Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3314 - Grau en Relacions Laborals

21782 - Direcció de Persones II


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3314 - Grau en Relacions Laborals
Assignatura:
21782 - Direcció de Persones II
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Professorat:
Emilio Jesus Argeles Fernandez, Ana Isabel Cordoba Sanchez
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura Direcció de Persones II forma part del Pla d'Estudis del Grau en Relacions Laborals.

 

Aquest assignatura es cursa en el segon trimestre del segon curs del Grau, i pretén ampliar els aspectes els aspectes introductoris de la Gestió de Persones a l'àmbit de l'empresa, aspectes que ja s’han vist en l’assignatura Direcció de Persones I.

 

L'objectiu de l'assignatura es exposar i analitzar els reptes que planteja un departament de direcció de persones a fi i efecte de que els alumnes es familiaritzin i adquireixin capacitat analítica i sintètica sobre la problemàtica fonamental de la gestió de les persones en una organització

 

La docència de Direcció de Persones II es dividirà en tres blocs:

 

 • El primer bloc, analitzant el factor humà i les seves característiques, tracta de la selecció, el reclutament i la formació de les persones que configures les organitzacions.
 • El segon bloc analitza l’acompliment, la promoció i la carrera professional de les persones dins les estructures organitzatives  on treballen.
 • El tercer bloc planteja la mobilitat i la internacionalització de les relacions laborals, així com la seva gestió dins entorns d’estructures organitzades de treball.

 

 

Situació de l’assignatura dins del projecte curricular

 

 

Es tracta doncs, d’una assignatura obligatòria del Grau en Relacions Laborals que s’imparteix durant el primer trimestre del segon curs acadèmic, a la qual el Pla d’Estudis del Grau li atorga 4 crèdits de l’European Credit Transfer System (ECTS).

 

Els crèdits es quantifiquen a partir del volum de treball que comporten, partint de la base que un crèdit equival a 25 hores de treball. Al sistema ECTS la unitat de mesura del crèdit és el volum d’hores d’estudi de l’estudiant, comptades totes les activitats que dugui a terme per tal d’assolir els objectius previstos, des de l’assistència a classes magistrals fins a la preparació de treballs, la realització d’exercicis o les exposicions als seminaris. 

 

Atès l’anterior, i com a referència bàsica, l’alumne haurà de comptar amb una dedicació global de 100 hores de treball a l’assignatura, de les quals, com veurem en detall més endavant, 36 ho seran d’hores lectives, amb presència a l’aula (16 de classes magistrals i 8 de seminaris), corresponent la resta d’hores a la dedicació necessària per estudiar i preparar les activitats previstes per a l’avaluació contínua, i l’examen final.

Competències associades

 

 

Competències generals

Competències específiques

 

Resolució de problemes (G1)

 

Comunicació oral i escrita (G2)

 

Capacitat d’anàlisi i síntesis de la

informació (G3)

 

Compromís ètic (G4)

 

Treball en equip (G5)

 

Motivació per la qualitat (G6)

 

Capacitat per al treball autònom (G7)

 

Direcció i gestió de persones (E1)

 

Organització d’empreses (E2)

 

Aplicar tècniques de direcció de persones (E3)

 

Elaborar estratègies organitzatives i de persones (E4)

 

Traslladar i aplicar coneixements a la pràctica (E5)

 

 

Resultats de l'aprenentatge

 

Competències generals

Competències específiques

 

Resolució de problemes (G1)

 

Comunicació oral i escrita (G2)

 

Capacitat d’anàlisi i síntesis de la

informació (G3)

 

Compromís ètic (G4)

 

Treball en equip (G5)

 

Motivació per la qualitat (G6)

 

Capacitat per al treball autònom (G7)

 

Direcció i gestió de persones (E1)

 

Organització d’empreses (E2)

 

Aplicar tècniques de direcció de persones (E3)

 

Elaborar estratègies organitzatives i de persones (E4)

 

Traslladar i aplicar coneixements a la pràctica (E5)

 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

Competències generals

Competències específiques

 

Resolució de problemes (G1)

 

Comunicació oral i escrita (G2)

 

Capacitat d’anàlisi i síntesis de la

informació (G3)

 

Compromís ètic (G4)

 

Treball en equip (G5)

 

Motivació per la qualitat (G6)

 

Capacitat per al treball autònom (G7)

 

Direcció i gestió de persones (E1)

 

Organització d’empreses (E2)

 

Aplicar tècniques de direcció de persones (E3)

 

Elaborar estratègies organitzatives i de persones (E4)

 

Traslladar i aplicar coneixements a la pràctica (E5)

 

 

Prerequisits

Cap

Continguts

 

1.- Introducció: Objectius de l'assignatura

 

2.- Selecció i reclutament d'empleats

 

3.- La formació dels treballadors

 

4.- Avaluació i gestió de l'acompliment

 

5.- Premiar l'acompliment

 

6.- Promocions i desenvolupament de carrera professional

 

7.- La gestió internacional de RRHH

Metodologia docent

Funcionament del curs: classes magistrals i seminaris

 

Hi ha dos grups un al matí (G1) i un a la tarda (G2).

