Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3314 - Grau en Relacions Laborals

21792 - Dret de la Protecció Social


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3314 - Grau en Relacions Laborals
Assignatura:
21792 - Dret de la Protecció Social
Crèdits:
4.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Grup 103: Castellà
Grup 104: Castellà
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Professorat:
Eusebio Jose Colas Neila, Felix Salaverria Palanca
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

 

En aquesta assignatura s’analitzen les prestacions de Seguretat Social universalitzades i les prestacions d’Assistència Social, així com les prestacions que les Comunitats Autònomes –en particular Catalunya– atorguen dins els seus Serveis Socials. A més, s’estudia l’assistència sanitària i la protecció de les situacions de dependència.

Competències associades

 

Competències generals o transversals

del Grau

Competències específiques de l’assignatura

G1.Resolució de problemes.

G2.Comunicació oral i escrita.

G4.Compromís ètic.

G7.Capacitat per a l’aprenentatge autònom.

 

E1.Marc normatiu regulador de lSeguretat Social.

E8.Assessorament i gestió de seguretat i protecció social.

E9.Representació tècnica en l’àmbit administratiu i judicial.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 1 - Fi de la pobresa

ODS 2 - Fam zero

ODS 3 - Salut i benestar

ODS 5 - Igualtat de gènere

ODS 8 - Treball decent i creixement econòmic

ODS 10 - Reducció de les desigualtats

ODS 16 - Pau, justícia i institucions sòlides

Continguts

El temari es concreta al Pla docent publicat a l’Aula Global.

 • L’ordenament jurídic de la protecció social
 • Prestacions de Seguretat Social universalitzades i prestacions d’assistència social
 • Prestacions  no  contributives  de  la  Seguretat  Social:  jubilació,  invalidesa,  prestacions familiars, renda activa d’inserció, ingrés mínim vital
 • Serveis socials de les CCAA, en especial a Catalunya
 • Protecció davant les situacions de dependència
 • Protecció de la salut: assistència sanitària

Metodologia docent

Les especificitats de la metodologia que es seguirà al curs es concreten al Pla docent publicat a l’Aula Global.

 

 A.- Activitats de grup-classe i sub-grups

A les sessions de classes magistrals amb tot el Grup-classe, el professor explicarà els conceptes principals, prestant especial atenció als apartats de major complexitat. L'explicació teòrica podrà combinar-se amb la discussió col·lectiva d’algunes qüestions de caràcter pràctic que es plantejaran a les sessions presencials per tal de fomentar el debat.

A les sessions de seminaris, s’hi debatran els casos, que els alumnes hauran preparat prèviament, des de la seva aplicació pràctica. Els professors podran organitzar als estudiants en grups per al debat, malgrat a cada sessió de seminaris, l’alumne haurà de realitzar un exercici presencial a lliurar a classe.

 

B.- Activitats dirigides

Els alumnes hauran d'estudiar –a través dels manuals i els textos normatius vigents– el contingut dels diferents temes que integren el programa de l'assignatura amb l'ajuda de les orientacions metodològiques donades pel professors i els guions de classe penjats a l'Aula Global.

Els alumnes hauran de preparar els casos pràctics proposats per a la realització de les pràctiques, d'acord amb les instruccions que es donin. Cal tenir molt present el calendari de lliurament, en els eu cas, i que els treballs hauran de ser originals. La còpia o plagi suposarà el suspens.

 

C.- Activitats autònomes

Els alumnes hauran de cercar informació relacionada amb els temes del programa, per a la qual cosa les indicacions bibliogràfiques d’aquest Pla Docent els hi poden servir com a base. Els alumnes poden consultar i llegir articles especialitzats i obres monogràfiques sobre aspectes específics del programa que es poden trobar en la biblioteca de la Universitat, així com a les bases de dades telemàtiques.

 

Programació d'activitats

Les específiques activitats a desenvolupar es concreten al Pla docent publicat a l’Aula Global.

 

Cadascuna de les sessions plenàries tractarà els conceptes teòrics de l'assignatura seguint l'ordre del programa. D'acord amb això, les activitats pràctiques abastaran o bé temari ja explicat en les classes magistrals o bé continguts del programa l'aprenentatge dels quals sigui més adequat en les sessions de seminari. El treball individual previ a la celebració del seminari o com a exercici de consolidació dels coneixements desenvolupats en aquest reforçaran els continguts teòrics.

 

Setmana

Sessions de treball a dins de l’aula virtual o presencial

Treball fora de l’aula

1

-

-

2

Teoria Ses. 1

-

Lectura del PDA del grup

Repàs dels continguts explicats a la sessió 

Preparació del Seminari 1

3

Teoria Ses. 2

Seminari 1 (Subgrups 103-104)

Repàs dels continguts explicats a la sessió

4

Teoria Ses. 3

Seminari 1 (Subgrups 101-102

Repàs dels continguts explicats a la sessió

Preparació del Seminari 2

5

Teoria Ses. 4

Seminari 2

Repàs dels continguts explicats a la sessió

6

Teoria Ses. 5

-

Repàs dels continguts explicats a la sessió

Preparació del Seminari 3

7

Teoria Ses. 6

Seminari 3

Repàs dels continguts explicats a la sessió

8

Teoria Ses. 7

-

Repàs dels continguts explicats a la sessió

Preparació del Seminari 4

9

Teoria Ses. 8

Seminari 4

Repàs dels continguts explicats a la sessió

10

-

-

Preparació de l’examen final

 

Avaluació

Els mecanismes d’avaluació es concreten al Pla docent publicat a l’Aula Global.

 

1. Sistemes d'avaluació 

 

 

Activitat d’avaluació

 

 

%

nota final

 

Recuperable o no,com i en quin moment

 

%recuperació (sobre nota final)

 

Competènciesavaluades

Criteris d’avaluació

 

Prova escrita sobre la teoria impartida a l’assignatura

Avaluació dels coneixements teòrics a través d’un examen. El tipus d’examen (test de respostes múltiples, preguntes a desenvolupar, preguntes curtes...) es fixarà a l’Aula Global pel professorat.

 

60%

Recuperable. Realització d’una nova prova escrita amb els mateixos criteris en la data prevista per a la recuperació.

60%

E1, G4, G7

Avaluació continuada

Avaluació continuada de coneixements teòrics i la seva aplicació pràctica.

 

Es valorarà l’aplicació correcta de la normativa legal i la seva argumentació oral i escrita, la recerca d’informació doctrinal i jurisprudencial.

 

Per aprovar l’assignatura és necessari lliurar tots els treballs en el termini establert per cada treball i assistir a les sessions de seminaris corresponent.

40%

Recuperable. 

Realització d’un cas pràctic el mateix dia de la prova teòrica de recuperació.

40%

G1,G2,E8,E9

 

2. Condicions per poder concórrer a la recuperació

Podran concórrer al procés de recuperació tots els estudiants que, havent participat a almenys el 50 % de les activitats d’avaluació continuada  i  havent-se  presentat  a  l’examen  final  de l’assignatura,  hagin  obtingut  la  qualificació  final  de  suspens  en  l’avaluació trimestral.  Els estudiants només podran recuperar aquella o aquelles activitats a les quals hagin obtingut una qualificació inferior a 5; les activitats en les què s’hagi obtingut una qualificació igual o superior a 5, mantindran aquesta qualificació no podent-se tornar a examinar de les mateixes. No es pot presentar a la recuperació per pujar nota si l’assignatura està aprovada.

 

3. Sistema d’avaluació per als estudiants que participen en programes de mobilitat

Important: aquest mecanisme només s’aplica si el Programa de mobilitat impedeix l’alumne de participar a l’avaluació ordinària. Cal que l’alumne es posi en contacte amb el professor en iniciar-se el trimestre per tal de comunicar-li aquesta situació.

Activitat d’avaluació

 

 

%nota final

Data de realització

Competències avaluades

Criteris d’avaluació

 

Prova escrita sobre la teoria i la pràctica impartides a l’assignatura

Examen teòric i cas pràctic amb els mateixos criteris esmentats anteriorment.

100%

Juliol de 2023

G1,G2,G4,G7,E1,E8,E9

 

4. Reglamentació de les proves

- En totes les proves i exàmens caldrà que l'estudiant porti un document acreditatiu de la seva identitat.

- Qualsevol infracció greu de la disciplina dels exàmens, com ara la còpia tant activa com passiva, comportarà la retirada immediata de l'alumne de la prova, i que aquesta prova en què s'ha comès la infracció computi com zero.

- No s'admet plagi en els treballs escrits individuals que els alumnes lliurin durant l’avaluació continuada, tant els realitzats fora de l’aula com els exercicis que es plantegin a les sessions. En cas que es cometi plagi, els treballs implicats comptaran com a zero.

- Qualsevol exercici o treball que no hagi estat lliurat en el temps i en la forma establerts a la programació d’activitats i a l’aula global es tindrà per no presentats.

- Una vegada iniciat l’examen, no es permetrà l’accés a l’aula.

Bibliografia i recursos d'informació

 1.Bibliografia recomanada

Manuals

 • Blasco Lahoz, J. F. & López Gandía, J. (2021) Curso de Seguridad Social. 13a edició. València: Tirant lo Blanch.
 • Blasco Lahoz, J. F. & Salcedo Beltrán, M. C. (2020) Introducción a la Protección Social. 4a edició. València: Tirant lo Blanch.
 • Roqueta Buj, R. & García Ortega, J. (2021) Derecho de la Seguridad Social. 10a edició. València: Tirant lo Blanch.
 • Monereo Pérez, J. L. et al. (2021) Manual de Seguridad Social. 17a edició. Madrid: Editorial Tecnos Grupo Anaya, S.A.
 • González Ortega, S. et al. (2021) Introducción al Derecho de la Seguridad Social. 15a edició. Valencia: Tirant lo Blanch.

Reculls normatius

És importantíssim emprar la legislació actual de Seguretat Social, que pot trobar-se a la web de la Seguretat Social, en qualsevol de les bases de dades accessibles des de la web de la Biblioteca de la UPF o en un codi que ofereixi les actualitzacions durant tot el curs a través de la seva web (Civitas, Aranzadi, Tecnos, Tirant lo Blanch, Colex, entre d'altres; qualsevol és vàlida).

La legislació de Seguretat Social canvia molt sovint, cal que l’estudiant sàpiga com estar al corrent d’aquests canvis i, naturalment, l’avaluació de l’assignatura sempre es farà d’acord amb la normativa legal vigent a cada moment.

 

2. Recursos didàctics

El professor anirà publicant a l’Aula Global diferents recursos d’informació per a la preparació de l’assignatura: guió de classe per seguir les explicacions de les sessions presencial de teoria, indicacions bibliogràfiques complementàries, articles doctrinals, legislació i jurisprudència, entre d’altres.

A banda, és important familiaritzar-se amb la informació continguda a les pàgines web de diferents institucions públiques:

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3314 - Grau en Relacions Laborals

21792 - Dret de la Protecció Social


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3314 - Grau en Relacions Laborals
Assignatura:
21792 - Dret de la Protecció Social
Crèdits:
4.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Grup 103: Castellà
Grup 104: Castellà
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Professorat:
Eusebio Jose Colas Neila, Felix Salaverria Palanca
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

 

En aquesta assignatura s’analitzen les prestacions de Seguretat Social universalitzades i les prestacions d’Assistència Social, així com les prestacions que les Comunitats Autònomes –en particular Catalunya– atorguen dins els seus Serveis Socials. A més, s’estudia l’assistència sanitària i la protecció de les situacions de dependència.

Competències associades

 

Competències generals o transversals

del Grau

Competències específiques de l’assignatura

G1.Resolució de problemes.

G2.Comunicació oral i escrita.

G4.Compromís ètic.

G7.Capacitat per a l’aprenentatge autònom.

 

E1.Marc normatiu regulador de lSeguretat Social.

E8.Assessorament i gestió de seguretat i protecció social.

E9.Representació tècnica en l’àmbit administratiu i judicial.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 1 - Fi de la pobresa

ODS 2 - Fam zero

ODS 3 - Salut i benestar

ODS 5 - Igualtat de gènere

ODS 8 - Treball decent i creixement econòmic

ODS 10 - Reducció de les desigualtats

ODS 16 - Pau, justícia i institucions sòlides

Continguts

El temari es concreta al Pla docent publicat a l’Aula Global.

