Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3313 - Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

21079 - Criminalitat


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3313 - Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Assignatura:
21079 - Criminalitat
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Professorat:
Marti Rovira Sopeña
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura s’aborda l’estudi de la comissió d’actes desviats des d’una perspectiva analítica. S’utilitza una perspectiva comparada i internacional i s’aprofundeix en les diferències entre factors de risc micro (individuals), meso (grups de referència) i macro (socials). Es mostren les taxes de criminalitat generals i per diferents tipus de delictes en diferents societats, i les tendències generals i internacionals en el càstig i en altres intervencions per prevenir la delinqüència i la victimització.

Contextualització: L’assignatura és una continuació i aprofundiment de les assignatures del primer curs, que serveixen com a introducció a la criminologia i a les teories criminològiques. La assignatura també serveix de pont entre aquestes assignatures i les assignatures metodològiques, mitjançant la comparació d’estadístiques pràctica sobre delictes i penes i els factors de risc associats a aquests a cada país.

Tipologia i enfocament de l’assignatura: La perspectiva de l’assignatura és comparada y aplicada. Es descriu la evolució de la delinqüència i la victimització en les seves diferents manifestacions, i es mostren els fonaments per avaluar la adequació de les teories criminològiques més importants a les manifestacions empíriques de la delinqüència.

Aspectes clau de l’assignatura: En l’assignatura es profunditza en la necessitat d’un anàlisi empíric de les diferents formes delictives per poder entendre la seva fenomenologia. Es destaca la necessitat de contextualitzar l’estudi del delicte i el càstig a les pautes culturals i socioeconòmiques de cada país.

Recomanacions generals: És convenient disposar d’un bon nivell tècnic per ser capaços d’interpretar les dades estadístiques presentades en les classes magistrals. L’assistència als seminaris està orientada a desenvolupar aquesta habilitat interpretativa, però exigeix una destresa prèvia en el tractament i anàlisi de les dades estadístiques. S’adverteix que el plagi en qualsevol treball que s’entregui per escrit equival a suspendre l’assignatura. Copiar durant l’examen donarà lloc a l’obertura d’un expedient acadèmic.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

CG1: Comunicarse correctamente en catalán, castellano y, a nivel básico, en inglés.

CG2: Usar herramientas informáticas básicas para la realización de trabajos de búsqueda de información, elaboración de informes y presentación de resultados

GG3: Utilizar los recursos bibliográficos que ofrece la universidad.

CG4: Gestionar la información: selección de fuentes, síntesis de la información y evaluación crítica de la información relevante

CG5: Aplicar los conocimientos teóricos a situaciones y problemas reales.

CG6: Trabajar en equipo.

CG7: Seleccionar y citar correctamente bibliografía y otras fuentes de información.

 

 

CE1. Reconocer las principales influencias teóricas de la criminología, las diferentes formas de criminalidad y los principales agentes e instituciones que conforman el sistema político.

CE2: Redactar informes criminológicos de asesoramiento.

CE4: Reconocer los principios éticos de las investigaciones sociales y distinguir las argumentaciones basadas en evidencias empíricas.

CE5. Reconocer las diferentes formas de criminalidad y explicar la magnitud y las características de los fenómenos relacionados con la criminalidad a través de estadísticas y otras fuentes de datos

CE6: Reconocer las múltiples facetas de las desigualdades en nuestras sociedades, especialmente las de clase, etnia y género.

CE7: Analizar los efectos teóricos y empíricos de las políticas públicas y sociales.

CE12: Identificar los principales problemas y discusiones relacionados con la respuesta del sistema penal a las víctimas de delitos

CE13.Comprender las bases biológicas del comportamiento humano y de las patologías mentales y su tratamiento.

CE14: Analizar los principales indicadores psicológicos de pronóstico delictivo.

CE15: Enumerar los programas de tratamiento y su evaluación.

CE19: Interpretar y reflexionar cooperativamente respecto del análisis de los fenómenos delictivos en la comunicación social.

CE20: Comprender los principios básicos de la economía.

CE21: Reconocer y aplicar los principales conceptos y perspectivas sociológicas.

