Consulta de Guies DocentsCurs Acadčmic: 2022/23

20839 - Anālisi d'Estats Comptables


Informaciķ de la Guia Docent

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
304 - Facultat de Dret i Facultat d'Economia i Empresa
332 - Facultat d'Economia i Empresa
Estudi:
3041 - Doble Grau en Dret i Administraciķ i Direcciķ d'Empreses / Economia
3324 - Grau en Administraciķ i Direcciķ d'Empreses
Assignatura:
20839 - Anālisi d'Estats Comptables
Āmbit:
---
Crčdits:
5.0
Curs:
418 - Grau en Economia: 2
747 - Mínor en Administraciķ d'Empreses: 1
523 - Doble grau en Dret i Administraciķ i Direcciķ d'Empreses / Economia: 3
417 - Grau en Administraciķ i Direcciķ d'Empreses: 2
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalā
Grup 2: Catalā
Grup 3: Catalā
Grup 4: Catalā
Grup 7: Catalā
Seminari: Grup 101: Catalā
Grup 102: Catalā
Grup 103: Catalā
Grup 201: Catalā
Grup 202: Catalā
Grup 203: Catalā
Grup 301: Catalā
Grup 302: Catalā
Grup 303: Catalā
Grup 401: Catalā
Grup 402: Catalā
Grup 403: Catalā
Grup 701: Catalā
Grup 702: Catalā
Grup 703: Catalā
Professorat:
Josep Oriol Amat Salas, Yolanda Suescun Perez, Andrei Ioan Boar Boar, Josepa Alemany Costa, Luz Parrondo Tort
Periode d'Imparticiķ:
Primer trimestre
Horari:

Presentaciķ

Aquesta assignatura tracta de l’anàlisi d’empreses en base als estats financers.

Després d’una introducció dels objectius de l’assignatura es recorden els conceptes bàsics al voltant dels estats financers. A continuació, es tracta l’anàlisi del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de la rendibilitat i del fons de maniobra. Tot seguit, s’estudia l’anàlisi amb dades sectorials, l’anàlisi d’estats financers consolidats i l’anàlisi internacional. També es presenta l’anàlisi integral dels estats financers. S’aprofundeix en cadascun dels temes tractats amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.

Competčncies associades

INSTRUMENTALS

 

G3. Ser capaç de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita tan davant d’audiències expertes com inexpertes.

 

 1. Competències per la comunicació oral i escrita
 2. Realització de presentacions en públic
 3. Comprensió de textos escrits en català, castellà i anglès
 4. Redacció d’informes d’anàlisi econòmica-financera
 5. Capacitat per la presa de decisions: donats uns comptes anuals extreure conclusions en relació al context
 6. Habilitats per l’aplicació de matemàtiques bàsiques en la resolució de problemes
 7. Ús de les eines informàtiques bàsiques (procés de textos, full de càlcul, Power Point) per la realització de treballs, recerca de documentació i presentació de resultats

 

INTERPERSONALS

G2. Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies postures, així com defensar-les públicament.

 1. Capacitat d’opinió i opinió crítica en les conclusions a oferir a partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi econòmica-financera
 2. Iniciativa en la recerca d’informació per la resolució de problemes
 3. Capacitat per el treball en equip: presa de consciència del món professional, espai per contrastar diferents solucions, necessitat de coordinació
 4. Capacitat per trobar solucions adaptades a l’ètica professional

 

SISTÈMIQUES

G9. Tenir consolidats hàbits d’autodisciplina, autoexigència i rigor en al realització del treball acadèmic, així com en l’organització i el la seva correcta temporització.

G10. Tenir una actitud proactiva en el desig de conèixer allò que s’ignora, imprescindible en tot procés formatiu i en tota activitat professional amb projecció.

G11 Ser capaç d’aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d’adaptar-los a contextos i situacions noves.

 1. Capacitat de gestió de la informació: selecció de les fonts adients i discriminació de dades en la realització de treballs en equip
 2. Aprenentatge a partir de la experiència
 3. Aplicació del coneixement teòric i eines d’anàlisi a situacions reals

 

 1. Estar capacitada per tenir en compte l’adaptació de l’empresa al nou entorn (noves Normes Internacionals d’Informació Financera, NIIF)

 

 

COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES (C.E.)

 

E1. Demostrar un nivell de coneixements suficients per l’actuació professional.

 

 1. -  Capacitat d’ assimilació dels coneixements bàsics de l’àrea econòmica-financera
  1. Identificació dels objectius, limitacions i usuaris de l’anàlisi dels comptes anuals
  2. Consciència de la existència d’ informacions complementàries a l’anàlisi econòmica-financera
 2. -       Capacitat per relacionar coneixements previs a l’àmbit de l’anàlisi econòmica- financera de l’empresa
  1. Interiorització dels conceptes bàsics relatius al: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat del valor afegit i estat de fluxos de tresoreria
  2. Identificació dels documents informatius dels comptes anuals: memòria, informe de gestió i informe d’auditoria
  3. Capacitat per identificar les pràctiques empresarials no ètiques dels comptes anuals: ocultació, manipulació, comptabilitat creativa

E3. Conèixer els diferents contextos en els que treballa una empresa: la conjuntura econòmica, el sector, el mercat, l’empresa i el departament.

 

Capacitat de diagnosi de la situació patrimonial i financera de l’empresa

 

 1. Habilitats d’ús de les tècniques d’anàlisi del: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, rendibilitat i fons de maniobra
 2. Avaluació de l’evolució dels: ingressos, despeses, marges i resultats del compte de pèrdues i guanys
 3. Comprensió de les variables que influeixen en la evolució de la rendibilitat
 4. Comparació amb les dades d’altres empreses del sector
 5. Interpretació dels estats consolidats
 6. Capacitat per corregir balanços de situació i comptes de resultats que contrarestin les conseqüències de la inflació (introducció)
 7. Capacitat per l’anàlisi internacional dels estats financers

 

E9. Utilitzar la informació adequada en al formulació de propostes i a la resolució de problemes.

 

Capacitat d’oferir resultats en relació als estats financers

 

 1. Anàlisi integral dels estats financers
 2. Identificació de problemes i la seva resolució aplicant les tècniques d’anàlisi econòmica- financeres

Resultats de l'aprenentatge

A continuació, es descriuen els continguts agrupats per competències. Es distingeix entre conceptes, procediments i actituds sempre que sigui possible.

COMPETÈNCIES GENERALS

Procediments:

 • Resolució d’ exercicis pràctics
 • Realització de presentacions orals dels exercicis pràctics
 • Lectura de textos en castellà i anglès
 • Redacció d’informes d’anàlisi econòmica-financera
 • Aplicació de matemàtiques bàsiques en la resolució de problemes
 • Ús d’eines informàtiques bàsiques per la realització de treballs, recerca i gestió de documentació i presentació de resultats
 • Aprenentatge a partir de la experiència
 • Aplicació del coneixement teòric i les eines d’anàlisi a la pràctica, amb dades reals

 

Actituds:

 

 • Analítica
 • Tenir opinió i crítica en les conclusions a oferir a partir dels resultats obtinguts
 • Mostrar iniciativa en la recerca d’informació per la resolució de problemes
 • Saber treballar en equip
 • Trobar solucions adaptades a l’ètica professional
 • Comunicació empàtica
 • Comunicació assertiva

 

COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES

  1. Capacitat d’ assimilació dels coneixements bàsics de l’àrea econòmica-financera
   1. Identificació dels objectius, limitacions i usuaris de l’anàlisi dels comptes anuals
    1. Conceptes: Concepte d’anàlisi d’estats financers, Els problemes de les empreses i les seves causes, Les limitacions de l’anàlisi d’estats financers
    2. Procediments: Anàlisi i diagnòstic empresarial, Qüestionari per el diagnòstic preliminar d’una empresa
  2. Consciència de la existència d’informacions complementàries a l’anàlisi econòmica-financera.

i. Conceptes: Les dades complementàries a l’anàlisi d’ estats financers

  1. Capacitat per relacionar coneixements previs a l’ àmbit de l’anàlisi econòmica- financer de l’empresa
   1. Interiorització dels conceptes bàsics relatius al: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat del valor afegit i estat de fluxos de tresoreria
    1. Conceptes: Concepte de balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat del valor afegit i estat de fluxos de tresoreria, Les normes de valoració pels actius i passius
    2. Procediments: Ordenació del balanç de situació i del compte pèrdues i guanys,

Confecció de l’ estat de fluxos de tresoreria

    1. Actituds: Atendre a la normativa comptable
  1. Identificació dels documents informatius dels comptes anuals: memòria, informe de gestió i informe d’auditoria.

i. Conceptes: Concepte de memòria, informe de gestió i informe d’auditoria de comptes

  1. Capacitat per identificar les pràctiques empresarials no ètiques dels comptes anuals: ocultació, manipulació, comptabilitat creativa
 1. Conceptes: Concepte de comptabilitat creativa
 1. Actituds: Ètica professional i Respecte de la normativa comptable
  1. Capacitat de diagnosi de la situació patrimonial i financera de l’empresa
  2. Habilitats d’ús de les tècniques d’anàlisi del: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, rendibilitat, fons de maniobra
  3. Avaluació de l’evolució dels: ingressos, despeses, marges i resultats del compte de pèrdues i guanys
  4. Comprensió de les variables que influeixen en la evolució de la rendibilitat
 2. Conceptes:
  1. Balanç de situació: Les tècniques d’anàlisi, L’estat d’origen i aplicació de fons, Els principals ratis d’avaluació, Poder predictiu dels ratis: l’enfocament unidimensional i l’enfocament multidimensional
  2. Compte de pèrdues i guanys: Les tècniques d’anàlisi, El punt d’equilibri, El palanquejament operatiu, Concepte de productivitat, eficàcia i eficiència
  3. Rendibilitat: Concepte de rendibilitat econòmica i rendibilitat financera, Concepte de palanquejament financer, L’autofinançament i el creixement, Indicadors per a l’anàlisi d’empreses que cotitzen en borsa
  4. Fons de maniobra: Concepte de fons de maniobra aparent i necessari,

 

Concepte de cicle de maduració

 1. Procediments:
  1. Ús de les tècniques d’anàlisi del balanç, Càlcul dels principals ratis, Enfocament unidimensional i enfocament multidimensional
  2. Ús de les tècniques d’anàlisi del compte de pèrdues i guanys, Càlcul de percentatges i gràfics, Anàlisi de les vendes amb ratis, Anàlisi del marge per productes, Càlcul del llindar de rendibilitat, Anàlisi de les despeses, Anàlisi de la productivitat, l’eficàcia i l’eficiència, Avaluació del nivell de qualitat
  3. Càlcul de la rendibilitat: Rendibilitat econòmica o rendiment, Rendibilitat financera, Descomposició de la rendibilitat financera, Anàlisi del palanquejament financer, Procés de diagnosi de l’autofinançament, Càlcul de la capacitat de creixement de l’empresa, Ús d’ indicadors per a l’anàlisi d’empreses que cotitzen en borsa, Càlcul dels ratis borsaris
  4. Càlcul i interpretació de l’estat de fluxos de tresoreria
 2. Actituds: Analítica, Resolutiva, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva
  1. Comparació amb les dades d’altres empreses del sector
 3. Conceptes: Les dades mitjanes, Limitacions de la informació sectorial
 4. Procediments: Obtenció d’ informació sectorial: bases de dades, Formulació de dades mitjanes, Comparacions amb les empreses exitoses i fracassades
 5. Actituds: Analítica, Resolutiva, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva
  1. Interpretació dels estats consolidats
 6. Conceptes: Concepte de societat dominant, dominada, multigrup i associada, Condicions que han de complir els grups de societats per tenir la obligació de consolidar els comptes anuals, Situacions que dispensen als grups de societats de l’obligació de consolidar, Els models de comptes anuals consolidats, Els comptes específics dels estats consolidats
 7. Procediments: Introducció als mètodes i procediments de consolidació, Introducció al l’ús dels models de comptes anuals consolidats, Interpretació d’estats consolidats
 8. Actituds: Respecte de la normativa comptable
  1. Capacitat per corregir balanços de situació i comptes de resultats que contrarestin les conseqüències de la inflació (introducció)
 9. Conceptes: Concepte de partides monetàries i no monetàries en els comptes anuals,

La inflació en els comptes anuals, Concepte d’ ajustament de comptes de filials

 1. Procediments: Ús dels sistemes per a l’ajustament de comptes per inflació, Ajustament de comptes de filials
 2. Actituds: Analítica, Resolutiva, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva
  1. Capacitat per l’anàlisi internacional dels estats financers
 3. Conceptes: Diferències existents en la comptabilitat a nivell internacional, Accions d’homogeneïtzació actual de la informació comptable a nivell internacional
 4. Procediments: Ús de mètodes de conversió de comptes anuals en moneda estrangera
 5. Actituds: Respecte de la normativa comptable internacional
  1. Capacitat d’oferir resultats en base als estats financers
  2. Anàlisi integral dels estats financers
  3. Identificació de problemes i la seva resolució aplicant les tècniques d’anàlisi econòmica-financeres
 6. Conceptes: Concepte d’ integració de la informació de les diferents anàlisis, Concepte de piràmides de ratis i quadres de comandament. Elements a tenir en compte per realitzar informes efectius d’anàlisi dels estats financers
 7. Procediments: Integració de la informació de les diferents anàlisis, Confecció de l’informe d’anàlisi d’ estats financers

 

 1. Actituds: Analítica, Resolutiva, Rigor, Respecte de la normativa comptable internacional, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Aquesta assignatura treballa els següents ODS:

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

ODS 5 Igualtat de gènere : Igualtat d’oportunitats i consciència de la bretxa salarial existent en les organitzacions empresarials, entre altres.

ODS Educació de qualitat.

ODS 17 Aliances de col·laboració publico-privat.

 

Prerequisits

L’alumne ha d’haver cursat l’assignatura obligatoria: Introducció a la Comptabilitat Financera.

Continguts

 • Introducció i el cicle comptable
 • Els Estats Financers
 • Els CC.AA: El Balanç, el P i G i l’EFE
 • El Balanç: estructura i anàlisi. Ràtios
 • Estructura i anàlisi del Balanç
 • Ràtios del balanç
 • Anàlisi del compte de pèrdues i guanys
 • La gestió econòmica de l’empresa
 • Anàlisi de la rendibilitat, autofinançament i creixement
 • Anàlisi del Fons de Maniobra
 • Gestió del benefici
 • Anàlisi de comptes consolidats
 • Finances sostenibles
 • Anàlisi internacional d’estats financers
 • Anàlisi Integral

Metodologia docent

La metodologia de l’assignatura es fonamenta en tres parts principals:

 • Sessions de teoria on s'aprofundeix els continguts més importants i es realitzen aplicacions pràctiques de la teoria.
 • Sessions de seminari.
 • Treball individual d'estudi dels materials proposats

Aquestes activitats tindran un pes en conjunt del 80%, veure apartat Avaluació per la concreció dels percentatges, i l’examen final del 20% restant. Destacar que en el cas del treball final de curs, en equip es realitzaran tutories per part del docent amb els grups o individuals si és necessari.

En termes cronològics l’ adequat seguiment del curs d’un alumne implica, de forma general, les següents etapes:

 

 1. Assistència a la sessió general (de teoria)
 2. Treball personal: complement amb la lectura de la bibliografia bàsica i la resta de recursos didàctics de que disposa
 3. Treball personal: realització dels exercicis d’autoavaluació
 4. Treball en equip: realització dels exercicis setmanals a presentar a la classe pràctica i realització del treball de curs final en grup a presentar per escrit a final del trimestre
 5. Sessions del grup de treball amb el docent Un cop finalitzades les classes lectives:
 6. Estudi personal per la preparació de l’examen escrit.
 7. Realització de l’examen escrit

 

A la programació de l’assignatura es presenta una relació per sessions de les competències, recursos i temporització de les activitats per aprendre.

Avaluaciķ

Avaluació es farà a partir dels tests a classe (20%), els seminaris (30%), un treball final de curs (en grup (30%) i un examen final (20%).

Es valorarà entre d’altres la capacitat de resolució de problemes, l’aplicació del coneixement teòric i eines d’anàlisi a situacions reals i l’aprenentatge a partir de l’experiència.

 

En termes d’activitats:

PRIMERA PART

L’examen final serà tipus test. A l’inici de cada sessió presencial es farà un test. Obligatori.

En el cas del grup del Doble Grau i IBE, l'examen final es realitzarà de forma oral. Si l’estudiant ha obtingut una nota mitjana en els testos de classe superior a 8, està exempt de realitzar l'examen final i els testos comptaran el 40% de la nota final.

En el grup 2 i 4 d’ADE: Si l’estudiant ha obtingut una nota mitjana en els testos de classe superior a 8, està exempt de realitzar l'examen final i els testos comptaran el 40% de la nota final.

 

 

És imprescindible aprovar amb un 5 l’examen final per fer mitjana amb la resta de rúbriques.

SEGONA PART

Avaluació continuada mitjançant un treball final de curs (TFC) en equip, on es demana aplicar els conceptes tractats a l'assignatura a una empresa real. Suposarà un 30% de la nota. Obligatori.

Durant el trimestre hi hauran tutories grupals amb els professors

 

Instruccions per a la confecció del Treball Final de Curs (TFC)  

Consultar també guia del professor on s'ampliarà la informació.

Amb el Treball Final de Curs es pretén que els estudiants integrin les diferents parts que composen el programa de l’assignatura, al mateix temps que es fomenta el treball en equip, la confecció d’informes per escrit, la presentació oral d’informes i el contacte amb la realitat empresarial. Es valorarà doncs, entre d’altres, la involucració, la eficàcia, la eficiència, el rigor, la capacitat de recerca d’informació, la capacitat de resolució de problemes, i les habilitats per l’ús d’eines informàtiques bàsiques per la presentació escrita.

Per a fer el TFC, els estudiants han de seleccionar una empresa real durant les primeres setmanes de l’assignatura i aplicar-hi de manera progressiva els diferents temes que es van tractant a mesura que es desenvolupa el programa.

  En la coberta del TFC s’ha d’indicar si:

   1. La informació que conté el TFC és confidencial. En aquest cas cal avisar al professor amb antelació a fi de que l’entrega i correcció del treball es faci en presència dels estudiants. Al final de la correcció el professor entregarà als estudiants el treball.
   2. El percentatge de participació de cada component en el conjunt del Treball (si es creu necessari), al costat dels noms i cognoms dels components del grup. D’aquesta manera es podrà considerar aquells estudiants que han participat més activament en el Treball.

L’índex del TFC és el que s’acompanya a continuació:

 

 1. Objectius del treball
 2. Descripció de l’empresa i del seu sector
 3. Anàlisi de l’empresa, diagnòstic dels punts forts i febles; i diagrama causa-efecte
 4. Proposta de recomanacions
 5. Demostració quantitativa de l’efectivitat de les recomanacions

 

Annex 1: Documentació utilitzada comptes anuals, dades sectorials, etc. Annex 2: Càlculs efectuats

Annex 3: Altra informació (retalls de premsa, articles, etc.) Bibliografia i/o webgrafia utilitzada

El treball final es pot presentar en format de cas i podrà participar en un concurs TERCERA PART

Avaluació continuada mitjançant exercicis pràctics setmanals en sessions de seminari que suposaran un 30% de la nota. Obligatori.

 

El 30% inclou: presentació per escrit d’algunes de les pràctiques, presentació oral a classe mitjançant grups al llarg del curs (LES PRESENTACIONS ORALS A CLASSE DELS CASOS PRÀCTICS HAN DE TINDRE UNA DURADA MÀXIMA DE 10-15

MINUTS), participació i assistència a totes les classes pràctiques.

Es valorarà entre d’altres, el treball en equip, la defensa d’arguments davant del professor i el col·lectiu, les habilitats d’esperit crític i la capacitat de resolució de problemes.

Alguns dels casos pràctics estan redactats en anglès, ja que un dels objectius de l’assignatura és fomentar la comprensió de comptes anuals en aquesta llengua.

 

TEST A CLASSE

 

Al inici de cada classe presencial els estudiants han de fer un test d'entre 5 i 10 preguntes. Aquest test avalua els coneixements adquirits durant la setmana sobre el tema que es debatrà a la classe. El seu pes és del 20% de la nota final.

Després del test el professor farà referència als aspectes més rellevants i després aquest contingut es posarà en anàlisi amb un cas pràctic.

A continuació presentem un quadre resum dels criteris d’avaluació general assenyalats:

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERAL

Avaluació Continuada

Treball final en equip

30% de la nota (Recuperable)

Exercicis pràctics per seminaris

(proposats pel professor i presentació oral)

30% de la nota (No recuperable)

Test a classe

20% de la nota (no recuperable)

 

 

Avaluació Final

Examen final

(al final del trimestre)

En el grup Doble Grau i IBE: examen oral si no s'ha tret més d'un 8 en els testos

 

 

20% de la nota (Recuperable)

 

Recuperació

Només es podrà recuperar els apartats de l’avaluació que són recuperables:

Examen final (individual) Treball en equip (en grup)

 

 

En cas de no superar l’assignatura, l’estudiant s’haurà de presentar a la recuperació d’aquells components que no hagi aprovat –examen final, treball final, o ambdós– (veure l’apartat corresponent a la recuperació)

 

Sistema de recuperació:

 

 • El dia habilitat el mes de febrer segons el calendari acadèmic (s’anunciarà al campus global per la facultat), tindrà lloc una prova de recuperació de l’assignatura. A aquesta hi podran concórrer aquells alumnes que, havent realitzat totes les feines de l’avaluació continuada i haver-se presentat a l’examen final de l’assignatura, hagin obtingut la qualificació de “Suspens”. No hi podran concórrer aquells estudiants que no hagin realitzat aquestes activitats o hagin renunciat a l’avaluació.
 • Aquell estudiant que, havent suspès el conjunt de l’assignatura, compleixi els criteris esmentats anteriorment per a poder presentar-se a la prova de recuperació, només podrà recuperar aquell component de l’avaluació de l’assignatura que hagi suspès al llarg del curs (treball final, examen final, o ambdós), però no el que hagi aprovat (se’ls guardarà la nota que hagin obtingut prèviament).

 

Bibliografia i recursos d'informaciķ

L’ estudiant disposa d’una bibliografia (bàsica i complementaria), d’una pàgina web a partir de la qual pot accedir als recursos penjats en el campus global i d’un material de suport en paper que el pot trobar a l’espai de Reprografia de la Universitat.

A continuació es detalla el tipus de material esmentat.

Bibliografia bàsica

Apunts de l’assignatura penjats al Campus Global Vídeos de l'assignatura penjats al Campus Global Bibliografia complementària

ACCID, Plan General de Contabilidad. Barcelona: 2021.

Amat, O. Anàlisi integral d’empreses. Barcelona: Profit Editorial, 2020. Lynch, Meryll, Understanding Financial Reports (PDF)

 

Altres recursos Campus Global

Si accedeix mitjançant la web de la universitat: www.upf.edu, apartat: campus global

 • Pla docent
 • Casos pràctics
 • Exercicis autoavaluació
 • Material addicional proposat pel professor


Curs Acadčmic: 2022/23

20839 - Anālisi d'Estats Comptables


Teaching Guide Information

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
304 - Facultat de Dret i Facultat d'Economia i Empresa
332 - Facultat d'Economia i Empresa
Estudi:
3041 - Doble Grau en Dret i Administraciķ i Direcciķ d'Empreses / Economia
3324 - Grau en Administraciķ i Direcciķ d'Empreses
Assignatura:
20839 - Anālisi d'Estats Comptables
Āmbit:
---
Crčdits:
5.0
Curs:
418 - Grau en Economia: 2
747 - Mínor en Administraciķ d'Empreses: 1
523 - Doble grau en Dret i Administraciķ i Direcciķ d'Empreses / Economia: 3
417 - Grau en Administraciķ i Direcciķ d'Empreses: 2
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalā
Grup 2: Catalā
Grup 3: Catalā
Grup 4: Catalā
Grup 7: Catalā
Seminari: Grup 101: Catalā
Grup 102: Catalā
Grup 103: Catalā
Grup 201: Catalā
Grup 202: Catalā
Grup 203: Catalā
Grup 301: Catalā
Grup 302: Catalā
Grup 303: Catalā
Grup 401: Catalā
Grup 402: Catalā
Grup 403: Catalā
Grup 701: Catalā
Grup 702: Catalā
Grup 703: Catalā
Professorat:
Josep Oriol Amat Salas, Yolanda Suescun Perez, Andrei Ioan Boar Boar, Josepa Alemany Costa, Luz Parrondo Tort
Periode d'Imparticiķ:
Primer trimestre
Horari:

Presentaciķ

Aquesta assignatura tracta de l’anàlisi d’empreses en base als estats financers.

Després d’una introducció dels objectius de l’assignatura es recorden els conceptes bàsics al voltant dels estats financers. A continuació, es tracta l’anàlisi del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de la rendibilitat i del fons de maniobra. Tot seguit, s’estudia l’anàlisi amb dades sectorials, l’anàlisi d’estats financers consolidats i l’anàlisi internacional. També es presenta l’anàlisi integral dels estats financers. S’aprofundeix en cadascun dels temes tractats amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.

Competčncies associades

INSTRUMENTALS

 

G3. Ser capaç de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita tan davant d’audiències expertes com inexpertes.

 

 1. Competències per la comunicació oral i escrita
 2. Realització de presentacions en públic
 3. Comprensió de textos escrits en català, castellà i anglès
 4. Redacció d’informes d’anàlisi econòmica-financera
 5. Capacitat per la presa de decisions: donats uns comptes anuals extreure conclusions en relació al context
 6. Habilitats per l’aplicació de matemàtiques bàsiques en la resolució de problemes
 7. Ús de les eines informàtiques bàsiques (procés de textos, full de càlcul, Power Point) per la realització de treballs, recerca de documentació i presentació de resultats

 

INTERPERSONALS

G2. Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies postures, així com defensar-les públicament.

 1. Capacitat d’opinió i opinió crítica en les conclusions a oferir a partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi econòmica-financera
 2. Iniciativa en la recerca d’informació per la resolució de problemes
 3. Capacitat per el treball en equip: presa de consciència del món professional, espai per contrastar diferents solucions, necessitat de coordinació
 4. Capacitat per trobar solucions adaptades a l’ètica professional

 

SISTÈMIQUES

G9. Tenir consolidats hàbits d’autodisciplina, autoexigència i rigor en al realització del treball acadèmic, així com en l’organització i el la seva correcta temporització.

G10. Tenir una actitud proactiva en el desig de conèixer allò que s’ignora, imprescindible en tot procés formatiu i en tota activitat professional amb projecció.

G11 Ser capaç d’aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d’adaptar-los a contextos i situacions noves.

 1. Capacitat de gestió de la informació: selecció de les fonts adients i discriminació de dades en la realització de treballs en equip
 2. Aprenentatge a partir de la experiència
 3. Aplicació del coneixement teòric i eines d’anàlisi a situacions reals

 

 1. Estar capacitada per tenir en compte l’adaptació de l’empresa al nou entorn (noves Normes Internacionals d’Informació Financera, NIIF)

 

 

COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES (C.E.)

 

E1. Demostrar un nivell de coneixements suficients per l’actuació professional.

 

 1. -  Capacitat d’ assimilació dels coneixements bàsics de l’àrea econòmica-financera
  1. Identificació dels objectius, limitacions i usuaris de l’anàlisi dels comptes anuals
  2. Consciència de la existència d’ informacions complementàries a l’anàlisi econòmica-financera
 2. -       Capacitat per relacionar coneixements previs a l’àmbit de l’anàlisi econòmica- financera de l’empresa
  1. Interiorització dels conceptes bàsics relatius al: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat del valor afegit i estat de fluxos de tresoreria
  2. Identificació dels documents informatius dels comptes anuals: memòria, informe de gestió i informe d’auditoria
  3. Capacitat per identificar les pràctiques empresarials no ètiques dels comptes anuals: ocultació, manipulació, comptabilitat creativa

E3. Conèixer els diferents contextos en els que treballa una empresa: la conjuntura econòmica, el sector, el mercat, l’empresa i el departament.

 

Capacitat de diagnosi de la situació patrimonial i financera de l’empresa

 

 1. Habilitats d’ús de les tècniques d’anàlisi del: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, rendibilitat i fons de maniobra
 2. Avaluació de l’evolució dels: ingressos, despeses, marges i resultats del compte de pèrdues i guanys
 3. Comprensió de les variables que influeixen en la evolució de la rendibilitat
 4. Comparació amb les dades d’altres empreses del sector
 5. Interpretació dels estats consolidats
 6. Capacitat per corregir balanços de situació i comptes de resultats que contrarestin les conseqüències de la inflació (introducció)
 7. Capacitat per l’anàlisi internacional dels estats financers

 

E9. Utilitzar la informació adequada en al formulació de propostes i a la resolució de problemes.

 

Capacitat d’oferir resultats en relació als estats financers

 

 1. Anàlisi integral dels estats financers
 2. Identificació de problemes i la seva resolució aplicant les tècniques d’anàlisi econòmica- financeres

Resultats de l'aprenentatge

A continuació, es descriuen els continguts agrupats per competències. Es distingeix entre conceptes, procediments i actituds sempre que sigui possible.

COMPETÈNCIES GENERALS

Procediments:

 • Resolució d’ exercicis pràctics
 • Realització de presentacions orals dels exercicis pràctics
 • Lectura de textos en castellà i anglès
 • Redacció d’informes d’anàlisi econòmica-financera
 • Aplicació de matemàtiques bàsiques en la resolució de problemes
 • Ús d’eines informàtiques bàsiques per la realització de treballs, recerca i gestió de documentació i presentació de resultats
 • Aprenentatge a partir de la experiència
 • Aplicació del coneixement teòric i les eines d’anàlisi a la pràctica, amb dades reals

 

Actituds:

 

 • Analítica
 • Tenir opinió i crítica en les conclusions a oferir a partir dels resultats obtinguts
 • Mostrar iniciativa en la recerca d’informació per la resolució de problemes
 • Saber treballar en equip
 • Trobar solucions adaptades a l’ètica professional
 • Comunicació empàtica
 • Comunicació assertiva

 

COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES

  1. Capacitat d’ assimilació dels coneixements bàsics de l’àrea econòmica-financera
   1. Identificació dels objectius, limitacions i usuaris de l’anàlisi dels comptes anuals
    1. Conceptes: Concepte d’anàlisi d’estats financers, Els problemes de les empreses i les seves causes, Les limitacions de l’anàlisi d’estats financers
    2. Procediments: Anàlisi i diagnòstic empresarial, Qüestionari per el diagnòstic preliminar d’una empresa
  2. Consciència de la existència d’informacions complementàries a l’anàlisi econòmica-financera.

i. Conceptes: Les dades complementàries a l’anàlisi d’ estats financers

  1. Capacitat per relacionar coneixements previs a l’ àmbit de l’anàlisi econòmica- financer de l’empresa
   1. Interiorització dels conceptes bàsics relatius al: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat del valor afegit i estat de fluxos de tresoreria
    1. Conceptes: Concepte de balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat del valor afegit i estat de fluxos de tresoreria, Les normes de valoració pels actius i passius
    2. Procediments: Ordenació del balanç de situació i del compte pèrdues i guanys,

Confecció de l’ estat de fluxos de tresoreria

    1. Actituds: Atendre a la normativa comptable
  1. Identificació dels documents informatius dels comptes anuals: memòria, informe de gestió i informe d’auditoria.

i. Conceptes: Concepte de memòria, informe de gestió i informe d’auditoria de comptes

  1. Capacitat per identificar les pràctiques empresarials no ètiques dels comptes anuals: ocultació, manipulació, comptabilitat creativa
 1. Conceptes: Concepte de comptabilitat creativa
 1. Actituds: Ètica professional i Respecte de la normativa comptable
  1. Capacitat de diagnosi de la situació patrimonial i financera de l’empresa
  2. Habilitats d’ús de les tècniques d’anàlisi del: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, rendibilitat, fons de maniobra
  3. Avaluació de l’evolució dels: ingressos, despeses, marges i resultats del compte de pèrdues i guanys
  4. Comprensió de les variables que influeixen en la evolució de la rendibilitat
 2. Conceptes:
  1. Balanç de situació: Les tècniques d’anàlisi, L’estat d’origen i aplicació de fons, Els principals ratis d’avaluació, Poder predictiu dels ratis: l’enfocament unidimensional i l’enfocament multidimensional
  2. Compte de pèrdues i guanys: Les tècniques d’anàlisi, El punt d’equilibri, El palanquejament operatiu, Concepte de productivitat, eficàcia i eficiència
  3. Rendibilitat: Concepte de rendibilitat econòmica i rendibilitat financera, Concepte de palanquejament financer, L’autofinançament i el creixement, Indicadors per a l’anàlisi d’empreses que cotitzen en borsa
  4. Fons de maniobra: Concepte de fons de maniobra aparent i necessari,

 

Concepte de cicle de maduració

 1. Procediments:
  1. Ús de les tècniques d’anàlisi del balanç, Càlcul dels principals ratis, Enfocament unidimensional i enfocament multidimensional
  2. Ús de les tècniques d’anàlisi del compte de pèrdues i guanys, Càlcul de percentatges i gràfics, Anàlisi de les vendes amb ratis, Anàlisi del marge per productes, Càlcul del llindar de rendibilitat, Anàlisi de les despeses, Anàlisi de la productivitat, l’eficàcia i l’eficiència, Avaluació del nivell de qualitat
  3. Càlcul de la rendibilitat: Rendibilitat econòmica o rendiment, Rendibilitat financera, Descomposició de la rendibilitat financera, Anàlisi del palanquejament financer, Procés de diagnosi de l’autofinançament, Càlcul de la capacitat de creixement de l’empresa, Ús d’ indicadors per a l’anàlisi d’empreses que cotitzen en borsa, Càlcul dels ratis borsaris
  4. Càlcul i interpretació de l’estat de fluxos de tresoreria
 2. Actituds: Analítica, Resolutiva, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva
  1. Comparació amb les dades d’altres empreses del sector
 3. Conceptes: Les dades mitjanes, Limitacions de la informació sectorial
 4. Procediments: Obtenció d’ informació sectorial: bases de dades, Formulació de dades mitjanes, Comparacions amb les empreses exitoses i fracassades
 5. Actituds: Analítica, Resolutiva, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva
  1. Interpretació dels estats consolidats
 6. Conceptes: Concepte de societat dominant, dominada, multigrup i associada, Condicions que han de complir els grups de societats per tenir la obligació de consolidar els comptes anuals, Situacions que dispensen als grups de societats de l’obligació de consolidar, Els models de comptes anuals consolidats, Els comptes específics dels estats consolidats
 7. Procediments: Introducció als mètodes i procediments de consolidació, Introducció al l’ús dels models de comptes anuals consolidats, Interpretació d’estats consolidats
 8. Actituds: Respecte de la normativa comptable
  1. Capacitat per corregir balanços de situació i comptes de resultats que contrarestin les conseqüències de la inflació (introducció)
 9. Conceptes: Concepte de partides monetàries i no monetàries en els comptes anuals,