 • L’ordenament jurídic de la protecció social
 • Prestacions de Seguretat Social universalitzades i prestacions d’assistència social
 • Prestacions  no  contributives  de  la  Seguretat  Social:  jubilació,  invalidesa,  prestacions familiars, renda activa d’inserció, ingrés mínim vital
 • Serveis socials de les CCAA, en especial a Catalunya
 • Protecció davant les situacions de dependència
 • Protecció de la salut: assistència sanitària

Metodologia docent

Les especificitats de la metodologia que es seguirà al curs es concreten al Pla docent publicat a l’Aula Global.

 

 A.- Activitats de grup-classe i sub-grups

A les sessions de classes magistrals amb tot el Grup-classe, el professor explicarà els conceptes principals, prestant especial atenció als apartats de major complexitat. L'explicació teòrica podrà combinar-se amb la discussió col·lectiva d’algunes qüestions de caràcter pràctic que es plantejaran a les sessions presencials per tal de fomentar el debat.

A les sessions de seminaris, s’hi debatran els casos, que els alumnes hauran preparat prèviament, des de la seva aplicació pràctica. Els professors podran organitzar als estudiants en grups per al debat, malgrat a cada sessió de seminaris, l’alumne haurà de realitzar un exercici presencial a lliurar a classe.

 

B.- Activitats dirigides

Els alumnes hauran d'estudiar –a través dels manuals i els textos normatius vigents– el contingut dels diferents temes que integren el programa de l'assignatura amb l'ajuda de les orientacions metodològiques donades pel professors i els guions de classe penjats a l'Aula Global.

Els alumnes hauran de preparar els casos pràctics proposats per a la realització de les pràctiques, d'acord amb les instruccions que es donin. Cal tenir molt present el calendari de lliurament, en els eu cas, i que els treballs hauran de ser originals. La còpia o plagi suposarà el suspens.

 

C.- Activitats autònomes

Els alumnes hauran de cercar informació relacionada amb els temes del programa, per a la qual cosa les indicacions bibliogràfiques d’aquest Pla Docent els hi poden servir com a base. Els alumnes poden consultar i llegir articles especialitzats i obres monogràfiques sobre aspectes específics del programa que es poden trobar en la biblioteca de la Universitat, així com a les bases de dades telemàtiques.

 

Programació d'activitats

Les específiques activitats a desenvolupar es concreten al Pla docent publicat a l’Aula Global.

 

Cadascuna de les sessions plenàries tractarà els conceptes teòrics de l'assignatura seguint l'ordre del programa. D'acord amb això, les activitats pràctiques abastaran o bé temari ja explicat en les classes magistrals o bé continguts del programa l'aprenentatge dels quals sigui més adequat en les sessions de seminari. El treball individual previ a la celebració del seminari o com a exercici de consolidació dels coneixements desenvolupats en aquest reforçaran els continguts teòrics.

 

Setmana

Sessions de treball a dins de l’aula virtual o presencial

Treball fora de l’aula

1

-

-

2

Teoria Ses. 1

-

Lectura del PDA del grup

Repàs dels continguts explicats a la sessió 

Preparació del Seminari 1

3

Teoria Ses. 2

Seminari 1 (Subgrups 103-104)

Repàs dels continguts explicats a la sessió

4

Teoria Ses. 3

Seminari 1 (Subgrups 101-102

Repàs dels continguts explicats a la sessió

Preparació del Seminari 2

5

Teoria Ses. 4

Seminari 2

Repàs dels continguts explicats a la sessió

6

Teoria Ses. 5

-

Repàs dels continguts explicats a la sessió

Preparació del Seminari 3

7

Teoria Ses. 6

Seminari 3

Repàs dels continguts explicats a la sessió

8

Teoria Ses. 7

-

Repàs dels continguts explicats a la sessió

Preparació del Seminari 4

9

Teoria Ses. 8

Seminari 4

Repàs dels continguts explicats a la sessió

10

-

-

Preparació de l’examen final

 

Avaluació

Els mecanismes d’avaluació es concreten al Pla docent publicat a l’Aula Global.

 

1. Sistemes d'avaluació 

 

 

Activitat d’avaluació

 

 

%

nota final

 

Recuperable o no,com i en quin moment

 

%recuperació (sobre nota final)

 

Competènciesavaluades

Criteris d’avaluació

 

Prova escrita sobre la teoria impartida a l’assignatura

Avaluació dels coneixements teòrics a través d’un examen. El tipus d’examen (test de respostes múltiples, preguntes a desenvolupar, preguntes curtes...) es fixarà a l’Aula Global pel professorat.

 

60%

Recuperable. Realització d’una nova prova escrita amb els mateixos criteris en la data prevista per a la recuperació.

60%

E1, G4, G7

Avaluació continuada

Avaluació continuada de coneixements teòrics i la seva aplicació pràctica.

 

Es valorarà l’aplicació correcta de la normativa legal i la seva argumentació oral i escrita, la recerca d’informació doctrinal i jurisprudencial.

 

Per aprovar l’assignatura és necessari lliurar tots els treballs en el termini establert per cada treball i assistir a les sessions de seminaris corresponent.

40%

Recuperable. 

Realització d’un cas pràctic el mateix dia de la prova teòrica de recuperació.

40%

G1,G2,E8,E9

 

2. Condicions per poder concórrer a la recuperació

Podran concórrer al procés de recuperació tots els estudiants que, havent participat a almenys el 50 % de les activitats d’avaluació continuada  i  havent-se  presentat  a  l’examen  final  de l’assignatura,  hagin  obtingut  la  qualificació  final  de  suspens  en  l’avaluació trimestral.  Els estudiants només podran recuperar aquella o aquelles activitats a les quals hagin obtingut una qualificació inferior a 5; les activitats en les què s’hagi obtingut una qualificació igual o superior a 5, mantindran aquesta qualificació no podent-se tornar a examinar de les mateixes. No es pot presentar a la recuperació per pujar nota si l’assignatura està aprovada.

 

3. Sistema d’avaluació per als estudiants que participen en programes de mobilitat

Important: aquest mecanisme només s’aplica si el Programa de mobilitat impedeix l’alumne de participar a l’avaluació ordinària. Cal que l’alumne es posi en contacte amb el professor en iniciar-se el trimestre per tal de comunicar-li aquesta situació.

Activitat d’avaluació

 

 

%nota final

Data de realització

Competències avaluades

Criteris d’avaluació

 

Prova escrita sobre la teoria i la pràctica impartides a l’assignatura

Examen teòric i cas pràctic amb els mateixos criteris esmentats anteriorment.

100%

Juliol de 2023

G1,G2,G4,G7,E1,E8,E9

 

4. Reglamentació de les proves

- En totes les proves i exàmens caldrà que l'estudiant porti un document acreditatiu de la seva identitat.

- Qualsevol infracció greu de la disciplina dels exàmens, com ara la còpia tant activa com passiva, comportarà la retirada immediata de l'alumne de la prova, i que aquesta prova en què s'ha comès la infracció computi com zero.

- No s'admet plagi en els treballs escrits individuals que els alumnes lliurin durant l’avaluació continuada, tant els realitzats fora de l’aula com els exercicis que es plantegin a les sessions. En cas que es cometi plagi, els treballs implicats comptaran com a zero.

- Qualsevol exercici o treball que no hagi estat lliurat en el temps i en la forma establerts a la programació d’activitats i a l’aula global es tindrà per no presentats.

- Una vegada iniciat l’examen, no es permetrà l’accés a l’aula.

Bibliografia i recursos d'informació

 1.Bibliografia recomanada

Manuals

 • Blasco Lahoz, J. F. & López Gandía, J. (2021) Curso de Seguridad Social. 13a edició. València: Tirant lo Blanch.
 • Blasco Lahoz, J. F. & Salcedo Beltrán, M. C. (2020) Introducción a la Protección Social. 4a edició. València: Tirant lo Blanch.
 • Roqueta Buj, R. & García Ortega, J. (2021) Derecho de la Seguridad Social. 10a edició. València: Tirant lo Blanch.
 • Monereo Pérez, J. L. et al. (2021) Manual de Seguridad Social. 17a edició. Madrid: Editorial Tecnos Grupo Anaya, S.A.
 • González Ortega, S. et al. (2021) Introducción al Derecho de la Seguridad Social. 15a edició. Valencia: Tirant lo Blanch.

Reculls normatius

És importantíssim emprar la legislació actual de Seguretat Social, que pot trobar-se a la web de la Seguretat Social, en qualsevol de les bases de dades accessibles des de la web de la Biblioteca de la UPF o en un codi que ofereixi les actualitzacions durant tot el curs a través de la seva web (Civitas, Aranzadi, Tecnos, Tirant lo Blanch, Colex, entre d'altres; qualsevol és vàlida).

La legislació de Seguretat Social canvia molt sovint, cal que l’estudiant sàpiga com estar al corrent d’aquests canvis i, naturalment, l’avaluació de l’assignatura sempre es farà d’acord amb la normativa legal vigent a cada moment.

 

2. Recursos didàctics

El professor anirà publicant a l’Aula Global diferents recursos d’informació per a la preparació de l’assignatura: guió de classe per seguir les explicacions de les sessions presencial de teoria, indicacions bibliogràfiques complementàries, articles doctrinals, legislació i jurisprudència, entre d’altres.

A banda, és important familiaritzar-se amb la informació continguda a les pàgines web de diferents institucions públiques:

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3314 - Grau en Relacions Laborals

21792 - Dret de la Protecció Social


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3314 - Grau en Relacions Laborals
Assignatura:
21792 - Dret de la Protecció Social
Crèdits:
4.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Grup 103: Castellà
Grup 104: Castellà
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Professorat:
Eusebio Jose Colas Neila, Felix Salaverria Palanca
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

 

En aquesta assignatura s’analitzen les prestacions de Seguretat Social universalitzades i les prestacions d’Assistència Social, així com les prestacions que les Comunitats Autònomes –en particular Catalunya– atorguen dins els seus Serveis Socials. A més, s’estudia l’assistència sanitària i la protecció de les situacions de dependència.

Competències associades

 

Competències generals o transversals

del Grau

Competències específiques de l’assignatura

G1.Resolució de problemes.

G2.Comunicació oral i escrita.

G4.Compromís ètic.

G7.Capacitat per a l’aprenentatge autònom.

 

E1.Marc normatiu regulador de lSeguretat Social.

E8.Assessorament i gestió de seguretat i protecció social.

E9.Representació tècnica en l’àmbit administratiu i judicial.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 1 - Fi de la pobresa

ODS 2 - Fam zero

ODS 3 - Salut i benestar

ODS 5 - Igualtat de gènere

ODS 8 - Treball decent i creixement econòmic

ODS 10 - Reducció de les desigualtats

ODS 16 - Pau, justícia i institucions sòlides

Continguts

El temari es concreta al Pla docent publicat a l’Aula Global.

 • L’ordenament jurídic de la protecció social
 • Prestacions de Seguretat Social universalitzades i prestacions d’assistència social
 • Prestacions  no  contributives  de  la  Seguretat  Social:  jubilació,  invalidesa,  prestacions familiars, renda activa d’inserció, ingrés mínim vital
 • Serveis socials de les CCAA, en especial a Catalunya
 • Protecció davant les situacions de dependència
 • Protecció de la salut: assistència sanitària

Metodologia docent

Les especificitats de la metodologia que es seguirà al curs es concreten al Pla docent publicat a l’Aula Global.

 

 A.- Activitats de grup-classe i sub-grups

A les sessions de classes magistrals amb tot el Grup-classe, el professor explicarà els conceptes principals, prestant especial atenció als apartats de major complexitat. L'explicació teòrica podrà combinar-se amb la discussió col·lectiva d’algunes qüestions de caràcter pràctic que es plantejaran a les sessions presencials per tal de fomentar el debat.

A les sessions de seminaris, s’hi debatran els casos, que els alumnes hauran preparat prèviament, des de la seva aplicació pràctica. Els professors podran organitzar als estudiants en grups per al debat, malgrat a cada sessió de seminaris, l’alumne haurà de realitzar un exercici presencial a lliurar a classe.