CE22: Reconocer los delitos tipificados en el código penal y elaborar argumentos de derecho penal y política criminal.

CE23: Evaluar formas alternativas de resolución de conflictos (mediación).

CE24: Reconocer, diseñar, implementar y defender un trabajo de investigación.

Resultats de l'aprenentatge

RA1: Reconoce las principales influencias teóricas de la criminología y los principales agentes e instituciones que conforman el sistema político.

RA2: Demuestra que puede redactar informes criminológicos de asesoramiento.

RA4: Reconoce los principios éticos de las investigaciones sociales y distingue las argumentaciones basadas en evidencias empíricas.

RA5: Reconoce las diferentes formas de criminalidad y sabe explicar la magnitud y las características de los fenómenos relacionados con la criminalidad a través de estadísticas y otras fuentes de datos.

RA6: Reconoce las múltiples facetas de las desigualdades en nuestras sociedades, especialmente las de clase, etnia y género.

RA7: Analiza los efectos teóricos y empíricos de las políticas públicas y sociales.

RA10: Reconoce el funcionamiento y el desarrollo de las instituciones y políticas públicas de la UE.

RA12: Identifica los principales problemas y discusiones relacionados con la respuesta del sistema penal a las víctimas de delitos.

RA13: Comprende las bases biológicas del comportamiento humano y de las patologías mentales y su tratamiento.

RA14: Analiza los principales indicadores psicológicos de pronóstico delictivo.

RA15: Enumera los programas de tratamiento y su evaluación.

RA19: Interpreta y reflexiona cooperativamente respecto del análisis de los fenómenos delictivos en la comunicación social.

RA20: Comprende los principios básicos de la economía.

RA21: Reconoce y aplica los principales conceptos y perspectivas sociológicas.

RA22: Reconoce los delitos tipificados en el código penal y elaborar argumentos de derecho penal y política criminal.

RA24: Reconoce, diseña, implementa y defiende un trabajo de investigación.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

#Objectiu 5. - Igualtat de gènere

#Objectiu 10 - Reducció de les desigualtats

#Objectiu 16 - Pau, justícia i institucions sòlides

 

Prerequisits

És convenient ser capaços d’interpretar les dades estadístiques presentades en les classes magistrals. L’assistència als seminaris està orientada a desenvolupar aquesta habilitat interpretativa, però exigeix una destresa prèvia en el tractament i anàlisi de les dades estadístiques.

Continguts

Bloc de contingut 1. La primera part és introductòria: es discuteixen quines fonts de dades són més útils per estudiar la delinqüència; si, per fer-ho, és millor centrar-se en els delinqüents o en les víctimes; quins són els criteris principals per classificar i explicar els delictes més habituals; i quines són les metodologies més eficaces per estudiar la evolució de la delinqüència, les seves causes i la efectivitat de les intervencions desenvolupades per aturar-la. A més, es presenta una panoràmica de la evolució de la delinqüència en les últimes dècades

Bloc de contingut 2. La segona parta aborda les teories que destaquen els factors individuals o micro en la explicació de la criminalitat/victimització: teories biològiques, teories econòmiques de la acció racional y teories psicològiques sobre la absència de vincles afectius i socialització defectuosa en la família i altres institucions primàries.

Bloc de contingut 3. La tercera part es centra en les teories de nivell meso, les que destaquen la importància de factors grupals (grups petits i mitjans) en la explicació de la delinqüència: les teories de la associació diferencial, de les subcultures, del etiquetament i les teories ecològiques i de la desorganització social.

Bloc de contingut 4. En la quarta part es discuteixen les teories macro que destaquen la importància de la estructura social de les grans col·lectivitats per explicar la criminalitat: teories de la anòmia i del conflicte.

Bloc de contingut 5. La cinquena i última part s’aborda la validesa de les diferents teories de forma conjunta.

Metodologia docent

Dinàmica de l'assignatura

El curs està dividit en classes magistrals, on es donarà̀ la teoria de l'assignatura i es podran realitzar petits exercicis, i diferents seminaris on es posarà̀ en pràctica aquesta teoria per consolidar conceptes.

Tutories

Les consultes dels/les estudiants adreçades per e-mail seran contestades en un termini de 48 hores. En funció́ de la complexitat de l'assumpte aquest quedarà̀ resolt en el mateix e-mail de resposta o es concretarà̀ una tutoria.

Justificació d’absències

En cas d’absència sobrevinguda per malaltia o impossibilitat d’assistència per aïllament domiciliari relacionats amb la COVID- 19, s'ha de notificar la situació́ immediatament, mitjançant CAU o un correu electrònic, a la Secretaria de l'Estudi, així com, segons pertoqui, al professor responsable de les classes magistrals (marti.rovira@upf.edu) o de seminaris (montserrat.fernandezgarcia@upf.edu). Si no estàs en condicions de fer-ho personalment, encarrega-ho a companys o familiars. En cas d’absència per altres malalties o per accident, informa per correu electrònic a la professor responsable de la sessió. Si la incidència ha de tenir efectes perllongats, informa també́ al teu tutor. En tots els casos se t’indicarà̀ com recuperar la sessió́ a la qual no es pot assistir justificadament o, si l’absència és perllongada, com efectuar el seguiment de l'assignatura.

Avaluació

  • Treballs en els seminaris i participació en els seminaris i durant la classe magistral (4 punts)
  • Examen final (6 punts)


Curs Acadèmic: 2022/23

3313 - Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

21079 - Criminalitat


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3313 - Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Assignatura:
21079 - Criminalitat
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Professorat:
Marti Rovira Sopeña
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura s’aborda l’estudi de la comissió d’actes desviats des d’una perspectiva analítica. S’utilitza una perspectiva comparada i internacional i s’aprofundeix en les diferències entre factors de risc micro (individuals), meso (grups de referència) i macro (socials). Es mostren les taxes de criminalitat generals i per diferents tipus de delictes en diferents societats, i les tendències generals i internacionals en el càstig i en altres intervencions per prevenir la delinqüència i la victimització.

Contextualització: L’assignatura és una continuació i aprofundiment de les assignatures del primer curs, que serveixen com a introducció a la criminologia i a les teories criminològiques. La assignatura també serveix de pont entre aquestes assignatures i les assignatures metodològiques, mitjançant la comparació d’estadístiques pràctica sobre delictes i penes i els factors de risc associats a aquests a cada país.

Tipologia i enfocament de l’assignatura: La perspectiva de l’assignatura és comparada y aplicada. Es descriu la evolució de la delinqüència i la victimització en les seves diferents manifestacions, i es mostren els fonaments per avaluar la adequació de les teories criminològiques més importants a les manifestacions empíriques de la delinqüència.

Aspectes clau de l’assignatura: En l’assignatura es profunditza en la necessitat d’un anàlisi empíric de les diferents formes delictives per poder entendre la seva fenomenologia. Es destaca la necessitat de contextualitzar l’estudi del delicte i el càstig a les pautes culturals i socioeconòmiques de cada país.

Recomanacions generals: És convenient disposar d’un bon nivell tècnic per ser capaços d’interpretar les dades estadístiques presentades en les classes magistrals. L’assistència als seminaris està orientada a desenvolupar aquesta habilitat interpretativa, però exigeix una destresa prèvia en el tractament i anàlisi de les dades estadístiques. S’adverteix que el plagi en qualsevol treball que s’entregui per escrit equival a suspendre l’assignatura. Copiar durant l’examen donarà lloc a l’obertura d’un expedient acadèmic.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

CG1: Comunicarse correctamente en catalán, castellano y, a nivel básico, en inglés.

CG2: Usar herramientas informáticas básicas para la realización de trabajos de búsqueda de información, elaboración de informes y presentación de resultados

GG3: Utilizar los recursos bibliográficos que ofrece la universidad.

CG4: Gestionar la información: selección de fuentes, síntesis de la información y evaluación crítica de la información relevante

CG5: Aplicar los conocimientos teóricos a situaciones y problemas reales.

CG6: Trabajar en equipo.

CG7: Seleccionar y citar correctamente bibliografía y otras fuentes de información.

 

 

CE1. Reconocer las principales influencias teóricas de la criminología, las diferentes formas de criminalidad y los principales agentes e instituciones que conforman el sistema político.

CE2: Redactar informes criminológicos de asesoramiento.

CE4: Reconocer los principios éticos de las investigaciones sociales y distinguir las argumentaciones basadas en evidencias empíricas.

CE5. Reconocer las diferentes formas de criminalidad y explicar la magnitud y las características de los fenómenos relacionados con la criminalidad a través de estadísticas y otras fuentes de datos

CE6: Reconocer las múltiples facetas de las desigualdades en nuestras sociedades, especialmente las de clase, etnia y género.

CE7: Analizar los efectos teóricos y empíricos de las políticas públicas y sociales.

CE12: Identificar los principales problemas y discusiones relacionados con la respuesta del sistema penal a las víctimas de delitos

CE13.Comprender las bases biológicas del comportamiento humano y de las patologías mentales y su tratamiento.

CE14: Analizar los principales indicadores psicológicos de pronóstico delictivo.

CE15: Enumerar los programas de tratamiento y su evaluación.

CE19: Interpretar y reflexionar cooperativamente respecto del análisis de los fenómenos delictivos en la comunicación social.

CE20: Comprender los principios básicos de la economía.

CE21: Reconocer y aplicar los principales conceptos y perspectivas sociológicas.

CE22: Reconocer los delitos tipificados en el código penal y elaborar argumentos de derecho penal y política criminal.

CE23: Evaluar formas alternativas de resolución de conflictos (mediación).

CE24: Reconocer, diseñar, implementar y defender un trabajo de investigación.

Resultats de l'aprenentatge

RA1: Reconoce las principales influencias teóricas de la criminología y los principales agentes e instituciones que conforman el sistema político.

RA2: Demuestra que puede redactar informes criminológicos de asesoramiento.

RA4: Reconoce los principios éticos de las investigaciones sociales y distingue las argumentaciones basadas en evidencias empíricas.

RA5: Reconoce las diferentes formas de criminalidad y sabe explicar la magnitud y las características de los fenómenos relacionados con la criminalidad a través de estadísticas y otras fuentes de datos.

RA6: Reconoce las múltiples facetas de las desigualdades en nuestras sociedades, especialmente las de clase, etnia y género.

RA7: Analiza los efectos teóricos y empíricos de las políticas públicas y sociales.

RA10: Reconoce el funcionamiento y el desarrollo de las instituciones y políticas públicas de la UE.

RA12: Identifica los principales problemas y discusiones relacionados con la respuesta del sistema penal a las víctimas de delitos.

RA13: Comprende las bases biológicas del comportamiento humano y de las patologías mentales y su tratamiento.

RA14: Analiza los principales indicadores psicológicos de pronóstico delictivo.

RA15: Enumera los programas de tratamiento y su evaluación.

RA19: Interpreta y reflexiona cooperativamente respecto del análisis de los fenómenos delictivos en la comunicación social.

RA20: Comprende los principios básicos de la economía.

RA21: Reconoce y aplica los principales conceptos y perspectivas sociológicas.

RA22: Reconoce los delitos tipificados en el código penal y elaborar argumentos de derecho penal y política criminal.

RA24: Reconoce, diseña, implementa y defiende un trabajo de investigación.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

#Objectiu 5. - Igualtat de gènere

#Objectiu 10 - Reducció de les desigualtats

#Objectiu 16 - Pau, justícia i institucions sòlides

 

Prerequisits

És convenient ser capaços d’interpretar les dades estadístiques presentades en les classes magistrals. L’assistència als seminaris està orientada a desenvolupar aquesta habilitat interpretativa, però exigeix una destresa prèvia en el tractament i anàlisi de les dades estadístiques.

Continguts

Bloc de contingut 1. La primera part és introductòria: es discuteixen quines fonts de dades són més útils per estudiar la delinqüència; si, per fer-ho, és millor centrar-se en els delinqüents o en les víctimes; quins són els criteris principals per classificar i explicar els delictes més habituals; i quines són les metodologies més eficaces per estudiar la evolució de la delinqüència, les seves causes i la efectivitat de les intervencions desenvolupades per aturar-la. A més, es presenta una panoràmica de la evolució de la delinqüència en les últimes dècades

Bloc de contingut 2. La segona parta aborda les teories que destaquen els factors individuals o micro en la explicació de la criminalitat/victimització: teories biològiques, teories econòmiques de la acció racional y teories psicològiques sobre la absència de vincles afectius i socialització defectuosa en la família i altres institucions primàries.

Bloc de contingut 3. La tercera part es centra en les teories de nivell meso, les que destaquen la importància de factors grupals (grups petits i mitjans) en la explicació de la delinqüència: les teories de la associació diferencial, de les subcultures, del etiquetament i les teories ecològiques i de la desorganització social.

Bloc de contingut 4. En la quarta part es discuteixen les teories macro que destaquen la importància de la estructura social de les grans col·lectivitats per explicar la criminalitat: teories de la anòmia i del conflicte.

Bloc de contingut 5. La cinquena i última part s’aborda la validesa de les diferents teories de forma conjunta.

Metodologia docent

Dinàmica de l'assignatura

El curs està dividit en classes magistrals, on es donarà̀ la teoria de l'assignatura i es podran realitzar petits exercicis, i diferents seminaris on es posarà̀ en pràctica aquesta teoria per consolidar conceptes.

Tutories

Les consultes dels/les estudiants adreçades per e-mail seran contestades en un termini de 48 hores. En funció́ de la complexitat de l'assumpte aquest quedarà̀ resolt en el mateix e-mail de resposta o es concretarà̀ una tutoria.

Justificació d’absències

En cas d’absència sobrevinguda per malaltia o impossibilitat d’assistència per aïllament domiciliari relacionats amb la COVID- 19, s'ha de notificar la situació́ immediatament, mitjançant CAU o un correu electrònic, a la Secretaria de l'Estudi, així com, segons pertoqui, al professor responsable de les classes magistrals (marti.rovira@upf.edu) o de seminaris (montserrat.fernandezgarcia@upf.edu). Si no estàs en condicions de fer-ho personalment, encarrega-ho a companys o familiars. En cas d’absència per altres malalties o per accident, informa per correu electrònic a la professor responsable de la sessió. Si la incidència ha de tenir efectes perllongats, informa també́ al teu tutor. En tots els casos se t’indicarà̀ com recuperar la sessió́ a la qual no es pot assistir justificadament o, si l’absència és perllongada, com efectuar el seguiment de l'assignatura.

Avaluació

  • Treballs en els seminaris i participació en els seminaris i durant la classe magistral (4 punts)
  • Examen final (6 punts)


Curs Acadèmic: 2022/23

3313 - Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

21079 - Criminalitat


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3313 - Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Assignatura:
21079 - Criminalitat
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Professorat:
Marti Rovira Sopeña
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura s’aborda l’estudi de la comissió d’actes desviats des d’una perspectiva analítica. S’utilitza una perspectiva comparada i internacional i s’aprofundeix en les diferències entre factors de risc micro (individuals), meso (grups de referència) i macro (socials). Es mostren les taxes de criminalitat generals i per diferents tipus de delictes en diferents societats, i les tendències generals i internacionals en el càstig i en altres intervencions per prevenir la delinqüència i la victimització.

Contextualització: L’assignatura és una continuació i aprofundiment de les assignatures del primer curs, que serveixen com a introducció a la criminologia i a les teories criminològiques. La assignatura també serveix de pont entre aquestes assignatures i les assignatures metodològiques, mitjançant la comparació d’estadístiques pràctica sobre delictes i penes i els factors de risc associats a aquests a cada país.

Tipologia i enfocament de l’assignatura: La perspectiva de l’assignatura és comparada y aplicada. Es descriu la evolució de la delinqüència i la victimització en les seves diferents manifestacions, i es mostren els fonaments per avaluar la adequació de les teories criminològiques més importants a les manifestacions empíriques de la delinqüència.

Aspectes clau de l’assignatura: En l’assignatura es profunditza en la necessitat d’un anàlisi empíric de les diferents formes delictives per poder entendre la seva fenomenologia. Es destaca la necessitat de contextualitzar l’estudi del delicte i el càstig a les pautes culturals i socioeconòmiques de cada país.

Recomanacions generals: És convenient disposar d’un bon nivell tècnic per ser capaços d’interpretar les dades estadístiques presentades en les classes magistrals. L’assistència als seminaris està orientada a desenvolupar aquesta habilitat interpretativa, però exigeix una destresa prèvia en el tractament i anàlisi de les dades estadístiques. S’adverteix que el plagi en qualsevol treball que s’entregui per escrit equival a suspendre l’assignatura. Copiar durant l’examen donarà lloc a l’obertura d’un expedient acadèmic.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

CG1: Comunicarse correctamente en catalán, castellano y, a nivel básico, en inglés.

CG2: Usar herramientas informáticas básicas para la realización de trabajos de búsqueda de información, elaboración de informes y presentación de resultados

GG3: Utilizar los recursos bibliográficos que ofrece la universidad.

CG4: Gestionar la información: selección de fuentes, síntesis de la información y evaluación crítica de la información relevante

CG5: Aplicar los conocimientos teóricos a situaciones y problemas reales.

CG6: Trabajar en equipo.

CG7: Seleccionar y citar correctamente bibliografía y otras fuentes de información.

 

 

CE1. Reconocer las principales influencias teóricas de la criminología, las diferentes formas de criminalidad y los principales agentes e instituciones que conforman el sistema político.

CE2: Redactar informes criminológicos de asesoramiento.

CE4: Reconocer los principios éticos de las investigaciones sociales y distinguir las argumentaciones basadas en evidencias empíricas.

CE5. Reconocer las diferentes formas de criminalidad y explicar la magnitud y las características de los fenómenos relacionados con la criminalidad a través de estadísticas y otras fuentes de datos

CE6: Reconocer las múltiples facetas de las desigualdades en nuestras sociedades, especialmente las de clase, etnia y género.

CE7: Analizar los efectos teóricos y empíricos de las políticas públicas y sociales.

CE12: Identificar los principales problemas y discusiones relacionados con la respuesta del sistema penal a las víctimas de delitos

CE13.Comprender las bases biológicas del comportamiento humano y de las patologías mentales y su tratamiento.

CE14: Analizar los principales indicadores psicológicos de pronóstico delictivo.

CE15: Enumerar los programas de tratamiento y su evaluación.

CE19: Interpretar y reflexionar cooperativamente respecto del análisis de los fenómenos delictivos en la comunicación social.

CE20: Comprender los principios básicos de la economía.

CE21: Reconocer y aplicar los principales conceptos y perspectivas sociológicas.

CE22: Reconocer los delitos tipificados en el código penal y elaborar argumentos de derecho penal y política criminal.

CE23: Evaluar formas alternativas de resolución de conflictos (mediación).

CE24: Reconocer, diseñar, implementar y defender un trabajo de investigación.

Resultats de l'aprenentatge

RA1: Reconoce las principales influencias teóricas de la criminología y los principales agentes e instituciones que conforman el sistema político.

RA2: Demuestra que puede redactar informes criminológicos de asesoramiento.

RA4: Reconoce los principios éticos de las investigaciones sociales y distingue las argumentaciones basadas en evidencias empíricas.

RA5: Reconoce las diferentes formas de criminalidad y sabe explicar la magnitud y las características de los fenómenos relacionados con la criminalidad a través de estadísticas y otras fuentes de datos.

RA6: Reconoce las múltiples facetas de las desigualdades en nuestras sociedades, especialmente las de clase, etnia y género.

RA7: Analiza los efectos teóricos y empíricos de las políticas públicas y sociales.

RA10: Reconoce el funcionamiento y el desarrollo de las instituciones y políticas públicas de la UE.

RA12: Identifica los principales problemas y discusiones relacionados con la respuesta del sistema penal a las víctimas de delitos.

RA13: Comprende las bases biológicas del comportamiento humano y de las patologías mentales y su tratamiento.

RA14: Analiza los principales indicadores psicológicos de pronóstico delictivo.

RA15: Enumera los programas de tratamiento y su evaluación.

RA19: Interpreta y reflexiona cooperativamente respecto del análisis de los fenómenos delictivos en la comunicación social.

RA20: Comprende los principios básicos de la economía.

RA21: Reconoce y aplica los principales conceptos y perspectivas sociológicas.

RA22: Reconoce los delitos tipificados en el código penal y elaborar argumentos de derecho penal y política criminal.

RA24: Reconoce, diseña, implementa y defiende un trabajo de investigación.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

#Objectiu 5. - Igualtat de gènere

#Objectiu 10 - Reducció de les desigualtats

#Objectiu 16 - Pau, justícia i institucions sòlides

 

Prerequisits

És convenient ser capaços d’interpretar les dades estadístiques presentades en les classes magistrals. L’assistència als seminaris està orientada a desenvolupar aquesta habilitat interpretativa, però exigeix una destresa prèvia en el tractament i anàlisi de les dades estadístiques.

Continguts

Bloc de contingut 1. La primera part és introductòria: es discuteixen quines fonts de dades són més útils per estudiar la delinqüència; si, per fer-ho, és millor centrar-se en els delinqüents o en les víctimes; quins són els criteris principals per classificar i explicar els delictes més habituals; i quines són les metodologies més eficaces per estudiar la evolució de la delinqüència, les seves causes i la efectivitat de les intervencions desenvolupades per aturar-la. A més, es presenta una panoràmica de la evolució de la delinqüència en les últimes dècades

Bloc de contingut 2. La segona parta aborda les teories que destaquen els factors individuals o micro en la explicació de la criminalitat/victimització: teories biològiques, teories econòmiques de la acció racional y teories psicològiques sobre la absència de vincles afectius i socialització defectuosa en la família i altres institucions primàries.

Bloc de contingut 3. La tercera part es centra en les teories de nivell meso, les que destaquen la importància de factors grupals (grups petits i mitjans) en la explicació de la delinqüència: les teories de la associació diferencial, de les subcultures, del etiquetament i les teories ecològiques i de la desorganització social.

Bloc de contingut 4. En la quarta part es discuteixen les teories macro que destaquen la importància de la estructura social de les grans col·lectivitats per explicar la criminalitat: teories de la anòmia i del conflicte.

Bloc de contingut 5. La cinquena i última part s’aborda la validesa de les diferents teories de forma conjunta.

Metodologia docent

Dinàmica de l'assignatura

El curs està dividit en classes magistrals, on es donarà̀ la teoria de l'assignatura i es podran realitzar petits exercicis, i diferents seminaris on es posarà̀ en pràctica aquesta teoria per consolidar conceptes.

Tutories

Les consultes dels/les estudiants adreçades per e-mail seran contestades en un termini de 48 hores. En funció́ de la complexitat de l'assumpte aquest quedarà̀ resolt en el mateix e-mail de resposta o es concretarà̀ una tutoria.

Justificació d’absències

En cas d’absència sobrevinguda per malaltia o impossibilitat d’assistència per aïllament domiciliari relacionats amb la COVID- 19, s'ha de notificar la situació́ immediatament, mitjançant CAU o un correu electrònic, a la Secretaria de l'Estudi, així com, segons pertoqui, al professor responsable de les classes magistrals (marti.rovira@upf.edu) o de seminaris (montserrat.fernandezgarcia@upf.edu). Si no estàs en condicions de fer-ho personalment, encarrega-ho a companys o familiars. En cas d’absència per altres malalties o per accident, informa per correu electrònic a la professor responsable de la sessió. Si la incidència ha de tenir efectes perllongats, informa també́ al teu tutor. En tots els casos se t’indicarà̀ com recuperar la sessió́ a la qual no es pot assistir justificadament o, si l’absència és perllongada, com efectuar el seguiment de l'assignatura.

Avaluació

  • Treballs en els seminaris i participació en els seminaris i durant la classe magistral (4 punts)
  • Examen final (6 punts)