Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

21289 - Actors i Institucions Polítiques


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
339 - Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Estudi:
3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatura:
21289 - Actors i Institucions Polítiques
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Grup 103: Castellà
Grup 104: Castellà
Grup 105: Castellà
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Grup 204: Castellà
Grup 205: Castellà
Professorat:
Lala Muradova Huseynova
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Actors i Institucions Polítiques és una assignatura que introdueix el funcionament de la democràcia representativa a partir d'aspectes com la cultura política i la participació ciutadana, el rol dels actors individuals i col·lectius (individus, partits, grups d'interès, moviments socials), i les institucions democràtiques.  

Competències associades

Aquesta assignatura s’emmarca dins de la matèria “actors i comportament polític” que, en conjunt, desenvolupa les següents competències:

 

Competències Bàsiques:

CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi.

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

 

Competències generals

 CG1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG4. Habilitats bàsiques d’ús d’ordinador.

CG5. Treball en equip.

CG6. Habilitats interpersonals.

CG10. Habilitats de recerca.

CG13. Lideratge.

CG16. Iniciativa i esperit emprenedor

CG18. Motivació d’èxit.

 

Competències transversals

CT1. Identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat.

 

Competències especifiques

CE2. Analitzar l’estructura i el funcionament dels sistemes polítics.

CE3. Examinar l’estructura i el funcionament de les institucions polítiques.

CE4. Examinar els fonaments de la política comparada.

CE5. Analitzar el comportament dels actors polítics.

CE6. Identificar el comportament ciutadà i els valors democràtics.

CE7. Analitzar el funcionament dels processos electorals.

CE19. Examinar les tècniques de comunicació política.

CE20. Categoritzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i analitzar-ne l’impacte en el sistema polític.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 1: Fi de la pobresa / No poverty

ODS 5: Igualtat de gènere / Gender equality

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides / Peace, justice and strong institutions

Prerequisits

Cap

Continguts

Contingut

Lectures obligatòries

Introducció: Sistema polític, els actors i les institucions

 

 

 

Easton, David. (1957) "An approach to the analysis of political systems." World Politics 9(3): 383-400.

 

March, James, and Johan P. Olsen. (1983) “The new institutionalism: organizational factors in political life.” American Political Science Review 78(3): 734-749

 

Cultura política I

 

 

 

[Capítol 17: Political Culture by Welzel and Inglehart] Caramani, D. (Ed.). (2020). Comparative Politics. Oxford University Press.

 

Recursos en línia:

www.worldvaluesurvey.org ;

www.afrobarometer.org ;

www.europeanvaluesstudy.eu

 

Cultura política II

 

 

 

 

 

 

Huntington, Samuel. (1993). “The Clash of Civilizations”. Foreign Affairs, 72(3): 22-49

 

Inglehart, Ronald, & Pippa Norris. (2003). “The true clash of civilizations”. Foreign Policy 135: 63-70

 

Ross, Michael. (2008). “Oil, Islam and Women”. American Political Science Review 102(1): 107-123

 

Els actors individuals i la psicologia política I:  Representació democràtica i formació de l'opinió política pública

 

 

Muradova, Lala. & Arceneaux, Kevin. (2022). Political belief formation: individual differences and situational factors. The Cognitive Science of Belief: A Multidisciplinary Approach. Ed. Musolino, J., Sommer, J., & P. Hemmer. Cambridge University Press.

 

Webster, Steven W., & Albertson, Bethany. (2022). Emotion and Politics: Noncognitive Psychological Biases in Public Opinion. Annual Review of Political Science, 25, 401-418.

 

 

Els actors individuals i la psicologia política II:  Partits polítics i opinió pública. Els partits polítics lideren o segueixen l'opinió pública?

 

 

Leeper, Thomas J., & Slothuus, Rune. (2014). Political parties, motivated reasoning, and public opinion formation. Political Psychology, 35, 129-156.

 

Slothuus, Rune & Bisgaard, Martin. (2021). How political parties shape public opinion in the real world. American Journal of Political Science, 65(4), 896-911.

 

Els actors individuals i la psicología política III:  El paper de la raça i el gènere

 

  

[Capítol 2: Making the Invisible Visible] Jardina, Ashley. (2019). White identity politics. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Bos, Angela L., et al. (2022) "This one’s for the boys: How gendered political socialization limits girls’ political ambition and interest." American Political Science Review 116(2): 484-501

 

Els actors col.lectius I: Partits politics

 

[Capítol 13: Party Systems] Caramani, Daniele (eds) (2020). Comparative Politics. Oxford University Press.

 

Grotz, Florian and Pär Zetterberg. (2012). “Party systems and government stability in Central and Eastern Europe”. World Politics 64(4): 699-740

 

Clayton, Amanda, and Pär Zetterberg. (2021). “Gender and party discipline: evidence from Africa´s emerging party systems”. American Political Science Review 115(3): 869-884

 

Els actors col.lectius II: Els grups d'interès

 

 

[Capítol 14: Interest Groups] Caramani, Daniele. (Ed.). (2020). Comparative politics. Oxford University Press.

 

Powell, Eleanor Neff, & Justin Grimmer. (2016) "Money in exile: Campaign contributions and committee access." The Journal of Politics 78(4): 974-988.

 

 

Els actors col.lectius III: Els moviments socials

 

 

[Capítol 16: Social Movements] Caramani, Daniele (eds) (2020). Comparative Politics. Oxford University Press.

 

Bonilla, Tabitha, and Alvin B. Tillery. (2020)"Which identity frames boost support for and mobilization in the# BlackLivesMatter movement? An experimental test." American Political Science Review 114(4): 947-962.

 

Recurs en línia:  Transnational Social Movement Organization Dataset  https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/NRUBSV

 

Les institucions participatives: Referèndums i les assemblees ciutadanes

 

 

 

 

 

[Capítols 1 i 2] Morel, Laurence, & Qvortrup, Matt. (Eds.). (2017). The Routledge handbook to referendums and direct democracy. Routledge.

 

[Capítol: Minipublics and deliberative democracy, per Setälä, Maija & Smith, Graham] en Bächtiger, André, Dryzek, John. S., Mansbridge, Jane, & Warren, Mark. E. (Eds.). (2018). The Oxford handbook of deliberative democracy. Oxford University Press.

 

Recurs en línia:   La plataforma global de crowdsourcing per a esdeveniments de participació ciutadana : www.participedia.net

V-Dem:  https://www.v-dem.net/en/

The politics without politicians: https://www.newyorker.com/news/the-future-of-democracy/politics-without-politicians

 

Governança multinivell I: les conseqüències polítiques

 

 

[Capítol 11: Multilevel Governance] Caramani, Daniele. (Ed.). (2020). Comparative Politics. Oxford University Press.

 

Brancati, Dawn. (2006) "Decentralization: Fueling the fire or dampening the flames of ethnic conflict and secessionism?" International Organization 60(3): 651-685.

 

 

Governança  multinivell II:  les conseqüències econòmiques

Akai, Nobuo, and Masayo Sakata. "Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States." Journal of urban economics 52.1 (2002): 93-108.

 

Baskaran, Thushyanthan, and Lars P. Feld. (2013)"Fiscal decentralization and economic growth in OECD countries: is there a relationship?." Public finance review 41(4): 421-445.

 

Recurs en línia:  OECD Fiscal Decentralization Database  https://www.oecd.org/tax/federalism/fiscal-decentralisation-database/

 

Metodologia docent

L’assignatura s’organitza al voltant de sessions plenàries i de sessions de seminari amb subgrups. En les classes magistrals el professor exposarà els continguts de l'assignatura. Cada sessió plenària consta de dues parts. A la primera part, parlarem de les teories/els conceptes principals. La segona part se centrarà en textos empírics que utilitzen una àmplia gamma de mètodes. Algunes setmanes inclouran grups focals i jocs en diades. S'espera que els alumnes vinguin preparats a classe. Això significa haver llegit les lectures i estiguin disposats a contribuir a la discussió de classe.​ A més de les lectures obligatòries, si s’escau, se us recomanarà que examineu les dades disponibles públicament, els enllaços de les quals es facilitaran. Paral·lelament, en els seminaris es complementaran les sessions anteriors amb textos específics dels dossiers de lectures, que seran objecte de debats, comentaris, anàlisi crítica i/o elaboració de recensions per part dels alumnes.

Avaluació

Els criteris basics:

  • Assistència a les sessions plenàries: La professora passarà llista a cada sessió plenària. Els estudiants han d’assistir com a mínim al 75% de les classes. En el cas contrari, es descomptaran 1,5-2 punts de la nota final.
  • Realització de lectures d'articles: Com s'ha esmentat anteriorment, s'espera que els alumnes hagin llegit les lectures i estiguin disposats a contribuir a la discussió de classe. En el cas contrari, es descomptaran 1-3 punts de la nota final.

 

Es combinarà l'avaluació continuada amb l'avaluació final. La nota final del curs es calcularà a partir de dues formes d'avaluació.

(a)Avaluació continuada (40%). Es valorarà l'assistència i la participació acadèmica activa.

  • L’assistència a tots els seminaris és obligatòria i es controlarà. Cada seminari compta el 20% de l’avaluació (20% x 2 =40%). No assistir a un seminari dona 0 punts.  
  • Qui no hagi estat present en com a mínim un dels dos seminaris no serà avaluat i repetirà l'any que ve.

(b)Avaluació final (60%). Els alumnes hauran de sotmetre's a una prova final escrita, en el qual hauran de demostrar haver adquirit els coneixements bàsics de l'assignatura. Els alumnes que no treguin com a mínim un 4 a l’avaluació continuada o bé en l’examen final, s’hauran de presentar a la recuperació.

Recuperació:

Podran concórrer al procés de recuperació tots els estudiants que hagin participat com a mínim a un dels dos seminaris i presentat a l´examen final. Si el suspens és degut a la prova final, l’estudiant haurà de fer un examen de recuperació. Si el suspens es deu als seminaris, l’estudiant farà un assaig o la prova dels seminaris.

Avís de plagi i auto-plagi

En aquesta assignatura no es tolera el plagi als treballs d'alumnes: Plagi és "copiar (idees, paraules, obres, etc. d'una altra persona) usant-les com a pròpies" (Institut d'Estudis Catalans), sense fer referència a la font (això també inclou quan parafrasegem les mateixes idees). Tampoc està permès l'auto-plagi – quan algú reutilitza parts importants del seu propi treball anterior sense atribució. De la mateixa manera, no es permet copiar els assajos escrits per altres estudiants. La sanció per aquestes faltes és suspendre del curs.

Bibliografia i recursos d'informació

La bibliografia està inclosa a cada tema dels continguts


Curso Académico: 2022/23

3391 - Grado en Ciencias Políticas y de la Administración

21289 - Actores e Instituciones Políticas


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
339 - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Estudio:
3391 - Grado en Ciencias Políticas y de la Administración
Asignatura:
21289 - Actores e Instituciones Políticas
Créditos:
4.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Grupo 2: Catalán
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Grupo 103: Castellano
Grupo 104: Castellano
Grupo 105: Castellano
Grupo 201: Castellano
Grupo 202: Castellano
Grupo 203: Castellano
Grupo 204: Castellano
Grupo 205: Castellano
Profesorado:
Lala Muradova Huseynova
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Competencias asociadas

Competencias generales:

 • Capacidad de análisis y síntesis
 • Comunicación oral y escrita
 • Capacidad de aprendizaje
 • Pensamiento crítico
 • Habilidades interpersonales

 

Competencias específicas:

 • Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos. Comprender los diversos elementos que conforman los sistemas políticos y el entorno en el que interactúan.
 • Reconocer el comportamiento de los actores políticos. Identificar a los principales actores políticos que desempeñan actividades dentro del sistema político y comprender su comportamiento en el sistema y en su entorno.
 • Reconocer el funcionamiento de las instituciones políticas. Comprender la organización y la actividad que desarrollan las instituciones políticas.


Curso Académico: 2022/23

3391 - Grado en Ciencias Políticas y de la Administración

21289 - Actores e Instituciones Políticas


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
339 - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Estudio:
3391 - Grado en Ciencias Políticas y de la Administración
Asignatura:
21289 - Actores e Instituciones Políticas
Créditos:
4.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Grupo 2: Catalán
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Grupo 103: Castellano
Grupo 104: Castellano
Grupo 105: Castellano
Grupo 201: Castellano
Grupo 202: Castellano
Grupo 203: Castellano
Grupo 204: Castellano
Grupo 205: Castellano
Profesorado:
Lala Muradova Huseynova
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Competencias asociadas

Competencias generales:

 • Capacidad de análisis y síntesis
 • Comunicación oral y escrita
 • Capacidad de aprendizaje
 • Pensamiento crítico
 • Habilidades interpersonales

 

Competencias específicas:

 • Reconocer la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos. Comprender los diversos elementos que conforman los sistemas políticos y el entorno en el que interactúan.
 • Reconocer el comportamiento de los actores políticos. Identificar a los principales actores políticos que desempeñan actividades dentro del sistema político y comprender su comportamiento en el sistema y en su entorno.
 • Reconocer el funcionamiento de las instituciones políticas. Comprender la organización y la actividad que desarrollan las instituciones políticas.