Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3326 - Grau en Ciències Empresarials - Management

21850 - Història de l'Empresa


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
332 - Facultat d'Economia i Empresa
Estudi:
3326 - Grau en Ciències Empresarials - Management
Assignatura:
21850 - Història de l'Empresa
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Grup 103: Castellà
Grup 104: Castellà
Professorat:
Inmaculada Rico Delgado
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Nom de l'assignatura: Història de l’Empresa

Curs acadèmic: 2022-2023

            Curs: Segon

            Trimestre: Primer

Titulació / Estudis: Grau Empresarials-Management

Codi de l’assignatura: 21850

Nombre de Crèdits ECTS: 5

Hores de dedicació de l’estudiant: 125

Llengua de docència: Castellà

Professora: Inma Rico

 

L’assignatura d’Història de l’Empresa té per objectiu final l’anàlisi de l’influencia del marc històric sobre les empreses i els empresaris, l’evolució a llarg termini de l’estructura interna de l’empresa i les conseqüències de les estratègies empresarials pel creixement econòmic.

Al marc de l’economia i l’empresa, el curs permet aplicar conceptes i models teòrics ja apresos en altres assignatures i al llarg del curs sobre la realitat empresarial i la seva transformació en el temps.

Combinant les lliçons teòriques amb la discussió a classe de casos pràctics, l'assignatura dedica en particular un ampli espai al debat sobre temes clau:

• les dinàmiques de continuïtat i discontinuïtat que influeixen sobre les eleccions empresarials en un marc dinàmic i comparatiu;

• l'impacte de les variables de tipus espai-temporal-cultural i de la tecnologia sobre la configuració de les empreses;

• el paper dels marcs nacionals en proporcionar oportunitats i en posar vincles a les accions dels empresaris i de les empreses;

• l’identificació i gestió a llarg termini dels moments crucials del desenvolupament d'una empresa.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

 

Instrumentals

1. Capacitat d'anàlisi i de síntesi

2. Coneixements generals bàsics

Sistèmiques

3. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica

4. Habilitats de recerca

5. Capacitat per aprendre

6. Capacitat per treballar de manera autònoma

7. Capacitat per aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i la seva adaptació a contextos i situacions noves.

8. Coneixements sobre les cultures d'altres països 

Interpersonals

9. Capacitat de crítica

10. Capacitat de treball en equip

 

Altres

11. Comunicació oral i escrita utilitzant un llenguatge especialitzat

1. Coneixements i interpretació crítica de les transformacions de les formes d'empreses i de l'activitat empresarial en una perspectiva històrica

2. Aprendre a situar les configuracions de les empreses segons els seus contextos

3. Identificar els factors clau d'un problema

4. Demostrar una visió multidisciplinària en el tractament i la resolució de problemes

5. Planificar i gestionar eficaçment el temps propi i les activitats professionals

 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

 

Continguts

Bloc 1: Empresa agrícola, comerç, finances i indústria abans de la fàbrica

Bloc 2: L'empresa durant la Primera Revolució Industrial

Bloc 3: Les empreses durant la Segona Revolució Industrial

Bloc 4: La diversitat d'experiències entre les dues Guerres Mundials

Bloc 5: De l'Edat Daurada a la crisi de la gran empresa industrial

Bloc 6: Del capitalisme gerencial al capitalisme empresarial

 

 

 

 

Metodologia docent

 

Aquesta assignitat presencial en què esatura tindrà una modal faran servir les classes de seminaris per donar pautes i pràctiques de forma presencial i la teoria es seguirà de forma presencial.

S'espera de l'estudiant que faci la següent feina cada setmana:

 • Lectura i reflexió sobre el material didàctic abans de la classe.
 • Assistència a totes les classes de seminaris.
 • Visualització i assistència de les classes.
 • Formulació de preguntes i dubtes a la professora.
 • Respostes a les preguntes de la professora durant les classes i seminaris.
 • Lliurament de treballs d'equip assignats per la professora.
 • Participació activa durant les classes presencials.

Per la seva banda, la professora:

 • Presentarà els punts principals de cada tema a classes de seminaris i de teoria de forma presencial.
 • Resoldrà els dubtes contestant les preguntes plantejades.
 • Avaluarà el nivell de coneixement i enteniment del material, preguntant a cada classe i de forma aleatòria a diversos estudiants sobre les lectures.
 • Coordinarà el debat als seminaris.

 

Avaluació

L'assignatura es basa en l'avaluació continuada de l'estudiant posant èmfasi en l'adquisició de coneixements i habilitats.

A aquest efecte, l'avaluació de l'assignatura consistirà en els dos punts següents:

i. seminaris i avaluació continuada (60% de la nota final):

 • assistència i activitats de seminaris (30%)
 • test a meitat del curs (15%)
 • treball d'equip (15%)

ii. examen final (40% de la nota final): comprendrà tots els continguts del curs i suposarà un 40% de la nota final.

Per poder obtenir la nota final de l'assignatura es ponderaran (atès els percentatges esmentats) tots dos blocs d'avaluació, sempre que l'alumne hagi obtingut una nota igual o superior a 4 a l'examen final. En cas de no assolir la nota de 4 a l'examen final, no es ponderarà amb la nota obtinguda en avaluació contínua, i per tant, l'assignatura es considerarà suspesa i s'ha de recuperar aquest examen.

La nota mínima ponderada per superar el curs és de 5/10. En cas que l'estudiant no hagi obtingut aquesta qualificació ponderada de 5/10, o bé no hagi aconseguit una nota mínima de 4 a l'examen final, es podrà presentar a l'examen escrit de recuperació a la data fixada per la facultat.

La nota obtinguda a l'examen de recuperació ha de fer una mitjana amb la nota de la part d'avaluació contínua. A més, segons la normativa de la facultat, només es poden presentar a l'examen de recuperació els estudiants que han seguit l'avaluació continuada durant el curs i que s'hagin presentat a l'examen final. Entendrem que l'estudiant ha seguit l'avaluació continuada quan s'ha presentat a l'examen parcial, ha assistit a més del 75% dels seminaris i ha presentat el treball en grup.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica:

 • Jesús María Valdaliso y Santiago López, Historia Económica de la Empresa, Crítica, Barcelona, 2009.

 

Bibliografia complementària:

 • William J. Baumol, Robert E. Litan, y Carl J. Schramm, Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, Yale University Press, New Heaven, 2007
 • Francesca Carnevali, Europe’s Advantage: Banks and Small Firms in Britain, France, Germany, and Italy since 1918, Oxford U.P., Oxford-New York, 2005.
 • Asli M. Colpan, Takashi Hikino, y James R. Lincoln (directores), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press, Oxford, 2010.
 • Mansel G. Blackford, The Rise of Modern Business in Great Britain, the United States, and Japan, Chapel Hill, 1998.
 • Alfred D. Chandler Jr., Strategy and Structure. Chapter in the History of American Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge, Massachussets, 1962.
 • Alfred D. Chandler Jr., La mano visible, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Madrid, 1987.
 • Alfred D. Chandler Jr., Escala y diversificación, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1996.
 • Alfred D. Chandler Jr., “The Competitive Performance of U.S. Industrial Enterprises since the Second World War”, en “Business History Review”, no. 68, Spring 1994, pp. 1-71, 1994.
 • Alfred D. Chandler Jr., Franco Amatori, y Takashi Hikino (directores), Big Business and the Wealth of Nations, Cambridge U.P., Cambridge, Massachussets, 1997.
 • Barry Eichengreen, The European Economy since 1945. Coordinated Capitalism and Beyond, Princeton U.P., Princeton, 2007.
 • Carmen Erro (directora), Historia Empresarial. Pasado, presente y retos de futuro, Ariel, Barcelona, 2003.
 • Robert F. Freeman, The Struggle for Control of the Modern Corporation: Organizational Change, at General Motors, 1924-1970, Cambridge U.P., Cambridge (Massachussets), 2001.
 • Geoffrey Jones, Multinationals and Global Capitalism: From the Nineteenth to Twenty-First Century, Oxford University Press, Oxford, 2005
 • Geoffrey Jones y Jonathan Zeitlin (directores), The Oxford Handbook of Business History, Oxford U.P., New York, 2008.
 • David Landes, Progreso Tecnológico y Revolución Industrial, Tecnos, Madrid, 1979.
 • Tom McCraw (director), Creating Modern Capitalism, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1997.
 • John Micklethwait y Adrian Wooldridge, The Company. A short history of a revolutionary idea, The Modern Library, New York, 2003.
 • Joel Mokyr, The Enlightened Economy. An Economic History of Britain, 1700-1850, Yale U.P., London, 2010.
 • Michael J. Piore y Charles F. Sabel, La Segunda Ruptura Industrial, Alianza, Madrid, 1990.
 • Jan Luiten Van Zanden, The Long Road to the Industrial Revolution: the European Economy in a Global Perspective, 1000-1800, Brill Academic Publishers, Leiden, 2009.

 

Recursos didàctics:

 • Veronica Binda, “Entre el Estado y las multinacionales: la empresa industrial española en los años de la integración a la CEE”, en “Revista de Historia Industrial”, vol. 28, 2005.
 • Albert Carreras y Xavier Tafunell, “La gran empresa en España (1917-1974): una primera aproximación”, en “Revista de Historia Industrial”, vol. 3, 1993.
 • Jordi Catalan, “Strategic Policy Revisited: The Origins of Mass Productions in the Motor Industry of Argentina, Korea and Spain, 1945-1987”, in “Business History”, vol. 52, 2010.
 • Avner Greif, “Teoría de juegos e historia de la empresa”, en “Información Comercial Española”, no. 812, 2004, pp. 9-26.
 • Santiago López y Jesús María Valdaliso, “Interpretar el negocio: la función de la arquitectura en la empresa”, en “Revista Empresa y Humanismo”, vol. 3, no. 1/01, pp. 125-145.
 • S.D. Chapman, "The transition to the Factory System in the Midland Cotton-spinning industry", en The Economic History Review, vol.18, no. 3, pp. 526-543, 1965.
 • Núria Puig Raposo, “Una multinacional holandesa en España: la Seda de Barcelona, 1925-1991”, en “Revista de Historia Industrial”, vol. 21, 2002.
 • Núria Puig Raposo y Paloma Fernández Pérez, “La gran empresa familiar española en el siglo XX: claves de su profesionalización”, en “Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa”, vol. 2, 2008.
 • Leslie Hannah, "La evolución de las grandes empresas en el siglo XX: un análisis comparativo" en revista de Historia Industrial, vol.10, 1996.
 • Mercedes Tatjer, “La industria en Barcelona (1832-1992). Factores de localización y cambio en las áreas fabriles: del centro histórico a la región metropolitana”, en “Scripta Nova. Revista Electrónica de geografía y ciencias sociales”, vol. X, no. 218, 2006.
 • Jesús M. Valdaliso y Santiago López, “¿Sirve para algo la historia empresarial?”, en Carmen Erro (directora), Historia Empresarial. Pasado, Presente y Retos de Futuro, Ariel, Barcelona, 2003, pp. 37-56.

Película "Wall Street" (1987).


Curso Académico: 2022/23

3326 - Grado en Ciencias Empresariales - Management

21850 - Historia de la Empresa


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
332 - Facultad de Economía y Empresa
Estudio:
3326 - Grado en Ciencias Empresariales - Management
Asignatura:
21850 - Historia de la Empresa
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
2
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Grupo 103: Castellano
Grupo 104: Castellano
Profesorado:
Inmaculada Rico Delgado
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

Nombre de la asignatura: Historia de la Empresa

Curso académico: 2022-2023

            Curso: Segundo

            Trimestre: Primero

Titulación / Estudios: Grau Empresarials Management

Código de la asignatura: 21850

Número de Créditos ECTS: 5

Horas de dedicación del estudiante: 125

Lengua de docencia: Castellano

Profesora: Inma Rico

 

La asignatura de Historia de la Empresa tiene por objetivo final el análisis de la influencia del marco histórico sobre las empresas y los empresarios, la evolución a largo plazo de la estructura interna de la empresa y las consecuencias de las estrategias empresariales para el crecimiento económico.

En el marco de la economía y la empresa, el curso permite aplicar conceptos y modelos teóricos ya aprendidos en otras asignaturas y a lo largo del curso sobre la realidad empresarial y su transformación en el tiempo.