 

B.- Activitats dirigides

Els alumnes hauran d'estudiar –a través dels manuals i els textos normatius vigents– el contingut dels diferents temes que integren el programa de l'assignatura amb l'ajuda de les orientacions metodològiques donades pel professors i els guions de classe penjats a l'Aula Global.

Els alumnes hauran de preparar els casos pràctics proposats per a la realització de les pràctiques, d'acord amb les instruccions que es donin. Cal tenir molt present el calendari de lliurament, en els eu cas, i que els treballs hauran de ser originals. La còpia o plagi suposarà el suspens.

 

C.- Activitats autònomes

Els alumnes hauran de cercar informació relacionada amb els temes del programa, per a la qual cosa les indicacions bibliogràfiques d’aquest Pla Docent els hi poden servir com a base. Els alumnes poden consultar i llegir articles especialitzats i obres monogràfiques sobre aspectes específics del programa que es poden trobar en la biblioteca de la Universitat, així com a les bases de dades telemàtiques.

 

Programació d'activitats

Les específiques activitats a desenvolupar es concreten al Pla docent publicat a l’Aula Global.

 

Cadascuna de les sessions plenàries tractarà els conceptes teòrics de l'assignatura seguint l'ordre del programa. D'acord amb això, les activitats pràctiques abastaran o bé temari ja explicat en les classes magistrals o bé continguts del programa l'aprenentatge dels quals sigui més adequat en les sessions de seminari. El treball individual previ a la celebració del seminari o com a exercici de consolidació dels coneixements desenvolupats en aquest reforçaran els continguts teòrics.

 

Setmana

Sessions de treball a dins de l’aula virtual o presencial

Treball fora de l’aula

1

-

-

2

Teoria Ses. 1

-

Lectura del PDA del grup

Repàs dels continguts explicats a la sessió 

Preparació del Seminari 1

3

Teoria Ses. 2

Seminari 1 (Subgrups 103-104)

Repàs dels continguts explicats a la sessió

4

Teoria Ses. 3

Seminari 1 (Subgrups 101-102

Repàs dels continguts explicats a la sessió

Preparació del Seminari 2

5

Teoria Ses. 4

Seminari 2

Repàs dels continguts explicats a la sessió

6

Teoria Ses. 5

-

Repàs dels continguts explicats a la sessió

Preparació del Seminari 3

7

Teoria Ses. 6

Seminari 3

Repàs dels continguts explicats a la sessió

8

Teoria Ses. 7

-

Repàs dels continguts explicats a la sessió

Preparació del Seminari 4

9

Teoria Ses. 8

Seminari 4

Repàs dels continguts explicats a la sessió

10

-

-

Preparació de l’examen final

 

Avaluació

Els mecanismes d’avaluació es concreten al Pla docent publicat a l’Aula Global.

 

1. Sistemes d'avaluació 

 

 

Activitat d’avaluació

 

 

%

nota final

 

Recuperable o no,com i en quin moment

 

%recuperació (sobre nota final)

 

Competènciesavaluades

Criteris d’avaluació

 

Prova escrita sobre la teoria impartida a l’assignatura

Avaluació dels coneixements teòrics a través d’un examen. El tipus d’examen (test de respostes múltiples, preguntes a desenvolupar, preguntes curtes...) es fixarà a l’Aula Global pel professorat.

 

60%

Recuperable. Realització d’una nova prova escrita amb els mateixos criteris en la data prevista per a la recuperació.

60%

E1, G4, G7

Avaluació continuada

Avaluació continuada de coneixements teòrics i la seva aplicació pràctica.

 

Es valorarà l’aplicació correcta de la normativa legal i la seva argumentació oral i escrita, la recerca d’informació doctrinal i jurisprudencial.

 

Per aprovar l’assignatura és necessari lliurar tots els treballs en el termini establert per cada treball i assistir a les sessions de seminaris corresponent.

40%

Recuperable. 

Realització d’un cas pràctic el mateix dia de la prova teòrica de recuperació.

