Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3313 - Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

21084 - Conductes Addictives i Delinqüència


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3313 - Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Assignatura:
21084 - Conductes Addictives i Delinqüència
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Professorat:
Olga Valverde Granados, Mireia Medrano Moya
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura “Conductes addictives i delinqüència” és de caràcter general i introductòria al problema dels trastorns per consum de substàncies i les possibles derivades socials i penals. Pretén proporcionar a l'estudiant una informació bàsica sobre les conductes addictives des d'un punt de vista mèdic, psicològic i sociològic. Aquesta assignatura aborda de manera general les característiques neurobiològics del trastorn per ús de substàncies, les particularitats farmacològiques i en el desenvolupament del procés addictiu de les principals drogues prototípiques i la vinculació existent entre la drogodependència i la delinqüència. Així, resulta indispensable en la pràctica professional del criminòleg entendre, discutir i sol·licitar aquells indicis o proves pericials que estan relacionades amb l'abordatge de les conductes addictives davant del delicte.

La metodologia docent que es farà servir se centra en les classes magistrals bidireccionals, seminaris de discussió, problemes i utilització del cinema comercial. Cal fer les lectures, assistir a les classes magistrals, participar en els seminaris, realitzar els problemes plantejats i participar en els debats corresponents.

L´assistència als seminaris és obligatòria.

S'adverteix que un plagi a qualsevol feina que es lliuri per escrit equival a suspendre l'assignatura.

Competències associades

Competències de l'assignatura

Competències generals
Instrumentals

1. Capacitat d'anàlisi i de síntesi
2. Capacitat de comunicació oral i escrita en la llengua pròpia.
3. Habilitats bàsiques de lús de langlès científic.
4. Capacitat per a la resolució de problemes.
5. Capacitat per cercar i analitzar informació procedent de fonts diverses.

Interpersonals
1. Esperit crític
2. Treball en equip
3. Resolució de problemes

Sistèmiques
1. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica
2. Habilitats de recerca
3. Creativitat
4. Preocupació per la qualitat

Competències específiques
1. Identificació i prognosi dels riscos del trastorn per ús de substàncies per a la convivència social.
2. Conéixer les diferències epidemiològiques i clíniques del trastorn per ús de substàncies. Aproximació al coneixement del tipus de droga consumida.
3. Conéixer diferents tractaments actuals i programes de prevenció de riscos.
4. Capacitat per redactar informes criminològics dassessorament.
5. Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits al si d'institucions públiques i privades del sector: equips de valoració forense, equips d'execució de penes no privatives de llibertat, presons, assistència a la víctima, ajuntaments, centres de recerca i empreses.
6. Capacitat per expressar la magnitud i les característiques dels fenòmens, amb indicadors a partir de dades originals (enquestes i censos).

Resultats de l'aprenentatge

 

Setmana

Activitat

Setmana 1

Sesión 1. (2 h).

Presentación de la asignatura. Concepto de las conductas adictivas. Concepto de abuso, adicción, dependencia de drogas y recaída al consumo. Concepto de adicciones sin substancias.

 

Setmana 2

Sesión 2. (2h).

Drogas de abuso y género. Influencia del género en el diagnóstico, curso y pronóstico de los trastornos adictivos.

 

Sesión 3. (2 h)

Seminario 1.- Bases biológicas de las conductas adictivas. Resolución del problema y discusión. Elaboración de las conclusiones por parte del alumno.

 

 

Setmana 3

Sesión 4.  (2 h)

Patología dual. Coexistencia de la adicción con otros trastornos psiquiátricos. Adicción y trastornos afectivos. Adicción y esquizofrenia. Adicción y trastornos del control de impulsos.

 

Setmana 4

Sesión 5. (2 h)

Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: Alcohol.

Sesión 6. (2 h)

Seminario 2.- Autoadministración de sustancias. Resolución del problema.  Elaboración de conclusiones por parte del alumno.

 

 

Setmana 5

Sesión 7. (2 h)

Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: opiáceos y cannabinoides.

 

 

Setmana 6

Sesión 8. (2 h)

Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: nicotina y psicoestimulantes.

Sesión 9. (2 h)

Seminario 3.- Comorbilidad psiquiátrica. Resolución del problema.  Elaboración de conclusiones por parte del alumno.

 

 

Setmana 7

Sesión 10. (2 h)

7.- Adicciones sin sustancias. Gambling, Gaming, Abuso del uso de Internet.

 

Setmana 8

Sesión 11. (2 h)

Tratamientos de las adicciones. Tratamientos farmacológicos. Programas de reducción de daños y riesgos.

 

Sesión 12. (2h)

Seminario 4.- Drogas y género. Resolución del problema.  Elaboración de conclusiones por parte del alumno.

Setmana 9

Sesión 13. (2h)

Adicción y delincuencia. Relaciones bidireccionales y de refuerzo de ambos fenómenos. Principales delitos vinculados a las drogas: delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) y delitos contra la seguridad vial.

 

 

Setmana 10

Sesió 14. (2 h)

Sesión de síntesis.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El desenvolupament de l'assignatura de Conductes Addictives i Delicuència en el context curricular de Criminologia inclou entre els seus objectius promoure el coneixement de les bases neurobiològiques de les conductes addictives, conèixer que aquestes conductes es deuen al desenvolupament d'una malaltia mental i per què la malaltia mental origina laparició de conductes no desitjades. Aquesta assignatura pretén proporcionar eines a l'estudiant perquè pugui identificar que l'addicció és una malaltia mental amb transcendència a Salut Pública i que requereix un maneig i tractament especials. En aquest context, la nostra assignatura promou l'estudi de les diferències relacionades amb el sexe i el gènere i les conseqüències mèdiques i socials. Aquesta informació és necessària per promoure la inclusió i la reducció de la desigualtat, afavorir la igualtat de gènere i, en general, la salut i el benestar. El coneixement de les addiccions és fonamental per promoure la justícia en temes de dret penal i processal, per promoure polítiques públiques preventives i per desenvolupar oportunitats de reinserció equitatives i eficaces.

Els docents d‟aquesta assignatura estem compromesos amb la promoció de l‟educació de qualitat. Contribuïm, així mateix, a facilitar les condicions perquè els alumnes puguin accedir a una futura activitat professional decent, en condicions d'igualtat de gènere i, per tant, afavorint el creixement econòmic de la regió.

Prerequisits

Haver realitzat l'assignatura de Fonaments Biològics en Criminologia de segon curs.

Continguts

- Bloc 1. INTRODUCCIÓ A LES CONDUCTES ADDICTIVES

 

1.-Presentació de lassignatura. Concepte de les conductes addictives. Concepte dabús, addicció, dependència de drogues i recaiguda al consum. Dades epidemiològiques a Catalunya, Espanya i Europa.

3.- Drogues dabús i gènere. Influència del gènere en el diagnòstic, el curs i el pronòstic dels trastorns addictius.

2.- Patologia dual. Coexistència de l'addicció amb altres trastorns psiquiàtrics. Addicció i trastorns afectius. Addicció i esquizofrènia. Addicció i trastorns del control d'impulsos.

- Bloc 2. DROGUES D'ABÚS

 

4.- Efectes neurobiològics i psicològics de les drogues dabús. Influència sobre la conducta delictiva: Alcohol.

Seminari 1: Conceptes bàsics del procés addictiu
5.- Efectes neurobiològics i psicològics de les drogues dabús. Influència sobre la conducta delictiva: opiacis i cannabinoides.

Seminari 2: Autoadministració de substàncies
6.- Efectes neurobiològics i psicològics de les drogues dabús. Influència sobre la conducta delictiva: nicotina i psicoestimulants.

Seminari 3: Comorbilitat
7.- Addiccions sense substàncies. Gambling, Gaming, Abús d´ús d´Internet.

- Bloc 3. TRACTAMENTS, ADICCIÓ I SOCIETAT

 

8.- Tractaments de les addiccions. Tractaments farmacològics. Programes de reducció de danys i riscos.

9.-Adicció i delinqüència. Relacions entre tots dos fenòmens. Principals delictes vinculats a les drogues: delictes contra la salut pública (tràfic de drogues) i delictes contra la seguretat viària.

Seminari 4: Drogues d'abús i gènere

10.- Sessió de Síntesi

Metodologia docent

342 / 5.000
 

Resultados de traducción

- Presencial: magistral bidireccional i seminaris participatius.

- Dirigit: preparació, cerca d'informació i resolució de problemes previ a l'assistència als seminaris participatius que es desenvoluparan durant el trimestre.

- Autònom: preparació dels treballs que cal presentar als seminaris.

Avaluació

L'avaluació podrà realitzar-se online en cas de presencialitat restringida a causa de les restriccions per la Covid-19.

La qualificació de l'estudiant s'obtindrà mitjançant les proves següents:


- xamen de preguntes d'elecció múltiple que es realitzarà a final del trimestre (5 punts).
- Comentari dun tema relacionat amb les addiccions presentats en format digital. Treball individual o col·lectiu (fins a tres estudiants). (2 punts)
- Assistència als seminaris i elaboració dinformes (3 punts).

Per superar l'assignatura cal obtenir una qualificació mínima de 4 sobre 10 punts a l'examen.

Recuperacions:

Es considera que un estudiant ha participat en les activitats d'aprenentatge i avaluació continuada quan ha assistit a classes i ha realitzat correctament els exercicis d'almenys el 50% dels seminaris i d'altres activitats de l'aula.
D'altra banda, s'entén que ha realitzat l'examen final quan el lliura.
Només poden participar en el procés de recuperació els estudiants que han suspès el conjunt de lassignatura. No hi ha la possibilitat de participar a l'examen de recuperació per pujar la nota quan la inicialment obtinguda sigui igual o superior a 5,0.
La recuperació de l'avaluació continuada es farà posteriorment al exàmen. Consistirà en el lliurament de tots els treballs i les activitats que sol·licitats als estudiants al llarg del trimestre i en una pregunta específica d'aquest apartat a l'examen de recuperació. El conjunt dels treballs comptarà un total de 3 punts i la pregunta de lexamen comptarà 2 punts sobre la nota final.
La recuperació de l'examen consistirà en un altre examen que es farà el dia habilitat del calendari acadèmic del tercer trimestre. L'examen consistirà en un examen de preguntes curtes i de preguntes tipus test que comptarà un total de 5 punts. La nota de l'avaluació continuada es manté i se suma a la nota aconseguida a l'examen de recuperació. Per poder accedir a l'examen de recuperació cal haver lliurat tots els treballs de l'avaluació contínua (veure recuperació de l'avaluació contínua). L'examen de recuperació podrà ser en línia en cas necessari, i en aquest cas serà un examen de preguntes d'elecció múltiple.

Bibliografia i recursos d'informació

● Bibliografía básica

- Carlson N.R. (2007) Fisiología de la Conducta. Pearson Education.

- Publicaciones diversas del Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad).

- Informe de la OMS sobre drogas, 2019.

- European Drug Report (EMCDDA), 2019.

- Publicaciones diversas del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

 

● Bibliografía complementaria

- Koob GF y Le Moal M. Neurobiology of addictions. Elsevier Science. 1996.


Curso Académico: 2022/23

3313 - Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención

21084 - Conductas Adictivas y Delincuencia


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
331 - Facultad de Derecho
Estudio:
3313 - Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención
Asignatura:
21084 - Conductas Adictivas y Delincuencia
Créditos:
5.0
Curso:
3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán, Castellano
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 103: Catalán
Grupo 104: Catalán
Profesorado:
Olga Valverde Granados, Mireia Medrano Moya
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura “Conductas adictivas y delincuencia” es de carácter general e introductoria al problema de los trastornos por consumo de sustancias y sus posibles derivadas sociales y penales. Pretende proporcionar al estudiante de una información básica sobre las conductas adictivas desde un punto de vista médico, psicológico y sociológico. Esta asignatura aborda de forma general las características neurobiológicos del trastorno por uso de sustancias, las particularidades farmacológicas y en el desarrollo del proceso adictivo de las principales drogas prototípicas y la vinculación existente entre la drogodependencia y la delincuencia. Así, resulta indispensable en la práctica profesional del criminólogo entender, discutir y solicitar aquellos indicios o pruebas periciales que están relacionadas el abordaje de las conductas adictivas frente al delito.

La metodología docente que se empleará se centra en las clases magistrales bidireccionales, seminarios de discusión, problemas y utilización del cine comercial. Es necesario realizar las lecturas, asistir a las clases magistrales, participar en los seminarios, realizar los problemas planteados y participar en los correspondientes debates.

La asistencia a los seminarios es obligatoria.

Se advierte que un plagio en cualquier trabajo que se entregue por escrito equivale a suspender la asignatura.

 

Competencias asociadas

Competencias generales

Competencias específicas

Instrumentales

 

1. Capacidad de análisis y síntesis

2. Capacidad de comunicación oral y escrita en su propia lengua.

3. Habilidades básicas del uso del inglés científico.

4.- Capacidad para la resolución de problemas.

5.- Capacidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.

 

Interpersonales

1. Espíritu crítico

2. Capacidad de trabajo en equipo

3. Motivación para resolver problemas

 

Sistémicas

1. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica

2. Habilidades de investigación

3. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

4. Preocupación por la calidad.

 

1. Identificación y prognosis de los riesgos del trastorno por uso de sustancias para la convivencia social.

 

2. Conocer las diferencias epidemiológicas y clínicas del trastorno por uso de sustancias. Aproximación al conocimiento del tipo de droga consumida.

 

3.- Conocer distintos tratamientos actuales y programas de prevención de riesgos.

 

4. Capacidad para redactar informes criminológicos de asesoramiento.

 

5. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el seno de instituciones públicas y privadas del sector: equipos de valoración forense, equipos de ejecución de penas no privativas de libertad, prisiones, asistencia a la víctima, ayuntamientos, centros de investigación, y empresas.

 

6. Capacidad para expresar la magnitud y características de los fenómenos, con indicadores a partir de datos originales (encuestas y censos).

 

Resultados del aprendizaje

 

Semana

Activitades

Semana 1

Sesión 1. (2 h).

Presentación de la asignatura. Concepto de las conductas adictivas. Concepto de abuso, adicción, dependencia de drogas y recaída al consumo. Concepto de adicciones sin substancias.

 

Semana 2

Sesión 2. (2h).

Drogas de abuso y género. Influencia del género en el diagnóstico, curso y pronóstico de los trastornos adictivos.

 

Sesión 3. (2 h)

Seminario 1.- Bases biológicas de las conductas adictivas. Resolución del problema y discusión. Elaboración de las conclusiones por parte del alumno.

 

 

Semana 3

Sesión 4.  (2 h)

Patología dual. Coexistencia de la adicción con otros trastornos psiquiátricos. Adicción y trastornos afectivos. Adicción y esquizofrenia. Adicción y trastornos del control de impulsos.

 

Semana 4

Sesión 5. (2 h)

Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: Alcohol.

Sesión 6. (2 h)

Seminario 2.- Autoadministración de sustancias. Resolución del problema.  Elaboración de conclusiones por parte del alumno.

 

 

Semana 5

Sesión 7. (2 h)

Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: opiáceos y cannabinoides.

 

 

Semana 6

Sesión 8. (2 h)

Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: nicotina y psicoestimulantes.

Sesión 9. (2 h)

Seminario 3.- Comorbilidad psiquiátrica. Resolución del problema.  Elaboración de conclusiones por parte del alumno.

 

 

Semana 7

Sesión 10. (2 h)

7.- Adicciones sin sustancias. Gambling, Gaming, Abuso del uso de Internet.

 

Semana 8

Sesión 11. (2 h)

Tratamientos de las adicciones. Tratamientos farmacológicos. Programas de reducción de daños y riesgos.

 

Sesión 12. (2h)

Seminario 4.- Drogas y género. Resolución del problema.  Elaboración de conclusiones por parte del alumno.

Semana 9

Sesión 13. (2h)

Adicción y delincuencia. Relaciones bidireccionales y de refuerzo de ambos fenómenos. Principales delitos vinculados a las drogas: delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) y delitos contra la seguridad vial.

 

 

Semana 10

Sesión 14. (2 h)

Sesión de síntesis.

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El desarrollo de la asignatura de Conductas Adictivas y Delicuencia en el contexto curricular de Criminología incluye entre sus objetivos promover el conocimiento de las bases neurobiológicas de la conducta adictiva, conocer que estas conducta se debe al desarrollo de una enfermedad mental y por qué la enfermedad mental origina la aparición de conductas no deseadas. Esta asignatura pretende darle herramientas al estudiante para que pueda identificar que la adicción es una enfermedad mental con trascendencia en Salud Pública y que requiere recursos y tratamientos. Nuestra asignatura propueve el estudio de las diferencias relacionadas con el sexo y el género y sus consecuencias médicas y sociales. Esta información es necesaria para promover la inclusión y la reducción de la desigualdad, favorecer la igualdad de género y en general la salud y el bienestar. El conocimiento de las adicciones es fundamental para promover la justicia en temas de derecho penal y procesal, para promover políticas públicas preventivas y para el desarrollo de oportunidades de reinserción equitativas y eficaces.
Los docentes de esta asignatura están comprometidos con la promoción de la educación de calidad. Contribuyen asímismo, a facilitar las condiciones para que los alumnos puedan acceder a una futura actividad profesional decente, en condiciones de igualdad de género y por tanto, favoreciendo el crecimiento económico de la región.

Prerrequisitos

Haber cursado la asignatura de Fundamentos Biológicos de Criminología de segundo curso.

 

Contenidos

-       Bloque 1. INTRODUCCION A LAS CONDUCTAS ADICTIVAS

 

1.-Presentación de la asignatura. Concepto de las conductas adictivas. Concepto de abuso, adicción, dependencia de drogas y recaída al consumo. Datos epidemiológicos en Cataluña, España y Europa.

3.- Drogas de abuso y género. Influencia del género en el diagnóstico, curso y pronóstico de los trastornos adictivos. 

2.- Patología dual. Coexistencia de la adicción con otros trastornos psiquiátricos. Adicción y trastornos afectivos. Adicción y esquizofrenia. Adicción y trastornos del control de impulsos.

 

-       Bloque 2. DROGAS DE ABUSO

 

4.- Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: Alcohol.

  1. Seminario 1: Conceptos básicos del proceso adictivo

5.- Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: opiáceos y cannabinoides.

  1. Seminario 2: Autoadministración de substancias

6.- Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: nicotina y psicoestimulantes.

  1. Seminario 3: Comorbilidad

7.- Adicciones sin sustancias. Gambling, Gaming, Abuso del uso de Internet.

-       Bloque 3. TRATAMIENTOS, ADICCION Y SOCIEDAD

 

8.- Tratamientos de las adicciones. Tratamientos farmacológicos. Programas de reducción de daños y riesgos.

9.-Adicción y delincuencia. Relaciones entre ambos fenómenos. Principales delitos vinculados a las drogas: delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) y delitos contra la seguridad vial.

  1. Seminario 4: Drogas de abuso y género

10.- Sesión de Síntesis

Metodología docente

-       Presencial: magistral bidireccional y seminarios participativos.

-       Dirigido: preparación, búsqueda de información y resolución de problemas previo a la asistencia a los seminarios participativos que se desarrollarán durante el trimestre.

-       Autónomo: preparación de los trabajos que deben presentarse en los seminarios.

Evaluación

La evaluación podrá realizarse "online" en caso de presencialidad restringida debido a las restricciones por la Covid-19.

La calificación del estudiante se obtendrá mediante las siguientes pruebas:

 • Examen de preguntas de elección múltiple que se realizará a final del trimestre (5 puntos).
 •  
 • Comentario de un tema relacionado con las adicciones presentados en formato digital. Trabajo individual o colectivo (hasta tres estudiantes). (2 puntos)
 • Asistencia a los seminarios y elaboración de informes (3 puntos).

 

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en el examen.

 

 

Recuperaciones:

 • Se considera que un estudiante ha participado en las actividades de aprendizaje y evaluación continuada cuando ha asistido a clases y ha realizado correctamente los ejercicios de al menos el 50% de los seminarios y otras actividades del aula.
 • Por otra parte, se entiende que ha realizado el examen final cuando lo entrega.
 • Sólo pueden participar en el proceso de recuperación aquellos estudiantes que han suspendido el conjunto de la asignatura. No existe la posibilidad de participar en el examen de recuperación para subir la nota cuando la inicialmente obtenida sea igual o superior a 5,0.
 • La recuperación de la evaluación continuada se realizará posteriormente al examen. Consistirá en la entrega de todos los trabajos y actividades que solicitados a los estudiantes a lo largo del trimestre y en una pregunta específica de este apartado en el examen de recuperación. El conjunto de los trabajos contará un total de 3 puntos y la pregunta del examen contará 2 puntos sobre la nota final.
 • La recuperación del examen consistirá en otro examen que se hará en el día habilitado del calendario académico del tercer trimestre. El examen consistirá en un examen de preguntas cortas y/o de preguntas tipo test que contará un total de 5 puntos. La nota de la evaluación continua se mantiene y se suma a la nota alcanzada en el examen de recuperación. Para poder tener acceso al examen de recuperación es necesario haber entregado todos los trabajos de la evaluación continua (ver recuperación de la evaluación continua). El examen de recuperación podrá ser online en caso necesario, siendo en este caso un examen de preguntas de elección múltiple.

Bibliografía y recursos de información

● Bibliografía básica

- Carlson N.R. (2007) Fisiología de la Conducta. Pearson Education.

- Publicaciones diversas del Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad).

- Informe de la OMS sobre drogas, 2019.

- European Drug Report (EMCDDA), 2019.

- Publicaciones diversas del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

 

● Bibliografía complementaria

- Koob GF y Le Moal M. Neurobiology of addictions. Elsevier Science. 1996.

 

● Recursos didácticos

Existe la posibilidad de utilizar el cine comercial para el estudio de casos clínicos. Estudio de artículos científicos y publicaciones de diversos organismos públicos con actividad sobre las adicciones.


Curso Académico: 2022/23

3313 - Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención

21084 - Conductas Adictivas y Delincuencia


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
331 - Facultad de Derecho
Estudio:
3313 - Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención
Asignatura:
21084 - Conductas Adictivas y Delincuencia
Créditos:
5.0
Curso:
3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán, Castellano
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 103: Catalán
Grupo 104: Catalán
Profesorado:
Olga Valverde Granados, Mireia Medrano Moya
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura “Conductas adictivas y delincuencia” es de carácter general e introductoria al problema de los trastornos por consumo de sustancias y sus posibles derivadas sociales y penales. Pretende proporcionar al estudiante de una información básica sobre las conductas adictivas desde un punto de vista médico, psicológico y sociológico. Esta asignatura aborda de forma general las características neurobiológicos del trastorno por uso de sustancias, las particularidades farmacológicas y en el desarrollo del proceso adictivo de las principales drogas prototípicas y la vinculación existente entre la drogodependencia y la delincuencia. Así, resulta indispensable en la práctica profesional del criminólogo entender, discutir y solicitar aquellos indicios o pruebas periciales que están relacionadas el abordaje de las conductas adictivas frente al delito.

La metodología docente que se empleará se centra en las clases magistrales bidireccionales, seminarios de discusión, problemas y utilización del cine comercial. Es necesario realizar las lecturas, asistir a las clases magistrales, participar en los seminarios, realizar los problemas planteados y participar en los correspondientes debates.

La asistencia a los seminarios es obligatoria.

Se advierte que un plagio en cualquier trabajo que se entregue por escrito equivale a suspender la asignatura.

 

Competencias asociadas

Competencias generales

Competencias específicas

Instrumentales

 

1. Capacidad de análisis y síntesis

2. Capacidad de comunicación oral y escrita en su propia lengua.

3. Habilidades básicas del uso del inglés científico.

4.- Capacidad para la resolución de problemas.

5.- Capacidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.

 

Interpersonales

1. Espíritu crítico

2. Capacidad de trabajo en equipo

3. Motivación para resolver problemas

 

Sistémicas

1. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica

2. Habilidades de investigación

3. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

4. Preocupación por la calidad.

 

1. Identificación y prognosis de los riesgos del trastorno por uso de sustancias para la convivencia social.

 

2. Conocer las diferencias epidemiológicas y clínicas del trastorno por uso de sustancias. Aproximación al conocimiento del tipo de droga consumida.

 

3.- Conocer distintos tratamientos actuales y programas de prevención de riesgos.

 

4. Capacidad para redactar informes criminológicos de asesoramiento.

 

5. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el seno de instituciones públicas y privadas del sector: equipos de valoración forense, equipos de ejecución de penas no privativas de libertad, prisiones, asistencia a la víctima, ayuntamientos, centros de investigación, y empresas.

 

6. Capacidad para expresar la magnitud y características de los fenómenos, con indicadores a partir de datos originales (encuestas y censos).

 

Resultados del aprendizaje

 

Semana

Activitades

Semana 1

Sesión 1. (2 h).

Presentación de la asignatura. Concepto de las conductas adictivas. Concepto de abuso, adicción, dependencia de drogas y recaída al consumo. Concepto de adicciones sin substancias.

 

Semana 2

Sesión 2. (2h).

Drogas de abuso y género. Influencia del género en el diagnóstico, curso y pronóstico de los trastornos adictivos.

 

Sesión 3. (2 h)

Seminario 1.- Bases biológicas de las conductas adictivas. Resolución del problema y discusión. Elaboración de las conclusiones por parte del alumno.

 

 

Semana 3

Sesión 4.  (2 h)

Patología dual. Coexistencia de la adicción con otros trastornos psiquiátricos. Adicción y trastornos afectivos. Adicción y esquizofrenia. Adicción y trastornos del control de impulsos.

 

Semana 4

Sesión 5. (2 h)

Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: Alcohol.

Sesión 6. (2 h)

Seminario 2.- Autoadministración de sustancias. Resolución del problema.  Elaboración de conclusiones por parte del alumno.

 

 

Semana 5

Sesión 7. (2 h)

Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: opiáceos y cannabinoides.

 

 

Semana 6

Sesión 8. (2 h)

Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: nicotina y psicoestimulantes.

Sesión 9. (2 h)

Seminario 3.- Comorbilidad psiquiátrica. Resolución del problema.  Elaboración de conclusiones por parte del alumno.

 

 

Semana 7

Sesión 10. (2 h)

7.- Adicciones sin sustancias. Gambling, Gaming, Abuso del uso de Internet.

 

Semana 8

Sesión 11. (2 h)

Tratamientos de las adicciones. Tratamientos farmacológicos. Programas de reducción de daños y riesgos.

 

Sesión 12. (2h)

Seminario 4.- Drogas y género. Resolución del problema.  Elaboración de conclusiones por parte del alumno.

Semana 9

Sesión 13. (2h)

Adicción y delincuencia. Relaciones bidireccionales y de refuerzo de ambos fenómenos. Principales delitos vinculados a las drogas: delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) y delitos contra la seguridad vial.

 

 

Semana 10

Sesión 14. (2 h)

Sesión de síntesis.

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El desarrollo de la asignatura de Conductas Adictivas y Delicuencia en el contexto curricular de Criminología incluye entre sus objetivos promover el conocimiento de las bases neurobiológicas de la conducta adictiva, conocer que estas conducta se debe al desarrollo de una enfermedad mental y por qué la enfermedad mental origina la aparición de conductas no deseadas. Esta asignatura pretende darle herramientas al estudiante para que pueda identificar que la adicción es una enfermedad mental con trascendencia en Salud Pública y que requiere recursos y tratamientos. Nuestra asignatura propueve el estudio de las diferencias relacionadas con el sexo y el género y sus consecuencias médicas y sociales. Esta información es necesaria para promover la inclusión y la reducción de la desigualdad, favorecer la igualdad de género y en general la salud y el bienestar. El conocimiento de las adicciones es fundamental para promover la justicia en temas de derecho penal y procesal, para promover políticas públicas preventivas y para el desarrollo de oportunidades de reinserción equitativas y eficaces.
Los docentes de esta asignatura están comprometidos con la promoción de la educación de calidad. Contribuyen asímismo, a facilitar las condiciones para que los alumnos puedan acceder a una futura actividad profesional decente, en condiciones de igualdad de género y por tanto, favoreciendo el crecimiento económico de la región.

Prerrequisitos

Haber cursado la asignatura de Fundamentos Biológicos de Criminología de segundo curso.

 

Contenidos

-       Bloque 1. INTRODUCCION A LAS CONDUCTAS ADICTIVAS

 

1.-Presentación de la asignatura. Concepto de las conductas adictivas. Concepto de abuso, adicción, dependencia de drogas y recaída al consumo. Datos epidemiológicos en Cataluña, España y Europa.

3.- Drogas de abuso y género. Influencia del género en el diagnóstico, curso y pronóstico de los trastornos adictivos. 

2.- Patología dual. Coexistencia de la adicción con otros trastornos psiquiátricos. Adicción y trastornos afectivos. Adicción y esquizofrenia. Adicción y trastornos del control de impulsos.

 

-       Bloque 2. DROGAS DE ABUSO

 

4.- Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: Alcohol.

  1. Seminario 1: Conceptos básicos del proceso adictivo

5.- Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: opiáceos y cannabinoides.

  1. Seminario 2: Autoadministración de substancias

6.- Efectos neurobiológicos y psicológicos de las drogas de abuso. Influencia sobre la conducta delictiva: nicotina y psicoestimulantes.

  1. Seminario 3: Comorbilidad

7.- Adicciones sin sustancias. Gambling, Gaming, Abuso del uso de Internet.

-       Bloque 3. TRATAMIENTOS, ADICCION Y SOCIEDAD

 

8.- Tratamientos de las adicciones. Tratamientos farmacológicos. Programas de reducción de daños y riesgos.

9.-Adicción y delincuencia. Relaciones entre ambos fenómenos. Principales delitos vinculados a las drogas: delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) y delitos contra la seguridad vial.

  1. Seminario 4: Drogas de abuso y género

10.- Sesión de Síntesis

Metodología docente

-       Presencial: magistral bidireccional y seminarios participativos.

-       Dirigido: preparación, búsqueda de información y resolución de problemas previo a la asistencia a los seminarios participativos que se desarrollarán durante el trimestre.

-       Autónomo: preparación de los trabajos que deben presentarse en los seminarios.

Evaluación

La evaluación podrá realizarse "online" en caso de presencialidad restringida debido a las restricciones por la Covid-19.

La calificación del estudiante se obtendrá mediante las siguientes pruebas:

 • Examen de preguntas de elección múltiple que se realizará a final del trimestre (5 puntos).
 •  
 • Comentario de un tema relacionado con las adicciones presentados en formato digital. Trabajo individual o colectivo (hasta tres estudiantes). (2 puntos)
 • Asistencia a los seminarios y elaboración de informes (3 puntos).

 

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en el examen.

 

 

Recuperaciones:

 • Se considera que un estudiante ha participado en las actividades de aprendizaje y evaluación continuada cuando ha asistido a clases y ha realizado correctamente los ejercicios de al menos el 50% de los seminarios y otras actividades del aula.
 • Por otra parte, se entiende que ha realizado el examen final cuando lo entrega.
 • Sólo pueden participar en el proceso de recuperación aquellos estudiantes que han suspendido el conjunto de la asignatura. No existe la posibilidad de participar en el examen de recuperación para subir la nota cuando la inicialmente obtenida sea igual o superior a 5,0.
 • La recuperación de la evaluación continuada se realizará posteriormente al examen. Consistirá en la entrega de todos los trabajos y actividades que solicitados a los estudiantes a lo largo del trimestre y en una pregunta específica de este apartado en el examen de recuperación. El conjunto de los trabajos contará un total de 3 puntos y la pregunta del examen contará 2 puntos sobre la nota final.
 • La recuperación del examen consistirá en otro examen que se hará en el día habilitado del calendario académico del tercer trimestre. El examen consistirá en un examen de preguntas cortas y/o de preguntas tipo test que contará un total de 5 puntos. La nota de la evaluación continua se mantiene y se suma a la nota alcanzada en el examen de recuperación. Para poder tener acceso al examen de recuperación es necesario haber entregado todos los trabajos de la evaluación continua (ver recuperación de la evaluación continua). El examen de recuperación podrá ser online en caso necesario, siendo en este caso un examen de preguntas de elección múltiple.

Bibliografía y recursos de información

● Bibliografía básica

- Carlson N.R. (2007) Fisiología de la Conducta. Pearson Education.

- Publicaciones diversas del Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad).

- Informe de la OMS sobre drogas, 2019.

- European Drug Report (EMCDDA), 2019.

- Publicaciones diversas del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

 

● Bibliografía complementaria

- Koob GF y Le Moal M. Neurobiology of addictions. Elsevier Science. 1996.

 

● Recursos didácticos

Existe la posibilidad de utilizar el cine comercial para el estudio de casos clínicos. Estudio de artículos científicos y publicaciones de diversos organismos públicos con actividad sobre las adicciones.