Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

21691 - Demografia Social


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
339 - Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Estudi:
3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatura:
21691 - Demografia Social
Crèdits:
4.0
Curs:
420 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració: 3
420 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració: 4
701 - Mínor en Ciència Política: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Aïda Sole Auro, Clara Cortina Trilla
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Demografia Social és un curs introductori a les òptiques, mètodes, fonts i temàtiques de la demografia, la disciplina de coneixement que estudia l’estructura i dinàmica de les poblacions humanes i les seves implicacions socials. Per estructura demogràfica entenem la distribució per edat i sexe de les poblacions i per dinàmica demogràfica entenem la variació en el temps, en grandària i forma, d’aquestes estructures. Analitzarem els components bàsics de les dinàmiques poblacionals a través de conceptes com el creixement natural i migratori, la fecunditat i l’esperança de vida. Parlarem de transició o transicions demogràfiques i estudiarem la conjuntura demogràfica en la que es troba el món. Identificarem i desenvoluparem les implicacions socials i polítiques dels canvis demogràfics. Parlarem d’envelliment, baixa fecunditat, despoblament, immigració i sostenibilitat de l’Estat del Benestar. Treballarem les projeccions de població i reflexionarem sobre el futur demogràfic que ens espera.

Competències associades

Aquesta assignatura s’emmarca dins l’itinerari d’optatives “anàlisi social” que, en conjunt, desenvolupa les següents competències:

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

COMPETÈNCIES GENERALS:

CG1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG3. Coneixement d'una segona llengua.

CG4. Habilitats bàsiques d’ús de l'ordinador.

CG10. Habilitats d'investigació.

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

CT1. Identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

CE3. Examinar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.

CE4. Examinar els fonaments de la política comparada.

CE9. Interpretar la dimensió històrica dels processos polítics i socials.

CE10. Analitzar l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.

CE11. Analitzar la planificació i la gestió administrativa.

CE13. Interpretar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.

CE14. Contrastar la capacitat per a la planificació, implantació, avaluació i anàlisi de les polítiques públiques.

CE18. Analitzar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.

Resultats de l'aprenentatge

 • Comprendre l’abast i els patrons dels canvis recents en la fecunditat i la família als països desenvolupats; conèixer la diversitat existent en els sistemes migratoris.
 • Explicar les relacions entre els canvis demogràfics i les polítiques socials.
 • Comprendre les principals contribucions teòriques de demògrafs, sociòlegs i economistes a l’explicació dels canvis demogràfics.
 • Entendre i calcular indicadors demogràfics bàsics.
 • Haver-s’hi familiaritzat amb  diversos treballs d’investigació, tant de caire teòric com empíric, incloent-hi la interpretació i avaluació d’anàlisis empíriques.
 • Haver-ne desenvolupat les seves capacitats i habilitats pel que fa a la presentació i discussió de resultats d’investigació, mitjançant la participació en un seminari.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

ODS4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

ODS5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes.

ODS8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

ODS10. Reduir la desigualtat en i entre els països.

Continguts

El curs de Demografia Social s’estructura en 10 sessions que combinaran teoria i pràctica a la vegada. A nivell teòric i conceptual, començarem amb una introducció formal a la disciplina i una referència breu als principals reptes demogràfics de les societats actuals (S1). Desenvoluparem el concepte de transició demogràfica (S2) per seguir amb els tres components principals del canvi demogràfic: natalitat i fecunditat (S3), mortalitat i esperança de vida (S4 i S5) i migracions i migrants (S6 i S7). Continuarem amb les projeccions de població (S8). Les dues darreres sessions estaran dedicades als principals reptes demogràfics (S9) i a les estratègies dels estats i les societats per gestionar-ne les conseqüències (S10). A nivell pràctic, treballarem les òptiques d’anàlisi clàssiques de la demografia (S1), les mesures de creixement demogràfic i estructura de població (S1), el càlcul de les taxes de natalitat i indicadors de fecunditat (S3), les taxes de mortalitat i esperança de vida (S4 i S5), l’estandarització (S4), les diferents taxes i indicadors de migració (S6) i els principis bàsics de les projeccions de població (S8).

 

Sessió 1. Demografia

Què estudia la demografia?. Estructura i dinàmica de les poblacions. Per què és important la demografia? Reptes demogràfics. Introducció al curs de Demografia Social. Continguts de les sessions. Criteris d’avaluació. Exercicis i seminaris. La piràmide de població. Components del creixement de la població. Fenòmens renovables i no renovables. El (De)creixement de la població. Demografia de Catalunya, Espanya i el món. Exercici I: Piràmides de població.

Sessió 2. Transicions i canvi demogràfic

La (primera) transició demogràfica (PTD). Règims demogràfics pre-transicionals. Estructura i característiques de la PTD. Règims demogràfics post-transicionals. La segona transició demogràfica? Règims demogràfics actuals al món occidental. Canvi demogràfic i envelliment de la població. Tipus de dades demogràfiques i fonts. Exercici II: bases de dades.

Sessió 3. Natalitat i fecunditat

Naixements i natalitat. Òptiques d’anàlisi en demografia: cohort, període i edat. Diferències entre taxes i probabilitats. Interpretació de gràfics. La fecunditat. L’Índex sintètic de fecunditat (o taula demogràfica de fenòmens renovables). Indicadors de calendari. Infecunditat. La fecunditat a Catalunya, Espanya i al món. La fecunditat desitjada. Interpretacions teòriques de la baixa fecunditat. Exercici III: càlcul de l’indicador sintètic de fecunditat. Debat sobre lectura obligatòria.

Sessió 4. Mortalitat

Defuncions i mortalitat. Taxa bruta de mortalitat. Mortalitat infantil. Taxes de mortalitat per edat. L’estandardització (in)directa en demografia. Causes de mort. La transició de la mortalitat. Exercici IV: estandardització (in)directa.

Sessió 5. Esperança de vida

L’esperança de vida. La taula de mortalitat (o de decreixement per fenòmens no renovables) i el càlcul de l’esperança de vida. L’esperança de vida lliure de discapacitat o en bona salut. Evolució de l’esperança de vida a Catalunya, Espanya i el món. Compressió i expansió de la mortalitat. Desigualtats en esperança de vida. Exercici V: càlcul de l’esperança de vida. Debat sobre lectura obligatòria.

Sessió 6. Migracions

Conceptes i definicions. Mobilitat residencial i migracions. Migracions internes i internacionals. Conceptes teòrics i mesures. Teories i aproximacions a la migració interna. Les migracions internes a Catalunya i Espanya: passat i present. El sistema català de reproducció. Tendències en migracions internacionals. Teories de migracions internacionals. Debat sobre lectura obligatòria.

Sessió 7. Migrants

Integració. Trajectòries vitals i familiars. Segregació ocupacional i espacial. Mesures de segregació. Contribució econòmica. Salut dels migrants. Migrants internacionals a Catalunya i a Espanya. Exercici VI: segregació ocupacional i espacial dels migrants.

Sessió 8. Projeccions de població

Principis i mètodes per projectar la població. Projeccions per edat, sexe i nivell eductiu. Projeccions derivades. Estudis de les projeccions INE per Espanya 2050. Projeccions multiregionals. Projeccions Nacions Unides a escala global. Exercici VII: projeccions de població. Debat sobre lectura obligatòria.

Sessió 9. Reptes demogràfics

Despoblament de la població. Gentrificació de les ciutats. Baixa fecunditat. Desigualtats en salut en la gent gran. Cura i suport de la gent gran. Immigració internacional. Usos del temps i desigualtat de gènere. Precarietat i incertesa laboral. Canvi demogràfic i sostenibilitat de l’estat del benestar.

Sessió 10. Respostes als reptes demogràfics

Intervencions en el món rural. Controlar la dinàmica de preus a les ciutats. Polítiques familiars i ajuts a la família. Atenció a la gent gran, lleis de dependència. Polítiques de diversitat i inserció. Polítiques de conciliació. Polítiques d’ocupació. Reforma de le pensions i la seguretat social. L’estudi de la demografia a Catalunya i al món: oportunitats.

Metodologia docent

Dins de l’aula: 1) Sessions magistrals i pràctiques a la vegada.

Fora de l’aula: 2) treball individual (realització dels exercicis i lectures obligatòries); 3) estudi personal.

Avaluació

La qualificació de l’examen de la convocatòria ordinària, al final del trimestre, constitueix el 65% de la nota final. El 35% restant s’aconseguirà de la realització dels exercicis pràctics, lectures i activitats que es proposin a classe. Només es farà la nota mitjana entre examen i part pràctica amb una nota mínima a l’examen final de 4 i havent realitzat les activitats de la part pràctica.

Podran concórrer al procés de recuperació tots els/les estudiants que havent participat a tots els seminaris i havent-se presentat a l’examen final de l’assignatura, hagin obtingut la qualificació de suspens de l’assignatura corresponent en l’avaluació trimestral. El sistema de recuperació consistirà en un examen dels continguts teòrics de l’assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació

La bibliografia obligatòria i recomanada es facilitarà a mesura que avanci el curs i amb antelació a l’inici de les sessions. Alguns manuals clàssics de demografia són:

Livi Bacci, Massimo. Introducción a la demografía. Barcelona: Ariel; 1993.

Cabré, Anna. El Sistema català de reproducció. Barcelona: Proa; 1999.


Curs Acadèmic: 2022/23

3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

21691 - Demografia Social


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
339 - Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Estudi:
3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatura:
21691 - Demografia Social
Crèdits:
4.0
Curs:
420 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració: 3
420 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració: 4
701 - Mínor en Ciència Política: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Aïda Sole Auro, Clara Cortina Trilla
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Demografia Social és un curs introductori a les òptiques, mètodes, fonts i temàtiques de la demografia, la disciplina de coneixement que estudia l’estructura i dinàmica de les poblacions humanes i les seves implicacions socials. Per estructura demogràfica entenem la distribució per edat i sexe de les poblacions i per dinàmica demogràfica entenem la variació en el temps, en grandària i forma, d’aquestes estructures. Analitzarem els components bàsics de les dinàmiques poblacionals a través de conceptes com el creixement natural i migratori, la fecunditat i l’esperança de vida. Parlarem de transició o transicions demogràfiques i estudiarem la conjuntura demogràfica en la que es troba el món. Identificarem i desenvoluparem les implicacions socials i polítiques dels canvis demogràfics. Parlarem d’envelliment, baixa fecunditat, despoblament, immigració i sostenibilitat de l’Estat del Benestar. Treballarem les projeccions de població i reflexionarem sobre el futur demogràfic que ens espera.

Competències associades

Aquesta assignatura s’emmarca dins l’itinerari d’optatives “anàlisi social” que, en conjunt, desenvolupa les següents competències:

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

COMPETÈNCIES GENERALS:

CG1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG3. Coneixement d'una segona llengua.

CG4. Habilitats bàsiques d’ús de l'ordinador.

CG10. Habilitats d'investigació.

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

CT1. Identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

CE3. Examinar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.

CE4. Examinar els fonaments de la política comparada.

CE9. Interpretar la dimensió històrica dels processos polítics i socials.

CE10. Analitzar l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.

CE11. Analitzar la planificació i la gestió administrativa.

CE13. Interpretar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.

CE14. Contrastar la capacitat per a la planificació, implantació, avaluació i anàlisi de les polítiques públiques.

CE18. Analitzar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.

Resultats de l'aprenentatge

 • Comprendre l’abast i els patrons dels canvis recents en la fecunditat i la família als països desenvolupats; conèixer la diversitat existent en els sistemes migratoris.
 • Explicar les relacions entre els canvis demogràfics i les polítiques socials.
 • Comprendre les principals contribucions teòriques de demògrafs, sociòlegs i economistes a l’explicació dels canvis demogràfics.
 • Entendre i calcular indicadors demogràfics bàsics.
 • Haver-s’hi familiaritzat amb  diversos treballs d’investigació, tant de caire teòric com empíric, incloent-hi la interpretació i avaluació d’anàlisis empíriques.
 • Haver-ne desenvolupat les seves capacitats i habilitats pel que fa a la presentació i discussió de resultats d’investigació, mitjançant la participació en un seminari.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

ODS4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

ODS5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes.

ODS8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

ODS10. Reduir la desigualtat en i entre els països.

Continguts

El curs de Demografia Social s’estructura en 10 sessions que combinaran teoria i pràctica a la vegada. A nivell teòric i conceptual, començarem amb una introducció formal a la disciplina i una referència breu als principals reptes demogràfics de les societats actuals (S1). Desenvoluparem el concepte de transició demogràfica (S2) per seguir amb els tres components principals del canvi demogràfic: natalitat i fecunditat (S3), mortalitat i esperança de vida (S4 i S5) i migracions i migrants (S6 i S7). Continuarem amb les projeccions de població (S8). Les dues darreres sessions estaran dedicades als principals reptes demogràfics (S9) i a les estratègies dels estats i les societats per gestionar-ne les conseqüències (S10). A nivell pràctic, treballarem les òptiques d’anàlisi clàssiques de la demografia (S1), les mesures de creixement demogràfic i estructura de població (S1), el càlcul de les taxes de natalitat i indicadors de fecunditat (S3), les taxes de mortalitat i esperança de vida (S4 i S5), l’estandarització (S4), les diferents taxes i indicadors de migració (S6) i els principis bàsics de les projeccions de població (S8).

 

Sessió 1. Demografia

Què estudia la demografia?. Estructura i dinàmica de les poblacions. Per què és important la demografia? Reptes demogràfics. Introducció al curs de Demografia Social. Continguts de les sessions. Criteris d’avaluació. Exercicis i seminaris. La piràmide de població. Components del creixement de la població. Fenòmens renovables i no renovables. El (De)creixement de la població. Demografia de Catalunya, Espanya i el món. Exercici I: Piràmides de població.

Sessió 2. Transicions i canvi demogràfic

La (primera) transició demogràfica (PTD). Règims demogràfics pre-transicionals. Estructura i característiques de la PTD. Règims demogràfics post-transicionals. La segona transició demogràfica? Règims demogràfics actuals al món occidental. Canvi demogràfic i envelliment de la població. Tipus de dades demogràfiques i fonts. Exercici II: bases de dades.

Sessió 3. Natalitat i fecunditat

Naixements i natalitat. Òptiques d’anàlisi en demografia: cohort, període i edat. Diferències entre taxes i probabilitats. Interpretació de gràfics. La fecunditat. L’Índex sintètic de fecunditat (o taula demogràfica de fenòmens renovables). Indicadors de calendari. Infecunditat. La fecunditat a Catalunya, Espanya i al món. La fecunditat desitjada. Interpretacions teòriques de la baixa fecunditat. Exercici III: càlcul de l’indicador sintètic de fecunditat. Debat sobre lectura obligatòria.

Sessió 4. Mortalitat

Defuncions i mortalitat. Taxa bruta de mortalitat. Mortalitat infantil. Taxes de mortalitat per edat. L’estandardització (in)directa en demografia. Causes de mort. La transició de la mortalitat. Exercici IV: estandardització (in)directa.

Sessió 5. Esperança de vida

L’esperança de vida. La taula de mortalitat (o de decreixement per fenòmens no renovables) i el càlcul de l’esperança de vida. L’esperança de vida lliure de discapacitat o en bona salut. Evolució de l’esperança de vida a Catalunya, Espanya i el món. Compressió i expansió de la mortalitat. Desigualtats en esperança de vida. Exercici V: càlcul de l’esperança de vida. Debat sobre lectura obligatòria.

Sessió 6. Migracions

Conceptes i definicions. Mobilitat residencial i migracions. Migracions internes i internacionals. Conceptes teòrics i mesures. Teories i aproximacions a la migració interna. Les migracions internes a Catalunya i Espanya: passat i present. El sistema català de reproducció. Tendències en migracions internacionals. Teories de migracions internacionals. Debat sobre lectura obligatòria.

Sessió 7. Migrants

Integració. Trajectòries vitals i familiars. Segregació ocupacional i espacial. Mesures de segregació. Contribució econòmica. Salut dels migrants. Migrants internacionals a Catalunya i a Espanya. Exercici VI: segregació ocupacional i espacial dels migrants.

Sessió 8. Projeccions de població

Principis i mètodes per projectar la població. Projeccions per edat, sexe i nivell eductiu. Projeccions derivades. Estudis de les projeccions INE per Espanya 2050. Projeccions multiregionals. Projeccions Nacions Unides a escala global. Exercici VII: projeccions de població. Debat sobre lectura obligatòria.

Sessió 9. Reptes demogràfics

Despoblament de la població. Gentrificació de les ciutats. Baixa fecunditat. Desigualtats en salut en la gent gran. Cura i suport de la gent gran. Immigració internacional. Usos del temps i desigualtat de gènere. Precarietat i incertesa laboral. Canvi demogràfic i sostenibilitat de l’estat del benestar.

Sessió 10. Respostes als reptes demogràfics

Intervencions en el món rural. Controlar la dinàmica de preus a les ciutats. Polítiques familiars i ajuts a la família. Atenció a la gent gran, lleis de dependència. Polítiques de diversitat i inserció. Polítiques de conciliació. Polítiques d’ocupació. Reforma de le pensions i la seguretat social. L’estudi de la demografia a Catalunya i al món: oportunitats.

Metodologia docent

Dins de l’aula: 1) Sessions magistrals i pràctiques a la vegada.

Fora de l’aula: 2) treball individual (realització dels exercicis i lectures obligatòries); 3) estudi personal.

Avaluació

La qualificació de l’examen de la convocatòria ordinària, al final del trimestre, constitueix el 65% de la nota final. El 35% restant s’aconseguirà de la realització dels exercicis pràctics, lectures i activitats que es proposin a classe. Només es farà la nota mitjana entre examen i part pràctica amb una nota mínima a l’examen final de 4 i havent realitzat les activitats de la part pràctica.

Podran concórrer al procés de recuperació tots els/les estudiants que havent participat a tots els seminaris i havent-se presentat a l’examen final de l’assignatura, hagin obtingut la qualificació de suspens de l’assignatura corresponent en l’avaluació trimestral. El sistema de recuperació consistirà en un examen dels continguts teòrics de l’assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació

La bibliografia obligatòria i recomanada es facilitarà a mesura que avanci el curs i amb antelació a l’inici de les sessions. Alguns manuals clàssics de demografia són:

Livi Bacci, Massimo. Introducción a la demografía. Barcelona: Ariel; 1993.

Cabré, Anna. El Sistema català de reproducció. Barcelona: Proa; 1999.


Curs Acadèmic: 2022/23

3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

21691 - Demografia Social


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
339 - Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Estudi:
3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatura:
21691 - Demografia Social
Crèdits:
4.0
Curs:
420 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració: 3
420 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració: 4
701 - Mínor en Ciència Política: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Aïda Sole Auro, Clara Cortina Trilla
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Demografia Social és un curs introductori a les òptiques, mètodes, fonts i temàtiques de la demografia, la disciplina de coneixement que estudia l’estructura i dinàmica de les poblacions humanes i les seves implicacions socials. Per estructura demogràfica entenem la distribució per edat i sexe de les poblacions i per dinàmica demogràfica entenem la variació en el temps, en grandària i forma, d’aquestes estructures. Analitzarem els components bàsics de les dinàmiques poblacionals a través de conceptes com el creixement natural i migratori, la fecunditat i l’esperança de vida. Parlarem de transició o transicions demogràfiques i estudiarem la conjuntura demogràfica en la que es troba el món. Identificarem i desenvoluparem les implicacions socials i polítiques dels canvis demogràfics. Parlarem d’envelliment, baixa fecunditat, despoblament, immigració i sostenibilitat de l’Estat del Benestar. Treballarem les projeccions de població i reflexionarem sobre el futur demogràfic que ens espera.

Competències associades

Aquesta assignatura s’emmarca dins l’itinerari d’optatives “anàlisi social” que, en conjunt, desenvolupa les següents competències:

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

COMPETÈNCIES GENERALS:

CG1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG3. Coneixement d'una segona llengua.

CG4. Habilitats bàsiques d’ús de l'ordinador.

CG10. Habilitats d'investigació.

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

CT1. Identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

CE3. Examinar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.

CE4. Examinar els fonaments de la política comparada.

CE9. Interpretar la dimensió històrica dels processos polítics i socials.

CE10. Analitzar l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.

CE11. Analitzar la planificació i la gestió administrativa.

CE13. Interpretar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.

CE14. Contrastar la capacitat per a la planificació, implantació, avaluació i anàlisi de les polítiques públiques.

CE18. Analitzar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.

Resultats de l'aprenentatge

 • Comprendre l’abast i els patrons dels canvis recents en la fecunditat i la família als països desenvolupats; conèixer la diversitat existent en els sistemes migratoris.
 • Explicar les relacions entre els canvis demogràfics i les polítiques socials.
 • Comprendre les principals contribucions teòriques de demògrafs, sociòlegs i economistes a l’explicació dels canvis demogràfics.
 • Entendre i calcular indicadors demogràfics bàsics.
 • Haver-s’hi familiaritzat amb  diversos treballs d’investigació, tant de caire teòric com empíric, incloent-hi la interpretació i avaluació d’anàlisis empíriques.
 • Haver-ne desenvolupat les seves capacitats i habilitats pel que fa a la presentació i discussió de resultats d’investigació, mitjançant la participació en un seminari.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

ODS4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

ODS5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes.

ODS8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

ODS10. Reduir la desigualtat en i entre els països.

Continguts

El curs de Demografia Social s’estructura en 10 sessions que combinaran teoria i pràctica a la vegada. A nivell teòric i conceptual, començarem amb una introducció formal a la disciplina i una referència breu als principals reptes demogràfics de les societats actuals (S1). Desenvoluparem el concepte de transició demogràfica (S2) per seguir amb els tres components principals del canvi demogràfic: natalitat i fecunditat (S3), mortalitat i esperança de vida (S4 i S5) i migracions i migrants (S6 i S7). Continuarem amb les projeccions de població (S8). Les dues darreres sessions estaran dedicades als principals reptes demogràfics (S9) i a les estratègies dels estats i les societats per gestionar-ne les conseqüències (S10). A nivell pràctic, treballarem les òptiques d’anàlisi clàssiques de la demografia (S1), les mesures de creixement demogràfic i estructura de població (S1), el càlcul de les taxes de natalitat i indicadors de fecunditat (S3), les taxes de mortalitat i esperança de vida (S4 i S5), l’estandarització (S4), les diferents taxes i indicadors de migració (S6) i els principis bàsics de les projeccions de població (S8).

 

Sessió 1. Demografia

Què estudia la demografia?. Estructura i dinàmica de les poblacions. Per què és important la demografia? Reptes demogràfics. Introducció al curs de Demografia Social. Continguts de les sessions. Criteris d’avaluació. Exercicis i seminaris. La piràmide de població. Components del creixement de la població. Fenòmens renovables i no renovables. El (De)creixement de la població. Demografia de Catalunya, Espanya i el món. Exercici I: Piràmides de població.

Sessió 2. Transicions i canvi demogràfic

La (primera) transició demogràfica (PTD). Règims demogràfics pre-transicionals. Estructura i característiques de la PTD. Règims demogràfics post-transicionals. La segona transició demogràfica? Règims demogràfics actuals al món occidental. Canvi demogràfic i envelliment de la població. Tipus de dades demogràfiques i fonts. Exercici II: bases de dades.

Sessió 3. Natalitat i fecunditat

Naixements i natalitat. Òptiques d’anàlisi en demografia: cohort, període i edat. Diferències entre taxes i probabilitats. Interpretació de gràfics. La fecunditat. L’Índex sintètic de fecunditat (o taula demogràfica de fenòmens renovables). Indicadors de calendari. Infecunditat. La fecunditat a Catalunya, Espanya i al món. La fecunditat desitjada. Interpretacions teòriques de la baixa fecunditat. Exercici III: càlcul de l’indicador sintètic de fecunditat. Debat sobre lectura obligatòria.

Sessió 4. Mortalitat

Defuncions i mortalitat. Taxa bruta de mortalitat. Mortalitat infantil. Taxes de mortalitat per edat. L’estandardització (in)directa en demografia. Causes de mort. La transició de la mortalitat. Exercici IV: estandardització (in)directa.

Sessió 5. Esperança de vida

L’esperança de vida. La taula de mortalitat (o de decreixement per fenòmens no renovables) i el càlcul de l’esperança de vida. L’esperança de vida lliure de discapacitat o en bona salut. Evolució de l’esperança de vida a Catalunya, Espanya i el món. Compressió i expansió de la mortalitat. Desigualtats en esperança de vida. Exercici V: càlcul de l’esperança de vida. Debat sobre lectura obligatòria.

Sessió 6. Migracions

Conceptes i definicions. Mobilitat residencial i migracions. Migracions internes i internacionals. Conceptes teòrics i mesures. Teories i aproximacions a la migració interna. Les migracions internes a Catalunya i Espanya: passat i present. El sistema català de reproducció. Tendències en migracions internacionals. Teories de migracions internacionals. Debat sobre lectura obligatòria.

Sessió 7. Migrants

Integració. Trajectòries vitals i familiars. Segregació ocupacional i espacial. Mesures de segregació. Contribució econòmica. Salut dels migrants. Migrants internacionals a Catalunya i a Espanya. Exercici VI: segregació ocupacional i espacial dels migrants.

Sessió 8. Projeccions de població

Principis i mètodes per projectar la població. Projeccions per edat, sexe i nivell eductiu. Projeccions derivades. Estudis de les projeccions INE per Espanya 2050. Projeccions multiregionals. Projeccions Nacions Unides a escala global. Exercici VII: projeccions de població. Debat sobre lectura obligatòria.

Sessió 9. Reptes demogràfics

Despoblament de la població. Gentrificació de les ciutats. Baixa fecunditat. Desigualtats en salut en la gent gran. Cura i suport de la gent gran. Immigració internacional. Usos del temps i desigualtat de gènere. Precarietat i incertesa laboral. Canvi demogràfic i sostenibilitat de l’estat del benestar.

Sessió 10. Respostes als reptes demogràfics

Intervencions en el món rural. Controlar la dinàmica de preus a les ciutats. Polítiques familiars i ajuts a la família. Atenció a la gent gran, lleis de dependència. Polítiques de diversitat i inserció. Polítiques de conciliació. Polítiques d’ocupació. Reforma de le pensions i la seguretat social. L’estudi de la demografia a Catalunya i al món: oportunitats.

Metodologia docent

Dins de l’aula: 1) Sessions magistrals i pràctiques a la vegada.

Fora de l’aula: 2) treball individual (realització dels exercicis i lectures obligatòries); 3) estudi personal.

Avaluació

La qualificació de l’examen de la convocatòria ordinària, al final del trimestre, constitueix el 65% de la nota final. El 35% restant s’aconseguirà de la realització dels exercicis pràctics, lectures i activitats que es proposin a classe. Només es farà la nota mitjana entre examen i part pràctica amb una nota mínima a l’examen final de 4 i havent realitzat les activitats de la part pràctica.

Podran concórrer al procés de recuperació tots els/les estudiants que havent participat a tots els seminaris i havent-se presentat a l’examen final de l’assignatura, hagin obtingut la qualificació de suspens de l’assignatura corresponent en l’avaluació trimestral. El sistema de recuperació consistirà en un examen dels continguts teòrics de l’assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació

La bibliografia obligatòria i recomanada es facilitarà a mesura que avanci el curs i amb antelació a l’inici de les sessions. Alguns manuals clàssics de demografia són:

Livi Bacci, Massimo. Introducción a la demografía. Barcelona: Ariel; 1993.

Cabré, Anna. El Sistema català de reproducció. Barcelona: Proa; 1999.