Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21332 - Deontologia Periodística


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21332 - Deontologia Periodística
Crèdits:
4.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Javier Ramon Vegas
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Deontologia Periodística és una assignatura de reflexió i anàlisi crítica de la funció que exerceixen els mitjans de comunicació des d'una perspectiva de l'ètica professional. Partint de la premissa que el periodisme té una missió de responsabilitat i de servei públic cap a la societat, l'assignatura permetrà descobrir què és la deontologia; quines diferències s'estableixen entre ètica i moral; quins són els principis fonamentals de la deontologia professional (veritat, justícia, llibertat i responsabilitat); quina és la diferència entre l'autoregulació i la regulació; i quines eines de retiment de comptes tenen a l'abast els periodistes i els ciutadans per monitoritzar i vetllar per la qualitat de la informació, entre moltes altres qüestions. I tot això en l'era de la desinformació i les fake news. Veurem com des de la deontologia s'hi pot fer front.

Al llarg de les sessions, l'alumnat aprendrà a examinar críticament un gran ventall de casos nacionals i internacionals en tot tipus de suports (premsa escrita, digital, televisió, ràdio i xarxes socials). Durant el procés d'aprenentatge, els estudiants també podran avaluar i debatre a fons sobre diferents casos reflectits en productes audiovisuals documentals i de ficció, entre ells Spotlight, The Newsroom, Project Censored, The War You Don't See o Shattered Glass. Així mateix, també examinaran la seva pròpia pràctica al Diari de Barcelona (https://www.diaridebarcelona.cat), reflexionant sobre l'adequació dels seus continguts als criteris del periodisme responsable i de qualitat. Es tracta d'una assignatura que vincula molts dels coneixements teòrics adquirits durant el grau amb la reflexió de l'exercici pràctic de la professió just abans que els estudiants iniciïn el pràcticum obligatori en els mitjans. Una matèria clarament reflexiva que permetrà als estudiants madurar una consciència crítica gens superficial sobre la funció dels mèdia.

Competències associades

Competències transversals:

 • Obtenir la capacitat de recerca, anàlisi i síntesi de la informació.
 • Ser capaç d'aprendre a aprendre.
 • Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies posicions, així com defensar-les públicament.
 • Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques assignades i negociant opinions discrepants, fins arribar a posicions de consens.
 • Actuar en llibertat i coresponsabilitat, assumint referents ètics, valors i principis consistents.
 • Potenciar la capacitat crítica necessària per a reflexionar sobre el que es fa, per a generar noves accions i donar sentit a les pròpies accions.
 • Crear pensament creatiu.

Competències específiques:

 • Comprendre els principis fonamentals de la deontologia periodística i conèixer en profunditat les diferents qüestions i ítems que s'integren en cadascun d'aquests principis.
 • Conèixer els recursos i eines de retiment de comptes (media accountability instruments) tradicionals i innovadores. Aprendre a utilitzar diferents recursos de monitorització i seguiment de l'ètica, la qualitat informativa i la lluita contra la desinformació als mitjans de comunicació.
 • Habilitat per avaluar críticament casos nacionals i internacionals, en multitud de plataformes. Conèixer com evitar els errors i disfuncions més comunes, tant pel que fa al tractament informatiu com pel que respecta als comportaments professionals.
 • Capacitat per a identificar i analitzar críticament des de la perspectiva ètica nous casos d'actualitat que sorgeixin durant el decurs de l'assignatura.
 • Capacitat per reflexionar críticament, des de l'òptica de l'ètica professional, sobre el propi treball periodístic realitzat al Diari de Barcelona.
 • Capacitat de dissenyar un projecte de reportatge periodístic sobre un tema de rellevància, actualitat i interès públic, que des de la seva concepció tingui en compte la perspectiva ètica i l’impacte social esperat.
 • Introduir i fomentar la perspectiva de gènere en l'àmbit de la deontologia professional.

Resultats de l'aprenentatge

Amb la realització del curs, els estudiants adquiriran les competències transversals i específiques mencionades anteriorment, amb l'objectiu final que puguin exercir professionalment d'acord amb els principis deontològics. En particular, els alumnes tindran al seu abast el coneixement i les eines per monitoritzar i avaluar críticament, i des de l'òptica de l'ètica periodística i la qualitat informativa, un gran ventall de continguts de múltiples contextos periodístics. El coneixement adquirit serà de gran utilitat per a la seva aplicació a la pràctica professional, per a futures assignatures i treballs acadèmics (Treball Final de Grau, tesina de màster o tesi doctoral); i tasques de recerca en organitzacions públiques i privades.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’assignatura Deontologia Periodística s’alinea específicament amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) plantejats en el marc de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible:

 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

Prerequisits

No es requereixen coneixements especialitzats sobre la deontologia periodística i els diferents mecanismes de retiment de comptes dels mitjans de comunicació que s'examinaran al curs. Els estudiants aprendran les seves característiques i aplicació pràctica al llarg de l'assignatura. Només cal tenir curiositat i motivació per estudiar els fenòmens comunicatius i el periodisme en particular, en les seves diverses manifestacions i formats, des del punt de vista de l'ètica i la qualitat informativa. La docència s'impartirà en català, però també es treballarà amb eines i materials escrits i audiovisuals en castellà i anglès.

Continguts

Setmana 1. Deontologia periodística en l'era digital: principis ètics i recomanacions per a una cobertura responsable (I)

Introducció a la deontologia periodística

 • Què és la deontologia periodística? L'ètica i la qualitat informativa en un context mediàtic complex i en transformació. Introducció als quatre principis fonamentals de la deontologia (veritat, llibertat, justícia i responsabilitat) i als instruments de retiment de comptes de la informació periodística.
 • Presentació de la dinàmica del curs, les activitats i l'avaluació de l'assignatura.