Combinando las lecciones teóricas con la discusión en clase de casos prácticos, la asignatura dedica en particular un amplio espacio al debate sobre temas claves cuales:

 • las dinámicas de continuidad y discontinuidad que influyen sobre las elecciones empresariales en un marco dinámico y comparativo;
 • el impacto de las variables de tipo espacio-temporal-cultural y de la tecnología sobre la configuración de las empresas;
 • el papel de los marcos nacionales al proporcionar oportunidades y en poner vínculos a las acciones de los empresarios y de las empresas;
 • la identificación y la gestión a largo plazo de los momentos cruciales del desarrollo de una empresa.

Competencias asociadasCompetencias generales

Competencias específicas

 

Instrumentales

1. Capacidad de análisis y de síntesis

2. Conocimientos generales básicos

 

Sistémicas

3. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica

4. Habilidades de  investigación

5. Capacidad para aprender

6. Capacidad para trabajar de manera autónoma

7. Capacidad para aplicar con flexibilidad y creatividad los conocimientos adquiridos y su  adaptación a contextos y situaciones nuevas.

8.Conocimientos sobre las culturas de otros países

 

Interpersonales

9. Capacidad de crítica

10. Capacidad de trabajo en equipo

 

Otras

11. Comunicación oral y escrita utilizando un lenguaje especializado

 

1. Conocimientos y interpretación crítica de las transformaciones de las formas de empresas y de la actividad empresarial en una perspectiva histórica

 

2. Aprender a situar las configuraciones de las empresas según sus contextos

 

3. Identificar los factores claves de un problema

 

4. Demostrar una visión multidisciplinar en el tratamiento y resolución de problemas

 

5. Planificar y gestionar eficazmente el tiempo propio y las actividades profesionales

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS 4: Educación de calidad

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Contenidos

Bloque 1: Empresa agrícola, comercio, finanzas y industria antes de la fábrica

Bloque 2: La empresa durante la Primera Revolución Industrial

Bloque 3: Las empresas durante la Segunda Revolución Industrial

Bloque 4: La diversidad de experiencias entre las dos Guerras Mundiales

Bloque 5: De la Edad Dorada a la crisis de la gran empresa industrial

Bloque 6: Del capitalismo gerencial al capitalismo empresarial

 

Metodología docente

Esta asignatura tendrá una modalidad presencial en la que se usarán las clases de seminarios para dar pautas y prácticas de forma presencial y la teoría se seguirá de forma presencial. Se espera del estudiante que realice el siguiente trabajo cada semana:

 • Lectura y reflexión sobre el material didáctico antes de la clase.
 • Asistencia a todas las clases de seminarios.
 • Visualización y asistencia de las clases.
 • Formulación de preguntas y dudas a la profesora.
 • Respuestas a las preguntas de la profesora durante las clases y seminarios.
 • Entrega de trabajos de equipo asignados por la profesora.
 • Participación activa durante las clases presenciales.

 

Por su parte, la profesora:

 • Presentará los puntos principales de cada tema en clases de seminarios y de teoría de forma presencial.
 • Resolverá las dudas contestando a las preguntas planteadas.
 • Evaluará el nivel de conocimiento y entendimiento del material, preguntando en cada clase y de forma aleatoria a varios estudiantes sobre las lecturas.
 • Coordinará el debate en los seminarios.

 

Evaluación

La asignatura se basa en la evaluación continua del estudiante haciendo hincapié en la adquisición de conocimientos y habilidades. Con este fin, la evaluación de la asignatura consistirá en los dos siguientes puntos:

 

i. seminarios y evaluación continua (60% de la nota final):

 • asistencia y actividades de seminarios (30%)
 • test a mitad del curso (15%)
 • trabajo de equipo (15%)

 

ii. examen final (40% de la nota final): comprenderá todos los contenidos del curso y supondrá un 40% de la nota final.

 

Para poder obtener la nota final de la asignatura se ponderarán (dados los porcentajes mencionados) ambos bloques de evaluación, siempre y cuando el alumno haya obtenido una nota igual o superior a 4 en el examen final. En caso de no alcanzar la nota de 4 en el examen final, no se ponderará con la nota obtenida en evaluación continua, y por tanto, la asignatura se considerará suspendida y se ha de recuperar dicho examen.

 

La nota mínima ponderada para superar el curso es de 5/10.

 

En caso que el estudiante no haya obtenido esta calificación ponderada de 5/10, o bien no haya logrado una nota mínima de 4 en el examen final, podrá presentarse al examen escrito de recuperación en la fecha fijada por la facultad.

 

La nota obtenida en el examen de recuperación promediará con la nota de la parte de evaluación continua.

 

Además, según la normativa de la facultad, sólo se podrán presentar al examen de recuperación los estudiantes que han seguido  la evaluación continuada durante el curso y que se hayan presentado al examen final. Entenderemos que el estudiante ha seguido la evaluación continua cuando se ha presentado al examen parcial, ha asistido a más del 75% de los seminarios y ha presentado el trabajo en grupo.

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica:

 • Jesús María Valdaliso y Santiago López, Historia Económica de la Empresa, Crítica, Barcelona, 2009.

Bibliografía complementaria:

 • William J. Baumol, Robert E. Litan, y Carl J. Schramm, Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, Yale University Press, New Heaven, 2007
 • Francesca Carnevali, Europe’s Advantage: Banks and Small Firms in Britain, France, Germany, and Italy since 1918, Oxford U.P., Oxford-New York, 2005.
 • Asli M. Colpan, Takashi Hikino, y James R. Lincoln (directores), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press, Oxford, 2010.
 • Mansel G. Blackford, The Rise of Modern Business in Great Britain, the United States, and Japan, Chapel Hill, 1998.
 • Alfred D. Chandler Jr., Strategy and Structure. Chapter in the History of American Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge, Massachussets, 1962.
 • Alfred D. Chandler Jr., La mano visible, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Madrid, 1987.
 • Alfred D. Chandler Jr., Escala y diversificación, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1996.
 • Alfred D. Chandler Jr., “The Competitive Performance of U.S. Industrial Enterprises since the Second World War”, en “Business History Review”, no. 68, Spring 1994, pp. 1-71, 1994.
 • Alfred D. Chandler Jr., Franco Amatori, y Takashi Hikino (directores), Big Business and the Wealth of Nations, Cambridge U.P., Cambridge, Massachussets, 1997.
 • Barry Eichengreen, The European Economy since 1945. Coordinated Capitalism and Beyond, Princeton U.P., Princeton, 2007.
 • Carmen Erro (directora), Historia Empresarial. Pasado, presente y retos de futuro, Ariel, Barcelona, 2003.
 • Robert F. Freeman, The Struggle for Control of the Modern Corporation: Organizational Change, at General Motors, 1924-1970, Cambridge U.P., Cambridge (Massachussets), 2001.
 • Geoffrey Jones, Multinationals and Global Capitalism: From the Nineteenth to Twenty-First Century, Oxford University Press, Oxford, 2005
 • Geoffrey Jones y Jonathan Zeitlin (directores), The Oxford Handbook of Business History, Oxford U.P., New York, 2008.
 • David Landes, Progreso Tecnológico y Revolución Industrial, Tecnos, Madrid, 1979.
 • Tom McCraw (director), Creating Modern Capitalism, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1997.
 • John Micklethwait y Adrian Wooldridge, The Company. A short history of a revolutionary idea, The Modern Library, New York, 2003.
 • Joel Mokyr, The Enlightened Economy. An Economic History of Britain, 1700-1850, Yale U.P., London, 2010.
 • Michael J. Piore y Charles F. Sabel, La Segunda Ruptura Industrial, Alianza, Madrid, 1990.
 • Jan Luiten Van Zanden, The Long Road to the Industrial Revolution: the European Economy in a Global Perspective, 1000-1800, Brill Academic Publishers, Leiden, 2009.

Recursos didácticos:

 • Veronica Binda, “Entre el Estado y las multinacionales: la empresa industrial española en los años de la integración a la CEE”, en “Revista de Historia Industrial”, vol. 28, 2005.
 • Albert Carreras y Xavier Tafunell, “La gran empresa en España (1917-1974): una primera aproximación”, en “Revista de Historia Industrial”, vol. 3, 1993.
 • Jordi Catalan, “Strategic Policy Revisited: The Origins of Mass Productions in the Motor Industry of Argentina, Korea and Spain, 1945-1987”, in “Business History”, vol. 52, 2010.
 • Avner Greif, “Teoría de juegos e historia de la empresa”, en “Información Comercial Española”, no. 812, 2004, pp. 9-26.
 • Santiago López y Jesús María Valdaliso, “Interpretar el negocio: la función de la arquitectura en la empresa”, en “Revista Empresa y Humanismo”, vol. 3, no. 1/01, pp. 125-145.
 • S.D. Chapman, "The transition to the Factory System in the Midland Cotton-spinning industry", en The Economic History Review, vol.18, no. 3, pp. 526-543, 1965.
 • Núria Puig Raposo, “Una multinacional holandesa en España: la Seda de Barcelona, 1925-1991”, en “Revista de Historia Industrial”, vol. 21, 2002.
 • Núria Puig Raposo y Paloma Fernández Pérez, “La gran empresa familiar española en el siglo XX: claves de su profesionalización”, en “Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa”, vol. 2, 2008.
 • Leslie Hannah, "La evolución de las grandes empresas en el siglo XX: un análisis comparativo" en revista de Historia Industrial, vol.10, 1996.
 • Mercedes Tatjer, “La industria en Barcelona (1832-1992). Factores de localización y cambio en las áreas fabriles: del centro histórico a la región metropolitana”, en “Scripta Nova. Revista Electrónica de geografía y ciencias sociales”, vol. X, no. 218, 2006.
 • Jesús M. Valdaliso y Santiago López, “¿Sirve para algo la historia empresarial?”, en Carmen Erro (directora), Historia Empresarial. Pasado, Presente y Retos de Futuro, Ariel, Barcelona, 2003, pp. 37-56.

Película "Wall Street" (1987).


Curso Académico: 2022/23

3326 - Grado en Ciencias Empresariales - Management

21850 - Historia de la Empresa


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
332 - Facultad de Economía y Empresa
Estudio:
3326 - Grado en Ciencias Empresariales - Management
Asignatura:
21850 - Historia de la Empresa
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
2
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Grupo 103: Castellano
Grupo 104: Castellano
Profesorado:
Inmaculada Rico Delgado
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

Nombre de la asignatura: Historia de la Empresa

Curso académico: 2022-2023

            Curso: Segundo

            Trimestre: Primero

Titulación / Estudios: Grau Empresarials Management

Código de la asignatura: 21850

Número de Créditos ECTS: 5

Horas de dedicación del estudiante: 125

Lengua de docencia: Castellano

Profesora: Inma Rico

 

La asignatura de Historia de la Empresa tiene por objetivo final el análisis de la influencia del marco histórico sobre las empresas y los empresarios, la evolución a largo plazo de la estructura interna de la empresa y las consecuencias de las estrategias empresariales para el crecimiento económico.

En el marco de la economía y la empresa, el curso permite aplicar conceptos y modelos teóricos ya aprendidos en otras asignaturas y a lo largo del curso sobre la realidad empresarial y su transformación en el tiempo.

Combinando las lecciones teóricas con la discusión en clase de casos prácticos, la asignatura dedica en particular un amplio espacio al debate sobre temas claves cuales:

 • las dinámicas de continuidad y discontinuidad que influyen sobre las elecciones empresariales en un marco dinámico y comparativo;
 • el impacto de las variables de tipo espacio-temporal-cultural y de la tecnología sobre la configuración de las empresas;
 • el papel de los marcos nacionales al proporcionar oportunidades y en poner vínculos a las acciones de los empresarios y de las empresas;
 • la identificación y la gestión a largo plazo de los momentos cruciales del desarrollo de una empresa.

Competencias asociadasCompetencias generales

Competencias específicas

 

Instrumentales

1. Capacidad de análisis y de síntesis

2. Conocimientos generales básicos

 

Sistémicas

3. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica

4. Habilidades de  investigación

5. Capacidad para aprender

6. Capacidad para trabajar de manera autónoma

7. Capacidad para aplicar con flexibilidad y creatividad los conocimientos adquiridos y su  adaptación a contextos y situaciones nuevas.

