Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3363 - Grau en Medicina

20555 - Patologia Medicoquirúrgica I


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3363 - Grau en Medicina
Assignatura:
20555 - Patologia Medicoquirúrgica I
Àmbit:
---
Crèdits:
10.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Grup 103: Català, Castellà
Grup 104: Català, Castellà
Grup 105: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Pendent
Professorat:
Victor Curull Serrano, María Mercedes Cladellas Capdevila, Marisol Dominguez Alvarez, Albert Sanchez Font, Joan Ramon Masclans Enviz, Maria Pilar Gracia Arnillas, Nuria Farre Lopez, Alicia Calvo Fernandez, Laura Calsina Juscafresa, Maria Pilar Ausin Herrero, Alina Velescu , Josep Belda Sanchis, Ermengol Valles Gras, Diego Agustin Rodríguez Chiaradia, Eva Balcells Vilarnau, Alberto Clara Velasco
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Nom de l’assignatura: Patologia Mèdicoquirúrgica I

Titulació: Grau de Medicina (UAB UPF)

Curs: 4rt .

Trimestre: 1er

Nombre de crèdits ECTS: 10 (5.5 Cardiovascular i 4.5 Respiratori)

Hores dedicació estudiant: 250

Llengua o llengües de la docència: Català i castellà

Coordinació i professorat:

Encarregats d'assignatura/Coordinadors:

 • Mercè Cladellas Capdevila (Ap. Cardiovascular)
 • Joan-Ramon Masclans Enviz (Ap. Respiratori)

 

Professors Associats:

Cardiovascular: A. Clara; E. Vallés; L. Molina; N. Farré; M. Ble; A. Calvo; N. Ribas; B. Vaquerizo; A. Velescu; L. Calsina; T. Giralt.

Respiratori: R. Aguiló; P. Ausin; E. Balcells; J. Belda; V. Curull; M. Domínguez; MP. Gracia; J. Martinez; Ll. Molina; P. Pérez-Teran; A. Sanchez; A. Zapatero; S. Pascual; D. Rodríguez.

Competències associades

Durant el procés docent de l'assignatura es pretén que l'estudiant pugui assolir les competències demanades per les autoritats educatives i previstes en el pla d'estudi de la titulació. Serien les següents:

 • Coneixement de les tècniques bàsiques d'exploració de les malalties de l’aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori.
 • Familiaritzar a l'estudiant en el context del pacient amb la patologia de l'àrea de l’aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori.

Resultats de l'aprenentatge

Objectius generals

Donar a l'estudiant un coneixement general dels aspectes normals i patològics de l'aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori.

Capacitar-lo per poder identificar els símptomes i signes de les malalties de l'aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori, i per poder interpretar adequadament les proves complementàries bàsiques de les especialitats. L'estudiant haurà de donar una primera orientació diagnòstica, particularment de les malalties més freqüents.

Cal que pugui reconèixer els símptomes i signes d'alarma que indiquin la necessitat d'atenció urgent, tant a l'inici com durant l'evolució de la malaltia.

Familiaritzar-se en la seqüència diagnòstica ordenada de les malalties cardiovasculars i respiratòries. Afavorir la participació de l'estudiant en el procés de diagnòstic diferencial, fent un ús racional de les exploracions pròpies de les especialitats.

Aprofundir en els coneixements adquirits a les classes teòriques sobre aspectes més nous o relacionats amb altres àrees de la titulació i que són tributàries de ser presentades amb material iconogràfic o eines audiovisuals.

Capacitar per fer una adequada anamnesi i exploració física bàsica dels malalts cardiovasculars i respiratoris, així com per interpretar les proves complementàries bàsiques. Conèixer les indicacions dels tractaments mèdics i quirúrgics. Obtenir informació general sobre les característiques d'un pacient cardiovascular i respiratori tant a quiròfan com a consultes externes, àrees de crítics i urgències.

 

Objectius específics

Donar els coneixements específics sobre l'etiologia, clínica, diagnòstic, tractament i pronòstic de les malalties cardiovasculars i respiratòries, amb especial èmfasi en aquelles més freqüents, tant en la medicina primària com en l’hospitalària.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

3. Salut i benestar

4. Educació de qualitat

5. Igualtat de gènere

Prerequisits

no se'n demanen

Continguts

Programa de l'assignatura

 

Cardiologia

 1. Valvulopatia mitral (Dra. M. Cladellas).

Concepte, etiologia i història natural. Fisiopatologia i conseqüències clíniques. Diagnòstic i tractament. Indicació de valvulotomia percutània.

Insuficiència mitral. Concepte, etiologia i història natural. Fisiopatologia i conseqüències clíniques. Diagnòstic i tractament. Indicació de reparació quirúrgica.

 1. Valvulopatia aòrtica (Dra. M. Cladellas).

Estenosi aòrtica. Concepte, etiologia i història natural. Fisiopatologia i conseqüències clíniques. Diagnòstic i tractament.

Insuficiència aòrtica. Concepte, etiologia i historia natural. Fisiopatologia i conseqüències clíniques. Diagnòstic i tractament.

 1. Endocarditis infecciosa (Dra. A. Calvo).

Concepte. Patogènia. Anatomia patològica. Etiologia. Variants clíniques de l'endocarditis infecciosa. Complicacions. Criteris diagnòstics d’endocarditis. Proves complementàries. Tractament d'endocarditis infecciosa. Indicació de cirurgia.

 1. Insuficiència cardíaca. Concepte, quadre clínic i diagnòstic (Dra. N. Farré).

Clínica d’insuficiència cardíaca esquerra i dreta. Criteris diagnòstics: Proves complementàries: ECG, RX, ecocardiografia Doppler, cateterisme cardíac. Tractament: Tractament de la insuficiència cardíaca descompensada i/o aguda. Tractament de la ICC crònica. Inhibició neurohumoral. Mesures dietètiques i recomanacions a la ICC crònica. Tractament no farmacològic. Indicacions del trasplantament cardíac.

 1. Angina de pit (Dra. M. Cladellas).

Angina estable. Definició i formes clíniques. Diagnòstic i pronòstic. Formes evolutives i tractament mèdic o quirúrgic.

 1. Síndrome Coronària aguda (Dra. M. Cladellas).

Concepte i fisiopatologia. Classificació sense elevació del segment ST o amb elevació del segment ST. Criteris diagnòstics clínics i de l'ECG. Marcadors biològics. Infart sense elevació del segment ST o angina inestable.

 1. Infart de miocardi amb elevació del segment ST (1) (Dra. M. Cladellas).

Complicacions de l'infart a la fase aguda i subaguda. Tractament de l'infart de miocardi no complicat. Fibrinòlisi i angioplàstia primària.

 1. Infart de miocardi amb elevació del segment ST (2). (Dra. M. Cladellas).

Tractament de les complicacions. Estratificació pronòstica a curt, mitjà i llarg termini. Tractament després de l'alta hospitalària.

 1. Síncope. (Dr. E. Vallés).

Definició de síncope. Diagnòstic diferencial amb altres quadres de pèrdua de consciència. Etiologia i mecanismes fisiopatològics dels diferents tipus de síncopes. Enfocament diagnòstic i aproximació terapèutica del malalt amb síncope. Classificació de les arrítmies lentes. Diagnòstic electrocardiogràfic. Espectre clínic dels ritmes lents ventriculars. Enfocament terapèutic del malalt amb arrítmies lentes.

 1. Arrítmies supraventriculars. (Dr. E. Vallés).

Mecanisme de les arrítmies. Classificació de les arrítmies ràpides. Taquicàrdia supraventricular. Diagnòstic electrocardiogràfic.

 1. Arrítmies lentes. (Dr. E. Vallés).

Classificació de les arrítmies lentes. Diagnòstic electrocardiogràfic. Espectre clínic dels ritmes lents ventriculars. Enfocament terapèutic del malalt amb arrítmies lentes.

 1. Arrítmies ventriculars. (Dr. E. Vallés).

Taquicàrdia ventricular. Quadres clínics provocats per arrítmies ràpides. Mort sobtada. Tractament no farmacològic: ablació, marcapassos, desfibril·ladors implantables. Tractament farmacològic. Arritmogenicitat dels fàrmacs antiarrítmics.

 1. Malalties del pericardi. (Dra. M. Cladellas).

Síndromes pericardíaques. Pericarditis aguda i recidivant. Embassament pericardíac. Tamponament cardíac com emergència medicoquirúrgica. Pericarditis constrictiva.

 1. Hipertensió arterial. (Dra. N. Farré).

Diagnòstic i classificació de la hipertensió arterial. Epidemiologia i factors relacionats. Algoritme diagnòstic a la hipertensió arterial. Complicacions de la hipertensió arterial. Terapèutica farmacològica. Recomanacions dietètiques i d'exercici. Tractament de la crisi hipertensiva.

 1. Malalties del miocardi - 1. (Dra. M. Cladellas).

Concepte i classificació de les miocardiopaties. Miocardiopatia dilatada. Fisiopatologia i diagnòstic. Esquema terapèutic de la miocardiopatia dilatada. Miocarditis. Concepte, diagnòstic i formes evolutives.

 1. Malalties del miocardi - 2. (Dra. M. Cladellas).

Miocardiopatia hipertròfica. Concepte i bases genètiques. Fisiopatologia, formes clíniques i diagnòstic. Tractament. Miocardiopatia restrictiva - obliterativa. Concepte i fisiopatologia.

Importància del diagnòstic diferencial de la miocardiopatia restrictiva.

 1. Cardiopaties congènites de l'adult - 1. (Dra. M. Cladellas).

Importància epidemiològica de les malalties congènites a l'edat adulta. Curtcircuits esquerra-dreta. Fisiopatologia.

Coartació de l'aorta. Estenosi pulmonar valvular i infundibular. Malalties congènites cianòtiques més freqüents. Tetralogia de Fallot.

 

Vascular

 1. Isquèmia Aguda d'Extremitats (Dr. A. Clarà).

Etiologia (embòlia vs trombosi). Història natural (regla 5 'p', Sd. mionefropàtic-metabòlic). Diagnòstic. Tractament (fibrinolític vs quirúrgic).

 1. Isquèmia Crònica d'Extremitats (Dra. A. Velescu).

Etiologia (arteriopatia obliterant crònica). Història natural (claudicació intermitent, dolor en repòs, lesió isquèmica). Diagnòstic (clínic, hemodinàmic, morfològic). Tractament (mèdic, endovascular, quirúrgic).

 1. Aneurismes arterials (aòrtics i poplitis). (Dra. L. Calsina).

Etiologia. Història natural (creixement, complicacions). Diagnòstic. Tractament (endovascular, quirúrgic)

 1. Patologia Vascular Cervical (Dra. A. Velescu).

Estenosi Carotídia Extracranial: Història natural; Tractament mèdic, endovascular i quirúrgic. Aneurismes carotidis, quemodectomes i paragangliomes. Síndrome de l'opercle toràcic.

 1. Trombosi Venosa Profunda. (Dr. A. Clarà).

Etiologia (factors de risc). Història natural (presentació clínica, sd. postrombòtica). Diagnòstic (escales clíniques, eco-doppler, TC/RMN). Tractament (anticoagulació, contenció elàstica, filtres de vena cava). Profilaxi.

 1. Insuficiència Venosa Crònica d'Extremitats: Varices. (Dra. L. Calsina).

Etiologia (varices essencials vs secundàries). Història natural (simptomatologia, complicacions). Diagnòstic (clínic, hemodinàmic). Tractament (mèdic, quirúrgic).

 1. Miscel·lània Vascular I. (Dra. L. Calsina).

Limfedema (etiologia, història natural, tractament). Angiodisplàsies (classificació, tractament). Peu diabètic (epidemiologia, classificació).

 1. Miscel·lània Vascular II. (Dra. A. Velescu).

Patologia Vascular Renal: hipertensió arterial i malaltia renal crònica, diagnòstic hemodinàmic i morfològic, tractament endovascular i quirúrgic. Aneurismes Viscerals (esplènica, renal). Traumatismes Vasculars (diagnòstic i tractament).

 

Seminaris Cardiologia:

Tota la classe (Dra. M. Cladellas):

SM-1. ECG-1 Repàs de l'ECG normal.

SM-2. ECG-1: Creixement ventricular.

SM-3. ECG-2: Bloqueig bifascicular.

SM-4. ECG-2: Cardiopatia isquèmica.

SM-5. Proves d'esforç.

SM-6. Cateterisme

 

Seminaris Vascular (tota la classe):

Vascular SM-1 Exploració física (Dra. A. Velescu): polsos, bufs, fremits, exploració venosa, maniobres costoclaviculars.

Vascular SM-2. Exploracions Vasculars No Invasives (Dra. A. Velescu): Doppler Continu (Índex Turmell/Braç, Anàlisi de Corbes de Flux). Pletismografia (Impedància, Anells de Mercuri, Volum). Eco-doppler.

Vascular SM-3. Exploracions Anatòmiques (Dra. L. Calsina): AngioTC, AngioRMN, Angiografia per Sostracció Digital.

Vascular CC 1 (X). Casos Clínics I (Dr. A. Clarà)

Vascular CC 2 (Y). Casos Clínics II (Dr. A. Clarà)

Vascular CC 3 (Z). Casos Clínics III (Dr. A. Clarà)

 

Aparell Respiratori

 1. Presentació de l'assignatura. (Dr. J.R. Masclans).
 2. Insuficiència respiratòria aguda. Síndrome de destret respiratori. (Dr. J.R. Masclans).

Concepte. Classificació. Etiologia. Patogènia. Diagnòstic. Factors precipitants. Tractament. Síndrome de destret respiratori agut. Fisiopatologia. Clínica. Tractament. (aquesta classe estarà penjada en vídeo a l'Aula Global, així com les diapositives, i el dia de la classe presencial es remarcaran els punts més significatius al voltant d'un cas clínic i aclariran dubtes).

 1. Asma. (Dr. A. Sánchez).

Concepte. Prevalença. Etiologia. Patogènia. Fisiopatologia. Símptomes. Diagnòstic. Diagnòstic diferencial. Tractament farmacològic. Situacions urgents.

 1. Tromboembolisme pulmonar. (Dr. D. Rodríguez).

Concepte. Patogènia, diagnòstic i tractament. Prevenció.

 1. MPOC. (Dra. M. Domínguez).

Bronquitis crònica, emfisema i limitació crònica del flux aeri. Definicions. Prevalença. Etiologia. Patogènia. Fisiopatologia. Formes clíniques. Diagnòstic. Prevenció. Tractament.

 1. Trastorns de la ventilació. Apnea obstructiva del son. (Dr. V. Curull).

 Hipoventilació: Definició i etiologia. Clínica, diagnòstic i tractament. Síndrome d'apnees nocturnes. Apnees centrals. Síndromes respiratòries neuromusculars. Síndrome obesitat-hipoventilació.

 1. Bronquièctasis i fibrosi quística en l'adult. (Dra. E. Balcells).

Malaltia dels cilis immòbils. Definicions. Etiologia i patogènia. Diagnòstic. Tractament.

 1. Malalties de les vies aèries superiors i pneumònia comunitària. (Dra. M.P. Gracia).

Refredat comú i traqueobronquitis aguda. Pneumònia adquirida en la comunitat. Etiologia. Formes clíniques i etiològiques. Diagnòstic. Complicacions. Prevenció. Tractament.

 1. Pneumònies intrahospitalàries i abscés pulmonar. (Dr. V. Curull).

Etiologia. Diagnòstic. Prevenció. Tractament. Abscés de pulmó.

 1. Tuberculosi. (Dra. M. Domínguez).

Epidemiologia. Patogènia. Manifestacions clíniques: primoinfecció, formes tardanes. Diagnòstic, obtenció de mostres. Diagnòstic diferencial. Tractament. Profilaxi. Altres microbacteris atípics.

 1. Infeccions pulmonars en el malalt immunodeprimit. Micosis pulmonars. (Dra. M.P. Gracia)
 2. Malalties pulmonars intersticials difuses. (Dra. E Balcells).

Concepte i classificació. Fibrosi pulmonar idiopàtica. Patogènia. Etiologia. Clínica. Diagnòstic. Pronòstic. Tractament. Pneumònia organitzativa i pneumònia eosinòfila. Limfamgioliomiomatosi i histiocitosi de cèl·lules de Langerhans.

 1. Alveolitis al·lèrgiques extrínseques. (Dra. E. Balcells).

Asbestosi, silicosi i altres malalties per pols inorgàniques. Efectes adversos dels fàrmacs i de les radiacions.

 1. Sarcoïdosi. (Dra. E. Balcells).

Etiologia. Patogènia. Formes clíniques pulmonars i extrapulmonars. Diagnòstic. Evolució. Tractament.

 1. Vasculitis pulmonars. (Dra. E. Balcells).

Hemorràgies pulmonars. Afectació pulmonar en malalties sistèmiques (col·lagenosis).

 1. Neoplàsies de pulmó I i nòdul pulmonar. (Dr. A. Sánchez).

Classificació. Epidemiologia. Prevalença. Formes de presentació clínica. Síndromes paraneoplàsiques. Diagnòstic i estadificació (TNM).

 1. Neoplàsies de pulmó II. (Dr. A. Sánchez).

Tractament mèdic: quimioteràpia i radioteràpia. Tractament quirúrgic: indicacions. Tractament combinat: esquema terapèutic. Metàstasis pulmonars. Tumors pulmonars benignes. Aspectes quirúrgics del tractament dels tumors broncopulmonars.

 1. Hemoptisi i cas clínic de càncer de pulmó. (Dr. A. Sánchez).
 2. Patologia pleural I. (Dra. M. Domínguez).

Embassament pleural. Etiologia. Diagnòstic. Pleuritis tuberculosa. Pleuritis parapneumònica. Empiema. Neoplàsies pleurals. Mesotelioma.

 1. Patologia pleural II. (Dra. M. Domínguez).

Embassament pleural maligne. Tractament. Pneumotòrax: Classificació i tractament. Hemotòrax. Quilotòrax.

 1. Patologia del mediastí. (Dr. J. Belda).

Desplaçaments mediastínics. Pneumomediastí. Mediastinitis: agudes i cròniques. Tumors mediastínics. Síndromes de compressió mediastínica. Timoma.

 1. Traumatismes toràcics i Trasplantament Pulmonar. (Dr. J.R. Masclans).

Formes anatomoclíniques i maneig terapèutic dels traumatismes toràcics. Indicacions, complicacions i resultats del trasplantament.

 

Seminaris Respiratori:

Els seminaris de respiratori, tot i que al cronograma surten com les pràctiques, són seminaris de grups reduïts, a fi d’estimular la participació de l’alumnat i es realitzen a les aules del Campus Mar.

SM-1. Casos clínics (E. Balcells i M. Domínguez)

SM-2. Exploració Física (V. Curull i A. Sánchez)

SM-3. Interpretació d’una Gasometria Arterial (J.R. Masclans i P. Pérez-Teran)

SM-4. Teràpia inhalada (V. Curull)

 

Pràctiques de Cardiologia i Angiologia

Es realitzarà control d'assistència.

Els grups de pràctiques es distribuiran a l'inici de curs i estaran formats per un nombre de alumnes que pugui ser integrat en els diferents apartats docents (al voltant de 10-12). Cada grup es subdivirà en 2 subgrups de 5-6 alumnes cadascun per a alguna de les activitats.

L'ensenyament pràctic serà tutoritzat per professors del servei de cardiologia i ubicat als diferents llocs d'activitat del servei de cardiologia i d'angiologia amb suport de seminaris pràctics específics de valvulopaties, insuficiència cardíaca, exploració cardíaca i electrocardiografia.

Es pararà especial atenció en l'ensenyament de la metodologia deductiva per al diagnòstic dels pacients amb raonament de cadascun dels passos i la utilització de guies terapèutiques estandarditzades.

Horari

De dilluns a divendres durant 2 setmanes consecutives.

A l’aula global es penjarà la graella amb el cronograma complet de totes dels activitats de les pràctiques per cada alumne

De 09:15 hores a 13:00 hores. Els divendres de 09:15 a 12:00 hores. Es desenvoluparan, segons l'activitat diària, en els següents llocs:

 • Aula d'habilitats clíniques
 • Seminaris valvulopaties (aula de l’edifici docent)
 • Seminaris insuficiència cardíaca (aula de l’edifici docent)
 • Consultes externes d'angiologia
 • Quiròfan d'angiologia
 • Seminaris d’arrítmies (aula de l’edifici docent)
 • Seminaris d’ECG (aula de l’edifici docent)
 • Sala de cardiologia
 • Exploracions complementàries de cardiologia i Angiologia (Exploracions complementàries)
 • Sala de cateterismes cardíacs (radiologia)

Els dilluns, els alumnes assignats a cirurgia vascular s'han de presentar a les 09:00 hores a la secretaria d'angiologia (6ª planta) per a la distribució a consultes externes i a quiròfan.

Metodologia general

Seminaris:

 1. Seminari de Valvulopaties, insuficiència cardíaca i arrítmies: es comentarà la història clínica i temes docents relacionats amb la història.

Al final del seminari, l'alumne haurà de respondre algunes preguntes per escrit.

 1. Seminari d'electrocardiografia. L'objectiu del seminari és l'aplicació pràctica dels principals conceptes diagnòstics de l'ECG.

Aula d’habilitats

Es realitzarà per a la meitat del grup els dimecres de 09:15 a 11:00. S'utilitzen sistemes d'aprenentatge basats en equips de simulació específics per a ensenyament cardiovascular. Es realitza un ensenyament estandarditzat, utilitzant mitjans informàtics, de l'auscultació cardíaca i de la palpació de polsos perifèrics i batec cardíac. L'objectiu és completar la informació que els alumnes treballen en el seminari de valvulopaties.

Donat que aquesta activitat es complementària a la realitzada en el curs anterior a Fisiopatologia Específica, durant aquest curs les activitats es basaran en casos clínics, la seva valoració i l’aportació de l’exploració cardíaca en el maniquí.

Els alumnes hauran de respondre algunes preguntes per escrit que estaran penjades a l’aula global utilitzant una “tasca” que també servirà per enviar les respostes. A l’aula global es posarà la data de finalització de l’enviament.

Cas de simulació

El grup que ha estat a l’aula d’habilitats farà, durant l’hora següent, un cas més ampliat, utilitzant les eines de simulació.

Sala de cardiologia

Cada subgrup d’alumnes tindran 4 dies complets de pràctiques a la sala de cardiologia (UH 04) de 9:00 a 13:00 hores. Els alumnes seran distribuïts entre els metges de la sala per cadascun dels professors assignats segons taula adjunta. El primer dia (dilluns) s'assignarà un pacient per a cada alumne i hauran de fer la història clínica, exploració i seguiment que desprès hauran d’entregar segons el format que s'explica més endavant.

L'objectiu de la seva estada és l'aprenentatge de l'exploració cardiovascular i la realització d'històries clíniques amb la realització de llistes de problemes. Per això, els professors distribuiran convenientment els alumnes entre els pacients que tinguin assignats i es procurarà la seva integració dins de l'equip assistencial, mantenint estreta relació amb els metges residents.

En finalitzar el període de pràctiques, cada alumne haurà de lliurar la història clínica real al Dr. Molina i serà avaluada.

Exploracions complementàries

L'objectiu és que els alumnes puguin veure com es realitzen les exploracions no invasives més habituals tant a cardiologia com a angiologia. Per això, els alumnes acompanyaran, principalment al pacient que tinguin assignat, a la realització de les diferents proves que es realitzin durant l'ingrés en els diferents gabinets d'exploració de les dues especialitats, situats a la zona d'exploracions en el mateix passadís.

Cateterismes cardíacs

Es realitzarà al laboratori d'hemodinàmia situat al servei de radiologia. L'objectiu es que puguin veure com es realitza una coronariografia i com es valora el seu resultat. Si el subgrup és massa gran, s’haurà de subdividir i aprofitar els divendres, un cop acabats els seminaris d’insuficiència cardíaca, per anar-hi.

Avaluació Història clínica

Escrita amb ordinador, ha de ser presentada 15 dies desprès de finalitzar al professor de pràctiques abans d’acabar el curs docent. L'últim grup s'ha de posar d'acord amb el professor de pràctiques per a la seva entrega. Aquesta ha de constar dels següents apartats:

A la primera pàgina ha de constar OBLIGATÒRIAMENT:

Nº Història clínica. 4rt curs Medicina. Any del curs. Alumne, Grup.

Tutor que ha tingut durant les pràctiques clíniques

Patologia Medicoquirúrgica I. Cardiologia. Data d'entrega de la història:

A continuació (pàgina 2 de la història clínica del malalt amb el seu nom i nº d'història)

 

Història Clínica

Motiu d'ingrés

Antecedents, malaltia actual i exploració

Interpretació de l'ECG

Orientació diagnòstica. Citar les dades claus per al diagnòstic

Comentari de l'evolució clínica, proves complementàries i tractament emprat. No és necessari d’escriure diàriament al curs clínic

Resum de la història clínica i patologia del malalt (màxim 7 línies)

 

La història s’enviarà utilitzant l’eina “tasca” que estarà penjada a l’aula global. També es posarà la data límit de recepció. En format PDF i escrit amb ordinador. Nom de l'arxiu PDF ha de constar els cognoms i el nom de l'alumne.

Atribucions en l'organigrama de pràctiques:

Tutor: Dr. L. Molina

Pràctiques a la Sala de Cardiologia:

 • Grup 1: Dra. A. Calvo
 • Grup 2: Dra. S. Ruiz, Dra. N. Farre.

Pràctiques a la unitat coronària: Dra. N. Ribas, Dra. T. Giralt

Ecocardiograma (ECO): Dr. L. Molina, Dra. M. Ble

Coronariografia (CATE): Dra. E. Tizón, Dra. B. Vaquerizo

Aula d'habilitats i Simulació: Dr. L. Molina

Seminaris de valvulopaties: Dra. M. Cladellas, Dra. M. Ble

Seminaris d'insuficiència cardíaca (Aula edifici docent): Dra. N. Farré, Dra. S. Ruiz

Seminaris d'electrocardiografia pràctica (Aula edifici docent): Dra. M. Cladellas, Dra. A. Calvo

Seminaris d’Arrítmies: Dr. E. Vallés, Dr. J. Jimenez

 

Pràctiques de Respiratori

Se seguiran els mateixos criteris generals que per a Cardiovascular quant a control i distribució.

Enguany, i donat el context sanitari, es retorna a l’activitat de cursos prepandèmia.

Es desenvoluparan segons l'activitat diària (s'anunciarà oportunament) en els següents llocs i amb els/les següents coordinadors/es:

 • Planta Pneumologia, (monobloc Hospital del Mar i/o Hospital de Dia de Pneumologia a la planta baixa de l'edifici B): Dra. E. Balcells, Dra. M. Domínguez, Dra. P. Ausin
 • Quiròfan Cirurgia Toràcica (àrea quirúrgica): Dr. R. Aguiló
 • UCI (planta baixa Hospital del Mar): Dra. M.P. Gracia, Dra. P. Pérez-Teran
 • Funció pulmonar (Gabinet de Funció Pulmonar): Dr. S. Pascual
 • Endoscòpia (Gabinet de Broncoscòpia): Dr. A. Sánchez
 • Drenatges toràcics (Aula d’Habilitats del Campus): Dra. M.P. Gracia, Dra. A. Zapatero, Dra. P. Pérez-Teran
 • Simulació d’un cas de respiratori (Aula de Simulació del Campus): Dra. P. Ausin, Dra. P. Pérez-Teran
 • Comitè Oncològic (per TEAMS o si és presencial s'anunciarà per l'Aula Global): coordinació Dr. A. Sánchez

Metodologia docent

La metodologia docent es basarà en classes magistrals amb tot el grup, seminaris amb grups reduïts i pràctiques en grups reduïts.

Donat el context d’obres de l’Hospital del Mar, qualsevol canvi (sobretot en relació amb les pràctiques) derivat de les mateixes s’anunciarà oportunament a l’Aula Global.

La classe d'insuficiència respiratòria aguda estarà penjada en vídeo a l'Aula Global, així com les diapositives, i el dia de la classe presencial es remarcaran els punts més significatius i aclariran dubtes.

Avaluació

Mètodes d'avaluació

Nota final de Patologia Medicoquirúrgica I:

 • 10 % avaluació continuada.
 • 90 % examen:
   • 45 % PEM.
   • 45 % examen pràctic.

Examen teòric (45% de la nota final):

Hi haurà 1 avaluació que es durà a terme després de finalitzar la docència amb Proves d'Elecció Múltiple (PEM amb 5 alternatives i 1 única resposta correcta, 0,25 de penalització en cas d'errada). En el PEM s'inclouran històries clíniques curtes.

Examen pràctic (45% de la nota final):

 • A Cardiovascular:
   • Casos clínics escrits amb ECG
   • Casos clínics escrits amb proves funcionals, RX de tòrax i/o TC toràcica. Als que s'inclouran PEM per a cada cas clínic.
 • A Respiratori: (l’examen de Respiratori PEM teòric i PEM pràctic seran en català)
  • Serà en format de casos clínics sobre el que s’articularan preguntes tipus PEM (amb la mateixa sistemàtica que al PEM teòric)

Avaluació continuada (10 % de la nota final):

Durant el curs es farà una avaluació continuada de les pràctiques, que son OBLIGATORIES.

A Cardiovascular: 4% història clínica, 4% seminari IC, 4% seminari valvulopaties i 4% seminari d'arrítmies, 4% aula d'habilitats. A respiratori es ponderaran les pràctiques.

A Respiratori s’avaluarà la presencialitat, puntualitat, participació proactiva i en alguna pràctica es podrà efectuar alguna prova per avaluar les competències.

La no assistència a una pràctica suposa el zero en la puntuació d'aquella pràctica i ponderarà com a tal.

 

Criteris de superació de l'assignatura:

Per superar la Patologia Medicoquirúrgica I, l'estudiant ha de participar en totes les activitats programades. La nota final de l’assignatura és mitjana ponderada de l'aparell cardiovascular (5.5 crèdits) i de l'aparell respiratori (4.5 crèdits), sempre i quan la nota per separat de l'aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori sigui igual o superior a 5 en cadascuna de les matèries. En cas de no superar el 5 en una d'elles en primera convocatòria, es guardarà la nota de la matèria aprovada únicament per la convocatòria de recuperació del mateix curs.

La nota final de Patologia Mèdicoquirúrgica I serà la mitjana ponderada de l'examen teòric i pràctic i de l'avaluació continuada tant a cardiovascular com a respiratori.

L'avaluació continuada només es tindrà en compte per a la nota final, sempre que a l'examen teòric i a l'examen pràctic, de manera independent, la nota mínima obtinguda sigui una puntuació de 4 en cadascun d'ells (puntuació mínima: teòric ≥4 i pràctic ≥4), tant a l'apartat de l'aparell cardiovascular com al de l'aparell respiratori.

La superació del 70 % dels objectius de la Patologia Medicoquirúrgica implicarà la qualificació de notable i la superació del 90 % dels objectius la d'excel·lent.

 

A la convocatòria de recuperació de juliol, previ anunci de l'examen, es podran incloure preguntes de resposta curta en lloc de PEM i/o proves de verdader o fals. La part pràctica es farà sobre la base d’històries clíniques.

En la part d'aparell respiratori es farà un examen de preguntes de resposta curta sobre la base d’històries clíniques, on s'avaluarà l'aprenentatge obtingut a les classes teòriques, als seminaris i a les pràctiques. El redactat d’aquest examen serà en català, tot i que es podrà respondre en català, castellà o anglès.

Criteris sobre el procés de recuperació

Els estudiants que després del procés d'avaluació NO hagin superat l'assignatura, tindran l'opció d'una prova de recuperació durant el mes de Juliol, al final del procés docent amb la contingència anunciada anteriorment. Es mantindrà la nota de l’avaluació del 10% de les pràctiques.

En cap cas es podrà recuperar l'activitat avaluada durant el procés docent. L'estudiant mantindrà la qualificació obtinguda durant el curs.

Bibliografia i recursos d'informació

General:

  • Principios de Medicina Interna. Harrison
  • Medicina Interna. Farreras-Rozman.

Especialitat Cardiologia:

  • Tratado de Cardiología. Braunwald

ECG:

  • Interpretación clínica y autoevaluación del ECG. Mercè Cladellas Capdevila

Centre de Recursos Docents. Facultat Medecina UAB. En aquesta web de la facultat de Medicina es troba la bibliografia i les classes dels professors.

http://clon.uab.es/recursos/listamateria.asp?mat=0000000014

Cirurgia Vascular

Non-invasive methods of arterial and venous assessment

http://www.bmj.com/content/320/7236/698.full?sid=376630f7-6f99-44f8-9c4e-6195b24ac3e5

Acute Limb Ischemia

http://www.bmj.com/content/320/7237/764.full?sid=c567e5f7-fc46-4bf7-b29f-2232dbb91408

Chronic Lower Limb Ischemia

 http://www.bmj.com/content/320/7237/764.full?sid=c567e5f7-fc46-4bf7-b29f-2232dbb91408

Arterial Aneurysms

http://www.bmj.com/content/320/7243/1193.full?sid=8ad886df-e890-42fe-bd19-3a8b20622015

Swollen lower limb?1: General assessment and deep vein thrombosis

http://www.bmj.com/content/320/7247/1453.full?sid=376630f7-6f99-44f8-9c4e-6195b24ac3e5

Swollen lower limb?2: Lymphoedema

http://www.bmj.com/content/320/7248/1527.1.full?sid=8ad886df-e890-42fe-bd19-3a8b20622015

Varicose Veins

http://www.bmj.com/content/320/7246/1391.1.full?sid=503fb282-75af-4490-a433-09ac9d2dc704

Renal Artery Stenosis

http://www.bmj.com/content/320/7242/1124.full?sid=8ad886df-e890-42fe-bd19-3a8b20622015

Vascular Complications of Diabetes

http://www.bmj.com/content/320/7241/1062.full?sid=8ad886df-e890-42fe-bd19-3a8b20622015

Secondary prevention of transient ischaemic attack and stroke

http://www.bmj.com/content/320/7240/991.1.full?sid=c567e5f7-fc46-4bf7-b29f-2232dbb91408

 

Aparell Respiratori:

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3363 - Grau en Medicina

20555 - Patologia Medicoquirúrgica I


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3363 - Grau en Medicina
Assignatura:
20555 - Patologia Medicoquirúrgica I
Àmbit:
---
Crèdits:
10.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Grup 103: Català, Castellà
Grup 104: Català, Castellà
Grup 105: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Pendent
Professorat:
Victor Curull Serrano, María Mercedes Cladellas Capdevila, Marisol Dominguez Alvarez, Albert Sanchez Font, Joan Ramon Masclans Enviz, Maria Pilar Gracia Arnillas, Nuria Farre Lopez, Alicia Calvo Fernandez, Laura Calsina Juscafresa, Maria Pilar Ausin Herrero, Alina Velescu , Josep Belda Sanchis, Ermengol Valles Gras, Diego Agustin Rodríguez Chiaradia, Eva Balcells Vilarnau, Alberto Clara Velasco
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Nom de l’assignatura: Patologia Mèdicoquirúrgica I

Titulació: Grau de Medicina (UAB UPF)

Curs: 4rt .

Trimestre: 1er

Nombre de crèdits ECTS: 10 (5.5 Cardiovascular i 4.5 Respiratori)

Hores dedicació estudiant: 250

Llengua o llengües de la docència: Català i castellà

Coordinació i professorat:

Encarregats d'assignatura/Coordinadors:

 • Mercè Cladellas Capdevila (Ap. Cardiovascular)
 • Joan-Ramon Masclans Enviz (Ap. Respiratori)

 

Professors Associats:

Cardiovascular: A. Clara; E. Vallés; L. Molina; N. Farré; M. Ble; A. Calvo; N. Ribas; B. Vaquerizo; A. Velescu; L. Calsina; T. Giralt.

Respiratori: R. Aguiló; P. Ausin; E. Balcells; J. Belda; V. Curull; M. Domínguez; MP. Gracia; J. Martinez; Ll. Molina; P. Pérez-Teran; A. Sanchez; A. Zapatero; S. Pascual; D. Rodríguez.

Competències associades

Durant el procés docent de l'assignatura es pretén que l'estudiant pugui assolir les competències demanades per les autoritats educatives i previstes en el pla d'estudi de la titulació. Serien les següents:

 • Coneixement de les tècniques bàsiques d'exploració de les malalties de l’aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori.
 • Familiaritzar a l'estudiant en el context del pacient amb la patologia de l'àrea de l’aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori.

Resultats de l'aprenentatge

Objectius generals

Donar a l'estudiant un coneixement general dels aspectes normals i patològics de l'aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori.

Capacitar-lo per poder identificar els símptomes i signes de les malalties de l'aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori, i per poder interpretar adequadament les proves complementàries bàsiques de les especialitats. L'estudiant haurà de donar una primera orientació diagnòstica, particularment de les malalties més freqüents.

Cal que pugui reconèixer els símptomes i signes d'alarma que indiquin la necessitat d'atenció urgent, tant a l'inici com durant l'evolució de la malaltia.

Familiaritzar-se en la seqüència diagnòstica ordenada de les malalties cardiovasculars i respiratòries. Afavorir la participació de l'estudiant en el procés de diagnòstic diferencial, fent un ús racional de les exploracions pròpies de les especialitats.

Aprofundir en els coneixements adquirits a les classes teòriques sobre aspectes més nous o relacionats amb altres àrees de la titulació i que són tributàries de ser presentades amb material iconogràfic o eines audiovisuals.

Capacitar per fer una adequada anamnesi i exploració física bàsica dels malalts cardiovasculars i respiratoris, així com per interpretar les proves complementàries bàsiques. Conèixer les indicacions dels tractaments mèdics i quirúrgics. Obtenir informació general sobre les característiques d'un pacient cardiovascular i respiratori tant a quiròfan com a consultes externes, àrees de crítics i urgències.

 

Objectius específics

Donar els coneixements específics sobre l'etiologia, clínica, diagnòstic, tractament i pronòstic de les malalties cardiovasculars i respiratòries, amb especial èmfasi en aquelles més freqüents, tant en la medicina primària com en l’hospitalària.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

3. Salut i benestar

4. Educació de qualitat

5. Igualtat de gènere

Prerequisits

no se'n demanen

Continguts

Programa de l'assignatura

 

Cardiologia

 1. Valvulopatia mitral (Dra. M. Cladellas).

Concepte, etiologia i història natural. Fisiopatologia i conseqüències clíniques. Diagnòstic i tractament. Indicació de valvulotomia percutània.

Insuficiència mitral. Concepte, etiologia i història natural. Fisiopatologia i conseqüències clíniques. Diagnòstic i tractament. Indicació de reparació quirúrgica.

 1. Valvulopatia aòrtica (Dra. M. Cladellas).

Estenosi aòrtica. Concepte, etiologia i història natural. Fisiopatologia i conseqüències clíniques. Diagnòstic i tractament.

Insuficiència aòrtica. Concepte, etiologia i historia natural. Fisiopatologia i conseqüències clíniques. Diagnòstic i tractament.

 1. Endocarditis infecciosa (Dra. A. Calvo).

Concepte. Patogènia. Anatomia patològica. Etiologia. Variants clíniques de l'endocarditis infecciosa. Complicacions. Criteris diagnòstics d’endocarditis. Proves complementàries. Tractament d'endocarditis infecciosa. Indicació de cirurgia.

 1. Insuficiència cardíaca. Concepte, quadre clínic i diagnòstic (Dra. N. Farré).

Clínica d’insuficiència cardíaca esquerra i dreta. Criteris diagnòstics: Proves complementàries: ECG, RX, ecocardiografia Doppler, cateterisme cardíac. Tractament: Tractament de la insuficiència cardíaca descompensada i/o aguda. Tractament de la ICC crònica. Inhibició neurohumoral. Mesures dietètiques i recomanacions a la ICC crònica. Tractament no farmacològic. Indicacions del trasplantament cardíac.

 1. Angina de pit (Dra. M. Cladellas).

Angina estable. Definició i formes clíniques. Diagnòstic i pronòstic. Formes evolutives i tractament mèdic o quirúrgic.

 1. Síndrome Coronària aguda (Dra. M. Cladellas).

Concepte i fisiopatologia. Classificació sense elevació del segment ST o amb elevació del segment ST. Criteris diagnòstics clínics i de l'ECG. Marcadors biològics. Infart sense elevació del segment ST o angina inestable.

 1. Infart de miocardi amb elevació del segment ST (1) (Dra. M. Cladellas).

Complicacions de l'infart a la fase aguda i subaguda. Tractament de l'infart de miocardi no complicat. Fibrinòlisi i angioplàstia primària.

 1. Infart de miocardi amb elevació del segment ST (2). (Dra. M. Cladellas).

Tractament de les complicacions. Estratificació pronòstica a curt, mitjà i llarg termini. Tractament després de l'alta hospitalària.

 1. Síncope. (Dr. E. Vallés).

Definició de síncope. Diagnòstic diferencial amb altres quadres de pèrdua de consciència. Etiologia i mecanismes fisiopatològics dels diferents tipus de síncopes. Enfocament diagnòstic i aproximació terapèutica del malalt amb síncope. Classificació de les arrítmies lentes. Diagnòstic electrocardiogràfic. Espectre clínic dels ritmes lents ventriculars. Enfocament terapèutic del malalt amb arrítmies lentes.

 1. Arrítmies supraventriculars. (Dr. E. Vallés).

Mecanisme de les arrítmies. Classificació de les arrítmies ràpides. Taquicàrdia supraventricular. Diagnòstic electrocardiogràfic.

 1. Arrítmies lentes. (Dr. E. Vallés).

Classificació de les arrítmies lentes. Diagnòstic electrocardiogràfic. Espectre clínic dels ritmes lents ventriculars. Enfocament terapèutic del malalt amb arrítmies lentes.

 1. Arrítmies ventriculars. (Dr. E. Vallés).

Taquicàrdia ventricular. Quadres clínics provocats per arrítmies ràpides. Mort sobtada. Tractament no farmacològic: ablació, marcapassos, desfibril·ladors implantables. Tractament farmacològic. Arritmogenicitat dels fàrmacs antiarrítmics.

 1. Malalties del pericardi. (Dra. M. Cladellas).

Síndromes pericardíaques. Pericarditis aguda i recidivant. Embassament pericardíac. Tamponament cardíac com emergència medicoquirúrgica. Pericarditis constrictiva.

 1. Hipertensió arterial. (Dra. N. Farré).

Diagnòstic i classificació de la hipertensió arterial. Epidemiologia i factors relacionats. Algoritme diagnòstic a la hipertensió arterial. Complicacions de la hipertensió arterial. Terapèutica farmacològica. Recomanacions dietètiques i d'exercici. Tractament de la crisi hipertensiva.

 1. Malalties del miocardi - 1. (Dra. M. Cladellas).

Concepte i classificació de les miocardiopaties. Miocardiopatia dilatada. Fisiopatologia i diagnòstic. Esquema terapèutic de la miocardiopatia dilatada. Miocarditis. Concepte, diagnòstic i formes evolutives.

 1. Malalties del miocardi - 2. (Dra. M. Cladellas).

Miocardiopatia hipertròfica. Concepte i bases genètiques. Fisiopatologia, formes clíniques i diagnòstic. Tractament. Miocardiopatia restrictiva - obliterativa. Concepte i fisiopatologia.

Importància del diagnòstic diferencial de la miocardiopatia restrictiva.

 1. Cardiopaties congènites de l'adult - 1. (Dra. M. Cladellas).

Importància epidemiològica de les malalties congènites a l'edat adulta. Curtcircuits esquerra-dreta. Fisiopatologia.

Coartació de l'aorta. Estenosi pulmonar valvular i infundibular. Malalties congènites cianòtiques més freqüents. Tetralogia de Fallot.

 

Vascular

 1. Isquèmia Aguda d'Extremitats (Dr. A. Clarà).

Etiologia (embòlia vs trombosi). Història natural (regla 5 'p', Sd. mionefropàtic-metabòlic). Diagnòstic. Tractament (fibrinolític vs quirúrgic).

 1. Isquèmia Crònica d'Extremitats (Dra. A. Velescu).

Etiologia (arteriopatia obliterant crònica). Història natural (claudicació intermitent, dolor en repòs, lesió isquèmica). Diagnòstic (clínic, hemodinàmic, morfològic). Tractament (mèdic, endovascular, quirúrgic).

 1. Aneurismes arterials (aòrtics i poplitis). (Dra. L. Calsina).

Etiologia. Història natural (creixement, complicacions). Diagnòstic. Tractament (endovascular, quirúrgic)

 1. Patologia Vascular Cervical (Dra. A. Velescu).

Estenosi Carotídia Extracranial: Història natural; Tractament mèdic, endovascular i quirúrgic. Aneurismes carotidis, quemodectomes i paragangliomes. Síndrome de l'opercle toràcic.

 1. Trombosi Venosa Profunda. (Dr. A. Clarà).

Etiologia (factors de risc). Història natural (presentació clínica, sd. postrombòtica). Diagnòstic (escales clíniques, eco-doppler, TC/RMN). Tractament (anticoagulació, contenció elàstica, filtres de vena cava). Profilaxi.

 1. Insuficiència Venosa Crònica d'Extremitats: Varices. (Dra. L. Calsina).

Etiologia (varices essencials vs secundàries). Història natural (simptomatologia, complicacions). Diagnòstic (clínic, hemodinàmic). Tractament (mèdic, quirúrgic).

 1. Miscel·lània Vascular I. (Dra. L. Calsina).

Limfedema (etiologia, història natural, tractament). Angiodisplàsies (classificació, tractament). Peu diabètic (epidemiologia, classificació).

 1. Miscel·lània Vascular II. (Dra. A. Velescu).

Patologia Vascular Renal: hipertensió arterial i malaltia renal crònica, diagnòstic hemodinàmic i morfològic, tractament endovascular i quirúrgic. Aneurismes Viscerals (esplènica, renal). Traumatismes Vasculars (diagnòstic i tractament).

 

Seminaris Cardiologia:

Tota la classe (Dra. M. Cladellas):

SM-1. ECG-1 Repàs de l'ECG normal.

SM-2. ECG-1: Creixement ventricular.

SM-3. ECG-2: Bloqueig bifascicular.

SM-4. ECG-2: Cardiopatia isquèmica.

SM-5. Proves d'esforç.

SM-6. Cateterisme

 

Seminaris Vascular (tota la classe):

Vascular SM-1 Exploració física (Dra. A. Velescu): polsos, bufs, fremits, exploració venosa, maniobres costoclaviculars.

Vascular SM-2. Exploracions Vasculars No Invasives (Dra. A. Velescu): Doppler Continu (Índex Turmell/Braç, Anàlisi de Corbes de Flux). Pletismografia (Impedància, Anells de Mercuri, Volum). Eco-doppler.

Vascular SM-3. Exploracions Anatòmiques (Dra. L. Calsina): AngioTC, AngioRMN, Angiografia per Sostracció Digital.

Vascular CC 1 (X). Casos Clínics I (Dr. A. Clarà)

Vascular CC 2 (Y). Casos Clínics II (Dr. A. Clarà)

Vascular CC 3 (Z). Casos Clínics III (Dr. A. Clarà)

 

Aparell Respiratori

 1. Presentació de l'assignatura. (Dr. J.R. Masclans).
 2. Insuficiència respiratòria aguda. Síndrome de destret respiratori. (Dr. J.R. Masclans).

Concepte. Classificació. Etiologia. Patogènia. Diagnòstic. Factors precipitants. Tractament. Síndrome de destret respiratori agut. Fisiopatologia. Clínica. Tractament. (aquesta classe estarà penjada en vídeo a l'Aula Global, així com les diapositives, i el dia de la classe presencial es remarcaran els punts més significatius al voltant d'un cas clínic i aclariran dubtes).

 1. Asma. (Dr. A. Sánchez).

Concepte. Prevalença. Etiologia. Patogènia. Fisiopatologia. Símptomes. Diagnòstic. Diagnòstic diferencial. Tractament farmacològic. Situacions urgents.

 1. Tromboembolisme pulmonar. (Dr. D. Rodríguez).

Concepte. Patogènia, diagnòstic i tractament. Prevenció.

 1. MPOC. (Dra. M. Domínguez).

Bronquitis crònica, emfisema i limitació crònica del flux aeri. Definicions. Prevalença. Etiologia. Patogènia. Fisiopatologia. Formes clíniques. Diagnòstic. Prevenció. Tractament.

 1. Trastorns de la ventilació. Apnea obstructiva del son. (Dr. V. Curull).

 Hipoventilació: Definició i etiologia. Clínica, diagnòstic i tractament. Síndrome d'apnees nocturnes. Apnees centrals. Síndromes respiratòries neuromusculars. Síndrome obesitat-hipoventilació.

 1. Bronquièctasis i fibrosi quística en l'adult. (Dra. E. Balcells).

Malaltia dels cilis immòbils. Definicions. Etiologia i patogènia. Diagnòstic. Tractament.

 1. Malalties de les vies aèries superiors i pneumònia comunitària. (Dra. M.P. Gracia).

Refredat comú i traqueobronquitis aguda. Pneumònia adquirida en la comunitat. Etiologia. Formes clíniques i etiològiques. Diagnòstic. Complicacions. Prevenció. Tractament.

 1. Pneumònies intrahospitalàries i abscés pulmonar. (Dr. V. Curull).

Etiologia. Diagnòstic. Prevenció. Tractament. Abscés de pulmó.

 1. Tuberculosi. (Dra. M. Domínguez).

Epidemiologia. Patogènia. Manifestacions clíniques: primoinfecció, formes tardanes. Diagnòstic, obtenció de mostres. Diagnòstic diferencial. Tractament. Profilaxi. Altres microbacteris atípics.

 1. Infeccions pulmonars en el malalt immunodeprimit. Micosis pulmonars. (Dra. M.P. Gracia)
 2. Malalties pulmonars intersticials difuses. (Dra. E Balcells).

Concepte i classificació. Fibrosi pulmonar idiopàtica. Patogènia. Etiologia. Clínica. Diagnòstic. Pronòstic. Tractament. Pneumònia organitzativa i pneumònia eosinòfila. Limfamgioliomiomatosi i histiocitosi de cèl·lules de Langerhans.

 1. Alveolitis al·lèrgiques extrínseques. (Dra. E. Balcells).

Asbestosi, silicosi i altres malalties per pols inorgàniques. Efectes adversos dels fàrmacs i de les radiacions.

 1. Sarcoïdosi. (Dra. E. Balcells).

Etiologia. Patogènia. Formes clíniques pulmonars i extrapulmonars. Diagnòstic. Evolució. Tractament.

 1. Vasculitis pulmonars. (Dra. E. Balcells).

Hemorràgies pulmonars. Afectació pulmonar en malalties sistèmiques (col·lagenosis).

 1. Neoplàsies de pulmó I i nòdul pulmonar. (Dr. A. Sánchez).

Classificació. Epidemiologia. Prevalença. Formes de presentació clínica. Síndromes paraneoplàsiques. Diagnòstic i estadificació (TNM).

 1. Neoplàsies de pulmó II. (Dr. A. Sánchez).

Tractament mèdic: quimioteràpia i radioteràpia. Tractament quirúrgic: indicacions. Tractament combinat: esquema terapèutic. Metàstasis pulmonars. Tumors pulmonars benignes. Aspectes quirúrgics del tractament dels tumors broncopulmonars.

 1. Hemoptisi i cas clínic de càncer de pulmó. (Dr. A. Sánchez).
 2. Patologia pleural I. (Dra. M. Domínguez).

Embassament pleural. Etiologia. Diagnòstic. Pleuritis tuberculosa. Pleuritis parapneumònica. Empiema. Neoplàsies pleurals. Mesotelioma.

 1. Patologia pleural II. (Dra. M. Domínguez).

Embassament pleural maligne. Tractament. Pneumotòrax: Classificació i tractament. Hemotòrax. Quilotòrax.

 1. Patologia del mediastí. (Dr. J. Belda).

Desplaçaments mediastínics. Pneumomediastí. Mediastinitis: agudes i cròniques. Tumors mediastínics. Síndromes de compressió mediastínica. Timoma.

 1. Traumatismes toràcics i Trasplantament Pulmonar. (Dr. J.R. Masclans).

Formes anatomoclíniques i maneig terapèutic dels traumatismes toràcics. Indicacions, complicacions i resultats del trasplantament.

 

Seminaris Respiratori:

Els seminaris de respiratori, tot i que al cronograma surten com les pràctiques, són seminaris de grups reduïts, a fi d’estimular la participació de l’alumnat i es realitzen a les aules del Campus Mar.

SM-1. Casos clínics (E. Balcells i M. Domínguez)

SM-2. Exploració Física (V. Curull i A. Sánchez)

SM-3. Interpretació d’una Gasometria Arterial (J.R. Masclans i P. Pérez-Teran)

SM-4. Teràpia inhalada (V. Curull)

 

Pràctiques de Cardiologia i Angiologia

Es realitzarà control d'assistència.

Els grups de pràctiques es distribuiran a l'inici de curs i estaran formats per un nombre de alumnes que pugui ser integrat en els diferents apartats docents (al voltant de 10-12). Cada grup es subdivirà en 2 subgrups de 5-6 alumnes cadascun per a alguna de les activitats.

L'ensenyament pràctic serà tutoritzat per professors del servei de cardiologia i ubicat als diferents llocs d'activitat del servei de cardiologia i d'angiologia amb suport de seminaris pràctics específics de valvulopaties, insuficiència cardíaca, exploració cardíaca i electrocardiografia.

Es pararà especial atenció en l'ensenyament de la metodologia deductiva per al diagnòstic dels pacients amb raonament de cadascun dels passos i la utilització de guies terapèutiques estandarditzades.

Horari

De dilluns a divendres durant 2 setmanes consecutives.

A l’aula global es penjarà la graella amb el cronograma complet de totes dels activitats de les pràctiques per cada alumne

De 09:15 hores a 13:00 hores. Els divendres de 09:15 a 12:00 hores. Es desenvoluparan, segons l'activitat diària, en els següents llocs:

 • Aula d'habilitats clíniques
 • Seminaris valvulopaties (aula de l’edifici docent)
 • Seminaris insuficiència cardíaca (aula de l’edifici docent)
 • Consultes externes d'angiologia
 • Quiròfan d'angiologia
 • Seminaris d’arrítmies (aula de l’edifici docent)
 • Seminaris d’ECG (aula de l’edifici docent)
 • Sala de cardiologia
 • Exploracions complementàries de cardiologia i Angiologia (Exploracions complementàries)
 • Sala de cateterismes cardíacs (radiologia)

Els dilluns, els alumnes assignats a cirurgia vascular s'han de presentar a les 09:00 hores a la secretaria d'angiologia (6ª planta) per a la distribució a consultes externes i a quiròfan.

Metodologia general

Seminaris:

 1. Seminari de Valvulopaties, insuficiència cardíaca i arrítmies: es comentarà la història clínica i temes docents relacionats amb la història.

Al final del seminari, l'alumne haurà de respondre algunes preguntes per escrit.

 1. Seminari d'electrocardiografia. L'objectiu del seminari és l'aplicació pràctica dels principals conceptes diagnòstics de l'ECG.

Aula d’habilitats

Es realitzarà per a la meitat del grup els dimecres de 09:15 a 11:00. S'utilitzen sistemes d'aprenentatge basats en equips de simulació específics per a ensenyament cardiovascular. Es realitza un ensenyament estandarditzat, utilitzant mitjans informàtics, de l'auscultació cardíaca i de la palpació de polsos perifèrics i batec cardíac. L'objectiu és completar la informació que els alumnes treballen en el seminari de valvulopaties.

Donat que aquesta activitat es complementària a la realitzada en el curs anterior a Fisiopatologia Específica, durant aquest curs les activitats es basaran en casos clínics, la seva valoració i l’aportació de l’exploració cardíaca en el maniquí.

Els alumnes hauran de respondre algunes preguntes per escrit que estaran penjades a l’aula global utilitzant una “tasca” que també servirà per enviar les respostes. A l’aula global es posarà la data de finalització de l’enviament.

Cas de simulació

El grup que ha estat a l’aula d’habilitats farà, durant l’hora següent, un cas més ampliat, utilitzant les eines de simulació.

Sala de cardiologia

Cada subgrup d’alumnes tindran 4 dies complets de pràctiques a la sala de cardiologia (UH 04) de 9:00 a 13:00 hores. Els alumnes seran distribuïts entre els metges de la sala per cadascun dels professors assignats segons taula adjunta. El primer dia (dilluns) s'assignarà un pacient per a cada alumne i hauran de fer la història clínica, exploració i seguiment que desprès hauran d’entregar segons el format que s'explica més endavant.

L'objectiu de la seva estada és l'aprenentatge de l'exploració cardiovascular i la realització d'històries clíniques amb la realització de llistes de problemes. Per això, els professors distribuiran convenientment els alumnes entre els pacients que tinguin assignats i es procurarà la seva integració dins de l'equip assistencial, mantenint estreta relació amb els metges residents.

En finalitzar el període de pràctiques, cada alumne haurà de lliurar la història clínica real al Dr. Molina i serà avaluada.

Exploracions complementàries

L'objectiu és que els alumnes puguin veure com es realitzen les exploracions no invasives més habituals tant a cardiologia com a angiologia. Per això, els alumnes acompanyaran, principalment al pacient que tinguin assignat, a la realització de les diferents proves que es realitzin durant l'ingrés en els diferents gabinets d'exploració de les dues especialitats, situats a la zona d'exploracions en el mateix passadís.

Cateterismes cardíacs

Es realitzarà al laboratori d'hemodinàmia situat al servei de radiologia. L'objectiu es que puguin veure com es realitza una coronariografia i com es valora el seu resultat. Si el subgrup és massa gran, s’haurà de subdividir i aprofitar els divendres, un cop acabats els seminaris d’insuficiència cardíaca, per anar-hi.

Avaluació Història clínica

Escrita amb ordinador, ha de ser presentada 15 dies desprès de finalitzar al professor de pràctiques abans d’acabar el curs docent. L'últim grup s'ha de posar d'acord amb el professor de pràctiques per a la seva entrega. Aquesta ha de constar dels següents apartats:

A la primera pàgina ha de constar OBLIGATÒRIAMENT:

Nº Història clínica. 4rt curs Medicina. Any del curs. Alumne, Grup.

Tutor que ha tingut durant les pràctiques clíniques

Patologia Medicoquirúrgica I. Cardiologia. Data d'entrega de la història:

A continuació (pàgina 2 de la història clínica del malalt amb el seu nom i nº d'història)

 

Història Clínica

Motiu d'ingrés

Antecedents, malaltia actual i exploració

Interpretació de l'ECG

Orientació diagnòstica. Citar les dades claus per al diagnòstic

Comentari de l'evolució clínica, proves complementàries i tractament emprat. No és necessari d’escriure diàriament al curs clínic

Resum de la història clínica i patologia del malalt (màxim 7 línies)

 

La història s’enviarà utilitzant l’eina “tasca” que estarà penjada a l’aula global. També es posarà la data límit de recepció. En format PDF i escrit amb ordinador. Nom de l'arxiu PDF ha de constar els cognoms i el nom de l'alumne.

Atribucions en l'organigrama de pràctiques:

Tutor: Dr. L. Molina

Pràctiques a la Sala de Cardiologia:

 • Grup 1: Dra. A. Calvo
 • Grup 2: Dra. S. Ruiz, Dra. N. Farre.

Pràctiques a la unitat coronària: Dra. N. Ribas, Dra. T. Giralt

Ecocardiograma (ECO): Dr. L. Molina, Dra. M. Ble

Coronariografia (CATE): Dra. E. Tizón, Dra. B. Vaquerizo

Aula d'habilitats i Simulació: Dr. L. Molina

Seminaris de valvulopaties: Dra. M. Cladellas, Dra. M. Ble

Seminaris d'insuficiència cardíaca (Aula edifici docent): Dra. N. Farré, Dra. S. Ruiz

Seminaris d'electrocardiografia pràctica (Aula edifici docent): Dra. M. Cladellas, Dra. A. Calvo

Seminaris d’Arrítmies: Dr. E. Vallés, Dr. J. Jimenez

 

Pràctiques de Respiratori

Se seguiran els mateixos criteris generals que per a Cardiovascular quant a control i distribució.

Enguany, i donat el context sanitari, es retorna a l’activitat de cursos prepandèmia.

Es desenvoluparan segons l'activitat diària (s'anunciarà oportunament) en els següents llocs i amb els/les següents coordinadors/es:

 • Planta Pneumologia, (monobloc Hospital del Mar i/o Hospital de Dia de Pneumologia a la planta baixa de l'edifici B): Dra. E. Balcells, Dra. M. Domínguez, Dra. P. Ausin
 • Quiròfan Cirurgia Toràcica (àrea quirúrgica): Dr. R. Aguiló
 • UCI (planta baixa Hospital del Mar): Dra. M.P. Gracia, Dra. P. Pérez-Teran
 • Funció pulmonar (Gabinet de Funció Pulmonar): Dr. S. Pascual
 • Endoscòpia (Gabinet de Broncoscòpia): Dr. A. Sánchez
 • Drenatges toràcics (Aula d’Habilitats del Campus): Dra. M.P. Gracia, Dra. A. Zapatero, Dra. P. Pérez-Teran
 • Simulació d’un cas de respiratori (Aula de Simulació del Campus): Dra. P. Ausin, Dra. P. Pérez-Teran
 • Comitè Oncològic (per TEAMS o si és presencial s'anunciarà per l'Aula Global): coordinació Dr. A. Sánchez

Metodologia docent

La metodologia docent es basarà en classes magistrals amb tot el grup, seminaris amb grups reduïts i pràctiques en grups reduïts.

Donat el context d’obres de l’Hospital del Mar, qualsevol canvi (sobretot en relació amb les pràctiques) derivat de les mateixes s’anunciarà oportunament a l’Aula Global.

La classe d'insuficiència respiratòria aguda estarà penjada en vídeo a l'Aula Global, així com les diapositives, i el dia de la classe presencial es remarcaran els punts més significatius i aclariran dubtes.

Avaluació

Mètodes d'avaluació

Nota final de Patologia Medicoquirúrgica I:

 • 10 % avaluació continuada.
 • 90 % examen:
   • 45 % PEM.
   • 45 % examen pràctic.

Examen teòric (45% de la nota final):

Hi haurà 1 avaluació que es durà a terme després de finalitzar la docència amb Proves d'Elecció Múltiple (PEM amb 5 alternatives i 1 única resposta correcta, 0,25 de penalització en cas d'errada). En el PEM s'inclouran històries clíniques curtes.

Examen pràctic (45% de la nota final):

 • A Cardiovascular:
   • Casos clínics escrits amb ECG
   • Casos clínics escrits amb proves funcionals, RX de tòrax i/o TC toràcica. Als que s'inclouran PEM per a cada cas clínic.
 • A Respiratori: (l’examen de Respiratori PEM teòric i PEM pràctic seran en català)
  • Serà en format de casos clínics sobre el que s’articularan preguntes tipus PEM (amb la mateixa sistemàtica que al PEM teòric)

Avaluació continuada (10 % de la nota final):

Durant el curs es farà una avaluació continuada de les pràctiques, que son OBLIGATORIES.

A Cardiovascular: 4% història clínica, 4% seminari IC, 4% seminari valvulopaties i 4% seminari d'arrítmies, 4% aula d'habilitats. A respiratori es ponderaran les pràctiques.

A Respiratori s’avaluarà la presencialitat, puntualitat, participació proactiva i en alguna pràctica es podrà efectuar alguna prova per avaluar les competències.

La no assistència a una pràctica suposa el zero en la puntuació d'aquella pràctica i ponderarà com a tal.

 

Criteris de superació de l'assignatura:

Per superar la Patologia Medicoquirúrgica I, l'estudiant ha de participar en totes les activitats programades. La nota final de l’assignatura és mitjana ponderada de l'aparell cardiovascular (5.5 crèdits) i de l'aparell respiratori (4.5 crèdits), sempre i quan la nota per separat de l'aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori sigui igual o superior a 5 en cadascuna de les matèries. En cas de no superar el 5 en una d'elles en primera convocatòria, es guardarà la nota de la matèria aprovada únicament per la convocatòria de recuperació del mateix curs.

La nota final de Patologia Mèdicoquirúrgica I serà la mitjana ponderada de l'examen teòric i pràctic i de l'avaluació continuada tant a cardiovascular com a respiratori.

L'avaluació continuada només es tindrà en compte per a la nota final, sempre que a l'examen teòric i a l'examen pràctic, de manera independent, la nota mínima obtinguda sigui una puntuació de 4 en cadascun d'ells (puntuació mínima: teòric ≥4 i pràctic ≥4), tant a l'apartat de l'aparell cardiovascular com al de l'aparell respiratori.

La superació del 70 % dels objectius de la Patologia Medicoquirúrgica implicarà la qualificació de notable i la superació del 90 % dels objectius la d'excel·lent.

 

A la convocatòria de recuperació de juliol, previ anunci de l'examen, es podran incloure preguntes de resposta curta en lloc de PEM i/o proves de verdader o fals. La part pràctica es farà sobre la base d’històries clíniques.

En la part d'aparell respiratori es farà un examen de preguntes de resposta curta sobre la base d’històries clíniques, on s'avaluarà l'aprenentatge obtingut a les classes teòriques, als seminaris i a les pràctiques. El redactat d’aquest examen serà en català, tot i que es podrà respondre en català, castellà o anglès.

Criteris sobre el procés de recuperació

Els estudiants que després del procés d'avaluació NO hagin superat l'assignatura, tindran l'opció d'una prova de recuperació durant el mes de Juliol, al final del procés docent amb la contingència anunciada anteriorment. Es mantindrà la nota de l’avaluació del 10% de les pràctiques.

En cap cas es podrà recuperar l'activitat avaluada durant el procés docent. L'estudiant mantindrà la qualificació obtinguda durant el curs.

Bibliografia i recursos d'informació

General:

  • Principios de Medicina Interna. Harrison
  • Medicina Interna. Farreras-Rozman.

Especialitat Cardiologia:

  • Tratado de Cardiología. Braunwald

ECG:

  • Interpretación clínica y autoevaluación del ECG. Mercè Cladellas Capdevila

Centre de Recursos Docents. Facultat Medecina UAB. En aquesta web de la facultat de Medicina es troba la bibliografia i les classes dels professors.

http://clon.uab.es/recursos/listamateria.asp?mat=0000000014

Cirurgia Vascular

Non-invasive methods of arterial and venous assessment

http://www.bmj.com/content/320/7236/698.full?sid=376630f7-6f99-44f8-9c4e-6195b24ac3e5

Acute Limb Ischemia

http://www.bmj.com/content/320/7237/764.full?sid=c567e5f7-fc46-4bf7-b29f-2232dbb91408

Chronic Lower Limb Ischemia

 http://www.bmj.com/content/320/7237/764.full?sid=c567e5f7-fc46-4bf7-b29f-2232dbb91408

Arterial Aneurysms

http://www.bmj.com/content/320/7243/1193.full?sid=8ad886df-e890-42fe-bd19-3a8b20622015

Swollen lower limb?1: General assessment and deep vein thrombosis

http://www.bmj.com/content/320/7247/1453.full?sid=376630f7-6f99-44f8-9c4e-6195b24ac3e5

Swollen lower limb?2: Lymphoedema

http://www.bmj.com/content/320/7248/1527.1.full?sid=8ad886df-e890-42fe-bd19-3a8b20622015

Varicose Veins

http://www.bmj.com/content/320/7246/1391.1.full?sid=503fb282-75af-4490-a433-09ac9d2dc704

Renal Artery Stenosis

http://www.bmj.com/content/320/7242/1124.full?sid=8ad886df-e890-42fe-bd19-3a8b20622015

Vascular Complications of Diabetes

http://www.bmj.com/content/320/7241/1062.full?sid=8ad886df-e890-42fe-bd19-3a8b20622015

Secondary prevention of transient ischaemic attack and stroke

http://www.bmj.com/content/320/7240/991.1.full?sid=c567e5f7-fc46-4bf7-b29f-2232dbb91408

 

Aparell Respiratori:

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3363 - Grau en Medicina

20555 - Patologia Medicoquirúrgica I


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3363 - Grau en Medicina
Assignatura:
20555 - Patologia Medicoquirúrgica I
Àmbit:
---
Crèdits:
10.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Grup 103: Català, Castellà
Grup 104: Català, Castellà
Grup 105: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Pendent
Professorat:
Victor Curull Serrano, María Mercedes Cladellas Capdevila, Marisol Dominguez Alvarez, Albert Sanchez Font, Joan Ramon Masclans Enviz, Maria Pilar Gracia Arnillas, Nuria Farre Lopez, Alicia Calvo Fernandez, Laura Calsina Juscafresa, Maria Pilar Ausin Herrero, Alina Velescu , Josep Belda Sanchis, Ermengol Valles Gras, Diego Agustin Rodríguez Chiaradia, Eva Balcells Vilarnau, Alberto Clara Velasco
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Nom de l’assignatura: Patologia Mèdicoquirúrgica I

Titulació: Grau de Medicina (UAB UPF)

Curs: 4rt .

Trimestre: 1er

Nombre de crèdits ECTS: 10 (5.5 Cardiovascular i 4.5 Respiratori)

Hores dedicació estudiant: 250

Llengua o llengües de la docència: Català i castellà

Coordinació i professorat:

Encarregats d'assignatura/Coordinadors:

 • Mercè Cladellas Capdevila (Ap. Cardiovascular)
 • Joan-Ramon Masclans Enviz (Ap. Respiratori)

 

Professors Associats:

Cardiovascular: A. Clara; E. Vallés; L. Molina; N. Farré; M. Ble; A. Calvo; N. Ribas; B. Vaquerizo; A. Velescu; L. Calsina; T. Giralt.

Respiratori: R. Aguiló; P. Ausin; E. Balcells; J. Belda; V. Curull; M. Domínguez; MP. Gracia; J. Martinez; Ll. Molina; P. Pérez-Teran; A. Sanchez; A. Zapatero; S. Pascual; D. Rodríguez.

Competències associades

Durant el procés docent de l'assignatura es pretén que l'estudiant pugui assolir les competències demanades per les autoritats educatives i previstes en el pla d'estudi de la titulació. Serien les següents:

 • Coneixement de les tècniques bàsiques d'exploració de les malalties de l’aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori.
 • Familiaritzar a l'estudiant en el context del pacient amb la patologia de l'àrea de l’aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori.

Resultats de l'aprenentatge

Objectius generals

Donar a l'estudiant un coneixement general dels aspectes normals i patològics de l'aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori.

Capacitar-lo per poder identificar els símptomes i signes de les malalties de l'aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori, i per poder interpretar adequadament les proves complementàries bàsiques de les especialitats. L'estudiant haurà de donar una primera orientació diagnòstica, particularment de les malalties més freqüents.

Cal que pugui reconèixer els símptomes i signes d'alarma que indiquin la necessitat d'atenció urgent, tant a l'inici com durant l'evolució de la malaltia.

Familiaritzar-se en la seqüència diagnòstica ordenada de les malalties cardiovasculars i respiratòries. Afavorir la participació de l'estudiant en el procés de diagnòstic diferencial, fent un ús racional de les exploracions pròpies de les especialitats.

Aprofundir en els coneixements adquirits a les classes teòriques sobre aspectes més nous o relacionats amb altres àrees de la titulació i que són tributàries de ser presentades amb material iconogràfic o eines audiovisuals.

Capacitar per fer una adequada anamnesi i exploració física bàsica dels malalts cardiovasculars i respiratoris, així com per interpretar les proves complementàries bàsiques. Conèixer les indicacions dels tractaments mèdics i quirúrgics. Obtenir informació general sobre les característiques d'un pacient cardiovascular i respiratori tant a quiròfan com a consultes externes, àrees de crítics i urgències.

 

Objectius específics

Donar els coneixements específics sobre l'etiologia, clínica, diagnòstic, tractament i pronòstic de les malalties cardiovasculars i respiratòries, amb especial èmfasi en aquelles més freqüents, tant en la medicina primària com en l’hospitalària.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

3. Salut i benestar

4. Educació de qualitat

5. Igualtat de gènere

Prerequisits

no se'n demanen

Continguts

Programa de l'assignatura

 

Cardiologia

 1. Valvulopatia mitral (Dra. M. Cladellas).

Concepte, etiologia i història natural. Fisiopatologia i conseqüències clíniques. Diagnòstic i tractament. Indicació de valvulotomia percutània.

Insuficiència mitral. Concepte, etiologia i història natural. Fisiopatologia i conseqüències clíniques. Diagnòstic i tractament. Indicació de reparació quirúrgica.

 1. Valvulopatia aòrtica (Dra. M. Cladellas).

Estenosi aòrtica. Concepte, etiologia i història natural. Fisiopatologia i conseqüències clíniques. Diagnòstic i tractament.

Insuficiència aòrtica. Concepte, etiologia i historia natural. Fisiopatologia i conseqüències clíniques. Diagnòstic i tractament.

 1. Endocarditis infecciosa (Dra. A. Calvo).

Concepte. Patogènia. Anatomia patològica. Etiologia. Variants clíniques de l'endocarditis infecciosa. Complicacions. Criteris diagnòstics d’endocarditis. Proves complementàries. Tractament d'endocarditis infecciosa. Indicació de cirurgia.

 1. Insuficiència cardíaca. Concepte, quadre clínic i diagnòstic (Dra. N. Farré).

Clínica d’insuficiència cardíaca esquerra i dreta. Criteris diagnòstics: Proves complementàries: ECG, RX, ecocardiografia Doppler, cateterisme cardíac. Tractament: Tractament de la insuficiència cardíaca descompensada i/o aguda. Tractament de la ICC crònica. Inhibició neurohumoral. Mesures dietètiques i recomanacions a la ICC crònica. Tractament no farmacològic. Indicacions del trasplantament cardíac.

 1. Angina de pit (Dra. M. Cladellas).

Angina estable. Definició i formes clíniques. Diagnòstic i pronòstic. Formes evolutives i tractament mèdic o quirúrgic.

 1. Síndrome Coronària aguda (Dra. M. Cladellas).

Concepte i fisiopatologia. Classificació sense elevació del segment ST o amb elevació del segment ST. Criteris diagnòstics clínics i de l'ECG. Marcadors biològics. Infart sense elevació del segment ST o angina inestable.

 1. Infart de miocardi amb elevació del segment ST (1) (Dra. M. Cladellas).

Complicacions de l'infart a la fase aguda i subaguda. Tractament de l'infart de miocardi no complicat. Fibrinòlisi i angioplàstia primària.

 1. Infart de miocardi amb elevació del segment ST (2). (Dra. M. Cladellas).

Tractament de les complicacions. Estratificació pronòstica a curt, mitjà i llarg termini. Tractament després de l'alta hospitalària.

 1. Síncope. (Dr. E. Vallés).

Definició de síncope. Diagnòstic diferencial amb altres quadres de pèrdua de consciència. Etiologia i mecanismes fisiopatològics dels diferents tipus de síncopes. Enfocament diagnòstic i aproximació terapèutica del malalt amb síncope. Classificació de les arrítmies lentes. Diagnòstic electrocardiogràfic. Espectre clínic dels ritmes lents ventriculars. Enfocament terapèutic del malalt amb arrítmies lentes.

 1. Arrítmies supraventriculars. (Dr. E. Vallés).

Mecanisme de les arrítmies. Classificació de les arrítmies ràpides. Taquicàrdia supraventricular. Diagnòstic electrocardiogràfic.

 1. Arrítmies lentes. (Dr. E. Vallés).

Classificació de les arrítmies lentes. Diagnòstic electrocardiogràfic. Espectre clínic dels ritmes lents ventriculars. Enfocament terapèutic del malalt amb arrítmies lentes.

 1. Arrítmies ventriculars. (Dr. E. Vallés).

Taquicàrdia ventricular. Quadres clínics provocats per arrítmies ràpides. Mort sobtada. Tractament no farmacològic: ablació, marcapassos, desfibril·ladors implantables. Tractament farmacològic. Arritmogenicitat dels fàrmacs antiarrítmics.

 1. Malalties del pericardi. (Dra. M. Cladellas).

Síndromes pericardíaques. Pericarditis aguda i recidivant. Embassament pericardíac. Tamponament cardíac com emergència medicoquirúrgica. Pericarditis constrictiva.

 1. Hipertensió arterial. (Dra. N. Farré).

Diagnòstic i classificació de la hipertensió arterial. Epidemiologia i factors relacionats. Algoritme diagnòstic a la hipertensió arterial. Complicacions de la hipertensió arterial. Terapèutica farmacològica. Recomanacions dietètiques i d'exercici. Tractament de la crisi hipertensiva.

 1. Malalties del miocardi - 1. (Dra. M. Cladellas).

Concepte i classificació de les miocardiopaties. Miocardiopatia dilatada. Fisiopatologia i diagnòstic. Esquema terapèutic de la miocardiopatia dilatada. Miocarditis. Concepte, diagnòstic i formes evolutives.

 1. Malalties del miocardi - 2. (Dra. M. Cladellas).

Miocardiopatia hipertròfica. Concepte i bases genètiques. Fisiopatologia, formes clíniques i diagnòstic. Tractament. Miocardiopatia restrictiva - obliterativa. Concepte i fisiopatologia.

Importància del diagnòstic diferencial de la miocardiopatia restrictiva.

 1. Cardiopaties congènites de l'adult - 1. (Dra. M. Cladellas).

Importància epidemiològica de les malalties congènites a l'edat adulta. Curtcircuits esquerra-dreta. Fisiopatologia.

Coartació de l'aorta. Estenosi pulmonar valvular i infundibular. Malalties congènites cianòtiques més freqüents. Tetralogia de Fallot.

 

Vascular

 1. Isquèmia Aguda d'Extremitats (Dr. A. Clarà).

Etiologia (embòlia vs trombosi). Història natural (regla 5 'p', Sd. mionefropàtic-metabòlic). Diagnòstic. Tractament (fibrinolític vs quirúrgic).

 1. Isquèmia Crònica d'Extremitats (Dra. A. Velescu).

Etiologia (arteriopatia obliterant crònica). Història natural (claudicació intermitent, dolor en repòs, lesió isquèmica). Diagnòstic (clínic, hemodinàmic, morfològic). Tractament (mèdic, endovascular, quirúrgic).

 1. Aneurismes arterials (aòrtics i poplitis). (Dra. L. Calsina).

Etiologia. Història natural (creixement, complicacions). Diagnòstic. Tractament (endovascular, quirúrgic)

 1. Patologia Vascular Cervical (Dra. A. Velescu).

Estenosi Carotídia Extracranial: Història natural; Tractament mèdic, endovascular i quirúrgic. Aneurismes carotidis, quemodectomes i paragangliomes. Síndrome de l'opercle toràcic.

 1. Trombosi Venosa Profunda. (Dr. A. Clarà).

Etiologia (factors de risc). Història natural (presentació clínica, sd. postrombòtica). Diagnòstic (escales clíniques, eco-doppler, TC/RMN). Tractament (anticoagulació, contenció elàstica, filtres de vena cava). Profilaxi.

 1. Insuficiència Venosa Crònica d'Extremitats: Varices. (Dra. L. Calsina).

Etiologia (varices essencials vs secundàries). Història natural (simptomatologia, complicacions). Diagnòstic (clínic, hemodinàmic). Tractament (mèdic, quirúrgic).

 1. Miscel·lània Vascular I. (Dra. L. Calsina).

Limfedema (etiologia, història natural, tractament). Angiodisplàsies (classificació, tractament). Peu diabètic (epidemiologia, classificació).

 1. Miscel·lània Vascular II. (Dra. A. Velescu).

Patologia Vascular Renal: hipertensió arterial i malaltia renal crònica, diagnòstic hemodinàmic i morfològic, tractament endovascular i quirúrgic. Aneurismes Viscerals (esplènica, renal). Traumatismes Vasculars (diagnòstic i tractament).

 

Seminaris Cardiologia:

Tota la classe (Dra. M. Cladellas):

SM-1. ECG-1 Repàs de l'ECG normal.

SM-2. ECG-1: Creixement ventricular.

SM-3. ECG-2: Bloqueig bifascicular.

SM-4. ECG-2: Cardiopatia isquèmica.

SM-5. Proves d'esforç.

SM-6. Cateterisme

 

Seminaris Vascular (tota la classe):

Vascular SM-1 Exploració física (Dra. A. Velescu): polsos, bufs, fremits, exploració venosa, maniobres costoclaviculars.

Vascular SM-2. Exploracions Vasculars No Invasives (Dra. A. Velescu): Doppler Continu (Índex Turmell/Braç, Anàlisi de Corbes de Flux). Pletismografia (Impedància, Anells de Mercuri, Volum). Eco-doppler.

Vascular SM-3. Exploracions Anatòmiques (Dra. L. Calsina): AngioTC, AngioRMN, Angiografia per Sostracció Digital.

Vascular CC 1 (X). Casos Clínics I (Dr. A. Clarà)

Vascular CC 2 (Y). Casos Clínics II (Dr. A. Clarà)

Vascular CC 3 (Z). Casos Clínics III (Dr. A. Clarà)

 

Aparell Respiratori

 1. Presentació de l'assignatura. (Dr. J.R. Masclans).
 2. Insuficiència respiratòria aguda. Síndrome de destret respiratori. (Dr. J.R. Masclans).

Concepte. Classificació. Etiologia. Patogènia. Diagnòstic. Factors precipitants. Tractament. Síndrome de destret respiratori agut. Fisiopatologia. Clínica. Tractament. (aquesta classe estarà penjada en vídeo a l'Aula Global, així com les diapositives, i el dia de la classe presencial es remarcaran els punts més significatius al voltant d'un cas clínic i aclariran dubtes).

 1. Asma. (Dr. A. Sánchez).

Concepte. Prevalença. Etiologia. Patogènia. Fisiopatologia. Símptomes. Diagnòstic. Diagnòstic diferencial. Tractament farmacològic. Situacions urgents.

 1. Tromboembolisme pulmonar. (Dr. D. Rodríguez).

Concepte. Patogènia, diagnòstic i tractament. Prevenció.

 1. MPOC. (Dra. M. Domínguez).

Bronquitis crònica, emfisema i limitació crònica del flux aeri. Definicions. Prevalença. Etiologia. Patogènia. Fisiopatologia. Formes clíniques. Diagnòstic. Prevenció. Tractament.

 1. Trastorns de la ventilació. Apnea obstructiva del son. (Dr. V. Curull).

 Hipoventilació: Definició i etiologia. Clínica, diagnòstic i tractament. Síndrome d'apnees nocturnes. Apnees centrals. Síndromes respiratòries neuromusculars. Síndrome obesitat-hipoventilació.

 1. Bronquièctasis i fibrosi quística en l'adult. (Dra. E. Balcells).

Malaltia dels cilis immòbils. Definicions. Etiologia i patogènia. Diagnòstic. Tractament.

 1. Malalties de les vies aèries superiors i pneumònia comunitària. (Dra. M.P. Gracia).

Refredat comú i traqueobronquitis aguda. Pneumònia adquirida en la comunitat. Etiologia. Formes clíniques i etiològiques. Diagnòstic. Complicacions. Prevenció. Tractament.

 1. Pneumònies intrahospitalàries i abscés pulmonar. (Dr. V. Curull).

Etiologia. Diagnòstic. Prevenció. Tractament. Abscés de pulmó.

 1. Tuberculosi. (Dra. M. Domínguez).

Epidemiologia. Patogènia. Manifestacions clíniques: primoinfecció, formes tardanes. Diagnòstic, obtenció de mostres. Diagnòstic diferencial. Tractament. Profilaxi. Altres microbacteris atípics.

 1. Infeccions pulmonars en el malalt immunodeprimit. Micosis pulmonars. (Dra. M.P. Gracia)
 2. Malalties pulmonars intersticials difuses. (Dra. E Balcells).

Concepte i classificació. Fibrosi pulmonar idiopàtica. Patogènia. Etiologia. Clínica. Diagnòstic. Pronòstic. Tractament. Pneumònia organitzativa i pneumònia eosinòfila. Limfamgioliomiomatosi i histiocitosi de cèl·lules de Langerhans.

 1. Alveolitis al·lèrgiques extrínseques. (Dra. E. Balcells).

Asbestosi, silicosi i altres malalties per pols inorgàniques. Efectes adversos dels fàrmacs i de les radiacions.

 1. Sarcoïdosi. (Dra. E. Balcells).

Etiologia. Patogènia. Formes clíniques pulmonars i extrapulmonars. Diagnòstic. Evolució. Tractament.

 1. Vasculitis pulmonars. (Dra. E. Balcells).

Hemorràgies pulmonars. Afectació pulmonar en malalties sistèmiques (col·lagenosis).

 1. Neoplàsies de pulmó I i nòdul pulmonar. (Dr. A. Sánchez).

Classificació. Epidemiologia. Prevalença. Formes de presentació clínica. Síndromes paraneoplàsiques. Diagnòstic i estadificació (TNM).

 1. Neoplàsies de pulmó II. (Dr. A. Sánchez).

Tractament mèdic: quimioteràpia i radioteràpia. Tractament quirúrgic: indicacions. Tractament combinat: esquema terapèutic. Metàstasis pulmonars. Tumors pulmonars benignes. Aspectes quirúrgics del tractament dels tumors broncopulmonars.

 1. Hemoptisi i cas clínic de càncer de pulmó. (Dr. A. Sánchez).
 2. Patologia pleural I. (Dra. M. Domínguez).

Embassament pleural. Etiologia. Diagnòstic. Pleuritis tuberculosa. Pleuritis parapneumònica. Empiema. Neoplàsies pleurals. Mesotelioma.

 1. Patologia pleural II. (Dra. M. Domínguez).

Embassament pleural maligne. Tractament. Pneumotòrax: Classificació i tractament. Hemotòrax. Quilotòrax.

 1. Patologia del mediastí. (Dr. J. Belda).

Desplaçaments mediastínics. Pneumomediastí. Mediastinitis: agudes i cròniques. Tumors mediastínics. Síndromes de compressió mediastínica. Timoma.

 1. Traumatismes toràcics i Trasplantament Pulmonar. (Dr. J.R. Masclans).

Formes anatomoclíniques i maneig terapèutic dels traumatismes toràcics. Indicacions, complicacions i resultats del trasplantament.

 

Seminaris Respiratori:

Els seminaris de respiratori, tot i que al cronograma surten com les pràctiques, són seminaris de grups reduïts, a fi d’estimular la participació de l’alumnat i es realitzen a les aules del Campus Mar.

SM-1. Casos clínics (E. Balcells i M. Domínguez)

SM-2. Exploració Física (V. Curull i A. Sánchez)

SM-3. Interpretació d’una Gasometria Arterial (J.R. Masclans i P. Pérez-Teran)

SM-4. Teràpia inhalada (V. Curull)

 

Pràctiques de Cardiologia i Angiologia

Es realitzarà control d'assistència.

Els grups de pràctiques es distribuiran a l'inici de curs i estaran formats per un nombre de alumnes que pugui ser integrat en els diferents apartats docents (al voltant de 10-12). Cada grup es subdivirà en 2 subgrups de 5-6 alumnes cadascun per a alguna de les activitats.

L'ensenyament pràctic serà tutoritzat per professors del servei de cardiologia i ubicat als diferents llocs d'activitat del servei de cardiologia i d'angiologia amb suport de seminaris pràctics específics de valvulopaties, insuficiència cardíaca, exploració cardíaca i electrocardiografia.

Es pararà especial atenció en l'ensenyament de la metodologia deductiva per al diagnòstic dels pacients amb raonament de cadascun dels passos i la utilització de guies terapèutiques estandarditzades.

Horari

De dilluns a divendres durant 2 setmanes consecutives.

A l’aula global es penjarà la graella amb el cronograma complet de totes dels activitats de les pràctiques per cada alumne

De 09:15 hores a 13:00 hores. Els divendres de 09:15 a 12:00 hores. Es desenvoluparan, segons l'activitat diària, en els següents llocs:

 • Aula d'habilitats clíniques
 • Seminaris valvulopaties (aula de l’edifici docent)
 • Seminaris insuficiència cardíaca (aula de l’edifici docent)
 • Consultes externes d'angiologia
 • Quiròfan d'angiologia
 • Seminaris d’arrítmies (aula de l’edifici docent)
 • Seminaris d’ECG (aula de l’edifici docent)
 • Sala de cardiologia
 • Exploracions complementàries de cardiologia i Angiologia (Exploracions complementàries)
 • Sala de cateterismes cardíacs (radiologia)

Els dilluns, els alumnes assignats a cirurgia vascular s'han de presentar a les 09:00 hores a la secretaria d'angiologia (6ª planta) per a la distribució a consultes externes i a quiròfan.

Metodologia general

Seminaris:

 1. Seminari de Valvulopaties, insuficiència cardíaca i arrítmies: es comentarà la història clínica i temes docents relacionats amb la història.

Al final del seminari, l'alumne haurà de respondre algunes preguntes per escrit.

 1. Seminari d'electrocardiografia. L'objectiu del seminari és l'aplicació pràctica dels principals conceptes diagnòstics de l'ECG.

Aula d’habilitats

Es realitzarà per a la meitat del grup els dimecres de 09:15 a 11:00. S'utilitzen sistemes d'aprenentatge basats en equips de simulació específics per a ensenyament cardiovascular. Es realitza un ensenyament estandarditzat, utilitzant mitjans informàtics, de l'auscultació cardíaca i de la palpació de polsos perifèrics i batec cardíac. L'objectiu és completar la informació que els alumnes treballen en el seminari de valvulopaties.

Donat que aquesta activitat es complementària a la realitzada en el curs anterior a Fisiopatologia Específica, durant aquest curs les activitats es basaran en casos clínics, la seva valoració i l’aportació de l’exploració cardíaca en el maniquí.

Els alumnes hauran de respondre algunes preguntes per escrit que estaran penjades a l’aula global utilitzant una “tasca” que també servirà per enviar les respostes. A l’aula global es posarà la data de finalització de l’enviament.

Cas de simulació

El grup que ha estat a l’aula d’habilitats farà, durant l’hora següent, un cas més ampliat, utilitzant les eines de simulació.

Sala de cardiologia

Cada subgrup d’alumnes tindran 4 dies complets de pràctiques a la sala de cardiologia (UH 04) de 9:00 a 13:00 hores. Els alumnes seran distribuïts entre els metges de la sala per cadascun dels professors assignats segons taula adjunta. El primer dia (dilluns) s'assignarà un pacient per a cada alumne i hauran de fer la història clínica, exploració i seguiment que desprès hauran d’entregar segons el format que s'explica més endavant.

L'objectiu de la seva estada és l'aprenentatge de l'exploració cardiovascular i la realització d'històries clíniques amb la realització de llistes de problemes. Per això, els professors distribuiran convenientment els alumnes entre els pacients que tinguin assignats i es procurarà la seva integració dins de l'equip assistencial, mantenint estreta relació amb els metges residents.

En finalitzar el període de pràctiques, cada alumne haurà de lliurar la història clínica real al Dr. Molina i serà avaluada.

Exploracions complementàries

L'objectiu és que els alumnes puguin veure com es realitzen les exploracions no invasives més habituals tant a cardiologia com a angiologia. Per això, els alumnes acompanyaran, principalment al pacient que tinguin assignat, a la realització de les diferents proves que es realitzin durant l'ingrés en els diferents gabinets d'exploració de les dues especialitats, situats a la zona d'exploracions en el mateix passadís.

Cateterismes cardíacs

Es realitzarà al laboratori d'hemodinàmia situat al servei de radiologia. L'objectiu es que puguin veure com es realitza una coronariografia i com es valora el seu resultat. Si el subgrup és massa gran, s’haurà de subdividir i aprofitar els divendres, un cop acabats els seminaris d’insuficiència cardíaca, per anar-hi.

Avaluació Història clínica

Escrita amb ordinador, ha de ser presentada 15 dies desprès de finalitzar al professor de pràctiques abans d’acabar el curs docent. L'últim grup s'ha de posar d'acord amb el professor de pràctiques per a la seva entrega. Aquesta ha de constar dels següents apartats:

A la primera pàgina ha de constar OBLIGATÒRIAMENT:

Nº Història clínica. 4rt curs Medicina. Any del curs. Alumne, Grup.

Tutor que ha tingut durant les pràctiques clíniques

Patologia Medicoquirúrgica I. Cardiologia. Data d'entrega de la història:

A continuació (pàgina 2 de la història clínica del malalt amb el seu nom i nº d'història)

 

Història Clínica

Motiu d'ingrés

Antecedents, malaltia actual i exploració

Interpretació de l'ECG

Orientació diagnòstica. Citar les dades claus per al diagnòstic

Comentari de l'evolució clínica, proves complementàries i tractament emprat. No és necessari d’escriure diàriament al curs clínic

Resum de la història clínica i patologia del malalt (màxim 7 línies)

 

La història s’enviarà utilitzant l’eina “tasca” que estarà penjada a l’aula global. També es posarà la data límit de recepció. En format PDF i escrit amb ordinador. Nom de l'arxiu PDF ha de constar els cognoms i el nom de l'alumne.

Atribucions en l'organigrama de pràctiques:

Tutor: Dr. L. Molina

Pràctiques a la Sala de Cardiologia:

 • Grup 1: Dra. A. Calvo
 • Grup 2: Dra. S. Ruiz, Dra. N. Farre.

Pràctiques a la unitat coronària: Dra. N. Ribas, Dra. T. Giralt

Ecocardiograma (ECO): Dr. L. Molina, Dra. M. Ble

Coronariografia (CATE): Dra. E. Tizón, Dra. B. Vaquerizo

Aula d'habilitats i Simulació: Dr. L. Molina

Seminaris de valvulopaties: Dra. M. Cladellas, Dra. M. Ble

Seminaris d'insuficiència cardíaca (Aula edifici docent): Dra. N. Farré, Dra. S. Ruiz

Seminaris d'electrocardiografia pràctica (Aula edifici docent): Dra. M. Cladellas, Dra. A. Calvo

Seminaris d’Arrítmies: Dr. E. Vallés, Dr. J. Jimenez

 

Pràctiques de Respiratori

Se seguiran els mateixos criteris generals que per a Cardiovascular quant a control i distribució.

Enguany, i donat el context sanitari, es retorna a l’activitat de cursos prepandèmia.

Es desenvoluparan segons l'activitat diària (s'anunciarà oportunament) en els següents llocs i amb els/les següents coordinadors/es:

 • Planta Pneumologia, (monobloc Hospital del Mar i/o Hospital de Dia de Pneumologia a la planta baixa de l'edifici B): Dra. E. Balcells, Dra. M. Domínguez, Dra. P. Ausin
 • Quiròfan Cirurgia Toràcica (àrea quirúrgica): Dr. R. Aguiló
 • UCI (planta baixa Hospital del Mar): Dra. M.P. Gracia, Dra. P. Pérez-Teran
 • Funció pulmonar (Gabinet de Funció Pulmonar): Dr. S. Pascual
 • Endoscòpia (Gabinet de Broncoscòpia): Dr. A. Sánchez
 • Drenatges toràcics (Aula d’Habilitats del Campus): Dra. M.P. Gracia, Dra. A. Zapatero, Dra. P. Pérez-Teran
 • Simulació d’un cas de respiratori (Aula de Simulació del Campus): Dra. P. Ausin, Dra. P. Pérez-Teran
 • Comitè Oncològic (per TEAMS o si és presencial s'anunciarà per l'Aula Global): coordinació Dr. A. Sánchez

Metodologia docent

La metodologia docent es basarà en classes magistrals amb tot el grup, seminaris amb grups reduïts i pràctiques en grups reduïts.

Donat el context d’obres de l’Hospital del Mar, qualsevol canvi (sobretot en relació amb les pràctiques) derivat de les mateixes s’anunciarà oportunament a l’Aula Global.

La classe d'insuficiència respiratòria aguda estarà penjada en vídeo a l'Aula Global, així com les diapositives, i el dia de la classe presencial es remarcaran els punts més significatius i aclariran dubtes.

Avaluació

Mètodes d'avaluació

Nota final de Patologia Medicoquirúrgica I:

 • 10 % avaluació continuada.
 • 90 % examen:
   • 45 % PEM.
   • 45 % examen pràctic.

Examen teòric (45% de la nota final):

Hi haurà 1 avaluació que es durà a terme després de finalitzar la docència amb Proves d'Elecció Múltiple (PEM amb 5 alternatives i 1 única resposta correcta, 0,25 de penalització en cas d'errada). En el PEM s'inclouran històries clíniques curtes.

Examen pràctic (45% de la nota final):

 • A Cardiovascular:
   • Casos clínics escrits amb ECG
   • Casos clínics escrits amb proves funcionals, RX de tòrax i/o TC toràcica. Als que s'inclouran PEM per a cada cas clínic.
 • A Respiratori: (l’examen de Respiratori PEM teòric i PEM pràctic seran en català)
  • Serà en format de casos clínics sobre el que s’articularan preguntes tipus PEM (amb la mateixa sistemàtica que al PEM teòric)

Avaluació continuada (10 % de la nota final):

Durant el curs es farà una avaluació continuada de les pràctiques, que son OBLIGATORIES.

A Cardiovascular: 4% història clínica, 4% seminari IC, 4% seminari valvulopaties i 4% seminari d'arrítmies, 4% aula d'habilitats. A respiratori es ponderaran les pràctiques.

A Respiratori s’avaluarà la presencialitat, puntualitat, participació proactiva i en alguna pràctica es podrà efectuar alguna prova per avaluar les competències.

La no assistència a una pràctica suposa el zero en la puntuació d'aquella pràctica i ponderarà com a tal.

 

Criteris de superació de l'assignatura:

Per superar la Patologia Medicoquirúrgica I, l'estudiant ha de participar en totes les activitats programades. La nota final de l’assignatura és mitjana ponderada de l'aparell cardiovascular (5.5 crèdits) i de l'aparell respiratori (4.5 crèdits), sempre i quan la nota per separat de l'aparell cardiovascular i de l'aparell respiratori sigui igual o superior a 5 en cadascuna de les matèries. En cas de no superar el 5 en una d'elles en primera convocatòria, es guardarà la nota de la matèria aprovada únicament per la convocatòria de recuperació del mateix curs.

La nota final de Patologia Mèdicoquirúrgica I serà la mitjana ponderada de l'examen teòric i pràctic i de l'avaluació continuada tant a cardiovascular com a respiratori.

L'avaluació continuada només es tindrà en compte per a la nota final, sempre que a l'examen teòric i a l'examen pràctic, de manera independent, la nota mínima obtinguda sigui una puntuació de 4 en cadascun d'ells (puntuació mínima: teòric ≥4 i pràctic ≥4), tant a l'apartat de l'aparell cardiovascular com al de l'aparell respiratori.

La superació del 70 % dels objectius de la Patologia Medicoquirúrgica implicarà la qualificació de notable i la superació del 90 % dels objectius la d'excel·lent.

 

A la convocatòria de recuperació de juliol, previ anunci de l'examen, es podran incloure preguntes de resposta curta en lloc de PEM i/o proves de verdader o fals. La part pràctica es farà sobre la base d’històries clíniques.

En la part d'aparell respiratori es farà un examen de preguntes de resposta curta sobre la base d’històries clíniques, on s'avaluarà l'aprenentatge obtingut a les classes teòriques, als seminaris i a les pràctiques. El redactat d’aquest examen serà en català, tot i que es podrà respondre en català, castellà o anglès.

Criteris sobre el procés de recuperació

Els estudiants que després del procés d'avaluació NO hagin superat l'assignatura, tindran l'opció d'una prova de recuperació durant el mes de Juliol, al final del procés docent amb la contingència anunciada anteriorment. Es mantindrà la nota de l’avaluació del 10% de les pràctiques.

En cap cas es podrà recuperar l'activitat avaluada durant el procés docent. L'estudiant mantindrà la qualificació obtinguda durant el curs.

Bibliografia i recursos d'informació

General:

  • Principios de Medicina Interna. Harrison
  • Medicina Interna. Farreras-Rozman.

Especialitat Cardiologia:

  • Tratado de Cardiología. Braunwald

ECG:

  • Interpretación clínica y autoevaluación del ECG. Mercè Cladellas Capdevila

Centre de Recursos Docents. Facultat Medecina UAB. En aquesta web de la facultat de Medicina es troba la bibliografia i les classes dels professors.

http://clon.uab.es/recursos/listamateria.asp?mat=0000000014

Cirurgia Vascular

Non-invasive methods of arterial and venous assessment

http://www.bmj.com/content/320/7236/698.full?sid=376630f7-6f99-44f8-9c4e-6195b24ac3e5

Acute Limb Ischemia

http://www.bmj.com/content/320/7237/764.full?sid=c567e5f7-fc46-4bf7-b29f-2232dbb91408

Chronic Lower Limb Ischemia

 http://www.bmj.com/content/320/7237/764.full?sid=c567e5f7-fc46-4bf7-b29f-2232dbb91408

Arterial Aneurysms

http://www.bmj.com/content/320/7243/1193.full?sid=8ad886df-e890-42fe-bd19-3a8b20622015

Swollen lower limb?1: General assessment and deep vein thrombosis

http://www.bmj.com/content/320/7247/1453.full?sid=376630f7-6f99-44f8-9c4e-6195b24ac3e5

Swollen lower limb?2: Lymphoedema

http://www.bmj.com/content/320/7248/1527.1.full?sid=8ad886df-e890-42fe-bd19-3a8b20622015

Varicose Veins

http://www.bmj.com/content/320/7246/1391.1.full?sid=503fb282-75af-4490-a433-09ac9d2dc704

Renal Artery Stenosis

http://www.bmj.com/content/320/7242/1124.full?sid=8ad886df-e890-42fe-bd19-3a8b20622015

Vascular Complications of Diabetes

http://www.bmj.com/content/320/7241/1062.full?sid=8ad886df-e890-42fe-bd19-3a8b20622015

Secondary prevention of transient ischaemic attack and stroke

http://www.bmj.com/content/320/7240/991.1.full?sid=c567e5f7-fc46-4bf7-b29f-2232dbb91408

 

Aparell Respiratori: