Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

20605 - Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídics


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
304 - Facultat de Dret i Facultat d'Economia i Empresa
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3041 - Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia
3312 - Grau en Dret
Assignatura:
20605 - Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídics
Àmbit:
---
Crèdits:
8.0
Curs:
609 - Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret: 3
708 - Mínor en Dret: 1
523 - Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia: 1
415 - Grau en Dret: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Grup 3: Castellà
Grup 8: Pendent
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Grup 204: Castellà
Grup 301: Castellà
Grup 302: Castellà
Grup 303: Castellà
Grup 304: Castellà
Professorat:
Maurici Perez Simeon, Ayllen Susana Gil Seaton, Ana Maria Caballe Martorell, Ramon Escaler Bascompte
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídics (codi 20605)

 • Nom de l'assignatura: Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídics (codi 20605)
 • Curs Acadèmic: 2022-2023 Curs: 1 Trimestre: 1 
 • Titulació / Estudis: Grau en Dret 
 • Àrees de coneixement: Dret Romà i Dret Processal (Departament de Dret) 
 • Nombre de crèdits ECTS: 8 Hores dedicació estudiant: 200 h. 
 • Llengua o llengües de docència: català i castellà 
 • Professorat: 

Grups de docència G1 i G2 (Matí): 

  1.  Professors de Dret romà: 

Grup 1:Dr. Maurici Pérez/ Prof. José Luis de Sola

Grup 2:Dr. Maurici Pérez / Prof. José Luis de Sola 

              b) Professors de Dret processal: 

Grup 1:Dr. Ramon Escaler 

Grup 2:Dr. Ramon Escaler / Dra. Ayllen Gil

 

Grups de docència: G3 ( tarda):

     a) Professors de Dret romà: Dra. Anna Caballé/prof. José Luis de Sola

     b) Professors de Dret processal: Dra. Ayllen Gil 

 

 

Idiomes de docència:

Teoria: 

Grup 1: Català

 

Grup 2: Català

 

Grup 3: Castellà

   

Seminari: 

Grup 101: Català

 

Grup 102: Català

 

Grup 103: Català

 

Grup 104: Català

 

Grup 201: Castellà

 

Grup 202: Castellà

 

Grup 203: Castellà

 

Grup 204: Castellà

 

Grup 301: Castellà

 

Grup 302: Castellà

 

Grup 303: Castellà

 

Grup 304: Castellà

 

Hores de dedicació de l’alumne: 200 hores (25 hores per crèdit ECTS )

Tutories: 

Professors grups G1 i G2 (matí):

Dr. Ramon Escaler: Dimecres 15.00 h – 16.00 h (online, demanar per mail prèviament) 

Dr. Maurici Pérez: Dimecres de 12:30h-13:30h (online, demanar per mail prèviament)

Professors grups G3 (tarda):

Dra. Anna Caballé : Dmecres 16:00h – 17:00h (online, demanar per mail prèviament)

 

1.PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura "Introducció als estudis i a la ciència jurídics" té com a objectiu posar les bases necessàries per tal que l'estudiant pugui afrontar amb èxit la formació que li proposa el Grau en Dret. Aquesta matèria està dirigida a formar a l'estudiant a nivell bàsic en dues vessants complementàries dels estudis jurídics: la ciència del Dret i l'exercici professional del Dret.

Des de la Roma antiga el Dret ha constituït un coneixement especialitzat i, aleshores com ara, s'espera de tot jurista que obtingui una formació teòrica específica i de nivell. Però l'estudi del Dret ha tingut sempre com a finalitat última servir a la pràctica professional. I, de fet, la gran majoria dels estudiants de Dret - per no dir tots - venen a la universitat a adquirir uns coneixements i unes competències que els permetin en un futur exercir una professió. El grau en Dret té com a objectiu fonamental formar bons juristes teòrics que, alhora, siguin capaços de ser excel·lents professionals. Aquesta assignatura té com a objectiu introduir als estudiants en aquestes dues vessants complementàries de la seva formació jurídica, que hauran de tenir presents, conjugar i treballar durant els propers quatre anys.

De forma coherent amb aquest objectiu l'assignatura s'estructura en dos mòduls coordinats però que operen amb certa autonomia: "Introducció a la Ciència jurídica" i "Introducció a la pràctica del Dret". El primer d'aquests mòduls ve impartit per professors de l'àrea de Dret romà, el segon per professors de l'àrea de Dret processal. Ambdues vessants de l'assignatura s'impartiran simultàniament en el decurs del primer trimestre.

1.1: Introducció a la Ciència jurídica

Aquesta vessant de l'assignatura té el seu fonament i raó de ser en el fet que el Dret és un producte eminentment històric.

El punt de partida és la idea de continuïtat al voltant dels problemes jurídics que des de l'antiga Roma i fins als nostres dies han forjat la unitat de la ciència jurídica europea al llarg dels segles. Aquesta unitat descansa sobre la base d'un aparell conceptual i valoratiu conservat en els textos romans, bàsicament en el Corpus Iuris Civilis, que configura el Dret romà com a columna vertebral de la ciència jurídica europea, interrelacionat amb factors de caire econòmic, social, polític, filosòfic i cultural fins el moment present.

Que l'experiència històrica gaudeix d'un inigualable valor formatiu és quelcom indiscutible; de fet els Ordenaments jurídics moderns són el resultat de successives experiències històriques. Estem convençuts que només des de la consideració del Dret com un producte lògic i històric d'experiències col•lectives, podrem no solsament valorar i interpretar més adequadament les normes jurídiques, sinó també fer front a l'antiga i permanent aspiració de construir una ciència del Dret de caràcter supranacional. La creació, el coneixement i l'aplicació del nou Dret europeu, actualment en fase gestació, és, sens dubte, un dels majors reptes jurídics que els nostres futurs juristes hauran d'afrontar.

L'assignatura no s'enfoca des d'una perspectiva purament històrica o filològica, sinó que persegueix constituir una peça fonamental en la formació del jurista, dotant-lo de coneixements i competències ineludibles en un professional del Dret, com ara la capacitat d'identificar i resoldre problemes jurídics i el domini de les tècniques d'anàlisi de textos normatius i doctrinals. L'objectiu principal és, per tant, proporcionar a l'alumne una base de coneixements i d'habilitats específiques del jurista que li permetin afrontar amb èxit els reptes formatius i professionals en l'àmbit de la jurisprudència, no tan sols nacional. D'altre banda, el mètode del cas, utilitzat en l'anàlisi de les fonts que estudiarem resulta especialment adient per introduir les tècniques d'anàlisi de problemes jurídics.

Aquesta és una matèria que valora dos aspectes fonamentals: les concretes estructures jurídiques de cada institució, i les raons històriques que l' han configurat tal com es en l'actualitat. Es veritat que la profunda comprensió de fenòmens complexos requereix certa maduresa intel·lectual, però la ubicació de l'assignatura en el primer trimestre del primer curs permet desenvolupar el seu extraordinari component formatiu i propedèutic d'introducció històrica als conceptes i doctrines fonamentals del Dret privat modern i de la pròpia ciència del Dret.

Pel que fa als continguts de l'assignatura, el temps disponible ens obliga a buscar el necessari equilibri entre extensió i aprofundiment dels temes a tractar. Hem seleccionat així els que considerem els continguts de major valor formatiu i proposem un programa que, aprofundeix en el Dret d'obligacions i contractes, autèntic nucli de l'assignatura, precedit d'uns temes introductoris sobre fonts i marc històric que li donen la perspectiva necessària per emmarcar-los en l'evolució de la moderna Ciència jurídica.

1.2: Introducció a la praxi del Dret

Amb aquesta vessant de l'assignatura es presenten a l'estudiant els aspectes generals relatius al Dret Processal.

S'estudiaran les diferents alternatives per a resoldre un litigi jurídic, centrant l'atenció en la solució que ofereix la justícia estatal. S'analitzaran quins són els diversos intervinents en aquest sistema: les parts com a usuaris, els professionals del dret que assumeixen la seva defensa, la infraestructura i personal al servei de l'administració de justícia.

També s'aborden al temari els aspectes comuns en tot judici, així com les conseqüències que pot tenir la infracció de les normes de procediment. Tot el contingut esmentat s'ha d'estudiar des de la perspectiva de les garanties constitucionals del procés, com ara el dret de defensa, la presumpció d'innocència, la tutela judicial efectiva, etc., les quals es tracten de forma detallada.

Competències associades

Vegeu Presentació.

Resultats de l'aprenentatge

Vegeu Presentació.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4. Educació de qualitat # ODS 16. Pau, justícia i instituciones

Prerequisits

L'assignatura no té prerequisits

Continguts

2. CONTINGUTS

Tema 0. Introducció a la Universitat

Sessió de benvinguda 

Curs d’Introducció a la Universitat

Normativa acadèmica (exàmens, anul·lacions, convocatòries..)

Informàtica i biblioteca

Part I. Introducció a la Ciència jurídica

Bloc de contingut 1. Perspectiva històrica de la Ciència jurídica

Tema 1. La ciència jurídica a Roma

Periodificació del Dret romà

Conceptes. Dicotomies del ius: ius civile/ius honorarium; ius civile /ius gentium; ius vetus /ius novum; ius publicum/ius privatum.

Tipologia de fonts jurídiques

La Compilació de Justinià

Tema 2. La recepció del Dret romà a Europa. La ciència jurídica a Europa des de

l’Edat Mitjana.

Bloc de contingut 2. Protecció dels drets subjectius

Tema 3. El procés civil romà

Etapes en l'evolució del procés civil

El procediment formulari. La fórmula en particular

Classificació de les accions: actiones in rem, actiones in personam

Bloc de contingut 3. Introducció a les institucions de Dret privat (Dret de persones, Dret d'obligacions i contractes)

Tema 4. Subjecte del Dret

Persona física i persona jurídica. Començament i extinció de la personalitat.

Capacitat jurídica i capacitat d'obrar. Causes modificatives de la capacitat d'obrar que afecten al Dret privat. Tutela i curatela. Apèndix: Els status.

Tema 5. Introducció al Dret romà d'obligacions

Concepte. Classificacions. Fonts de les obligacions.

Tema 6. Garantia i reforç de les obligacions

Fiança. Arres. Clàusula penal

Tema 7. El règim jurídic de l'obligació romana

Extinció de les obligacions. Responsabilitat contractual: incompliment i mora.

Responsabilitat extracontractual : quasicontractes i actes il·lícits.

Bloc de contingut 4. Els contractes romans en particular [Subgrups]

Tema 8. Els contractes reals

Tema 9. Els contractes consensuals, amb especial atenció a la compravenda; els pactes.

Tema 10. Els contractes formals, amb especial atenció a la stipulatio.

 

Part II. Introducció a la praxi del Dret

Bloc de contingut 1. Els mètodes de resolució dels litigis jurídics

Tema 1. Com es resolen els litigis jurídics?

L'actual model espanyol d'organització de la convivencia. Processalització, desprocessalització i gestió de litigis. Els components fonamentals d'un sistema de solució de litigis. Les regles de joc: les fonts del sistema. L'estructura d'un judici.

Tema 2. Els mitjans alternatius (ADR)

La conciliació. La mediació. L'arbitratge.

Tema 3. La justícia estatal

El Poder Judicial. Té l'exclusivitat en l'exercici de la funció jurisdiccional? És independent el Poder Judicial? Quantes jurisdiccions hi ha? L'organització corporativa: el Consell General del Poder Judicial. L'accés al sistema: criteris d'organització de la tutela processal.

Bloc de contingut 2. Qui intervé en el sistema?

Tema 4. Els usuaris

Les parts: Estructura bilateral de la posició de part. Qui és part en un judici? La pluralitat de parts. Tercers. Què fan les parts? El Ministeri Fiscal.

Tema 5. La defensa

Els advocats. Els procuradors. El Servei Jurídic de l'Estat. Són responsables els professionals jurídics? L'assistència jurídica gratuïta.

Tema 6. Els tribunals

La infraestructura. Amb quins criteris s'estableix un tribunal de justícia? Quins assumptes s'atribueixen a cada tribunal? Els Tribunals no jurisdiccionals. El Tribunal Constitucional. Els tribunals supranacionals.

Tema 7. El personal

Els recursos humans. Els jutges. El personal de l'oficina judicial. Personal extern. La imparcialitat del personal. Es pot exigir responsabilitat als jutges? Respon el sistema?

Tema 8. La gestió

On treballen els tribunals? Què fan els tribunals? Com treballen els tribunals? El control de la gestió.

Bloc de contingut 3. El judici

Tema 9. Els judicis

Què és un judici? Per què es va a judici? El judici com a creació del dret. La cosa jutjada. En quin ordre es succeeixen les actuacions? Quan dura un judici? Quants tipus de judici hi ha? Què passa si no es respecten les regles de joc?

Tema 10. Les comunicacions

Els tipus de comunicació. Com es comuniquen les parts? Com es comuniquen els tribunals amb particulars? Com es comuniquen els tribunals amb funcionaris i autoritats? Com es comuniquen els tribunals entre sí?

Tema 11. Les costes

Quant costa un judici?

Tema 12. Les garanties constitucionals del sistema processal

1. On es troben formulades les garanties constitucionals? 

2. Garanties de l'activitat de les parts

La igualtat de les parts. Audiència i contradicció. El dret de defensa. La presumpció d'innocència

3. Garanties de l'activitat jurisdiccional

El jutge predeterminat per la llei. El dret a obtenir una resolució fonamentada en dret

4. Garanties del judici

El judici amb totes les garanties. El principi de legalitat. L'acusació. La tutela efectiva. La publicitat del judici

5. La gestió de les reclamacions

Metodologia docent

5. METODOLOGIA

La metodologia d'aquesta assignatura combina el treball presencial, realitzat dins de l'aula (en grup i en subgrup) amb activitats que l'estudiant haurà de realitzar fora de l'aula.

En les activitat en grup, el professor centrarà la seva exposició en les idees fonamentals del tema i en aquells punts concrets de la matèria especialment problemàtics. La classe serà interactiva, de manera que qualsevol estudiant podrà preguntar i ser preguntat en tot moment. Els estudiants poden aprofitar aquestes sessions per a aclarir dubtes o presentar qüestions sobre la teoria exposada, prèviament estudiada per ells. L'assistència a classe en les activitats en grup no es avaluable ni, per tant, resulta imprescindible, però és molt recomanable.

En el cas de les activitats en subgrup, es distingeixen les realitzades a les dues parts de l'assignatura:

 

Part I. Introducció a la Ciència jurídica

El professor iniciarà la sessió seleccionant un grup d'alumnes (6-8) que tindran la condició de ponents i que seran avaluats en el curs de la sessió. Abans d'entrar a l'activitat, els estudiants no sabran si seran ponents o no. Els estudiants que no siguin ponents també podran participar en la discussió, però el professor donarà la paraula de forma preferent als ponents.

L'activitat consistirà en una discussió guiada pel professor de les solucions proposades als exercicis lliurats per part dels diversos ponents, en la qual s'espera dels estudiants que mostrin un domini de la matèria i de les tècniques d'anàlisi textual i de resolució de casos. En especial caldrà que els estudiants puguin donar raó de les seves propostes i tinguin manera de defensar les seves postures front als arguments i qüestions que els posi el professor i la resta de companys.

L'assistència a totes les activitats en subgrup és obligatòria i només resultarà excusable per motius acreditables de força major, tal com s'indica supra a la secció relativa a l'avaluació.

Part II. Introducció a la praxi del Dret

Pel que fa a les activitats en subgrup, tindrà un important valor la presència de l'alumne, donat que la major part d'activitats a realitzar l'exigiran. Es duran a terme exposicions orals dels alumnes sobre temes prèviament assignats, es realitzaran pràctiques a classe, es corregiran i comentaran pràctiques prèviament realitzades pels alumnes i s'entregaran per escrit.

L'assistència a totes les activitats en subgrup és obligatòria i només resultarà excusable per motius acreditables de força major.

*Modalitat no presencial:

a) Respecte dels seminaris de «Introducció a la Ciència Jurídica », si no es poden fer presencialment, caldria lliurar els exercicis per escrit abans de la sessió per correu electrònic o bé a través d’un exercici Turnitin que apareixerà a l’Aula Global. Es faria una videoconferència per comentar la solució al treball mitjançant un Collaborate.

b) Respecte dels seminaris de « Introducció a la praxi del Dret », pel supòsit que no es puguin fer presencialment, en el primer d’ells l’activitat de control escrita (relativa a les pràctiques del tema 5 La defensa i tema 6 Els tribunals) es faria mitjançant un test online; en el segon seminari, l’exposició oral sobre el treball escrit es faria per videoconferència.

Avaluació

3. AVALUACIÓ

La nota final de l'assignatura serà el resultat de la mitjana ponderada entre els següents mitjans d'avaluació:

a) EXAMEN FINAL, que valdrà el 70 % de la nota. Consistirà en un test de resposta múltiple, que tindrà dues parts:

a.1) La part corresponent a "Introducció a la Ciència jurídica" (35% de la nota) estarà formada per 30 preguntes, amb 5 possibles respostes cadascuna, de les quals només una serà correcta. Algunes de les preguntes aniran vinculades a la solució de breus casos pràctics. Per veure la correlació entre respostes incorrectes i la nota sobre 10 punts serà la següent:

Respostes correctes

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10 ó menys

Nota

10

9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

a.2) La part corresponent a "Introducció a la praxi del Dret" (35% de la nota) estarà formada per 30 preguntes, amb 3 possibles respostes cadascuna, de les quals només una serà correcta. Cada resposta correcta tindrà un valor de +1 punt, les incorrectes -1/3 i les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts.

Les preguntes poden versar sobre TOTS els continguts de l'assignatura, tant els treballats en les classes en grup com els estudiats en les activitats en subgrup. La resposta correcta a totes les qüestions ha de poder-se inferir de la informació continguda als manuals recomanats i totes les competències avaluades han de correspondre's a les treballades en les activitats presencials.

* Modalitat no presencial

En cas que l’examen final hagi de ser modalitat no presencial, la part d’Introducció a la praxi del Dret seguirà els mateixos criteris indicats en el punt a.2. 

En canvi, pel que fa la part d’Introducció a la Ciència jurídica, l’examen consistirà en tres preguntes, cadascuna de les quals s’haurà de contestar en una pàgina, Times New Roman 12, a doble espai. Una de les preguntes tindrà per objecte una qüestió d’història del Dret romà (o de la tradició romanística), una segona pregunta serà de procediment formulari i una tecera pregunta de la part del programa corresponent a les Institucions de Dret romà (Blocs de contingut 3 i 4 de la Part I. Introducció a la Ciència jurídica). Per respondre les preguntes es permetrà la consulta de materials de tot tipus, però si s’incorporen textos d’autors caldrà posar-los entre cometes i citar la font. L’examen s’escanejarà amb el programa Turnitin automàticament a la recerca de plagis o de coïncidències amb exàmens d’altres companys. Si es detecta un plagi o còpia, l’examen es puntuarà amb un zero, a banda que es pugui obrir expedient disciplinari a l’estudiant.

 

b) AVALUACIÓ CONTÍNUA, que valdrà el 30 % de la nota. L'avaluació contínua a cada una de les parts de l'assignatura es determinarà de la forma següent:

b.1) La part corresponent a "Introducció a la Ciència Jurídica" (15% de la nota), vindrà determinada per l'exposició i defensa oral, en el marc de les activitats en subgrup, dels anàlisis textuals i casos pràctics plantejats.

L'avaluació de l'activitat en subgrup es publicarà conjuntament amb la nota de l'examen final.

La inassistència injustificada a dues sessions de l'activitat en subgrup podrà implicar el suspens de l'activitat, independentment de la nota obtinguda en l'avaluació com a ponent.

b.2) Pel que fa a la part corresponent a "Introducció a la praxi del Dret" (15% de la nota), la nota de l'avaluació contínua correspondrà a la avaluació de les activitats de subgrup realitzades (participació a classe i entrega de treballs escrits).   

Advertiment sobre l'avaluació contínua: Els treballs que l'estudiant hagi de presentar per escrit han de ser originals i propis. En cas de detectar-se que s'ha plagiat un treball aliè, la qualificació de l'assignatura serà un suspens. La cita literal de textos s'ha de fer sempre entre cometes i/o cursiva, indicant a continuació la font d'on s'ha extret la informació. En l'apartat de bibliografia es faran constar totes les fonts utilitzades, webs incloses.

*Modalitat no presencial:

En la part corresponent a "Introducció a la Ciència Jurídica", en cas de ser necessària una modalitat no presencial, caldrà que els/les estudiants lliurin per correu electrònic (o mitjançant una tasca Turnitin) els exercicis i l’activitat consistirà en un debat per Collaborate sobre les solucions proposades. L’avaluació es farà sobre la base dels exercicis escrits.

En la part d’Introducció a la praxi, l’activitat de control escrita prevista per les pràctiques del tema 5 (La defensa) i del tema 6 (Els tribunals), que s’hauria de dur a terme en la classe presencial del seminari de la semana 7, es valoraria en un test online; l’exposició oral prevista pel seminari de la semana 9 es faria per videoconferència.

c)RECUPERACIÓ: El mes de febrer hi haurà una prova de recuperació de l’assignatura a la qual podran concórrer  els alumnes que, havent participat a les activitats d'aprenentatge i avaluació durant el trimestre, hagin obtingut la qualificació de suspens. No hi podran concórrer els alumnes que no hagin participat en aquestes activitats o hagin renunciat a l'avaluació.

 

S’entendrà que un estudiant ha participat a les activitats d’aprenentatge i avaluació  durant el trimestre quan:

 

 

 •  pel que fa l’avaluació contínua, hagi realitzat almenys tres activitats d’avaluació contínua de les sis previstes en el global de l’assignatura i hagi assistit a les corresponents sessions

 

 •  pel que fa l’examen final, hagi assistit i l’hagi lliurat. 

 

Havent suspès el conjunt de l’assignatura, en la prova de recuperació l’estudiant només podrà recuperar aquell component de l’avaluació de l’assignatura que hagi suspès al llarg del trimestre, però no el que hagi aprovat. A tal efecte, la prova de recuperació constarà de quatre parts: 

 

 •  dues parts teòriques (una de Dret romà i una altra de Dret processal) de tipus test, preguntes curtes o a desenvolupar, per tal que l’alumne pugui recuperar aquell dels exàmens –o ambdós- que hagi suspès;
 •  dos supòsits pràctics per tal que l’alumne pugui recuperar l’avaluació contínua de Dret romà i/o de Dret processal si aquest fos el cas.

*Modalitat no presencial

En cas de modalitat no presencial, l’examen de recuperació de la part d’Introducció a la praxi del Dret consistirà en un test online. En canvi l’exàmen de recuperación de la part “Introducció a la Ciència Jurídica” tindrà el mateix format previst per la modalitat no presencial de l’examen en la convocatoria de desembre.

 

Bibliografia i recursos d'informació

4. BIBLIOGRAFIA, RECURSOS DIDÀCTICS I LEGISLACIÓ

 

4.1 Bibliografia 

Part I. Introducció a la Ciència jurídica

- Juan Miquel González, Derecho romano ed. Marcial Pons, Madrid 2016 (conté la Història i les institucions de Dret privat romà)

- Antonio Fernández de Buján, Derecho privado romano, ed. Iustel, 10ª ed., Madrid  2017 

- Peter Stein, El Derecho romano en la historia de Europa. Historia de una cultura jurídica, Ed. Siglo XXI, Madrid, 2001.

- Juan Miquel González, - W. Kunkel, Historia del Derecho romano (trad.de Juan Miquel), 10 edición., ed. Ariel, Barcelona 1998.

- J. Iglesias, Derecho romano, Sello editorial, 18ªed., 2013

-M.J. García Garrido, Derecho privado romano. Acciones, casos, Instituciones, ed. Ediasa, Madrid, 2015 

- Antonio Fernández de Buján, Derecho público romano, ed. Civitas, 19 ed., Madrid, 2016.

- R. Domigo (coord.) Textos de Derecho romano, ed. Aranzadi, 2004. 

 

 

Part II. Introducció a la praxi del Dret

- Ramos Méndez F., El Sistema Procesal Español, Ed. Atelier, 11ª edició, 2019.

- Qualsevol altre manual de Teoria general sobre Dret Processal.

 

 

4.2 Recursos didàctics

Material docent accessible a l'aula global: esquemes de diferents parts del programa i els casos per treballar en les classes pràctiques.

També es proposa la visita a les següents pàgines web:

Part I. Introducció a la Ciència jurídica

http://guiesbibtic.upf.edu/dret/roma

Part II. Introducció a la praxi del Dret

http://www.poderjudicial.es/

http://www.cgpe.es/

http://www.fiscal.es/

http://www.mjusticia.es/

http://www.tab.es/

 

4.3 Legislació

Part II. Introducció a la praxi del Dret

Llei 1/2000, d'Enjudiciament Civil, de 7 de gener (LEC)

Llei 6/1985 Orgànica del Poder Judicial, de 1 de juliol (LOPJ)

Llei d'Enjudiciament Criminal, de 14 de setembre de 1882. (LECrim.)

Llei 36/2011, reguladora de la Jurisdicció Social, de 10 d’octubre (LJS)

Llei 29/1998, de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, de 13 de juliol (LJCA)

Llei Orgànica 2/1979, del Tribunal Constitucional, de 3 d'octubre. (LOTC)

Constitució Espanyola de 1978. (CE)

Conveni europeu per a la protecció de drets humans i llibertats fonamentals, de 4 de novembre de 1950 (CEDH).

Declaració Universal de Drets Humans (DUDH).

Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, de Nova York, de 19 de desembre de 1966 (PIDCP)

Llei 38/1988, de Demarcació i Planta Judicial, de 28 de desembre (LDPJ)

Llei Orgànica 5/95, del Tribunal del Jurat, de 22 de maig (LOTJ)

Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea, signat a Roma el 25 de març de 1957 (Tractat de Roma)

Estatut de la Cort Penal Internacional, de 18 de juliol de 1998 (ECPI).

LO 2/1987, de 18 de maig, de conflictes jurisdiccionals (LOCJ)

Llei 50/1981, sobre Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, de 30 de desembre (LEOMF)


Curso Académico: 2022/23

20605 - Introducción a los Estudios y a la Ciencia Jurídicos


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
304 - Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
331 - Facultad de Derecho
Estudio:
3041 - Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas / Economía
3312 - Grado en Derecho
Asignatura:
20605 - Introducción a los Estudios y a la Ciencia Jurídicos
Ámbito:
---
Créditos:
8.0
Curso:
708 - Mínor en Derecho: 1
415 - Grado en Derecho: 1
523 - Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas / Economía: 1
609 - Doble Grado en Criminologia y Políticas Públicas de Prevención y Derecho: 3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Grupo 2: Catalán
Grupo 3: Castellano
Grupo 8: Pendiente
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 103: Catalán
Grupo 104: Catalán
Grupo 201: Castellano
Grupo 202: Castellano
Grupo 203: Castellano
Grupo 204: Castellano
Grupo 301: Castellano
Grupo 302: Castellano
Grupo 303: Castellano
Grupo 304: Castellano
Profesorado:
Maurici Perez Simeon, Ayllen Susana Gil Seaton, Ana Maria Caballe Martorell, Ramon Escaler Bascompte
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

Introducción a los Estudios ya la Ciencia Jurídicos (código 20605)

 • Nombre de la asignatura: Introducción a los Estudios y a la Ciencia Jurídicos (código 20605)
 • Curso Académico: 2022-2023 Curso: 1 Trimestre: 1
 • Titulación / Estudios: Grado en Derecho
 • Áreas de conocimiento: Derecho Romano y Derecho Procesal (Departamento de Derecho)
 • Número de créditos ECTS: 8 Horas dedicación estudiante: 200 h.
 • Lengua o lenguas de docencia: catalán y castellano
 • Profesorado:

Grupos de docencia G1 y G2 (Mañana):

  1.  Profesores de Derecho romano:

Grupo 1:Dr. Mauricio Pérez/ Prof. José Luis de Sola

Grupo 2:Dr. Mauricio Pérez / Prof. José Luis de Sola

              b) Profesores de Derecho procesal:

Grupo 1:Dr. Ramon Escaler

Grupo 2:Dr. Ramon Escaler / Dra. Ayllen Gil

 

Grupos de docencia: G3 ( tarde):

a) Profesores de Derecho romano: Dra. Anna Caballé/prof. José Luis de Sola

b) Profesores de Derecho procesal: Dra. Ayllen Gil

 

 

Idiomas de docencia:

Teoría: 

Grupo 1: Catalán

 

Grupo 2: Catalán

 

Grupo 3: Castellano

   

Seminario: 

Grupo 101: Catalán

 

Grupo 102: Catalán

 

Grupo 103: Catalán

 

Grupo 104: Catalán

 

Grupo 201: Castellano

 

Grupo 202: Castellano

 

Grupo 203: Castellano

 

Grupo 204: Castellano

 

Grupo 301: Castellano

 

Grupo 302: Castellano

 

Grupo 303: Castellano

 

Grupo 304: Castellano

 

Horas de dedicación del alumno: 200 horas (25 horas por crédito ECTS )

Tutorías:

Profesores grupos G1 y G2 (mañana):

Dr. Ramon Escaler: Miércoles 15.00 h – 16.00 h (online, pedir por mail previamente)

Dr. Mauricio Pérez: Miércoles de 12:30h-13:30h (online, pedir por mail previamente)

Profesores grupos G3 (tarde ):

Dra. Anna Caballé: Miércoles 16: 00h – 17:00h (online, pedir por mail previamente)

1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura "Introducción a los estudios ya la ciencia jurídicos" tiene como objetivo poner las bases necesarias para que el estudiante pueda afrontar con éxito la formación que le propone el Grado en Derecho. Esta materia está dirigida a formar al estudiante a nivel básico en dos vertientes complementarias de los estudios jurídicos: la ciencia del derecho y el ejercicio profesional del derecho.

Desde la Roma antigua el Derecho ha constituido un conocimiento especializado y, por ahora, se espera de todo jurista que obtenga una formación teórica específica y de nivel. Pero el estudio del Derecho ha tenido siempre como finalidad última servir a la práctica profesional. Y, de hecho, la gran mayoría de los estudiantes de Derecho - por no decir todos - vienen a la universidad a adquirir unos conocimientos y unas competencias que les permitan en un futuro ejercer una profesión. El grado en Derecho tiene como objetivo fundamental formar a buenos juristas teóricos que, a la vez, sean capaces de ser excelentes profesionales. Esta asignatura tiene como objetivo introducir a los estudiantes en estas dos vertientes complementarias de su formación jurídica, que tendrán que tener presentes, conjugar y trabajar durante los próximos cuatro años.

De forma coherente con este objetivo, la asignatura se estructura en dos módulos coordinados pero que operan con cierta autonomía: "Introducción a la Ciencia jurídica" e "Introducción a la práctica del Derecho". El primero de estos módulos viene impartido por profesores del área de Derecho romano, el segundo por profesores del área de Derecho procesal. Ambas vertientes de la asignatura se impartirán simultáneamente a lo largo del primer trimestre.

1.1: Introducción a la Ciencia jurídica

Esta vertiente de la asignatura tiene su fundamento y razón de estar en que el Derecho es un producto eminentemente histórico.

El punto de partida es la idea de continuidad en torno a los problemas jurídicos que desde la antigua Roma y hasta nuestros días han forjado la unidad de la ciencia jurídica europea a lo largo de los siglos. Esta unidad descansa sobre la base de un aparato conceptual y valorativo conservado en los textos romanos, básicamente en el Corpus Iuris Civilis, que configura el Derecho romano como columna vertebral de la ciencia jurídica europea, interrelacionado con factores de cariz económico, social, político, filosófico y cultural hasta el momento presente.

Que la experiencia histórica goza de un inigualable valor formativo es algo indiscutible; de hecho, los Ordenamientos jurídicos modernos son el resultado de sucesivas experiencias históricas. Estamos convencidos de que sólo desde la consideración del Derecho como un producto lógico e histórico de experiencias colectivas, podremos no sólo valorar e interpretar más adecuadamente las normas jurídicas, sino también hacer frente a la antigua y permanente aspiración de construir una ciencia del Derecho de carácter supranacional. La creación, conocimiento y aplicación del nuevo Derecho europeo, actualmente en fase gestación, es, sin duda, uno de los mayores retos jurídicos que nuestros futuros juristas tendrán que afrontar.

La asignatura no se enfoca desde una perspectiva puramente histórica o filológica, sino que persigue constituir una pieza fundamental en la formación del jurista, dotándole de conocimientos y competencias ineludibles en un profesional del Derecho, como la capacidad de identificar y resolver problemas jurídicos y el dominio de las técnicas de análisis de textos normativos y doctrinales. El objetivo principal es, por tanto, proporcionar al alumno una base de conocimientos y habilidades específicas del jurista que le permitan afrontar con éxito los retos formativos y profesionales en el ámbito de la jurisprudencia, no sólo nacional. Por otro lado, el método del caso, utilizado en el análisis de las fuentes que vamos a estudiar resulta especialmente adecuado para introducir las técnicas de análisis de problemas jurídicos.

Ésta es una materia que valora dos aspectos fundamentales: las concretas estructuras jurídicas de cada institución, y las razones históricas que la han configurado tal y como es en la actualidad. Es verdad que la profunda comprensión de fenómenos complejos requiere cierta madurez intelectual, pero la ubicación de la asignatura en el primer trimestre del primer curso permite desarrollar su extraordinario componente formativo y propedéutico de introducción histórica a los conceptos y doctrinas fundamentales del Derecho privado moderno y de la propia ciencia del Derecho.

Por lo que respecta a los contenidos de la asignatura, el tiempo disponible nos obliga a buscar el necesario equilibrio entre extensión y profundización de los temas a tratar. Hemos seleccionado así los que consideramos los contenidos de mayor valor formativo y proponemos un programa que, profundiza en el Derecho de obligaciones y contratos, auténtico núcleo de la asignatura, precedido de unos temas introductorios sobre fuentes y marco histórico que le dan la perspectiva necesaria para enmarcarlos en la evolución de la moderna Ciencia jurídica.

1.2: Introducción a la praxis del Derecho

Con esta vertiente de la asignatura se presenta al estudiante los aspectos generales relativos al Derecho Procesal.

Se estudiarán las distintas alternativas para resolver un litigio jurídico, centrando la atención en la solución que ofrece la justicia estatal. Se analizarán cuáles son los distintos intervinientes en este sistema: las partes como usuarios, los profesionales del derecho que asumen su defensa, la infraestructura y personal al servicio de la administración de justicia.

También se abordan en el temario los aspectos comunes en todo juicio, así como las consecuencias que puede tener la infracción de las normas de procedimiento. Todo dicho contenido debe estudiarse desde la perspectiva de las garantías constitucionales del proceso, tales como el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, etc., las cuales se tratan de forma detallada.

 

 

Competencias asociadas

Ver Presentación

Resultados del aprendizaje

Ver Presentación.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4. Educación de calidad # ODS 16. Paz, justicia e instituciones

Prerrequisitos

No hay prerrequisitos.

Contenidos

2. CONTENIDOS

Tema 0. Introducción a la Universidad

Sesión de bienvenida

Curso de Introducción a la Universidad

Normativa académica (exámenes, anulaciones, convocatorias.. )

Informática y biblioteca

Parte I. Introducción a la Ciencia jurídica

Bloque de contenido 1. Perspectiva histórica de la Ciencia jurídica

Tema 1 . La ciencia jurídica en Roma

Periodificación del Derecho romano

Conceptos. Dicotomías del ius: ius civile/ius honorarium; ius civile /ius gentium; ius vetus /ius novum; ius publicum/ius privatum .

Tipología de fuentes jurídicas

La Compilación de Justiniano

Tema 2 . La recepción del Derecho romano en Europa. La ciencia jurídica en Europa desde

la Edad Media.

Bloque de contenido 2. Protección de los derechos subjetivos

Tema 3 . El proceso civil romano

Etapas en la evolución del proceso civil

El procedimiento formulario. La fórmula en particular

Clasificación de las acciones: actiones in rem, actiones in personam

Bloque de contenido 3. Introducción a las instituciones de Derecho privado (Derecho de personas, Derecho de obligaciones y contratos)

Tema 4 . Sujeto del Derecho

Persona física y persona jurídica. Comienzo y extinción de la personalidad.

Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Causas modificativas de la capacidad de obrar que afectan al Derecho privado. Tutela y curatela. Apéndice: Los status .

Tema 5. Introducción al Derecho romano de obligaciones

Concepto. Clasificaciones. Fuentes de las obligaciones.

Tema 6 . Garantía y refuerzo de las obligaciones

Fianza. Arras. Cláusula penal

Tema 7 . El régimen jurídico de la obligación romana

Extinción de las obligaciones. Responsabilidad contractual: incumplimiento y mora.

Responsabilidad extracontractual: cuasicontratos y actos ilícitos.

Bloque de contenido 4. Los contratos romanos en particular [Subgrupos]

Tema 8 . Los contratos reales

Tema 9 . Los contratos consensuales, con especial atención a la compraventa; los pactos.

Tema 10. Los contratos formales, con especial atención a la stipulatio.

 

Parte II. Introducción a la praxis del Derecho

Bloque de contenido 1. Los métodos de resolución de los litigios jurídicos

Tema 1. ¿Cómo se resuelven los litigios jurídicos?

El actual modelo español de organización de la convivencia. Procesalización, desprocesalización y gestión de litigios. Los componentes fundamentales de un sistema de solución de litigios. Las reglas de juego: las fuentes del sistema. La estructura de un juicio.

Tema 2. Los medios alternativos (ADR)

La conciliación. La mediación. El arbitraje.

Tema 3. La justicia estatal

El Poder Judicial. ¿Tiene la exclusividad en el ejercicio de la función jurisdiccional? ¿Es independiente el Poder Judicial? ¿Cuántas jurisdicciones hay? La organización corporativa: el Consejo General del Poder Judicial. El acceso al sistema: criterios de organización de la tutela procesal.

Bloque de contenido 2. ¿Quién interviene en el sistema?

Tema 4. Los usuarios

Las partes: Estructura bilateral de la posición de parto. ¿Quién es parte en un juicio? La pluralidad de partes. Terceros. ¿Qué hacen las partes? El Ministerio Fiscal.

Tema 5. La defensa

Los abogados. Los procuradores. El Servicio Jurídico del Estado. ¿Son responsables los profesionales jurídicos? La asistencia jurídica gratuita.

Tema 6. Los tribunales

La infraestructura. ¿ Con qué criterios se establece un tribunal de justicia? ¿Qué asuntos se atribuyen a cada tribunal? Los Tribunales no jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional. Los tribunales supranacionales.

Tema 7. El personal

Los recursos humanos. Los jueces. El personal de la oficina judicial. Personal externo. La imparcialidad del personal. ¿Se puede exigir responsabilidad a los jueces? ¿Responde el sistema?

Tema 8. La gestión

¿Dónde trabajan los tribunales? ¿Qué hacen los tribunales? ¿Cómo trabajan los tribunales? El control de la gestión.

Blog de contenido 3. El juicio

Tema 9. Los juicios

¿Qué es un juicio? ¿Por qué se va a juicio? El juicio como creación del derecho. La cosa juzgada. ¿En qué orden se suceden las actuaciones? ¿Cuándo dura un juicio? ¿Cuántos tipos de juicio hay? ¿Qué ocurre si no se respetan las reglas de juego?

Tema 10. Las comunicaciones

Los tipos de comunicación. ¿Cómo se comunican las partes? ¿Cómo se comunican los tribunales con particulares? ¿Cómo se comunican los tribunales con funcionarios y autoridades? ¿Cómo se comunican los tribunales entre sí?

Tema 11. Las costas

¿Cuánto cuesta un juicio?

Tema 12. Las garantías constitucionales del sistema procesal

1. ¿Dónde se encuentran formuladas las garantías constitucionales? 

2. Garantías de la actividad de las partes

La igualdad de las partes. Audiencia y contradicción. El derecho de defensa. La presunción de inocencia

3. Garantías de la actividad jurisdiccional

El juez predeterminado por la ley. El derecho a obtener una resolución fundamentada en derecho

4. Garantías del juicio

El juicio con todas las garantías. El principio de legalidad. La acusación. La tutela efectiva. La publicidad del juicio

5. La gestión de las reclamaciones

Metodología docente

5. METODOLOGÍA

La metodología de esta asignatura combina el trabajo presencial, realizado dentro del aula (en grupo y en subgrupo) con actividades que el estudiante deberá realizar fuera del aula.

En las actividades en grupo , el profesor centrará su exposición en las ideas fundamentales del tema y en aquellos puntos concretos de la materia especialmente problemáticos. La clase será interactiva, por lo que cualquier estudiante podrá preguntar y ser preguntado en todo momento. Los estudiantes pueden aprovechar estas sesiones para despejar dudas o presentar cuestiones sobre la teoría expuesta, previamente estudiada por ellos. La asistencia a clase en las actividades en grupo no es evaluable ni, por tanto, resulta imprescindible, pero es muy recomendable.

En el caso de las actividades en subgrupo p, se distinguen las realizadas en las dos partes de la asignatura:

 

Parte I. Introducción a la Ciencia jurídica

El profesor iniciará la sesión seleccionando a un grupo de alumnos (6-8) que tendrán la condición de ponentes y que serán evaluados en el curso de la sesión. Antes de entrar en la actividad, los estudiantes no sabrán si serán ponentes o no. Los estudiantes que no sean ponentes también podrán participar en la discusión pero el profesor dará la palabra de forma preferente a los ponentes.

La actividad consistirá en una discusión guiada por el profesor de las soluciones propuestas a los ejercicios entregados por parte de los distintos ponentes, en la que se espera de los estudiantes que muestren un dominio de la materia y de las técnicas de análisis textual y de resolución de casos. En especial será necesario que los estudiantes puedan dar razón de sus propuestas y tengan forma de defender sus posturas frente a los argumentos y cuestiones que les ponga el profesor y el resto de compañeros.

La asistencia a todas las actividades en subgrupo es obligatoria y sólo resultará excusable por motivos acreditables de fuerza mayor, tal y como se indica supra en la sección relativa a la evaluación.

Parte II. Introducción a la praxis del Derecho

En cuanto a las actividades en subgrupo, tendrá un importante valor la presencia del alumno, dado que la mayor parte de actividades a realizar lo exigirán. Se llevarán a cabo exposiciones orales de los alumnos sobre temas previamente asignados, se realizarán prácticas en clase, se corregirán y comentarán prácticas previamente realizadas por los alumnos y se entregarán por escrito.

La asistencia a todas las actividades en subgrupo es obligatoria y sólo resultará excusable por motivos acreditables de fuerza mayor.

*Modalidad no presencial:

a) Respecto a los seminarios de «Introducción a la Ciencia Jurídica», si no se pueden hacer presencialmente, habría que entregar los ejercicios por escrito antes de la sesión por correo electrónico o bien a través de un ejercicio Turnitin que aparecerá en el Aula Global . Se haría una videoconferencia para comentar la solución al trabajo mediante un Collaborate .

b) Respecto a los seminarios de «Introducción a la praxis del Derecho», por el supuesto de que no se puedan hacer presencialmente, en el primero de ellos la actividad de control escrita (relativa a las prácticas del tema 5 La defensa y tema 6 Los tribunales) se haría mediante un test online; en el segundo seminario, la exposición oral sobre el trabajo escrito se realizaría por videoconferencia.

Evaluación

3. EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura será el resultado de la media ponderada entre los siguientes medios de evaluación:

a) EXAMEN FINAL, que valdrá el 70% de la nota . Consistirá en un test de respuesta múltiple, que tendrá dos partes:

a.1) La parte correspondiente a "Introducción a la Ciencia jurídica" (35% de la nota) estará formada por 30 preguntas, con 5 posibles respuestas cada una, de las cuales sólo una será correcta. Algunas de las preguntas irán vinculadas a la solución de breves casos prácticos. Para ver la correlación entre respuestas incorrectas y la nota sobre 10 puntos será la siguiente:

Respuestas correctas

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10 ó menos

Nota

10

9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

a.2) La parte correspondiente a "Introducción a la praxis del Derecho" (35% de la nota) estará formada por 30 preguntas, con 3 posibles respuestas cada una, de las cuales sólo una será correcta. Cada respuesta correcta tendrá un valor de +1 punto, las incorrectas -1/3 y las preguntas no contestadas ni suman ni restan puntos.

Las preguntas pueden versar sobre TODOS los contenidos de la asignatura, tanto los trabajados en las clases grupales como los estudiados en las actividades en subgrupo. La respuesta correcta a todas las cuestiones debe poder inferirse de la información contenida en los manuales recomendados y todas las competencias evaluadas deben corresponderse a las trabajadas en las actividades presenciales.

* Modalidad no presencial

En caso de que el examen final deba ser modalidad no presencial, la parte de Introducción a la praxis del Derecho seguirá los mismos criterios indicados en el punto a.2.

En cambio, en lo que se refiere a la parte de Introducción a la Ciencia jurídica, el examen consistirá en tres preguntas, cada una de las cuales deberá contestarse en una página, Times New Roman 12, a doble espacio. Una de las preguntas tendrá por objeto una cuestión de historia del Derecho romano (o de la tradición romanística), una segunda pregunta será de procedimiento formulario y una tecera pregunta de la parte del programa correspondiente a las Instituciones de Derecho romano (Blogs de contenido 3 y 4 de la Parte I. Introducción a la Ciencia jurídica) . Para responder a las preguntas se permitirá la consulta de materiales de todo tipo, pero si se incorporan textos de autores habrá que ponerlos entre comillas y citar la fuente. El examen se escaneará con el programa Turnitin automáticamente en busca de plagios o de coincidencias con exámenes de otros compañeros. Si se detecta un plagio o copia, el examen se puntuará con un cero, aparte de que se pueda abrir expediente disciplinario al estudiante.

 

b) EVALUACIÓN CONTINUA, que valdrá el 30% de la nota. La evaluación continua en cada una de las partes de la asignatura se determinará de la siguiente forma:

b.1) La parte correspondiente a "Introducción a la Ciencia Jurídica" (15% de la nota) vendrá determinada por la exposición y defensa oral, en el marco de las actividades en subgrupo, de los análisis textuales y casos prácticos planteados.

La evaluación de la actividad en subgrupo se publicará conjuntamente con la nota del examen final.

La inasistencia injustificada a dos sesiones de la actividad en subgrupo podrá implicar el suspenso de la actividad, independientemente de la nota obtenida en la evaluación como ponente.

b.2) En cuanto a la parte correspondiente a "Introducción a la praxis del Derecho" (15% de la nota), la nota de la evaluación continua corresponderá a la evaluación de las actividades de subgrupo realizadas (participación en clase y entrega de trabajos escritos).

Advertencia sobre la evaluación continua: Los trabajos que el estudiante deba presentar por escrito deben ser originales y propios. En caso de detectarse que se ha plagiado un trabajo ajeno, la calificación de la asignatura será un suspenso. La cita literal de textos debe realizarse siempre entre comillas y/o cursiva, indicando a continuación la fuente de donde se ha extraído la información. En el apartado de bibliografía se hará constar todas las fuentes utilizadas, webs incluidas.

* Modalidad no presencial :

En la parte correspondiente a "Introducción a la Ciencia Jurídica" , en caso de ser necesaria una modalidad no presencial, será necesario que los/las estudiantes entreguen por correo electrónico (o mediante una tarea Turnitin) los ejercicios y la actividad consistirá en un debate por Collaborate sobre las soluciones propuestas. La evaluación se realizará en base a los ejercicios escritos.

En la parte de Introducción a la praxis , la actividad de control escrita prevista por las prácticas del tema 5 (La defensa) y del tema 6 (Los tribunales), que debería llevarse a cabo en la clase presencial del seminario de la semana 7, se valoraría en un test online; la exposición oral prevista por el seminario de la semana 9 se realizaría por videoconferencia.

c)RECUPERACIÓN : En el mes de febrero habrá una prueba de recuperación de la asignatura a la que podrán concurrir a los alumnos que, habiendo participado en las actividades de aprendizaje y evaluación durante el trimestre, hayan obtenido la calificación de suspenso. No podrán concurrir los alumnos que no hayan participado en estas actividades o hayan renunciado a su evaluación.

 

Se entenderá que un estudiante ha participado en las actividades de aprendizaje y evaluación durante el trimestre cuando:

 

 

 •  en cuanto a la evaluación continua, haya realizado al menos tres actividades de evaluación continua de las seis previstas en el global de la asignatura y haya asistido a las correspondientes sesiones

 

 •  en cuanto al examen final, haya asistido y entregado.

 

Habiendo suspendido el conjunto de la asignatura, en la prueba de recuperación el estudiante sólo podrá recuperar ese componente de la evaluación de la asignatura que haya suspendido a lo largo del trimestre, pero no el que haya aprobado. A tal efecto, la prueba de recuperación constará de cuatro partes:

 

 •  dos partes teóricas (una de Derecho romano y otra de Derecho procesal) de tipo test, preguntas cortas oa desarrollar, a fin de que el alumno pueda recuperar aquel de los exámenes –o ambos- que haya suspendido;
 •  dos supuestos prácticos para que el alumno pueda recuperar la evaluación continua de Derecho romano y/o de Derecho procesal en su caso.

* Modalidad no presencial

En caso de modalidad no presencial, el examen de recuperación de la parte de Introducción a la praxis del Derecho consistirá en un test online. En cambio el examen de recuperación de la parte Introducción a la Ciencia Jurídica tendrá el mismo formato previsto por la modalidad no presencial del examen en la convocatoria de diciembre.

Bibliografía y recursos de información

4 . BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LEGISLACIÓN

 

4.1 Bibliografía

Parte I. Introducción a la Ciencia jurídica

- Juan Miguel González, Derecho romano , ed. Marcial Pons, Madrid 2016 (contiene la Historia y las instituciones de Derecho privado romano)

- Antonio Fernández de Buján, Derecho privado romano , ed. Iustel, 10ª ed., Madrid 2017 

- Peter Stein, El Derecho romano en la historia de Europa. Historia de una cultura jurídica . Siglo XXI, Madrid, 2001.

- Juan Miguel González, - W. Kunkel, Historia del Derecho romano (trad. Juan Miquel), 10 edición., ed. Ariel, Barcelona 1998.

- J. Iglesias, Derecho romano, Sello editorial, 18ªed., 2013

-MJ García Garrido, Derecho privado romano. Acciones, casos, Instituciones , ed. Ediasa, Madrid, 2015

- Antonio Fernández de Buján, Derecho público romano, ed. Civitas, 19 ed., Madrid, 2016.

- R. Domigo (coord.) Textos de Derecho romano, ed. Aranzadi, 2004.

 

 

Parte II. Introducción a la praxis del Derecho

- Ramos Méndez F., El sistema procesal español , ed. Atelier, 11ª edición, 2019.

- Cualquier otro manual de Teoría general sobre Derecho Procesal.

 

 

4.2 Recursos didácticos

Material docente accesible en el aula global: esquemas de distintas partes del programa y los casos para trabajar en las clases prácticas.

También se propone la visita a las siguientes páginas web:

Parte I. Introducción a la Ciencia jurídica

http://guiesbibtic.upf.edu/dret/ roma

Parte II. Introducción a la praxis del Derecho

http://www.poderjudicial.es/

http://www.cgpe.es/

http://www.fiscal.es/

http://www.mjusticia.es/

http://www.tab.es/

 

4.3 Legislación

Parte II. Introducción a la praxis del Derecho

Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero (LEC)

Ley 6/1985 Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio (LOPJ)

Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de 1882. (LECrim.)

Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social, de 10 de octubre (LJS)

Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio (LJCA)

Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, de 3 de octubre. (LOTC)

Constitución Española de 1978. (CE)

Convenio europeo para la protección de derechos humanos y libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (CEDH).

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966 (PIDCP)

Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial, de 28 de diciembre (LDPJ)

Ley Orgánica 5/95, del Tribunal del Jurado, de 22 de mayo (LOTJ)

Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea , firmado en Roma el 25 de marzo de 1957 (Tratado de Roma)

Estatuto de la Corte Penal Internacional, de 18 de julio de 1998 (ECPI).

LO 2/1987, de 18 de mayo, de conflictos jurisdiccionales (LOCJ)

Ley 50/1981, sobre Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de 30 de diciembre (LEOMF)


Curso Académico: 2022/23

20605 - Introducción a los Estudios y a la Ciencia Jurídicos


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
304 - Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
331 - Facultad de Derecho
Estudio:
3041 - Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas / Economía
3312 - Grado en Derecho
Asignatura:
20605 - Introducción a los Estudios y a la Ciencia Jurídicos
Ámbito:
---
Créditos:
8.0
Curso:
708 - Mínor en Derecho: 1
415 - Grado en Derecho: 1
523 - Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas / Economía: 1
609 - Doble Grado en Criminologia y Políticas Públicas de Prevención y Derecho: 3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Grupo 2: Catalán
Grupo 3: Castellano
Grupo 8: Pendiente
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 103: Catalán
Grupo 104: Catalán
Grupo 201: Castellano
Grupo 202: Castellano
Grupo 203: Castellano
Grupo 204: Castellano
Grupo 301: Castellano
Grupo 302: Castellano
Grupo 303: Castellano
Grupo 304: Castellano
Profesorado:
Maurici Perez Simeon, Ayllen Susana Gil Seaton, Ana Maria Caballe Martorell, Ramon Escaler Bascompte
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

Introducción a los Estudios ya la Ciencia Jurídicos (código 20605)

 • Nombre de la asignatura: Introducción a los Estudios y a la Ciencia Jurídicos (código 20605)
 • Curso Académico: 2022-2023 Curso: 1 Trimestre: 1
 • Titulación / Estudios: Grado en Derecho
 • Áreas de conocimiento: Derecho Romano y Derecho Procesal (Departamento de Derecho)
 • Número de créditos ECTS: 8 Horas dedicación estudiante: 200 h.
 • Lengua o lenguas de docencia: catalán y castellano
 • Profesorado:

Grupos de docencia G1 y G2 (Mañana):

  1.  Profesores de Derecho romano:

Grupo 1:Dr. Mauricio Pérez/ Prof. José Luis de Sola

Grupo 2:Dr. Mauricio Pérez / Prof. José Luis de Sola

              b) Profesores de Derecho procesal:

Grupo 1:Dr. Ramon Escaler

Grupo 2:Dr. Ramon Escaler / Dra. Ayllen Gil

 

Grupos de docencia: G3 ( tarde):

a) Profesores de Derecho romano: Dra. Anna Caballé/prof. José Luis de Sola

b) Profesores de Derecho procesal: Dra. Ayllen Gil

 

 

Idiomas de docencia:

Teoría: 

Grupo 1: Catalán

 

Grupo 2: Catalán

 

Grupo 3: Castellano

   

Seminario: 

Grupo 101: Catalán

 

Grupo 102: Catalán

 

Grupo 103: Catalán

 

Grupo 104: Catalán

 

Grupo 201: Castellano

 

Grupo 202: Castellano

 

Grupo 203: Castellano

 

Grupo 204: Castellano

 

Grupo 301: Castellano

 

Grupo 302: Castellano

 

Grupo 303: Castellano

 

Grupo 304: Castellano

 

Horas de dedicación del alumno: 200 horas (25 horas por crédito ECTS )

Tutorías:

Profesores grupos G1 y G2 (mañana):

Dr. Ramon Escaler: Miércoles 15.00 h – 16.00 h (online, pedir por mail previamente)

Dr. Mauricio Pérez: Miércoles de 12:30h-13:30h (online, pedir por mail previamente)

Profesores grupos G3 (tarde ):

Dra. Anna Caballé: Miércoles 16: 00h – 17:00h (online, pedir por mail previamente)

1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura "Introducción a los estudios ya la ciencia jurídicos" tiene como objetivo poner las bases necesarias para que el estudiante pueda afrontar con éxito la formación que le propone el Grado en Derecho. Esta materia está dirigida a formar al estudiante a nivel básico en dos vertientes complementarias de los estudios jurídicos: la ciencia del derecho y el ejercicio profesional del derecho.

Desde la Roma antigua el Derecho ha constituido un conocimiento especializado y, por ahora, se espera de todo jurista que obtenga una formación teórica específica y de nivel. Pero el estudio del Derecho ha tenido siempre como finalidad última servir a la práctica profesional. Y, de hecho, la gran mayoría de los estudiantes de Derecho - por no decir todos - vienen a la universidad a adquirir unos conocimientos y unas competencias que les permitan en un futuro ejercer una profesión. El grado en Derecho tiene como objetivo fundamental formar a buenos juristas teóricos que, a la vez, sean capaces de ser excelentes profesionales. Esta asignatura tiene como objetivo introducir a los estudiantes en estas dos vertientes complementarias de su formación jurídica, que tendrán que tener presentes, conjugar y trabajar durante los próximos cuatro años.

De forma coherente con este objetivo, la asignatura se estructura en dos módulos coordinados pero que operan con cierta autonomía: "Introducción a la Ciencia jurídica" e "Introducción a la práctica del Derecho". El primero de estos módulos viene impartido por profesores del área de Derecho romano, el segundo por profesores del área de Derecho procesal. Ambas vertientes de la asignatura se impartirán simultáneamente a lo largo del primer trimestre.

1.1: Introducción a la Ciencia jurídica

Esta vertiente de la asignatura tiene su fundamento y razón de estar en que el Derecho es un producto eminentemente histórico.

El punto de partida es la idea de continuidad en torno a los problemas jurídicos que desde la antigua Roma y hasta nuestros días han forjado la unidad de la ciencia jurídica europea a lo largo de los siglos. Esta unidad descansa sobre la base de un aparato conceptual y valorativo conservado en los textos romanos, básicamente en el Corpus Iuris Civilis, que configura el Derecho romano como columna vertebral de la ciencia jurídica europea, interrelacionado con factores de cariz económico, social, político, filosófico y cultural hasta el momento presente.

Que la experiencia histórica goza de un inigualable valor formativo es algo indiscutible; de hecho, los Ordenamientos jurídicos modernos son el resultado de sucesivas experiencias históricas. Estamos convencidos de que sólo desde la consideración del Derecho como un producto lógico e histórico de experiencias colectivas, podremos no sólo valorar e interpretar más adecuadamente las normas jurídicas, sino también hacer frente a la antigua y permanente aspiración de construir una ciencia del Derecho de carácter supranacional. La creación, conocimiento y aplicación del nuevo Derecho europeo, actualmente en fase gestación, es, sin duda, uno de los mayores retos jurídicos que nuestros futuros juristas tendrán que afrontar.

La asignatura no se enfoca desde una perspectiva puramente histórica o filológica, sino que persigue constituir una pieza fundamental en la formación del jurista, dotándole de conocimientos y competencias ineludibles en un profesional del Derecho, como la capacidad de identificar y resolver problemas jurídicos y el dominio de las técnicas de análisis de textos normativos y doctrinales. El objetivo principal es, por tanto, proporcionar al alumno una base de conocimientos y habilidades específicas del jurista que le permitan afrontar con éxito los retos formativos y profesionales en el ámbito de la jurisprudencia, no sólo nacional. Por otro lado, el método del caso, utilizado en el análisis de las fuentes que vamos a estudiar resulta especialmente adecuado para introducir las técnicas de análisis de problemas jurídicos.

Ésta es una materia que valora dos aspectos fundamentales: las concretas estructuras jurídicas de cada institución, y las razones históricas que la han configurado tal y como es en la actualidad. Es verdad que la profunda comprensión de fenómenos complejos requiere cierta madurez intelectual, pero la ubicación de la asignatura en el primer trimestre del primer curso permite desarrollar su extraordinario componente formativo y propedéutico de introducción histórica a los conceptos y doctrinas fundamentales del Derecho privado moderno y de la propia ciencia del Derecho.

Por lo que respecta a los contenidos de la asignatura, el tiempo disponible nos obliga a buscar el necesario equilibrio entre extensión y profundización de los temas a tratar. Hemos seleccionado así los que consideramos los contenidos de mayor valor formativo y proponemos un programa que, profundiza en el Derecho de obligaciones y contratos, auténtico núcleo de la asignatura, precedido de unos temas introductorios sobre fuentes y marco histórico que le dan la perspectiva necesaria para enmarcarlos en la evolución de la moderna Ciencia jurídica.

1.2: Introducción a la praxis del Derecho

Con esta vertiente de la asignatura se presenta al estudiante los aspectos generales relativos al Derecho Procesal.

Se estudiarán las distintas alternativas para resolver un litigio jurídico, centrando la atención en la solución que ofrece la justicia estatal. Se analizarán cuáles son los distintos intervinientes en este sistema: las partes como usuarios, los profesionales del derecho que asumen su defensa, la infraestructura y personal al servicio de la administración de justicia.

También se abordan en el temario los aspectos comunes en todo juicio, así como las consecuencias que puede tener la infracción de las normas de procedimiento. Todo dicho contenido debe estudiarse desde la perspectiva de las garantías constitucionales del proceso, tales como el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, etc., las cuales se tratan de forma detallada.

 

 

Competencias asociadas

Ver Presentación

Resultados del aprendizaje

Ver Presentación.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4. Educación de calidad # ODS 16. Paz, justicia e instituciones

Prerrequisitos

No hay prerrequisitos.

Contenidos

2. CONTENIDOS

Tema 0. Introducción a la Universidad

Sesión de bienvenida

Curso de Introducción a la Universidad

Normativa académica (exámenes, anulaciones, convocatorias.. )

Informática y biblioteca

Parte I. Introducción a la Ciencia jurídica

Bloque de contenido 1. Perspectiva histórica de la Ciencia jurídica

Tema 1 . La ciencia jurídica en Roma

Periodificación del Derecho romano

Conceptos. Dicotomías del ius: ius civile/ius honorarium; ius civile /ius gentium; ius vetus /ius novum; ius publicum/ius privatum .

Tipología de fuentes jurídicas

La Compilación de Justiniano

Tema 2 . La recepción del Derecho romano en Europa. La ciencia jurídica en Europa desde

la Edad Media.

Bloque de contenido 2. Protección de los derechos subjetivos

Tema 3 . El proceso civil romano

Etapas en la evolución del proceso civil

El procedimiento formulario. La fórmula en particular

Clasificación de las acciones: actiones in rem, actiones in personam

Bloque de contenido 3. Introducción a las instituciones de Derecho privado (Derecho de personas, Derecho de obligaciones y contratos)

Tema 4 . Sujeto del Derecho

Persona física y persona jurídica. Comienzo y extinción de la personalidad.

Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Causas modificativas de la capacidad de obrar que afectan al Derecho privado. Tutela y curatela. Apéndice: Los status .

Tema 5. Introducción al Derecho romano de obligaciones

Concepto. Clasificaciones. Fuentes de las obligaciones.

Tema 6 . Garantía y refuerzo de las obligaciones

Fianza. Arras. Cláusula penal

Tema 7 . El régimen jurídico de la obligación romana

Extinción de las obligaciones. Responsabilidad contractual: incumplimiento y mora.

Responsabilidad extracontractual: cuasicontratos y actos ilícitos.

Bloque de contenido 4. Los contratos romanos en particular [Subgrupos]

Tema 8 . Los contratos reales

Tema 9 . Los contratos consensuales, con especial atención a la compraventa; los pactos.

Tema 10. Los contratos formales, con especial atención a la stipulatio.

 

Parte II. Introducción a la praxis del Derecho

Bloque de contenido 1. Los métodos de resolución de los litigios jurídicos

Tema 1. ¿Cómo se resuelven los litigios jurídicos?

El actual modelo español de organización de la convivencia. Procesalización, desprocesalización y gestión de litigios. Los componentes fundamentales de un sistema de solución de litigios. Las reglas de juego: las fuentes del sistema. La estructura de un juicio.

Tema 2. Los medios alternativos (ADR)

La conciliación. La mediación. El arbitraje.

Tema 3. La justicia estatal

El Poder Judicial. ¿Tiene la exclusividad en el ejercicio de la función jurisdiccional? ¿Es independiente el Poder Judicial? ¿Cuántas jurisdicciones hay? La organización corporativa: el Consejo General del Poder Judicial. El acceso al sistema: criterios de organización de la tutela procesal.

Bloque de contenido 2. ¿Quién interviene en el sistema?

Tema 4. Los usuarios

Las partes: Estructura bilateral de la posición de parto. ¿Quién es parte en un juicio? La pluralidad de partes. Terceros. ¿Qué hacen las partes? El Ministerio Fiscal.

Tema 5. La defensa

Los abogados. Los procuradores. El Servicio Jurídico del Estado. ¿Son responsables los profesionales jurídicos? La asistencia jurídica gratuita.

Tema 6. Los tribunales

La infraestructura. ¿ Con qué criterios se establece un tribunal de justicia? ¿Qué asuntos se atribuyen a cada tribunal? Los Tribunales no jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional. Los tribunales supranacionales.

Tema 7. El personal

Los recursos humanos. Los jueces. El personal de la oficina judicial. Personal externo. La imparcialidad del personal. ¿Se puede exigir responsabilidad a los jueces? ¿Responde el sistema?

Tema 8. La gestión

¿Dónde trabajan los tribunales? ¿Qué hacen los tribunales? ¿Cómo trabajan los tribunales? El control de la gestión.

Blog de contenido 3. El juicio

Tema 9. Los juicios

¿Qué es un juicio? ¿Por qué se va a juicio? El juicio como creación del derecho. La cosa juzgada. ¿En qué orden se suceden las actuaciones? ¿Cuándo dura un juicio? ¿Cuántos tipos de juicio hay? ¿Qué ocurre si no se respetan las reglas de juego?

Tema 10. Las comunicaciones

Los tipos de comunicación. ¿Cómo se comunican las partes? ¿Cómo se comunican los tribunales con particulares? ¿Cómo se comunican los tribunales con funcionarios y autoridades? ¿Cómo se comunican los tribunales entre sí?

Tema 11. Las costas

¿Cuánto cuesta un juicio?

Tema 12. Las garantías constitucionales del sistema procesal

1. ¿Dónde se encuentran formuladas las garantías constitucionales? 

2. Garantías de la actividad de las partes

La igualdad de las partes. Audiencia y contradicción. El derecho de defensa. La presunción de inocencia

3. Garantías de la actividad jurisdiccional

El juez predeterminado por la ley. El derecho a obtener una resolución fundamentada en derecho

4. Garantías del juicio

El juicio con todas las garantías. El principio de legalidad. La acusación. La tutela efectiva. La publicidad del juicio

5. La gestión de las reclamaciones

Metodología docente

5. METODOLOGÍA

La metodología de esta asignatura combina el trabajo presencial, realizado dentro del aula (en grupo y en subgrupo) con actividades que el estudiante deberá realizar fuera del aula.

En las actividades en grupo , el profesor centrará su exposición en las ideas fundamentales del tema y en aquellos puntos concretos de la materia especialmente problemáticos. La clase será interactiva, por lo que cualquier estudiante podrá preguntar y ser preguntado en todo momento. Los estudiantes pueden aprovechar estas sesiones para despejar dudas o presentar cuestiones sobre la teoría expuesta, previamente estudiada por ellos. La asistencia a clase en las actividades en grupo no es evaluable ni, por tanto, resulta imprescindible, pero es muy recomendable.

En el caso de las actividades en subgrupo p, se distinguen las realizadas en las dos partes de la asignatura:

 

Parte I. Introducción a la Ciencia jurídica

El profesor iniciará la sesión seleccionando a un grupo de alumnos (6-8) que tendrán la condición de ponentes y que serán evaluados en el curso de la sesión. Antes de entrar en la actividad, los estudiantes no sabrán si serán ponentes o no. Los estudiantes que no sean ponentes también podrán participar en la discusión pero el profesor dará la palabra de forma preferente a los ponentes.

La actividad consistirá en una discusión guiada por el profesor de las soluciones propuestas a los ejercicios entregados por parte de los distintos ponentes, en la que se espera de los estudiantes que muestren un dominio de la materia y de las técnicas de análisis textual y de resolución de casos. En especial será necesario que los estudiantes puedan dar razón de sus propuestas y tengan forma de defender sus posturas frente a los argumentos y cuestiones que les ponga el profesor y el resto de compañeros.

La asistencia a todas las actividades en subgrupo es obligatoria y sólo resultará excusable por motivos acreditables de fuerza mayor, tal y como se indica supra en la sección relativa a la evaluación.

Parte II. Introducción a la praxis del Derecho

En cuanto a las actividades en subgrupo, tendrá un importante valor la presencia del alumno, dado que la mayor parte de actividades a realizar lo exigirán. Se llevarán a cabo exposiciones orales de los alumnos sobre temas previamente asignados, se realizarán prácticas en clase, se corregirán y comentarán prácticas previamente realizadas por los alumnos y se entregarán por escrito.

La asistencia a todas las actividades en subgrupo es obligatoria y sólo resultará excusable por motivos acreditables de fuerza mayor.

*Modalidad no presencial:

a) Respecto a los seminarios de «Introducción a la Ciencia Jurídica», si no se pueden hacer presencialmente, habría que entregar los ejercicios por escrito antes de la sesión por correo electrónico o bien a través de un ejercicio Turnitin que aparecerá en el Aula Global . Se haría una videoconferencia para comentar la solución al trabajo mediante un Collaborate .

b) Respecto a los seminarios de «Introducción a la praxis del Derecho», por el supuesto de que no se puedan hacer presencialmente, en el primero de ellos la actividad de control escrita (relativa a las prácticas del tema 5 La defensa y tema 6 Los tribunales) se haría mediante un test online; en el segundo seminario, la exposición oral sobre el trabajo escrito se realizaría por videoconferencia.

Evaluación

3. EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura será el resultado de la media ponderada entre los siguientes medios de evaluación:

a) EXAMEN FINAL, que valdrá el 70% de la nota . Consistirá en un test de respuesta múltiple, que tendrá dos partes:

a.1) La parte correspondiente a "Introducción a la Ciencia jurídica" (35% de la nota) estará formada por 30 preguntas, con 5 posibles respuestas cada una, de las cuales sólo una será correcta. Algunas de las preguntas irán vinculadas a la solución de breves casos prácticos. Para ver la correlación entre respuestas incorrectas y la nota sobre 10 puntos será la siguiente:

Respuestas correctas

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10 ó menos

Nota

10

9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

a.2) La parte correspondiente a "Introducción a la praxis del Derecho" (35% de la nota) estará formada por 30 preguntas, con 3 posibles respuestas cada una, de las cuales sólo una será correcta. Cada respuesta correcta tendrá un valor de +1 punto, las incorrectas -1/3 y las preguntas no contestadas ni suman ni restan puntos.

Las preguntas pueden versar sobre TODOS los contenidos de la asignatura, tanto los trabajados en las clases grupales como los estudiados en las actividades en subgrupo. La respuesta correcta a todas las cuestiones debe poder inferirse de la información contenida en los manuales recomendados y todas las competencias evaluadas deben corresponderse a las trabajadas en las actividades presenciales.

* Modalidad no presencial

En caso de que el examen final deba ser modalidad no presencial, la parte de Introducción a la praxis del Derecho seguirá los mismos criterios indicados en el punto a.2.

En cambio, en lo que se refiere a la parte de Introducción a la Ciencia jurídica, el examen consistirá en tres preguntas, cada una de las cuales deberá contestarse en una página, Times New Roman 12, a doble espacio. Una de las preguntas tendrá por objeto una cuestión de historia del Derecho romano (o de la tradición romanística), una segunda pregunta será de procedimiento formulario y una tecera pregunta de la parte del programa correspondiente a las Instituciones de Derecho romano (Blogs de contenido 3 y 4 de la Parte I. Introducción a la Ciencia jurídica) . Para responder a las preguntas se permitirá la consulta de materiales de todo tipo, pero si se incorporan textos de autores habrá que ponerlos entre comillas y citar la fuente. El examen se escaneará con el programa Turnitin automáticamente en busca de plagios o de coincidencias con exámenes de otros compañeros. Si se detecta un plagio o copia, el examen se puntuará con un cero, aparte de que se pueda abrir expediente disciplinario al estudiante.

 

b) EVALUACIÓN CONTINUA, que valdrá el 30% de la nota. La evaluación continua en cada una de las partes de la asignatura se determinará de la siguiente forma:

b.1) La parte correspondiente a "Introducción a la Ciencia Jurídica" (15% de la nota) vendrá determinada por la exposición y defensa oral, en el marco de las actividades en subgrupo, de los análisis textuales y casos prácticos planteados.

La evaluación de la actividad en subgrupo se publicará conjuntamente con la nota del examen final.

La inasistencia injustificada a dos sesiones de la actividad en subgrupo podrá implicar el suspenso de la actividad, independientemente de la nota obtenida en la evaluación como ponente.

b.2) En cuanto a la parte correspondiente a "Introducción a la praxis del Derecho" (15% de la nota), la nota de la evaluación continua corresponderá a la evaluación de las actividades de subgrupo realizadas (participación en clase y entrega de trabajos escritos).

Advertencia sobre la evaluación continua: Los trabajos que el estudiante deba presentar por escrito deben ser originales y propios. En caso de detectarse que se ha plagiado un trabajo ajeno, la calificación de la asignatura será un suspenso. La cita literal de textos debe realizarse siempre entre comillas y/o cursiva, indicando a continuación la fuente de donde se ha extraído la información. En el apartado de bibliografía se hará constar todas las fuentes utilizadas, webs incluidas.

* Modalidad no presencial :

En la parte correspondiente a "Introducción a la Ciencia Jurídica" , en caso de ser necesaria una modalidad no presencial, será necesario que los/las estudiantes entreguen por correo electrónico (o mediante una tarea Turnitin) los ejercicios y la actividad consistirá en un debate por Collaborate sobre las soluciones propuestas. La evaluación se realizará en base a los ejercicios escritos.

En la parte de Introducción a la praxis , la actividad de control escrita prevista por las prácticas del tema 5 (La defensa) y del tema 6 (Los tribunales), que debería llevarse a cabo en la clase presencial del seminario de la semana 7, se valoraría en un test online; la exposición oral prevista por el seminario de la semana 9 se realizaría por videoconferencia.

c)RECUPERACIÓN : En el mes de febrero habrá una prueba de recuperación de la asignatura a la que podrán concurrir a los alumnos que, habiendo participado en las actividades de aprendizaje y evaluación durante el trimestre, hayan obtenido la calificación de suspenso. No podrán concurrir los alumnos que no hayan participado en estas actividades o hayan renunciado a su evaluación.

 

Se entenderá que un estudiante ha participado en las actividades de aprendizaje y evaluación durante el trimestre cuando:

 

 

 •  en cuanto a la evaluación continua, haya realizado al menos tres actividades de evaluación continua de las seis previstas en el global de la asignatura y haya asistido a las correspondientes sesiones

 

 •  en cuanto al examen final, haya asistido y entregado.

 

Habiendo suspendido el conjunto de la asignatura, en la prueba de recuperación el estudiante sólo podrá recuperar ese componente de la evaluación de la asignatura que haya suspendido a lo largo del trimestre, pero no el que haya aprobado. A tal efecto, la prueba de recuperación constará de cuatro partes:

 

 •  dos partes teóricas (una de Derecho romano y otra de Derecho procesal) de tipo test, preguntas cortas oa desarrollar, a fin de que el alumno pueda recuperar aquel de los exámenes –o ambos- que haya suspendido;
 •  dos supuestos prácticos para que el alumno pueda recuperar la evaluación continua de Derecho romano y/o de Derecho procesal en su caso.

* Modalidad no presencial

En caso de modalidad no presencial, el examen de recuperación de la parte de Introducción a la praxis del Derecho consistirá en un test online. En cambio el examen de recuperación de la parte Introducción a la Ciencia Jurídica tendrá el mismo formato previsto por la modalidad no presencial del examen en la convocatoria de diciembre.

Bibliografía y recursos de información

4 . BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LEGISLACIÓN

 

4.1 Bibliografía

Parte I. Introducción a la Ciencia jurídica

- Juan Miguel González, Derecho romano , ed. Marcial Pons, Madrid 2016 (contiene la Historia y las instituciones de Derecho privado romano)

- Antonio Fernández de Buján, Derecho privado romano , ed. Iustel, 10ª ed., Madrid 2017 

- Peter Stein, El Derecho romano en la historia de Europa. Historia de una cultura jurídica . Siglo XXI, Madrid, 2001.

- Juan Miguel González, - W. Kunkel, Historia del Derecho romano (trad. Juan Miquel), 10 edición., ed. Ariel, Barcelona 1998.

- J. Iglesias, Derecho romano, Sello editorial, 18ªed., 2013

-MJ García Garrido, Derecho privado romano. Acciones, casos, Instituciones , ed. Ediasa, Madrid, 2015

- Antonio Fernández de Buján, Derecho público romano, ed. Civitas, 19 ed., Madrid, 2016.

- R. Domigo (coord.) Textos de Derecho romano, ed. Aranzadi, 2004.

 

 

Parte II. Introducción a la praxis del Derecho

- Ramos Méndez F., El sistema procesal español , ed. Atelier, 11ª edición, 2019.

- Cualquier otro manual de Teoría general sobre Derecho Procesal.

 

 

4.2 Recursos didácticos

Material docente accesible en el aula global: esquemas de distintas partes del programa y los casos para trabajar en las clases prácticas.

También se propone la visita a las siguientes páginas web:

Parte I. Introducción a la Ciencia jurídica

http://guiesbibtic.upf.edu/dret/ roma

Parte II. Introducción a la praxis del Derecho

http://www.poderjudicial.es/

http://www.cgpe.es/

http://www.fiscal.es/

http://www.mjusticia.es/

http://www.tab.es/

 

4.3 Legislación

Parte II. Introducción a la praxis del Derecho

Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero (LEC)

Ley 6/1985 Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio (LOPJ)

Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de 1882. (LECrim.)

Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social, de 10 de octubre (LJS)

Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio (LJCA)

Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, de 3 de octubre. (LOTC)

Constitución Española de 1978. (CE)

Convenio europeo para la protección de derechos humanos y libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (CEDH).

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966 (PIDCP)

Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial, de 28 de diciembre (LDPJ)

Ley Orgánica 5/95, del Tribunal del Jurado, de 22 de mayo (LOTJ)

Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea , firmado en Roma el 25 de marzo de 1957 (Tratado de Roma)

Estatuto de la Corte Penal Internacional, de 18 de julio de 1998 (ECPI).

LO 2/1987, de 18 de mayo, de conflictos jurisdiccionales (LOCJ)

Ley 50/1981, sobre Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de 30 de diciembre (LEOMF)