Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques

20542 - Pràctiques Externes


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Assignatura:
20542 - Pràctiques Externes
Àmbit:
---
Crèdits:
10.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Jamina Felip Sebastia
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El Pràcticum és una assignatura obligatòria del Pla d'Estudis del Grau en Publicitat i Relacions Públiques, amb valor curricular i una càrrega lectiva de 10 crèdits ECTS. L'objectiu docent del Pràcticum és proporcionar a l'estudiant una estada en una empresa o institució on es desenvolupin activitats relacionades amb els diversos àmbits de la Publicitat i les Relacions Públiques, per tal de que pugui posar en pràctica els coneixements assolits al llarg del grau aplicant-los en un marc professional. En aquest aspecte, el Pràcticum pretén conduir a l'estudiant en la seva primera experiència d'immersió en el sector professional abans de la finalització dels seus estudis de Grau. D'aquesta experiència, s'espera el compliment dels següents objectius:

-Conèixer i comprendre la realitat laboral en l'entorn de la publicitat i les relacions públiques

-Adaptar-se a les dinàmiques de treball de l'empresa o institució escollida.

-Posar en pràctica coneixements teòrics i competències pràctiques adquirits al llarg dels estudis en una activitat professional concreta.

-Relacionar la posada en pràctica dels coneixements adquirits amb una primera experiència formativa dins del sector professional.

-Ser capaç d'aplicar coneixements i de demostrar iniciativa pròpia.

El funcionament de l'assignatura es regula d'acord amb la normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF recollida en l'Acord del Consell de Govern de 9 de maig de 2012, modificat per acords del Consell de Govern de 18 de juliol de 2012 i de 20 de març del 2013 ( https://seuelectronica.upf.edu/normativa-practiques-externes-estudiants)

 

 

Competències associades

Competències generals:

D'entre les competències generals, les associades a l'assignatura Pràcticum són:

-Capacitat per a aplicar els coneixements i la comprensió de tal manera que indiquin un plantejament professional de la seva feina o professió, i que posseeixin competències que s'acostumen a demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins del seu camp d'estudi.

-Capacitat de comunicar informació, idees, problemes i solucions tan en audiències expertes com no expertes.

-Capacitat per a aplicar els coneixements i la comprensió, com també les habilitats per a resoldre problemes, en entorns nous o no familiars, i en contextos amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

-Habilitat d'integrar coneixements i d'afrontar la complexitat, i també de  formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada però que incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques relacionades amb l'aplicació dels coneixements i judicis.

-Habilitat d'aprenentatge que permeti als estudiants continuar els estudis de manera àmpliament autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques:

Les competències a assolir dependran de les característiques del lloc que ocuparà l'estudiant en l'empresa de pràctiques i de les tasques que li seran encomanades, aquestes competències estan incloses entre les següents:

-Capacitat per a l'anàlisi teòric i pràctic de les estructures organitzatives de les agències de publicitat i rrpp, o departaments interns.

-Capacitat per definir estratègies, objectius i analitzar públics i audiències

-Competència en l'organització dels pressupostos i gestió de projectes

-Comprensió i execució de plans de comunicació, a partir del coneixement adquirit i aplicat a la realitat social i econòmica.

-Capacitat d'anàlisi i crítica de materials comunicatius, amb bàrems d'efectivitat 

-Coneixement dels diferents suports i entorns comunicatius, escollint en cada cas el més adient i/o fent accions transversals amb diverses eines.

-Ús o al menys coneixement de les diferents tecnologies vinculades al camp de la comunicació

-Criteri visual en l'execució i o l'anàlisi de peces escrites, visuals o auditives de comunicació

-Gestió de recursos per a optimització de campanyes

-Coordinació d'equips, lideratge i gestió de conflictes

-Capacitat per a la gestió econòmica

-Innovació i autoaprenentatge

-Capacitat per a la planificació tenint en compte els temps de les audiències

-Habilitat per al coneixement comunicatiu i la seva interrelació amb les ciències socials i les noves tecnologies.

-Capacitat comunicativa per exposar i defensar projectes, interna i externament

-Adaptabilitat als diferents entorns de treball

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En el marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) el  practicum es marca l'objectiu de treballar en els següents punts: una educació de qualitat, un treball digne i creixement econòmic, així com la creació d'aliances per assolir els objectius.

Per això, un dels objectius d'enguany serà la recerca d'entitats amb especial incidència social. Tant per la seva principal activitat com per projectes específics. Generant i consolidant una relació estable i de confiança entre la UPF i les entitats que aportin valor social a la nostra comunitat.

Volem que el suport rebut de la societat reverteixi en la generació de talent i inserció  laboral dels nostres alumnes en projectes que retornin aquesta inversió en forma de millora per la societat.

Prerequisits

Tenir matriculat el practicum.

Continguts

Per la naturalesa pràctica de l'assignatura no es contemplen continguts.

Metodologia docent

La metodologia docent de l'assignatura es divideix en els següents processos o fases: preparació, cerca de pràctiques i realització de les pràctiques.

Preparació:

El procés de preparació consisteix en una sèrie d'activitats formatives prèvies a la matrícula. L'activitat docent del Pràcticum comença amb una sessió informativa que es realitza amb dos trimestres d'antelació a la matrícula del pràcticum (2n trimestre de 3r curs), i que permet una primera trobada entre els estudiants i els seus coordinadors de pràctiques.

En aquesta primera trobada informativa es posa en coneixement de l'estudiant la normativa essencial de l'assignatura, les responsabilitats a assumir per part de l'alumnat, les diferents figures de coordinació i l'explicació detallada de tot el procés de pràctiques.

Cerca de pràctiques

Un cop obtingudes les dades de l'enquesta, s'utilitza la informació per a distribuir els estudiants segons els seus perfils preferents i contrastar la demanda amb l'oferta existent en el sector professional.

S'incentiva, en aquest punt, la realització de com a mínim, una tutoria abans de la signatura d'un conveni de pràctiques. En aquesta tutoria es pretén establir una trobada personalitzada amb l'estudiant amb l'objectiu de realitzar un sondeig en profunditat i de manera individual dels seus objectius, preferències, expectatives i ambició professional, així com oferir orientació i suport en la cerca d'unes pràctiques idònies al seu perfil.

Les activitats formatives relacionades amb la cerca de pràctiques són: la supervisió del currículum, l'ajut en l'elaboració de cartes de motivació i l'assessorament de com afrontar una entrevista de feina, entre d'altres. També s'organitzen activitats informatives o formatives complementàries en col·laboració amb altres organismes de la Universitat Pompeu Fabra com l'SCP (Servei de Carreres Professionals) i l'SRI (Servei de Relacions Internacionals), entre d'altres.

Realització de les pràctiques

En la fase de realització, l'activitat docent es centra en el seguiment dels casos mitjançant la comunicació amb l'estudiant i amb l'empresa segons la necessitat de cada  cas, en un control d'irregularitats o d'incidències i, especialment, en l'oferiment de suport mitjançant tutories complementàries en casos en què es consideri necessari. Aquesta fase es centra en garantir que l'empresa ofereixi una experiència formativa adequada a l'estudiant.

Els estudiants poden realitzar les pràctiques en quatre períodes diferents, un cop comencen a cursar el 4t curs del Grau: estiu de tercer curs, primer trimestre, segon trimestre o tercer trimestre.

Per tal de complir els requeriments del pla d'estudis, caldrà que l'estudiant realitzi un mínim de 250 hores de pràctiques en una empresa o institució. La distribució aproximada equival a 3 mesos treballant a mitja jornada. En cas de que totes dues parts ho desitgin, aquest conveni és prorrogable fins a 800 hores, límit de durada d'un conveni curricular segons la normativa. L'estudiant només pot establir un conveni curricular al llarg dels estudis de Grau.

Es deixa a criteri de l'empresa la possibilitat de determinar algun tipus de retribució econòmica.

Les dates d'inici i finalització, així com els horaris a complir seran establerts per l'empresa en acord amb la disponibilitat curricular de l'estudiant (d'acord amb el marc de la distribució temporal del curs acadèmic per trimestres). Si es dóna el cas, i sempre que sigui possible, es tindran en compte situacions acadèmiques o personals que requereixin una adaptació dels criteris generals.

Les opcions de les pràctiques són les següents:

  1. Pràctiques realitzades en una empresa o institució amb el qual la Facultat ja té un conveni. El responsable de l'assignatura fa d'intermediari entre empresa i estudiant i garanteix l' idoneïtat de la plaça per al perfil d'estudiant concret.  
  2. Pràctiques realitzades en una empresa o institució amb la qual l'estudiant hagi arribat a un acord de realització de pràctiques. Aquesta opció correspon a l'incentiu, per part dels responsables de l'assignatura, a que els estudiants sondegin per compte propi el sector professional. El responsable de l'assignatura garanteix l' idoneïtat de la plaça, i l'acord ha de ser aprovat pels coordinadors de l'assignatura i per la Direcció dels Ensenyaments de Comunicació Audiovisual. Assolits aquests passos s'estableix un conveni entre l'empresa i la universitat. En aquest punt s'inclou la possibilitat de realitzar pràctiques a l'estranger.
  3. Convalidació de pràctiques o d'experiència laboral. Cal que reuneixin característiques equivalents a les indicades en el pla docent. La convalidació es duu a terme dues fases: l'estudiant exposa el seu cas i presenta la sol·licitud. Si s'aprova, ha de presentar una memòria i una carta de l'empresa que avala el contingut de la mateixa i que servirà per a l'avaluació i la nota.

Avaluació

L'avaluació té lloc en un únic període, al 3r trimestre, i es dóna a terme a partir de dos documents:

-la memòria de pràctiques de l'estudiant.

-l' informe de l'empresa, emès pel tutor de pràctiques extern de l'estudiant.