Principi deontològic de veritat

Presentació, activitats i debat de casos:

 • Cura i rigor: Conjectures, especulacions i rumors; Elecció, cita i credibilitat de les fonts; Fabricació de la realitat i desinformació; Contextualització i aprofundiment de la informació; Rectificacions
 • Neutralitat valorativa: Separació d'informació i opinió; Selecció de les notícies i criteris d'inclusió
 • Procediments discursius: Procediments enganyosos en l'obtenció de la informació; Titulació i estructures textuals; Selecció, manipulació i ordenació d'imatges i so; Clickbaiting i sensacionalisme: fixació en les mètriques i 'tablodització' de les notícies. 

Setmana 2. Deontologia periodística en l'era digital: principis ètics i recomanacions per a una cobertura responsable (II)

Principi deontològic de llibertat

Presentació, activitats i debat de casos:

 • Condicionaments externs: Control del poder polític, servituds comercials i altres formes de control.
 • Conflictes d'interessos: Interessos empresarials i interessos particulars dels periodistes.

Principi deontològic de justícia

Presentació, activitats i debat de casos:

 • Tractament de grups socials desfavorits: Sexisme, racisme i xenofòbia, homofòbia i transfòbia, persones grans, malalties mentals, persones amb discapacitat
 • Presumpció d'innocència: Detinguts i sospitosos; Tractament de vistes judicials; Víctimes de delictes i persones condemnades judicialment

Setmana 3. Deontologia periodística en l'era digital: principis ètics i recomanacions per a una cobertura responsable (III)

Principi deontològic de responsabilitat

Presentació, activitats i debat de casos:

 • Primacia de la vida i de la seguretat de les persones
 • Privadesa: Invasió de la intimitat, protecció dels menors, dret a la pròpia imatge, dolor i sofriment, suïcidi
 • Matèries d'especial sensibilitat social: Incitació a la violència i a altres conductes antisocials; violència de gènere; mal gust; respecte a creences; alarmisme

Tutories per a la preparació dels Treballs Finals d’Assignatura (TFA)

 • Assignació dels casos als diferents equips de treball.
 • Recursos i eines per a començar a treballar en els projectes. 

Setmana 4. Seminari sobre el principi de veritat

 • Presentació de projectes de fact-checking: plataformes i metodologies de treball
 • Eines i recursos per a la verificació de text, imatge, vídeo, geolocalització i anàlisi de xarxes socials
 • Realització d'activitats en grup: verificació de dades (fact-checking)

Setmana 5. Seminari sobre el principi de llibertat

 • Realització d'activitats en grup. Treball amb el documental The War You Don't See (John Pilger)

Setmana 6. Tutories per a la preparació dels Treballs Finals d'Assignatura (TFA)

 • Supervisió dels projectes i resolució de dubtes de forma grupal.

Setmana 7. Seminari sobre el principi de justícia

 • Realització d'activitats en grup. Anàlisi de casos sobre el tractament de grups socials desfavorits

Setmana 8. Seminari sobre el principi de responsabilitat

 • Realització d'activitats en grup. Anàlisi de casos sobre el tractament periodístic en situacions de dolor i aflicció

Setmana 9. Seminari sobre els quatre principis deontològics

 • Realització d'activitats en grup: reflexió i producció periodística al voltant dels quatre principis deontològics (veritat, justícia, llibertat i responsabilitat)

Setmana 10. Presentació dels Treballs Finals d'Assignatura (TFA) i conclusió del curs

Metodologia docent

Seguint la línia del projecte EDvolució, l’assignatura incorpora metodologies actives i participatives que situen a l’estudiant al centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. L’aprenentatge de l’assignatura, que combina teoria i pràctica, s’organitzarà a partir de:

 • Classes presencials que combinaran l'explicació dels quatre principis fonamentals de la deontologia periodística (veritat, justícia, llibertat i responsabilitat) amb la realització d'activitats i debat de casos nacionals i internacionals sobre aquests principis. En cada sessió s'aportaran recursos i recomanacions per a un tractament responsable de la informació. Aquestes sessions (Setmanes 1, 2 i 3) seran impartides pel professor Xavier Ramon.
 • Sessions de seminari presencials en grups reduïts en què, a partir de la realització de pràctiques, s'analitza la tasca periodística en contrast amb les prescripcions deontològiques. Aquestes sessions (Setmanes 4 a 9) seran impartides pels professors Andrés González-Nandín (Grups 101A i 101B) i Marcel Mauri (Grups 102A i 102B). El calendari de les sessions per grups estarà disponible a l'Aula Global.
 • Sessió de presentació del Treball Final d'Assignatura (Setmana 10).
 • Autoaprenentatge fora de l'aula a partir de les lectures i materials complementaris (presentacions PowerPoint i altres recursos docents).
 • Tutories amb els professors. Es destinaran a millorar l'aprofitament de les sessions, a guiar l'estudiant i a monitoritzar el seu progrés en la realització de l'assignatura i del treball que cal presentar com a TFA.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura té dues parts:

 • En primer lloc, cal seguir l'assignatura a través de les sessions presencials i materials docents i realitzar les activitats i pràctiques proposades, que representen el 70% de la nota final. Cal assistir a un mínim de 80% de les sessions per completar aquesta part de l’assignatura. Es valorarà tant el resultat final de les pràctiques com l'actitud demostrada per cada estudiant.
 • En segon lloc, durant el curs, cada grup de cinc alumnes ha de preparar un projecte de reportatge periodístic sobre un tema de rellevància, actualitat i interès públic (30% de la nota). L’objectiu d’aquesta activitat és que aplicant els coneixements sobre deontologia periodística apresos durant les classes i les tutories, l’alumnat aprengui a dissenyar un reportatge que des de la seva concepció tingui en compte la perspectiva ètica i l’impacte social esperat. El Treball Final d’Assignatura (TFA) serà presentat i avaluat públicament en la darrera sessió. Les especificacions del treball es detallaran a l’Aula Global.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Alsius, Salvador (Ed.). 2010. The Ethical Values of Journalists. Field research among media professionals in Catalonia. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Christians, Clifford G.; Fackler, Mark; Brittain Richardson, Kathy; Kreshel, Peggy. 2020. Media Ethics Cases and Moral Reasoning. 11th edition. New York: Routledge.

Frost, Chris. 2011. Journalism Ethics and Regulation. 3rd ed. London: Longman.

Mauri-Ríos, Marcel; Ramon, Xavier; Rodríguez-Martínez, Ruth. 2020. Cobertura mediática de la crisis de la Covid-19: recomendaciones y propuestas de actuación en el ámbito de la autorregulación. El Profesional de la información, 29(6), e290622. https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.22

Moreno-Gil, Victoria; Ramon, Xavier; Rodríguez-Martínez, Ruth. 2021. Fact-Checking Interventions as Counteroffensives to Disinformation Growth. Standards, Values, and Practices in Latin America and Spain. Media and Communication, 9(1), 251-263. https://doi.org/10.17645/mac.v9i1.3443

Patching, Roger, and Martin Hirst. 2022. Journalism Ethics at the Crossroads. Democracy, Fake News, and the News Crisis. Abingdon: Routledge.

Price, Lada Trifonova; Sanders, Karen; Wyatt, Wendy N. 2022. The Routledge Companion to Journalism Ethics. London: Routledge.

Usher, Nikki. 2014. Immediacy. To what end?. Dins: Making News at The New York Times (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2014), 125-149.


Bibliografia complementaria

Alsius, Salvador. 1998. Ètica i periodisme. Barcelona: Pòrtic.

Alsius, Salvador. 1998. Ètica i periodisme. Barcelona: Pòrtic.

Fengler, Susanne, Tobias Eberwein, and Matthias Karmasin, eds. 2022. The Global Handbook of Media Accountability. Abingdon: Routledge.

Fenton, Natalie. 2019. (Dis)Trust. Journalism, 20(1), 36-39. https://doi.org/10.1177/1464884918807068

Ferruci, Patrick. 2020. It is in the numbers: How market orientation impacts journalists’ use of news metrics. Journalism, 21(2), 244-261. https://doi.org/10.1177/1464884918807056

Kovach, Bill; Rosenstiel, Tom. 2014. The Elements of journalism: what newspeople should know and the public should expect. 3rd ed. New York: Three Rivers Press.

Mauri, Marcel; Ramon, Xavier. 2015. Nuevos sistemas de rendición de cuentas de la información periodística. Una exploración del escenario online español. El profesional de la información, 24(4), 380-389. https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/37163

Nilsson, Maria. 2020. An Ethics of (not) Showing: Citizen Witnessing, Journalism and Visualizations of a Terror Attack. Journalism Practice, 14(3), 259-276. https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1623708

Ramon, Xavier. 2017. Ética y periodismo deportivo: disfunciones deontológicas y recomendaciones para una cobertura responsable. En: Rojas-Torrijos, José Luis (Ed.). Periodismo Deportivo de Manual. Valencia: Tirant Lo Blanch, 233-254.

Ramon, Xavier; Mauri-Ríos, Marcel. 2020. Participación de la audiencia en la rendición de cuentas de los medios de comunicación: instrumentos de accountability y su percepción por parte de los ciudadanos españoles. RAEIC, Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, 7(13), 50–76. https://doi.org/10.24137/raeic.7.13.3

Sambrook, Richard. 2016. Taking the Bait: The Quest for Instant Gratification Online Is Seriously Compromising News Reporting. Index on Censorship, 46(1), 16-17. https://doi.org/10.1177/0306422017703588

Singer, Jane B. 2021. Border Patrol: The Rise and Role of Fact-Checkers and Their Challenge to Journalists’ Normative Boundaries. Journalism, 22(8), 1929-1946. https://doi.org/10.1177/1464884920933137

Usher, Nikki. 2021. News for the Rich, White, and Blue. How Place and Power Distort American Journalism. New York: Columbia University Press.

Ventura Pocino, Patrícia. 2021. Algoritmes a les redaccions: reptes i recomanacions per dotar la intel·ligència artificial dels valors ètics del periodisme. Barcelona: Consell de la Informació de Catalunya. https://fcic.periodistes.cat/wp-content/uploads/2022/02/algorismes_a_les_redaccions_CAT_.pdf


Codis deontològics

Reculls de codis deontològics


Altres recursos didàctics


Curs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21332 - Deontologia Periodística


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21332 - Deontologia Periodística
Crèdits:
4.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Javier Ramon Vegas
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Deontologia Periodística és una assignatura de reflexió i anàlisi crítica de la funció que exerceixen els mitjans de comunicació des d'una perspectiva de l'ètica professional. Partint de la premissa que el periodisme té una missió de responsabilitat i de servei públic cap a la societat, l'assignatura permetrà descobrir què és la deontologia; quines diferències s'estableixen entre ètica i moral; quins són els principis fonamentals de la deontologia professional (veritat, justícia, llibertat i responsabilitat); quina és la diferència entre l'autoregulació i la regulació; i quines eines de retiment de comptes tenen a l'abast els periodistes i els ciutadans per monitoritzar i vetllar per la qualitat de la informació, entre moltes altres qüestions. I tot això en l'era de la desinformació i les fake news. Veurem com des de la deontologia s'hi pot fer front.

Al llarg de les sessions, l'alumnat aprendrà a examinar críticament un gran ventall de casos nacionals i internacionals en tot tipus de suports (premsa escrita, digital, televisió, ràdio i xarxes socials). Durant el procés d'aprenentatge, els estudiants també podran avaluar i debatre a fons sobre diferents casos reflectits en productes audiovisuals documentals i de ficció, entre ells Spotlight, The Newsroom, Project Censored, The War You Don't See o Shattered Glass. Així mateix, també examinaran la seva pròpia pràctica al Diari de Barcelona (https://www.diaridebarcelona.cat), reflexionant sobre l'adequació dels seus continguts als criteris del periodisme responsable i de qualitat. Es tracta d'una assignatura que vincula molts dels coneixements teòrics adquirits durant el grau amb la reflexió de l'exercici pràctic de la professió just abans que els estudiants iniciïn el pràcticum obligatori en els mitjans. Una matèria clarament reflexiva que permetrà als estudiants madurar una consciència crítica gens superficial sobre la funció dels mèdia.

Competències associades

Competències transversals:

 • Obtenir la capacitat de recerca, anàlisi i síntesi de la informació.
 • Ser capaç d'aprendre a aprendre.
 • Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies posicions, així com defensar-les públicament.
 • Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques assignades i negociant opinions discrepants, fins arribar a posicions de consens.
 • Actuar en llibertat i coresponsabilitat, assumint referents ètics, valors i principis consistents.
 • Potenciar la capacitat crítica necessària per a reflexionar sobre el que es fa, per a generar noves accions i donar sentit a les pròpies accions.
 • Crear pensament creatiu.

Competències específiques:

 • Comprendre els principis fonamentals de la deontologia periodística i conèixer en profunditat les diferents qüestions i ítems que s'integren en cadascun d'aquests principis.
 • Conèixer els recursos i eines de retiment de comptes (media accountability instruments) tradicionals i innovadores. Aprendre a utilitzar diferents recursos de monitorització i seguiment de l'ètica, la qualitat informativa i la lluita contra la desinformació als mitjans de comunicació.
 • Habilitat per avaluar críticament casos nacionals i internacionals, en multitud de plataformes. Conèixer com evitar els errors i disfuncions més comunes, tant pel que fa al tractament informatiu com pel que respecta als comportaments professionals.
 • Capacitat per a identificar i analitzar críticament des de la perspectiva ètica nous casos d'actualitat que sorgeixin durant el decurs de l'assignatura.
 • Capacitat per reflexionar críticament, des de l'òptica de l'ètica professional, sobre el propi treball periodístic realitzat al Diari de Barcelona.
 • Capacitat de dissenyar un projecte de reportatge periodístic sobre un tema de rellevància, actualitat i interès públic, que des de la seva concepció tingui en compte la perspectiva ètica i l’impacte social esperat.
 • Introduir i fomentar la perspectiva de gènere en l'àmbit de la deontologia professional.

Resultats de l'aprenentatge

Amb la realització del curs, els estudiants adquiriran les competències transversals i específiques mencionades anteriorment, amb l'objectiu final que puguin exercir professionalment d'acord amb els principis deontològics. En particular, els alumnes tindran al seu abast el coneixement i les eines per monitoritzar i avaluar críticament, i des de l'òptica de l'ètica periodística i la qualitat informativa, un gran ventall de continguts de múltiples contextos periodístics. El coneixement adquirit serà de gran utilitat per a la seva aplicació a la pràctica professional, per a futures assignatures i treballs acadèmics (Treball Final de Grau, tesina de màster o tesi doctoral); i tasques de recerca en organitzacions públiques i privades.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’assignatura Deontologia Periodística s’alinea específicament amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) plantejats en el marc de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible:

 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

Prerequisits

No es requereixen coneixements especialitzats sobre la deontologia periodística i els diferents mecanismes de retiment de comptes dels mitjans de comunicació que s'examinaran al curs. Els estudiants aprendran les seves característiques i aplicació pràctica al llarg de l'assignatura. Només cal tenir curiositat i motivació per estudiar els fenòmens comunicatius i el periodisme en particular, en les seves diverses manifestacions i formats, des del punt de vista de l'ètica i la qualitat informativa. La docència s'impartirà en català, però també es treballarà amb eines i materials escrits i audiovisuals en castellà i anglès.

Continguts

Setmana 1. Deontologia periodística en l'era digital: principis ètics i recomanacions per a una cobertura responsable (I)

Introducció a la deontologia periodística

 • Què és la deontologia periodística? L'ètica i la qualitat informativa en un context mediàtic complex i en transformació. Introducció als quatre principis fonamentals de la deontologia (veritat, llibertat, justícia i responsabilitat) i als instruments de retiment de comptes de la informació periodística.
 • Presentació de la dinàmica del curs, les activitats i l'avaluació de l'assignatura.

Principi deontològic de veritat

Presentació, activitats i debat de casos:

 • Cura i rigor: Conjectures, especulacions i rumors; Elecció, cita i credibilitat de les fonts; Fabricació de la realitat i desinformació; Contextualització i aprofundiment de la informació; Rectificacions
 • Neutralitat valorativa: Separació d'informació i opinió; Selecció de les notícies i criteris d'inclusió
 • Procediments discursius: Procediments enganyosos en l'obtenció de la informació; Titulació i estructures textuals; Selecció, manipulació i ordenació d'imatges i so; Clickbaiting i sensacionalisme: fixació en les mètriques i 'tablodització' de les notícies. 

Setmana 2. Deontologia periodística en l'era digital: principis ètics i recomanacions per a una cobertura responsable (II)

Principi deontològic de llibertat

Presentació, activitats i debat de casos:

 • Condicionaments externs: Control del poder polític, servituds comercials i altres formes de control.
 • Conflictes d'interessos: Interessos empresarials i interessos particulars dels periodistes.

Principi deontològic de justícia

Presentació, activitats i debat de casos:

 • Tractament de grups socials desfavorits: Sexisme, racisme i xenofòbia, homofòbia i transfòbia, persones grans, malalties mentals, persones amb discapacitat
 • Presumpció d'innocència: Detinguts i sospitosos; Tractament de vistes judicials; Víctimes de delictes i persones condemnades judicialment

Setmana 3. Deontologia periodística en l'era digital: principis ètics i recomanacions per a una cobertura responsable (III)

Principi deontològic de responsabilitat

Presentació, activitats i debat de casos:

 • Primacia de la vida i de la seguretat de les persones
 • Privadesa: Invasió de la intimitat, protecció dels menors, dret a la pròpia imatge, dolor i sofriment, suïcidi
 • Matèries d'especial sensibilitat social: Incitació a la violència i a altres conductes antisocials; violència de gènere; mal gust; respecte a creences; alarmisme

Tutories per a la preparació dels Treballs Finals d’Assignatura (TFA)

 • Assignació dels casos als diferents equips de treball.
 • Recursos i eines per a començar a treballar en els projectes. 

Setmana 4. Seminari sobre el principi de veritat

 • Presentació de projectes de fact-checking: plataformes i metodologies de treball
 • Eines i recursos per a la verificació de text, imatge, vídeo, geolocalització i anàlisi de xarxes socials
 • Realització d'activitats en grup: verificació de dades (fact-checking)

Setmana 5. Seminari sobre el principi de llibertat

 • Realització d'activitats en grup. Treball amb el documental The War You Don't See (John Pilger)

Setmana 6. Tutories per a la preparació dels Treballs Finals d'Assignatura (TFA)

 • Supervisió dels projectes i resolució de dubtes de forma grupal.

Setmana 7. Seminari sobre el principi de justícia

 • Realització d'activitats en grup. Anàlisi de casos sobre el tractament de grups socials desfavorits

Setmana 8. Seminari sobre el principi de responsabilitat

 • Realització d'activitats en grup. Anàlisi de casos sobre el tractament periodístic en situacions de dolor i aflicció

Setmana 9. Seminari sobre els quatre principis deontològics

 • Realització d'activitats en grup: reflexió i producció periodística al voltant dels quatre principis deontològics (veritat, justícia, llibertat i responsabilitat)

Setmana 10. Presentació dels Treballs Finals d'Assignatura (TFA) i conclusió del curs

Metodologia docent

Seguint la línia del projecte EDvolució, l’assignatura incorpora metodologies actives i participatives que situen a l’estudiant al centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. L’aprenentatge de l’assignatura, que combina teoria i pràctica, s’organitzarà a partir de:

 • Classes presencials que combinaran l'explicació dels quatre principis fonamentals de la deontologia periodística (veritat, justícia, llibertat i responsabilitat) amb la realització d'activitats i debat de casos nacionals i internacionals sobre aquests principis. En cada sessió s'aportaran recursos i recomanacions per a un tractament responsable de la informació. Aquestes sessions (Setmanes 1, 2 i 3) seran impartides pel professor Xavier Ramon.
 • Sessions de seminari presencials en grups reduïts en què, a partir de la realització de pràctiques, s'analitza la tasca periodística en contrast amb les prescripcions deontològiques. Aquestes sessions (Setmanes 4 a 9) seran impartides pels professors Andrés González-Nandín (Grups 101A i 101B) i Marcel Mauri (Grups 102A i 102B). El calendari de les sessions per grups estarà disponible a l'Aula Global.
 • Sessió de presentació del Treball Final d'Assignatura (Setmana 10).
 • Autoaprenentatge fora de l'aula a partir de les lectures i materials complementaris (presentacions PowerPoint i altres recursos docents).
 • Tutories amb els professors. Es destinaran a millorar l'aprofitament de les sessions, a guiar l'estudiant i a monitoritzar el seu progrés en la realització de l'assignatura i del treball que cal presentar com a TFA.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura té dues parts:

 • En primer lloc, cal seguir l'assignatura a través de les sessions presencials i materials docents i realitzar les activitats i pràctiques proposades, que representen el 70% de la nota final. Cal assistir a un mínim de 80% de les sessions per completar aquesta part de l’assignatura. Es valorarà tant el resultat final de les pràctiques com l'actitud demostrada per cada estudiant.
 • En segon lloc, durant el curs, cada grup de cinc alumnes ha de preparar un projecte de reportatge periodístic sobre un tema de rellevància, actualitat i interès públic (30% de la nota). L’objectiu d’aquesta activitat és que aplicant els coneixements sobre deontologia periodística apresos durant les classes i les tutories, l’alumnat aprengui a dissenyar un reportatge que des de la seva concepció tingui en compte la perspectiva ètica i l’impacte social esperat. El Treball Final d’Assignatura (TFA) serà presentat i avaluat públicament en la darrera sessió. Les especificacions del treball es detallaran a l’Aula Global.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Alsius, Salvador (Ed.). 2010. The Ethical Values of Journalists. Field research among media professionals in Catalonia. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Christians, Clifford G.; Fackler, Mark; Brittain Richardson, Kathy; Kreshel, Peggy. 2020. Media Ethics Cases and Moral Reasoning. 11th edition. New York: Routledge.

Frost, Chris. 2011. Journalism Ethics and Regulation. 3rd ed. London: Longman.

Mauri-Ríos, Marcel; Ramon, Xavier; Rodríguez-Martínez, Ruth. 2020. Cobertura mediática de la crisis de la Covid-19: recomendaciones y propuestas de actuación en el ámbito de la autorregulación. El Profesional de la información, 29(6), e290622. https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.22

Moreno-Gil, Victoria; Ramon, Xavier; Rodríguez-Martínez, Ruth. 2021. Fact-Checking Interventions as Counteroffensives to Disinformation Growth. Standards, Values, and Practices in Latin America and Spain. Media and Communication, 9(1), 251-263. https://doi.org/10.17645/mac.v9i1.3443

Patching, Roger, and Martin Hirst. 2022. Journalism Ethics at the Crossroads. Democracy, Fake News, and the News Crisis. Abingdon: Routledge.

Price, Lada Trifonova; Sanders, Karen; Wyatt, Wendy N. 2022. The Routledge Companion to Journalism Ethics. London: Routledge.

Usher, Nikki. 2014. Immediacy. To what end?. Dins: Making News at The New York Times (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2014), 125-149.


Bibliografia complementaria

Alsius, Salvador. 1998. Ètica i periodisme. Barcelona: Pòrtic.

Alsius, Salvador. 1998. Ètica i periodisme. Barcelona: Pòrtic.

Fengler, Susanne, Tobias Eberwein, and Matthias Karmasin, eds. 2022. The Global Handbook of Media Accountability. Abingdon: Routledge.

Fenton, Natalie. 2019. (Dis)Trust. Journalism, 20(1), 36-39. https://doi.org/10.1177/1464884918807068

Ferruci, Patrick. 2020. It is in the numbers: How market orientation impacts journalists’ use of news metrics. Journalism, 21(2), 244-261. https://doi.org/10.1177/1464884918807056

Kovach, Bill; Rosenstiel, Tom. 2014. The Elements of journalism: what newspeople should know and the public should expect. 3rd ed. New York: Three Rivers Press.