8.Conocimientos sobre las culturas de otros países

 

Interpersonales

9. Capacidad de crítica

10. Capacidad de trabajo en equipo

 

Otras

11. Comunicación oral y escrita utilizando un lenguaje especializado

 

1. Conocimientos y interpretación crítica de las transformaciones de las formas de empresas y de la actividad empresarial en una perspectiva histórica

 

2. Aprender a situar las configuraciones de las empresas según sus contextos

 

3. Identificar los factores claves de un problema

 

4. Demostrar una visión multidisciplinar en el tratamiento y resolución de problemas

 

5. Planificar y gestionar eficazmente el tiempo propio y las actividades profesionales

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS 4: Educación de calidad

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Contenidos

Bloque 1: Empresa agrícola, comercio, finanzas y industria antes de la fábrica

Bloque 2: La empresa durante la Primera Revolución Industrial

Bloque 3: Las empresas durante la Segunda Revolución Industrial

Bloque 4: La diversidad de experiencias entre las dos Guerras Mundiales

Bloque 5: De la Edad Dorada a la crisis de la gran empresa industrial

Bloque 6: Del capitalismo gerencial al capitalismo empresarial

 

Metodología docente

Esta asignatura tendrá una modalidad presencial en la que se usarán las clases de seminarios para dar pautas y prácticas de forma presencial y la teoría se seguirá de forma presencial. Se espera del estudiante que realice el siguiente trabajo cada semana:

 • Lectura y reflexión sobre el material didáctico antes de la clase.
 • Asistencia a todas las clases de seminarios.
 • Visualización y asistencia de las clases.
 • Formulación de preguntas y dudas a la profesora.
 • Respuestas a las preguntas de la profesora durante las clases y seminarios.
 • Entrega de trabajos de equipo asignados por la profesora.
 • Participación activa durante las clases presenciales.

 

Por su parte, la profesora:

 • Presentará los puntos principales de cada tema en clases de seminarios y de teoría de forma presencial.
 • Resolverá las dudas contestando a las preguntas planteadas.
 • Evaluará el nivel de conocimiento y entendimiento del material, preguntando en cada clase y de forma aleatoria a varios estudiantes sobre las lecturas.
 • Coordinará el debate en los seminarios.

 

Evaluación

La asignatura se basa en la evaluación continua del estudiante haciendo hincapié en la adquisición de conocimientos y habilidades. Con este fin, la evaluación de la asignatura consistirá en los dos siguientes puntos:

 

i. seminarios y evaluación continua (60% de la nota final):

 • asistencia y actividades de seminarios (30%)
 • test a mitad del curso (15%)
 • trabajo de equipo (15%)

 

ii. examen final (40% de la nota final): comprenderá todos los contenidos del curso y supondrá un 40% de la nota final.

 

Para poder obtener la nota final de la asignatura se ponderarán (dados los porcentajes mencionados) ambos bloques de evaluación, siempre y cuando el alumno haya obtenido una nota igual o superior a 4 en el examen final. En caso de no alcanzar la nota de 4 en el examen final, no se ponderará con la nota obtenida en evaluación continua, y por tanto, la asignatura se considerará suspendida y se ha de recuperar dicho examen.

 

La nota mínima ponderada para superar el curso es de 5/10.

 

En caso que el estudiante no haya obtenido esta calificación ponderada de 5/10, o bien no haya logrado una nota mínima de 4 en el examen final, podrá presentarse al examen escrito de recuperación en la fecha fijada por la facultad.

 

La nota obtenida en el examen de recuperación promediará con la nota de la parte de evaluación continua.

 

Además, según la normativa de la facultad, sólo se podrán presentar al examen de recuperación los estudiantes que han seguido  la evaluación continuada durante el curso y que se hayan presentado al examen final. Entenderemos que el estudiante ha seguido la evaluación continua cuando se ha presentado al examen parcial, ha asistido a más del 75% de los seminarios y ha presentado el trabajo en grupo.

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica:

 • Jesús María Valdaliso y Santiago López, Historia Económica de la Empresa, Crítica, Barcelona, 2009.

Bibliografía complementaria:

 • William J. Baumol, Robert E. Litan, y Carl J. Schramm, Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, Yale University Press, New Heaven, 2007
 • Francesca Carnevali, Europe’s Advantage: Banks and Small Firms in Britain, France, Germany, and Italy since 1918, Oxford U.P., Oxford-New York, 2005.
 • Asli M. Colpan, Takashi Hikino, y James R. Lincoln (directores), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press, Oxford, 2010.
 • Mansel G. Blackford, The Rise of Modern Business in Great Britain, the United States, and Japan, Chapel Hill, 1998.
 • Alfred D. Chandler Jr., Strategy and Structure. Chapter in the History of American Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge, Massachussets, 1962.
 • Alfred D. Chandler Jr., La mano visible, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Madrid, 1987.
 • Alfred D. Chandler Jr., Escala y diversificación, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1996.
 • Alfred D. Chandler Jr., “The Competitive Performance of U.S. Industrial Enterprises since the Second World War”, en “Business History Review”, no. 68, Spring 1994, pp. 1-71, 1994.
 • Alfred D. Chandler Jr., Franco Amatori, y Takashi Hikino (directores), Big Business and the Wealth of Nations, Cambridge U.P., Cambridge, Massachussets, 1997.
 • Barry Eichengreen, The European Economy since 1945. Coordinated Capitalism and Beyond, Princeton U.P., Princeton, 2007.
 • Carmen Erro (directora), Historia Empresarial. Pasado, presente y retos de futuro, Ariel, Barcelona, 2003.
 • Robert F. Freeman, The Struggle for Control of the Modern Corporation: Organizational Change, at General Motors, 1924-1970, Cambridge U.P., Cambridge (Massachussets), 2001.
 • Geoffrey Jones, Multinationals and Global Capitalism: From the Nineteenth to Twenty-First Century, Oxford University Press, Oxford, 2005
 • Geoffrey Jones y Jonathan Zeitlin (directores), The Oxford Handbook of Business History, Oxford U.P., New York, 2008.
 • David Landes, Progreso Tecnológico y Revolución Industrial, Tecnos, Madrid, 1979.
 • Tom McCraw (director), Creating Modern Capitalism, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1997.
 • John Micklethwait y Adrian Wooldridge, The Company. A short history of a revolutionary idea, The Modern Library, New York, 2003.
 • Joel Mokyr, The Enlightened Economy. An Economic History of Britain, 1700-1850, Yale U.P., London, 2010.
 • Michael J. Piore y Charles F. Sabel, La Segunda Ruptura Industrial, Alianza, Madrid, 1990.
 • Jan Luiten Van Zanden, The Long Road to the Industrial Revolution: the European Economy in a Global Perspective, 1000-1800, Brill Academic Publishers, Leiden, 2009.

Recursos didácticos:

 • Veronica Binda, “Entre el Estado y las multinacionales: la empresa industrial española en los años de la integración a la CEE”, en “Revista de Historia Industrial”, vol. 28, 2005.
 • Albert Carreras y Xavier Tafunell, “La gran empresa en España (1917-1974): una primera aproximación”, en “Revista de Historia Industrial”, vol. 3, 1993.
 • Jordi Catalan, “Strategic Policy Revisited: The Origins of Mass Productions in the Motor Industry of Argentina, Korea and Spain, 1945-1987”, in “Business History”, vol. 52, 2010.
 • Avner Greif, “Teoría de juegos e historia de la empresa”, en “Información Comercial Española”, no. 812, 2004, pp. 9-26.
 • Santiago López y Jesús María Valdaliso, “Interpretar el negocio: la función de la arquitectura en la empresa”, en “Revista Empresa y Humanismo”, vol. 3, no. 1/01, pp. 125-145.
 • S.D. Chapman, "The transition to the Factory System in the Midland Cotton-spinning industry", en The Economic History Review, vol.18, no. 3, pp. 526-543, 1965.
 • Núria Puig Raposo, “Una multinacional holandesa en España: la Seda de Barcelona, 1925-1991”, en “Revista de Historia Industrial”, vol. 21, 2002.
 • Núria Puig Raposo y Paloma Fernández Pérez, “La gran empresa familiar española en el siglo XX: claves de su profesionalización”, en “Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa”, vol. 2, 2008.
 • Leslie Hannah, "La evolución de las grandes empresas en el siglo XX: un análisis comparativo" en revista de Historia Industrial, vol.10, 1996.
 • Mercedes Tatjer, “La industria en Barcelona (1832-1992). Factores de localización y cambio en las áreas fabriles: del centro histórico a la región metropolitana”, en “Scripta Nova. Revista Electrónica de geografía y ciencias sociales”, vol. X, no. 218, 2006.
 • Jesús M. Valdaliso y Santiago López, “¿Sirve para algo la historia empresarial?”, en Carmen Erro (directora), Historia Empresarial. Pasado, Presente y Retos de Futuro, Ariel, Barcelona, 2003, pp. 37-56.

Película "Wall Street" (1987).