 

Els continguts, els materials docents, i els criteris d’avaluació són exactament els mateixos per a tots dos grups, és a dir, hi ha plena coordinació entre els professors que n’assumeixen la responsabilitat docent de l’assignatura, atenent les directrius que en determina el Departament d’Economia i Empresa de la UPF.

 

El curs consta de sessions on s’hi combinen classes generals o magistrals, que el professor imparteix a la totalitat del grup (Gn), i seminaris, on cadascun dels grups es parteixen en subgrups.

 

Els seminaris seran dirigits pel professor amb participació activa i intervenció directa dels alumnes i hauran de servir per aprofundir en els temes tractats a la classe general, i per relacionar els coneixements adquirits amb la realitat econòmica; a més a més, s’hi treballaran les dificultats que es puguin plantejar amb les llistes d’exercicis que s’aniran proposant, i els temes de debat econòmic del dia a dia que vagin sorgint, tot plegat amb la intenció que es comprengui més acuradament la realitat econòmica que ens envolta.

 

Cada sessió de seminari es desenvoluparà amb la participació dels alumnes, en grups de 4-5 membres, que hauran d’exposar a la classe, mitjançant un portaveu triat pel professor en el mateix moment, i durant un període de temps predefinit, un tema que es concretarà prèviament.

 

El desenvolupament requerirà de presentació escrita i es farà de forma oral davant la resta d’alumnes del seminari.

 

Pel que fa als exercicis, s’aniran publicant a l’Aula Global en forma de llistes amb antelació suficient perquè puguin ser treballats pels estudiants abans de la seva resolució en les sessions de seminari; la seva resolució s’efectuarà a la pissarra amb la participació dels estudiants.

 

Quant a les exposicions, l’esquema a seguir per al seu desenvolupament serà el següent:

 

 • Contextualització del concepte.
 • Definició.
 • Àmbit d’utilització del concepte.
 • Una il·lustració contemporània: exemple / article relacionat.
 • Un tema / una pregunta d’obertura de debat.

 

La concreció definitiva de subgrups d’alumnes, de continguts, de llistes d’exercicis i de materials complementaris s’efectuarà a través de l’Aula Global.

 

Les activitats s'aniran programant al llarg del curs, d'acord amb el següent esquema:

 

 • Activitats formatives presencials (dintre de l'aula):

 

1. Classes magistrals,

 

2. Seminaris,

 

3. Tutories presencials.

 

 • Fora del aula:

 

4. Treball en grup,

 

5. Treball individual (casos pràctics, exercicis...),

 

6. Estudi personal.

Avaluació

1. Criteris generals de l’avaluació

 

La nota final de l’assignatura tindrà una qualificació numèrica entre 1 i 10.

 

Per superar aquesta assignatura cal obtenir com a mínim un 5.

 

L’avaluació de l’assignatura es farà en base als criteris següents:

 

 • Avaluació continuada:  40 % de la nota final.

 

Qualificació numèrica entre 1 i 10.

 

Per superar aquesta part cal l’assistència a totes les sessions de seminari i obtenir com a mínim un 5.

 

Avaluació del rendiment en activitats individuals i en grup.

 

Les activitats avaluables són: 

 • Participació en els seminaris, incloent comentari de notícies econòmiques: 35%
 • Resolució de casos pràctics, així com la preparació i exposició dels temes proposats: 65%

 

 • Examen final : 60 % de la nota final.

 

Qualificació numèrica entre 1 i 10.

 

Per superar aquesta part cal obtenir com a mínim un 5.

 

Prova escrita, de dues hores de durada, al final del trimestre. Formada per preguntes tipus test, preguntes breus de concepte i exercicis, basada en el material presentat a classe, les lectures recomanades per cada tema, les discussions i el material treballat als seminaris, i les llistes d’exercicis que els estudiants hauran hagut de resoldre durant el curs.

 

 

 

2. Condicions per concórrer a la recuperació

 

 

Només podran concórrer al procés de recuperació els estudiants que, havent participat al 50% de les activitats d’avaluació continuada i havent-se presentat a l’examen final de l’assignatura, hagin obtingut la qualificació de suspens en la nota final de l’avaluació trimestral.

 

  

3. Avaluació d’alumnes que participen en programes de mobilitat

A

Qualificació numèrica entre 1 i 10.

 

Per superar aquesta assignatura cal obtenir com a mínim un 5.

 

Prova escrita, de dues hores de durada, al final del tercer trimestre. Formada per preguntes tipus test, preguntes breus de concepte sobre la teoria impartida i un cas pràctic similar als treballats en seminaris.

 

Els  materials essencials per a la preparació d’aquesta prova són a l’abast a l’Aula global.

                              

 

 

 

4. Concreció de l’avaluació

 

Competències generals

 

Què s’avaluarà

Com s’avaluarà

Quan s’avaluarà

1. Capacitat d’anàlisi

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

2. Resolució de problemes

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

3. Capacitat per trobar informació de forma independent

Activitats d’avaluació continuada

Avaluació continuada

4. Capacitat de participació en un seminari

Activitat d’avaluació continuada

Avaluació continuada

5. Comprensió i anàlisi de la realitat social reflectida en els mitjans de comunicació

Activitat d’avaluació continuada

Avaluació continuada

6. Capacitat de treball individual

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

 

 

Competències específiques

 

Què s’avaluarà

Com s’avaluarà

Quan s’avaluarà

1. Identificació de problemes en la gestió de recursos humans

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

2. Capacitat per entendre i utilitzar models de gestió de recursos

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

3. Capacitat per relacionar l’anàlisi dels models amb les realitats a l’empresa actual

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

4. Coneixement de les principals disfuncions en la gestió  de RRHH

Activitats d’avaluació continuada 1

Avaluació continuada

 

Bibliografia i recursos d'informació

Manual de referència:

 

GÓMEZ-MEJIA, BALKIN & CARDY. Gestión de Recursos Humanos. Ed. Prentice Hall, 2008 5a edición.

 

 

Bibliografia bàsica:

 

DOLAN S., VALLE R., JACKSON S. et SCHULER R., LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS: Preparando profesionales para el siglo XXI, 2ª edición (McGraw Hill - 2003)

 

MARC G. SINGER (Editor) Visions of the Future: HR Strategies for the New Millennium. The Society for Human Resource Management, 2002

 

MARTINEZ-DESCHAMPS, G., Valoración de Puestos y Política Retributiva, Printulibro, 2004

 

MILES E.M. SNOW C.C., Organizational Strategy, Structure, and Process. Stanford Business Classics, 2003

 

BAMBERGER P. & MESHOULAM I., Human Resource Strategy, Thousand Oaks, Sage, 2000.

 

SCHULER R.S. et JACKSON S.E., Strategic Human Resource Management, Oxford, Blackwell, 1999.

 

KEARNS P., HR Strategy: Business Focused, Individually Centred. Butterworth-Heinemann; (July 2003).

 

 

Bibliografia complementària:

 

ULRICH, D. El Futuro de la Dirección de Recursos Humanos. Ed. Gestión 2000, 1998.

 

McBEATH, G. The Handbook of Human Resource Planning. Ed. Blackwell Bussiness,

1992.

 

ULRICH D., Human Resource Champions, Harvard Business School Press; 1997.

 

 

Recursos didàctics:

 

Power points i materials de cada tema, posats a disposició pel professors a l'Aula Global.

 

Casos pràctics i exercicis, posats a disposició pel professors a l'Aula Global o a classe directament, quan afectin només a una sessió concreta de seminari

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3314 - Grau en Relacions Laborals

21782 - Direcció de Persones II


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3314 - Grau en Relacions Laborals
Assignatura:
21782 - Direcció de Persones II
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Professorat:
Emilio Jesus Argeles Fernandez, Ana Isabel Cordoba Sanchez
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura Direcció de Persones II forma part del Pla d'Estudis del Grau en Relacions Laborals.

 

Aquest assignatura es cursa en el segon trimestre del segon curs del Grau, i pretén ampliar els aspectes els aspectes introductoris de la Gestió de Persones a l'àmbit de l'empresa, aspectes que ja s’han vist en l’assignatura Direcció de Persones I.

 

L'objectiu de l'assignatura es exposar i analitzar els reptes que planteja un departament de direcció de persones a fi i efecte de que els alumnes es familiaritzin i adquireixin capacitat analítica i sintètica sobre la problemàtica fonamental de la gestió de les persones en una organització

 

La docència de Direcció de Persones II es dividirà en tres blocs:

 

 • El primer bloc, analitzant el factor humà i les seves característiques, tracta de la selecció, el reclutament i la formació de les persones que configures les organitzacions.
 • El segon bloc analitza l’acompliment, la promoció i la carrera professional de les persones dins les estructures organitzatives  on treballen.
 • El tercer bloc planteja la mobilitat i la internacionalització de les relacions laborals, així com la seva gestió dins entorns d’estructures organitzades de treball.

 

 

Situació de l’assignatura dins del projecte curricular

 

 

Es tracta doncs, d’una assignatura obligatòria del Grau en Relacions Laborals que s’imparteix durant el primer trimestre del segon curs acadèmic, a la qual el Pla d’Estudis del Grau li atorga 4 crèdits de l’European Credit Transfer System (ECTS).

 

Els crèdits es quantifiquen a partir del volum de treball que comporten, partint de la base que un crèdit equival a 25 hores de treball. Al sistema ECTS la unitat de mesura del crèdit és el volum d’hores d’estudi de l’estudiant, comptades totes les activitats que dugui a terme per tal d’assolir els objectius previstos, des de l’assistència a classes magistrals fins a la preparació de treballs, la realització d’exercicis o les exposicions als seminaris. 

 

Atès l’anterior, i com a referència bàsica, l’alumne haurà de comptar amb una dedicació global de 100 hores de treball a l’assignatura, de les quals, com veurem en detall més endavant, 36 ho seran d’hores lectives, amb presència a l’aula (16 de classes magistrals i 8 de seminaris), corresponent la resta d’hores a la dedicació necessària per estudiar i preparar les activitats previstes per a l’avaluació contínua, i l’examen final.

Competències associades

 

 

Competències generals

Competències específiques

 

Resolució de problemes (G1)

 

Comunicació oral i escrita (G2)

 

Capacitat d’anàlisi i síntesis de la

informació (G3)

 

Compromís ètic (G4)

 

Treball en equip (G5)

 

Motivació per la qualitat (G6)

 

Capacitat per al treball autònom (G7)

 

Direcció i gestió de persones (E1)

 

Organització d’empreses (E2)

 

Aplicar tècniques de direcció de persones (E3)

 

Elaborar estratègies organitzatives i de persones (E4)

 

Traslladar i aplicar coneixements a la pràctica (E5)

 

 

Resultats de l'aprenentatge

 

Competències generals

Competències específiques

 

Resolució de problemes (G1)

 

Comunicació oral i escrita (G2)

 

Capacitat d’anàlisi i síntesis de la

informació (G3)

 

Compromís ètic (G4)

 

Treball en equip (G5)

 

Motivació per la qualitat (G6)

 

Capacitat per al treball autònom (G7)

 

Direcció i gestió de persones (E1)

 

Organització d’empreses (E2)

 

Aplicar tècniques de direcció de persones (E3)

 

Elaborar estratègies organitzatives i de persones (E4)

 

Traslladar i aplicar coneixements a la pràctica (E5)

 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

Competències generals

Competències específiques

 

Resolució de problemes (G1)

 

Comunicació oral i escrita (G2)

 

Capacitat d’anàlisi i síntesis de la

informació (G3)

 

Compromís ètic (G4)

 

Treball en equip (G5)

 

Motivació per la qualitat (G6)

 

Capacitat per al treball autònom (G7)

 

Direcció i gestió de persones (E1)

 

Organització d’empreses (E2)

 

Aplicar tècniques de direcció de persones (E3)

 

Elaborar estratègies organitzatives i de persones (E4)

 

Traslladar i aplicar coneixements a la pràctica (E5)

 

 

Prerequisits

Cap

Continguts

 

1.- Introducció: Objectius de l'assignatura

 

2.- Selecció i reclutament d'empleats

 

3.- La formació dels treballadors

 

4.- Avaluació i gestió de l'acompliment

 

5.- Premiar l'acompliment

 

6.- Promocions i desenvolupament de carrera professional

 

7.- La gestió internacional de RRHH

Metodologia docent

Funcionament del curs: classes magistrals i seminaris

 

Hi ha dos grups un al matí (G1) i un a la tarda (G2).

 

Els continguts, els materials docents, i els criteris d’avaluació són exactament els mateixos per a tots dos grups, és a dir, hi ha plena coordinació entre els professors que n’assumeixen la responsabilitat docent de l’assignatura, atenent les directrius que en determina el Departament d’Economia i Empresa de la UPF.

 

El curs consta de sessions on s’hi combinen classes generals o magistrals, que el professor imparteix a la totalitat del grup (Gn), i seminaris, on cadascun dels grups es parteixen en subgrups.

 

Els seminaris seran dirigits pel professor amb participació activa i intervenció directa dels alumnes i hauran de servir per aprofundir en els temes tractats a la classe general, i per relacionar els coneixements adquirits amb la realitat econòmica; a més a més, s’hi treballaran les dificultats que es puguin plantejar amb les llistes d’exercicis que s’aniran proposant, i els temes de debat econòmic del dia a dia que vagin sorgint, tot plegat amb la intenció que es comprengui més acuradament la realitat econòmica que ens envolta.

 

Cada sessió de seminari es desenvoluparà amb la participació dels alumnes, en grups de 4-5 membres, que hauran d’exposar a la classe, mitjançant un portaveu triat pel professor en el mateix moment, i durant un període de temps predefinit, un tema que es concretarà prèviament.

 

El desenvolupament requerirà de presentació escrita i es farà de forma oral davant la resta d’alumnes del seminari.

 

Pel que fa als exercicis, s’aniran publicant a l’Aula Global en forma de llistes amb antelació suficient perquè puguin ser treballats pels estudiants abans de la seva resolució en les sessions de seminari; la seva resolució s’efectuarà a la pissarra amb la participació dels estudiants.

 

Quant a les exposicions, l’esquema a seguir per al seu desenvolupament serà el següent:

 

 • Contextualització del concepte.
 • Definició.
 • Àmbit d’utilització del concepte.
 • Una il·lustració contemporània: exemple / article relacionat.
 • Un tema / una pregunta d’obertura de debat.

 

La concreció definitiva de subgrups d’alumnes, de continguts, de llistes d’exercicis i de materials complementaris s’efectuarà a través de l’Aula Global.

 

Les activitats s'aniran programant al llarg del curs, d'acord amb el següent esquema:

 

 • Activitats formatives presencials (dintre de l'aula):

 

1. Classes magistrals,

 

2. Seminaris,

 

3. Tutories presencials.

 

 • Fora del aula:

 

4. Treball en grup,

 

5. Treball individual (casos pràctics, exercicis...),

 

6. Estudi personal.

Avaluació

1. Criteris generals de l’avaluació

 

La nota final de l’assignatura tindrà una qualificació numèrica entre 1 i 10.

 

Per superar aquesta assignatura cal obtenir com a mínim un 5.

 

L’avaluació de l’assignatura es farà en base als criteris següents:

 

 • Avaluació continuada:  40 % de la nota final.

 

Qualificació numèrica entre 1 i 10.

 

Per superar aquesta part cal l’assistència a totes les sessions de seminari i obtenir com a mínim un 5.

 

Avaluació del rendiment en activitats individuals i en grup.

 

Les activitats avaluables són: 

 • Participació en els seminaris, incloent comentari de notícies econòmiques: 35%
 • Resolució de casos pràctics, així com la preparació i exposició dels temes proposats: 65%

 

 • Examen final : 60 % de la nota final.

 

Qualificació numèrica entre 1 i 10.

 

Per superar aquesta part cal obtenir com a mínim un 5.

 

Prova escrita, de dues hores de durada, al final del trimestre. Formada per preguntes tipus test, preguntes breus de concepte i exercicis, basada en el material presentat a classe, les lectures recomanades per cada tema, les discussions i el material treballat als seminaris, i les llistes d’exercicis que els estudiants hauran hagut de resoldre durant el curs.

 

 

 

2. Condicions per concórrer a la recuperació

 

 

Només podran concórrer al procés de recuperació els estudiants que, havent participat al 50% de les activitats d’avaluació continuada i havent-se presentat a l’examen final de l’assignatura, hagin obtingut la qualificació de suspens en la nota final de l’avaluació trimestral.

 

  

3. Avaluació d’alumnes que participen en programes de mobilitat

A

Qualificació numèrica entre 1 i 10.

 

Per superar aquesta assignatura cal obtenir com a mínim un 5.

 

Prova escrita, de dues hores de durada, al final del tercer trimestre. Formada per preguntes tipus test, preguntes breus de concepte sobre la teoria impartida i un cas pràctic similar als treballats en seminaris.

 

Els  materials essencials per a la preparació d’aquesta prova són a l’abast a l’Aula global.

                              

 

 

 

4. Concreció de l’avaluació

 

Competències generals

 

Què s’avaluarà

Com s’avaluarà

Quan s’avaluarà

1. Capacitat d’anàlisi

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

2. Resolució de problemes

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

3. Capacitat per trobar informació de forma independent

Activitats d’avaluació continuada

Avaluació continuada

4. Capacitat de participació en un seminari

Activitat d’avaluació continuada

Avaluació continuada

5. Comprensió i anàlisi de la realitat social reflectida en els mitjans de comunicació

Activitat d’avaluació continuada

Avaluació continuada

6. Capacitat de treball individual

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

 

 

Competències específiques

 

Què s’avaluarà

Com s’avaluarà

Quan s’avaluarà

1. Identificació de problemes en la gestió de recursos humans

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

2. Capacitat per entendre i utilitzar models de gestió de recursos

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

3. Capacitat per relacionar l’anàlisi dels models amb les realitats a l’empresa actual

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

4. Coneixement de les principals disfuncions en la gestió  de RRHH

Activitats d’avaluació continuada 1

Avaluació continuada

 

Bibliografia i recursos d'informació

Manual de referència:

 

GÓMEZ-MEJIA, BALKIN & CARDY. Gestión de Recursos Humanos. Ed. Prentice Hall, 2008 5a edición.

 

 

Bibliografia bàsica:

 

DOLAN S., VALLE R., JACKSON S. et SCHULER R., LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS: Preparando profesionales para el siglo XXI, 2ª edición (McGraw Hill - 2003)

 

MARC G. SINGER (Editor) Visions of the Future: HR Strategies for the New Millennium. The Society for Human Resource Management, 2002

 

MARTINEZ-DESCHAMPS, G., Valoración de Puestos y Política Retributiva, Printulibro, 2004

 

MILES E.M. SNOW C.C., Organizational Strategy, Structure, and Process. Stanford Business Classics, 2003

 

BAMBERGER P. & MESHOULAM I., Human Resource Strategy, Thousand Oaks, Sage, 2000.

 

SCHULER R.S. et JACKSON S.E., Strategic Human Resource Management, Oxford, Blackwell, 1999.

 

KEARNS P., HR Strategy: Business Focused, Individually Centred. Butterworth-Heinemann; (July 2003).

 

 

Bibliografia complementària:

 

ULRICH, D. El Futuro de la Dirección de Recursos Humanos. Ed. Gestión 2000, 1998.

 

McBEATH, G. The Handbook of Human Resource Planning. Ed. Blackwell Bussiness,

1992.

 

ULRICH D., Human Resource Champions, Harvard Business School Press; 1997.

 

 

Recursos didàctics:

 

Power points i materials de cada tema, posats a disposició pel professors a l'Aula Global.

 

Casos pràctics i exercicis, posats a disposició pel professors a l'Aula Global o a classe directament, quan afectin només a una sessió concreta de seminari

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3314 - Grau en Relacions Laborals

21782 - Direcció de Persones II


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3314 - Grau en Relacions Laborals
Assignatura:
21782 - Direcció de Persones II
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Professorat:
Emilio Jesus Argeles Fernandez, Ana Isabel Cordoba Sanchez
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura Direcció de Persones II forma part del Pla d'Estudis del Grau en Relacions Laborals.

 

Aquest assignatura es cursa en el segon trimestre del segon curs del Grau, i pretén ampliar els aspectes els aspectes introductoris de la Gestió de Persones a l'àmbit de l'empresa, aspectes que ja s’han vist en l’assignatura Direcció de Persones I.

 

L'objectiu de l'assignatura es exposar i analitzar els reptes que planteja un departament de direcció de persones a fi i efecte de que els alumnes es familiaritzin i adquireixin capacitat analítica i sintètica sobre la problemàtica fonamental de la gestió de les persones en una organització

 

La docència de Direcció de Persones II es dividirà en tres blocs:

 

 • El primer bloc, analitzant el factor humà i les seves característiques, tracta de la selecció, el reclutament i la formació de les persones que configures les organitzacions.
 • El segon bloc analitza l’acompliment, la promoció i la carrera professional de les persones dins les estructures organitzatives  on treballen.
 • El tercer bloc planteja la mobilitat i la internacionalització de les relacions laborals, així com la seva gestió dins entorns d’estructures organitzades de treball.

 

 

Situació de l’assignatura dins del projecte curricular

 

 

Es tracta doncs, d’una assignatura obligatòria del Grau en Relacions Laborals que s’imparteix durant el primer trimestre del segon curs acadèmic, a la qual el Pla d’Estudis del Grau li atorga 4 crèdits de l’European Credit Transfer System (ECTS).

 

Els crèdits es quantifiquen a partir del volum de treball que comporten, partint de la base que un crèdit equival a 25 hores de treball. Al sistema ECTS la unitat de mesura del crèdit és el volum d’hores d’estudi de l’estudiant, comptades totes les activitats que dugui a terme per tal d’assolir els objectius previstos, des de l’assistència a classes magistrals fins a la preparació de treballs, la realització d’exercicis o les exposicions als seminaris. 

 

Atès l’anterior, i com a referència bàsica, l’alumne haurà de comptar amb una dedicació global de 100 hores de treball a l’assignatura, de les quals, com veurem en detall més endavant, 36 ho seran d’hores lectives, amb presència a l’aula (16 de classes magistrals i 8 de seminaris), corresponent la resta d’hores a la dedicació necessària per estudiar i preparar les activitats previstes per a l’avaluació contínua, i l’examen final.

