incrementals i base zero.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol  7.
 • Horngren et al 2012, Capítol 6.

 

 

Tema 5:      Càlcul i anàlisi de desviacions

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant serà capaç de:

 • Entendre l’anàlisi de desviacions com una eina fonamental en la gestió empresarial. 
 • Calcular els tipus de desviacions principals.
 • Escollir el model més adient d’anàlisi de desviacions d’acord amb el sistema de costos de l’empresa.
 • Analitzar les desviacions amb l’objectiu d’identificar les accions correctores més adients. 

Programa:

Principals tipus de desviacions: les  desviacions de costos directes, les desviacions de costos indirectes i les desviacions en les vendes. Models d’anàlisi de desviacions d’acord amb el mètode de costos utilitzat. Càlcul dels marges i resultats incloent les desviacions. Informe de desviacions.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol  8.
 • Horngren et al 2012, Capítols 7 i 8.

 

Tema 6:      Costos de qualitat i de no qualitat

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Diferenciar entre els costos de qualitat i els de no qualitat.
 • Tenir en compte les errades externes.
 • Entendre la importància dels costos intangibles.
 • Implementar un sistema de costos de qualitat total.

 

Programa:

Costos de qualitat i de no qualitat. Errades internes i externes. Costos tangibles i intangibles. Implementació d’un sistema de costos de qualitat total.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Soldevila 2009, Capítol  9.
 • COSTES DE CALIDAD, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 1995.

 

Tema 7:      Costos mediambientals

 

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant hauria de ser capaç de:

 • Entendre la importància que tenen avui en dia els costos mediambientals.  
 • Entendre perquè és important per una empresa invertir en qüestions mediambientals.
 • Els beneficis i costos de tenir en compte el mediambient.

 

Programa:

Costos mediambientals. Ingressos mediambientals. Inversions mediambientals. Comptabilitat de beneficis i costos mediambientals.

 

Referències bàsiques:

 • CONTABILIDAD DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 1996

 

Tema 8:      Gestió estratègica de costos

Objectius: 

Després d’estudiar aquest tema, l’estudiant serà capaç de:

 • Entendre la importància de gestionar i optimitzar els costos de l’empresa.
 • Conèixer les tècniques més comunes de reducció i optimització de costos.
 • Conèixer els aspectes a considerar en la presa de decisions en base als costos.

 

Programa:

Introducció a la gestió estratègica de costos. Estratègies de lideratge en costos. Tècniques de reducció de costos centrades en balanç i compte de resultats. Target costing. Lean Management.

 

Referències bàsiques:

 • Amat i Campa 2013, Capítol 9.
 • Lloret i Amat  2014, Capítol 4.
 • ACCID (2010)

Metodologia docent

Aquesta assignatura utilitza una varietat de sessions i mètodes de treball per a que l’estudiant adquireixi el coneixement que es descriu en el pla docent. Les sessions es divideixen en dos grans grups: sessions de classe i sessions de consulta i estudi.

 

SESSIONS DE CLASSE

 

Sessions plenàries:  sessions de 90 minuts amb tot el grup. La major part de l’input en les sessions plenàries prové del professor. El professor presenta els conceptes  teòrics claus en comptabilitat de costos i explica el procediment correcte que cal seguir per a poder resoldre els problemes.

 

Sessions de seminaris: aquestes sessions tenen un durada de 90 minuts. L’objectiu de les sessions de seminaris és consolidar el coneixement dels estudiants i posar-lo a la pràctica mitjançant la participació activa.

 

 1. Durant els primers  40-45 minuts el grup ha de treballar un exercici o cas pràctic que s’ha proposat per aquella setmana.   

 

 1. Durant la segona part de la sessió es corregeix la pràctica i es responen els preguntes que hagin sorgit de la resolució de l’exercici o bé de les sessions plenàries. 

 

 

SESSIONS DE CONSULTA I ESTUDI

 

Tutories de consulta: els estudiants poden contactar el professor per correu electrònic o bé comprovar a l’Aula Global les seves hores de tutoria.

 

Treball individual: comprèn el treball d’estudi personal per assimilar els conceptes i procediments coberts durant les classes plenàries. L’objectiu del treball individual és la preparació per els exàmens parcial i final.

 

Treball en grup: temps de treball en grup per a la preparació de les pràctiques.  

Avaluació

Criteris Generals d’Avaluació

 

1.    Avaluació continua: 50% de la nota final.

1.1. Seminaris: 15%

1.2. Examen parcial: 35%

 

2.    Avaluació Final:  50% de la nota final.

2.1. Examen final: 50%

 

 

1. Avaluació continua

 

L’avaluació continuada de l'assignatura es porta a terme a través de:

 

1.1. Seminaris

 

Objectiu

L'objectiu de la preparació de pràctiques és contextualitzar i aplicar els procediments i conceptes apresos a casos d'estudi numèrics.

Grups de treball

Les pràctiques s’haurien de realitzar en grups de 3 o 4 persones.  

 

Nombre de seminaris

Es fan un total de 6 sessions de seminaris.   

 

Lliurament

Els exercicis es resoldran a casa i lliuraran durant els seminaris i es corregiran a continuació.

 

1.2. Examen parcial

 

Objectiu

L'objectiu de l'examen parcial  és avaluar els progressos realitzats durant la primera meitat del curs. D'aquesta manera, l'estudiant rebrà una retroalimentació clara sobre les àrees que necessiten ser millorades.

 

Avaluació

L’examen parcial té un pes del 35% de la nota final. Els dubtes en relació als continguts de l’examen es resoldran durant els seminaris.

 

 

2. Avaluació final  

 

Objectiu

Aplicació dels procediments i mètodes apresos durant el trimestre a casos específics que els estudiants hauran de resoldre de forma individual.

 

Característiques

Els estudiants passaran un examen escrit que contindrà aspectes tant teòrics com  pràctics. L’examen s’ha d’aprovar (un 5 sobre 10) per tal de superar l’assignatura.

 

 

3. Examen de recuperació 

 

L'examen de recuperació és només per aquelles persones que han fet les activitats de l'avaluació continuada i l'examen final, i han suspès. La nota de l’avaluació continuada es tindrà en compte a l’examen de recuperació, a pesar de que l’alumne no hagi passat l’examen final.

 

Objectiu

Aplicació dels procediments i mètodes apresos durant el trimestre a casos específics que els estudiants hauran de resoldre de forma individual. Per tant, els objectius de l’examen de recuperació són els mateixos que els de l’examen final.

 

Característiques

Els estudiants passaran un examen escrit que contindrà aspectes tant teòrics com  pràctics. L’examen s’ha d’aprovar (un 5 sobre 10) per tal de superar l’assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació

Recursos docents (Aula Global)

 • Presentació PowerPoint.
 • Vídeos.
 • Dossier d’exercicis.
 • Articles i notes tècniques.

 

Recursos d’informació

 

Bibliografia:

 

ACCID (2010): “Noves tendències en control i reducció de costos” .Monografia de la Revista de Comptabilitat i Direcció, Barcelona.

 

Amat, O. i Soldevila, P. (2009): Comptabilitat i gestió de costos, ACCID-Profit, Barcelona.

 

Amat, O. i Campa, F (Coord.) (2013): Manual del Controller, ACCID-Profit, Barcelona.

 

Drury, C.(1998): Costing: an introduction. Ed. Chapman and Hall.

 

Drury, C. (2012): Management and Cost Accounting, 8th edition, Andover.

 

Horngren, C.T.; Foster, G.; Datar, S.M. (2012): Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 14th edition, Pearson.

 

Rosanas, J. M. (1994): Contabilidad de costes para la toma de decisiones. Desclée de Brouwer, Bilbao.