La inflació en els comptes anuals, Concepte d’ ajustament de comptes de filials

 1. Procediments: Ús dels sistemes per a l’ajustament de comptes per inflació, Ajustament de comptes de filials
 2. Actituds: Analítica, Resolutiva, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva
  1. Capacitat per l’anàlisi internacional dels estats financers
 3. Conceptes: Diferències existents en la comptabilitat a nivell internacional, Accions d’homogeneïtzació actual de la informació comptable a nivell internacional
 4. Procediments: Ús de mètodes de conversió de comptes anuals en moneda estrangera
 5. Actituds: Respecte de la normativa comptable internacional
  1. Capacitat d’oferir resultats en base als estats financers
  2. Anàlisi integral dels estats financers
  3. Identificació de problemes i la seva resolució aplicant les tècniques d’anàlisi econòmica-financeres
 6. Conceptes: Concepte d’ integració de la informació de les diferents anàlisis, Concepte de piràmides de ratis i quadres de comandament. Elements a tenir en compte per realitzar informes efectius d’anàlisi dels estats financers
 7. Procediments: Integració de la informació de les diferents anàlisis, Confecció de l’informe d’anàlisi d’ estats financers

 

 1. Actituds: Analítica, Resolutiva, Rigor, Respecte de la normativa comptable internacional, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Aquesta assignatura treballa els següents ODS:

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

ODS 5 Igualtat de gènere : Igualtat d’oportunitats i consciència de la bretxa salarial existent en les organitzacions empresarials, entre altres.

ODS Educació de qualitat.

ODS 17 Aliances de col·laboració publico-privat.

 

Prerequisits

L’alumne ha d’haver cursat l’assignatura obligatoria: Introducció a la Comptabilitat Financera.

Continguts

 • Introducció i el cicle comptable
 • Els Estats Financers
 • Els CC.AA: El Balanç, el P i G i l’EFE
 • El Balanç: estructura i anàlisi. Ràtios
 • Estructura i anàlisi del Balanç
 • Ràtios del balanç
 • Anàlisi del compte de pèrdues i guanys
 • La gestió econòmica de l’empresa
 • Anàlisi de la rendibilitat, autofinançament i creixement
 • Anàlisi del Fons de Maniobra
 • Gestió del benefici
 • Anàlisi de comptes consolidats
 • Finances sostenibles
 • Anàlisi internacional d’estats financers
 • Anàlisi Integral

Metodologia docent

La metodologia de l’assignatura es fonamenta en tres parts principals:

 • Sessions de teoria on s'aprofundeix els continguts més importants i es realitzen aplicacions pràctiques de la teoria.
 • Sessions de seminari.
 • Treball individual d'estudi dels materials proposats

Aquestes activitats tindran un pes en conjunt del 80%, veure apartat Avaluació per la concreció dels percentatges, i l’examen final del 20% restant. Destacar que en el cas del treball final de curs, en equip es realitzaran tutories per part del docent amb els grups o individuals si és necessari.

En termes cronològics l’ adequat seguiment del curs d’un alumne implica, de forma general, les següents etapes:

 

 1. Assistència a la sessió general (de teoria)
 2. Treball personal: complement amb la lectura de la bibliografia bàsica i la resta de recursos didàctics de que disposa
 3. Treball personal: realització dels exercicis d’autoavaluació
 4. Treball en equip: realització dels exercicis setmanals a presentar a la classe pràctica i realització del treball de curs final en grup a presentar per escrit a final del trimestre
 5. Sessions del grup de treball amb el docent Un cop finalitzades les classes lectives:
 6. Estudi personal per la preparació de l’examen escrit.
 7. Realització de l’examen escrit

 

A la programació de l’assignatura es presenta una relació per sessions de les competències, recursos i temporització de les activitats per aprendre.

Avaluaciķ

Avaluació es farà a partir dels tests a classe (20%), els seminaris (30%), un treball final de curs (en grup (30%) i un examen final (20%).

Es valorarà entre d’altres la capacitat de resolució de problemes, l’aplicació del coneixement teòric i eines d’anàlisi a situacions reals i l’aprenentatge a partir de l’experiència.

 

En termes d’activitats:

PRIMERA PART

L’examen final serà tipus test. A l’inici de cada sessió presencial es farà un test. Obligatori.

En el cas del grup del Doble Grau i IBE, l'examen final es realitzarà de forma oral. Si l’estudiant ha obtingut una nota mitjana en els testos de classe superior a 8, està exempt de realitzar l'examen final i els testos comptaran el 40% de la nota final.

En el grup 2 i 4 d’ADE: Si l’estudiant ha obtingut una nota mitjana en els testos de classe superior a 8, està exempt de realitzar l'examen final i els testos comptaran el 40% de la nota final.

 

 

És imprescindible aprovar amb un 5 l’examen final per fer mitjana amb la resta de rúbriques.

SEGONA PART

Avaluació continuada mitjançant un treball final de curs (TFC) en equip, on es demana aplicar els conceptes tractats a l'assignatura a una empresa real. Suposarà un 30% de la nota. Obligatori.

Durant el trimestre hi hauran tutories grupals amb els professors

 

Instruccions per a la confecció del Treball Final de Curs (TFC)  

Consultar també guia del professor on s'ampliarà la informació.

Amb el Treball Final de Curs es pretén que els estudiants integrin les diferents parts que composen el programa de l’assignatura, al mateix temps que es fomenta el treball en equip, la confecció d’informes per escrit, la presentació oral d’informes i el contacte amb la realitat empresarial. Es valorarà doncs, entre d’altres, la involucració, la eficàcia, la eficiència, el rigor, la capacitat de recerca d’informació, la capacitat de resolució de problemes, i les habilitats per l’ús d’eines informàtiques bàsiques per la presentació escrita.

Per a fer el TFC, els estudiants han de seleccionar una empresa real durant les primeres setmanes de l’assignatura i aplicar-hi de manera progressiva els diferents temes que es van tractant a mesura que es desenvolupa el programa.

  En la coberta del TFC s’ha d’indicar si:

   1. La informació que conté el TFC és confidencial. En aquest cas cal avisar al professor amb antelació a fi de que l’entrega i correcció del treball es faci en presència dels estudiants. Al final de la correcció el professor entregarà als estudiants el treball.
   2. El percentatge de participació de cada component en el conjunt del Treball (si es creu necessari), al costat dels noms i cognoms dels components del grup. D’aquesta manera es podrà considerar aquells estudiants que han participat més activament en el Treball.

L’índex del TFC és el que s’acompanya a continuació:

 

 1. Objectius del treball
 2. Descripció de l’empresa i del seu sector
 3. Anàlisi de l’empresa, diagnòstic dels punts forts i febles; i diagrama causa-efecte
 4. Proposta de recomanacions
 5. Demostració quantitativa de l’efectivitat de les recomanacions

 

Annex 1: Documentació utilitzada comptes anuals, dades sectorials, etc. Annex 2: Càlculs efectuats

Annex 3: Altra informació (retalls de premsa, articles, etc.) Bibliografia i/o webgrafia utilitzada

El treball final es pot presentar en format de cas i podrà participar en un concurs TERCERA PART

Avaluació continuada mitjançant exercicis pràctics setmanals en sessions de seminari que suposaran un 30% de la nota. Obligatori.

 

El 30% inclou: presentació per escrit d’algunes de les pràctiques, presentació oral a classe mitjançant grups al llarg del curs (LES PRESENTACIONS ORALS A CLASSE DELS CASOS PRÀCTICS HAN DE TINDRE UNA DURADA MÀXIMA DE 10-15

MINUTS), participació i assistència a totes les classes pràctiques.

Es valorarà entre d’altres, el treball en equip, la defensa d’arguments davant del professor i el col·lectiu, les habilitats d’esperit crític i la capacitat de resolució de problemes.

Alguns dels casos pràctics estan redactats en anglès, ja que un dels objectius de l’assignatura és fomentar la comprensió de comptes anuals en aquesta llengua.

 

TEST A CLASSE

 

Al inici de cada classe presencial els estudiants han de fer un test d'entre 5 i 10 preguntes. Aquest test avalua els coneixements adquirits durant la setmana sobre el tema que es debatrà a la classe. El seu pes és del 20% de la nota final.

Després del test el professor farà referència als aspectes més rellevants i després aquest contingut es posarà en anàlisi amb un cas pràctic.

A continuació presentem un quadre resum dels criteris d’avaluació general assenyalats:

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERAL

Avaluació Continuada

Treball final en equip

30% de la nota (Recuperable)

Exercicis pràctics per seminaris

(proposats pel professor i presentació oral)

30% de la nota (No recuperable)

Test a classe

20% de la nota (no recuperable)

 

 

Avaluació Final

Examen final

(al final del trimestre)

En el grup Doble Grau i IBE: examen oral si no s'ha tret més d'un 8 en els testos

 

 

20% de la nota (Recuperable)

 

Recuperació

Només es podrà recuperar els apartats de l’avaluació que són recuperables:

Examen final (individual) Treball en equip (en grup)

 

 

En cas de no superar l’assignatura, l’estudiant s’haurà de presentar a la recuperació d’aquells components que no hagi aprovat –examen final, treball final, o ambdós– (veure l’apartat corresponent a la recuperació)

 

Sistema de recuperació:

 

 • El dia habilitat el mes de febrer segons el calendari acadèmic (s’anunciarà al campus global per la facultat), tindrà lloc una prova de recuperació de l’assignatura. A aquesta hi podran concórrer aquells alumnes que, havent realitzat totes les feines de l’avaluació continuada i haver-se presentat a l’examen final de l’assignatura, hagin obtingut la qualificació de “Suspens”. No hi podran concórrer aquells estudiants que no hagin realitzat aquestes activitats o hagin renunciat a l’avaluació.
 • Aquell estudiant que, havent suspès el conjunt de l’assignatura, compleixi els criteris esmentats anteriorment per a poder presentar-se a la prova de recuperació, només podrà recuperar aquell component de l’avaluació de l’assignatura que hagi suspès al llarg del curs (treball final, examen final, o ambdós), però no el que hagi aprovat (se’ls guardarà la nota que hagin obtingut prèviament).

 

Bibliografia i recursos d'informaciķ

L’ estudiant disposa d’una bibliografia (bàsica i complementaria), d’una pàgina web a partir de la qual pot accedir als recursos penjats en el campus global i d’un material de suport en paper que el pot trobar a l’espai de Reprografia de la Universitat.

A continuació es detalla el tipus de material esmentat.

Bibliografia bàsica

Apunts de l’assignatura penjats al Campus Global Vídeos de l'assignatura penjats al Campus Global Bibliografia complementària

ACCID, Plan General de Contabilidad. Barcelona: 2021.

Amat, O. Anàlisi integral d’empreses. Barcelona: Profit Editorial, 2020. Lynch, Meryll, Understanding Financial Reports (PDF)

 

Altres recursos Campus Global

Si accedeix mitjançant la web de la universitat: www.upf.edu, apartat: campus global

 • Pla docent
 • Casos pràctics
 • Exercicis autoavaluació
 • Material addicional proposat pel professor


Curs Acadčmic: 2022/23

20839 - Anālisi d'Estats Comptables


Informaciķn de la Guía Docente

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
304 - Facultat de Dret i Facultat d'Economia i Empresa
332 - Facultat d'Economia i Empresa
Estudi:
3041 - Doble Grau en Dret i Administraciķ i Direcciķ d'Empreses / Economia
3324 - Grau en Administraciķ i Direcciķ d'Empreses
Assignatura:
20839 - Anālisi d'Estats Comptables
Āmbit:
---
Crčdits:
5.0
Curs:
418 - Grau en Economia: 2
747 - Mínor en Administraciķ d'Empreses: 1
523 - Doble grau en Dret i Administraciķ i Direcciķ d'Empreses / Economia: 3
417 - Grau en Administraciķ i Direcciķ d'Empreses: 2
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalā
Grup 2: Catalā
Grup 3: Catalā
Grup 4: Catalā
Grup 7: Catalā
Seminari: Grup 101: Catalā
Grup 102: Catalā
Grup 103: Catalā
Grup 201: Catalā
Grup 202: Catalā
Grup 203: Catalā
Grup 301: Catalā
Grup 302: Catalā
Grup 303: Catalā
Grup 401: Catalā
Grup 402: Catalā
Grup 403: Catalā
Grup 701: Catalā
Grup 702: Catalā
Grup 703: Catalā
Professorat:
Josep Oriol Amat Salas, Yolanda Suescun Perez, Andrei Ioan Boar Boar, Josepa Alemany Costa, Luz Parrondo Tort
Periode d'Imparticiķ:
Primer trimestre
Horari:

Presentaciķ

Aquesta assignatura tracta de l’anàlisi d’empreses en base als estats financers.

Després d’una introducció dels objectius de l’assignatura es recorden els conceptes bàsics al voltant dels estats financers. A continuació, es tracta l’anàlisi del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de la rendibilitat i del fons de maniobra. Tot seguit, s’estudia l’anàlisi amb dades sectorials, l’anàlisi d’estats financers consolidats i l’anàlisi internacional. També es presenta l’anàlisi integral dels estats financers. S’aprofundeix en cadascun dels temes tractats amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.

Competčncies associades

INSTRUMENTALS

 

G3. Ser capaç de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita tan davant d’audiències expertes com inexpertes.

 

 1. Competències per la comunicació oral i escrita
 2. Realització de presentacions en públic
 3. Comprensió de textos escrits en català, castellà i anglès
 4. Redacció d’informes d’anàlisi econòmica-financera
 5. Capacitat per la presa de decisions: donats uns comptes anuals extreure conclusions en relació al context
 6. Habilitats per l’aplicació de matemàtiques bàsiques en la resolució de problemes
 7. Ús de les eines informàtiques bàsiques (procés de textos, full de càlcul, Power Point) per la realització de treballs, recerca de documentació i presentació de resultats

 

INTERPERSONALS

G2. Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies postures, així com defensar-les públicament.

 1. Capacitat d’opinió i opinió crítica en les conclusions a oferir a partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi econòmica-financera
 2. Iniciativa en la recerca d’informació per la resolució de problemes
 3. Capacitat per el treball en equip: presa de consciència del món professional, espai per contrastar diferents solucions, necessitat de coordinació
 4. Capacitat per trobar solucions adaptades a l’ètica professional

 

SISTÈMIQUES

G9. Tenir consolidats hàbits d’autodisciplina, autoexigència i rigor en al realització del treball acadèmic, així com en l’organització i el la seva correcta temporització.

G10. Tenir una actitud proactiva en el desig de conèixer allò que s’ignora, imprescindible en tot procés formatiu i en tota activitat professional amb projecció.

G11 Ser capaç d’aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d’adaptar-los a contextos i situacions noves.

 1. Capacitat de gestió de la informació: selecció de les fonts adients i discriminació de dades en la realització de treballs en equip
 2. Aprenentatge a partir de la experiència
 3. Aplicació del coneixement teòric i eines d’anàlisi a situacions reals

 

 1. Estar capacitada per tenir en compte l’adaptació de l’empresa al nou entorn (noves Normes Internacionals d’Informació Financera, NIIF)

 

 

COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES (C.E.)

 

E1. Demostrar un nivell de coneixements suficients per l’actuació professional.

 

 1. -  Capacitat d’ assimilació dels coneixements bàsics de l’àrea econòmica-financera
  1. Identificació dels objectius, limitacions i usuaris de l’anàlisi dels comptes anuals
  2. Consciència de la existència d’ informacions complementàries a l’anàlisi econòmica-financera
 2. -       Capacitat per relacionar coneixements previs a l’àmbit de l’anàlisi econòmica- financera de l’empresa
  1. Interiorització dels conceptes bàsics relatius al: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat del valor afegit i estat de fluxos de tresoreria
  2. Identificació dels documents informatius dels comptes anuals: memòria, informe de gestió i informe d’auditoria
  3. Capacitat per identificar les pràctiques empresarials no ètiques dels comptes anuals: ocultació, manipulació, comptabilitat creativa

E3. Conèixer els diferents contextos en els que treballa una empresa: la conjuntura econòmica, el sector, el mercat, l’empresa i el departament.

 

Capacitat de diagnosi de la situació patrimonial i financera de l’empresa

 

 1. Habilitats d’ús de les tècniques d’anàlisi del: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, rendibilitat i fons de maniobra
 2. Avaluació de l’evolució dels: ingressos, despeses, marges i resultats del compte de pèrdues i guanys
 3. Comprensió de les variables que influeixen en la evolució de la rendibilitat
 4. Comparació amb les dades d’altres empreses del sector
 5. Interpretació dels estats consolidats
 6. Capacitat per corregir balanços de situació i comptes de resultats que contrarestin les conseqüències de la inflació (introducció)
 7. Capacitat per l’anàlisi internacional dels estats financers

 

E9. Utilitzar la informació adequada en al formulació de propostes i a la resolució de problemes.

 

Capacitat d’oferir resultats en relació als estats financers

 

 1. Anàlisi integral dels estats financers
 2. Identificació de problemes i la seva resolució aplicant les tècniques d’anàlisi econòmica- financeres

Resultats de l'aprenentatge

A continuació, es descriuen els continguts agrupats per competències. Es distingeix entre conceptes, procediments i actituds sempre que sigui possible.

COMPETÈNCIES GENERALS

Procediments:

 • Resolució d’ exercicis pràctics
 • Realització de presentacions orals dels exercicis pràctics
 • Lectura de textos en castellà i anglès
 • Redacció d’informes d’anàlisi econòmica-financera
 • Aplicació de matemàtiques bàsiques en la resolució de problemes
 • Ús d’eines informàtiques bàsiques per la realització de treballs, recerca i gestió de documentació i presentació de resultats
 • Aprenentatge a partir de la experiència
 • Aplicació del coneixement teòric i les eines d’anàlisi a la pràctica, amb dades reals

 

Actituds:

 

 • Analítica
 • Tenir opinió i crítica en les conclusions a oferir a partir dels resultats obtinguts
 • Mostrar iniciativa en la recerca d’informació per la resolució de problemes
 • Saber treballar en equip
 • Trobar solucions adaptades a l’ètica professional
 • Comunicació empàtica
 • Comunicació assertiva

 

COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES

  1. Capacitat d’ assimilació dels coneixements bàsics de l’àrea econòmica-financera
   1. Identificació dels objectius, limitacions i usuaris de l’anàlisi dels comptes anuals
    1. Conceptes: Concepte d’anàlisi d’estats financers, Els problemes de les empreses i les seves causes, Les limitacions de l’anàlisi d’estats financers
    2. Procediments: Anàlisi i diagnòstic empresarial, Qüestionari per el diagnòstic preliminar d’una empresa
  2. Consciència de la existència d’informacions complementàries a l’anàlisi econòmica-financera.

i. Conceptes: Les dades complementàries a l’anàlisi d’ estats financers

  1. Capacitat per relacionar coneixements previs a l’ àmbit de l’anàlisi econòmica- financer de l’empresa
   1. Interiorització dels conceptes bàsics relatius al: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat del valor afegit i estat de fluxos de tresoreria
    1. Conceptes: Concepte de balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat del valor afegit i estat de fluxos de tresoreria, Les normes de valoració pels actius i passius
    2. Procediments: Ordenació del balanç de situació i del compte pèrdues i guanys,

Confecció de l’ estat de fluxos de tresoreria

    1. Actituds: Atendre a la normativa comptable
  1. Identificació dels documents informatius dels comptes anuals: memòria, informe de gestió i informe d’auditoria.

i. Conceptes: Concepte de memòria, informe de gestió i informe d’auditoria de comptes

  1. Capacitat per identificar les pràctiques empresarials no ètiques dels comptes anuals: ocultació, manipulació, comptabilitat creativa
 1. Conceptes: Concepte de comptabilitat creativa
 1. Actituds: Ètica professional i Respecte de la normativa comptable
  1. Capacitat de diagnosi de la situació patrimonial i financera de l’empresa
  2. Habilitats d’ús de les tècniques d’anàlisi del: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, rendibilitat, fons de maniobra
  3. Avaluació de l’evolució dels: ingressos, despeses, marges i resultats del compte de pèrdues i guanys
  4. Comprensió de les variables que influeixen en la evolució de la rendibilitat
 2. Conceptes:
  1. Balanç de situació: Les tècniques d’anàlisi, L’estat d’origen i aplicació de fons, Els principals ratis d’avaluació, Poder predictiu dels ratis: l’enfocament unidimensional i l’enfocament multidimensional
  2. Compte de pèrdues i guanys: Les tècniques d’anàlisi, El punt d’equilibri, El palanquejament operatiu, Concepte de productivitat, eficàcia i eficiència
  3. Rendibilitat: Concepte de rendibilitat econòmica i rendibilitat financera, Concepte de palanquejament financer, L’autofinançament i el creixement, Indicadors per a l’anàlisi d’empreses que cotitzen en borsa
  4. Fons de maniobra: Concepte de fons de maniobra aparent i necessari,

 

Concepte de cicle de maduració

 1. Procediments:
  1. Ús de les tècniques d’anàlisi del balanç, Càlcul dels principals ratis, Enfocament unidimensional i enfocament multidimensional
  2. Ús de les tècniques d’anàlisi del compte de pèrdues i guanys, Càlcul de percentatges i gràfics, Anàlisi de les vendes amb ratis, Anàlisi del marge per productes, Càlcul del llindar de rendibilitat, Anàlisi de les despeses, Anàlisi de la productivitat, l’eficàcia i l’eficiència, Avaluació del nivell de qualitat
  3. Càlcul de la rendibilitat: Rendibilitat econòmica o rendiment, Rendibilitat financera, Descomposició de la rendibilitat financera, Anàlisi del palanquejament financer, Procés de diagnosi de l’autofinançament, Càlcul de la capacitat de creixement de l’empresa, Ús d’ indicadors per a l’anàlisi d’empreses que cotitzen en borsa, Càlcul dels ratis borsaris
  4. Càlcul i interpretació de l’estat de fluxos de tresoreria
 2. Actituds: Analítica, Resolutiva, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva
  1. Comparació amb les dades d’altres empreses del sector
 3. Conceptes: Les dades mitjanes, Limitacions de la informació sectorial
 4. Procediments: Obtenció d’ informació sectorial: bases de dades, Formulació de dades mitjanes, Comparacions amb les empreses exitoses i fracassades
 5. Actituds: Analítica, Resolutiva, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva
  1. Interpretació dels estats consolidats
 6. Conceptes: Concepte de societat dominant, dominada, multigrup i associada, Condicions que han de complir els grups de societats per tenir la obligació de consolidar els comptes anuals, Situacions que dispensen als grups de societats de l’obligació de consolidar, Els models de comptes anuals consolidats, Els comptes específics dels estats consolidats
 7. Procediments: Introducció als mètodes i procediments de consolidació, Introducció al l’ús dels models de comptes anuals consolidats, Interpretació d’estats consolidats
 8. Actituds: Respecte de la normativa comptable
  1. Capacitat per corregir balanços de situació i comptes de resultats que contrarestin les conseqüències de la inflació (introducció)
 9. Conceptes: Concepte de partides monetàries i no monetàries en els comptes anuals,

La inflació en els comptes anuals, Concepte d’ ajustament de comptes de filials

 1. Procediments: Ús dels sistemes per a l’ajustament de comptes per inflació, Ajustament de comptes de filials
 2. Actituds: Analítica, Resolutiva, Rigor, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva
  1. Capacitat per l’anàlisi internacional dels estats financers
 3. Conceptes: Diferències existents en la comptabilitat a nivell internacional, Accions d’homogeneïtzació actual de la informació comptable a nivell internacional
 4. Procediments: Ús de mètodes de conversió de comptes anuals en moneda estrangera
 5. Actituds: Respecte de la normativa comptable internacional
  1. Capacitat d’oferir resultats en base als estats financers
  2. Anàlisi integral dels estats financers
  3. Identificació de problemes i la seva resolució aplicant les tècniques d’anàlisi econòmica-financeres
 6. Conceptes: Concepte d’ integració de la informació de les diferents anàlisis, Concepte de piràmides de ratis i quadres de comandament. Elements a tenir en compte per realitzar informes efectius d’anàlisi dels estats financers
 7. Procediments: Integració de la informació de les diferents anàlisis, Confecció de l’informe d’anàlisi d’ estats financers

 

 1. Actituds: Analítica, Resolutiva, Rigor, Respecte de la normativa comptable internacional, Capacitat empàtica, Comunicació assertiva

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Aquesta assignatura treballa els següents ODS:

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

ODS 5 Igualtat de gènere : Igualtat d’oportunitats i consciència de la bretxa salarial existent en les organitzacions empresarials, entre altres.

ODS Educació de qualitat.

ODS 17 Aliances de col·laboració publico-privat.

 

Prerequisits

L’alumne ha d’haver cursat l’assignatura obligatoria: Introducció a la Comptabilitat Financera.

Continguts

 • Introducció i el cicle comptable
 • Els Estats Financers
 • Els CC.AA: El Balanç, el P i G i l’EFE
 • El Balanç: estructura i anàlisi. Ràtios
 • Estructura i anàlisi del Balanç
 • Ràtios del balanç
 • Anàlisi del compte de pèrdues i guanys
 • La gestió econòmica de l’empresa
 • Anàlisi de la rendibilitat, autofinançament i creixement
 • Anàlisi del Fons de Maniobra
 • Gestió del benefici
 • Anàlisi de comptes consolidats
 • Finances sostenibles
 • Anàlisi internacional d’estats financers
 • Anàlisi Integral

Metodologia docent

La metodologia de l’assignatura es fonamenta en tres parts principals:

 • Sessions de teoria on s'aprofundeix els continguts més importants i es realitzen aplicacions pràctiques de la teoria.
 • Sessions de seminari.
 • Treball individual d'estudi dels materials proposats

Aquestes activitats tindran un pes en conjunt del 80%, veure apartat Avaluació per la concreció dels percentatges, i l’examen final del 20% restant. Destacar que en el cas del treball final de curs, en equip es realitzaran tutories per part del docent amb els grups o individuals si és necessari.

