Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21383 - Infografisme


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21383 - Infografisme
Crèdits:
4.0
Curs:
717 - Grau en Periodisme: 4
425 - Grau en Periodisme: 3
425 - Grau en Periodisme: 4
717 - Grau en Periodisme: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Professorat:
Elisa Vivas Soto
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura d’Infogràfics s’imparteix en sessions setmanals de 4 hores en forma de taller pràctic. Es demana als alumnes que portin ordinador portàtil i que tinguin instal·lat el programari. 

L’assignatura inicia els estudiants en els mecanismes de la infografia i la visualització de dades com a suport de les peces informatives; sobre tot, aquelles peces on les dades siguin elements fonamentals per entendre la notícia. 

Hi haurà algunes sessions teòriques per reforçar els fonaments de la tipografia, el color i els conceptes de disseny. 

A les sessions pràctiques es realitzen exercicis per adquirir les habilitats bàsiques de la infografia interactiva i estàtica, sota l’orientació de la professora, i es desenvolupen activitats d’aprenentatge per facilitar l’ús de les eines digitals tant vectorials (Illustrator), com d’edició (Photoshop), com d’eines interactives (Tableau Public, Datawrapper, Carto, Flourish…). 

 

 

Competències associades

Generals

 

 • L’estudiant adquirirà els coneixement per dotar a les peces informatives d’elements gràfics 

 

Específicas

 • L’estudiant sabrà aplicar els fonaments bàsics dels disseny a les peces gràfiques.. 

 • L’estudiant ha de saber utilitzar eines d’infografia interactiva.  

 • L’estudiant ha de ser capaç de fer servir eines d’edició gràfics com Illustrator i photoshop per realitzar gràfics estàtics bàsics. 

 

Resultats de l'aprenentatge

A més a més de la infografia orientada al periodisme de dades, els alumnes adquiriran nocions per elaborar gràfics explicatius i mapes de localització. 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

- Fer recerca sobre temes relacionats amb la pobresa.

- Publicar les dades desagregades per sexe

- Conèixer el nombre de dones que comencen una primera carrera.

5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones

5.2. Eliminar totes les formes de violència contra les dones

5.5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones

Potenciar les polítiques antidiscriminatòries i contra l'assetjament

Afavorir un ambient de treball i un  aprenentatge inclusiu.

13.3. Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació de l’emergència climàtica, l’adaptació a aquesta, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca.

13.b. Promoure mecanismes per augmentar la capacitat de planificació i de gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic.

16.5. Reduir les formes de corrupció i suborn.

16.7. Garantir l’accés públic a la informació.

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Col·laborar en la recopilació de dades per als ODS.

17.17. Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, público-privat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

17.16. Enfortir l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples grups d'interès que mobilitzin i que promoguin l'intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers, amb la finalitat de donar suport a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible a tots els països, en particular als països en vies de desenvolupament

Prerequisits

És recomanable, però no imprescindible, que els alumnes hagin cursat l’assignatura de periodisme de dades, o tinguin coneixement de fulls de càlcul, per tenir agilitat en la preparació de les dades a l’hora de fer la visualització. No cal saber codi, però és aconsellable també coneixements d’HTML i CSS. 

Continguts

1. Fonaments del disseny:

1.1. Tipografia

1.2. Color

1.3. Composició

1.4. Bones i males pràctiques de la visualització

 

2 Tipus de gràfic:

 

2.1. Gràfics de barres

2.2. Gràfics de sectors

2.3. Gràfics de línees

2.4. Gràfics de dispersió

2.5. Gràfics de distribució 

 

3. Gràfics amb eines interactives

3.1. Flourish

3.2. Datawrapper

3.3. Tableau Public

3.4  Carto

 

4. Gràfics amb eines d’edició

3.1. Illustrator

3.1.1 Gràfics per paper

3.1.2 Gràfics per mòbil

3.2. Photoshop

5.5  Mapes de situació 

       (breaking news)

 

 

Metodologia docent

Els continguts de l’assignatura s’imparteixen mitjançant:

 • Classes lectives presencials amb el suport del visionat de projectes d’infografia de mitjans de comunicació, classe teòriques de fonaments de la infografia i aprenentatge d’eines interactives i de disseny gràfic.

 • Exercicis individuals a classe, seguint una guia i supervisió de la professora.

 • Exercicis individuals fora de classe.

La sessió pràctica s’imparteix en forma de taller. Es promou l’autoaprenentatge dels programes informàtics per part dels estudiants, a classe es responen qüestions relatives a l’aplicació dels programes d’autoedició mitjançant la realització d’exercicis.

 

Al llarg de les sessions es posarà en pràctica la pràctica de la infografia a través de:

 • Exercicis individuals i grupals a classe.

 • Exercicis individuals i grupals fora de classe.

Presencialitat

Tots els alumnes faran classe presencial, si no canvia el protocol covid. 

 

Avaluació

Primera convocatòria:

La nota global de l’assignatura resulta de la relació de les notes parcials dels excercicis setmanals

 

 • Participació a classe: 10%

 • Avaluació d’exercicis tècnics individuals setmanals i entrega final d’un dossier: 90%

 

L’estudiant ha d’aprovar separadament les dues notes parcials: Sessions teòriques i Dossier d’exercicis. 

A les sessions pràctiques, pel seu caràcter de taller, el professor/a farà un seguiment dels exercicis individuals. Cal que l’estudiant participi d’aquest seguiment i assisteix en un 70% per a ser avaluat de l’assignatura completa.

Si l’estudiant no es presenta a l’avaluació en la primera convocatòria, la seva nota és 

de NO PRESENTAT i l’assignatura completa queda SUSPESA, no podent presentar-se a la segona convocatòria i, en conseqüència, haver-la de repetir al curs següent.

Segona convocatòria:

En aquesta segona convocatòria, per superar l'assignatura l'estudiant haurà de superar les dues parts de l’assignatura, es fa la mitjana aritmètica segons els percentatges indicats anteriorment. 

Si no s’aconsegueix recuperar la part o les parts suspeses en la segona convocatòria, l’assignatura queda suspesa en la seva totalitat. 

 

Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 

Alberto Cairo, The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization, New Ryders (Voices That Matter), Berkeley, 2012

Webgrafia

Videotutorials (Playlist)

 • Alberto Cairo. Flourish tutorial. Youtube, 2018

Recursos 

Color:

Tipografia:

 

Pictogrames:

 

Catàleg de gràfics:


Curs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21383 - Infografisme


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21383 - Infografisme
Crèdits:
4.0
Curs:
717 - Grau en Periodisme: 4
425 - Grau en Periodisme: 3
425 - Grau en Periodisme: 4
717 - Grau en Periodisme: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Professorat:
Elisa Vivas Soto
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura d’Infogràfics s’imparteix en sessions setmanals de 4 hores en forma de taller pràctic. Es demana als alumnes que portin ordinador portàtil i que tinguin instal·lat el programari. 

L’assignatura inicia els estudiants en els mecanismes de la infografia i la visualització de dades com a suport de les peces informatives; sobre tot, aquelles peces on les dades siguin elements fonamentals per entendre la notícia. 

Hi haurà algunes sessions teòriques per reforçar els fonaments de la tipografia, el color i els conceptes de disseny. 

A les sessions pràctiques es realitzen exercicis per adquirir les habilitats bàsiques de la infografia interactiva i estàtica, sota l’orientació de la professora, i es desenvolupen activitats d’aprenentatge per facilitar l’ús de les eines digitals tant vectorials (Illustrator), com d’edició (Photoshop), com d’eines interactives (Tableau Public, Datawrapper, Carto, Flourish…). 

 

 

Competències associades

Generals

 

 • L’estudiant adquirirà els coneixement per dotar a les peces informatives d’elements gràfics 

 

Específicas

 • L’estudiant sabrà aplicar els fonaments bàsics dels disseny a les peces gràfiques.. 

 • L’estudiant ha de saber utilitzar eines d’infografia interactiva.  

 • L’estudiant ha de ser capaç de fer servir eines d’edició gràfics com Illustrator i photoshop per realitzar gràfics estàtics bàsics. 

 

Resultats de l'aprenentatge

A més a més de la infografia orientada al periodisme de dades, els alumnes adquiriran nocions per elaborar gràfics explicatius i mapes de localització. 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

- Fer recerca sobre temes relacionats amb la pobresa.

- Publicar les dades desagregades per sexe

- Conèixer el nombre de dones que comencen una primera carrera.

5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones

5.2. Eliminar totes les formes de violència contra les dones

5.5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones

Potenciar les polítiques antidiscriminatòries i contra l'assetjament

Afavorir un ambient de treball i un  aprenentatge inclusiu.

13.3. Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació de l’emergència climàtica, l’adaptació a aquesta, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca.

13.b. Promoure mecanismes per augmentar la capacitat de planificació i de gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic.

16.5. Reduir les formes de corrupció i suborn.

16.7. Garantir l’accés públic a la informació.

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Col·laborar en la recopilació de dades per als ODS.

17.17. Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, público-privat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

17.16. Enfortir l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples grups d'interès que mobilitzin i que promoguin l'intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers, amb la finalitat de donar suport a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible a tots els països, en particular als països en vies de desenvolupament

Prerequisits

És recomanable, però no imprescindible, que els alumnes hagin cursat l’assignatura de periodisme de dades, o tinguin coneixement de fulls de càlcul, per tenir agilitat en la preparació de les dades a l’hora de fer la visualització. No cal saber codi, però és aconsellable també coneixements d’HTML i CSS. 

Continguts

1. Fonaments del disseny:

1.1. Tipografia

1.2. Color

1.3. Composició

1.4. Bones i males pràctiques de la visualització

 

2 Tipus de gràfic:

 

2.1. Gràfics de barres

2.2. Gràfics de sectors

2.3. Gràfics de línees

2.4. Gràfics de dispersió

2.5. Gràfics de distribució 

 

3. Gràfics amb eines interactives

3.1. Flourish

3.2. Datawrapper

3.3. Tableau Public

3.4  Carto

 

4. Gràfics amb eines d’edició

3.1. Illustrator

3.1.1 Gràfics per paper

3.1.2 Gràfics per mòbil

3.2. Photoshop

5.5  Mapes de situació 

       (breaking news)

 

 

Metodologia docent

Els continguts de l’assignatura s’imparteixen mitjançant:

 • Classes lectives presencials amb el suport del visionat de projectes d’infografia de mitjans de comunicació, classe teòriques de fonaments de la infografia i aprenentatge d’eines interactives i de disseny gràfic.

 • Exercicis individuals a classe, seguint una guia i supervisió de la professora.

 • Exercicis individuals fora de classe.

La sessió pràctica s’imparteix en forma de taller. Es promou l’autoaprenentatge dels programes informàtics per part dels estudiants, a classe es responen qüestions relatives a l’aplicació dels programes d’autoedició mitjançant la realització d’exercicis.

 

Al llarg de les sessions es posarà en pràctica la pràctica de la infografia a través de:

 • Exercicis individuals i grupals a classe.

 • Exercicis individuals i grupals fora de classe.

Presencialitat

Tots els alumnes faran classe presencial, si no canvia el protocol covid. 

 

Avaluació

Primera convocatòria:

La nota global de l’assignatura resulta de la relació de les notes parcials dels excercicis setmanals

 

 • Participació a classe: 10%

 • Avaluació d’exercicis tècnics individuals setmanals i entrega final d’un dossier: 90%

 

L’estudiant ha d’aprovar separadament les dues notes parcials: Sessions teòriques i Dossier d’exercicis. 

A les sessions pràctiques, pel seu caràcter de taller, el professor/a farà un seguiment dels exercicis individuals. Cal que l’estudiant participi d’aquest seguiment i assisteix en un 70% per a ser avaluat de l’assignatura completa.

Si l’estudiant no es presenta a l’avaluació en la primera convocatòria, la seva nota és 

de NO PRESENTAT i l’assignatura completa queda SUSPESA, no podent presentar-se a la segona convocatòria i, en conseqüència, haver-la de repetir al curs següent.

Segona convocatòria:

En aquesta segona convocatòria, per superar l'assignatura l'estudiant haurà de superar les dues parts de l’assignatura, es fa la mitjana aritmètica segons els percentatges indicats anteriorment. 

Si no s’aconsegueix recuperar la part o les parts suspeses en la segona convocatòria, l’assignatura queda suspesa en la seva totalitat. 

 

Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 

Alberto Cairo, The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization, New Ryders (Voices That Matter), Berkeley, 2012

Webgrafia

Videotutorials (Playlist)

 • Alberto Cairo. Flourish tutorial. Youtube, 2018

Recursos 

Color:

Tipografia:

 

Pictogrames:

 

Catàleg de gràfics:


Curs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21383 - Infografisme


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21383 - Infografisme
Crèdits:
4.0
Curs:
717 - Grau en Periodisme: 4
425 - Grau en Periodisme: 3
425 - Grau en Periodisme: 4
717 - Grau en Periodisme: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Professorat:
Elisa Vivas Soto
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura d’Infogràfics s’imparteix en sessions setmanals de 4 hores en forma de taller pràctic. Es demana als alumnes que portin ordinador portàtil i que tinguin instal·lat el programari. 

L’assignatura inicia els estudiants en els mecanismes de la infografia i la visualització de dades com a suport de les peces informatives; sobre tot, aquelles peces on les dades siguin elements fonamentals per entendre la notícia. 

Hi haurà algunes sessions teòriques per reforçar els fonaments de la tipografia, el color i els conceptes de disseny. 

A les sessions pràctiques es realitzen exercicis per adquirir les habilitats bàsiques de la infografia interactiva i estàtica, sota l’orientació de la professora, i es desenvolupen activitats d’aprenentatge per facilitar l’ús de les eines digitals tant vectorials (Illustrator), com d’edició (Photoshop), com d’eines interactives (Tableau Public, Datawrapper, Carto, Flourish…). 

 

 

Competències associades

Generals

 

 • L’estudiant adquirirà els coneixement per dotar a les peces informatives d’elements gràfics 

 

Específicas

 • L’estudiant sabrà aplicar els fonaments bàsics dels disseny a les peces gràfiques.. 

 • L’estudiant ha de saber utilitzar eines d’infografia interactiva.  

 • L’estudiant ha de ser capaç de fer servir eines d’edició gràfics com Illustrator i photoshop per realitzar gràfics estàtics bàsics. 

 

Resultats de l'aprenentatge

A més a més de la infografia orientada al periodisme de dades, els alumnes adquiriran nocions per elaborar gràfics explicatius i mapes de localització. 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

- Fer recerca sobre temes relacionats amb la pobresa.

- Publicar les dades desagregades per sexe

- Conèixer el nombre de dones que comencen una primera carrera.

5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones

5.2. Eliminar totes les formes de violència contra les dones

5.5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones

Potenciar les polítiques antidiscriminatòries i contra l'assetjament

Afavorir un ambient de treball i un  aprenentatge inclusiu.

13.3. Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació de l’emergència climàtica, l’adaptació a aquesta, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca.

13.b. Promoure mecanismes per augmentar la capacitat de planificació i de gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic.

16.5. Reduir les formes de corrupció i suborn.

16.7. Garantir l’accés públic a la informació.

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Col·laborar en la recopilació de dades per als ODS.

17.17. Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, público-privat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

17.16. Enfortir l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples grups d'interès que mobilitzin i que promoguin l'intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers, amb la finalitat de donar suport a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible a tots els països, en particular als països en vies de desenvolupament

Prerequisits

És recomanable, però no imprescindible, que els alumnes hagin cursat l’assignatura de periodisme de dades, o tinguin coneixement de fulls de càlcul, per tenir agilitat en la preparació de les dades a l’hora de fer la visualització. No cal saber codi, però és aconsellable també coneixements d’HTML i CSS. 

Continguts

1. Fonaments del disseny:

1.1. Tipografia

1.2. Color

1.3. Composició

1.4. Bones i males pràctiques de la visualització

 

2 Tipus de gràfic:

 

2.1. Gràfics de barres

2.2. Gràfics de sectors

2.3. Gràfics de línees

2.4. Gràfics de dispersió

2.5. Gràfics de distribució 

 

3. Gràfics amb eines interactives

3.1. Flourish

3.2. Datawrapper

3.3. Tableau Public

3.4  Carto

 

4. Gràfics amb eines d’edició

3.1. Illustrator

3.1.1 Gràfics per paper

3.1.2 Gràfics per mòbil

3.2. Photoshop

5.5  Mapes de situació 

       (breaking news)

 

 

Metodologia docent

Els continguts de l’assignatura s’imparteixen mitjançant:

 • Classes lectives presencials amb el suport del visionat de projectes d’infografia de mitjans de comunicació, classe teòriques de fonaments de la infografia i aprenentatge d’eines interactives i de disseny gràfic.

 • Exercicis individuals a classe, seguint una guia i supervisió de la professora.

 • Exercicis individuals fora de classe.

La sessió pràctica s’imparteix en forma de taller. Es promou l’autoaprenentatge dels programes informàtics per part dels estudiants, a classe es responen qüestions relatives a l’aplicació dels programes d’autoedició mitjançant la realització d’exercicis.

 

Al llarg de les sessions es posarà en pràctica la pràctica de la infografia a través de:

 • Exercicis individuals i grupals a classe.

 • Exercicis individuals i grupals fora de classe.

Presencialitat

Tots els alumnes faran classe presencial, si no canvia el protocol covid. 

 

Avaluació

Primera convocatòria:

La nota global de l’assignatura resulta de la relació de les notes parcials dels excercicis setmanals

 

 • Participació a classe: 10%

 • Avaluació d’exercicis tècnics individuals setmanals i entrega final d’un dossier: 90%

 

L’estudiant ha d’aprovar separadament les dues notes parcials: Sessions teòriques i Dossier d’exercicis. 

A les sessions pràctiques, pel seu caràcter de taller, el professor/a farà un seguiment dels exercicis individuals. Cal que l’estudiant participi d’aquest seguiment i assisteix en un 70% per a ser avaluat de l’assignatura completa.

Si l’estudiant no es presenta a l’avaluació en la primera convocatòria, la seva nota és 

de NO PRESENTAT i l’assignatura completa queda SUSPESA, no podent presentar-se a la segona convocatòria i, en conseqüència, haver-la de repetir al curs següent.

Segona convocatòria:

En aquesta segona convocatòria, per superar l'assignatura l'estudiant haurà de superar les dues parts de l’assignatura, es fa la mitjana aritmètica segons els percentatges indicats anteriorment. 

Si no s’aconsegueix recuperar la part o les parts suspeses en la segona convocatòria, l’assignatura queda suspesa en la seva totalitat. 

 

Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 

Alberto Cairo, The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization, New Ryders (Voices That Matter), Berkeley, 2012

Webgrafia

Videotutorials (Playlist)

 • Alberto Cairo. Flourish tutorial. Youtube, 2018

Recursos 

Color:

Tipografia:

 

Pictogrames:

 

Catàleg de gràfics: