Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3313 - Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

20614 - Introducció a la Sociologia


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3313 - Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Assignatura:
20614 - Introducció a la Sociologia
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Professorat:
Clara Cortina Trilla
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Titulació/estudi: Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Curso: 2022/23
Trimestre: 1
Número de crèdits ECTS:
Llengua o llengües de la docència: Català 
Professor: Clara Cortina Trilla i Emanuele Murgolo

 

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir els i les estudiants a la ciència i el pensament sociològics, presentant la sociologia com una ciència que pretén explicar les connexions entre diferents nivells de la realitat social. El curs inclou una aproximació a les figures clàssiques de la sociologia, però també a les principals àrees o temes d'investigació que cobreix la sociologia actual, intentant despertar l'interès per la disciplina i els seus mètodes.

Com que aquesta assignatura s'imparteix en els estudis de criminologia, es tracta sobretot que els i les estudiants adquireixin una idea clara de la perspectiva sociològica i que coneguin el potencial d'aquesta perspectiva a l'hora d'aplicar-la a la investigació criminològica. En aquest context, es donarà especial èmfasi al procés de socialització, a les normes socials, a les teories de la desviació i al control social, així com als mecanismes de conformitat i obediència.

En finalitzar el curs els estudiants seran capaços d'identificar les principals corrents sociològiques i de comprendre els conceptes principals de la disciplina, així com d'analitzar diversos aspectes de la realitat utilitzant un punt de vista sociològic a través d'aquests.

Competències associades

Competències bàsiques

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències generals

CG2: Capacitat per utilitzar eines informàtiques bàsiques per la realització de treballs de cerca d'informació, elaboració d’informes i presentació de resultats.

CG3: Capacitat per utilitza rels recursos bibliogràfics que ofereix la Universitat.

CG4: Capacitat per gestionar la informació: selecció de fonts, síntesis de la informació i avaluació crítica de la informació rellevant.

CG6: Capacitat de treballar en equip

CG7: Capacitat per seleccionar i citar correctament bibliografia i altres fonts d’informació.

Competències específiques

CE4: Reconèixer els principis ètics de les investigacions socials i distingir argumentacions basades en evidències empíriques.

CE21: Reconèixer i aplicar els principals conceptes i perspectives sociològiques.

Resultats de l'aprenentatge

RA21: Reconeix i aplica els principals conceptes i perspectives sociològiques.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5. Igualtat de gènere

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Continguts

— Bloc de contingut 1. Què és la sociologia? Objecte d'estudi i principals escoles.

— Bloc de contingut 2. Mètodes d'investigació sociològica.

— Bloc de contingut 3. El procés de socialització. Cultura i institucions.

— Bloc de contingut 4. Normes socials, control i desviació.

— Bloc de contingut 5. Aplicació del punt de vista sociològic a diversos objectes d'estudi.

Metodologia docent

L'assignatura es compondrà de classes magistrals (exposició per part del professor) i de classes tipus seminari (discussió en grup, presentació de les lectures, exercicis en aula d'informàtica). El calendari específic de sessions del curs es mostrarà als estudiants el primer dia del curs a l'aula global de l'assignatura.

 

 

Avaluació

El 40% de la nota final depèn de l'avaluació continuada, l'altre 60% de la realització d'un examen final. El primer dia de curs els estudiants rebran informació sobre els exercicis o presentacions corresponents a l'avaluació continuada, així com les dates de lliurament d'aquests exercicis. Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir almenys una puntuació de 4 punts en l'examen i en l'avaluació continuada.

Els i les estudiants que hagin seguit l'avaluació continuada però que tinguin una nota nota no els permeti aprovar l'assignatura, podran presentar-se a una prova de recuperació que tindrà lloc durant el segon trimestre. Els treballs presentats pels estudiants han de ser originals i propis. En cas de detectar el plagi de treballs aliens la qualificació de l'assignatura serà un suspens. La cita literal de textos s'ha de fer sempre entre cometes i indicant a continuació la font de la qual s'extreu la informació. Copiar en els exàmens també implica suspendre l'assignatura.

L’examen final tindrà dues parts i cadascuna puntuarà el 50% del total de la qualificació final de l’examen. La primera part serà una prova tipus test i la segona part serà una tasca d’anàlisi. L’estructura de l’examen serà la mateixa si es fa en format presencial o no presencial.

 

Activitat

Examen

Seminaris/Avaluació continua

Valor de l’avaluació

60%

40%

Criteri d’avaluació

Per aprovar la prova escrita cal una nota superior o igual a 5 de 10.

Per aprovar els seminaris cal una nota superior o igual a 5 de 10.

Requisits mínims per aprovar l’assignatura (avaluació ordinària)

Obtenir un mínim de 4 de 10 a la prova escrita.

Cal assistir a la meitat+1 de les sessions i obtenir un mínim de 4 de 10.

Requisits mínims per optar a la recuperació

Per presentar-se a la recuperació cal haver-se presentat a la prova escrita i haver seguit els seminaris.

Per presentar-se a la recuperació cal haver assistit a un 33 % dels seminaris.

Activitat de recuperació

Nova prova escrita.

Prova escrita

Requisits mínims per aprovar la assignatura (recuperació)

Aprovar la nova prova escrita.

Aprovar la prova escrita

 

Bibliografia i recursos d'informació

A continuació s'indiquen algunes referències bibliogràfiques bàsiques. Durant el curs, el professor proporcionarà referències complementàries sobre els temes tractats a classe.

Les lectures obligatòries per algunes sessions i altres materials d'interès (articles de premsa, vídeos, pàgines web, etc.) estaran disponibles a través de l'aula global de l'assignatura.

Bibliografia bàsica

GIDDENS, A. Sociología. Alianza Universidad, 1993.

MACIONIS i PLUMMER. Sociología. Prentice Hall, 2001.

Bibliografia complementaria

Atès que els estudiants comencen a introduir-se en la perspectiva sociològica, es recomana la lectura d'algun dels textos clàssics de la disciplina:

DURKHEIM, D. E. El suicidio. Akal: 1995.

WEBER, M. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Península, 1993.

També és interessant consultar altres manuals de sociologia com:

GINER, S. Historial del Pensamiento Social. Ariel.

SCHAEFER, R. Sociology: a brief Introduction. McMillan Press, 2008.


Academic Year/course: 2022/23

3313 - Bachelor's (Degree) Programme in Criminology and Public Prevention Policies

20614 - Introduction to Sociology


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
331 - Faculty of Law
Study:
3313 - Bachelor's (Degree) Programme in Criminology and Public Prevention Policies
Subject:
20614 - Introduction to Sociology
Credits:
6.0
Course:
1
Teaching languages:
Theory: Group 1: Catalan
Seminar: Group 101: Catalan
Group 102: Catalan
Group 103: Catalan
Group 104: Catalan
Teachers:
Clara Cortina Trilla
Teaching Period:
First Quarter
Schedule:

Presentation

Degree/Study: Criminology and Public Prevention Policies
Year: 2022/23
Term: 1st
Number of ECTS credits:
Languages: Catalan 
Professor: Clara Cortina Trilla and Emanuele Murgolo

The objective of this course is to introduce the students to sociological science and concepts, presenting sociology as a science that tries to explain the connections between different levels of social reality. The course includes an approach to the classical figures of sociology, but also to the main areas and subjects of research that covers current sociology, trying to arouse interest in discipline and its methods.

Because this course is taught in criminology studies, it wants the students to acquire clear idea of ​​the sociological perspective, and to get to know the potential of this perspective to applying it to criminological research. In this context, special emphasis will be placed on the process of socialization, social norms, the theories of deviation and social control, as well as the mechanisms of conformity and obedience.

At the end of the course students will be able to identify the main sociological trends and to understand the main concepts of the discipline, as well as to analyze various aspects of reality from a sociological point of view.

Associated skills

Basic

CB3: Capacity of collecting data to produce grounded opinions on social, scientific or ethic issues

General

CG2: Capacity to use basic tools of information research, report writing and presentation of results

CG3: Capacity to use bibliographic resources offered by the University.

CG4: Capacity for information management: selection of sources, summarizing and evaluating relevant information

CG6: Capacity of working in team

CG7: Ability to correctly quote bibliography and other sources of information.

Specific

CE4: Recognize the ethical principles of social research and ability to distinguish arguments based on empirical evidence

CE21: Recognize and apply the main sociological concepts and perspectives.

Learning outcomes

LO21: Recognition and application of main sociological concepts and perspectives

Sustainable Development Goals

SDG5: Gender equality

Prerequisites

No prerequisites

Contents

- Block 1. What is sociology? Object of study and main schools.

- Block 2. Methods of sociological research.

- Block 3. The process of socialization. Culture and institutions.

- Block 4. Social norms, control and deviation.

- Block 5. Assessment of the sociological perspective to various study objects.

Teaching Methods

The course will have online lectures (using Collaborate tool), and classroom-based seminars (group discussion and presentation on readings). If the pandemic and lockdown measures make it necessary, the same activities and evaluation will be transferred to an online classroom (using Collaborate tool). The specific calendar of sessions of the course will be shown to students on the first day of the course.

Evaluation

40% of the final grade depends on the continuous evaluation, the other 60% of the final exam. On the first day of the course, students will receive information on the assignments regarding the continuous evaluation, as well as deadlines and calendar. To successfully pass the course, it is necessary to obtain at least a score of 4 points out of 10 in both the exam and work assignment.

Students who follow the continuous assessment process and deliver the assignment on time, but did not reach the minimum grade to pass the course will have to go through a second test. This will take place during the second quarter of the academic year. All papers presented by the students must be original and their own. In case of detecting plagiarism, the course will be considered as failed. Literal quotation of texts must always be done under quotation marks, and the source must be correctly and precisely indicated. Cheating on the day of the final exams will also translate into course failure.

The final exam involves two different forms of evaluation, scoring 50% of the final grade each. The first part is a multiple-choice test, and the second one involves conducting a theoretical analysis. The exam will be the same, either it is a classroom-based or online exam.

Activity

Exam

Seminars/Continuous Evaluation

Evaluation

60%

40%

Evaluation criteria

A rate of 5 out of 10 is needed to pass the test

A rate of 5 out of 10 is needed to pass the seminars

Minimum requirements to pass the course (ordinary assessment)

It is required to Obtain a minimum of 4 out of 10 in the written test.

It is required to attend half + 1 of the sessions and get a minimum of 4 out of 10.

Minimum requirements to opt for recovery

In order to be allowed to retake the test, students must have failed the first exam.

To retake the exam, students must have attended at least 33% of the seminars

Make-up activity

New written test.

Written test

Minimum requirements to pass the make-up activity

Pass the remedial test

Pass the remedial test

 

Bibliography and information resources

Here, there are some basic bibliographical references. During the course, the teacher will provide complementary references on the subjects treated in class.

Compulsory readings for some sessions and other materials of interest (articles of the press, videos, web pages, etc.) will be available through the global classroom of the subject.

 

Basic bibliography

GIDDENS, A. Sociology. Alianza Universidad, 1993

MACIONIS and PLUMMER. Sociology Prentice Hall, 2001.

Complementary bibliography

Since the students begin to enter into the sociological perspective, it is recommended to read some of the classical texts of the discipline:

DURKHEIM, D. E. Suicide. Akal: 1995

WEBER, M. Protestant ethics and the spirit of capitalism. Peninsula, 1993

It is also interesting to consult other sociology manuals such as:

GINER, S. Historial del Pensamiento Social. Ariel.

SCHAEFER, R. Sociology: a brief Introduction. McMillan Press, 2008.

 


Curso Académico: 2022/23

3313 - Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención

20614 - Introducción a la Sociología


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
331 - Facultad de Derecho
Estudio:
3313 - Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención
Asignatura:
20614 - Introducción a la Sociología
Créditos:
6.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 103: Catalán
Grupo 104: Catalán
Profesorado:
Clara Cortina Trilla
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

Titulación/estudio: Criminología y Políticas Públicas de Prevención
Curso: 2022/23
Trimestre: 1
Número de créditos ECTS:
Lengua o lenguas de la docencia: Catalán 
Profesor: Clara Cortina Trilla y Emanuele Murgolo

El objetivo de esta asignatura es introducir a los y las estudiantes a la ciencia y el pensamiento sociológicos, presentando la sociología como una ciencia que pretende explicar las conexiones entre diferentes niveles de la realidad social. El curso incluye una aproximación a las figuras clásicas de la sociología, pero también a las principales áreas o temas de investigación que cubre la sociología actual, intentando despertar el interés por la disciplina y sus métodos.

Puesto que esta asignatura se imparte en los estudios de criminología, se trata ante todo de que los y las estudiantes adquieran una idea clara de la perspectiva sociológica y de que conozcan el potencial de esta perspectiva a la hora de aplicarla a la investigación criminológica. En este contexto, se hará especial hincapié en lo relacionado con el proceso de socialización, las normas sociales, las teorías de la desviación y el control social, así como de los mecanismos de conformidad y obediencia.

Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de identificar las principales corrientes sociológicas y de comprender los conceptos principales de la disciplina, así como de analizar diversos aspectos de la realidad utilizando un punto de vista sociológico a través de dichos conceptos.

Competencias asociadas

Competencias básicas

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Competencias generales

CG2: Usar herramientas informáticas básicas para la realización de trabajos de búsqueda de información, elaboración de informes y presentación de resultados

CG3: Utilizar los recursos bibliográficos que ofrece la universidad.

