Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

20609 - Ciència Política


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
304 - Facultat de Dret i Facultat d'Economia i Empresa
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3041 - Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia
3312 - Grau en Dret
Assignatura:
20609 - Ciència Política
Crèdits:
6.0
Curs:
523 - Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia: 3
609 - Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret: 1
415 - Grau en Dret: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Grup 2: Català
Grup 3: Català
Grup 8: Pendent
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Grup 204: Català
Grup 301: Català
Grup 302: Català
Grup 303: Català
Grup 304: Català
Professorat:
Miguel Angel Barreda Diez, Fernando Jose Gil Porquet, Daniel Rajmil Bonet
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta és una assignatura introductòria als principals conceptes, teories i processos abordats i estudiats des de la disciplina de la Ciència Política. El curs pretén oferir a l’estudiant les eines analítiques principals de què fa ús la disciplina de la ciència política a l’hora d’aproximar-se a l’anàlisi i la comprensió d’un sistema polític determinat i, més en general, de la realitat política i institucional d’un país.

Així doncs, l’assignatura cerca la comprensió per part dels estudiants dels conceptes de política, poder polític, Estat, democràcia i sistema representatiu, així com les eines per entendre la cultura política dels ciutadans, els dilemes de l’acció col·lectiva, les vies i causes de la participació política, el funcionament dels sistemes electorals, els processos de presa de decisions i elaboració de polítiques públiques. També es presenten les principals teories sobre l’estat i el canvi de règim (democratització) i el impacte de la política en els resultats econòmics dels països i la seva propensió a la violència política.

L’assignatura busca compaginar sessions teòriques amb discussions obertes amb els estudiants al voltant dels conceptes polítics presentats i les seves implicacions a través de la lectura de textos i anàlisi i discussió de dades (als seminaris), així com el plantejament de preguntes obertes durant les classes teòriques.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

 

G5. Motivació de raonament crític

 

G8. Capacitat i adaptabilitat a la participació activa en el treball en equip.

 

G1. Capacitat d’anàlisi i de síntesi

 

E1. Valorar la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 1: Fi de la pobresa / No poverty
ODS 5: Igualtat de gènere / Gender equality
ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides / Peace, justice and strong institutions

Prerequisits

No és necessari cap requisit previ per poder cursar i seguir l'assignatura.

Continguts

Tema 1.  La política, el poder i l’estat

 

- La política i el poder polític.

- El concepte de legitimitat.

- Organització social i relacions de poder. L’estat.

- Evolució històrica de l’estat

- Organització territorial de l’estat

 

Tema 2. Els règims polítics i les transicions

 

- El concepte de democràcia: elements i límits.

- Dictadures. Tipus i funcionament.

- Democratització i canvi polític.

 

Tema 3. Les democràcies representatives i les seves institucions

- Liberalisme polític i democràcia: llibertat, igualtat i pluralisme.

- Democràcia representativa. Parlaments i executius.

- Les formes de govern: presidencialisme vs. parlamentarisme.

- Els estats de benestar. Evolució i tipus.

 

Tema 4. La cultura política, els actors individuals i la participació política i electoral

 

- El concepte de cultura política i les actituds, la socialització política.

- El impacte col·lectiu de la cultura política: cultura cívica, canvi de valors i capital social.

- La participació política i electoral: mecanismes i intensitat de la participació, factors explicatius.

 

Tema 5. Els actors col·lectius i la lògica de l’acció col·lectiva

 

- Els partits polítics i els sistemes de partits: tipus i evolució.

- Els grups d’interès: organitzacions d’interès i moviments socials.

- Els dilemes de l’acció col·lectiva i la cooperació. Models explicatius

 

Tema 6. Els sistemes electorals

 

- Definició i elements constitutius dels sistemes electorals: la circumscripció, la fórmula electoral, la barrera mínima o llindar i la forma de vot.

- Tipus de sistemes electorals.

-Els efectes dels sistemes electorals.

 

Tema 7. Les polítiques públiques

 

- Conceptes de política pública: definició i tipus.

- Processos i actors. Avaluació de les polítiques públiques.

 

Tema 8. La política del desenvolupament i el conflicte

 

- Teories i política del desenvolupament econòmic.

- Les trampes de la pobresa. El rol del govern.

- Conflicte civil. Definició i causes de la violència política.

 

Seminaris

 

Hi ha 5 sessions de seminaris de 2 hores cadascun:

 

Seminari 1. Anàlisi de textos sobre el concepte democràcia, els seus trets definitoris i aplicació a casos actuals.

Seminari 2. Discussió sobre la governança global i l’impacte de la globalització sobre la democràcia.

Seminari 3 . Anàlisi de textos, discussió i interpretació de dades sobre cultura i desafecció polítiques a Catalunya i Espanya.

Seminari 4. Discussió sobre els efectes polítics del sistema judicial internacional i la promoció dels drets humans.

Seminari 5. Exercici pràctic sobre sistemes electorals i els seus efectes.

Metodologia docent

El curs s’organitza mitjançant la combinació de classes teòriques presencials i seminaris de discussió, així com activitats autònomes fora de classe.

En les sessions teòriques es presenten i discuteixen els temes especificats al temari i els conceptes i eines d’anàlisi principals a desenvolupar. Les sessions són principalment teòriques, però s’encoratjarà la participació i debat entre els estudiants a l’hora d’entendre els impactes i conseqüències dels processos i les institucions polítiques.

Els seminaris estaran destinats a realitzar, en petits grups, activitats dirigides. Aquestes activitats cerquen aprofundir en les temàtiques vistes durant les sessions teòriques a través de discussions, debats, elaboració d’exercicis i presentacions dels estudiants.

Les activitats autònomes (fora de l’aula) consisteixen en activitats de lectura, estudi, reflexió i redacció de recensions crítiques sobre aquests així com la preparació dels exercicis i activitats dels seminaris.

Si la situació sanitària ho requerís, el curs podria passar a fer-se en format online o híbrid atenent a les indicacions de les autoritats sanitàries i de la UPF.

Avaluació

4.1. Sistema d’avaluació

 

 

Sistema d’avaluació general

Activitat d’avaluació

Criteris d’avaluació

% nota final

Recuperable o no, com i en quin moment

% recuperació (sobre nota final)

Prova escrita sobre la teoria impartida a l’assignatura

De 0 a 10 (qualificació numèrica)

Es necessita un 3,5 com a mínim per aprovar aquesta part.

 

50%

Recuperable.

Realització d’una nova prova escrita durant el tercer trimestre (calendari a concretar)

 

    50%

Lliurament de treballs curts associat a seminaris, activitats a classe, etc.

De 0 a 10 punts

Per a aprovar l'assignatura és necessari lliurar les activitats en termini.

 

 50%

Recuperable.

Realització de nou dels exercicis suspesos.

A entregar el mateix dia de l’examen de recuperació

     50%

Sistema d’avaluació per als estudiants que participen en programes de mobilitat

Activitat d’avaluació

Criteris d’avaluació

% nota final

Data de realització

Prova escrita sobre la teoria impartida a l’assignatura

De 0 a 10 (qualificació numèrica)

 

100%

 Juliol

 

 

 

Normes sobre l’avaluació:

  • No es farà mitjana ni podran aprovar aquells/es estudiants que treguin menys d’un tres i mig a l’examen final.
  • La participació i assistència als seminaris és obligatòria. Les absències han d’estar justificades. Aquells qui faltin de manera justificada hauran d’entregar els exercicis de manera individual. Qui falti a un seminari sense presentar justificant tindrà un zero.
  • La participació i realització dels exercicis assignats per a cada seminari valdrà un 10% de la nota final.
  • Per a la participació i realització dels exercicis dels seminaris els estudiants s’organitzaran en quatre grups de 4-6 persones. Aquests grups es mantindran per a tots els seminaris.
  • Els textos i exercicis dels seminaris estaran disponibles a l’Aula Global.
  • A cada seminari s’hi ha d’anar amb els textos corresponents llegits i, si és el cas, amb l’exercici assignat fet. A l’Aula Global hi haurà guies disponibles sobre les activitats de cada seminari.

Els treballs que l’estudiant hagi de presentar per escrit han de ser originals i propis. En cas de detectar-se que s’ha plagiat un treball aliè, la qualificació de l’assignatura serà un suspens. La cita literal de textos s’ha de fer sempre entre cometes i/o cursiva, indicant a continuació la font d’on s’ha extret la informació. En l’apartat de bibliografia es faran constar totes les fonts utilitzades, webs incloses. En cas de plagi en treball en grup, el suspèns serà per tots els integrants del grup. 

 

Condicions per concórrer a la recuperació:

 

Només podran concórrer al procés de recuperació els estudiants que, havent participat a almenys el 50% de les activitats d’avaluació continuada i havent-se presentat a l’examen final de l’assignatura, hagin obtingut la qualificació final de suspens en l’avaluació trimestral. Els estudiants només podran recuperar aquella o aquelles activitats a les quals hagin obtingut una qualificació inferior a 5.

Bibliografia i recursos d'informació

● Bibliografia bàsica:

Barreda, Mikel i Leticia Ruiz (coords.) (2016). Análisis de la Política. Enfoques y Herramientas de la Ciencia Política. Barcelona: Huygens.

Alonso, Alba i Marta Lois (eds.). 2014. Ciencia Política con Perspectiva de Género. Madrid, Akal.

Caminal, Miquel (coord.) 1996. Manual de Ciencia Política.  Madrid: Tecnos.

Bosch, Agustí i Lluís Orriols. 2011. Ciència Política per a Principiants. Barcelona, Editorial UOC.

Sodaro, Michael J. 2006. Política y Ciencia Política. Madrid, McGraw-Hill.

 

● Bibliografia complementària recomanada:

Clark, William, Matt Golder i Sona Golder. 2009. Principles of Comparative Politics. Washington DC: CQ Press.

Caramani, Daniele (ed.). 2008. Comparative Politics. New York: Oxford University Press.

 

● Recursos didàctics:

- Lectures.

- Articles de premsa.

- Dades comparades i d’enquesta.


Curs Acadèmic: 2022/23

20609 - Ciència Política


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
304 - Facultat de Dret i Facultat d'Economia i Empresa
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3041 - Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia
3312 - Grau en Dret
Assignatura:
20609 - Ciència Política
Crèdits:
6.0
Curs:
523 - Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia: 3
609 - Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret: 1
415 - Grau en Dret: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Grup 2: Català
Grup 3: Català
Grup 8: Pendent
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Grup 204: Català
Grup 301: Català
Grup 302: Català
Grup 303: Català
Grup 304: Català
Professorat:
Miguel Angel Barreda Diez, Fernando Jose Gil Porquet, Daniel Rajmil Bonet
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta és una assignatura introductòria als principals conceptes, teories i processos abordats i estudiats des de la disciplina de la Ciència Política. El curs pretén oferir a l’estudiant les eines analítiques principals de què fa ús la disciplina de la ciència política a l’hora d’aproximar-se a l’anàlisi i la comprensió d’un sistema polític determinat i, més en general, de la realitat política i institucional d’un país.

Així doncs, l’assignatura cerca la comprensió per part dels estudiants dels conceptes de política, poder polític, Estat, democràcia i sistema representatiu, així com les eines per entendre la cultura política dels ciutadans, els dilemes de l’acció col·lectiva, les vies i causes de la participació política, el funcionament dels sistemes electorals, els processos de presa de decisions i elaboració de polítiques públiques. També es presenten les principals teories sobre l’estat i el canvi de règim (democratització) i el impacte de la política en els resultats econòmics dels països i la seva propensió a la violència política.

L’assignatura busca compaginar sessions teòriques amb discussions obertes amb els estudiants al voltant dels conceptes polítics presentats i les seves implicacions a través de la lectura de textos i anàlisi i discussió de dades (als seminaris), així com el plantejament de preguntes obertes durant les classes teòriques.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

 

G5. Motivació de raonament crític

 

G8. Capacitat i adaptabilitat a la participació activa en el treball en equip.

 

G1. Capacitat d’anàlisi i de síntesi

 

E1. Valorar la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 1: Fi de la pobresa / No poverty
ODS 5: Igualtat de gènere / Gender equality
ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides / Peace, justice and strong institutions

Prerequisits

No és necessari cap requisit previ per poder cursar i seguir l'assignatura.

Continguts

Tema 1.  La política, el poder i l’estat

 

- La política i el poder polític.

- El concepte de legitimitat.

- Organització social i relacions de poder. L’estat.

- Evolució històrica de l’estat

- Organització territorial de l’estat

 

Tema 2. Els règims polítics i les transicions

 

- El concepte de democràcia: elements i límits.

- Dictadures. Tipus i funcionament.

- Democratització i canvi polític.

 

Tema 3. Les democràcies representatives i les seves institucions

- Liberalisme polític i democràcia: llibertat, igualtat i pluralisme.

- Democràcia representativa. Parlaments i executius.

- Les formes de govern: presidencialisme vs. parlamentarisme.

- Els estats de benestar. Evolució i tipus.

 

Tema 4. La cultura política, els actors individuals i la participació política i electoral

 

- El concepte de cultura política i les actituds, la socialització política.

- El impacte col·lectiu de la cultura política: cultura cívica, canvi de valors i capital social.

- La participació política i electoral: mecanismes i intensitat de la participació, factors explicatius.

 

Tema 5. Els actors col·lectius i la lògica de l’acció col·lectiva

 

- Els partits polítics i els sistemes de partits: tipus i evolució.

- Els grups d’interès: organitzacions d’interès i moviments socials.

- Els dilemes de l’acció col·lectiva i la cooperació. Models explicatius

 

Tema 6. Els sistemes electorals

 

- Definició i elements constitutius dels sistemes electorals: la circumscripció, la fórmula electoral, la barrera mínima o llindar i la forma de vot.

- Tipus de sistemes electorals.

-Els efectes dels sistemes electorals.

 

Tema 7. Les polítiques públiques

 

- Conceptes de política pública: definició i tipus.

- Processos i actors. Avaluació de les polítiques públiques.

 

Tema 8. La política del desenvolupament i el conflicte

 

- Teories i política del desenvolupament econòmic.

- Les trampes de la pobresa. El rol del govern.

- Conflicte civil. Definició i causes de la violència política.

 

Seminaris

 

Hi ha 5 sessions de seminaris de 2 hores cadascun:

 

Seminari 1. Anàlisi de textos sobre el concepte democràcia, els seus trets definitoris i aplicació a casos actuals.

Seminari 2. Discussió sobre la governança global i l’impacte de la globalització sobre la democràcia.

Seminari 3 . Anàlisi de textos, discussió i interpretació de dades sobre cultura i desafecció polítiques a Catalunya i Espanya.

Seminari 4. Discussió sobre els efectes polítics del sistema judicial internacional i la promoció dels drets humans.

Seminari 5. Exercici pràctic sobre sistemes electorals i els seus efectes.

Metodologia docent

El curs s’organitza mitjançant la combinació de classes teòriques presencials i seminaris de discussió, així com activitats autònomes fora de classe.

En les sessions teòriques es presenten i discuteixen els temes especificats al temari i els conceptes i eines d’anàlisi principals a desenvolupar. Les sessions són principalment teòriques, però s’encoratjarà la participació i debat entre els estudiants a l’hora d’entendre els impactes i conseqüències dels processos i les institucions polítiques.

Els seminaris estaran destinats a realitzar, en petits grups, activitats dirigides. Aquestes activitats cerquen aprofundir en les temàtiques vistes durant les sessions teòriques a través de discussions, debats, elaboració d’exercicis i presentacions dels estudiants.

Les activitats autònomes (fora de l’aula) consisteixen en activitats de lectura, estudi, reflexió i redacció de recensions crítiques sobre aquests així com la preparació dels exercicis i activitats dels seminaris.

Si la situació sanitària ho requerís, el curs podria passar a fer-se en format online o híbrid atenent a les indicacions de les autoritats sanitàries i de la UPF.

Avaluació

4.1. Sistema d’avaluació

 

 

Sistema d’avaluació general

Activitat d’avaluació

Criteris d’avaluació

% nota final

Recuperable o no, com i en quin moment

% recuperació (sobre nota final)

Prova escrita sobre la teoria impartida a l’assignatura

De 0 a 10 (qualificació numèrica)

Es necessita un 3,5 com a mínim per aprovar aquesta part.

 

50%

Recuperable.

Realització d’una nova prova escrita durant el tercer trimestre (calendari a concretar)

 

    50%

Lliurament de treballs curts associat a seminaris, activitats a classe, etc.

De 0 a 10 punts

Per a aprovar l'assignatura és necessari lliurar les activitats en termini.

 

 50%

Recuperable.

Realització de nou dels exercicis suspesos.

A entregar el mateix dia de l’examen de recuperació

     50%

Sistema d’avaluació per als estudiants que participen en programes de mobilitat

Activitat d’avaluació

Criteris d’avaluació

% nota final

Data de realització

Prova escrita sobre la teoria impartida a l’assignatura

De 0 a 10 (qualificació numèrica)

 

100%

 Juliol

 

 

 

Normes sobre l’avaluació:

  • No es farà mitjana ni podran aprovar aquells/es estudiants que treguin menys d’un tres i mig a l’examen final.
  • La participació i assistència als seminaris és obligatòria. Les absències han d’estar justificades. Aquells qui faltin de manera justificada hauran d’entregar els exercicis de manera individual. Qui falti a un seminari sense presentar justificant tindrà un zero.
  • La participació i realització dels exercicis assignats per a cada seminari valdrà un 10% de la nota final.
  • Per a la participació i realització dels exercicis dels seminaris els estudiants s’organitzaran en quatre grups de 4-6 persones. Aquests grups es mantindran per a tots els seminaris.
  • Els textos i exercicis dels seminaris estaran disponibles a l’Aula Global.
  • A cada seminari s’hi ha d’anar amb els textos corresponents llegits i, si és el cas, amb l’exercici assignat fet. A l’Aula Global hi haurà guies disponibles sobre les activitats de cada seminari.

Els treballs que l’estudiant hagi de presentar per escrit han de ser originals i propis. En cas de detectar-se que s’ha plagiat un treball aliè, la qualificació de l’assignatura serà un suspens. La cita literal de textos s’ha de fer sempre entre cometes i/o cursiva, indicant a continuació la font d’on s’ha extret la informació. En l’apartat de bibliografia es faran constar totes les fonts utilitzades, webs incloses. En cas de plagi en treball en grup, el suspèns serà per tots els integrants del grup. 

 

Condicions per concórrer a la recuperació:

 

Només podran concórrer al procés de recuperació els estudiants que, havent participat a almenys el 50% de les activitats d’avaluació continuada i havent-se presentat a l’examen final de l’assignatura, hagin obtingut la qualificació final de suspens en l’avaluació trimestral. Els estudiants només podran recuperar aquella o aquelles activitats a les quals hagin obtingut una qualificació inferior a 5.

Bibliografia i recursos d'informació

● Bibliografia bàsica:

Barreda, Mikel i Leticia Ruiz (coords.) (2016). Análisis de la Política. Enfoques y Herramientas de la Ciencia Política. Barcelona: Huygens.

Alonso, Alba i Marta Lois (eds.). 2014. Ciencia Política con Perspectiva de Género. Madrid, Akal.

Caminal, Miquel (coord.) 1996. Manual de Ciencia Política.  Madrid: Tecnos.

Bosch, Agustí i Lluís Orriols. 2011. Ciència Política per a Principiants. Barcelona, Editorial UOC.

Sodaro, Michael J. 2006. Política y Ciencia Política. Madrid, McGraw-Hill.

 

● Bibliografia complementària recomanada:

Clark, William, Matt Golder i Sona Golder. 2009. Principles of Comparative Politics. Washington DC: CQ Press.

Caramani, Daniele (ed.). 2008. Comparative Politics. New York: Oxford University Press.

 

● Recursos didàctics:

- Lectures.

- Articles de premsa.

- Dades comparades i d’enquesta.


Curs Acadèmic: 2022/23

20609 - Ciència Política


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
304 - Facultat de Dret i Facultat d'Economia i Empresa
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3041 - Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia
3312 - Grau en Dret
Assignatura:
20609 - Ciència Política
Crèdits:
6.0
Curs:
523 - Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia: 3
609 - Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret: 1
415 - Grau en Dret: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Grup 2: Català
Grup 3: Català
Grup 8: Pendent
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Grup 204: Català
Grup 301: Català
Grup 302: Català
Grup 303: Català
Grup 304: Català
Professorat:
Miguel Angel Barreda Diez, Fernando Jose Gil Porquet, Daniel Rajmil Bonet
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta és una assignatura introductòria als principals conceptes, teories i processos abordats i estudiats des de la disciplina de la Ciència Política. El curs pretén oferir a l’estudiant les eines analítiques principals de què fa ús la disciplina de la ciència política a l’hora d’aproximar-se a l’anàlisi i la comprensió d’un sistema polític determinat i, més en general, de la realitat política i institucional d’un país.

Així doncs, l’assignatura cerca la comprensió per part dels estudiants dels conceptes de política, poder polític, Estat, democràcia i sistema representatiu, així com les eines per entendre la cultura política dels ciutadans, els dilemes de l’acció col·lectiva, les vies i causes de la participació política, el funcionament dels sistemes electorals, els processos de presa de decisions i elaboració de polítiques públiques. També es presenten les principals teories sobre l’estat i el canvi de règim (democratització) i el impacte de la política en els resultats econòmics dels països i la seva propensió a la violència política.

L’assignatura busca compaginar sessions teòriques amb discussions obertes amb els estudiants al voltant dels conceptes polítics presentats i les seves implicacions a través de la lectura de textos i anàlisi i discussió de dades (als seminaris), així com el plantejament de preguntes obertes durant les classes teòriques.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

 

G5. Motivació de raonament crític

 

G8. Capacitat i adaptabilitat a la participació activa en el treball en equip.

 

G1. Capacitat d’anàlisi i de síntesi

 

E1. Valorar la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 1: Fi de la pobresa / No poverty
ODS 5: Igualtat de gènere / Gender equality
ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides / Peace, justice and strong institutions

Prerequisits

No és necessari cap requisit previ per poder cursar i seguir l'assignatura.

Continguts

Tema 1.  La política, el poder i l’estat

 

- La política i el poder polític.

- El concepte de legitimitat.

- Organització social i relacions de poder. L’estat.

- Evolució històrica de l’estat

- Organització territorial de l’estat

 

Tema 2. Els règims polítics i les transicions

 

- El concepte de democràcia: elements i límits.

- Dictadures. Tipus i funcionament.

- Democratització i canvi polític.

 

Tema 3. Les democràcies representatives i les seves institucions

- Liberalisme polític i democràcia: llibertat, igualtat i pluralisme.

- Democràcia representativa. Parlaments i executius.

- Les formes de govern: presidencialisme vs. parlamentarisme.

- Els estats de benestar. Evolució i tipus.

 

Tema 4. La cultura política, els actors individuals i la participació política i electoral

 

- El concepte de cultura política i les actituds, la socialització política.

- El impacte col·lectiu de la cultura política: cultura cívica, canvi de valors i capital social.

- La participació política i electoral: mecanismes i intensitat de la participació, factors explicatius.

 

Tema 5. Els actors col·lectius i la lògica de l’acció col·lectiva

 

- Els partits polítics i els sistemes de partits: tipus i evolució.

- Els grups d’interès: organitzacions d’interès i moviments socials.

- Els dilemes de l’acció col·lectiva i la cooperació. Models explicatius

 

Tema 6. Els sistemes electorals

 

- Definició i elements constitutius dels sistemes electorals: la circumscripció, la fórmula electoral, la barrera mínima o llindar i la forma de vot.

- Tipus de sistemes electorals.

-Els efectes dels sistemes electorals.

 

Tema 7. Les polítiques públiques

 

- Conceptes de política pública: definició i tipus.

- Processos i actors. Avaluació de les polítiques públiques.

 

Tema 8. La política del desenvolupament i el conflicte

 

- Teories i política del desenvolupament econòmic.

- Les trampes de la pobresa. El rol del govern.

- Conflicte civil. Definició i causes de la violència política.

 

Seminaris

 

Hi ha 5 sessions de seminaris de 2 hores cadascun:

 

Seminari 1. Anàlisi de textos sobre el concepte democràcia, els seus trets definitoris i aplicació a casos actuals.

Seminari 2. Discussió sobre la governança global i l’impacte de la globalització sobre la democràcia.

Seminari 3 . Anàlisi de textos, discussió i interpretació de dades sobre cultura i desafecció polítiques a Catalunya i Espanya.

Seminari 4. Discussió sobre els efectes polítics del sistema judicial internacional i la promoció dels drets humans.

Seminari 5. Exercici pràctic sobre sistemes electorals i els seus efectes.

Metodologia docent

El curs s’organitza mitjançant la combinació de classes teòriques presencials i seminaris de discussió, així com activitats autònomes fora de classe.

En les sessions teòriques es presenten i discuteixen els temes especificats al temari i els conceptes i eines d’anàlisi principals a desenvolupar. Les sessions són principalment teòriques, però s’encoratjarà la participació i debat entre els estudiants a l’hora d’entendre els impactes i conseqüències dels processos i les institucions polítiques.

Els seminaris estaran destinats a realitzar, en petits grups, activitats dirigides. Aquestes activitats cerquen aprofundir en les temàtiques vistes durant les sessions teòriques a través de discussions, debats, elaboració d’exercicis i presentacions dels estudiants.

Les activitats autònomes (fora de l’aula) consisteixen en activitats de lectura, estudi, reflexió i redacció de recensions crítiques sobre aquests així com la preparació dels exercicis i activitats dels seminaris.

Si la situació sanitària ho requerís, el curs podria passar a fer-se en format online o híbrid atenent a les indicacions de les autoritats sanitàries i de la UPF.

Avaluació

4.1. Sistema d’avaluació

 

 

Sistema d’avaluació general

Activitat d’avaluació

Criteris d’avaluació

% nota final

Recuperable o no, com i en quin moment

% recuperació (sobre nota final)

Prova escrita sobre la teoria impartida a l’assignatura

De 0 a 10 (qualificació numèrica)

Es necessita un 3,5 com a mínim per aprovar aquesta part.

 

50%

Recuperable.

Realització d’una nova prova escrita durant el tercer trimestre (calendari a concretar)

 

    50%

Lliurament de treballs curts associat a seminaris, activitats a classe, etc.

De 0 a 10 punts

Per a aprovar l'assignatura és necessari lliurar les activitats en termini.

 

 50%

Recuperable.

Realització de nou dels exercicis suspesos.

A entregar el mateix dia de l’examen de recuperació

     50%

Sistema d’avaluació per als estudiants que participen en programes de mobilitat

Activitat d’avaluació

Criteris d’avaluació

% nota final

Data de realització

Prova escrita sobre la teoria impartida a l’assignatura

De 0 a 10 (qualificació numèrica)

 

100%

 Juliol

 

 

 

Normes sobre l’avaluació:

  • No es farà mitjana ni podran aprovar aquells/es estudiants que treguin menys d’un tres i mig a l’examen final.
  • La participació i assistència als seminaris és obligatòria. Les absències han d’estar justificades. Aquells qui faltin de manera justificada hauran d’entregar els exercicis de manera individual. Qui falti a un seminari sense presentar justificant tindrà un zero.
  • La participació i realització dels exercicis assignats per a cada seminari valdrà un 10% de la nota final.
  • Per a la participació i realització dels exercicis dels seminaris els estudiants s’organitzaran en quatre grups de 4-6 persones. Aquests grups es mantindran per a tots els seminaris.
  • Els textos i exercicis dels seminaris estaran disponibles a l’Aula Global.
  • A cada seminari s’hi ha d’anar amb els textos corresponents llegits i, si és el cas, amb l’exercici assignat fet. A l’Aula Global hi haurà guies disponibles sobre les activitats de cada seminari.

Els treballs que l’estudiant hagi de presentar per escrit han de ser originals i propis. En cas de detectar-se que s’ha plagiat un treball aliè, la qualificació de l’assignatura serà un suspens. La cita literal de textos s’ha de fer sempre entre cometes i/o cursiva, indicant a continuació la font d’on s’ha extret la informació. En l’apartat de bibliografia es faran constar totes les fonts utilitzades, webs incloses. En cas de plagi en treball en grup, el suspèns serà per tots els integrants del grup. 

 

Condicions per concórrer a la recuperació:

 

Només podran concórrer al procés de recuperació els estudiants que, havent participat a almenys el 50% de les activitats d’avaluació continuada i havent-se presentat a l’examen final de l’assignatura, hagin obtingut la qualificació final de suspens en l’avaluació trimestral. Els estudiants només podran recuperar aquella o aquelles activitats a les quals hagin obtingut una qualificació inferior a 5.

Bibliografia i recursos d'informació

● Bibliografia bàsica:

Barreda, Mikel i Leticia Ruiz (coords.) (2016). Análisis de la Política. Enfoques y Herramientas de la Ciencia Política. Barcelona: Huygens.

Alonso, Alba i Marta Lois (eds.). 2014. Ciencia Política con Perspectiva de Género. Madrid, Akal.

Caminal, Miquel (coord.) 1996. Manual de Ciencia Política.  Madrid: Tecnos.

Bosch, Agustí i Lluís Orriols. 2011. Ciència Política per a Principiants. Barcelona, Editorial UOC.

Sodaro, Michael J. 2006. Política y Ciencia Política. Madrid, McGraw-Hill.

 

● Bibliografia complementària recomanada:

Clark, William, Matt Golder i Sona Golder. 2009. Principles of Comparative Politics. Washington DC: CQ Press.

Caramani, Daniele (ed.). 2008. Comparative Politics. New York: Oxford University Press.

 

● Recursos didàctics:

- Lectures.

- Articles de premsa.

- Dades comparades i d’enquesta.