En termes cronològics l’ adequat seguiment del curs d’un alumne implica, de forma general, les següents etapes:

 

 1. Assistència a la sessió general (de teoria)
 2. Treball personal: complement amb la lectura de la bibliografia bàsica i la resta de recursos didàctics de que disposa
 3. Treball personal: realització dels exercicis d’autoavaluació
 4. Treball en equip: realització dels exercicis setmanals a presentar a la classe pràctica i realització del treball de curs final en grup a presentar per escrit a final del trimestre
 5. Sessions del grup de treball amb el docent Un cop finalitzades les classes lectives:
 6. Estudi personal per la preparació de l’examen escrit.
 7. Realització de l’examen escrit

 

A la programació de l’assignatura es presenta una relació per sessions de les competències, recursos i temporització de les activitats per aprendre.

Avaluaciķ

Avaluació es farà a partir dels tests a classe (20%), els seminaris (30%), un treball final de curs (en grup (30%) i un examen final (20%).

Es valorarà entre d’altres la capacitat de resolució de problemes, l’aplicació del coneixement teòric i eines d’anàlisi a situacions reals i l’aprenentatge a partir de l’experiència.

 

En termes d’activitats:

PRIMERA PART

L’examen final serà tipus test. A l’inici de cada sessió presencial es farà un test. Obligatori.

En el cas del grup del Doble Grau i IBE, l'examen final es realitzarà de forma oral. Si l’estudiant ha obtingut una nota mitjana en els testos de classe superior a 8, està exempt de realitzar l'examen final i els testos comptaran el 40% de la nota final.

En el grup 2 i 4 d’ADE: Si l’estudiant ha obtingut una nota mitjana en els testos de classe superior a 8, està exempt de realitzar l'examen final i els testos comptaran el 40% de la nota final.

 

 

És imprescindible aprovar amb un 5 l’examen final per fer mitjana amb la resta de rúbriques.

SEGONA PART

Avaluació continuada mitjançant un treball final de curs (TFC) en equip, on es demana aplicar els conceptes tractats a l'assignatura a una empresa real. Suposarà un 30% de la nota. Obligatori.

Durant el trimestre hi hauran tutories grupals amb els professors

 

Instruccions per a la confecció del Treball Final de Curs (TFC)  

Consultar també guia del professor on s'ampliarà la informació.

Amb el Treball Final de Curs es pretén que els estudiants integrin les diferents parts que composen el programa de l’assignatura, al mateix temps que es fomenta el treball en equip, la confecció d’informes per escrit, la presentació oral d’informes i el contacte amb la realitat empresarial. Es valorarà doncs, entre d’altres, la involucració, la eficàcia, la eficiència, el rigor, la capacitat de recerca d’informació, la capacitat de resolució de problemes, i les habilitats per l’ús d’eines informàtiques bàsiques per la presentació escrita.

Per a fer el TFC, els estudiants han de seleccionar una empresa real durant les primeres setmanes de l’assignatura i aplicar-hi de manera progressiva els diferents temes que es van tractant a mesura que es desenvolupa el programa.

  En la coberta del TFC s’ha d’indicar si:

   1. La informació que conté el TFC és confidencial. En aquest cas cal avisar al professor amb antelació a fi de que l’entrega i correcció del treball es faci en presència dels estudiants. Al final de la correcció el professor entregarà als estudiants el treball.
   2. El percentatge de participació de cada component en el conjunt del Treball (si es creu necessari), al costat dels noms i cognoms dels components del grup. D’aquesta manera es podrà considerar aquells estudiants que han participat més activament en el Treball.

L’índex del TFC és el que s’acompanya a continuació:

 

 1. Objectius del treball
 2. Descripció de l’empresa i del seu sector
 3. Anàlisi de l’empresa, diagnòstic dels punts forts i febles; i diagrama causa-efecte
 4. Proposta de recomanacions
 5. Demostració quantitativa de l’efectivitat de les recomanacions

 

Annex 1: Documentació utilitzada comptes anuals, dades sectorials, etc. Annex 2: Càlculs efectuats

Annex 3: Altra informació (retalls de premsa, articles, etc.) Bibliografia i/o webgrafia utilitzada

El treball final es pot presentar en format de cas i podrà participar en un concurs TERCERA PART

Avaluació continuada mitjançant exercicis pràctics setmanals en sessions de seminari que suposaran un 30% de la nota. Obligatori.

 

El 30% inclou: presentació per escrit d’algunes de les pràctiques, presentació oral a classe mitjançant grups al llarg del curs (LES PRESENTACIONS ORALS A CLASSE DELS CASOS PRÀCTICS HAN DE TINDRE UNA DURADA MÀXIMA DE 10-15

MINUTS), participació i assistència a totes les classes pràctiques.

Es valorarà entre d’altres, el treball en equip, la defensa d’arguments davant del professor i el col·lectiu, les habilitats d’esperit crític i la capacitat de resolució de problemes.

Alguns dels casos pràctics estan redactats en anglès, ja que un dels objectius de l’assignatura és fomentar la comprensió de comptes anuals en aquesta llengua.

 

TEST A CLASSE

 

Al inici de cada classe presencial els estudiants han de fer un test d'entre 5 i 10 preguntes. Aquest test avalua els coneixements adquirits durant la setmana sobre el tema que es debatrà a la classe. El seu pes és del 20% de la nota final.

Després del test el professor farà referència als aspectes més rellevants i després aquest contingut es posarà en anàlisi amb un cas pràctic.

A continuació presentem un quadre resum dels criteris d’avaluació general assenyalats:

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERAL

Avaluació Continuada

Treball final en equip

30% de la nota (Recuperable)

Exercicis pràctics per seminaris

(proposats pel professor i presentació oral)

30% de la nota (No recuperable)

Test a classe

20% de la nota (no recuperable)

 

 

Avaluació Final

Examen final

(al final del trimestre)

En el grup Doble Grau i IBE: examen oral si no s'ha tret més d'un 8 en els testos

 

 

20% de la nota (Recuperable)

 

Recuperació

Només es podrà recuperar els apartats de l’avaluació que són recuperables:

Examen final (individual) Treball en equip (en grup)

 

 

En cas de no superar l’assignatura, l’estudiant s’haurà de presentar a la recuperació d’aquells components que no hagi aprovat –examen final, treball final, o ambdós– (veure l’apartat corresponent a la recuperació)

 

Sistema de recuperació:

 

 • El dia habilitat el mes de febrer segons el calendari acadèmic (s’anunciarà al campus global per la facultat), tindrà lloc una prova de recuperació de l’assignatura. A aquesta hi podran concórrer aquells alumnes que, havent realitzat totes les feines de l’avaluació continuada i haver-se presentat a l’examen final de l’assignatura, hagin obtingut la qualificació de “Suspens”. No hi podran concórrer aquells estudiants que no hagin realitzat aquestes activitats o hagin renunciat a l’avaluació.
 • Aquell estudiant que, havent suspès el conjunt de l’assignatura, compleixi els criteris esmentats anteriorment per a poder presentar-se a la prova de recuperació, només podrà recuperar aquell component de l’avaluació de l’assignatura que hagi suspès al llarg del curs (treball final, examen final, o ambdós), però no el que hagi aprovat (se’ls guardarà la nota que hagin obtingut prèviament).

 

Bibliografia i recursos d'informaciķ

L’ estudiant disposa d’una bibliografia (bàsica i complementaria), d’una pàgina web a partir de la qual pot accedir als recursos penjats en el campus global i d’un material de suport en paper que el pot trobar a l’espai de Reprografia de la Universitat.

A continuació es detalla el tipus de material esmentat.

Bibliografia bàsica

Apunts de l’assignatura penjats al Campus Global Vídeos de l'assignatura penjats al Campus Global Bibliografia complementària

ACCID, Plan General de Contabilidad. Barcelona: 2021.

Amat, O. Anàlisi integral d’empreses. Barcelona: Profit Editorial, 2020. Lynch, Meryll, Understanding Financial Reports (PDF)

 

Altres recursos Campus Global

Si accedeix mitjançant la web de la universitat: www.upf.edu, apartat: campus global

 • Pla docent
 • Casos pràctics
 • Exercicis autoavaluació
 • Material addicional proposat pel professor