Competències associades

 

 

Competències generals

Competències específiques

 

Resolució de problemes (G1)

 

Comunicació oral i escrita (G2)

 

Capacitat d’anàlisi i síntesis de la

informació (G3)

 

Compromís ètic (G4)

 

Treball en equip (G5)

 

Motivació per la qualitat (G6)

 

Capacitat per al treball autònom (G7)

 

Direcció i gestió de persones (E1)

 

Organització d’empreses (E2)

 

Aplicar tècniques de direcció de persones (E3)

 

Elaborar estratègies organitzatives i de persones (E4)

 

Traslladar i aplicar coneixements a la pràctica (E5)

 

 

Resultats de l'aprenentatge

 

Competències generals

Competències específiques

 

Resolució de problemes (G1)

 

Comunicació oral i escrita (G2)

 

Capacitat d’anàlisi i síntesis de la

informació (G3)

 

Compromís ètic (G4)

 

Treball en equip (G5)

 

Motivació per la qualitat (G6)

 

Capacitat per al treball autònom (G7)

 

Direcció i gestió de persones (E1)

 

Organització d’empreses (E2)

 

Aplicar tècniques de direcció de persones (E3)

 

Elaborar estratègies organitzatives i de persones (E4)

 

Traslladar i aplicar coneixements a la pràctica (E5)

 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

Competències generals

Competències específiques

 

Resolució de problemes (G1)

 

Comunicació oral i escrita (G2)

 

Capacitat d’anàlisi i síntesis de la

informació (G3)

 

Compromís ètic (G4)

 

Treball en equip (G5)

 

Motivació per la qualitat (G6)

 

Capacitat per al treball autònom (G7)

 

Direcció i gestió de persones (E1)

 

Organització d’empreses (E2)

 

Aplicar tècniques de direcció de persones (E3)

 

Elaborar estratègies organitzatives i de persones (E4)

 

Traslladar i aplicar coneixements a la pràctica (E5)

 

 

Prerequisits

Cap

Continguts

 

1.- Introducció: Objectius de l'assignatura

 

2.- Selecció i reclutament d'empleats

 

3.- La formació dels treballadors

 

4.- Avaluació i gestió de l'acompliment

 

5.- Premiar l'acompliment

 

6.- Promocions i desenvolupament de carrera professional

 

7.- La gestió internacional de RRHH

Metodologia docent

Funcionament del curs: classes magistrals i seminaris

 

Hi ha dos grups un al matí (G1) i un a la tarda (G2).

 

Els continguts, els materials docents, i els criteris d’avaluació són exactament els mateixos per a tots dos grups, és a dir, hi ha plena coordinació entre els professors que n’assumeixen la responsabilitat docent de l’assignatura, atenent les directrius que en determina el Departament d’Economia i Empresa de la UPF.

 

El curs consta de sessions on s’hi combinen classes generals o magistrals, que el professor imparteix a la totalitat del grup (Gn), i seminaris, on cadascun dels grups es parteixen en subgrups.

 

Els seminaris seran dirigits pel professor amb participació activa i intervenció directa dels alumnes i hauran de servir per aprofundir en els temes tractats a la classe general, i per relacionar els coneixements adquirits amb la realitat econòmica; a més a més, s’hi treballaran les dificultats que es puguin plantejar amb les llistes d’exercicis que s’aniran proposant, i els temes de debat econòmic del dia a dia que vagin sorgint, tot plegat amb la intenció que es comprengui més acuradament la realitat econòmica que ens envolta.

 

Cada sessió de seminari es desenvoluparà amb la participació dels alumnes, en grups de 4-5 membres, que hauran d’exposar a la classe, mitjançant un portaveu triat pel professor en el mateix moment, i durant un període de temps predefinit, un tema que es concretarà prèviament.

 

El desenvolupament requerirà de presentació escrita i es farà de forma oral davant la resta d’alumnes del seminari.

 

Pel que fa als exercicis, s’aniran publicant a l’Aula Global en forma de llistes amb antelació suficient perquè puguin ser treballats pels estudiants abans de la seva resolució en les sessions de seminari; la seva resolució s’efectuarà a la pissarra amb la participació dels estudiants.

 

Quant a les exposicions, l’esquema a seguir per al seu desenvolupament serà el següent:

 

 • Contextualització del concepte.
 • Definició.
 • Àmbit d’utilització del concepte.
 • Una il·lustració contemporània: exemple / article relacionat.
 • Un tema / una pregunta d’obertura de debat.

 

La concreció definitiva de subgrups d’alumnes, de continguts, de llistes d’exercicis i de materials complementaris s’efectuarà a través de l’Aula Global.

 

Les activitats s'aniran programant al llarg del curs, d'acord amb el següent esquema:

 

 • Activitats formatives presencials (dintre de l'aula):

 

1. Classes magistrals,

 

2. Seminaris,

 

3. Tutories presencials.

 

 • Fora del aula:

 

4. Treball en grup,

 

5. Treball individual (casos pràctics, exercicis...),

 

6. Estudi personal.

Avaluació

1. Criteris generals de l’avaluació

 

La nota final de l’assignatura tindrà una qualificació numèrica entre 1 i 10.

 

Per superar aquesta assignatura cal obtenir com a mínim un 5.

 

L’avaluació de l’assignatura es farà en base als criteris següents:

 

 • Avaluació continuada:  40 % de la nota final.

 

Qualificació numèrica entre 1 i 10.

 

Per superar aquesta part cal l’assistència a totes les sessions de seminari i obtenir com a mínim un 5.

 

Avaluació del rendiment en activitats individuals i en grup.

 

Les activitats avaluables són: 

 • Participació en els seminaris, incloent comentari de notícies econòmiques: 35%
 • Resolució de casos pràctics, així com la preparació i exposició dels temes proposats: 65%

 

 • Examen final : 60 % de la nota final.

 

Qualificació numèrica entre 1 i 10.

 

Per superar aquesta part cal obtenir com a mínim un 5.

 

Prova escrita, de dues hores de durada, al final del trimestre. Formada per preguntes tipus test, preguntes breus de concepte i exercicis, basada en el material presentat a classe, les lectures recomanades per cada tema, les discussions i el material treballat als seminaris, i les llistes d’exercicis que els estudiants hauran hagut de resoldre durant el curs.

 

 

 

2. Condicions per concórrer a la recuperació

 

 

Només podran concórrer al procés de recuperació els estudiants que, havent participat al 50% de les activitats d’avaluació continuada i havent-se presentat a l’examen final de l’assignatura, hagin obtingut la qualificació de suspens en la nota final de l’avaluació trimestral.

 

  

3. Avaluació d’alumnes que participen en programes de mobilitat

A

Qualificació numèrica entre 1 i 10.

 

Per superar aquesta assignatura cal obtenir com a mínim un 5.

 

Prova escrita, de dues hores de durada, al final del tercer trimestre. Formada per preguntes tipus test, preguntes breus de concepte sobre la teoria impartida i un cas pràctic similar als treballats en seminaris.

 

Els  materials essencials per a la preparació d’aquesta prova són a l’abast a l’Aula global.

                              

 

 

 

4. Concreció de l’avaluació

 

Competències generals

 

Què s’avaluarà

Com s’avaluarà

Quan s’avaluarà

1. Capacitat d’anàlisi

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

2. Resolució de problemes

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

3. Capacitat per trobar informació de forma independent

Activitats d’avaluació continuada

Avaluació continuada

4. Capacitat de participació en un seminari

Activitat d’avaluació continuada

Avaluació continuada

5. Comprensió i anàlisi de la realitat social reflectida en els mitjans de comunicació

Activitat d’avaluació continuada

Avaluació continuada

6. Capacitat de treball individual

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

 

 

Competències específiques

 

Què s’avaluarà

Com s’avaluarà

Quan s’avaluarà

1. Identificació de problemes en la gestió de recursos humans

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

2. Capacitat per entendre i utilitzar models de gestió de recursos

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

3. Capacitat per relacionar l’anàlisi dels models amb les realitats a l’empresa actual

a) Examen final

b) Activitats d’avaluació continuada

a) Al final del trimestre

b) Avaluació continuada

4. Coneixement de les principals disfuncions en la gestió  de RRHH

Activitats d’avaluació continuada 1

Avaluació continuada

 

Bibliografia i recursos d'informació

Manual de referència:

 

GÓMEZ-MEJIA, BALKIN & CARDY. Gestión de Recursos Humanos. Ed. Prentice Hall, 2008 5a edición.

 

 

Bibliografia bàsica:

 

DOLAN S., VALLE R., JACKSON S. et SCHULER R., LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS: Preparando profesionales para el siglo XXI, 2ª edición (McGraw Hill - 2003)

 

MARC G. SINGER (Editor) Visions of the Future: HR Strategies for the New Millennium. The Society for Human Resource Management, 2002

 

MARTINEZ-DESCHAMPS, G., Valoración de Puestos y Política Retributiva, Printulibro, 2004

 

MILES E.M. SNOW C.C., Organizational Strategy, Structure, and Process. Stanford Business Classics, 2003

 

BAMBERGER P. & MESHOULAM I., Human Resource Strategy, Thousand Oaks, Sage, 2000.

 

SCHULER R.S. et JACKSON S.E., Strategic Human Resource Management, Oxford, Blackwell, 1999.

 

KEARNS P., HR Strategy: Business Focused, Individually Centred. Butterworth-Heinemann; (July 2003).

 

 

Bibliografia complementària:

 

ULRICH, D. El Futuro de la Dirección de Recursos Humanos. Ed. Gestión 2000, 1998.

 

McBEATH, G. The Handbook of Human Resource Planning. Ed. Blackwell Bussiness,

1992.

 

ULRICH D., Human Resource Champions, Harvard Business School Press; 1997.

 

 

Recursos didàctics:

 

Power points i materials de cada tema, posats a disposició pel professors a l'Aula Global.

 

Casos pràctics i exercicis, posats a disposició pel professors a l'Aula Global o a classe directament, quan afectin només a una sessió concreta de seminari