Mauri, Marcel; Ramon, Xavier. 2015. Nuevos sistemas de rendición de cuentas de la información periodística. Una exploración del escenario online español. El profesional de la información, 24(4), 380-389. https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/37163

Nilsson, Maria. 2020. An Ethics of (not) Showing: Citizen Witnessing, Journalism and Visualizations of a Terror Attack. Journalism Practice, 14(3), 259-276. https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1623708

Ramon, Xavier. 2017. Ética y periodismo deportivo: disfunciones deontológicas y recomendaciones para una cobertura responsable. En: Rojas-Torrijos, José Luis (Ed.). Periodismo Deportivo de Manual. Valencia: Tirant Lo Blanch, 233-254.

Ramon, Xavier; Mauri-Ríos, Marcel. 2020. Participación de la audiencia en la rendición de cuentas de los medios de comunicación: instrumentos de accountability y su percepción por parte de los ciudadanos españoles. RAEIC, Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, 7(13), 50–76. https://doi.org/10.24137/raeic.7.13.3

Sambrook, Richard. 2016. Taking the Bait: The Quest for Instant Gratification Online Is Seriously Compromising News Reporting. Index on Censorship, 46(1), 16-17. https://doi.org/10.1177/0306422017703588

Singer, Jane B. 2021. Border Patrol: The Rise and Role of Fact-Checkers and Their Challenge to Journalists’ Normative Boundaries. Journalism, 22(8), 1929-1946. https://doi.org/10.1177/1464884920933137

Usher, Nikki. 2021. News for the Rich, White, and Blue. How Place and Power Distort American Journalism. New York: Columbia University Press.

Ventura Pocino, Patrícia. 2021. Algoritmes a les redaccions: reptes i recomanacions per dotar la intel·ligència artificial dels valors ètics del periodisme. Barcelona: Consell de la Informació de Catalunya. https://fcic.periodistes.cat/wp-content/uploads/2022/02/algorismes_a_les_redaccions_CAT_.pdf


Codis deontològics

Reculls de codis deontològics


Altres recursos didàctics


Curs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21332 - Deontologia Periodística


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21332 - Deontologia Periodística
Crèdits:
4.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Javier Ramon Vegas
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Deontologia Periodística és una assignatura de reflexió i anàlisi crítica de la funció que exerceixen els mitjans de comunicació des d'una perspectiva de l'ètica professional. Partint de la premissa que el periodisme té una missió de responsabilitat i de servei públic cap a la societat, l'assignatura permetrà descobrir què és la deontologia; quines diferències s'estableixen entre ètica i moral; quins són els principis fonamentals de la deontologia professional (veritat, justícia, llibertat i responsabilitat); quina és la diferència entre l'autoregulació i la regulació; i quines eines de retiment de comptes tenen a l'abast els periodistes i els ciutadans per monitoritzar i vetllar per la qualitat de la informació, entre moltes altres qüestions. I tot això en l'era de la desinformació i les fake news. Veurem com des de la deontologia s'hi pot fer front.

Al llarg de les sessions, l'alumnat aprendrà a examinar críticament un gran ventall de casos nacionals i internacionals en tot tipus de suports (premsa escrita, digital, televisió, ràdio i xarxes socials). Durant el procés d'aprenentatge, els estudiants també podran avaluar i debatre a fons sobre diferents casos reflectits en productes audiovisuals documentals i de ficció, entre ells Spotlight, The Newsroom, Project Censored, The War You Don't See o Shattered Glass. Així mateix, també examinaran la seva pròpia pràctica al Diari de Barcelona (https://www.diaridebarcelona.cat), reflexionant sobre l'adequació dels seus continguts als criteris del periodisme responsable i de qualitat. Es tracta d'una assignatura que vincula molts dels coneixements teòrics adquirits durant el grau amb la reflexió de l'exercici pràctic de la professió just abans que els estudiants iniciïn el pràcticum obligatori en els mitjans. Una matèria clarament reflexiva que permetrà als estudiants madurar una consciència crítica gens superficial sobre la funció dels mèdia.

Competències associades

Competències transversals:

 • Obtenir la capacitat de recerca, anàlisi i síntesi de la informació.
 • Ser capaç d'aprendre a aprendre.
 • Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies posicions, així com defensar-les públicament.
 • Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques assignades i negociant opinions discrepants, fins arribar a posicions de consens.
 • Actuar en llibertat i coresponsabilitat, assumint referents ètics, valors i principis consistents.
 • Potenciar la capacitat crítica necessària per a reflexionar sobre el que es fa, per a generar noves accions i donar sentit a les pròpies accions.
 • Crear pensament creatiu.

Competències específiques:

 • Comprendre els principis fonamentals de la deontologia periodística i conèixer en profunditat les diferents qüestions i ítems que s'integren en cadascun d'aquests principis.
 • Conèixer els recursos i eines de retiment de comptes (media accountability instruments) tradicionals i innovadores. Aprendre a utilitzar diferents recursos de monitorització i seguiment de l'ètica, la qualitat informativa i la lluita contra la desinformació als mitjans de comunicació.
 • Habilitat per avaluar críticament casos nacionals i internacionals, en multitud de plataformes. Conèixer com evitar els errors i disfuncions més comunes, tant pel que fa al tractament informatiu com pel que respecta als comportaments professionals.
 • Capacitat per a identificar i analitzar críticament des de la perspectiva ètica nous casos d'actualitat que sorgeixin durant el decurs de l'assignatura.
 • Capacitat per reflexionar críticament, des de l'òptica de l'ètica professional, sobre el propi treball periodístic realitzat al Diari de Barcelona.
 • Capacitat de dissenyar un projecte de reportatge periodístic sobre un tema de rellevància, actualitat i interès públic, que des de la seva concepció tingui en compte la perspectiva ètica i l’impacte social esperat.
 • Introduir i fomentar la perspectiva de gènere en l'àmbit de la deontologia professional.

Resultats de l'aprenentatge

Amb la realització del curs, els estudiants adquiriran les competències transversals i específiques mencionades anteriorment, amb l'objectiu final que puguin exercir professionalment d'acord amb els principis deontològics. En particular, els alumnes tindran al seu abast el coneixement i les eines per monitoritzar i avaluar críticament, i des de l'òptica de l'ètica periodística i la qualitat informativa, un gran ventall de continguts de múltiples contextos periodístics. El coneixement adquirit serà de gran utilitat per a la seva aplicació a la pràctica professional, per a futures assignatures i treballs acadèmics (Treball Final de Grau, tesina de màster o tesi doctoral); i tasques de recerca en organitzacions públiques i privades.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’assignatura Deontologia Periodística s’alinea específicament amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) plantejats en el marc de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible:

 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

Prerequisits

No es requereixen coneixements especialitzats sobre la deontologia periodística i els diferents mecanismes de retiment de comptes dels mitjans de comunicació que s'examinaran al curs. Els estudiants aprendran les seves característiques i aplicació pràctica al llarg de l'assignatura. Només cal tenir curiositat i motivació per estudiar els fenòmens comunicatius i el periodisme en particular, en les seves diverses manifestacions i formats, des del punt de vista de l'ètica i la qualitat informativa. La docència s'impartirà en català, però també es treballarà amb eines i materials escrits i audiovisuals en castellà i anglès.

Continguts

Setmana 1. Deontologia periodística en l'era digital: principis ètics i recomanacions per a una cobertura responsable (I)

Introducció a la deontologia periodística

 • Què és la deontologia periodística? L'ètica i la qualitat informativa en un context mediàtic complex i en transformació. Introducció als quatre principis fonamentals de la deontologia (veritat, llibertat, justícia i responsabilitat) i als instruments de retiment de comptes de la informació periodística.
 • Presentació de la dinàmica del curs, les activitats i l'avaluació de l'assignatura.

Principi deontològic de veritat

Presentació, activitats i debat de casos:

 • Cura i rigor: Conjectures, especulacions i rumors; Elecció, cita i credibilitat de les fonts; Fabricació de la realitat i desinformació; Contextualització i aprofundiment de la informació; Rectificacions
 • Neutralitat valorativa: Separació d'informació i opinió; Selecció de les notícies i criteris d'inclusió
 • Procediments discursius: Procediments enganyosos en l'obtenció de la informació; Titulació i estructures textuals; Selecció, manipulació i ordenació d'imatges i so; Clickbaiting i sensacionalisme: fixació en les mètriques i 'tablodització' de les notícies. 

Setmana 2. Deontologia periodística en l'era digital: principis ètics i recomanacions per a una cobertura responsable (II)

Principi deontològic de llibertat

Presentació, activitats i debat de casos:

 • Condicionaments externs: Control del poder polític, servituds comercials i altres formes de control.
 • Conflictes d'interessos: Interessos empresarials i interessos particulars dels periodistes.

Principi deontològic de justícia

Presentació, activitats i debat de casos:

 • Tractament de grups socials desfavorits: Sexisme, racisme i xenofòbia, homofòbia i transfòbia, persones grans, malalties mentals, persones amb discapacitat
 • Presumpció d'innocència: Detinguts i sospitosos; Tractament de vistes judicials; Víctimes de delictes i persones condemnades judicialment

Setmana 3. Deontologia periodística en l'era digital: principis ètics i recomanacions per a una cobertura responsable (III)

Principi deontològic de responsabilitat

Presentació, activitats i debat de casos:

 • Primacia de la vida i de la seguretat de les persones
 • Privadesa: Invasió de la intimitat, protecció dels menors, dret a la pròpia imatge, dolor i sofriment, suïcidi
 • Matèries d'especial sensibilitat social: Incitació a la violència i a altres conductes antisocials; violència de gènere; mal gust; respecte a creences; alarmisme

Tutories per a la preparació dels Treballs Finals d’Assignatura (TFA)

 • Assignació dels casos als diferents equips de treball.
 • Recursos i eines per a començar a treballar en els projectes. 

Setmana 4. Seminari sobre el principi de veritat

 • Presentació de projectes de fact-checking: plataformes i metodologies de treball
 • Eines i recursos per a la verificació de text, imatge, vídeo, geolocalització i anàlisi de xarxes socials
 • Realització d'activitats en grup: verificació de dades (fact-checking)

Setmana 5. Seminari sobre el principi de llibertat

 • Realització d'activitats en grup. Treball amb el documental The War You Don't See (John Pilger)

Setmana 6. Tutories per a la preparació dels Treballs Finals d'Assignatura (TFA)

 • Supervisió dels projectes i resolució de dubtes de forma grupal.

Setmana 7. Seminari sobre el principi de justícia

 • Realització d'activitats en grup. Anàlisi de casos sobre el tractament de grups socials desfavorits

Setmana 8. Seminari sobre el principi de responsabilitat

 • Realització d'activitats en grup. Anàlisi de casos sobre el tractament periodístic en situacions de dolor i aflicció

Setmana 9. Seminari sobre els quatre principis deontològics

 • Realització d'activitats en grup: reflexió i producció periodística al voltant dels quatre principis deontològics (veritat, justícia, llibertat i responsabilitat)

Setmana 10. Presentació dels Treballs Finals d'Assignatura (TFA) i conclusió del curs

Metodologia docent

Seguint la línia del projecte EDvolució, l’assignatura incorpora metodologies actives i participatives que situen a l’estudiant al centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. L’aprenentatge de l’assignatura, que combina teoria i pràctica, s’organitzarà a partir de:

 • Classes presencials que combinaran l'explicació dels quatre principis fonamentals de la deontologia periodística (veritat, justícia, llibertat i responsabilitat) amb la realització d'activitats i debat de casos nacionals i internacionals sobre aquests principis. En cada sessió s'aportaran recursos i recomanacions per a un tractament responsable de la informació. Aquestes sessions (Setmanes 1, 2 i 3) seran impartides pel professor Xavier Ramon.
 • Sessions de seminari presencials en grups reduïts en què, a partir de la realització de pràctiques, s'analitza la tasca periodística en contrast amb les prescripcions deontològiques. Aquestes sessions (Setmanes 4 a 9) seran impartides pels professors Andrés González-Nandín (Grups 101A i 101B) i Marcel Mauri (Grups 102A i 102B). El calendari de les sessions per grups estarà disponible a l'Aula Global.
 • Sessió de presentació del Treball Final d'Assignatura (Setmana 10).
 • Autoaprenentatge fora de l'aula a partir de les lectures i materials complementaris (presentacions PowerPoint i altres recursos docents).
 • Tutories amb els professors. Es destinaran a millorar l'aprofitament de les sessions, a guiar l'estudiant i a monitoritzar el seu progrés en la realització de l'assignatura i del treball que cal presentar com a TFA.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura té dues parts:

 • En primer lloc, cal seguir l'assignatura a través de les sessions presencials i materials docents i realitzar les activitats i pràctiques proposades, que representen el 70% de la nota final. Cal assistir a un mínim de 80% de les sessions per completar aquesta part de l’assignatura. Es valorarà tant el resultat final de les pràctiques com l'actitud demostrada per cada estudiant.
 • En segon lloc, durant el curs, cada grup de cinc alumnes ha de preparar un projecte de reportatge periodístic sobre un tema de rellevància, actualitat i interès públic (30% de la nota). L’objectiu d’aquesta activitat és que aplicant els coneixements sobre deontologia periodística apresos durant les classes i les tutories, l’alumnat aprengui a dissenyar un reportatge que des de la seva concepció tingui en compte la perspectiva ètica i l’impacte social esperat. El Treball Final d’Assignatura (TFA) serà presentat i avaluat públicament en la darrera sessió. Les especificacions del treball es detallaran a l’Aula Global.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Alsius, Salvador (Ed.). 2010. The Ethical Values of Journalists. Field research among media professionals in Catalonia. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Christians, Clifford G.; Fackler, Mark; Brittain Richardson, Kathy; Kreshel, Peggy. 2020. Media Ethics Cases and Moral Reasoning. 11th edition. New York: Routledge.

Frost, Chris. 2011. Journalism Ethics and Regulation. 3rd ed. London: Longman.

Mauri-Ríos, Marcel; Ramon, Xavier; Rodríguez-Martínez, Ruth. 2020. Cobertura mediática de la crisis de la Covid-19: recomendaciones y propuestas de actuación en el ámbito de la autorregulación. El Profesional de la información, 29(6), e290622. https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.22

Moreno-Gil, Victoria; Ramon, Xavier; Rodríguez-Martínez, Ruth. 2021. Fact-Checking Interventions as Counteroffensives to Disinformation Growth. Standards, Values, and Practices in Latin America and Spain. Media and Communication, 9(1), 251-263. https://doi.org/10.17645/mac.v9i1.3443

Patching, Roger, and Martin Hirst. 2022. Journalism Ethics at the Crossroads. Democracy, Fake News, and the News Crisis. Abingdon: Routledge.

Price, Lada Trifonova; Sanders, Karen; Wyatt, Wendy N. 2022. The Routledge Companion to Journalism Ethics. London: Routledge.

Usher, Nikki. 2014. Immediacy. To what end?. Dins: Making News at The New York Times (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2014), 125-149.


Bibliografia complementaria

Alsius, Salvador. 1998. Ètica i periodisme. Barcelona: Pòrtic.

Alsius, Salvador. 1998. Ètica i periodisme. Barcelona: Pòrtic.

Fengler, Susanne, Tobias Eberwein, and Matthias Karmasin, eds. 2022. The Global Handbook of Media Accountability. Abingdon: Routledge.

Fenton, Natalie. 2019. (Dis)Trust. Journalism, 20(1), 36-39. https://doi.org/10.1177/1464884918807068

Ferruci, Patrick. 2020. It is in the numbers: How market orientation impacts journalists’ use of news metrics. Journalism, 21(2), 244-261. https://doi.org/10.1177/1464884918807056

Kovach, Bill; Rosenstiel, Tom. 2014. The Elements of journalism: what newspeople should know and the public should expect. 3rd ed. New York: Three Rivers Press.

Mauri, Marcel; Ramon, Xavier. 2015. Nuevos sistemas de rendición de cuentas de la información periodística. Una exploración del escenario online español. El profesional de la información, 24(4), 380-389. https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/37163

Nilsson, Maria. 2020. An Ethics of (not) Showing: Citizen Witnessing, Journalism and Visualizations of a Terror Attack. Journalism Practice, 14(3), 259-276. https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1623708

Ramon, Xavier. 2017. Ética y periodismo deportivo: disfunciones deontológicas y recomendaciones para una cobertura responsable. En: Rojas-Torrijos, José Luis (Ed.). Periodismo Deportivo de Manual. Valencia: Tirant Lo Blanch, 233-254.

Ramon, Xavier; Mauri-Ríos, Marcel. 2020. Participación de la audiencia en la rendición de cuentas de los medios de comunicación: instrumentos de accountability y su percepción por parte de los ciudadanos españoles. RAEIC, Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, 7(13), 50–76. https://doi.org/10.24137/raeic.7.13.3

Sambrook, Richard. 2016. Taking the Bait: The Quest for Instant Gratification Online Is Seriously Compromising News Reporting. Index on Censorship, 46(1), 16-17. https://doi.org/10.1177/0306422017703588

Singer, Jane B. 2021. Border Patrol: The Rise and Role of Fact-Checkers and Their Challenge to Journalists’ Normative Boundaries. Journalism, 22(8), 1929-1946. https://doi.org/10.1177/1464884920933137

Usher, Nikki. 2021. News for the Rich, White, and Blue. How Place and Power Distort American Journalism. New York: Columbia University Press.

Ventura Pocino, Patrícia. 2021. Algoritmes a les redaccions: reptes i recomanacions per dotar la intel·ligència artificial dels valors ètics del periodisme. Barcelona: Consell de la Informació de Catalunya. https://fcic.periodistes.cat/wp-content/uploads/2022/02/algorismes_a_les_redaccions_CAT_.pdf


Codis deontològics

Reculls de codis deontològics


Altres recursos didàctics