Correspon al tutor acadèmic l'avaluació final, i la qualificació final de l'assignatura s'obtindrà de la mitjana ponderada entre la qualificació atorgada pel professor a la memòria de l'estudiant i la proposta de qualificació atorgada pel tutor de les pràctiques en el mitjà o empresa. A més, en la valoració final el tutor acadèmic podrà tenir en compte altres aspectes sobre l'acompliment de l'estudiant en la recerca i realització de les seves pràctiques.

a) Memòria de pràctiques

Al final de les pràctiques, cada estudiant haurà de redactar un informe en el qual farà una descripció i una valoració de la seva experiència: valorarà l'empresa o institució on ha treballat, detallarà les tasques realitzades, exposarà quina és, al seu criteri, l'aportació d'aquesta experiència al seu procés d'aprenentatge i en farà una valoració global. Aquesta memòria, que segueix un model concret, tindrà caràcter confidencial i anirà destinat al professor responsable de l'assignatura. El professor avaluarà la memòria i en valorarà tant els continguts com la redacció. L'extensió ha de ser com a màxim de 8 pàgines (annex a part). En el conveni de pràctiques s'estableix la data de lliurament de la memòria en un període aproximat de 15 dies després de la finalització de les pràctiques. Les memòries s'han de lliurar mitjançant la tasca oberta al campus virtual.

1. Fitxa Tècnica:

a. Empresa/entitat on s’han realitzat les Pràctiques.

b. Trimestre durant el qual s’han realitzat les Pràctiques.

c. Horari de les Pràctiques.

d. Tutor de les Pràctiques per part de l’empresa/entitat.

2. Descripció de les tasques concretes en què han consistit les Pràctiques.

3. Coneixements i experiència adquirits en el Pràcticum.

4. Grau de complementarietat amb matèries dels Estudis. Valorar si els estudis us preparen de forma adequada i/o són complementaris per a les tasques realitzades. Valorar qualitativament (amb un text descriptiu), i quantitativament (puntuant del 0 al 10).

5. Valoració general de les Pràctiques. Valorar qualitativament (amb un text descriptiu), i quantitativament (puntuant del 0 al 10).

6. Comentaris, suggeriments i observacions diverses.

7. Annex amb materials produïts per l’estudiant al llarg del Pràcticum (si es dóna el cas). Com a treball complementari els estudiants poden fer un vídeo (màxim 2 minuts) explicant les seves pràctiques de forma creativa. Fer-ho pot suposar pujar la nota final un màxim d’un punt.


b) Informe d'avaluació de l'empresa

Cada empresa designarà un tutor encarregat del seguiment de les pràctiques de cadascun dels estudiants. El tutor redactarà, al final de les pràctiques, un informe i una proposta de qualificació. En l'informe es puntuen aspectes relacionats amb l'actitud professional de l'estudiant, com la puntualitat, el tracte, la integració, la iniciativa, els coneixements demostrats, l'assistència, la col·laboració, la responsabilitat i la motivació.  També es demana que es destaquin els aspectes i observacions més importants en el procés formatiu de l'estudiant.  En els casos que l'informe sigui greument desfavorable, que l'estudiant abandoni de forma injustificada la pràctica o bé que l'empresa decideixi cancel·lar-la per la manca de compliment de l'estudiant de les obligacions pactades, l'assignatura serà qualificada amb un suspens.

Sistema de ponderació

Sistemes d'avaluació

Ponderació %

Informe del Tutor del mitjà o empresa

(60 %)

Memòria

(40%)

TOTAL

100

En la qualificació final, el responsable de l'assignatura tindrà en compte l'actitud, el grau de responsabilitat i la comunicació de l'estudiant al llarg de l'assignatura, tant en la comunicació amb els tutors com en la participació de les activitats formatives.

Sistema de recuperació

Atès que és un activitat que es realitza fora de la universitat fent pràctiques externes en una empresa, el Pràcticum no és recuperable. Si algun estudiant no la cursa tenint-la matriculada caldrà que, si no vol esgotar convocatòria, faci la renúncia a l'avaluació.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia i recursos d'informació


L'empresa/institució indicarà a l'estudiant, si s'escau, la bibliografia necessària per a la realització de les tasques
encarregades a les pràctiques.


Per a la redacció de la memòria:

-Clanchy, John y Ballard, Brigid (1992). Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para estudiantes
universitarios. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 1995.

-Montolío, E., Garachana, M., Santiago, M. (1999): Manual de escritura acadèmica. Barcelona: Ariel.

-Rigo, A. i Genescà, G. (2000): Tesis i treballs: aspectes formals. Presentació de Salvador Alsius. Vic: Eumo.

-Vázquez, Graciela (coord.) (2001). Guía didáctica del discurso académico escrito. ¿Cómo se escribe un texto
académico? Madrid: Edinumen.

-Centre de Redacció de la UPF: http://parles.upf.edu/llocs/cr/catacd/index.html


Curso Académico: 2022/23

3382 - Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

20542 - Prácticas Externas


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
338 - Facultad de Comunicación
Estudio:
3382 - Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Asignatura:
20542 - Prácticas Externas
Ámbito:
---
Créditos:
10.0
Curso:
4
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Profesorado:
Jamina Felip Sebastia
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

Practicum es una asignatura obligatoria del Plan de Estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, con valor curricular y una carga lectiva de 10 créditos ECTS.

El objetivo docente del Pràcticum es proporcionar al estudiante una experiencia en una empresa o institución donde se desarrollen actividades relacionadas con los diversos ámbitos de la Publicidad y las Relaciones Públicas, para que pueda poner en práctica los conocimientos logrados a lo largo del grado aplicándolos en un marco profesional. En este aspecto, el Practicum pretende conducir al estudiante en su primera experiencia de inmersión en el sector profesional antes de la finalización de sus estudios de grado. Los objetivos del practicum son los siguientes:

-Conocer y comprender la realidad laboral en el entorno de la publicidad y las relaciones públicas

-Adaptarse a las dinámicas de trabajo de la empresa o institución escogida.

