Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21382 - Tècniques de Recerca Aplicades a la Comunicació


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21382 - Tècniques de Recerca Aplicades a la Comunicació
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
717 - Grau en Periodisme: 4
425 - Grau en Periodisme: 3
425 - Grau en Periodisme: 4
717 - Grau en Periodisme: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Javier Ramon Vegas, Roger Cuartielles Saura
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Tècniques de Recerca Aplicades a la Comunicació proporciona a l’alumnat coneixements, tècniques i habilitats clau per a la seva carrera professional com a periodistes i investigadors en comunicació. Els objectius de l’assignatura són, per una banda, donar un coneixement i una visió crítica de la metodologia de les ciències de la comunicació i, per altra banda, ensenyar a fer el disseny d’una recerca en comunicació. Durant el curs, s’explicaran els diferents mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives pròpies de les ciències socials, i de l'anàlisi de la comunicació i el periodisme en particular. Al llarg de les sessions, els alumnes aprendran a aplicar aquestes tècniques a diversos objectes d’estudi (el contingut de premsa escrita i online, productes audiovisuals informatius i de ficció, xarxes socials; podcasts; els productors i receptors de la informació; comunitats en línia, etc.) i podran avaluar-ne críticament els punts forts i les febleses. Durant el procés d’aprenentatge, coneixeran el funcionament de software de gran utilitat per cercar, analitzar, tractar i visualitzar eficientment la informació. A través de les activitats pràctiques proposades i el seguiment personalitzat, els estudiants seran capaços de plantejar i donar forma a un projecte de recerca en comunicació innovador sobre un tema atractiu, original i d’actualitat.

Competències associades

Competències UPF:

 • Competències d’autonomia, de coneixement (èmfasi en la recerca i la generació i transferència de coneixement), de ciutadania global (èmfasi en l’anàlisi dels mitjans de comunicació i el seu impacte), comunicacionals i digitals (èmfasi en la formació i pràctica en eines digitals destinades a la recerca, extracció, anàlisi i visualització de la informació).

Competències recollides a la memòria del Grau en Periodidsme:

 • CE7. Identificar l’impacte social de les tecnologies informatives.
 • CE10. Aplicar les tècniques utilitzades en l’àmbit de la comunicació social.
 • CE11. Establir els fonaments i els mètodes de disciplines científiques que puguin contribuir a una millor comprensió del món.
 • CE15. Utilitzar els sistemes i recursos informàtics i les seves aplicacions interactives.
 • CE19. Recuperar, organitzar, analitzar i processar informació i comunicació amb la finalitat de ser difosa, servida o tractada.
 • CE20. Identificar i analitzar els productes informatius en qualsevol gènere, llenguatge o suport, a efectes de procedir a un estudi crític dels mateixos.
 • CE21. Utilitzar dades i estadístiques de manera correcta i comprensible per a la divulgació majoritària.
 • CE23. Elaboració i defensa d’un producte d’investigació que denoti criteris de qualitat acadèmics i professionals.

Competències específiques de l'assignatura:

 • Comprendre el procés de la investigació en les seves diferents fases i com aquestes estan interrelacionades.
 • Saber plantejar i delimitar un tema atractiu i rellevant de recerca. Entendre com formular de forma rigorosa els objectius, preguntes i hipòtesis, així com dissenyar la mostra d’estudi d’un projecte de recerca.  
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d’investigació quantitatives i qualitatives en comunicació.
 • Portar a terme en grup i de forma individual l’aplicació pràctica de les tècniques de recerca a diversos objectes d’estudi en el camp de la comunicació (el contingut de premsa escrita i online, productes audiovisuals informatius i de ficció, xarxes socials; els productors i receptors de la informació; comunitats en línia, etc.)
 • Habilitat per avaluar críticament els avantatges i limitacions de les tècniques de recerca i poder-ne justificar la seva pertinença. Conèixer com evitar els errors més comuns.
 • Aprendre els recursos i eines per a identificar, gestionar i actualitzar eficientment la informació per a la investigació acadèmica i periodística.
 • Aprendre a utilitzar software de gran utilitat per a l’anàlisi, tractament i visualització de les dades (Microsoft Excel, Mendeley, NVivo, Atlas.ti, Twitonomy, Tweetbeaver, YouTube Data Tools, StorySaver, Wayback Machine, Stanford Cable TV News Analyzer, Trint, Amberscript, oTranscribe, SurveyMonkey, Google Forms, programes per crear infogràfics, entre altres eines).
 • Habilitat per dissenyar i executar la presentació d’un projecte de recerca a través de formats audiovisuals i multimèdia.
 • Ser capaç d’exposar en grup un projecte d’investigació i avaluar críticament altres propostes de recerca. Saber incorporar el feedback obtingut per part dels companys i el professorat de cara al lliurament final del projecte.
 • Reflexionar i aplicar la perspectiva de gènere en l'àmbit de la recerca en comunicació.

Resultats de l'aprenentatge

Amb la realització del curs, l'alumnat adquirirà les competències transversals i específiques mencionades anteriorment. En particular, tindran al seu abast el coneixement i les eines per desenvolupar i presentar projectes de recerca en comunicació i per saber avaluar críticament altres propostes. El coneixement adquirit serà de gran utilitat per a futurs treballs acadèmics (Treball Final de Grau, tesina de màster o tesi doctoral); investigacions i reportatges periodístics; i tasques de recerca en empreses de comunicació i organitzacions públiques i privades.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’assignatura Tècniques de Recerca Aplicades a la Comunicació s’alinea específicament amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) plantejats en el marc de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible:

 • ODS 4. Educació de qualitat. Garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a desenvolupar una recerca alineada amb els principis de desenvolupament sostenible.
 • ODS 5. Igualtat de gènere. Posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones en els mitjans de comunicació. Vetllar per la participació i visibilització efectiva de les dones en la recerca en comunicació.
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures. Presentació de les activitats de recerca i de transferència del coneixement de la universitat i altres centres de recerca. 
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats. Potenciar la diversitat i la igualtat d’oportunitats en la recerca científica.
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides. Analitzar des de l’àmbit acadèmic la tasca dels mitjans de comunicació en les seves diferents plataformes per contribuir al seu retiment de comptes envers la societat.

Prerequisits

No es requereix cap coneixement previ de les tècniques de recerca i eines que s’utilitzaran durant el curs. L'alumnat aprendrà les seves característiques i funcionament al llarg de l’assignatura. Només cal tenir curiositat i motivació per estudiar els fenòmens comunicatius i el periodisme en particular, en les seves diverses manifestacions i formats. La docència s’impartirà en català, però també es treballarà amb materials escrits i audiovisuals en castellà i anglès.

Continguts

Tema 1. Què és la ciència? La recerca científica en comunicació

 • Els tipus de coneixement. La relació del saber científic amb altres tipus de saber. Característiques del coneixement científic.
 • La recerca comunicativa en el marc de les ciències socials. Objectes d'estudi i principals àrees de recerca (producció, contingut i recepció). Aplicacions de la recerca en comunicació.
 • Activitat: Identificació de les àrees de recerca en articles acadèmics sobre comunicació.

 

Tema 2. El procés de la recerca

 • Tria i delimitació d’un tema atractiu de recerca. Interès, necessitats, motivació, pertinença.
 • Les fases del procés de recerca.
 • Activitat: Brainstorming per escollir el tema de recerca per al Treball Final d’Assignatura (TFA).

 

Tema 3. L’estat de la qüestió. Com cercar, obtenir i gestionar eficientment la informació

 • Com dur a terme una bona revisió de la literatura?
 • Recursos per a la recerca acadèmica i periodística, més enllà de Google: bases de dades científiques (Web of Science, Scopus, ÍnDICEs CSIC, Dialnet, Sage, Taylor & Francis Online, Newsstream ProQuest, Communication Source – EBSCO, Wiley Online Library, Project Muse) i periodístiques (LexisNexis, Factiva, MyNewsOnline), motors de cerca (Google Scholar), revistes acadèmiques en comunicació i hemeroteques digitals. 
 • Com afrontar les lectures?
 • Com gestionar les referències bibliogràfiques. Eines per organitzar i mantenir actualitzada la nostra documentació. Regles bàsiques per a la citació bibliogràfica. 
 • Activitats. L’ús de les bases de dades per localitzar documentació per al TFA. L’ús del software de gestió bibliogràfica Mendeley.

 

Tema 4. Els objectius, preguntes, hipòtesis i l’objecte d’estudi

 • Formulació dels objectius, preguntes de recerca i hipòtesis.
 • Delimitació i disseny de la mostra. Avantatges i desavantatges de treballar amb una mostra. Qualitats d’una bona mostra. Tipus de mostres probabilístiques i no probabilístiques.
 • Activitat: Detallar els objectius, preguntes/hipòtesis i la mostra per al TFA.

 

Tema 5. Mètodes de recerca aplicats a la comunicació

 • El mètode quantitatiu i qualitatiu. Les tècniques de recerca quantitatives i qualitatives. Similituds i diferències.
 • La riquesa de la triangulació de mètodes (Mixed methods research).
 • Activitat: Avaluació de dissenys metodològics: perspectives i tècniques de recerca.

 

Tema 6. L’anàlisi del contingut

 • L’anàlisi de contingut aplicat a l’estudi del periodisme. Finalitats i implicacions.
 • Etapes de l’anàlisi del contingut.
 • Avantatges i limitacions de l’anàlisi del contingut.
 • Introducció bàsica a Microsoft Excel per a l’anàlisi de dades.
 • Eines per a monitoritzar i analitzar xarxes socials i continguts web: Twitonomy, Tweetbeaver, YouTube Data Tools, Wayback Machine, Stanford Cable TV News Analyzer i altres aplicacions complementàries.
 • Activitats: Anàlisi del contingut emprant premsa internacional, materials audiovisuals (telenotícies i productes de ficció) i materials provinents de les xarxes socials. Creació de fitxes de codificació per a l’anàlisi del contingut en múltiples objectes d’estudi.

 

Tema 7. L’enquesta

 • Disseny i etapes en la confecció d'una enquesta. El mostratge. El qüestionari. Realització i avaluació dels resultats obtinguts. La representació de les dades.
 • Avantatges, limitacions i errors en les enquestes.
 • Activitat: Preparació i administració d’un qüestionari web i per a dispositius mòbils emprant SurveyMonkey, Google Forms i altres eines d’enquesta en línia. Anàlisi, interpretació i visualització de les dades.

 

Tema 8. L’entrevista

 • Tipus d’entrevistes: en profunditat, semi-estructurades i estructurades.
 • Tècniques d’entrevista, transcripció i codificació. Introducció al software Trint, Amberscript i oTranscribe.
 • Habilitats i eines per a la realització d’entrevistes online.  
 • Avantatges i limitacions. Consideracions ètiques en les entrevistes.
 • Gestionar la informació de les entrevistes. Introducció al software ATLAS.ti.
 • Activitats: Desenvolupar el guió d’una entrevista relacionada amb el tema escollit per al TFA; Pràctiques sobre la realització d'entrevistes, codificació i organització de la informació.

 

Tema 9. Els grups de discussió

 • Els focus group i les seves aplicacions en la recerca de la comunicació de masses.
 • Elements dels grups de discussió: característiques, selecció dels participants, fases de la dinàmica grupal, el paper del moderador.
 • Habilitats i eines per a la realització de grups de discussió online.  
 • Activitat: Preparació dels materials per un grup de discussió sobre un tema de TFA.

 

Tema 10. L’etnografia

 • Què és l'etnografia? Què esperem descobrir quan fem observació sistemàtica?
 • Consideracions, beneficis i dificultats de l’etnografia. L’accés a ambients públics i privats.
 • L’auge de l’etnografia en línia (online ethnography).
 • Activitat: Simulació d’una observació no participant a través de The Newsroom. Aplicació de tècniques d’observació no participant per examinar el comportament dels periodistes i les dinàmiques a la redacció d’Atlantis Cable News (ACN).

 

Tema 11. L’ètica en la recerca en comunicació

 • L’ètica durant el procés de realització de la recerca. Comportament dels investigadors i drets dels participants en l’aplicació de tècniques de recerca amb professionals de la comunicació i ciutadans.
 • L’ètica durant el procés de publicació de la recerca. Responsabilitat en l’extracció i redacció dels resultats. Plagi i auto-plagi. Ètica en l’autoria i l’enviament d’articles científics. L’ètica en l’avaluació d’articles en revistes indexades en comunicació.
 • Activitat: Identificar els aspectes ètics vinculats als projectes de TFA.

 

Tema 12. La presentació i difusió dels projectes de recerca 

 • Difusió de la recerca: característiques de les monografies, articles i comunicacions.
 • SEO i posicionament per a investigadors. Xarxes socials acadèmiques: Academia.edu i ResearchGate.
 • Nous formats de difusió de la recerca en comunicació: enregistrament i edició de vídeos, podcasts i difusió de la recerca a través de les xarxes socials.
 • Activitat: Presentació dels projectes de recerca desenvolupats com a TFA.

Metodologia docent

Seguint la línia del projecte EDvolució, l’assignatura incorpora metodologies actives i participatives que situen a l’estudiant al centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. L’aprenentatge de l’assignatura, que combina teoria i pràctica, s’organitzarà a partir de:

 • Sessions presencials que combinaran l’explicació dels continguts per part del professorat amb la realització conjunta de pràctiques que permetran a l'alumnat (1) treballar les tècniques de recerca a través d’un ampli ventall de materials; i (2) preparar el seu propi projecte de recerca en comunicació. Durant aquestes sessions, els alumnes aprendran els fonaments d’un seguit d’eines que els ajudaran en la seva pràctica acadèmica i professional. Entre elles, cal destacar les principals bases de dades científiques i periodístiques i les eines per extreure i gestionar les dades de múltiples fonts. Les sessions es realitzaran a l’aula 54.004 de l’edifici Tallers els dilluns i dimecres, de 8.30 a 10.30 hores.
 • Autoaprenentatge a partir de les lectures i materials didàctics complementaris (les presentacions PowerPoint i altres recursos seran penjats a l’Aula Global després de cada sessió).
 • Sessions de resolució de dubtes sobre les tècniques de recerca.
 • Tutories individuals amb el professor. Es destinaran a millorar l’aprofitament de les sessions, a guiar a l'alumnat i a monitoritzar el seu progrés en la realització de la proposta de recerca que cal presentar com a Treball Final d’Assignatura (TFA).

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura té dues parts:

 • En primer lloc, cal seguir l’assignatura a través de les sessions presencials i materials docents i completar unes pràctiques guiades per part del professorat, que representen el 50% de la nota final. Cal realitzar totes les activitats proposades i assistir a un mínim de 80% de les sessions per completar aquesta part de l’assignatura.
 • En segon lloc, durant el curs, en equips de dues persones, els alumnes han de preparar un projecte de recerca en comunicació (50%) sobre un tema de rellevància i del seu interès, aplicant els coneixements apresos durant les classes, les sessions de resolució de dubtes i les tutories. A través de les activitats proposades i el seguiment personalitzat, s’anirà donant forma al treball, que serà presentat i avaluat amb la resta de companys. El resultat pot ser d’utilitat per a la seva aplicació en el Treball Final de Grau (TFG) i per a futures recerques acadèmiques i professionals. Les especificacions del treball es detallaran a l’Aula Global.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

 

Berganza, Mª Rosa i José A. Ruiz San Román. Investigar en Comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en Comunicación. Madrid: McGraw Hill, 2005.

 

Berger, Arthur Asa. Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches (4a edició). Thousand Oaks, Califòrnia: Sage, 2016.

 

Bryman, Alan. Social research methods (5a edició). Oxford: Oxford University Press, 2016.

 

Clark, Tom, Liam Foster, Luke Sloan i Alan Bryman. Bryman's Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2021.

 

Busquet, Jordi, Alfons Medina i Josep Sort. La recerca en comunicació. Què hem de saber? Quins passos hem de seguir? Barcelona: UOC, 2006.

 

Eiroa, Matilde i Alejandro Barranquero. Métodos de investigación en la comunicación y sus medios. Madrid: Síntesis, 2017.

 

Paulus, Trena M. i Jessica Jessica N. Lester. Doing Qualitative Research in a Digital World. Thousand Oaks, Califòrnia: Sage, 2021.

 

Tracy, Sarah J. Qualitative research methods: collective evidence, crafting analysis, communicating impact. Hoboken, Nova Jersey: Wiley, 2020.

 

Bibliografia complementaria

 

Alonso Arévalo, Julio. Mendeley: El Facebook de los investigadores. Medellín: Journals & Authors, 2021. http://eprints.rclis.org/42111/

 

Brennen, Bonnie. Qualitative research methods for media studies. Nova York: Routledge, 2013.

 

Gómez-Escalonilla, Gloria. “Métodos y técnicas de investigación utilizados en los estudios sobre comunicación en España”. Revista Mediterránea de Comunicación, 12, n1 (2021): 115-27. https://doi.org/10.14198/MEDCOM000018

 

Hesse-Biber, Sharlene Nagy. Mixed methods research: merging theory with practice. Nova York: The Guilford Press, 2010.

 

Igartúa, Juan José. Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Barcelona: Bosch, 2006.

 

Lo Iacono, Valeria, Paul Symonds i David H.K. Brown. “Skype as a Tool for Qualitative Research Interviews.” Sociological Research Online 21, n 2 (May 2016): 103–17. https://doi.org/10.5153/sro.3952

 

Rubin, Herbert J. i Irene S. Rubin. Qualitative interviewing. The art of hearing data. Thousand Oaks, Califòrnia: Sage, 1995.

 

Ruiz Olabuénaga, José Ignacio, Iratxe Aristegui i Leire Melgosa. Cómo elaborar un proyecto de investigación social. Bilbao: Universidad de Deusto, 1998.

 

Silverman, David. Doing qualitative research. Londres: Sage, 2013.

 

Sloan, Luke i Anabel Quan-Haase. The SAGE handbook of social media research methods. Los Angeles: Sage, 2017.

 

Wimmer, Roger D. i  Joseph R. Dominick. La investigación científica de los medios de comunicación. Barcelona: Bosch, 1996.

 

Altres recursos didàctics


Curs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21382 - Tècniques de Recerca Aplicades a la Comunicació


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21382 - Tècniques de Recerca Aplicades a la Comunicació
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
717 - Grau en Periodisme: 4
425 - Grau en Periodisme: 3
425 - Grau en Periodisme: 4
717 - Grau en Periodisme: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Javier Ramon Vegas, Roger Cuartielles Saura
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Tècniques de Recerca Aplicades a la Comunicació proporciona a l’alumnat coneixements, tècniques i habilitats clau per a la seva carrera professional com a periodistes i investigadors en comunicació. Els objectius de l’assignatura són, per una banda, donar un coneixement i una visió crítica de la metodologia de les ciències de la comunicació i, per altra banda, ensenyar a fer el disseny d’una recerca en comunicació. Durant el curs, s’explicaran els diferents mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives pròpies de les ciències socials, i de l'anàlisi de la comunicació i el periodisme en particular. Al llarg de les sessions, els alumnes aprendran a aplicar aquestes tècniques a diversos objectes d’estudi (el contingut de premsa escrita i online, productes audiovisuals informatius i de ficció, xarxes socials; podcasts; els productors i receptors de la informació; comunitats en línia, etc.) i podran avaluar-ne críticament els punts forts i les febleses. Durant el procés d’aprenentatge, coneixeran el funcionament de software de gran utilitat per cercar, analitzar, tractar i visualitzar eficientment la informació. A través de les activitats pràctiques proposades i el seguiment personalitzat, els estudiants seran capaços de plantejar i donar forma a un projecte de recerca en comunicació innovador sobre un tema atractiu, original i d’actualitat.

Competències associades

Competències UPF:

 • Competències d’autonomia, de coneixement (èmfasi en la recerca i la generació i transferència de coneixement), de ciutadania global (èmfasi en l’anàlisi dels mitjans de comunicació i el seu impacte), comunicacionals i digitals (èmfasi en la formació i pràctica en eines digitals destinades a la recerca, extracció, anàlisi i visualització de la informació).

Competències recollides a la memòria del Grau en Periodidsme:

 • CE7. Identificar l’impacte social de les tecnologies informatives.
 • CE10. Aplicar les tècniques utilitzades en l’àmbit de la comunicació social.
 • CE11. Establir els fonaments i els mètodes de disciplines científiques que puguin contribuir a una millor comprensió del món.
 • CE15. Utilitzar els sistemes i recursos informàtics i les seves aplicacions interactives.
 • CE19. Recuperar, organitzar, analitzar i processar informació i comunicació amb la finalitat de ser difosa, servida o tractada.
 • CE20. Identificar i analitzar els productes informatius en qualsevol gènere, llenguatge o suport, a efectes de procedir a un estudi crític dels mateixos.
 • CE21. Utilitzar dades i estadístiques de manera correcta i comprensible per a la divulgació majoritària.
 • CE23. Elaboració i defensa d’un producte d’investigació que denoti criteris de qualitat acadèmics i professionals.

Competències específiques de l'assignatura:

 • Comprendre el procés de la investigació en les seves diferents fases i com aquestes estan interrelacionades.
 • Saber plantejar i delimitar un tema atractiu i rellevant de recerca. Entendre com formular de forma rigorosa els objectius, preguntes i hipòtesis, així com dissenyar la mostra d’estudi d’un projecte de recerca.  
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d’investigació quantitatives i qualitatives en comunicació.
 • Portar a terme en grup i de forma individual l’aplicació pràctica de les tècniques de recerca a diversos objectes d’estudi en el camp de la comunicació (el contingut de premsa escrita i online, productes audiovisuals informatius i de ficció, xarxes socials; els productors i receptors de la informació; comunitats en línia, etc.)
 • Habilitat per avaluar críticament els avantatges i limitacions de les tècniques de recerca i poder-ne justificar la seva pertinença. Conèixer com evitar els errors més comuns.
 • Aprendre els recursos i eines per a identificar, gestionar i actualitzar eficientment la informació per a la investigació acadèmica i periodística.
 • Aprendre a utilitzar software de gran utilitat per a l’anàlisi, tractament i visualització de les dades (Microsoft Excel, Mendeley, NVivo, Atlas.ti, Twitonomy, Tweetbeaver, YouTube Data Tools, StorySaver, Wayback Machine, Stanford Cable TV News Analyzer, Trint, Amberscript, oTranscribe, SurveyMonkey, Google Forms, programes per crear infogràfics, entre altres eines).
 • Habilitat per dissenyar i executar la presentació d’un projecte de recerca a través de formats audiovisuals i multimèdia.
 • Ser capaç d’exposar en grup un projecte d’investigació i avaluar críticament altres propostes de recerca. Saber incorporar el feedback obtingut per part dels companys i el professorat de cara al lliurament final del projecte.
 • Reflexionar i aplicar la perspectiva de gènere en l'àmbit de la recerca en comunicació.

Resultats de l'aprenentatge

Amb la realització del curs, l'alumnat adquirirà les competències transversals i específiques mencionades anteriorment. En particular, tindran al seu abast el coneixement i les eines per desenvolupar i presentar projectes de recerca en comunicació i per saber avaluar críticament altres propostes. El coneixement adquirit serà de gran utilitat per a futurs treballs acadèmics (Treball Final de Grau, tesina de màster o tesi doctoral); investigacions i reportatges periodístics; i tasques de recerca en empreses de comunicació i organitzacions públiques i privades.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’assignatura Tècniques de Recerca Aplicades a la Comunicació s’alinea específicament amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) plantejats en el marc de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible:

 • ODS 4. Educació de qualitat. Garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a desenvolupar una recerca alineada amb els principis de desenvolupament sostenible.
 • ODS 5. Igualtat de gènere. Posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones en els mitjans de comunicació. Vetllar per la participació i visibilització efectiva de les dones en la recerca en comunicació.
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures. Presentació de les activitats de recerca i de transferència del coneixement de la universitat i altres centres de recerca. 
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats. Potenciar la diversitat i la igualtat d’oportunitats en la recerca científica.
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides. Analitzar des de l’àmbit acadèmic la tasca dels mitjans de comunicació en les seves diferents plataformes per contribuir al seu retiment de comptes envers la societat.

Prerequisits

No es requereix cap coneixement previ de les tècniques de recerca i eines que s’utilitzaran durant el curs. L'alumnat aprendrà les seves característiques i funcionament al llarg de l’assignatura. Només cal tenir curiositat i motivació per estudiar els fenòmens comunicatius i el periodisme en particular, en les seves diverses manifestacions i formats. La docència s’impartirà en català, però també es treballarà amb materials escrits i audiovisuals en castellà i anglès.

Continguts

Tema 1. Què és la ciència? La recerca científica en comunicació

 • Els tipus de coneixement. La relació del saber científic amb altres tipus de saber. Característiques del coneixement científic.
 • La recerca comunicativa en el marc de les ciències socials. Objectes d'estudi i principals àrees de recerca (producció, contingut i recepció). Aplicacions de la recerca en comunicació.
 • Activitat: Identificació de les àrees de recerca en articles acadèmics sobre comunicació.

 

Tema 2. El procés de la recerca

 • Tria i delimitació d’un tema atractiu de recerca. Interès, necessitats, motivació, pertinença.
 • Les fases del procés de recerca.
 • Activitat: Brainstorming per escollir el tema de recerca per al Treball Final d’Assignatura (TFA).

 

Tema 3. L’estat de la qüestió. Com cercar, obtenir i gestionar eficientment la informació

 • Com dur a terme una bona revisió de la literatura?
 • Recursos per a la recerca acadèmica i periodística, més enllà de Google: bases de dades científiques (Web of Science, Scopus, ÍnDICEs CSIC, Dialnet, Sage, Taylor & Francis Online, Newsstream ProQuest, Communication Source – EBSCO, Wiley Online Library, Project Muse) i periodístiques (LexisNexis, Factiva, MyNewsOnline), motors de cerca (Google Scholar), revistes acadèmiques en comunicació i hemeroteques digitals. 
 • Com afrontar les lectures?
 • Com gestionar les referències bibliogràfiques. Eines per organitzar i mantenir actualitzada la nostra documentació. Regles bàsiques per a la citació bibliogràfica. 
 • Activitats. L’ús de les bases de dades per localitzar documentació per al TFA. L’ús del software de gestió bibliogràfica Mendeley.

 

Tema 4. Els objectius, preguntes, hipòtesis i l’objecte d’estudi

 • Formulació dels objectius, preguntes de recerca i hipòtesis.
 • Delimitació i disseny de la mostra. Avantatges i desavantatges de treballar amb una mostra. Qualitats d’una bona mostra. Tipus de mostres probabilístiques i no probabilístiques.
 • Activitat: Detallar els objectius, preguntes/hipòtesis i la mostra per al TFA.

 

Tema 5. Mètodes de recerca aplicats a la comunicació

 • El mètode quantitatiu i qualitatiu. Les tècniques de recerca quantitatives i qualitatives. Similituds i diferències.
 • La riquesa de la triangulació de mètodes (Mixed methods research).
 • Activitat: Avaluació de dissenys metodològics: perspectives i tècniques de recerca.

 

Tema 6. L’anàlisi del contingut

 • L’anàlisi de contingut aplicat a l’estudi del periodisme. Finalitats i implicacions.
 • Etapes de l’anàlisi del contingut.
 • Avantatges i limitacions de l’anàlisi del contingut.
 • Introducció bàsica a Microsoft Excel per a l’anàlisi de dades.
 • Eines per a monitoritzar i analitzar xarxes socials i continguts web: Twitonomy, Tweetbeaver, YouTube Data Tools, Wayback Machine, Stanford Cable TV News Analyzer i altres aplicacions complementàries.
 • Activitats: Anàlisi del contingut emprant premsa internacional, materials audiovisuals (telenotícies i productes de ficció) i materials provinents de les xarxes socials. Creació de fitxes de codificació per a l’anàlisi del contingut en múltiples objectes d’estudi.

 

Tema 7. L’enquesta

 • Disseny i etapes en la confecció d'una enquesta. El mostratge. El qüestionari. Realització i avaluació dels resultats obtinguts. La representació de les dades.
 • Avantatges, limitacions i errors en les enquestes.
 • Activitat: Preparació i administració d’un qüestionari web i per a dispositius mòbils emprant SurveyMonkey, Google Forms i altres eines d’enquesta en línia. Anàlisi, interpretació i visualització de les dades.

 

Tema 8. L’entrevista

 • Tipus d’entrevistes: en profunditat, semi-estructurades i estructurades.
 • Tècniques d’entrevista, transcripció i codificació. Introducció al software Trint, Amberscript i oTranscribe.
 • Habilitats i eines per a la realització d’entrevistes online.  
 • Avantatges i limitacions. Consideracions ètiques en les entrevistes.
 • Gestionar la informació de les entrevistes. Introducció al software ATLAS.ti.
 • Activitats: Desenvolupar el guió d’una entrevista relacionada amb el tema escollit per al TFA; Pràctiques sobre la realització d'entrevistes, codificació i organització de la informació.

 

Tema 9. Els grups de discussió

 • Els focus group i les seves aplicacions en la recerca de la comunicació de masses.
 • Elements dels grups de discussió: característiques, selecció dels participants, fases de la dinàmica grupal, el paper del moderador.
 • Habilitats i eines per a la realització de grups de discussió online.  
 • Activitat: Preparació dels materials per un grup de discussió sobre un tema de TFA.

 

Tema 10. L’etnografia

 • Què és l'etnografia? Què esperem descobrir quan fem observació sistemàtica?
 • Consideracions, beneficis i dificultats de l’etnografia. L’accés a ambients públics i privats.
 • L’auge de l’etnografia en línia (online ethnography).
 • Activitat: Simulació d’una observació no participant a través de The Newsroom. Aplicació de tècniques d’observació no participant per examinar el comportament dels periodistes i les dinàmiques a la redacció d’Atlantis Cable News (ACN).

 

Tema 11. L’ètica en la recerca en comunicació

 • L’ètica durant el procés de realització de la recerca. Comportament dels investigadors i drets dels participants en l’aplicació de tècniques de recerca amb professionals de la comunicació i ciutadans.
 • L’ètica durant el procés de publicació de la recerca. Responsabilitat en l’extracció i redacció dels resultats. Plagi i auto-plagi. Ètica en l’autoria i l’enviament d’articles científics. L’ètica en l’avaluació d’articles en revistes indexades en comunicació.
 • Activitat: Identificar els aspectes ètics vinculats als projectes de TFA.

 

Tema 12. La presentació i difusió dels projectes de recerca 

 • Difusió de la recerca: característiques de les monografies, articles i comunicacions.
 • SEO i posicionament per a investigadors. Xarxes socials acadèmiques: Academia.edu i ResearchGate.
 • Nous formats de difusió de la recerca en comunicació: enregistrament i edició de vídeos, podcasts i difusió de la recerca a través de les xarxes socials.
 • Activitat: Presentació dels projectes de recerca desenvolupats com a TFA.

Metodologia docent

Seguint la línia del projecte EDvolució, l’assignatura incorpora metodologies actives i participatives que situen a l’estudiant al centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. L’aprenentatge de l’assignatura, que combina teoria i pràctica, s’organitzarà a partir de:

 • Sessions presencials que combinaran l’explicació dels continguts per part del professorat amb la realització conjunta de pràctiques que permetran a l'alumnat (1) treballar les tècniques de recerca a través d’un ampli ventall de materials; i (2) preparar el seu propi projecte de recerca en comunicació. Durant aquestes sessions, els alumnes aprendran els fonaments d’un seguit d’eines que els ajudaran en la seva pràctica acadèmica i professional. Entre elles, cal destacar les principals bases de dades científiques i periodístiques i les eines per extreure i gestionar les dades de múltiples fonts. Les sessions es realitzaran a l’aula 54.004 de l’edifici Tallers els dilluns i dimecres, de 8.30 a 10.30 hores.
 • Autoaprenentatge a partir de les lectures i materials didàctics complementaris (les presentacions PowerPoint i altres recursos seran penjats a l’Aula Global després de cada sessió).
 • Sessions de resolució de dubtes sobre les tècniques de recerca.
 • Tutories individuals amb el professor. Es destinaran a millorar l’aprofitament de les sessions, a guiar a l'alumnat i a monitoritzar el seu progrés en la realització de la proposta de recerca que cal presentar com a Treball Final d’Assignatura (TFA).

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura té dues parts:

 • En primer lloc, cal seguir l’assignatura a través de les sessions presencials i materials docents i completar unes pràctiques guiades per part del professorat, que representen el 50% de la nota final. Cal realitzar totes les activitats proposades i assistir a un mínim de 80% de les sessions per completar aquesta part de l’assignatura.
 • En segon lloc, durant el curs, en equips de dues persones, els alumnes han de preparar un projecte de recerca en comunicació (50%) sobre un tema de rellevància i del seu interès, aplicant els coneixements apresos durant les classes, les sessions de resolució de dubtes i les tutories. A través de les activitats proposades i el seguiment personalitzat, s’anirà donant forma al treball, que serà presentat i avaluat amb la resta de companys. El resultat pot ser d’utilitat per a la seva aplicació en el Treball Final de Grau (TFG) i per a futures recerques acadèmiques i professionals. Les especificacions del treball es detallaran a l’Aula Global.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

 

Berganza, Mª Rosa i José A. Ruiz San Román. Investigar en Comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en Comunicación. Madrid: McGraw Hill, 2005.

 

Berger, Arthur Asa. Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches (4a edició). Thousand Oaks, Califòrnia: Sage, 2016.

 

Bryman, Alan. Social research methods (5a edició). Oxford: Oxford University Press, 2016.

 

Clark, Tom, Liam Foster, Luke Sloan i Alan Bryman. Bryman's Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2021.

 

Busquet, Jordi, Alfons Medina i Josep Sort. La recerca en comunicació. Què hem de saber? Quins passos hem de seguir? Barcelona: UOC, 2006.

 

Eiroa, Matilde i Alejandro Barranquero. Métodos de investigación en la comunicación y sus medios. Madrid: Síntesis, 2017.

 

Paulus, Trena M. i Jessica Jessica N. Lester. Doing Qualitative Research in a Digital World. Thousand Oaks, Califòrnia: Sage, 2021.

 

Tracy, Sarah J. Qualitative research methods: collective evidence, crafting analysis, communicating impact. Hoboken, Nova Jersey: Wiley, 2020.

 

Bibliografia complementaria

 

Alonso Arévalo, Julio. Mendeley: El Facebook de los investigadores. Medellín: Journals & Authors, 2021. http://eprints.rclis.org/42111/

 

Brennen, Bonnie. Qualitative research methods for media studies. Nova York: Routledge, 2013.

 

Gómez-Escalonilla, Gloria. “Métodos y técnicas de investigación utilizados en los estudios sobre comunicación en España”. Revista Mediterránea de Comunicación, 12, n1 (2021): 115-27. https://doi.org/10.14198/MEDCOM000018

 

Hesse-Biber, Sharlene Nagy. Mixed methods research: merging theory with practice. Nova York: The Guilford Press, 2010.

 

Igartúa, Juan José. Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Barcelona: Bosch, 2006.

 

Lo Iacono, Valeria, Paul Symonds i David H.K. Brown. “Skype as a Tool for Qualitative Research Interviews.” Sociological Research Online 21, n 2 (May 2016): 103–17. https://doi.org/10.5153/sro.3952

 

Rubin, Herbert J. i Irene S. Rubin. Qualitative interviewing. The art of hearing data. Thousand Oaks, Califòrnia: Sage, 1995.

 

Ruiz Olabuénaga, José Ignacio, Iratxe Aristegui i Leire Melgosa. Cómo elaborar un proyecto de investigación social. Bilbao: Universidad de Deusto, 1998.

 

Silverman, David. Doing qualitative research. Londres: Sage, 2013.

 

Sloan, Luke i Anabel Quan-Haase. The SAGE handbook of social media research methods. Los Angeles: Sage, 2017.

 

Wimmer, Roger D. i  Joseph R. Dominick. La investigación científica de los medios de comunicación. Barcelona: Bosch, 1996.

 

Altres recursos didàctics


Curs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21382 - Tècniques de Recerca Aplicades a la Comunicació


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21382 - Tècniques de Recerca Aplicades a la Comunicació
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
717 - Grau en Periodisme: 4
425 - Grau en Periodisme: 3
425 - Grau en Periodisme: 4
717 - Grau en Periodisme: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Javier Ramon Vegas, Roger Cuartielles Saura
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Tècniques de Recerca Aplicades a la Comunicació proporciona a l’alumnat coneixements, tècniques i habilitats clau per a la seva carrera professional com a periodistes i investigadors en comunicació. Els objectius de l’assignatura són, per una banda, donar un coneixement i una visió crítica de la metodologia de les ciències de la comunicació i, per altra banda, ensenyar a fer el disseny d’una recerca en comunicació. Durant el curs, s’explicaran els diferents mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives pròpies de les ciències socials, i de l'anàlisi de la comunicació i el periodisme en particular. Al llarg de les sessions, els alumnes aprendran a aplicar aquestes tècniques a diversos objectes d’estudi (el contingut de premsa escrita i online, productes audiovisuals informatius i de ficció, xarxes socials; podcasts; els productors i receptors de la informació; comunitats en línia, etc.) i podran avaluar-ne críticament els punts forts i les febleses. Durant el procés d’aprenentatge, coneixeran el funcionament de software de gran utilitat per cercar, analitzar, tractar i visualitzar eficientment la informació. A través de les activitats pràctiques proposades i el seguiment personalitzat, els estudiants seran capaços de plantejar i donar forma a un projecte de recerca en comunicació innovador sobre un tema atractiu, original i d’actualitat.

Competències associades

Competències UPF:

 • Competències d’autonomia, de coneixement (èmfasi en la recerca i la generació i transferència de coneixement), de ciutadania global (èmfasi en l’anàlisi dels mitjans de comunicació i el seu impacte), comunicacionals i digitals (èmfasi en la formació i pràctica en eines digitals destinades a la recerca, extracció, anàlisi i visualització de la informació).

Competències recollides a la memòria del Grau en Periodidsme:

 • CE7. Identificar l’impacte social de les tecnologies informatives.
 • CE10. Aplicar les tècniques utilitzades en l’àmbit de la comunicació social.
 • CE11. Establir els fonaments i els mètodes de disciplines científiques que puguin contribuir a una millor comprensió del món.
 • CE15. Utilitzar els sistemes i recursos informàtics i les seves aplicacions interactives.
 • CE19. Recuperar, organitzar, analitzar i processar informació i comunicació amb la finalitat de ser difosa, servida o tractada.
 • CE20. Identificar i analitzar els productes informatius en qualsevol gènere, llenguatge o suport, a efectes de procedir a un estudi crític dels mateixos.
 • CE21. Utilitzar dades i estadístiques de manera correcta i comprensible per a la divulgació majoritària.
 • CE23. Elaboració i defensa d’un producte d’investigació que denoti criteris de qualitat acadèmics i professionals.

Competències específiques de l'assignatura:

 • Comprendre el procés de la investigació en les seves diferents fases i com aquestes estan interrelacionades.
 • Saber plantejar i delimitar un tema atractiu i rellevant de recerca. Entendre com formular de forma rigorosa els objectius, preguntes i hipòtesis, així com dissenyar la mostra d’estudi d’un projecte de recerca.  
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d’investigació quantitatives i qualitatives en comunicació.
 • Portar a terme en grup i de forma individual l’aplicació pràctica de les tècniques de recerca a diversos objectes d’estudi en el camp de la comunicació (el contingut de premsa escrita i online, productes audiovisuals informatius i de ficció, xarxes socials; els productors i receptors de la informació; comunitats en línia, etc.)
 • Habilitat per avaluar críticament els avantatges i limitacions de les tècniques de recerca i poder-ne justificar la seva pertinença. Conèixer com evitar els errors més comuns.
 • Aprendre els recursos i eines per a identificar, gestionar i actualitzar eficientment la informació per a la investigació acadèmica i periodística.
 • Aprendre a utilitzar software de gran utilitat per a l’anàlisi, tractament i visualització de les dades (Microsoft Excel, Mendeley, NVivo, Atlas.ti, Twitonomy, Tweetbeaver, YouTube Data Tools, StorySaver, Wayback Machine, Stanford Cable TV News Analyzer, Trint, Amberscript, oTranscribe, SurveyMonkey, Google Forms, programes per crear infogràfics, entre altres eines).
 • Habilitat per dissenyar i executar la presentació d’un projecte de recerca a través de formats audiovisuals i multimèdia.
 • Ser capaç d’exposar en grup un projecte d’investigació i avaluar críticament altres propostes de recerca. Saber incorporar el feedback obtingut per part dels companys i el professorat de cara al lliurament final del projecte.
 • Reflexionar i aplicar la perspectiva de gènere en l'àmbit de la recerca en comunicació.

Resultats de l'aprenentatge

Amb la realització del curs, l'alumnat adquirirà les competències transversals i específiques mencionades anteriorment. En particular, tindran al seu abast el coneixement i les eines per desenvolupar i presentar projectes de recerca en comunicació i per saber avaluar críticament altres propostes. El coneixement adquirit serà de gran utilitat per a futurs treballs acadèmics (Treball Final de Grau, tesina de màster o tesi doctoral); investigacions i reportatges periodístics; i tasques de recerca en empreses de comunicació i organitzacions públiques i privades.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’assignatura Tècniques de Recerca Aplicades a la Comunicació s’alinea específicament amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) plantejats en el marc de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible:

 • ODS 4. Educació de qualitat. Garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a desenvolupar una recerca alineada amb els principis de desenvolupament sostenible.
 • ODS 5. Igualtat de gènere. Posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones en els mitjans de comunicació. Vetllar per la participació i visibilització efectiva de les dones en la recerca en comunicació.
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures. Presentació de les activitats de recerca i de transferència del coneixement de la universitat i altres centres de recerca. 
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats. Potenciar la diversitat i la igualtat d’oportunitats en la recerca científica.
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides. Analitzar des de l’àmbit acadèmic la tasca dels mitjans de comunicació en les seves diferents plataformes per contribuir al seu retiment de comptes envers la societat.

Prerequisits

No es requereix cap coneixement previ de les tècniques de recerca i eines que s’utilitzaran durant el curs. L'alumnat aprendrà les seves característiques i funcionament al llarg de l’assignatura. Només cal tenir curiositat i motivació per estudiar els fenòmens comunicatius i el periodisme en particular, en les seves diverses manifestacions i formats. La docència s’impartirà en català, però també es treballarà amb materials escrits i audiovisuals en castellà i anglès.

Continguts

Tema 1. Què és la ciència? La recerca científica en comunicació

 • Els tipus de coneixement. La relació del saber científic amb altres tipus de saber. Característiques del coneixement científic.
 • La recerca comunicativa en el marc de les ciències socials. Objectes d'estudi i principals àrees de recerca (producció, contingut i recepció). Aplicacions de la recerca en comunicació.
 • Activitat: Identificació de les àrees de recerca en articles acadèmics sobre comunicació.

 

Tema 2. El procés de la recerca

 • Tria i delimitació d’un tema atractiu de recerca. Interès, necessitats, motivació, pertinença.
 • Les fases del procés de recerca.
 • Activitat: Brainstorming per escollir el tema de recerca per al Treball Final d’Assignatura (TFA).

 

Tema 3. L’estat de la qüestió. Com cercar, obtenir i gestionar eficientment la informació

 • Com dur a terme una bona revisió de la literatura?
 • Recursos per a la recerca acadèmica i periodística, més enllà de Google: bases de dades científiques (Web of Science, Scopus, ÍnDICEs CSIC, Dialnet, Sage, Taylor & Francis Online, Newsstream ProQuest, Communication Source – EBSCO, Wiley Online Library, Project Muse) i periodístiques (LexisNexis, Factiva, MyNewsOnline), motors de cerca (Google Scholar), revistes acadèmiques en comunicació i hemeroteques digitals. 
 • Com afrontar les lectures?
 • Com gestionar les referències bibliogràfiques. Eines per organitzar i mantenir actualitzada la nostra documentació. Regles bàsiques per a la citació bibliogràfica. 
 • Activitats. L’ús de les bases de dades per localitzar documentació per al TFA. L’ús del software de gestió bibliogràfica Mendeley.

 

Tema 4. Els objectius, preguntes, hipòtesis i l’objecte d’estudi

 • Formulació dels objectius, preguntes de recerca i hipòtesis.
 • Delimitació i disseny de la mostra. Avantatges i desavantatges de treballar amb una mostra. Qualitats d’una bona mostra. Tipus de mostres probabilístiques i no probabilístiques.
 • Activitat: Detallar els objectius, preguntes/hipòtesis i la mostra per al TFA.

 

Tema 5. Mètodes de recerca aplicats a la comunicació

 • El mètode quantitatiu i qualitatiu. Les tècniques de recerca quantitatives i qualitatives. Similituds i diferències.
 • La riquesa de la triangulació de mètodes (Mixed methods research).
 • Activitat: Avaluació de dissenys metodològics: perspectives i tècniques de recerca.

 

Tema 6. L’anàlisi del contingut

 • L’anàlisi de contingut aplicat a l’estudi del periodisme. Finalitats i implicacions.
 • Etapes de l’anàlisi del contingut.
 • Avantatges i limitacions de l’anàlisi del contingut.
 • Introducció bàsica a Microsoft Excel per a l’anàlisi de dades.
 • Eines per a monitoritzar i analitzar xarxes socials i continguts web: Twitonomy, Tweetbeaver, YouTube Data Tools, Wayback Machine, Stanford Cable TV News Analyzer i altres aplicacions complementàries.
 • Activitats: Anàlisi del contingut emprant premsa internacional, materials audiovisuals (telenotícies i productes de ficció) i materials provinents de les xarxes socials. Creació de fitxes de codificació per a l’anàlisi del contingut en múltiples objectes d’estudi.

 

Tema 7. L’enquesta

 • Disseny i etapes en la confecció d'una enquesta. El mostratge. El qüestionari. Realització i avaluació dels resultats obtinguts. La representació de les dades.
 • Avantatges, limitacions i errors en les enquestes.
 • Activitat: Preparació i administració d’un qüestionari web i per a dispositius mòbils emprant SurveyMonkey, Google Forms i altres eines d’enquesta en línia. Anàlisi, interpretació i visualització de les dades.

 

Tema 8. L’entrevista

 • Tipus d’entrevistes: en profunditat, semi-estructurades i estructurades.
 • Tècniques d’entrevista, transcripció i codificació. Introducció al software Trint, Amberscript i oTranscribe.
 • Habilitats i eines per a la realització d’entrevistes online.  
 • Avantatges i limitacions. Consideracions ètiques en les entrevistes.
 • Gestionar la informació de les entrevistes. Introducció al software ATLAS.ti.
 • Activitats: Desenvolupar el guió d’una entrevista relacionada amb el tema escollit per al TFA; Pràctiques sobre la realització d'entrevistes, codificació i organització de la informació.

 

Tema 9. Els grups de discussió

 • Els focus group i les seves aplicacions en la recerca de la comunicació de masses.
 • Elements dels grups de discussió: característiques, selecció dels participants, fases de la dinàmica grupal, el paper del moderador.
 • Habilitats i eines per a la realització de grups de discussió online.  
 • Activitat: Preparació dels materials per un grup de discussió sobre un tema de TFA.

 

Tema 10. L’etnografia

 • Què és l'etnografia? Què esperem descobrir quan fem observació sistemàtica?
 • Consideracions, beneficis i dificultats de l’etnografia. L’accés a ambients públics i privats.
 • L’auge de l’etnografia en línia (online ethnography).
 • Activitat: Simulació d’una observació no participant a través de The Newsroom. Aplicació de tècniques d’observació no participant per examinar el comportament dels periodistes i les dinàmiques a la redacció d’Atlantis Cable News (ACN).

 

Tema 11. L’ètica en la recerca en comunicació

 • L’ètica durant el procés de realització de la recerca. Comportament dels investigadors i drets dels participants en l’aplicació de tècniques de recerca amb professionals de la comunicació i ciutadans.
 • L’ètica durant el procés de publicació de la recerca. Responsabilitat en l’extracció i redacció dels resultats. Plagi i auto-plagi. Ètica en l’autoria i l’enviament d’articles científics. L’ètica en l’avaluació d’articles en revistes indexades en comunicació.
 • Activitat: Identificar els aspectes ètics vinculats als projectes de TFA.

 

Tema 12. La presentació i difusió dels projectes de recerca 

 • Difusió de la recerca: característiques de les monografies, articles i comunicacions.
 • SEO i posicionament per a investigadors. Xarxes socials acadèmiques: Academia.edu i ResearchGate.
 • Nous formats de difusió de la recerca en comunicació: enregistrament i edició de vídeos, podcasts i difusió de la recerca a través de les xarxes socials.
 • Activitat: Presentació dels projectes de recerca desenvolupats com a TFA.

Metodologia docent

Seguint la línia del projecte EDvolució, l’assignatura incorpora metodologies actives i participatives que situen a l’estudiant al centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. L’aprenentatge de l’assignatura, que combina teoria i pràctica, s’organitzarà a partir de:

 • Sessions presencials que combinaran l’explicació dels continguts per part del professorat amb la realització conjunta de pràctiques que permetran a l'alumnat (1) treballar les tècniques de recerca a través d’un ampli ventall de materials; i (2) preparar el seu propi projecte de recerca en comunicació. Durant aquestes sessions, els alumnes aprendran els fonaments d’un seguit d’eines que els ajudaran en la seva pràctica acadèmica i professional. Entre elles, cal destacar les principals bases de dades científiques i periodístiques i les eines per extreure i gestionar les dades de múltiples fonts. Les sessions es realitzaran a l’aula 54.004 de l’edifici Tallers els dilluns i dimecres, de 8.30 a 10.30 hores.
 • Autoaprenentatge a partir de les lectures i materials didàctics complementaris (les presentacions PowerPoint i altres recursos seran penjats a l’Aula Global després de cada sessió).
 • Sessions de resolució de dubtes sobre les tècniques de recerca.
 • Tutories individuals amb el professor. Es destinaran a millorar l’aprofitament de les sessions, a guiar a l'alumnat i a monitoritzar el seu progrés en la realització de la proposta de recerca que cal presentar com a Treball Final d’Assignatura (TFA).

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura té dues parts:

 • En primer lloc, cal seguir l’assignatura a través de les sessions presencials i materials docents i completar unes pràctiques guiades per part del professorat, que representen el 50% de la nota final. Cal realitzar totes les activitats proposades i assistir a un mínim de 80% de les sessions per completar aquesta part de l’assignatura.
 • En segon lloc, durant el curs, en equips de dues persones, els alumnes han de preparar un projecte de recerca en comunicació (50%) sobre un tema de rellevància i del seu interès, aplicant els coneixements apresos durant les classes, les sessions de resolució de dubtes i les tutories. A través de les activitats proposades i el seguiment personalitzat, s’anirà donant forma al treball, que serà presentat i avaluat amb la resta de companys. El resultat pot ser d’utilitat per a la seva aplicació en el Treball Final de Grau (TFG) i per a futures recerques acadèmiques i professionals. Les especificacions del treball es detallaran a l’Aula Global.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

 

Berganza, Mª Rosa i José A. Ruiz San Román. Investigar en Comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en Comunicación. Madrid: McGraw Hill, 2005.

 

Berger, Arthur Asa. Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches (4a edició). Thousand Oaks, Califòrnia: Sage, 2016.

 

Bryman, Alan. Social research methods (5a edició). Oxford: Oxford University Press, 2016.

 

Clark, Tom, Liam Foster, Luke Sloan i Alan Bryman. Bryman's Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2021.

 

Busquet, Jordi, Alfons Medina i Josep Sort. La recerca en comunicació. Què hem de saber? Quins passos hem de seguir? Barcelona: UOC, 2006.

 

Eiroa, Matilde i Alejandro Barranquero. Métodos de investigación en la comunicación y sus medios. Madrid: Síntesis, 2017.

 

Paulus, Trena M. i Jessica Jessica N. Lester. Doing Qualitative Research in a Digital World. Thousand Oaks, Califòrnia: Sage, 2021.

 

Tracy, Sarah J. Qualitative research methods: collective evidence, crafting analysis, communicating impact. Hoboken, Nova Jersey: Wiley, 2020.

 

Bibliografia complementaria

 

Alonso Arévalo, Julio. Mendeley: El Facebook de los investigadores. Medellín: Journals & Authors, 2021. http://eprints.rclis.org/42111/

 

Brennen, Bonnie. Qualitative research methods for media studies. Nova York: Routledge, 2013.

 

Gómez-Escalonilla, Gloria. “Métodos y técnicas de investigación utilizados en los estudios sobre comunicación en España”. Revista Mediterránea de Comunicación, 12, n1 (2021): 115-27. https://doi.org/10.14198/MEDCOM000018

 

Hesse-Biber, Sharlene Nagy. Mixed methods research: merging theory with practice. Nova York: The Guilford Press, 2010.

 

Igartúa, Juan José. Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Barcelona: Bosch, 2006.

 

Lo Iacono, Valeria, Paul Symonds i David H.K. Brown. “Skype as a Tool for Qualitative Research Interviews.” Sociological Research Online 21, n 2 (May 2016): 103–17. https://doi.org/10.5153/sro.3952

 

Rubin, Herbert J. i Irene S. Rubin. Qualitative interviewing. The art of hearing data. Thousand Oaks, Califòrnia: Sage, 1995.

 

Ruiz Olabuénaga, José Ignacio, Iratxe Aristegui i Leire Melgosa. Cómo elaborar un proyecto de investigación social. Bilbao: Universidad de Deusto, 1998.

 

Silverman, David. Doing qualitative research. Londres: Sage, 2013.

 

Sloan, Luke i Anabel Quan-Haase. The SAGE handbook of social media research methods. Los Angeles: Sage, 2017.

 

Wimmer, Roger D. i  Joseph R. Dominick. La investigación científica de los medios de comunicación. Barcelona: Bosch, 1996.

 

Altres recursos didàctics