CG4: Gestionar la información: selección de fuentes, síntesis de la información y evaluación crítica de la información relevante

CG6: Trabajar en equipo

CG7: Seleccionar y citar correctamente bibliografía y otras fuentes de información.

Competencias específicas

CE4: Reconocer los principios éticos de las investigaciones sociales y distinguir las argumentaciones basadas en evidencias empíricas.

CE21: Reconocer y aplicar los principales conceptos y perspectivas sociológicas.

Resultados del aprendizaje

RA21: Reconoce y aplica los principales conceptos y perspectivas sociológicas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 5. Igualdad de género

Prerrequisitos

No hay prerrequisitos

Contenidos

- Bloque de contenido 1. ¿Qué es la sociología? Objeto de estudio y principales escuelas

- Bloque de contenido 2. Métodos de investigación sociológica

- Bloque de contenido 3. El proceso de socialización. Cultura e instituciones

- Bloque de contenido 4. Normas sociales, control y desviación.

- Bloque de contenido 5. Aplicación del punto de vista sociológico a diversos objetos de estudio.

Metodología docente

La asignatura se compondrá de una clase presencial de presentación del curso, clases en línea en las que se abordarán los contenidos teóricos (empleando la herramienta Collaborate) y de clases tipo seminario. Si la evolución de la pandemia hace necesario que todas las actividades se realicen en línea, el sistema de trabajo y evaluación será la misma transferida a un aula virtual (empleando la herramienta Collaborate). El calendario específico de sesiones del curso se presentará a los estudiantes el primer día del curso en el 'aula global de la asignatura.

Evaluación

El 40% de la nota final depende de la evaluación continua, el otro 60% de un examen final. El primer día de curso los estudiantes recibirán información sobre los ejercicios o presentaciones correspondientes a la evaluación continua, así como las fechas de entrega de estos ejercicios. Para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos una puntuación de 4 puntos en el examen y en la evaluación continua.

Los y las estudiantes que hayan seguido la evaluación continua y hayan presentado el trabajo, y cuya nota no les permita aprobar la asignatura, podrán presentarse a una prueba de recuperación en el segundo trimestre. 

Los trabajos presentados por los estudiantes deben ser originales y propios. En caso de detectarse un plagio de trabajos ajenos la calificación de la asignatura será un suspenso. La cita literal de textos ha de hacerse siempre entre comillas e indicando a continuación la fuente se la que se extrae la información. La copia en los exámenes también implica suspender la asignatura.

El examen final tendrá dos partes y cada una puntuará el 50% del total de la calificación final del examen. La primera parte será una prueba tipo test y la segunda parte será una actividad de análisis. La estructura del examen será la misma si se realiza en formato presencial o no presencial.

 

Actividad

Examen escrito

Seminarios/Evaluación continua

Valor de la evaluación

60%

40%

Criterio de evaluación

Para aprobar la prueba escrita es necesario obtener una nota superior o igual a 5 de 10.

Par aprobar los seminarios es necesario obtener una nota superior o igual a 5 de 10.

Requisitos mínimos para aprobar la asignatura (evaluación ordinaria)

Obtener un mínimo de 4 de 10 en la prueba escrita.

Asistir a la mitad + 1 de las sesiones y obtener un mínimo de 4 de 10.

Requisitos mínimos para optar a la recuperación

Para presentarse a la recuperación es necesario haberse presentado a la prueba escrita y haber seguido los seminarios.

Para presentarse a la recuperación es necesario haber asistido al 33% de las sesiones.

Actividad de recuperación

Nueva prueba escrita.

Prueba escrita

Requisitos mínimos para aprobar la asignatura (recuperación)

Aprobar la nueva prueba escrita.

Aprobar la prueba escrita

 

Bibliografía y recursos de información

A continuación, se indican algunas referencias bibliográficas básicas. Durante el curso, el profesor proporcionará referencias complementarias sobre los temas tratados en clase. Las lecturas obligatorias para algunas sesiones y otros materiales de interés (artículos de prensa, vídeos, páginas web) estarán disponibles a través del aula global de la asignatura.

Bibliografía básica

- Giddens, A, (1993), "Sociología", Alianza Universidad.

- Macionis y Plummer, (2001), "Sociología", Prentice Hall.

Bibliografía complementaria

Dado que los estudiantes comienzan a introducirse en la perspectiva sociológica, se recomienda la lectura de alguno de los textos clásicos de la disciplina:

- Durkheim, D. E., (1995), "El suicidio", Akal.

- Weber, M., (1993), "La ética protestante y el espíritu del capitalismo", Península.

Además es interesante consultar otros manuales de sociología:

- Giner, S. "Historial del Pensamiento Social", Ariel.