Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21365 - Taller de Reportatge i d'Escriptura Periodística


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21365 - Taller de Reportatge i d'Escriptura Periodística
Àmbit:
---
Crèdits:
8.0
Curs:
717 - Grau en Periodisme: 4
425 - Grau en Periodisme: 3
425 - Grau en Periodisme: 4
717 - Grau en Periodisme: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Professorat:
Carles Singla Casellas
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Als primers cursos del Grau en Periodisme a la UPF, es treballen els diferents gèneres del periodisme escrit en les assignatures dedicades, respectivament, als informatius, interpretatius i argumentatius. En els restants cursos, no hi ha matèries que tractin específicament la redacció periodística, però aquesta s’exercita en algunes altres com el Taller Integrat de Periodisme o les dedicades a especialitzacions temàtiques.

Arribats al tram final de la carrera, el Taller de Reportatge i Escriptura Periodística proposa aprofundir el treball en periodisme escrit en base a l’anàlisi de models i al treball individual. En aquest, es combinaran exercicis que responen a encàrrecs concrets amb d’altres en els quals s’obre la possibilitat de triar temes i gèneres, dintre del bloc dels interpretatius. Així, cadascú podrà definir el seu pla personal de treball que serà validat pel professor i compartit amb la resta del grup.

Competències associades

Generals

Instrumentals

 • Comprendre i interpretar de manera pertinent i raonada textos escrits de nivell i caràcter acadèmics.
 • Ser capaç de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya, tant amb audiències expertes com inexpertes.
 • Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions imprescindibles per a l’activitat acadèmica ordinària

 

Personals

 • Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques assignades i negociant opinions discrepants, fins arribar a posicions de consens.
 • Desenvolupar la capacitat de raonament autònom i amb distància crítica en temes o qüestions controvertides.
 • Tenir consolidats hàbits d’autodisciplina, autoexigència i rigor en la realització del treball acadèmic, així com l’organització i la correcta temporalització.

Sistèmiques

 • Haver desenvolupat el sentit de la curiositat així com el desig de saber allò ignorat, imprescindibles en tot procés formatiu i en tota activitat professional amb projecció.
 • Ser capaç d’aplicar i adaptar els coneixements adquirits en contextos i situacions noves amb flexibilitat i creativitat.

 

Específiques del Grau

 • Coneixement de l’ètica i la deontologia professional del periodisme així com de l’ordenament jurídic de la informació.
 • Coneixement dels principals debats i esdeveniments mediàtics.
 • Capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies de manera oral i escrita.
 • Capacitat per llegir i analitzar textos i documents especialitzats de qualsevol tema rellevant.
 • Capacitat i habilitat per comunicar en el llenguatge propi de cadascun dels mitjans de comunicació.
 • Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques informatives i comunicatives.
 • Capacitat i habilitat per utilitzar els sistemes i recursos informàtics i les seves aplicacions interactives.
 • Capacitat i habilitat per buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font o document (escrit, sonor, visual, etc.) d’utilitat per a l’elaboració i processament d’informació.
 • Capacitat i habilitat per recuperar, organitzar, analitzar i processar informació i comunicació amb la finalitat de ser difosa, servida o tractada.

 

Específiques de l’assignatura

 • Coneixement profund de les característiques del gènere reportatge, especialment en la seva aplicació als mitjans escrits.
 • Coneixement de la tradició de reporterisme escrit catalana, espanyola i occidental.
 • Capacitat i habilitat per a la producció de textos del gènere reportatge –així com d’altres gèneres interpretatius– amb alt nivell de qualitat.

Resultats de l'aprenentatge

Coneixement de la producció de destacats autors i autores de cròniques i reportatges periodístics des de la dècada de 1880 i fins als nostres dies.

Domini dels recursos per a l'elaboració de textos periodístics interpretatius (cròniques, reportatges, entrevistes i retrats).

Producció de textos periodístics de llarg format dels gèneres esmentats, completament enllestits i aptes per a la seva publicació en mitjans impresos o digitals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

 

Prerequisits

No n'hi ha.

Continguts

1. La tradició reporterística a Catalunya, Espanya i el món occidental.

2. Precursors, evolució i models actuals del reportatge.

3. Tècniques avançades de reporterisme.

4. Elaboració de reportatges i altres gèneres periodístics en format escrit.

Metodologia docent

L’assignatura té un valor de 8 crèdits ECTS que equivalen a 200 hores de dedicació per part de l’estudiant.

Sessions grupals presencials

 • Anàlisi i comentari de textos: a través de l’Aula Global es proposaran cada setmana diverses lectures i es donaran pautes per preparar la classe.
 • Tests de control sobre els textos llegits.
 • Explicació de pautes per a l’elaboració de reportatges i altres textos interpretatius.
 • Posada en comú del desenvolupament dels respectius plans de treball.
 • Comentari de les pràctiques.
 • Aportació d’exemples de reportatges i altres textos interpretatius.

És convenient, però no imprescindible, assistir a classe amb un ordinador portàtil.

Tutoria individual

Es realitzaran diverses tutories individuals amb cada estudiant per comentar el seu pla de treball i els textos que en resultin. Les tutories es faran de forma presencial, a l’aula i en horari de classe, o bé a través de videotrucada, en un horari acordat individualment entre estudiant i professor. No es donaran indicacions sobre els textos per correu electrònic.

Fora de l’aula

Treball per avançar en el pla de treball personal i elaboració d’exercicis curts.

Pla de treball

Cada estudiant haurà de preparar per al dimecres 18 de gener (2a setmana de classe) un pla de treball amb els dos textos interpretatius extensos (reportatges o altres) que seran l’element principal de l’avaluació. La proposta es validarà conjuntament amb el professor, que en tutelarà el desenvolupament. Al llarg de l’assignatura, cada estudiant compartirà el seu progrés amb la resta del grup.

Per a cada text proposat, el pla de treball ha de detallar el següent:

 • Gènere
 • Tema
 • Síntesi del contingut / enfocament
 • Fonts a utilitzar
 • Presència en activitats o llocs
 • Data de lliurament

 

Lliurament previ

Per cada text cal efectuar un lliurament previ, 10 dies abans del lliurament definitiu, que ha d’incloure:

 • Un mínim de 20 línies de text redactat. Pot ser principi, final o una part intermèdia del treball
 • Esquema de tasques efectuades fins al moment i pendents (visites a institucions o indrets, participació en activitats, recerca documental, entrevistes, etc.)
 • Esquema del desenvolupament del text complet.

 

Els lliuraments previs es comentaran en el transcurs de les sessions de classe o bé en les tutories individuals. La manca d’entrega del lliurament previ penalitzarà un 20% la qualificació del treball.

Lliurament dels textos finalitzats

El primer text s’ha de lliurar no més tard del diumenge 12 de febrer (data límit per al lliurament previ: dilluns 30 de gener). El segon s’ha de lliurar el dimecres 22 de març o abans (lliurament previ: dimarts 7 de març).

Els textos han de ser creacions originals per a aquesta assignatura. No s’acceptaran treballs produïts en el marc del “Taller Integrat de Periodisme” ni de qualsevol altra matèria.

Cadascun dels textos llargs ha de tenir una extensió entre 1.800 i 2.800 paraules. La suma dels dos no ha de superar les 5.000 paraules.

El plagi o la inclusió conscient de falsedat en els textos comportarà automàticament que la pràctica quedi suspesa i, si és el cas, l’estudiant haurà de fer front a les conseqüències de l’aplicació de la normativa de la UPF.

8. Programació d’activitats

DILLUNS

DIMECRES

9 de gener

11 de gener

Presentació de l’assignatura.

Comentari:

Gay Talese – Sinatra está resfriado

Treball curt 1: Perfil

Teoria: Crònica i reportatge. Possibilitats i tria d’idees

Comentari del treball curt 1

16 de gener

18 de gener

Comentari:

J.M. Planes – Fragments de Gàngsters de Barcelona i de Nits de Barcelona

Andreu A. Artís (“Sempronio”) – Reportatges a Mirador

Treball curt 2: Crònica nit

Teoria: Punt de vista i titular

Comentari del treball curt 2

23 de gener

25 de gener

Comentari:

Ryszard Kapuściński – Fragments de El Imperio i Ébano

Treball curt 3: Crònica de viatge

Teoria: Principis i finals

Comentari del treball curt 3

30 de gener

1 de febrer

Comentari:

Montserrat Roig – Textos a Serra d’Or i fragments d’Els catalans als camps nazis Lliurament previ 1

Teoria: Seqüenciar i descriure

Comentari del lliurament previ 1

 

 

6 de febrer

8 de febrer

Comentari:

Nellie Bly – Fragments de 10 días en un manicomio i La vuelta al mundo en 72 días

Alma Guillermoprieto – El violento paisaje de las maras

Teoria: Perfil

Presentació d’exemples 1

Comentari del lliurament previ 2

Lliurament 1: diumenge 12 de febrer

13 de febrer

15 de febrer

Comentari:

Svetlana Alexèievitx – Fragments de La pregària de Txernòbil i altres.

 

Presentació d’exemples 2

Comentari del primer lliurament 1

20 de febrer

22 de febrer

Comentari:

José Alejandro Castaño – La cárcel del amor. Gabriela Wiener – Dame el tuyo, toma el mío. Salvador Alsius – De qui és aquest culet?

Treball curt 4: Relat de veus

Presentació d’exemples 3

Comentari del primer lliurament 2

 

27 de febrer

1 de març

Comentari:

Gunter Wallraff – Fragments de Cap de turc. Empar Moliner – En Barcelona con chilaba

Presentació d’exemples 4

Comentari del treball curt 4

6 de març

8 de març

Comentari:

Periodista convidat 1

 

Tutories individuals

Lliurament previ 2: dimarts 7 de març

13 de març

15 de març

Comentari:

Periodista convidat 2

 

Presentació d’exemples 5

Comentari del 2n lliurament previ

 

Lliurament 2: dimecres 22 de març

     

 

Avaluació

L’avaluació es basa en tres elements:

a) Participació i preparació en els debats a l’aula. Inclou la lectura prèvia dels textos corresponents i realització d’exercicis puntuals com ara tests i similars. 30% de la nota final.

b) Elaboració d’exercicis curts, comuns a tots els estudiants, proposades pel professor. 10% de la nota final.

c) Redacció de dos textos interpretatius, un dels quals serà un reportatge extens, preferentment de tipus mostratiu (v. més avall). Queden explícitament exclosos els gèneres informatius i argumentatius així com les entrevistes en format pregunta-resposta. 60% de la nota final.