40%

G1,G2,E8,E9

 

2. Condicions per poder concórrer a la recuperació

Podran concórrer al procés de recuperació tots els estudiants que, havent participat a almenys el 50 % de les activitats d’avaluació continuada  i  havent-se  presentat  a  l’examen  final  de l’assignatura,  hagin  obtingut  la  qualificació  final  de  suspens  en  l’avaluació trimestral.  Els estudiants només podran recuperar aquella o aquelles activitats a les quals hagin obtingut una qualificació inferior a 5; les activitats en les què s’hagi obtingut una qualificació igual o superior a 5, mantindran aquesta qualificació no podent-se tornar a examinar de les mateixes. No es pot presentar a la recuperació per pujar nota si l’assignatura està aprovada.

 

3. Sistema d’avaluació per als estudiants que participen en programes de mobilitat

Important: aquest mecanisme només s’aplica si el Programa de mobilitat impedeix l’alumne de participar a l’avaluació ordinària. Cal que l’alumne es posi en contacte amb el professor en iniciar-se el trimestre per tal de comunicar-li aquesta situació.

Activitat d’avaluació

 

 

%nota final

Data de realització

Competències avaluades

Criteris d’avaluació

 

Prova escrita sobre la teoria i la pràctica impartides a l’assignatura

Examen teòric i cas pràctic amb els mateixos criteris esmentats anteriorment.

100%

Juliol de 2023

G1,G2,G4,G7,E1,E8,E9

 

4. Reglamentació de les proves

- En totes les proves i exàmens caldrà que l'estudiant porti un document acreditatiu de la seva identitat.

- Qualsevol infracció greu de la disciplina dels exàmens, com ara la còpia tant activa com passiva, comportarà la retirada immediata de l'alumne de la prova, i que aquesta prova en què s'ha comès la infracció computi com zero.

- No s'admet plagi en els treballs escrits individuals que els alumnes lliurin durant l’avaluació continuada, tant els realitzats fora de l’aula com els exercicis que es plantegin a les sessions. En cas que es cometi plagi, els treballs implicats comptaran com a zero.

- Qualsevol exercici o treball que no hagi estat lliurat en el temps i en la forma establerts a la programació d’activitats i a l’aula global es tindrà per no presentats.

- Una vegada iniciat l’examen, no es permetrà l’accés a l’aula.

Bibliografia i recursos d'informació

 1.Bibliografia recomanada

Manuals

 • Blasco Lahoz, J. F. & López Gandía, J. (2021) Curso de Seguridad Social. 13a edició. València: Tirant lo Blanch.
 • Blasco Lahoz, J. F. & Salcedo Beltrán, M. C. (2020) Introducción a la Protección Social. 4a edició. València: Tirant lo Blanch.
 • Roqueta Buj, R. & García Ortega, J. (2021) Derecho de la Seguridad Social. 10a edició. València: Tirant lo Blanch.
 • Monereo Pérez, J. L. et al. (2021) Manual de Seguridad Social. 17a edició. Madrid: Editorial Tecnos Grupo Anaya, S.A.
 • González Ortega, S. et al. (2021) Introducción al Derecho de la Seguridad Social. 15a edició. Valencia: Tirant lo Blanch.

Reculls normatius

És importantíssim emprar la legislació actual de Seguretat Social, que pot trobar-se a la web de la Seguretat Social, en qualsevol de les bases de dades accessibles des de la web de la Biblioteca de la UPF o en un codi que ofereixi les actualitzacions durant tot el curs a través de la seva web (Civitas, Aranzadi, Tecnos, Tirant lo Blanch, Colex, entre d'altres; qualsevol és vàlida).

La legislació de Seguretat Social canvia molt sovint, cal que l’estudiant sàpiga com estar al corrent d’aquests canvis i, naturalment, l’avaluació de l’assignatura sempre es farà d’acord amb la normativa legal vigent a cada moment.

 

2. Recursos didàctics

El professor anirà publicant a l’Aula Global diferents recursos d’informació per a la preparació de l’assignatura: guió de classe per seguir les explicacions de les sessions presencial de teoria, indicacions bibliogràfiques complementàries, articles doctrinals, legislació i jurisprudència, entre d’altres.

A banda, és important familiaritzar-se amb la informació continguda a les pàgines web de diferents institucions públiques: