Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3314 - Grau en Relacions Laborals

20630 - Introducció al Dret


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3314 - Grau en Relacions Laborals
Assignatura:
20630 - Introducció al Dret
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Grup 2: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Castellà
Grup 104: Castellà
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Grup 204: Castellà
Professorat:
Alberto Carrio Sampedro, Jahel Queralt Lange
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura vol explicar als estudiants els conceptes bàsics del dret i les seves funcions, així com proporcionar unes
nocions generals de d'ordenament jurídic espanyol, el seu sistema de fonts, la jerarquia normativa, legalitat constitucional, les principals institucions de l'estat i les bases pel fonament normatiu del dret i la relació amb la justícia i la legitimitat.
El primer objectiu de l'assignatura és comprendre que el dret és un fenomen social, és a dir una invenció humana amb dues finalitats bàsiques: I) la resolució de conflictes d'interessos; i II) la coordinació social. Per comprendre aquestes finalitats s'analitzaran els funcions del dret i les tècniques de motivació indirecta que permeten comprendre com el dret anima o desanima a realitzar conductes. Es revisaran així les funcions del dret.
 
L'assignatura també té per objectiu presentar als estudiants de Relacions Laborals un panorama bàsic del dret de l'estat
espanyol. S'estudiarà el sistema de fonts, la jerarquia normativa i la tipologia principal de normes jurídiques Així mateix, es farà menció expressa a la diferencia entre les principals branques del dret i la distinció entre dret públic i privat. Es farà
referència a l'estructura del sistema judicial i als tribunals de l'ordenament jurídic de l'estat espanyol.
 
El tercer objectiu és donar a conèixer als estudiants les nocions bàsiques del constitucionalisme i dels processos de
constitucionalització. Es prendrà com a exemple el sistema constitucional espanyol i s'estudiaran les principals institucions
de l'estat espanyol, la seva composició i  funcions, les principals garanties en matèria de drets fonamentals i el paper del
tribunal constitucional. També s'analitzaran les característiques de l'estat social i democràtic de dret. Es procurarà que els
estudiants comprenguin el canvi significatiu que està suposant el procés globalitzador i que pugui conèixer les
conseqüències que té aquest procés sobre la concepció tradicional de la comunitat política i jurídica.
 
Un altre objectiu important de l'assignatura és analitzar breument alguns dels principals problemes de caràcter normatiu o de justificació del dret en general i, en particular, de les relacions existents entre el dret i la política. El curs vol introduir les diverses perspectives de la moral i de la justícia des de les que es pugui examinar críticament el contingut del dret. Les relacions entre el dret i la justícia, la distinció entre el paternalisme i el perfeccionisme jurídic, així com es límits de la
intervenció estatal. Finalment s'introduirà la distinció entre legalitat, legitimitat i justícia.
 
Aquests quatre blocs de continguts queden recollits en quatre unitats, cada unitat disposarà de material d'estudi i referències bibliogràfiques.

 

Competències associades

Competències específiques de l'assignatura 
 
1. El/la estudiant adquirirà competències argumentatives bàsiques.
2. Haurà de ser capaç d'identificar els sistemes jurídics i observar quines són les seves propietats formals.
3. Podrà reconèixer els principals trets estructurals del dret en general, i de l'ordenament jurídic espanyol en concret.
4. Adquirirà la capacitat per identificar les fonts normatives a l'hora de resoldre problemes jurídics.
5. Aprendrà a identificar els problemes que sorgeixen a l'hora d'interpretar el material jurídic i, en especial, a l'hora
d'aplicar el dret als casos concrets.
6. Adquirirà la capacitat necessària per identificar les diferents posicions teòriques sobre el problema de la relació
entre el dret i la moral, i sobre la legitimitat i la justícia de l'estat i del dret.
7. Serà necessari que adopti un posicionament crític respecte a les doctrines i concepcions que vagi coneixent per a
formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels temes tractats.

Resultats de l'aprenentatge

Objectius conceptuals
Al final de l'aprenentatge l'estudiant ha de conèixer:
 • El concepte general del dret.
 • Les funcions que compleix el dret.
 • El sistema de fonts, la jerarquia normativa, les branques del dret i els principals tribunals de l'estat espanyol.
 • La idea de constitucionalisme i constitucionalització, la importància dels drets fonamentals, la seva protecció judicial
 • i alguns dels problemes existents quan aquestes idees s'analitzen des d'un punt de vista democràtic.
 • Les nocions de l'estat de dret, l'estat democràtic i estat social.
 • Les principals institucions de l'estat espanyol segons la constitució espanyola.
 • Les diverses perspectives de la moral i la justícia.
 • Els posicionaments respecte a les relacions existents entre el dret i la moral: iusnaturalisme i positivisme.
 • Les nocions de paternalisme i perfeccionisme jurídic, així com la d'eficiència, legalitat, legitimitat, justícia i moralitat
 • del dret.
Aquests objectius es vinculen, entre d'altres, amb les competències següents:
 • Capacitat de discernir problemes i capacitat d'argumentació.
 • Distingir entre els diferents elements del dret.
 • Identificar els conceptes centrals emprats entre la relació entre el dret i la moral, utilitzar-los i integrar-los en l'estudi del dret.
Objectius d'habilitat
Al final de l'aprenentatge, els i les estudiants han de dominar el procediment i la tècnica de l'argumentació i de la integració de coneixements. Aquests objectius es vincularan a les competències mencionades anteriorment.
    
Objectius de valors o actituds
Al final de l'aprenentatge, els i les estudiants han d'haver estat capaços de desenvolupar el valor de la reflexió i l'actitud
crítica. Aquests objectius es vinculen amb les competències mencionades anteriorment.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4. Educació de qualitat

ODS 5.Igualtat de gènere

ODS 6. Feina decent i creixement economic. 

ODS 10. Reducció de les desigualtats. 

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

ODS 17. Aliances per aconseguir els objectius

Prerequisits

Atès que l'assignatura és de primer curs i del primer trimestre, no hi ha prerequisits exigibles per a cursar-la.

Continguts

 1. Concepte i funcions del dret
  1. La necessitat del dret. El dret com a fenomen social. El mínim comú normatiu.  
  2. Diferencia entre normes socials, morals i jurídiques, i sistemes normatius.
  3. Els problemes de cooperació social. El dret i la figura del contracte social.
  4. Les funcions del dret: control social, seguretat jurídica i justícia.
  5. El dret i les institucions: la idea de l’estat de dret.
  6. El dret i les persones: la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar.
 2. Les normes jurídiques
  1. Concepte i característiques de les normes jurídiques i del dret.
  2. La distinció entre regles i principis.
  3. Les fonts del Dret. La llei, la costum i els principis generals del Dret.
  4. La jerarquia normativa.
  5. Diferència entre dret públic i privat.
  6. Les branques del dret.
 3. Constitució, constitucionalisme i institucions de l’estat
  1. Constitucionalisme i constitucionalització dels ordenaments jurídics
  2. L’ordenament jurídic de l’estat espanyol; estat social i democràtic de dret. Estat de les autonomies.
  3. Principals institucions de l’estat espanyol: Corts Generals, el Govern, el Poder Judicial i la Corona.
  4. La supremacia de la constitució i els drets fonamentals.
  5. Tribunal Constitucional i control judicial de la constitucionalitat.
  6. Constitucionalisme supraestatal.
 4. El dret, la moral i la justícia
  1. Les relacions entre el dret i la moral: iusnaturalisme i positivisme.
  2. El principi liberal del dany i els seus límits. Els límits de la interferència de l’estat liberal: paternalisme i perfeccionisme jurídics.
  3. La distinció entre legalitat, legitimitat i justícia.
  4. La valoració moral del dret. Teories teleològiques i teories deontològiques.
  5. Introducció a les teories de la justícia: utilitarisme, liberalisme igualitari i conservador.
  6. La justícia com a funció del dret. Dret i justícia distributiva.

 

Seminaris

 

Es realitzaran quatre seminaris que tractaran sobre les matèries teòriques impartides a les classes magistrals. Tots els seminaris i els materials estaran disponibles a l'aula global amb la suficient antelació per la preparació individual o en grup per part dels estudiants.

Metodologia docent

S’oferiran diversos textos als estudiants i que queden recollits al PDA, la majoria estaran disponibles a l’Aula Global en format pdf si és possible, aquests textos hauran de ser estudiats de forma autònoma. També s’oferiran recursos electrònics i es proporcionarà informació per tal que els estudiants puguin fer cerques de materials i informació.

 

a) Treball presencial (actualment en format online)

 

Les classes teòriques del grup general seran de tipus mixt, combinant les classes magistrals amb les classes inverses (flipped class) per la qual cosa l'estudiantat haurà de preparar amb antelació el material de cada classe.  Hi haurà  8 sessions de 2h cada una. L'estudiantat haurà de plantejar preguntes i respondre'ls d'acord amb la metodologia de la classe inversa per tal de fomentar l'aprenentatge entre iguals, sempre amb la supervisió i correcció si fos el cas del professor.  Les sessions presencials cobriran el conjunt dels temes inclosos al PDA. 

 

Les classes de seminaris seran participatives, i requeriran que els estudiants presentin i discuteixin sobre els materials que hauran treballat prèviament fora de l’aula. Equivalen a 4 sessions de 2h cada una per subgrup.

 

Es podran realitzar tutories sobre consultes de dubtes, i si fos el cas, sobre els exercicis a entregar. Els professors especificaran a l’inici del curs les hores de tutoria i/o la via de contacte per a poder-les concertar.

 

b) Hores de treball dirigit

 

Prèviament a les sessions de seminaris, els estudiants hauran de treballar sobre els materials indicats així com també fer cerca de materials i qüestions que es puguin discutir a l’aula. Els estudiants hauran de treballar en petits grups i col·laborar en el seu aprenentatge. Després de la sessió caldrà que redactin una memòria de la sessió de seminaris per entregar-la a través de l’Aula Global. Les hores de treball dirigit a cada sessió de seminaris equival a unes 2h i mitja.

 

Per a les sessions de classe magistral/classe inversa, i a fi de preparar el text i la o les preguntes de desenvolupament, els estudiants hauran de llegir el temari corresponent prèviament a la classe, el contingut del manual de referència i altres textos complementaris que composen les lectures obligatòries. 

 

c) Hores de treball autònom

 

Caldran un mínim de 80h de lectura i estudi, tant del manual com de la resta de material i bibliografia.

Avaluació

Hi haurà dos exàmens parcials amb un valor del 50%.

La nota final es calcularà tenint en compte la següent proporció:

1. La nota mitjana dels dos exàmens parcials suposarà el 70%. Cada examen tindrà un valor del 50% i caldrà obtenir al menys 4 punts sobre 10 per tal de fer mitjana. 

2. Les  activitats desenvolupades en els seminaris durant el trimestre valdran el 30% restant. Per a obtenir aquesta qualificació serà necessari complir conjuntament els següents requisits: i) haver superat l'avaluació dels seminaris i ii) haver obtingut una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels exàmens.

Es a dir, per a fer mitjana de les dues parts serà necessari haver obtingut com a mínim un 4 sobre 10 en cadascuna de les dues parts. Aquell/a estudiant que en una de les dues parts obtingui menys d'un 4 no podrà superar l'avaluació 

L'assistència als seminaris és obligatòria. L'absència sense motiu justificat de qualsevol de les quatre sessions de seminari comporta una nota de zero en les activitats previstes per a aquesta sessió. Quan l'absència estigui justificada podrà recuperar-se la nota amb un treball substitutiu encarregat pel professor de seminaris. Per a aprovar la part de seminari serà necessari haver assistit almenys a 3 sessions. L'avaluació de l'activitat de seminaris dependrà dels següents factors: resultats de les activitats de reflexió sobre els temes dels seminaris (50%) i participació activa en els debats en classe (50%).

Tant en l'avaluació de la participació en seminaris com en l'examen final es procurarà valorar totes les competències, totes les habilitats i tots els coneixements.

Aquells estudiants que suspenguin els seminaris o l'assignatura en l'avaluació ordinària podran optar a una recuperació d'aquesta, que tindrà lloc el segon trimestre. Aquesta prova consistirà en un examen dividit en 3 parts, les dues primeres seran equivalents a les de l'examen final de desembre i la tercera correspondrà al treball realitzat en seminaris i permetrà tenir una nova nota dels mateixos (tenint un valor de 3 punts). Aquells estudiants que només hagin suspès una de les parts hauran de realitzar únicament la part de l'examen corresponent a aquesta.

Bibliografia i recursos d'informació

Tema 1

 

- Alfred Font Barrot i José Luis Pérez Triviño, El derecho para no juristas, Barcelona, Deusto, 2009: capítols 1 i 2.

 

- José Juan Moreso i Josep Maria Vilajosana, Introducción a la teoría del derecho, Madrid, Marcial Pons: capítol1.

 

-Marisa Iglesias Vila, “Els conceptes jurídics bàsics”, EDIUOC, 2008, pp. 9-12.

 

Tema 2

 

-A. Font Barrot i J.L. Pérez Triviño, El derecho para no juristas, Barcelona, Deusto, 2009, capítol 2 p. 35- 56 i capítol 4.

- M. Atienza, El sentido del derecho, Barcelona, Ariel, 2001, pp. 62-76.

-R. Dworkin, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1984, pp. 72-80.

 

Tema 3

 

-Alfred Font Barrot i José Luis Pérez Triviño, El derecho para no juristas, Barcelona, Deusto, 2009, capítol 3.

-C. Viver Pi-Sunyer, Constitución, Vicens Vives, Barcelona, 1994, capítols 8, 11, 12,13, 14, 15 i 17.

 

Tema 4

 

- A. Font Barrot i J.L. Pérez Triviño, El derecho para no juristas, Barcelona, Deusto, 2009, pp. 59-72 i capítol 5.

-Manuel Atienza, El sentido del derecho, Ariel, Barcelona, 2001, pp. 135-140.

-Ernesto Garzón Valdés, “¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?”, Doxa, n. 5, 1988.

 

- Roberto Gargarella, Las Teorías de la justicia después de Rawls, Paidós, Barcelona, 1999, capítol 1.


Curso Académico: 2022/23

3314 - Grado en Relaciones Laborales

20630 - Introducción al Derecho


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
331 - Facultad de Derecho
Estudio:
3314 - Grado en Relaciones Laborales
Asignatura:
20630 - Introducción al Derecho
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán, Castellano
Grupo 2: Catalán, Castellano
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 103: Castellano
Grupo 104: Castellano
Grupo 201: Castellano
Grupo 202: Castellano
Grupo 203: Castellano
Grupo 204: Castellano
Profesorado:
Alberto Carrio Sampedro, Jahel Queralt Lange
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura intenta introducir al estudiantado de una forma didáctica  los conceptos básicos del derecho y de sus funciones. En este sentido se presentan las nociones básicas , del ordenamiento jurídico español, su sistema de fuentes, la jerarquía normativa y la legalidad constitucional. Se pretende así que el estudiantado realice una reflexión general sobre la idea de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, las principales instituciones del Estado y  las bases para el fundamento normativo del derecho y su relación con la justicia y la legitimidad.

 

La idea general que sirve como como punto de partida es la asunción de que el derecho es un fenómeno social, una invención humana con dos objetivos básicos: i) la resolución de conflictos de intereses, y ii) la coordinación social. Para alcanzar estos objetivos se analizan las funciones del derecho y las técnicas de motivación que permiten comprender cómo el derecho alienta y desalienta conductas. Se revisarán con este motivo las funciones generales del derecho.

 

Como se acaba de decir, la asignatura tiene por objeto presentar al estudiante de Relaciones Laborales un panorama básico del derecho español. Se estudiará así el sistema de fuentes, la jerarquía normativa y la tipología principal de normas jurídicas. 

 

Por otra parte, se realiza una introducción a las principales ramas del derecho y a la polémica distinción entre derecho público y privado. Se hará referencia también a los principales tribunales previstos en el sistema jurídico español y a sus competencias.

 

Un capítulo importante del curso se dedicará a la introducción a las nociones básicas del constitucionalismo español y del proceso de constitucionalización que está afectando a la mayoría de ordenamientos jurídicosdel mundo. En este sentido se hará una introducción a la caracterización y funciones de las principales instituciones del estado español y las principales garantías en materia de derechos fundamentales. Mención especial merecerá los mecanismos de protección ordinaria y extraordinaria de estos derechos por parte de los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional. Se pretende así que el estudiantado comprenda el cambio significativo que está suponiendo el proceso globalizador y que advierta las consecuencias que dichoproceso tiene sobre la concepción tradicional de comunidad política y jurídica.

 

Otro objetivo importante de esta asignatura es analizar someramente algunos de los principales problemasde índole normativa o justificadora del derecho en general y, en particular, de las relaciones existentes entre derecho y política. Con este fin, el curso prevé una introducción a las diversas perspectivas de la moral y de la justicia desde las que se puede examinar críticamente el contenido del derecho. Las relaciones entre derecho y justicia, la distinción entre paternalismo y perfeccionismo jurídico y los límites de la intervención estatal, ocuparán una parte importante del curso.

 

Finalmente, se introducirá la distinción entre legalidad, legitimidad y justicia que permitirá al estudiantado analizar de forma crítica el signidficado y los compromisos que conlleva el denominado Estado social y democrático de derecho, como es el caso del Estado Español y de la Unión Europea a nivel supraestatal. 

 

Competencias asociadas

Competencias específicas de la asignatura

 

  1.  Se espera que las y los estudiantes adquieran competencias argumentativas básicas. 
  2.  Identificación de los sistemas jurídicos y de sus propiedades formales.
  3.  Identificación los principales rasgos estructurales del derecho en general, y del derecho español enconcreto.
  4.  Identificar las fuentes normativas a la hora de resolver problemas jurídicos.
  5.  Identificar los problemas que surgen a la hora de interpretar el material jurídico y, en especial, a la hora de aplicar el derecho los casos concretos.
  6.  Identificar las distintas posiciones teóricas sobre el problema de la relación entre el derecho y lamoral, y sobrela legitimidad y la justicia del estado y del derecho.
  1.  Examen crítico respecto de las teorías y concepciones presentadas en el curso que permitan al estudiantado formarse una opinión propia y fundada de los temas tratados.

 

 

Resultados del aprendizaje

Objetivos conceptuales

 

Al final del aprendizaje el estudiante será capaz de conocer:

 

  1.  el concepto general de derecho
  2.  las funciones que cumple el derecho
  3.  el sistema de fuentes, la jerarquía de normas jurídicas, las ramas del derecho y los principales tribunales españoles
  4.  la idea de constitucionalismo, la importancia de los derechos fundamentales y su protección judicial.
  5.  las nociones de estado de derecho, estado democrático y estado social
  6.  las principales instituciones del estado español según la constitución española
  7.  las diversas perspectivas de la moral y la justicia
  8.  los posicionamientos respecto a las relaciones existentes entre el derecho y la moral: iusnaturalismo y positivismo
  9.  las nociones de paternalismo y perfeccionismo jurídico, así como de eficiencia, legalidad, legitimidad, justicia y moralidad del derecho

 

Estos objetivos se vinculan con las competencias específicas siguientes:

 

 1.  capacidad para discernir problemas, capacidad de argumentación
 2.  capacidad jurídica en relación con los componentes y las ramas del derecho. 
 3.  Competencia analítica que permitirán discernir entre los aspectos formales y materiales más relevantes de la práctica interpretativa
 4.  Competencia analítica que permitirá dferenciar el derecho de la moral e identificar los argumentos basados en uno y otra. 

 

Objetivos relacionados con habilidades específicas

 

Al final del aprendizaje, las y los estudiantes estarán familiarizadasos con las técnicas de argumentación jurídica y la integración de conocimientos. Estos objetivos se vinculan con las competencias mencionadas anteriormente.

 

Objetivos de valores o actitudes

 

Al acabar el aprendizaje, el estudiantado debe haber sido capaz de desarrollar el valor de la reflexión y la actitud crítica. Estos objetivos se vinculan con las competencias mencionadas anteriormente.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS. 4. Educación de Calidad. 

ODS 5. Igualdad de género. 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 10. Reducción de las desigualdades

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 16. Paz e instituciones sólidas. 

ODS 17. Alianzas para conseguir los objetivos

Prerrequisitos

Dado que son alumnos del primer trimestre, no hay prerrequisitos exigibles.

Contenidos

1.       Concepto y funciones del derecho

1.1.         La necesidad del derecho. El derecho como fenómeno social. El mínimo común normativo.

1.2.         Diferencia entre normas sociales, morales y jurídicas, y sistemas normativos.

1.3.         Los problemas de cooperación social. El derecho y la figura del contrato social.

1.4.         Las funciones del derecho: control social, seguridad jurídica y justicia.

1.5.         El derecho y las instituciones: la idea de estado de derecho.

1.6.         El derecho y las personas: la personalidad jurídica y capacidad de obrar.

 

2.       Las normas jurídicas.

 

2.1.         Concepto y características de las normas jurídicas y del derecho.

2.2.         La distinción entre reglas y principios.

2.3.         Las fuentes del Derecho. Ley, costumbre y principios generales del Derecho.

2.4.         La jerarquía normativa.

2.5.         Diferencia entre Derecho público y privado.

2.6.         Las ramas del derecho.

 

3.       Constitución, constitucionalismo e instituciones del estado

 

3.1.         Constitucionalismo y constitucionalización de los ordenamientos jurídicos.

3.2.         El ordenamiento jurídico del estado español: estado social y democrático de derecho. Estado de las autonomías.

3.3.         Principales instituciones del estado español: Cortes Generales, el Gobierno, el Poder Judicial y la Corona.

3.4.         La supremacía de la constitución y los derechos fundamentales

3.5.         Tribunal constitucional y control judicial de constitucionalidad.

3.6.         Constitucionalismo supraestatal.

 

4.      El derecho, la moral y la justicia

 

4.1.          Las relaciones entre el derecho y la moral: iusnaturalismo y positivismo.

4.2.          El principio liberal del daño y sus límites. Los límites de la interferencia del estado liberal: paternalismo y perfeccionismo jurídicos.