Els textos han de ser inèdits i haver estat escrits expressament per a aquesta assignatura. Si no es compleixen aquestes condicions, es consideraran no aptes. Un cop avaluats, cada estudiant té plena llibertat per fer-ne difusió.

En l’avaluació dels textos es tindrà en compte tant el procés d’elaboració com el resultat. Es valoraran els punts següents:

 • Interès periodístic i actualitat del tema tractat: es reconeixeran positivament els enfocaments que puguin convertir un tema concret, per específic que sigui, en atractiu per a una audiència àmplia. Es tindran en compte els vincles dels temes escollits amb l’actualitat.
 • Fonts utilitzades: es valorarà el nombre i la varietat de fonts, la dificultat per accedir-hi i la presència en els escenaris del relat.
 • Complexitat del procés de recerca d’informació. Un text elaborat a partir de parlar amb diferents fonts (especialment protagonistes i testimonis) i/o de traslladar-se a diferents escenaris tindrà més valor que un altre, producte de la simple presència i observació en una localització oberta a tothom o d’una única conversa amb una persona d’interès. 
 • Tipus de reportatge: per norma general, es valoraran més els reportatges de tipus mostratiu (ensenyen un problema/tema a partir d’una història) que els de tipus explicatiu (basats en anàlisi, síntesi, dades i aportacions d’experts).
 • Forma del reportatge: es valorarà la titulació, l’estructura i la qualitat periodística i literària del text. Es tindrà en compte un ús de recursos adequats a les circumstàncies del tema. Es reconeixerà molt especialment el seguiment de les següents regles, extretes del llibre d’estil del diari El Mundo:
  • Mostrar persones fent coses.
  • Deixar que les persones parlin.
  • No deixar que la història perdi ritme.
  • Escriure econòmicament.

 

Si no s’aprova en la primera convocatòria es pot optar a la recuperació sempre que s’hagi presentat en el període corresponent un mínim del 50% dels textos sol·licitats i assistit a un mínim del 60% de les sessions. Per a la recuperació, caldrà acordar amb el professor quins treballs cal presentar de nou i quins son els requisits mínims per aprovar.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Casals, María Jesús (2005). Periodismo y sentido de la realidad. Madrid: Fragua.

Chiappe, Doménico (2010). Tan real como la ficción. Herramientas narrativas en periodismo. Barcelona: Laertes.

Echevarría Llombart, Begoña (2011). El reportaje periodístico. Una radiografía de la realidad. Cómo y por qué redactarlo. Zamora: Comunicación Social ediciones y publicaciones.

Herrscher, Roberto (2012). Periodismo narrativo. Cómo contar la realidad con las armas de la literatura. Barcelona: Publicacions i edicions Universitat de Barcelona.

Bibliografia complementària

Bezunartea, Ofa (1998). 21 lecciones de reporterismo. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

Cantavella, Juan y Serrano, José Francisco (Coords.) (2004). Redacción para periodistas: informar e interpretar. Barcelona: Ariel.

Carrión, Jorge (2012). Mejor que ficción. Crónicas ejemplares. Barcelona: Anagrama.

Casasús, Josep Maria (1986). Lliçons de periodisme en Josep Pla. Barcelona: Destino.

De Rosendo Klecker, Belén (2010). El perfil periodístico. Claves para caracterizar personas en prensa. Madrid: Técnos.

Grijelmo, Àlex (1997 / 2008). El estilo del periodista. 16 edició. Madrid: Taurus.

Aquesta bibliografia es completa amb relacions de textos periodístics recollits a l’Aula Global de l’assignatura.


Curs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21365 - Taller de Reportatge i d'Escriptura Periodística


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21365 - Taller de Reportatge i d'Escriptura Periodística
Àmbit:
---
Crèdits:
8.0
Curs:
717 - Grau en Periodisme: 4
425 - Grau en Periodisme: 3
425 - Grau en Periodisme: 4
717 - Grau en Periodisme: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Professorat:
Carles Singla Casellas
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Als primers cursos del Grau en Periodisme a la UPF, es treballen els diferents gèneres del periodisme escrit en les assignatures dedicades, respectivament, als informatius, interpretatius i argumentatius. En els restants cursos, no hi ha matèries que tractin específicament la redacció periodística, però aquesta s’exercita en algunes altres com el Taller Integrat de Periodisme o les dedicades a especialitzacions temàtiques.

Arribats al tram final de la carrera, el Taller de Reportatge i Escriptura Periodística proposa aprofundir el treball en periodisme escrit en base a l’anàlisi de models i al treball individual. En aquest, es combinaran exercicis que responen a encàrrecs concrets amb d’altres en els quals s’obre la possibilitat de triar temes i gèneres, dintre del bloc dels interpretatius. Així, cadascú podrà definir el seu pla personal de treball que serà validat pel professor i compartit amb la resta del grup.

Competències associades

Generals

Instrumentals

 • Comprendre i interpretar de manera pertinent i raonada textos escrits de nivell i caràcter acadèmics.
 • Ser capaç de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya, tant amb audiències expertes com inexpertes.
 • Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions imprescindibles per a l’activitat acadèmica ordinària

 

Personals

 • Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques assignades i negociant opinions discrepants, fins arribar a posicions de consens.
 • Desenvolupar la capacitat de raonament autònom i amb distància crítica en temes o qüestions controvertides.
 • Tenir consolidats hàbits d’autodisciplina, autoexigència i rigor en la realització del treball acadèmic, així com l’organització i la correcta temporalització.

Sistèmiques

 • Haver desenvolupat el sentit de la curiositat així com el desig de saber allò ignorat, imprescindibles en tot procés formatiu i en tota activitat professional amb projecció.
 • Ser capaç d’aplicar i adaptar els coneixements adquirits en contextos i situacions noves amb flexibilitat i creativitat.

 

Específiques del Grau

 • Coneixement de l’ètica i la deontologia professional del periodisme així com de l’ordenament jurídic de la informació.
 • Coneixement dels principals debats i esdeveniments mediàtics.
 • Capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies de manera oral i escrita.
 • Capacitat per llegir i analitzar textos i documents especialitzats de qualsevol tema rellevant.
 • Capacitat i habilitat per comunicar en el llenguatge propi de cadascun dels mitjans de comunicació.
 • Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques informatives i comunicatives.
 • Capacitat i habilitat per utilitzar els sistemes i recursos informàtics i les seves aplicacions interactives.
 • Capacitat i habilitat per buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font o document (escrit, sonor, visual, etc.) d’utilitat per a l’elaboració i processament d’informació.
 • Capacitat i habilitat per recuperar, organitzar, analitzar i processar informació i comunicació amb la finalitat de ser difosa, servida o tractada.

 

Específiques de l’assignatura

 • Coneixement profund de les característiques del gènere reportatge, especialment en la seva aplicació als mitjans escrits.
 • Coneixement de la tradició de reporterisme escrit catalana, espanyola i occidental.
 • Capacitat i habilitat per a la producció de textos del gènere reportatge –així com d’altres gèneres interpretatius– amb alt nivell de qualitat.

Resultats de l'aprenentatge

Coneixement de la producció de destacats autors i autores de cròniques i reportatges periodístics des de la dècada de 1880 i fins als nostres dies.

Domini dels recursos per a l'elaboració de textos periodístics interpretatius (cròniques, reportatges, entrevistes i retrats).

Producció de textos periodístics de llarg format dels gèneres esmentats, completament enllestits i aptes per a la seva publicació en mitjans impresos o digitals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

 

Prerequisits

No n'hi ha.

Continguts

1. La tradició reporterística a Catalunya, Espanya i el món occidental.

2. Precursors, evolució i models actuals del reportatge.

3. Tècniques avançades de reporterisme.

4. Elaboració de reportatges i altres gèneres periodístics en format escrit.

Metodologia docent

L’assignatura té un valor de 8 crèdits ECTS que equivalen a 200 hores de dedicació per part de l’estudiant.

Sessions grupals presencials

 • Anàlisi i comentari de textos: a través de l’Aula Global es proposaran cada setmana diverses lectures i es donaran pautes per preparar la classe.
 • Tests de control sobre els textos llegits.
 • Explicació de pautes per a l’elaboració de reportatges i altres textos interpretatius.
 • Posada en comú del desenvolupament dels respectius plans de treball.
 • Comentari de les pràctiques.
 • Aportació d’exemples de reportatges i altres textos interpretatius.

És convenient, però no imprescindible, assistir a classe amb un ordinador portàtil.

Tutoria individual

Es realitzaran diverses tutories individuals amb cada estudiant per comentar el seu pla de treball i els textos que en resultin. Les tutories es faran de forma presencial, a l’aula i en horari de classe, o bé a través de videotrucada, en un horari acordat individualment entre estudiant i professor. No es donaran indicacions sobre els textos per correu electrònic.

Fora de l’aula

Treball per avançar en el pla de treball personal i elaboració d’exercicis curts.

Pla de treball

Cada estudiant haurà de preparar per al dimecres 18 de gener (2a setmana de classe) un pla de treball amb els dos textos interpretatius extensos (reportatges o altres) que seran l’element principal de l’avaluació. La proposta es validarà conjuntament amb el professor, que en tutelarà el desenvolupament. Al llarg de l’assignatura, cada estudiant compartirà el seu progrés amb la resta del grup.

Per a cada text proposat, el pla de treball ha de detallar el següent:

 • Gènere
 • Tema
 • Síntesi del contingut / enfocament
 • Fonts a utilitzar
 • Presència en activitats o llocs
 • Data de lliurament

 

Lliurament previ

Per cada text cal efectuar un lliurament previ, 10 dies abans del lliurament definitiu, que ha d’incloure:

 • Un mínim de 20 línies de text redactat. Pot ser principi, final o una part intermèdia del treball
 • Esquema de tasques efectuades fins al moment i pendents (visites a institucions o indrets, participació en activitats, recerca documental, entrevistes, etc.)
 • Esquema del desenvolupament del text complet.

 

Els lliuraments previs es comentaran en el transcurs de les sessions de classe o bé en les tutories individuals. La manca d’entrega del lliurament previ penalitzarà un 20% la qualificació del treball.

Lliurament dels textos finalitzats

El primer text s’ha de lliurar no més tard del diumenge 12 de febrer (data límit per al lliurament previ: dilluns 30 de gener). El segon s’ha de lliurar el dimecres 22 de març o abans (lliurament previ: dimarts 7 de març).

Els textos han de ser creacions originals per a aquesta assignatura. No s’acceptaran treballs produïts en el marc del “Taller Integrat de Periodisme” ni de qualsevol altra matèria.

Cadascun dels textos llargs ha de tenir una extensió entre 1.800 i 2.800 paraules. La suma dels dos no ha de superar les 5.000 paraules.

El plagi o la inclusió conscient de falsedat en els textos comportarà automàticament que la pràctica quedi suspesa i, si és el cas, l’estudiant haurà de fer front a les conseqüències de l’aplicació de la normativa de la UPF.

8. Programació d’activitats

DILLUNS

DIMECRES

9 de gener

11 de gener

Presentació de l’assignatura.

Comentari:

Gay Talese – Sinatra está resfriado

Treball curt 1: Perfil

Teoria: Crònica i reportatge. Possibilitats i tria d’idees

Comentari del treball curt 1

16 de gener

18 de gener

Comentari:

J.M. Planes – Fragments de Gàngsters de Barcelona i de Nits de Barcelona

Andreu A. Artís (“Sempronio”) – Reportatges a Mirador

Treball curt 2: Crònica nit

Teoria: Punt de vista i titular

Comentari del treball curt 2

23 de gener

25 de gener

Comentari:

Ryszard Kapuściński – Fragments de El Imperio i Ébano

Treball curt 3: Crònica de viatge

Teoria: Principis i finals

Comentari del treball curt 3

30 de gener

1 de febrer

Comentari:

Montserrat Roig – Textos a Serra d’Or i fragments d’Els catalans als camps nazis Lliurament previ 1

Teoria: Seqüenciar i descriure

Comentari del lliurament previ 1

 

 

6 de febrer

8 de febrer

Comentari:

Nellie Bly – Fragments de 10 días en un manicomio i La vuelta al mundo en 72 días

Alma Guillermoprieto – El violento paisaje de las maras

Teoria: Perfil

Presentació d’exemples 1

Comentari del lliurament previ 2

Lliurament 1: diumenge 12 de febrer

13 de febrer

15 de febrer

Comentari:

Svetlana Alexèievitx – Fragments de La pregària de Txernòbil i altres.

 

Presentació d’exemples 2

Comentari del primer lliurament 1

20 de febrer

22 de febrer

Comentari:

José Alejandro Castaño – La cárcel del amor. Gabriela Wiener – Dame el tuyo, toma el mío. Salvador Alsius – De qui és aquest culet?

Treball curt 4: Relat de veus

Presentació d’exemples 3

Comentari del primer lliurament 2

 

27 de febrer

1 de març

Comentari:

Gunter Wallraff – Fragments de Cap de turc. Empar Moliner – En Barcelona con chilaba

Presentació d’exemples 4

Comentari del treball curt 4

6 de març

8 de març

Comentari:

Periodista convidat 1

 

Tutories individuals

Lliurament previ 2: dimarts 7 de març

13 de març

15 de març

Comentari:

Periodista convidat 2

 

Presentació d’exemples 5

Comentari del 2n lliurament previ

 

Lliurament 2: dimecres 22 de març

     

 

Avaluació

L’avaluació es basa en tres elements:

a) Participació i preparació en els debats a l’aula. Inclou la lectura prèvia dels textos corresponents i realització d’exercicis puntuals com ara tests i similars. 30% de la nota final.

b) Elaboració d’exercicis curts, comuns a tots els estudiants, proposades pel professor. 10% de la nota final.

c) Redacció de dos textos interpretatius, un dels quals serà un reportatge extens, preferentment de tipus mostratiu (v. més avall). Queden explícitament exclosos els gèneres informatius i argumentatius així com les entrevistes en format pregunta-resposta. 60% de la nota final.

Els textos han de ser inèdits i haver estat escrits expressament per a aquesta assignatura. Si no es compleixen aquestes condicions, es consideraran no aptes. Un cop avaluats, cada estudiant té plena llibertat per fer-ne difusió.

En l’avaluació dels textos es tindrà en compte tant el procés d’elaboració com el resultat. Es valoraran els punts següents:

 • Interès periodístic i actualitat del tema tractat: es reconeixeran positivament els enfocaments que puguin convertir un tema concret, per específic que sigui, en atractiu per a una audiència àmplia. Es tindran en compte els vincles dels temes escollits amb l’actualitat.
 • Fonts utilitzades: es valorarà el nombre i la varietat de fonts, la dificultat per accedir-hi i la presència en els escenaris del relat.
 • Complexitat del procés de recerca d’informació. Un text elaborat a partir de parlar amb diferents fonts (especialment protagonistes i testimonis) i/o de traslladar-se a diferents escenaris tindrà més valor que un altre, producte de la simple presència i observació en una localització oberta a tothom o d’una única conversa amb una persona d’interès. 
 • Tipus de reportatge: per norma general, es valoraran més els reportatges de tipus mostratiu (ensenyen un problema/tema a partir d’una història) que els de tipus explicatiu (basats en anàlisi, síntesi, dades i aportacions d’experts).
 • Forma del reportatge: es valorarà la titulació, l’estructura i la qualitat periodística i literària del text. Es tindrà en compte un ús de recursos adequats a les circumstàncies del tema. Es reconeixerà molt especialment el seguiment de les següents regles, extretes del llibre d’estil del diari El Mundo:
  • Mostrar persones fent coses.
  • Deixar que les persones parlin.
  • No deixar que la història perdi ritme.
  • Escriure econòmicament.

 

Si no s’aprova en la primera convocatòria es pot optar a la recuperació sempre que s’hagi presentat en el període corresponent un mínim del 50% dels textos sol·licitats i assistit a un mínim del 60% de les sessions. Per a la recuperació, caldrà acordar amb el professor quins treballs cal presentar de nou i quins son els requisits mínims per aprovar.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Casals, María Jesús (2005). Periodismo y sentido de la realidad. Madrid: Fragua.

Chiappe, Doménico (2010). Tan real como la ficción. Herramientas narrativas en periodismo. Barcelona: Laertes.

Echevarría Llombart, Begoña (2011). El reportaje periodístico. Una radiografía de la realidad. Cómo y por qué redactarlo. Zamora: Comunicación Social ediciones y publicaciones.

Herrscher, Roberto (2012). Periodismo narrativo. Cómo contar la realidad con las armas de la literatura. Barcelona: Publicacions i edicions Universitat de Barcelona.

Bibliografia complementària

Bezunartea, Ofa (1998). 21 lecciones de reporterismo. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

Cantavella, Juan y Serrano, José Francisco (Coords.) (2004). Redacción para periodistas: informar e interpretar. Barcelona: Ariel.

Carrión, Jorge (2012). Mejor que ficción. Crónicas ejemplares. Barcelona: Anagrama.

Casasús, Josep Maria (1986). Lliçons de periodisme en Josep Pla. Barcelona: Destino.

De Rosendo Klecker, Belén (2010). El perfil periodístico. Claves para caracterizar personas en prensa. Madrid: Técnos.

Grijelmo, Àlex (1997 / 2008). El estilo del periodista. 16 edició. Madrid: Taurus.

Aquesta bibliografia es completa amb relacions de textos periodístics recollits a l’Aula Global de l’assignatura.


Curs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21365 - Taller de Reportatge i d'Escriptura Periodística


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21365 - Taller de Reportatge i d'Escriptura Periodística
Àmbit:
---
Crèdits:
8.0
Curs:
717 - Grau en Periodisme: 4
425 - Grau en Periodisme: 3
425 - Grau en Periodisme: 4
717 - Grau en Periodisme: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Professorat:
Carles Singla Casellas
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Als primers cursos del Grau en Periodisme a la UPF, es treballen els diferents gèneres del periodisme escrit en les assignatures dedicades, respectivament, als informatius, interpretatius i argumentatius. En els restants cursos, no hi ha matèries que tractin específicament la redacció periodística, però aquesta s’exercita en algunes altres com el Taller Integrat de Periodisme o les dedicades a especialitzacions temàtiques.

Arribats al tram final de la carrera, el Taller de Reportatge i Escriptura Periodística proposa aprofundir el treball en periodisme escrit en base a l’anàlisi de models i al treball individual. En aquest, es combinaran exercicis que responen a encàrrecs concrets amb d’altres en els quals s’obre la possibilitat de triar temes i gèneres, dintre del bloc dels interpretatius. Així, cadascú podrà definir el seu pla personal de treball que serà validat pel professor i compartit amb la resta del grup.

Competències associades

Generals

Instrumentals

 • Comprendre i interpretar de manera pertinent i raonada textos escrits de nivell i caràcter acadèmics.
 • Ser capaç de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya, tant amb audiències expertes com inexpertes.
 • Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions imprescindibles per a l’activitat acadèmica ordinària

 

Personals

 • Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques assignades i negociant opinions discrepants, fins arribar a posicions de consens.
 • Desenvolupar la capacitat de raonament autònom i amb distància crítica en temes o qüestions controvertides.
 • Tenir consolidats hàbits d’autodisciplina, autoexigència i rigor en la realització del treball acadèmic, així com l’organització i la correcta temporalització.

Sistèmiques

 • Haver desenvolupat el sentit de la curiositat així com el desig de saber allò ignorat, imprescindibles en tot procés formatiu i en tota activitat professional amb projecció.
 • Ser capaç d’aplicar i adaptar els coneixements adquirits en contextos i situacions noves amb flexibilitat i creativitat.

 

Específiques del Grau

 • Coneixement de l’ètica i la deontologia professional del periodisme així com de l’ordenament jurídic de la informació.
 • Coneixement dels principals debats i esdeveniments mediàtics.
 • Capacitat i habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies de manera oral i escrita.
 • Capacitat per llegir i analitzar textos i documents especialitzats de qualsevol tema rellevant.
 • Capacitat i habilitat per comunicar en el llenguatge propi de cadascun dels mitjans de comunicació.
 • Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques informatives i comunicatives.
 • Capacitat i habilitat per utilitzar els sistemes i recursos informàtics i les seves aplicacions interactives.
 • Capacitat i habilitat per buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font o document (escrit, sonor, visual, etc.) d’utilitat per a l’elaboració i processament d’informació.
 • Capacitat i habilitat per recuperar, organitzar, analitzar i processar informació i comunicació amb la finalitat de ser difosa, servida o tractada.

 

Específiques de l’assignatura

 • Coneixement profund de les característiques del gènere reportatge, especialment en la seva aplicació als mitjans escrits.
 • Coneixement de la tradició de reporterisme escrit catalana, espanyola i occidental.
 • Capacitat i habilitat per a la producció de textos del gènere reportatge –així com d’altres gèneres interpretatius– amb alt nivell de qualitat.

Resultats de l'aprenentatge

Coneixement de la producció de destacats autors i autores de cròniques i reportatges periodístics des de la dècada de 1880 i fins als nostres dies.

Domini dels recursos per a l'elaboració de textos periodístics interpretatius (cròniques, reportatges, entrevistes i retrats).

Producció de textos periodístics de llarg format dels gèneres esmentats, completament enllestits i aptes per a la seva publicació en mitjans impresos o digitals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

 

Prerequisits

No n'hi ha.

Continguts

1. La tradició reporterística a Catalunya, Espanya i el món occidental.

2. Precursors, evolució i models actuals del reportatge.

3. Tècniques avançades de reporterisme.

4. Elaboració de reportatges i altres gèneres periodístics en format escrit.

Metodologia docent

L’assignatura té un valor de 8 crèdits ECTS que equivalen a 200 hores de dedicació per part de l’estudiant.

Sessions grupals presencials

 • Anàlisi i comentari de textos: a través de l’Aula Global es proposaran cada setmana diverses lectures i es donaran pautes per preparar la classe.
 • Tests de control sobre els textos llegits.
 • Explicació de pautes per a l’elaboració de reportatges i altres textos interpretatius.
 • Posada en comú del desenvolupament dels respectius plans de treball.
 • Comentari de les pràctiques.
 • Aportació d’exemples de reportatges i altres textos interpretatius.

És convenient, però no imprescindible, assistir a classe amb un ordinador portàtil.

Tutoria individual

Es realitzaran diverses tutories individuals amb cada estudiant per comentar el seu pla de treball i els textos que en resultin. Les tutories es faran de forma presencial, a l’aula i en horari de classe, o bé a través de videotrucada, en un horari acordat individualment entre estudiant i professor. No es donaran indicacions sobre els textos per correu electrònic.

Fora de l’aula

Treball per avançar en el pla de treball personal i elaboració d’exercicis curts.

Pla de treball

Cada estudiant haurà de preparar per al dimecres 18 de gener (2a setmana de classe) un pla de treball amb els dos textos interpretatius extensos (reportatges o altres) que seran l’element principal de l’avaluació. La proposta es validarà conjuntament amb el professor, que en tutelarà el desenvolupament. Al llarg de l’assignatura, cada estudiant compartirà el seu progrés amb la resta del grup.

Per a cada text proposat, el pla de treball ha de detallar el següent:

 • Gènere
 • Tema
 • Síntesi del contingut / enfocament
 • Fonts a utilitzar
 • Presència en activitats o llocs
 • Data de lliurament

 

Lliurament previ

Per cada text cal efectuar un lliurament previ, 10 dies abans del lliurament definitiu, que ha d’incloure:

 • Un mínim de 20 línies de text redactat. Pot ser principi, final o una part intermèdia del treball
 • Esquema de tasques efectuades fins al moment i pendents (visites a institucions o indrets, participació en activitats, recerca documental, entrevistes, etc.)
 • Esquema del desenvolupament del text complet.

 

Els lliuraments previs es comentaran en el transcurs de les sessions de classe o bé en les tutories individuals. La manca d’entrega del lliurament previ penalitzarà un 20% la qualificació del treball.

Lliurament dels textos finalitzats

El primer text s’ha de lliurar no més tard del diumenge 12 de febrer (data límit per al lliurament previ: dilluns 30 de gener). El segon s’ha de lliurar el dimecres 22 de març o abans (lliurament previ: dimarts 7 de març).

Els textos han de ser creacions originals per a aquesta assignatura. No s’acceptaran treballs produïts en el marc del “Taller Integrat de Periodisme” ni de qualsevol altra matèria.

Cadascun dels textos llargs ha de tenir una extensió entre 1.800 i 2.800 paraules. La suma dels dos no ha de superar les 5.000 paraules.

El plagi o la inclusió conscient de falsedat en els textos comportarà automàticament que la pràctica quedi suspesa i, si és el cas, l’estudiant haurà de fer front a les conseqüències de l’aplicació de la normativa de la UPF.

8. Programació d’activitats

DILLUNS

DIMECRES

9 de gener

11 de gener

Presentació de l’assignatura.

Comentari:

Gay Talese – Sinatra está resfriado

Treball curt 1: Perfil

Teoria: Crònica i reportatge. Possibilitats i tria d’idees

Comentari del treball curt 1

16 de gener

18 de gener

Comentari:

J.M. Planes – Fragments de Gàngsters de Barcelona i de Nits de Barcelona

Andreu A. Artís (“Sempronio”) – Reportatges a Mirador

Treball curt 2: Crònica nit

Teoria: Punt de vista i titular

Comentari del treball curt 2

23 de gener

25 de gener

Comentari:

Ryszard Kapuściński – Fragments de El Imperio i Ébano

Treball curt 3: Crònica de viatge

Teoria: Principis i finals

Comentari del treball curt 3

30 de gener

1 de febrer

Comentari:

Montserrat Roig – Textos a Serra d’Or i fragments d’Els catalans als camps nazis Lliurament previ 1

Teoria: Seqüenciar i descriure

Comentari del lliurament previ 1

 

 

6 de febrer

8 de febrer

Comentari:

Nellie Bly – Fragments de 10 días en un manicomio i La vuelta al mundo en 72 días

Alma Guillermoprieto – El violento paisaje de las maras

Teoria: Perfil

Presentació d’exemples 1

Comentari del lliurament previ 2

Lliurament 1: diumenge 12 de febrer

13 de febrer

15 de febrer

Comentari:

Svetlana Alexèievitx – Fragments de La pregària de Txernòbil i altres.

 

Presentació d’exemples 2

Comentari del primer lliurament 1

20 de febrer

22 de febrer

Comentari:

José Alejandro Castaño – La cárcel del amor. Gabriela Wiener – Dame el tuyo, toma el mío. Salvador Alsius – De qui és aquest culet?

Treball curt 4: Relat de veus

Presentació d’exemples 3

Comentari del primer lliurament 2

 

27 de febrer

1 de març

Comentari:

Gunter Wallraff – Fragments de Cap de turc. Empar Moliner – En Barcelona con chilaba

Presentació d’exemples 4

Comentari del treball curt 4

6 de març

8 de març

Comentari:

Periodista convidat 1

 

Tutories individuals

Lliurament previ 2: dimarts 7 de març

13 de març

15 de març

Comentari:

Periodista convidat 2

 

Presentació d’exemples 5

Comentari del 2n lliurament previ

 

Lliurament 2: dimecres 22 de març

     

 

Avaluació

L’avaluació es basa en tres elements:

a) Participació i preparació en els debats a l’aula. Inclou la lectura prèvia dels textos corresponents i realització d’exercicis puntuals com ara tests i similars. 30% de la nota final.

b) Elaboració d’exercicis curts, comuns a tots els estudiants, proposades pel professor. 10% de la nota final.

c) Redacció de dos textos interpretatius, un dels quals serà un reportatge extens, preferentment de tipus mostratiu (v. més avall). Queden explícitament exclosos els gèneres informatius i argumentatius així com les entrevistes en format pregunta-resposta. 60% de la nota final.

Els textos han de ser inèdits i haver estat escrits expressament per a aquesta assignatura. Si no es compleixen aquestes condicions, es consideraran no aptes. Un cop avaluats, cada estudiant té plena llibertat per fer-ne difusió.

En l’avaluació dels textos es tindrà en compte tant el procés d’elaboració com el resultat. Es valoraran els punts següents:

 • Interès periodístic i actualitat del tema tractat: es reconeixeran positivament els enfocaments que puguin convertir un tema concret, per específic que sigui, en atractiu per a una audiència àmplia. Es tindran en compte els vincles dels temes escollits amb l’actualitat.
 • Fonts utilitzades: es valorarà el nombre i la varietat de fonts, la dificultat per accedir-hi i la presència en els escenaris del relat.
 • Complexitat del procés de recerca d’informació. Un text elaborat a partir de parlar amb diferents fonts (especialment protagonistes i testimonis) i/o de traslladar-se a diferents escenaris tindrà més valor que un altre, producte de la simple presència i observació en una localització oberta a tothom o d’una única conversa amb una persona d’interès. 
 • Tipus de reportatge: per norma general, es valoraran més els reportatges de tipus mostratiu (ensenyen un problema/tema a partir d’una història) que els de tipus explicatiu (basats en anàlisi, síntesi, dades i aportacions d’experts).
 • Forma del reportatge: es valorarà la titulació, l’estructura i la qualitat periodística i literària del text. Es tindrà en compte un ús de recursos adequats a les circumstàncies del tema. Es reconeixerà molt especialment el seguiment de les següents regles, extretes del llibre d’estil del diari El Mundo:
  • Mostrar persones fent coses.
  • Deixar que les persones parlin.
  • No deixar que la història perdi ritme.
  • Escriure econòmicament.

 

Si no s’aprova en la primera convocatòria es pot optar a la recuperació sempre que s’hagi presentat en el període corresponent un mínim del 50% dels textos sol·licitats i assistit a un mínim del 60% de les sessions. Per a la recuperació, caldrà acordar amb el professor quins treballs cal presentar de nou i quins son els requisits mínims per aprovar.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Casals, María Jesús (2005). Periodismo y sentido de la realidad. Madrid: Fragua.

Chiappe, Doménico (2010). Tan real como la ficción. Herramientas narrativas en periodismo. Barcelona: Laertes.

Echevarría Llombart, Begoña (2011). El reportaje periodístico. Una radiografía de la realidad. Cómo y por qué redactarlo. Zamora: Comunicación Social ediciones y publicaciones.

Herrscher, Roberto (2012). Periodismo narrativo. Cómo contar la realidad con las armas de la literatura. Barcelona: Publicacions i edicions Universitat de Barcelona.

Bibliografia complementària

Bezunartea, Ofa (1998). 21 lecciones de reporterismo. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

Cantavella, Juan y Serrano, José Francisco (Coords.) (2004). Redacción para periodistas: informar e interpretar. Barcelona: Ariel.

Carrión, Jorge (2012). Mejor que ficción. Crónicas ejemplares. Barcelona: Anagrama.

Casasús, Josep Maria (1986). Lliçons de periodisme en Josep Pla. Barcelona: Destino.

De Rosendo Klecker, Belén (2010). El perfil periodístico. Claves para caracterizar personas en prensa. Madrid: Técnos.

Grijelmo, Àlex (1997 / 2008). El estilo del periodista. 16 edició. Madrid: Taurus.

Aquesta bibliografia es completa amb relacions de textos periodístics recollits a l’Aula Global de l’assignatura.