Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3314 - Grau en Relacions Laborals

21779 - Comptabilitat


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3314 - Grau en Relacions Laborals
Assignatura:
21779 - Comptabilitat
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Professorat:
Jordi Bassó Serrat, Eduard Gironella Garcia
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura de comptabilitat és una matèria que s'imparteix en el primer trimestre del segon curs al Grau de Relacions Laborals.

La comptabilitat és una eina per a la identificació, mesura i transmissió d'informació econòmica útil per a facilitar el diagnòstic de la situació d’una empresa i la presa de decisions. L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant conegui els principis bàsics de la comptabilitat i els documents (balanç, compte de pèrdues i guanys, etc.) que s’obtenen del cicle comptable, per a poder fer una mínima anàlisi de la situació que se’n desprengui.

Per a assolir aquest objectiu és necessari un treball personal i continu per part de l'estudiant que haurà de ser complementat amb una actitud activa dins l'aula.

L'enfocament de l'assignatura és bàsicament pràctic. Es tracta que l'estudiant vagi assolint de manera progressiva els coneixements i les capacitats necessàries per a poder entendre el contingut dels comptes anuals d'una empresa.

Competències associades

 

 

Competències generals del Grau

Competències específiques de l'assignatura

G1. Resolució de problemes.

 

G2. Comunicació oral i escrita.

 

G3. Capacitat d’anàlisi i síntesi de la informació.

 

G4. Compromís ètic.

 

 

G5. Treball en equip.

 

G6. Motivació per la qualitat.

 

G7. Capacitat per al treball autònom.

 

 

E11. Assessorar a organitzacions empresarials i sindicals.

 

E17. Interpretar dades i indicadors socioeconòmics.

 

E19. Traslladar i aplicar coneixements a la pràctica.

Resultats de l'aprenentatge

L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant conegui els principis bàsics de la comptabilitat i els documents (balanç, compte de pèrdues i guanys, etc.) que s’obtenen del cicle comptable, per a poder fer una mínima anàlisi de la situació que se’n desprengui.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Educació de qualitat # Producció i consum responsables # Treball decent i creixement econòmic

Prerequisits

No es requereixen coneixements previs de comptabilitat.

Continguts

TEMA 1: Comptabilitat i sistemes d'informació

1.1. Comptabilitat financera i comptabilitat de gestió

1.2. Fases en l’obtenció de la informació comptable

1.3. Principals estats comptables i financers

TEMA 2: Balanç de situació (patrimoni de l’empresa)

1. 

2. 

2.1. Introducció al balanç

2.2. Components del balanç

2.3. Altres aspectes del balanç

2.4. Com afecten els fets comptables al balanç

TEMA 3: El compte de pèrdues i guanys (ingressos i despeses)

3. 

3.1. Introducció al compte de pèrdues i guanys

3.2. Components del compte de pèrdues i guanys

3.3. Altres aspectes del compte de pèrdues i guanys

3.4. Flux de caixa econòmic i flux de caixa financer

TEMA 4: Anàlisi de balanç i compte de pèrdues i guanys

4. 

4.1. Fases de l’anàlisi d’estats comptables

4.2. Anàlisi patrimonial i financera

4.3. Anàlisi de ràtios i fons de maniobra

4.4. Anàlisi econòmica

4.5. Anàlisi de rendibilitat i autofinançament

4.6. Anàlisi del creixement

TEMA 5: EFE i ECPN

5. 

5.1. Introducció a EFE i ECPN

5.2. Anàlisi de l’EFE

TEMA 6: Cicle comptable i altres temes

6. 

6.1. Partida doble

6.2. Cicle comptable

6.3. Assentaments relacionats amb el Grau en Relacions Laborals

6.4. Requisits i principis comptables

6.5. Normalització comptable

6.6. Continguts del Pla General Comptable

6.7. Memòria

6.8. Terminis en la presentació dels comptes anuals

6.9. Comptabilitat creativa

Metodologia docent

Es combinarà la realització de classes magistrals amb la realització de seminaris.

L'objectiu principal de la classe magistral serà conèixer els conceptes  necessaris per a familiaritzar-se amb els principals estats comptables i poder fer-ne una anàlisi financera. Els vídeos que es van enregistrar el curs 20-21 repliquen una bona part del que s’explicarà enguany en viu, de manera que els alumnes poden tornar a veure pel seu compte el més bàsic del que s’ha explicat, si fa falta.

L'objectiu principal dels seminaris serà posar en pràctica els conceptes teòrics adquirits durant les classes magistrals i resoldre dubtes directament amb el(la) professor(a).

A més a més l'alumne disposarà de la possibilitat de demanar tutories específiques fora de les hores de classe per a poder fer consultes al(a la) professor(a).

 

Programació d'activitats

CLASSES MAGISTRALS

Sessió 1          Presentació i Temes 1/2

Sessió 2          Tema 2

Sessió 3          Tema 2

Sessió 4          Temes 2 i 3

Sessió 5          Tema 3

Sessió 6          Tema 3

Sessió 7          Tema 4

Sessió 8          Tema 4

Sessió 9          Tema 4

Sessió 10        Tema 4

Sessió 11        Temes 4 i 5

Sessió 12        Tema 5 i 6

Sessió 13        Tema 6

Sessió 14        Repàs

 

SEMINARIS

Seminari 1      Balanç (Tema 2)

Seminari 2      Pèrdues i guanys (Tema 3)

Seminari 3      Anàlisi (Tema 4)

Seminari 4      Prova Tema 4 - EFE / Assentaments (Temes 5 i 6)

Avaluació

4.1. Sistema d’avaluació

A la qualificació de l’assignatura hi intervenen:

 • Avaluació Continuada

L’objectiu dels dos primers seminaris és que els alumnes s’enfrontin a la confecció d’un balanç (seminari 1, relatiu a tema 2)  i un compte d’explotació (seminari 2, relatiu a tema 3). Així, durant les dues hores de cada sessió es treballaran en grups de 4-5 persones una sèrie d’exercicis dels quals es recollirà i puntuarà algun. El(La) professor(a) anirà passant pels grups per tal de resoldre dubtes.

Durant el tercer seminari es treballarà la part d’anàlisi d’estats comptables (tema 4), i no s’hi farà cap prova ni es recollirà res que influeixi directament en la nota d’Avaluació Continuada.

Finalment, al darrer seminari tindrà lloc, només començar, una prova escrita individual, amb una durada que es preveu al voltant dels 30-45 minuts. L’objectiu serà avaluar els coneixements adquirits relatius a la part d’anàlisi (tema 4). Durant la resta de la sessió es treballaran exercicis corresponents a l’EFE (tema 5) i assentaments (tema 6).

 • Examen Final.

La ponderació de les diverses notes per a obtenir la nota final serà:

- La nota d’Avaluació Continuada serà la suma ponderada de les qualificacions obtingudes als exercicis recollits als dos primers seminaris (10% cadascun) i la nota de la prova del quart seminari (10%), el que es tradueix en un 30% total.

- L'Examen Final tindrà una ponderació del 70% sobre la qualificació final. S’exigirà una nota mínima de 4 en aquest examen per a aprovar l’assignatura.

Les competències que s’avaluaran són:

 • Avaluació Continuada: G1 a G7, E11, E17 i E19.
 • Examen Final: G1 a G4, G6, G7, E11, E17 i E19.

L’avaluació dels alumnes que participin en programes de mobilitat es farà mitjançant un examen presencial, al qual entrarà tot el contingut de l’assignatura, que es durà a terme durant el període habilitat el mes de Juliol. Les competències avaluades seran G1 a G7, E11, E17 i E19.

4.2. Condicions per a concórrer a la recuperació

En cas que l’alumne suspengui l’assignatura, aquest podrà concórrer al procés de recuperació si ha participat en un mínim del 50 % de les activitats d’Avaluació Continuada i s’ha presentat a l’Examen Final de l’assignatura. Els estudiants només podran recuperar aquella o aquelles parts (Avaluació Continuada i/o Examen Final) a les quals hagin obtingut una qualificació inferior a 5.

Aquest procés de recuperació consistirà en:

 • Per als alumnes que tinguin una nota inferior a 5 només a l’Examen Final, o una nota inferior a 5 a l’Examen Final i també a l’Avaluació Continuada, un Examen de Recuperació presencial que tindrà lloc en un dels dos dissabtes habilitats al calendari acadèmic durant el segon trimestre.
 • Per als alumnes que només tinguin una nota inferior a 5 a l’Avaluació Continuada, se’ls demanarà que resolguin només una part de l’Examen de Recuperació que s’esmenta al paràgraf anterior.

La nota de l’assignatura per als alumnes que concorrin a la recuperació serà:

 • Per als alumnes que tinguin una nota inferior a 5 només en l’Examen Final, es respectarà la nota que van obtenir en l’Avaluació Continuada, i es ponderarà 70% i 30% respectivament, amb la condició que s’hagi obtingut un mínim de 4 a l’Examen de Recuperació.
 • Per als alumnes que tinguin una nota inferior a 5 en l’Examen Final i també en l’Avaluació Continuada, se’ls assignarà directament la nota de l’Examen de Recuperació.
 • Per als alumnes que només tinguin una nota inferior a 5 en l’Avaluació Continuada, es respectarà la nota que van obtenir en l’Examen Final, i es ponderarà 30% i 70% respectivament.

Bibliografia i recursos d'informació

1.  Bibliografia bàsica

Amat, O: "Comprender la contabilidad y las finanzas", Gestión 2000, Barcelona, 2008.

Constans, A: Plan General de Contabilidad. Actualización 2017. Profit editorial. Barcelona, 2017.

Amat, O.: “Anàlisi integral d’empreses”, Profit Editorial, Barcelona, 2008.

Arimany, N. I Viladecans, C.: “Estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d’efectiu”, ACCID, Barcelona, 2010.

Monllau Jaques, T. M.: Manual pràctic de comptabilitat financera. Profit editorial. Barcelona, 2010.

Urias Valiente, J.,: “Introducción a la contabilidad”. Piràmide. Madrid, 1997.

 

Montesinos, F.: Contabilidad financiera. Ariel Economía. Barcelona, 2008.

Soldevila, P., Oliveras, E. I Bagur, Ll.: “Contabilidad general con el nuevo PGC”, Profit Editorial, Barcelona, 2010.

 

2.  Recursos didàctics

A més a més, a través de l'aula global, l'alumne disposarà de:

 • Fitxers PowerPoint amb els aspectes teòrics del curs.
 • Vídeos relacionats amb els anteriors PowerPoint.
 • Dossiers on es troben els exercicis a realitzar durant les classes magistrals i en el transcurs dels seminaris.
 • Solucions d’exercicis de les classes magistrals.

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3314 - Grau en Relacions Laborals

21779 - Comptabilitat


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3314 - Grau en Relacions Laborals
Assignatura:
21779 - Comptabilitat
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Professorat:
Jordi Bassó Serrat, Eduard Gironella Garcia
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura de comptabilitat és una matèria que s'imparteix en el primer trimestre del segon curs al Grau de Relacions Laborals.

La comptabilitat és una eina per a la identificació, mesura i transmissió d'informació econòmica útil per a facilitar el diagnòstic de la situació d’una empresa i la presa de decisions. L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant conegui els principis bàsics de la comptabilitat i els documents (balanç, compte de pèrdues i guanys, etc.) que s’obtenen del cicle comptable, per a poder fer una mínima anàlisi de la situació que se’n desprengui.

Per a assolir aquest objectiu és necessari un treball personal i continu per part de l'estudiant que haurà de ser complementat amb una actitud activa dins l'aula.

L'enfocament de l'assignatura és bàsicament pràctic. Es tracta que l'estudiant vagi assolint de manera progressiva els coneixements i les capacitats necessàries per a poder entendre el contingut dels comptes anuals d'una empresa.

Competències associades

 

 

Competències generals del Grau

Competències específiques de l'assignatura

G1. Resolució de problemes.

 

G2. Comunicació oral i escrita.

 

G3. Capacitat d’anàlisi i síntesi de la informació.

 

G4. Compromís ètic.

 

 

G5. Treball en equip.

 

G6. Motivació per la qualitat.

 

G7. Capacitat per al treball autònom.

 

 

E11. Assessorar a organitzacions empresarials i sindicals.

 

E17. Interpretar dades i indicadors socioeconòmics.

 

E19. Traslladar i aplicar coneixements a la pràctica.

Resultats de l'aprenentatge

L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant conegui els principis bàsics de la comptabilitat i els documents (balanç, compte de pèrdues i guanys, etc.) que s’obtenen del cicle comptable, per a poder fer una mínima anàlisi de la situació que se’n desprengui.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Educació de qualitat # Producció i consum responsables # Treball decent i creixement econòmic

Prerequisits

No es requereixen coneixements previs de comptabilitat.

Continguts

TEMA 1: Comptabilitat i sistemes d'informació

1.1. Comptabilitat financera i comptabilitat de gestió

1.2. Fases en l’obtenció de la informació comptable

1.3. Principals estats comptables i financers

TEMA 2: Balanç de situació (patrimoni de l’empresa)

1. 

2. 

2.1. Introducció al balanç

2.2. Components del balanç

2.3. Altres aspectes del balanç

2.4. Com afecten els fets comptables al balanç

TEMA 3: El compte de pèrdues i guanys (ingressos i despeses)

3. 

3.1. Introducció al compte de pèrdues i guanys

3.2. Components del compte de pèrdues i guanys

3.3. Altres aspectes del compte de pèrdues i guanys

3.4. Flux de caixa econòmic i flux de caixa financer

TEMA 4: Anàlisi de balanç i compte de pèrdues i guanys

4. 

4.1. Fases de l’anàlisi d’estats comptables

4.2. Anàlisi patrimonial i financera

4.3. Anàlisi de ràtios i fons de maniobra

4.4. Anàlisi econòmica

4.5. Anàlisi de rendibilitat i autofinançament

4.6. Anàlisi del creixement

TEMA 5: EFE i ECPN

5. 

5.1. Introducció a EFE i ECPN

5.2. Anàlisi de l’EFE

TEMA 6: Cicle comptable i altres temes

6. 

6.1. Partida doble

6.2. Cicle comptable

6.3. Assentaments relacionats amb el Grau en Relacions Laborals

6.4. Requisits i principis comptables

6.5. Normalització comptable

6.6. Continguts del Pla General Comptable

6.7. Memòria

6.8. Terminis en la presentació dels comptes anuals

6.9. Comptabilitat creativa

Metodologia docent

Es combinarà la realització de classes magistrals amb la realització de seminaris.

L'objectiu principal de la classe magistral serà conèixer els conceptes  necessaris per a familiaritzar-se amb els principals estats comptables i poder fer-ne una anàlisi financera. Els vídeos que es van enregistrar el curs 20-21 repliquen una bona part del que s’explicarà enguany en viu, de manera que els alumnes poden tornar a veure pel seu compte el més bàsic del que s’ha explicat, si fa falta.

L'objectiu principal dels seminaris serà posar en pràctica els conceptes teòrics adquirits durant les classes magistrals i resoldre dubtes directament amb el(la) professor(a).

A més a més l'alumne disposarà de la possibilitat de demanar tutories específiques fora de les hores de classe per a poder fer consultes al(a la) professor(a).

 

Programació d'activitats

CLASSES MAGISTRALS

Sessió 1          Presentació i Temes 1/2

Sessió 2          Tema 2

Sessió 3          Tema 2

Sessió 4          Temes 2 i 3

Sessió 5          Tema 3

Sessió 6          Tema 3

Sessió 7          Tema 4

Sessió 8          Tema 4

Sessió 9          Tema 4

Sessió 10        Tema 4

Sessió 11        Temes 4 i 5

Sessió 12        Tema 5 i 6

Sessió 13        Tema 6

Sessió 14        Repàs

 

SEMINARIS

Seminari 1      Balanç (Tema 2)

Seminari 2      Pèrdues i guanys (Tema 3)

Seminari 3      Anàlisi (Tema 4)

Seminari 4      Prova Tema 4 - EFE / Assentaments (Temes 5 i 6)

Avaluació

4.1. Sistema d’avaluació

A la qualificació de l’assignatura hi intervenen:

 • Avaluació Continuada

L’objectiu dels dos primers seminaris és que els alumnes s’enfrontin a la confecció d’un balanç (seminari 1, relatiu a tema 2)  i un compte d’explotació (seminari 2, relatiu a tema 3). Així, durant les dues hores de cada sessió es treballaran en grups de 4-5 persones una sèrie d’exercicis dels quals es recollirà i puntuarà algun. El(La) professor(a) anirà passant pels grups per tal de resoldre dubtes.

Durant el tercer seminari es treballarà la part d’anàlisi d’estats comptables (tema 4), i no s’hi farà cap prova ni es recollirà res que influeixi directament en la nota d’Avaluació Continuada.

Finalment, al darrer seminari tindrà lloc, només començar, una prova escrita individual, amb una durada que es preveu al voltant dels 30-45 minuts. L’objectiu serà avaluar els coneixements adquirits relatius a la part d’anàlisi (tema 4). Durant la resta de la sessió es treballaran exercicis corresponents a l’EFE (tema 5) i assentaments (tema 6).

 • Examen Final.

La ponderació de les diverses notes per a obtenir la nota final serà:

- La nota d’Avaluació Continuada serà la suma ponderada de les qualificacions obtingudes als exercicis recollits als dos primers seminaris (10% cadascun) i la nota de la prova del quart seminari (10%), el que es tradueix en un 30% total.

- L'Examen Final tindrà una ponderació del 70% sobre la qualificació final. S’exigirà una nota mínima de 4 en aquest examen per a aprovar l’assignatura.

Les competències que s’avaluaran són:

 • Avaluació Continuada: G1 a G7, E11, E17 i E19.
 • Examen Final: G1 a G4, G6, G7, E11, E17 i E19.

L’avaluació dels alumnes que participin en programes de mobilitat es farà mitjançant un examen presencial, al qual entrarà tot el contingut de l’assignatura, que es durà a terme durant el període habilitat el mes de Juliol. Les competències avaluades seran G1 a G7, E11, E17 i E19.

4.2. Condicions per a concórrer a la recuperació

En cas que l’alumne suspengui l’assignatura, aquest podrà concórrer al procés de recuperació si ha participat en un mínim del 50 % de les activitats d’Avaluació Continuada i s’ha presentat a l’Examen Final de l’assignatura. Els estudiants només podran recuperar aquella o aquelles parts (Avaluació Continuada i/o Examen Final) a les quals hagin obtingut una qualificació inferior a 5.

Aquest procés de recuperació consistirà en:

 • Per als alumnes que tinguin una nota inferior a 5 només a l’Examen Final, o una nota inferior a 5 a l’Examen Final i també a l’Avaluació Continuada, un Examen de Recuperació presencial que tindrà lloc en un dels dos dissabtes habilitats al calendari acadèmic durant el segon trimestre.
 • Per als alumnes que només tinguin una nota inferior a 5 a l’Avaluació Continuada, se’ls demanarà que resolguin només una part de l’Examen de Recuperació que s’esmenta al paràgraf anterior.

La nota de l’assignatura per als alumnes que concorrin a la recuperació serà:

 • Per als alumnes que tinguin una nota inferior a 5 només en l’Examen Final, es respectarà la nota que van obtenir en l’Avaluació Continuada, i es ponderarà 70% i 30% respectivament, amb la condició que s’hagi obtingut un mínim de 4 a l’Examen de Recuperació.
 • Per als alumnes que tinguin una nota inferior a 5 en l’Examen Final i també en l’Avaluació Continuada, se’ls assignarà directament la nota de l’Examen de Recuperació.
 • Per als alumnes que només tinguin una nota inferior a 5 en l’Avaluació Continuada, es respectarà la nota que van obtenir en l’Examen Final, i es ponderarà 30% i 70% respectivament.

Bibliografia i recursos d'informació

1.  Bibliografia bàsica

Amat, O: "Comprender la contabilidad y las finanzas", Gestión 2000, Barcelona, 2008.

Constans, A: Plan General de Contabilidad. Actualización 2017. Profit editorial. Barcelona, 2017.

Amat, O.: “Anàlisi integral d’empreses”, Profit Editorial, Barcelona, 2008.

Arimany, N. I Viladecans, C.: “Estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d’efectiu”, ACCID, Barcelona, 2010.

Monllau Jaques, T. M.: Manual pràctic de comptabilitat financera. Profit editorial. Barcelona, 2010.

Urias Valiente, J.,: “Introducción a la contabilidad”. Piràmide. Madrid, 1997.

 

Montesinos, F.: Contabilidad financiera. Ariel Economía. Barcelona, 2008.

Soldevila, P., Oliveras, E. I Bagur, Ll.: “Contabilidad general con el nuevo PGC”, Profit Editorial, Barcelona, 2010.

 

2.  Recursos didàctics

A més a més, a través de l'aula global, l'alumne disposarà de:

 • Fitxers PowerPoint amb els aspectes teòrics del curs.
 • Vídeos relacionats amb els anteriors PowerPoint.
 • Dossiers on es troben els exercicis a realitzar durant les classes magistrals i en el transcurs dels seminaris.
 • Solucions d’exercicis de les classes magistrals.

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3314 - Grau en Relacions Laborals

21779 - Comptabilitat


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3314 - Grau en Relacions Laborals
Assignatura:
21779 - Comptabilitat
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Professorat:
Jordi Bassó Serrat, Eduard Gironella Garcia
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura de comptabilitat és una matèria que s'imparteix en el primer trimestre del segon curs al Grau de Relacions Laborals.

La comptabilitat és una eina per a la identificació, mesura i transmissió d'informació econòmica útil per a facilitar el diagnòstic de la situació d’una empresa i la presa de decisions. L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant conegui els principis bàsics de la comptabilitat i els documents (balanç, compte de pèrdues i guanys, etc.) que s’obtenen del cicle comptable, per a poder fer una mínima anàlisi de la situació que se’n desprengui.

Per a assolir aquest objectiu és necessari un treball personal i continu per part de l'estudiant que haurà de ser complementat amb una actitud activa dins l'aula.

L'enfocament de l'assignatura és bàsicament pràctic. Es tracta que l'estudiant vagi assolint de manera progressiva els coneixements i les capacitats necessàries per a poder entendre el contingut dels comptes anuals d'una empresa.

Competències associades

 

 

Competències generals del Grau

Competències específiques de l'assignatura

G1. Resolució de problemes.

 

G2. Comunicació oral i escrita.

 

G3. Capacitat d’anàlisi i síntesi de la informació.

 

G4. Compromís ètic.

 

 

G5. Treball en equip.

 

G6. Motivació per la qualitat.

 

G7. Capacitat per al treball autònom.

 

 

E11. Assessorar a organitzacions empresarials i sindicals.

 

E17. Interpretar dades i indicadors socioeconòmics.

 

E19. Traslladar i aplicar coneixements a la pràctica.

Resultats de l'aprenentatge

L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant conegui els principis bàsics de la comptabilitat i els documents (balanç, compte de pèrdues i guanys, etc.) que s’obtenen del cicle comptable, per a poder fer una mínima anàlisi de la situació que se’n desprengui.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Educació de qualitat # Producció i consum responsables # Treball decent i creixement econòmic

Prerequisits

No es requereixen coneixements previs de comptabilitat.

Continguts

TEMA 1: Comptabilitat i sistemes d'informació

1.1. Comptabilitat financera i comptabilitat de gestió

1.2. Fases en l’obtenció de la informació comptable

1.3. Principals estats comptables i financers

TEMA 2: Balanç de situació (patrimoni de l’empresa)

1. 

2. 

2.1. Introducció al balanç

2.2. Components del balanç

2.3. Altres aspectes del balanç

2.4. Com afecten els fets comptables al balanç

TEMA 3: El compte de pèrdues i guanys (ingressos i despeses)

3. 

3.1. Introducció al compte de pèrdues i guanys

3.2. Components del compte de pèrdues i guanys

3.3. Altres aspectes del compte de pèrdues i guanys

3.4. Flux de caixa econòmic i flux de caixa financer

TEMA 4: Anàlisi de balanç i compte de pèrdues i guanys

4. 

4.1. Fases de l’anàlisi d’estats comptables

4.2. Anàlisi patrimonial i financera

4.3. Anàlisi de ràtios i fons de maniobra

4.4. Anàlisi econòmica

4.5. Anàlisi de rendibilitat i autofinançament

4.6. Anàlisi del creixement

TEMA 5: EFE i ECPN

5. 

5.1. Introducció a EFE i ECPN

5.2. Anàlisi de l’EFE

TEMA 6: Cicle comptable i altres temes

6. 

6.1. Partida doble

6.2. Cicle comptable

6.3. Assentaments relacionats amb el Grau en Relacions Laborals

6.4. Requisits i principis comptables

6.5. Normalització comptable

6.6. Continguts del Pla General Comptable

6.7. Memòria

6.8. Terminis en la presentació dels comptes anuals

6.9. Comptabilitat creativa

Metodologia docent

Es combinarà la realització de classes magistrals amb la realització de seminaris.

L'objectiu principal de la classe magistral serà conèixer els conceptes  necessaris per a familiaritzar-se amb els principals estats comptables i poder fer-ne una anàlisi financera. Els vídeos que es van enregistrar el curs 20-21 repliquen una bona part del que s’explicarà enguany en viu, de manera que els alumnes poden tornar a veure pel seu compte el més bàsic del que s’ha explicat, si fa falta.

L'objectiu principal dels seminaris serà posar en pràctica els conceptes teòrics adquirits durant les classes magistrals i resoldre dubtes directament amb el(la) professor(a).

A més a més l'alumne disposarà de la possibilitat de demanar tutories específiques fora de les hores de classe per a poder fer consultes al(a la) professor(a).

 

Programació d'activitats

CLASSES MAGISTRALS

Sessió 1          Presentació i Temes 1/2

Sessió 2          Tema 2

Sessió 3          Tema 2

Sessió 4          Temes 2 i 3

Sessió 5          Tema 3

Sessió 6          Tema 3

Sessió 7          Tema 4

Sessió 8          Tema 4

Sessió 9          Tema 4

Sessió 10        Tema 4

Sessió 11        Temes 4 i 5

Sessió 12        Tema 5 i 6

Sessió 13        Tema 6

Sessió 14        Repàs

 

SEMINARIS

Seminari 1      Balanç (Tema 2)

Seminari 2      Pèrdues i guanys (Tema 3)

Seminari 3      Anàlisi (Tema 4)

Seminari 4      Prova Tema 4 - EFE / Assentaments (Temes 5 i 6)

Avaluació

4.1. Sistema d’avaluació

A la qualificació de l’assignatura hi intervenen:

 • Avaluació Continuada

L’objectiu dels dos primers seminaris és que els alumnes s’enfrontin a la confecció d’un balanç (seminari 1, relatiu a tema 2)  i un compte d’explotació (seminari 2, relatiu a tema 3). Així, durant les dues hores de cada sessió es treballaran en grups de 4-5 persones una sèrie d’exercicis dels quals es recollirà i puntuarà algun. El(La) professor(a) anirà passant pels grups per tal de resoldre dubtes.

Durant el tercer seminari es treballarà la part d’anàlisi d’estats comptables (tema 4), i no s’hi farà cap prova ni es recollirà res que influeixi directament en la nota d’Avaluació Continuada.

Finalment, al darrer seminari tindrà lloc, només començar, una prova escrita individual, amb una durada que es preveu al voltant dels 30-45 minuts. L’objectiu serà avaluar els coneixements adquirits relatius a la part d’anàlisi (tema 4). Durant la resta de la sessió es treballaran exercicis corresponents a l’EFE (tema 5) i assentaments (tema 6).

 • Examen Final.

La ponderació de les diverses notes per a obtenir la nota final serà:

- La nota d’Avaluació Continuada serà la suma ponderada de les qualificacions obtingudes als exercicis recollits als dos primers seminaris (10% cadascun) i la nota de la prova del quart seminari (10%), el que es tradueix en un 30% total.

- L'Examen Final tindrà una ponderació del 70% sobre la qualificació final. S’exigirà una nota mínima de 4 en aquest examen per a aprovar l’assignatura.

Les competències que s’avaluaran són:

 • Avaluació Continuada: G1 a G7, E11, E17 i E19.
 • Examen Final: G1 a G4, G6, G7, E11, E17 i E19.

L’avaluació dels alumnes que participin en programes de mobilitat es farà mitjançant un examen presencial, al qual entrarà tot el contingut de l’assignatura, que es durà a terme durant el període habilitat el mes de Juliol. Les competències avaluades seran G1 a G7, E11, E17 i E19.

4.2. Condicions per a concórrer a la recuperació

En cas que l’alumne suspengui l’assignatura, aquest podrà concórrer al procés de recuperació si ha participat en un mínim del 50 % de les activitats d’Avaluació Continuada i s’ha presentat a l’Examen Final de l’assignatura. Els estudiants només podran recuperar aquella o aquelles parts (Avaluació Continuada i/o Examen Final) a les quals hagin obtingut una qualificació inferior a 5.

Aquest procés de recuperació consistirà en:

 • Per als alumnes que tinguin una nota inferior a 5 només a l’Examen Final, o una nota inferior a 5 a l’Examen Final i també a l’Avaluació Continuada, un Examen de Recuperació presencial que tindrà lloc en un dels dos dissabtes habilitats al calendari acadèmic durant el segon trimestre.
 • Per als alumnes que només tinguin una nota inferior a 5 a l’Avaluació Continuada, se’ls demanarà que resolguin només una part de l’Examen de Recuperació que s’esmenta al paràgraf anterior.

La nota de l’assignatura per als alumnes que concorrin a la recuperació serà:

 • Per als alumnes que tinguin una nota inferior a 5 només en l’Examen Final, es respectarà la nota que van obtenir en l’Avaluació Continuada, i es ponderarà 70% i 30% respectivament, amb la condició que s’hagi obtingut un mínim de 4 a l’Examen de Recuperació.
 • Per als alumnes que tinguin una nota inferior a 5 en l’Examen Final i també en l’Avaluació Continuada, se’ls assignarà directament la nota de l’Examen de Recuperació.
 • Per als alumnes que només tinguin una nota inferior a 5 en l’Avaluació Continuada, es respectarà la nota que van obtenir en l’Examen Final, i es ponderarà 30% i 70% respectivament.

Bibliografia i recursos d'informació

1.  Bibliografia bàsica

Amat, O: "Comprender la contabilidad y las finanzas", Gestión 2000, Barcelona, 2008.

Constans, A: Plan General de Contabilidad. Actualización 2017. Profit editorial. Barcelona, 2017.

Amat, O.: “Anàlisi integral d’empreses”, Profit Editorial, Barcelona, 2008.

Arimany, N. I Viladecans, C.: “Estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d’efectiu”, ACCID, Barcelona, 2010.

Monllau Jaques, T. M.: Manual pràctic de comptabilitat financera. Profit editorial. Barcelona, 2010.

Urias Valiente, J.,: “Introducción a la contabilidad”. Piràmide. Madrid, 1997.

 

Montesinos, F.: Contabilidad financiera. Ariel Economía. Barcelona, 2008.

Soldevila, P., Oliveras, E. I Bagur, Ll.: “Contabilidad general con el nuevo PGC”, Profit Editorial, Barcelona, 2010.

 

2.  Recursos didàctics

A més a més, a través de l'aula global, l'alumne disposarà de:

 • Fitxers PowerPoint amb els aspectes teòrics del curs.
 • Vídeos relacionats amb els anteriors PowerPoint.
 • Dossiers on es troben els exercicis a realitzar durant les classes magistrals i en el transcurs dels seminaris.
 • Solucions d’exercicis de les classes magistrals.