4.3.          Distinción entre legalidad, legitimidad y justicia

4.4.          La    valoración    moral    del    Derecho.    Teorías    teleológicas    y    teorías deontológicas.

4.5.          Introducción a las teorías de la justicia: utilitarismo, liberalismo igualitario y conservador.

4.6.          La justicia como función del Derecho. Derecho y justicia distributiva.

 

Seminarios

 

Se realizarán cuatro seminarios, que versarán sobre las materias teóricas impartidas en las clases magistrales. Todos los seminarios y los materiales estarán disponibles en el aula global con la suficiente antelación para la preparación individual o en grupo por parte del estudiante.

Metodología docente

 

Se podrán a disposición del estudiantado diferentes textos en los que se ahonda en cada una de las materias del temario que deberán ser trabajados de forma autónoma y que serán después examinados en las clases magistrales de grupo. También se le ofrecerán materiales que, una vez leídos, han de ser discutidos y argumentados en las sesiones de seminarios. En estas últimas se realizarán controles de lectura y presentaciones obligatorias por parte de los estudiantes.

 

 1.  Trabajo presencial – online-.Dependiendo de cuál sea la situación sanitaria

 

Las clases teóricas de los grupos generales serán de tipo mixto, entre magistral y participativa (clase inversa o flipped class) En virtud de ello, los alumnos deberán leer el material con antelación a las clases de acuerdo a lo puntualizado en las horas de trabajo autónomo. Se tratará con ello de implementar la metodología de la Clase Inversa o Flipped Class Room. Es decir, el estudiantado deberá trabajar los temas de forma autónoma y plantear preguntas en la clase conjunta que serán resueltas a su vez por otras/os estudiantes con ayuda del profesor. Se pretende con ello fomentar el aprendizaje entre iguales con la guia y ayuda del profesor.

Las sesiones magistrales cubrirán el conjunto de los temas incluidos en el PDA. Los contenidos trabajados en las sesiones presenciales del grupo general serán evaluados en el ejercicio de desarrollo y en los examenes de la asignatura.  

Tanto las clases de grupo general como de subgrupos serán participativas  Se potencia de este modo la participación y la capacidad argumentativa individual por lo que la falta de asistencia y/o de participación tendrá una evaluación negativa..  Para ello los y las estudiantes deberán preparar previamente los asuntos y temas a tratar, además de las tareas específicas que sean encomendadas para cada seminario.

Las tutorías se harán sobre las consultas de dudas, los ejercicios que se deban entregar y cualquier otra problemática o asunto relacionado con las clases teóricas o de seminarios.  El profesorado  especificará al inicio del curso las horas de tutoría semanales.

 

 

 

Previas a las actividades del subgrupo en seminarios: el estudiantado deberá trabajar sobre los materiales preparatorios a dichas sesiones al menos durante 2 horas.

Para las actividades de grupo –clase magistral/inversa el estudiante deberá leer el temario correspondiente previamente a la clase, contenido en el libro recomendado y/o  los textos complementarios que componen las lecturas obligatorias. La finalidad es que se puedan presentar y responder preguntas en clase entre el estudiantado y resolver las dudas con la ayuda del profesorado

 

 c) Horas de trabajo autónomo

Como mínimo 80 horas de lectura tanto del manual como del resto de materiales de estudio y de la bibliografía para las sesiones de subgrupo.

Evaluación

La nota final se calculará teniendo en cuenta la siguiente proporción:

1. Habrá dos examenes parciales con un valor cada uno del 50 %. En conjunto ambos examenes tendrán un valor del  70% de la calificación final. Para alcanzar esta calificación y hacer media entre ambos examenes es necesario obtener en cada uno de ellos al menos 4 puntos sobre 10. 

2. Las actividades desarrolladas en los seminarios durante el trimestre valdrán el 30% restante.

De nuevo para hacer media entre ambas calificaciones, exámenes y seminarios,  será necesario cumplir conjuntamente los siguientes requisitos: i) haber superado la evaluación de los seminarios y ii) haber obtenido una calificación mínima de 4 cada uno de los examenes parciales y por tanto en la media de ambos  para poder hacer la media aritmética con la calificación de la evaluación continua.  

 

Em definitiva, quien que en una de las dos partes obtenga menos de un 4 no podrá superar la evaluación.

 

La asistencia a los seminarios es obligatoria. La ausencia sin motivo justificado de cualquiera de las cuatro sesiones de seminario comporta una nota de cero en las actividades previstas para esa sesión. Cuando la ausencia esté justificada podrá recuperarse la nota con un trabajo sustitutivo encargado por el profesor deseminarios. Para aprobar la parte de seminario será necesario haber asistido al menos a 3 sesiones. La evaluación de la actividad de seminarios dependerá de los siguientes factores: resultados de las actividades de reflexión sobre los temas de los seminarios (50%) y participación activa en los debates en clase (50%).

 

Tanto en la evaluación de la participación en seminarios como en los examenes se procurará valorar todas las competencias, todas las habilidades y todos los conocimientos.

 

Aquellos estudiantes que suspendan los seminarios o la asignatura en la evaluación ordinaria podrán optar a una recuperación de la misma, que tendrá lugar el segundo trimestre. Esta prueba consistirá en un examen dividido en 3 partes, las dos primeras serán equivalentes a las de los examees parciales y la tercera corresponderá al trabajo realizado en seminarios y permitirá tener una nueva nota de los mismos (teniendo un valor de 3 puntos). Aquellos estudiantes que sólo hayan suspendido una de las partes deberánrealizar únicamente la parte del examen correspondiente a esta. 

Bibliografía y recursos de información

Tema 1

 

- Alfred Font Barrot i José Luis Pérez Triviño, El derecho para no juristas, Barcelona, Deusto, 2009: capítols 1 i 2.

 

- José Juan Moreso i Josep Maria Vilajosana, Introducción a la teoría del derecho, Madrid, Marcial Pons: capítol1.

 

-Marisa Iglesias Vila, “Els conceptes jurídics bàsics”, EDIUOC, 2008, pp. 9-12.

 

Tema 2

 

-A. Font Barrot i J.L. Pérez Triviño, El derecho para no juristas, Barcelona, Deusto, 2009, capítol 2 p. 35- 56 i capítol 4.

- M. Atienza, El sentido del derecho, Barcelona, Ariel, 2001, pp. 62-76.

-R. Dworkin, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1984, pp. 72-80.

 

Tema 3

 

-Alfred Font Barrot i José Luis Pérez Triviño, El derecho para no juristas, Barcelona, Deusto, 2009, capítol 3.

-C. Viver Pi-Sunyer, Constitución, Vicens Vives, Barcelona, 1994, capítols 8, 11, 12,13, 14, 15 i 17.

 

Tema 4

 

- A. Font Barrot i J.L. Pérez Triviño, El derecho para no juristas, Barcelona, Deusto, 2009, pp. 59-72 i capítol 5.

-Manuel Atienza, El sentido del derecho, Ariel, Barcelona, 2001, pp. 135-140.

-Ernesto Garzón Valdés, “¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?”, Doxa, n. 5, 1988.

 

- Roberto Gargarella, Las Teorías de la justicia después de Rawls, Paidós, Barcelona, 1999, capítol 1.


Curso Académico: 2022/23

3314 - Grado en Relaciones Laborales

20630 - Introducción al Derecho


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
331 - Facultad de Derecho
Estudio:
3314 - Grado en Relaciones Laborales
Asignatura:
20630 - Introducción al Derecho
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán, Castellano
Grupo 2: Catalán, Castellano
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 103: Castellano
Grupo 104: Castellano
Grupo 201: Castellano
Grupo 202: Castellano
Grupo 203: Castellano
Grupo 204: Castellano
Profesorado:
Alberto Carrio Sampedro, Jahel Queralt Lange
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura intenta introducir al estudiantado de una forma didáctica  los conceptos básicos del derecho y de sus funciones. En este sentido se presentan las nociones básicas , del ordenamiento jurídico español, su sistema de fuentes, la jerarquía normativa y la legalidad constitucional. Se pretende así que el estudiantado realice una reflexión general sobre la idea de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, las principales instituciones del Estado y  las bases para el fundamento normativo del derecho y su relación con la justicia y la legitimidad.

 

La idea general que sirve como como punto de partida es la asunción de que el derecho es un fenómeno social, una invención humana con dos objetivos básicos: i) la resolución de conflictos de intereses, y ii) la coordinación social. Para alcanzar estos objetivos se analizan las funciones del derecho y las técnicas de motivación que permiten comprender cómo el derecho alienta y desalienta conductas. Se revisarán con este motivo las funciones generales del derecho.

 

Como se acaba de decir, la asignatura tiene por objeto presentar al estudiante de Relaciones Laborales un panorama básico del derecho español. Se estudiará así el sistema de fuentes, la jerarquía normativa y la tipología principal de normas jurídicas. 

 

Por otra parte, se realiza una introducción a las principales ramas del derecho y a la polémica distinción entre derecho público y privado. Se hará referencia también a los principales tribunales previstos en el sistema jurídico español y a sus competencias.

 

Un capítulo importante del curso se dedicará a la introducción a las nociones básicas del constitucionalismo español y del proceso de constitucionalización que está afectando a la mayoría de ordenamientos jurídicosdel mundo. En este sentido se hará una introducción a la caracterización y funciones de las principales instituciones del estado español y las principales garantías en materia de derechos fundamentales. Mención especial merecerá los mecanismos de protección ordinaria y extraordinaria de estos derechos por parte de los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional. Se pretende así que el estudiantado comprenda el cambio significativo que está suponiendo el proceso globalizador y que advierta las consecuencias que dichoproceso tiene sobre la concepción tradicional de comunidad política y jurídica.

 

Otro objetivo importante de esta asignatura es analizar someramente algunos de los principales problemasde índole normativa o justificadora del derecho en general y, en particular, de las relaciones existentes entre derecho y política. Con este fin, el curso prevé una introducción a las diversas perspectivas de la moral y de la justicia desde las que se puede examinar críticamente el contenido del derecho. Las relaciones entre derecho y justicia, la distinción entre paternalismo y perfeccionismo jurídico y los límites de la intervención estatal, ocuparán una parte importante del curso.

 

Finalmente, se introducirá la distinción entre legalidad, legitimidad y justicia que permitirá al estudiantado analizar de forma crítica el signidficado y los compromisos que conlleva el denominado Estado social y democrático de derecho, como es el caso del Estado Español y de la Unión Europea a nivel supraestatal. 

 

Competencias asociadas

Competencias específicas de la asignatura

 

  1.  Se espera que las y los estudiantes adquieran competencias argumentativas básicas. 
  2.  Identificación de los sistemas jurídicos y de sus propiedades formales.
  3.  Identificación los principales rasgos estructurales del derecho en general, y del derecho español enconcreto.
  4.  Identificar las fuentes normativas a la hora de resolver problemas jurídicos.
  5.  Identificar los problemas que surgen a la hora de interpretar el material jurídico y, en especial, a la hora de aplicar el derecho los casos concretos.
  6.  Identificar las distintas posiciones teóricas sobre el problema de la relación entre el derecho y lamoral, y sobrela legitimidad y la justicia del estado y del derecho.
  1.  Examen crítico respecto de las teorías y concepciones presentadas en el curso que permitan al estudiantado formarse una opinión propia y fundada de los temas tratados.

 

 

Resultados del aprendizaje

Objetivos conceptuales

 

Al final del aprendizaje el estudiante será capaz de conocer:

 

  1.  el concepto general de derecho
  2.  las funciones que cumple el derecho
  3.  el sistema de fuentes, la jerarquía de normas jurídicas, las ramas del derecho y los principales tribunales españoles
  4.  la idea de constitucionalismo, la importancia de los derechos fundamentales y su protección judicial.
  5.  las nociones de estado de derecho, estado democrático y estado social
  6.  las principales instituciones del estado español según la constitución española
  7.  las diversas perspectivas de la moral y la justicia
  8.  los posicionamientos respecto a las relaciones existentes entre el derecho y la moral: iusnaturalismo y positivismo
  9.  las nociones de paternalismo y perfeccionismo jurídico, así como de eficiencia, legalidad, legitimidad, justicia y moralidad del derecho

 

Estos objetivos se vinculan con las competencias específicas siguientes:

 

 1.  capacidad para discernir problemas, capacidad de argumentación
 2.  capacidad jurídica en relación con los componentes y las ramas del derecho. 
 3.  Competencia analítica que permitirán discernir entre los aspectos formales y materiales más relevantes de la práctica interpretativa
 4.  Competencia analítica que permitirá dferenciar el derecho de la moral e identificar los argumentos basados en uno y otra. 

 

Objetivos relacionados con habilidades específicas

 

Al final del aprendizaje, las y los estudiantes estarán familiarizadasos con las técnicas de argumentación jurídica y la integración de conocimientos. Estos objetivos se vinculan con las competencias mencionadas anteriormente.

 

Objetivos de valores o actitudes

 

Al acabar el aprendizaje, el estudiantado debe haber sido capaz de desarrollar el valor de la reflexión y la actitud crítica. Estos objetivos se vinculan con las competencias mencionadas anteriormente.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS. 4. Educación de Calidad. 

ODS 5. Igualdad de género. 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 10. Reducción de las desigualdades

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 16. Paz e instituciones sólidas. 

ODS 17. Alianzas para conseguir los objetivos

Prerrequisitos

Dado que son alumnos del primer trimestre, no hay prerrequisitos exigibles.

Contenidos

1.       Concepto y funciones del derecho

1.1.         La necesidad del derecho. El derecho como fenómeno social. El mínimo común normativo.

1.2.         Diferencia entre normas sociales, morales y jurídicas, y sistemas normativos.

1.3.         Los problemas de cooperación social. El derecho y la figura del contrato social.

1.4.         Las funciones del derecho: control social, seguridad jurídica y justicia.

1.5.         El derecho y las instituciones: la idea de estado de derecho.

1.6.         El derecho y las personas: la personalidad jurídica y capacidad de obrar.

 

2.       Las normas jurídicas.

 

2.1.         Concepto y características de las normas jurídicas y del derecho.

2.2.         La distinción entre reglas y principios.

2.3.         Las fuentes del Derecho. Ley, costumbre y principios generales del Derecho.

2.4.         La jerarquía normativa.

2.5.         Diferencia entre Derecho público y privado.

2.6.         Las ramas del derecho.

 

3.       Constitución, constitucionalismo e instituciones del estado

 

3.1.         Constitucionalismo y constitucionalización de los ordenamientos jurídicos.

3.2.         El ordenamiento jurídico del estado español: estado social y democrático de derecho. Estado de las autonomías.

3.3.         Principales instituciones del estado español: Cortes Generales, el Gobierno, el Poder Judicial y la Corona.

3.4.         La supremacía de la constitución y los derechos fundamentales

3.5.         Tribunal constitucional y control judicial de constitucionalidad.

3.6.         Constitucionalismo supraestatal.

 

4.      El derecho, la moral y la justicia

 

4.1.          Las relaciones entre el derecho y la moral: iusnaturalismo y positivismo.

4.2.          El principio liberal del daño y sus límites. Los límites de la interferencia del estado liberal: paternalismo y perfeccionismo jurídicos.

4.3.          Distinción entre legalidad, legitimidad y justicia

4.4.          La    valoración    moral    del    Derecho.    Teorías    teleológicas    y    teorías deontológicas.

4.5.          Introducción a las teorías de la justicia: utilitarismo, liberalismo igualitario y conservador.

4.6.          La justicia como función del Derecho. Derecho y justicia distributiva.

 

Seminarios

 

Se realizarán cuatro seminarios, que versarán sobre las materias teóricas impartidas en las clases magistrales. Todos los seminarios y los materiales estarán disponibles en el aula global con la suficiente antelación para la preparación individual o en grupo por parte del estudiante.

Metodología docente

 

Se podrán a disposición del estudiantado diferentes textos en los que se ahonda en cada una de las materias del temario que deberán ser trabajados de forma autónoma y que serán después examinados en las clases magistrales de grupo. También se le ofrecerán materiales que, una vez leídos, han de ser discutidos y argumentados en las sesiones de seminarios. En estas últimas se realizarán controles de lectura y presentaciones obligatorias por parte de los estudiantes.

 

 1.  Trabajo presencial – online-.Dependiendo de cuál sea la situación sanitaria

 

Las clases teóricas de los grupos generales serán de tipo mixto, entre magistral y participativa (clase inversa o flipped class) En virtud de ello, los alumnos deberán leer el material con antelación a las clases de acuerdo a lo puntualizado en las horas de trabajo autónomo. Se tratará con ello de implementar la metodología de la Clase Inversa o Flipped Class Room. Es decir, el estudiantado deberá trabajar los temas de forma autónoma y plantear preguntas en la clase conjunta que serán resueltas a su vez por otras/os estudiantes con ayuda del profesor. Se pretende con ello fomentar el aprendizaje entre iguales con la guia y ayuda del profesor.

Las sesiones magistrales cubrirán el conjunto de los temas incluidos en el PDA. Los contenidos trabajados en las sesiones presenciales del grupo general serán evaluados en el ejercicio de desarrollo y en los examenes de la asignatura.  

Tanto las clases de grupo general como de subgrupos serán participativas  Se potencia de este modo la participación y la capacidad argumentativa individual por lo que la falta de asistencia y/o de participación tendrá una evaluación negativa..  Para ello los y las estudiantes deberán preparar previamente los asuntos y temas a tratar, además de las tareas específicas que sean encomendadas para cada seminario.

Las tutorías se harán sobre las consultas de dudas, los ejercicios que se deban entregar y cualquier otra problemática o asunto relacionado con las clases teóricas o de seminarios.  El profesorado  especificará al inicio del curso las horas de tutoría semanales.

 

 

 

Previas a las actividades del subgrupo en seminarios: el estudiantado deberá trabajar sobre los materiales preparatorios a dichas sesiones al menos durante 2 horas.

Para las actividades de grupo –clase magistral/inversa el estudiante deberá leer el temario correspondiente previamente a la clase, contenido en el libro recomendado y/o  los textos complementarios que componen las lecturas obligatorias. La finalidad es que se puedan presentar y responder preguntas en clase entre el estudiantado y resolver las dudas con la ayuda del profesorado

 

 c) Horas de trabajo autónomo

Como mínimo 80 horas de lectura tanto del manual como del resto de materiales de estudio y de la bibliografía para las sesiones de subgrupo.

Evaluación

La nota final se calculará teniendo en cuenta la siguiente proporción:

1. Habrá dos examenes parciales con un valor cada uno del 50 %. En conjunto ambos examenes tendrán un valor del  70% de la calificación final. Para alcanzar esta calificación y hacer media entre ambos examenes es necesario obtener en cada uno de ellos al menos 4 puntos sobre 10. 

2. Las actividades desarrolladas en los seminarios durante el trimestre valdrán el 30% restante.

De nuevo para hacer media entre ambas calificaciones, exámenes y seminarios,  será necesario cumplir conjuntamente los siguientes requisitos: i) haber superado la evaluación de los seminarios y ii) haber obtenido una calificación mínima de 4 cada uno de los examenes parciales y por tanto en la media de ambos  para poder hacer la media aritmética con la calificación de la evaluación continua.  

 

Em definitiva, quien que en una de las dos partes obtenga menos de un 4 no podrá superar la evaluación.

 

La asistencia a los seminarios es obligatoria. La ausencia sin motivo justificado de cualquiera de las cuatro sesiones de seminario comporta una nota de cero en las actividades previstas para esa sesión. Cuando la ausencia esté justificada podrá recuperarse la nota con un trabajo sustitutivo encargado por el profesor deseminarios. Para aprobar la parte de seminario será necesario haber asistido al menos a 3 sesiones. La evaluación de la actividad de seminarios dependerá de los siguientes factores: resultados de las actividades de reflexión sobre los temas de los seminarios (50%) y participación activa en los debates en clase (50%).

 

Tanto en la evaluación de la participación en seminarios como en los examenes se procurará valorar todas las competencias, todas las habilidades y todos los conocimientos.

 

Aquellos estudiantes que suspendan los seminarios o la asignatura en la evaluación ordinaria podrán optar a una recuperación de la misma, que tendrá lugar el segundo trimestre. Esta prueba consistirá en un examen dividido en 3 partes, las dos primeras serán equivalentes a las de los examees parciales y la tercera corresponderá al trabajo realizado en seminarios y permitirá tener una nueva nota de los mismos (teniendo un valor de 3 puntos). Aquellos estudiantes que sólo hayan suspendido una de las partes deberánrealizar únicamente la parte del examen correspondiente a esta. 

Bibliografía y recursos de información

Tema 1

 

- Alfred Font Barrot i José Luis Pérez Triviño, El derecho para no juristas, Barcelona, Deusto, 2009: capítols 1 i 2.

 

- José Juan Moreso i Josep Maria Vilajosana, Introducción a la teoría del derecho, Madrid, Marcial Pons: capítol1.

 

-Marisa Iglesias Vila, “Els conceptes jurídics bàsics”, EDIUOC, 2008, pp. 9-12.

 

Tema 2

 

-A. Font Barrot i J.L. Pérez Triviño, El derecho para no juristas, Barcelona, Deusto, 2009, capítol 2 p. 35- 56 i capítol 4.

- M. Atienza, El sentido del derecho, Barcelona, Ariel, 2001, pp. 62-76.

-R. Dworkin, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1984, pp. 72-80.

 

Tema 3

 

-Alfred Font Barrot i José Luis Pérez Triviño, El derecho para no juristas, Barcelona, Deusto, 2009, capítol 3.

-C. Viver Pi-Sunyer, Constitución, Vicens Vives, Barcelona, 1994, capítols 8, 11, 12,13, 14, 15 i 17.

 

Tema 4

 

- A. Font Barrot i J.L. Pérez Triviño, El derecho para no juristas, Barcelona, Deusto, 2009, pp. 59-72 i capítol 5.

-Manuel Atienza, El sentido del derecho, Ariel, Barcelona, 2001, pp. 135-140.

-Ernesto Garzón Valdés, “¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?”, Doxa, n. 5, 1988.

 

- Roberto Gargarella, Las Teorías de la justicia después de Rawls, Paidós, Barcelona, 1999, capítol 1.