-Poner en práctica conocimientos teóricos y competencias prácticas adquiridos a lo largo de los estudios en una actividad profesional concreta.

-Relacionar la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos con una primera experiencia formativa dentro del sector profesional.

-Ser capaz de aplicar conocimientos y de demostrar iniciativa propia.

El funcionamiento de la asignatura se regula de acuerdo con la normativa reguladora de las prácticas externas para los estudiantes de la UPF recogida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de mayo de 2012, modificado por acuerdos del Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2012 y de 20 de marzo del 2013 ( https://seuelectronica.upf.edu/normativa-practiques-externes-estudiants)

 

 

Competencias asociadas

Competencias generales:

De entre las competencias generales, las asociadas a la asignatura Practicum son:

-Capacidad para implementar los conocimientos de manera profesional, planteando argumentos con base teórica y resolviendo problemas prácticos del día a día

-Capacidad de comunicar información, ideas, problemas y soluciones a profesionales y particulares.

-Capacidad para implementar conocimientos y resolución de problemas en entornos nuevos, y en contextos amplios (o multidisciplinarios) relativos a su campo de estudio.

-Implementar en el desarrollo profesional la aplicación de la ética personal

-Capacidad de autoaprendizajeCompetencias específicas:

Las competencias a lograr dependerán de las características del lugar que ocupará el estudiante en la empresa de prácticas y de las tareas que le serán encomendadas, estas competencias están incluidas entre las siguientes:

-Capacidad para el análisis teórico y práctico de las estructuras organizativas de las agencias de publicidad y rrpp, o departamentos internos de comunicación.

-Capacidad para definir estrategias, objetivos y analizar públicos y audiencias

-Competencia en la organización de los presupuestos y gestión de proyectos

-Comprensión y ejecución de planes de comunicación, a partir del conocimiento adquirido y aplicado a la realidad social y económica.

-Capacidad de análisis y crítica de materiales comunicativos, con báremos de efectividad 

-Conocimiento de los diferentes apoyos y entornos comunicativos, escogiendo en cada caso el más adecuado y/o haciendo acciones transversales con varias herramientas.

-Uso o al menos conocimiento de las diferentes tecnologías vinculadas al campo de la comunicación

-Criterio visual en la ejecución y o el análisis de piezas escritas, visuales o auditivas de comunicación

-Gestión de recursos para optimización de campañas

-Coordinación de equipos, liderazgo y gestión de conflictos

-Capacitado para la gestión económica

-Innovación y autoaprendizaje

-Capacitado para la planificación teniendo en cuenta los tiempos de las audiencias

-Trabajar de forma transversal la comunicación, la sociología y las nuevas tecnologías.

-Capacidad comunicativa para exponer y defender proyectos, interna y externamente

-Adaptabilidad en los diferentes entornos de trabajo

Objetivos de Desarrollo Sostenible

En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) nos marcamos el objetivo de trabajar en los siguientes puntos: una educación de calidad, un trabajo digno y crecimiento económico, así como la creación de alianzas para lograr los objetivos.

Por eso, uno de los objetivos de este año será la búsqueda  de entidades con especial incidencia social. Tanto por su principal actividad como por proyectos específicos. Generando y consolidando una relación estable y de confianza entre la UPF y las entidades que aporten valor social en nuestra comunidad.

Queremos que el apoyo recibido de la sociedad revierta en la generación de talento e inserción laboral de nuestros alumnos en proyectos con objetivos comunes.

Prerrequisitos

Tener matriculado el practicum.

Contenidos


Por la naturaleza práctica de la asignatura no se contemplan contenidos.

Metodología docente

La metodología docente de la asignatura se divide en los siguientes procesos o fases: preparación, busca de prácticas y realización de las prácticas.

Preparación:

El proceso de preparación consiste en una serie de actividades formativas previas a la matrícula. La actividad docente del Practicum empieza con una sesión informativa que se realiza con dos trimestres de antelación a la matrícula del practicum (2n trimestre de 3r curso), y que permite un primer encuentro entre los estudiantes y sus coordinadores de prácticas.

En este primer encuentro informativo se pone en conocimiento del estudiante la normativa esencial de la asignatura, las responsabilidades a asumir por parte del alumnado, las diferentes figuras de coordinación y la explicación detallada de todo el proceso de prácticas.

Búsqueda de prácticas

Una vez informados de la dinámica de las prácticas se hace una selección y distribución de los estudiantes,  para dar respuesta a las inquietudes de los estudiantes y las demandas de las empresas.

Se incentiva, en este punto, la realización de como mínimo, una tutoría antes de la firma de un convenio de prácticas. En esta tutoría se pretende establecer un encuentro personalizado con el estudiante con el objetivo de realizar un sondeo en profundidad y de manera individual de sus objetivos, preferencias, expectativas y ambición profesional, así como ofrecer orientación y apoyo en la busca de unas prácticas idóneas a su perfil.

Las actividades formativas relacionadas con la busca de prácticas son: la supervisión del currículum, la ayuda en la elaboración de cartas de motivación y el asesoramiento de como afrontar una entrevista de trabajo, entre otros. También se organizan actividades informativas o formativas complementarias en colaboración con otros organismos de la Universitat Pompeu Fabra como la SCP (Servicio de Carreras Profesionales) y la SRI (Servicio de Relaciones Internacionales), entre otros.

Realización de las prácticas

En la fase de realización, la actividad docente se centra en el seguimiento de los casos mediante la comunicación con el estudiante y con la empresa según la necesidad de cada caso, en un control de irregularidades o de incidencias y, especialmente, en el ofrecimiento de apoyo mediante tutorías complementarias en casos en que se considere necesario. Esta fase se centra al garantizar que la empresa ofrezca una experiencia formativa adecuada al estudiante.

Los estudiantes pueden realizar las prácticas en cuatro periodos diferentes, al inicio del 4o curso de grado: verano de tercer curso, primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre.

Para cumplir los requerimientos del plan de estudios, hará falta que el estudiante realice un mínimo de 250 horas de prácticas en una empresa o institución. La distribución aproximada equivale a 3 meses trabajando en media jornada. En caso de que las dos partes lo deseen, este convenio es prorrogable hasta 800 horas, límite de duración de un convenio curricular según la normativa. El estudiante sólo puede establecer un convenio curricular a lo largo de los estudios de grado.

Se deja a criterio de la empresa la posibilidad de determinar algún tipo de retribución económica.

Las fechas de inicio y finalización, así como los horarios a cumplir serán establecidos por la empresa en acuerdo con la disponibilidad curricular del estudiante (de acuerdo con el marco de la distribución temporal del curso académico por trimestres). Si se da el caso, y siempre que sea posible, se tendrán en cuenta situaciones académicas o personales que requieran una adaptación de los criterios generales.

Las opciones de las prácticas son las siguientes:

Prácticas realizadas en una empresa o institución con el cual la Facultad ya tiene un convenio. El responsable de la asignatura hace de intermediario entre empresa y estudiante y garantiza la idoneidad de la plaza para el perfil de estudiante concreto. 
Prácticas realizadas en una empresa o institución con la cual el estudiante haya llegado a un acuerdo de realización de prácticas. Esta opción corresponde al incentivo, por parte de los responsables de la asignatura, a que los estudiantes sondeen por cuenta propia el sector profesional. El responsable de la asignatura garantiza la idoneidad de la plaza, y el acuerdo tiene que ser aprobado por los coordinadores de la asignatura y por la Dirección de las Enseñanzas de Comunicación Audiovisual. Logrados estos pasos se establece un convenio entre la empresa y la universidad. En este punto se incluye la posibilidad de realizar prácticas en el extranjero.
Convalidación de prácticas o de experiencia laboral. Hace falta que reúnan características equivalentes en las indicadas en el plan docente. La convalidación se lleva a cabo dos fases: el estudiante expone su caso y presenta la solicitud. Si se aprueba, tiene que presentar una memoria y una carta de la empresa que avala el contenido de la misma y que servirá para la evaluación y la nota.

Evaluación

La evaluación tiene lugar en un único periodo, al 3r trimestre, y se da a término a partir de dos documentos:

-la memoria de prácticas del estudiante.

-el informe de la empresa, emitido por el tutor de prácticas externo del estudiante.

Corresponde al tutor académico la evaluación final, y la calificación final de la asignatura se obtendrá de la media ponderada entre la calificación otorgada por el profesor a la memoria del estudiante y la propuesta de calificación otorgada por el tutor de las prácticas en el medio o empresa. Además, en la valoración final el tutor académico podrá tener en cuenta otros aspectos sobre el desempeño del estudiante en la investigación y realización de sus prácticas.


a) Memoria de prácticas

Al final de las prácticas, cada estudiante tendrá que redactar un informe en el cual hará una descripción y una valoración de su experiencia: valorará la empresa o institución donde ha trabajado, detallará las tareas realizadas, expondrá cuál es, en su criterio, la aportación de esta experiencia a su proceso de aprendizaje y hará una valoración global. Esta memoria, que sigue un modelo concreto, tendrá carácter confidencial e irá destinado al profesor responsable de la asignatura. El profesor evaluará la memoria y valorará tanto los contenidos como la redacción. La extensión tiene que ser como máximo de 8 páginas (anexo aparte). En el convenio de prácticas se establece la fecha de entrega de la memoria en un periodo aproximado de 15 días después de la finalización de las prácticas. Las memorias se tienen que entregar mediante la tarea abierta en el campus virtual.

1. Ficha Técnica:

a. Emprendida/entidad donde se han realizado las Prácticas.

b. Trimestre durante el cual se han realizado las Prácticas.

c. Horario de las Prácticas.

d. Tutor de las Prácticas por parte de la emprendida/entidad.

2. Descripción de las tareas concretas en que han consistido las Prácticas.

3. Conocimientos y experiencia adquiridos en el Pràcticum.

4. Grado de complementariedad con materias de los Estudios. Valorar si los estudios os preparan de forma adecuada y/o son complementarios para las tareas realizadas. Valorar cualitativamente (con un texto descriptivo), y cuantitativamente (puntuando del 0 al 10).

5. Valoración general de las Prácticas. Valorar cualitativamente (con un texto descriptivo), y cuantitativamente (puntuando del 0 al 10).

6. Comentarios, sugerencias y observaciones diversas.

7. Anexo con materiales producidos por el estudiante a lo largo del Pràcticum (si se da el caso). Como trabajo complementario los estudiantes pueden hacer un vídeo (máximo 2 minutos) explicando sus prácticas de forma creativa. Hacerlo puede suponer subir la nota final un máximo de un punto.


b) Informe de evaluación de la empresa

Cada empresa designará un tutor encargado del seguimiento de las prácticas de cada uno de los estudiantes. El tutor redactará, al final de las prácticas, un informe y una propuesta de calificación. En el informe se puntúan aspectos relacionados con la actitud profesional del estudiante, como la puntualidad, el trato, la integración, la iniciativa, los conocimientos demostrados, la asistencia, la colaboración, la responsabilidad y la motivación. También se pide que se destaquen los aspectos y observaciones más importantes en el proceso formativo del estudiante. En los casos que el informe sea gravemente desfavorable, que el estudiante abandone de forma injustificada la práctica o bien que la empresa decida cancelarla por la carencia de cumplimiento del estudiante de las obligaciones pactadas, la asignatura será calificada con un suspenso.


Sistemas de evaluación

Ponderación %

Informo del Tutor del medio o empresa (60 %)

Memoria (40%)

Bibliografía y recursos de información

La emprendida/institución indicará al estudiante, si se tercia, la bibliografía necesaria para la realización de las tareas
encargadas a las prácticas.


Para la redacción de la memoria:

-Clanchy, John y Ballard, Brigid (1992). Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para estudiantes
universitarios. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 1995.

-Montolío, E., Garachana, M., Santiago, M. (1999): Manual de escritura acadèmica. Barcelona: Ariel.

-Rigo, A. i Genescà, G. (2000): Tesis i treballs: aspectes formals. Presentació de Salvador Alsius. Vic: Eumo.

-Vázquez, Graciela (coord.) (2001). Guía didáctica del discurso académico escrito. ¿Cómo se escribe un texto
académico? Madrid: Edinumen.

-Centre de Redacció de la UPF: http://parles.upf.edu/llocs/cr/catacd/index.html


Curso Académico: 2022/23

3382 - Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

20542 - Prácticas Externas


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
338 - Facultad de Comunicación
Estudio:
3382 - Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Asignatura:
20542 - Prácticas Externas
Ámbito:
---
Créditos:
10.0
Curso:
4
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Profesorado:
Jamina Felip Sebastia
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

Practicum es una asignatura obligatoria del Plan de Estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, con valor curricular y una carga lectiva de 10 créditos ECTS.

El objetivo docente del Pràcticum es proporcionar al estudiante una experiencia en una empresa o institución donde se desarrollen actividades relacionadas con los diversos ámbitos de la Publicidad y las Relaciones Públicas, para que pueda poner en práctica los conocimientos logrados a lo largo del grado aplicándolos en un marco profesional. En este aspecto, el Practicum pretende conducir al estudiante en su primera experiencia de inmersión en el sector profesional antes de la finalización de sus estudios de grado. Los objetivos del practicum son los siguientes:

-Conocer y comprender la realidad laboral en el entorno de la publicidad y las relaciones públicas

-Adaptarse a las dinámicas de trabajo de la empresa o institución escogida.

-Poner en práctica conocimientos teóricos y competencias prácticas adquiridos a lo largo de los estudios en una actividad profesional concreta.

-Relacionar la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos con una primera experiencia formativa dentro del sector profesional.

-Ser capaz de aplicar conocimientos y de demostrar iniciativa propia.

El funcionamiento de la asignatura se regula de acuerdo con la normativa reguladora de las prácticas externas para los estudiantes de la UPF recogida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de mayo de 2012, modificado por acuerdos del Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2012 y de 20 de marzo del 2013 ( https://seuelectronica.upf.edu/normativa-practiques-externes-estudiants)

 

 

Competencias asociadas

Competencias generales:

De entre las competencias generales, las asociadas a la asignatura Practicum son:

-Capacidad para implementar los conocimientos de manera profesional, planteando argumentos con base teórica y resolviendo problemas prácticos del día a día

-Capacidad de comunicar información, ideas, problemas y soluciones a profesionales y particulares.

-Capacidad para implementar conocimientos y resolución de problemas en entornos nuevos, y en contextos amplios (o multidisciplinarios) relativos a su campo de estudio.

-Implementar en el desarrollo profesional la aplicación de la ética personal

-Capacidad de autoaprendizajeCompetencias específicas:

Las competencias a lograr dependerán de las características del lugar que ocupará el estudiante en la empresa de prácticas y de las tareas que le serán encomendadas, estas competencias están incluidas entre las siguientes:

-Capacidad para el análisis teórico y práctico de las estructuras organizativas de las agencias de publicidad y rrpp, o departamentos internos de comunicación.

-Capacidad para definir estrategias, objetivos y analizar públicos y audiencias

-Competencia en la organización de los presupuestos y gestión de proyectos

-Comprensión y ejecución de planes de comunicación, a partir del conocimiento adquirido y aplicado a la realidad social y económica.

-Capacidad de análisis y crítica de materiales comunicativos, con báremos de efectividad 

-Conocimiento de los diferentes apoyos y entornos comunicativos, escogiendo en cada caso el más adecuado y/o haciendo acciones transversales con varias herramientas.

-Uso o al menos conocimiento de las diferentes tecnologías vinculadas al campo de la comunicación

-Criterio visual en la ejecución y o el análisis de piezas escritas, visuales o auditivas de comunicación

-Gestión de recursos para optimización de campañas

-Coordinación de equipos, liderazgo y gestión de conflictos

-Capacitado para la gestión económica

-Innovación y autoaprendizaje

-Capacitado para la planificación teniendo en cuenta los tiempos de las audiencias

-Trabajar de forma transversal la comunicación, la sociología y las nuevas tecnologías.

-Capacidad comunicativa para exponer y defender proyectos, interna y externamente

-Adaptabilidad en los diferentes entornos de trabajo

Objetivos de Desarrollo Sostenible

En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) nos marcamos el objetivo de trabajar en los siguientes puntos: una educación de calidad, un trabajo digno y crecimiento económico, así como la creación de alianzas para lograr los objetivos.

Por eso, uno de los objetivos de este año será la búsqueda  de entidades con especial incidencia social. Tanto por su principal actividad como por proyectos específicos. Generando y consolidando una relación estable y de confianza entre la UPF y las entidades que aporten valor social en nuestra comunidad.

Queremos que el apoyo recibido de la sociedad revierta en la generación de talento e inserción laboral de nuestros alumnos en proyectos con objetivos comunes.

Prerrequisitos

Tener matriculado el practicum.

Contenidos


Por la naturaleza práctica de la asignatura no se contemplan contenidos.

Metodología docente

La metodología docente de la asignatura se divide en los siguientes procesos o fases: preparación, busca de prácticas y realización de las prácticas.

Preparación:

El proceso de preparación consiste en una serie de actividades formativas previas a la matrícula. La actividad docente del Practicum empieza con una sesión informativa que se realiza con dos trimestres de antelación a la matrícula del practicum (2n trimestre de 3r curso), y que permite un primer encuentro entre los estudiantes y sus coordinadores de prácticas.

En este primer encuentro informativo se pone en conocimiento del estudiante la normativa esencial de la asignatura, las responsabilidades a asumir por parte del alumnado, las diferentes figuras de coordinación y la explicación detallada de todo el proceso de prácticas.

Búsqueda de prácticas

Una vez informados de la dinámica de las prácticas se hace una selección y distribución de los estudiantes,  para dar respuesta a las inquietudes de los estudiantes y las demandas de las empresas.

Se incentiva, en este punto, la realización de como mínimo, una tutoría antes de la firma de un convenio de prácticas. En esta tutoría se pretende establecer un encuentro personalizado con el estudiante con el objetivo de realizar un sondeo en profundidad y de manera individual de sus objetivos, preferencias, expectativas y ambición profesional, así como ofrecer orientación y apoyo en la busca de unas prácticas idóneas a su perfil.

Las actividades formativas relacionadas con la busca de prácticas son: la supervisión del currículum, la ayuda en la elaboración de cartas de motivación y el asesoramiento de como afrontar una entrevista de trabajo, entre otros. También se organizan actividades informativas o formativas complementarias en colaboración con otros organismos de la Universitat Pompeu Fabra como la SCP (Servicio de Carreras Profesionales) y la SRI (Servicio de Relaciones Internacionales), entre otros.

Realización de las prácticas

En la fase de realización, la actividad docente se centra en el seguimiento de los casos mediante la comunicación con el estudiante y con la empresa según la necesidad de cada caso, en un control de irregularidades o de incidencias y, especialmente, en el ofrecimiento de apoyo mediante tutorías complementarias en casos en que se considere necesario. Esta fase se centra al garantizar que la empresa ofrezca una experiencia formativa adecuada al estudiante.

Los estudiantes pueden realizar las prácticas en cuatro periodos diferentes, al inicio del 4o curso de grado: verano de tercer curso, primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre.

Para cumplir los requerimientos del plan de estudios, hará falta que el estudiante realice un mínimo de 250 horas de prácticas en una empresa o institución. La distribución aproximada equivale a 3 meses trabajando en media jornada. En caso de que las dos partes lo deseen, este convenio es prorrogable hasta 800 horas, límite de duración de un convenio curricular según la normativa. El estudiante sólo puede establecer un convenio curricular a lo largo de los estudios de grado.

Se deja a criterio de la empresa la posibilidad de determinar algún tipo de retribución económica.

Las fechas de inicio y finalización, así como los horarios a cumplir serán establecidos por la empresa en acuerdo con la disponibilidad curricular del estudiante (de acuerdo con el marco de la distribución temporal del curso académico por trimestres). Si se da el caso, y siempre que sea posible, se tendrán en cuenta situaciones académicas o personales que requieran una adaptación de los criterios generales.

Las opciones de las prácticas son las siguientes:

Prácticas realizadas en una empresa o institución con el cual la Facultad ya tiene un convenio. El responsable de la asignatura hace de intermediario entre empresa y estudiante y garantiza la idoneidad de la plaza para el perfil de estudiante concreto. 
Prácticas realizadas en una empresa o institución con la cual el estudiante haya llegado a un acuerdo de realización de prácticas. Esta opción corresponde al incentivo, por parte de los responsables de la asignatura, a que los estudiantes sondeen por cuenta propia el sector profesional. El responsable de la asignatura garantiza la idoneidad de la plaza, y el acuerdo tiene que ser aprobado por los coordinadores de la asignatura y por la Dirección de las Enseñanzas de Comunicación Audiovisual. Logrados estos pasos se establece un convenio entre la empresa y la universidad. En este punto se incluye la posibilidad de realizar prácticas en el extranjero.
Convalidación de prácticas o de experiencia laboral. Hace falta que reúnan características equivalentes en las indicadas en el plan docente. La convalidación se lleva a cabo dos fases: el estudiante expone su caso y presenta la solicitud. Si se aprueba, tiene que presentar una memoria y una carta de la empresa que avala el contenido de la misma y que servirá para la evaluación y la nota.

Evaluación

La evaluación tiene lugar en un único periodo, al 3r trimestre, y se da a término a partir de dos documentos:

-la memoria de prácticas del estudiante.

-el informe de la empresa, emitido por el tutor de prácticas externo del estudiante.

Corresponde al tutor académico la evaluación final, y la calificación final de la asignatura se obtendrá de la media ponderada entre la calificación otorgada por el profesor a la memoria del estudiante y la propuesta de calificación otorgada por el tutor de las prácticas en el medio o empresa. Además, en la valoración final el tutor académico podrá tener en cuenta otros aspectos sobre el desempeño del estudiante en la investigación y realización de sus prácticas.


a) Memoria de prácticas

Al final de las prácticas, cada estudiante tendrá que redactar un informe en el cual hará una descripción y una valoración de su experiencia: valorará la empresa o institución donde ha trabajado, detallará las tareas realizadas, expondrá cuál es, en su criterio, la aportación de esta experiencia a su proceso de aprendizaje y hará una valoración global. Esta memoria, que sigue un modelo concreto, tendrá carácter confidencial e irá destinado al profesor responsable de la asignatura. El profesor evaluará la memoria y valorará tanto los contenidos como la redacción. La extensión tiene que ser como máximo de 8 páginas (anexo aparte). En el convenio de prácticas se establece la fecha de entrega de la memoria en un periodo aproximado de 15 días después de la finalización de las prácticas. Las memorias se tienen que entregar mediante la tarea abierta en el campus virtual.

1. Ficha Técnica:

a. Emprendida/entidad donde se han realizado las Prácticas.

b. Trimestre durante el cual se han realizado las Prácticas.

c. Horario de las Prácticas.

d. Tutor de las Prácticas por parte de la emprendida/entidad.

2. Descripción de las tareas concretas en que han consistido las Prácticas.

3. Conocimientos y experiencia adquiridos en el Pràcticum.

4. Grado de complementariedad con materias de los Estudios. Valorar si los estudios os preparan de forma adecuada y/o son complementarios para las tareas realizadas. Valorar cualitativamente (con un texto descriptivo), y cuantitativamente (puntuando del 0 al 10).

5. Valoración general de las Prácticas. Valorar cualitativamente (con un texto descriptivo), y cuantitativamente (puntuando del 0 al 10).

6. Comentarios, sugerencias y observaciones diversas.

7. Anexo con materiales producidos por el estudiante a lo largo del Pràcticum (si se da el caso). Como trabajo complementario los estudiantes pueden hacer un vídeo (máximo 2 minutos) explicando sus prácticas de forma creativa. Hacerlo puede suponer subir la nota final un máximo de un punto.


b) Informe de evaluación de la empresa

Cada empresa designará un tutor encargado del seguimiento de las prácticas de cada uno de los estudiantes. El tutor redactará, al final de las prácticas, un informe y una propuesta de calificación. En el informe se puntúan aspectos relacionados con la actitud profesional del estudiante, como la puntualidad, el trato, la integración, la iniciativa, los conocimientos demostrados, la asistencia, la colaboración, la responsabilidad y la motivación. También se pide que se destaquen los aspectos y observaciones más importantes en el proceso formativo del estudiante. En los casos que el informe sea gravemente desfavorable, que el estudiante abandone de forma injustificada la práctica o bien que la empresa decida cancelarla por la carencia de cumplimiento del estudiante de las obligaciones pactadas, la asignatura será calificada con un suspenso.


Sistemas de evaluación

Ponderación %

Informo del Tutor del medio o empresa (60 %)

Memoria (40%)

Bibliografía y recursos de información

La emprendida/institución indicará al estudiante, si se tercia, la bibliografía necesaria para la realización de las tareas
encargadas a las prácticas.


Para la redacción de la memoria:

-Clanchy, John y Ballard, Brigid (1992). Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para estudiantes
universitarios. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 1995.

-Montolío, E., Garachana, M., Santiago, M. (1999): Manual de escritura acadèmica. Barcelona: Ariel.

-Rigo, A. i Genescà, G. (2000): Tesis i treballs: aspectes formals. Presentació de Salvador Alsius. Vic: Eumo.

-Vázquez, Graciela (coord.) (2001). Guía didáctica del discurso académico escrito. ¿Cómo se escribe un texto
académico? Madrid: Edinumen.

-Centre de Redacció de la UPF: http://parles.upf.edu/llocs/cr/catacd/index.html