Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques

20494 - Creació de Missatges Publicitaris


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Assignatura:
20494 - Creació de Missatges Publicitaris
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Professorat:
Matilde Obradors Barba, Raquel Botey Lluch
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

 

L'assignatura Creació de Missatges Publicitaris adopta la forma d'un taller de creativitat i enllaça directament amb l'assignatura Teoria i Tècniques d'Ideació, que l'alumnat cursa durant el seu primer any d'estudis. Llavors es van iniciar en el procés creatiu i la creativitat publicitària i ara aprendran a realitzar campanyes publicitàries amb accions i peces destinades als diferents mitjans i canals de comunicació.

L'assignatura, que presenta una seriï de Pràctiques de continuïtat, ha estat dissenyada amb l'objectiu de què les/els estudiants s'exercitin en el concepte i les idees creatives, i de què acabin el trimestre amb l'habilitat d'adequar la seva producció creativa als criteris que regulen l'entorn professional.

Competències associades

 

Competències associades

 

1. Competències generals

 

Treballar la creació en comunicació i publicitat, individualment i en equip.

Auto planificar tasques seguint un calendari de treball.

Delegar i assumir tasques dins d'un equip.

Avaluar la tasca dels altres i auto avaluar la pròpia.

Exposar i presentar treballs.

 

 

 

2. Competències específiques

 

1. Comprendre i dominar el procés creatiu: la documentació, les fonts d'inspiració, la generació d'idees i la verificació d'aquestes.

2. Perfeccionar la capacitat de crear conceptes i transformar-los en missatges publicitaris.

3. Incorporar criteris per a l'avaluació de productes creatius publicitaris.

4. Diferenciar l'expressió de missatges adients per a diferents suports i mitjans de comunicació.

5. Diferenciar registres adequats per a cada públic objectiu.

6. Utilitzar tons i estils de comunicació adequats per a determinats productes i marques.

7. Operar en contexts híbrids, fragmentats i atomitzats, utilitzant els recursos transdisciplinaris necessaris per aconseguir-ho. 

8. Comprendre les regles del camp i la responsabilitat social i ètica que implica exercir la creativitat en l'entorn professional. 

9. Ampliar la capacitat imaginativa, la perspicàcia i l'enginy per argumentar, commoure i comunicar amb diferents públics objectius en diferents espais de comunicació. 

Resultats de l'aprenentatge

1. Comprensió i domini del procés creatiu: la documentació, les fonts d'inspiració, la generació d'idees i la verificació d'aquestes.
2. Millorament de la capacitat de crear conceptes i transformar-los en missatges publicitaris.
3. Domini de criteris per a l'avaluació de productes creatius publicitaris, propis i aliens.
4. Habilitat per diferenciar l'expressió de missatges adients per a diferents suports i mitjans de comunicació.
5. Capacitat per diferenciar els registres adequats per a cada públic objectiu.
6. Dominar l'ús de diferents tons i estils de comunicació adequats per a determinats productes i marques.
7. Capacitat per operar en contexts híbrids, fragmentats i atomitzats, utilitzant els recursos transdisciplinaris necessaris per aconseguir-ho.
8. Comprensió de les regles del camp i la responsabilitat social i ètica que implica exercir la creativitat en l'entorn professional.
9. Augment de la capacitat imaginativa, la perspicàcia i l'enginy per argumentar, commoure i seduir diferents públics objectius en diferents espais de comunicació.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

A continuació es detallen els objectius de desenvolupament sostenible que s'aborden a l'assignatura. Els temes es tracten a través dels exercicis de creativitat en relació en diferents productes de consum i pràctiques de comunicació, tenint en compte les ODS corresponents.

1. Fi de la pobresa.
2. Fam zero.
3. Salut i benestar.
5. Igualtat de gènere.
8. Treball decent i creixement econòmic.
9. Indústria innovació i infraestructures.
12. Producció i consum responsable.
13. Acció pel clima.

Prerequisits

Cap

Continguts

1. Temes.

Continguts que s'abordaran en les classes de teoria i a través de la pràctica

 

1.1. El procés creatiu. Fases del procés creatiu.

1.2. Treballar amb diferents tipus de brífing.

1.3. El target. Maneres d’apropar-nos-hi. Trencar estereotips del target.

1.4. Tipus de missatges.

1.5. Idees que transmeten el concepte adequat.

1.6. El Follow up de les campanyes.

1.7. Les marques líder.

1.8. Marques de gran consum que fan comunicació de productes de luxe. Canvi de categoria de producte per posicionar-se com a líders.

1.9.  Notorietat i transgressió.

1.10. Trencar narratives. Sortir dels codis publicitaris.

1.11. Creativitat a les xarxes socials.

1.12. Creativitat Transversal. Adaptar una idea a diferents mitjans. Transmedia storytelling. 

1.13. Creativitat Social. Perspectiva de gènere/ Estereotips/ Solidaritat/ Transmetre valors.

1.14. Reduir la inversió als mitjans tradicionals i passar-la al Màrqueting Digital i Publicitat Nativa. (Experiència. Gamificació. Tecnologia).

1.15. Comunicació musical.

 

2. Sessions teòriques

Els continguts de les classes teòriques guarden relació amb els exercicis pràctics que es fan dimarts i dijous cada setmana.

2.1. Mecànica

Cada dilluns es presentaran a classe presencial, els continguts teòrics relacionats amb l'exercici pràctic de la setmana. Es tindrà en compte l'assistència i participació dels estudiants.

3. Sessions pràctiques

3.1. Campanyes
Partint d'un brífing els alumnes desenvoluparan campanyes per diferents productes/marques reals, que pertanyin a diferents sectors (alimentació, ONG o associacions, moda, turisme, neteja, línies aèries, cotxes, etc.) reproduint el ritme d'una agència de publicitat o empresa de comunicació.
Articularan com a mínim dos mitjans amb una clara unitat de missatge, conformant una campanya publicitària. Els esmentats mitjans contemplen (espot, anunci premsa, fulletó, tanca, opi, cartell, vídeo, viral, bàner, xarxes socials, series, web series, sitios web, imageboards, gifs, memes, apps, foros, blog, street marketing, road show, esdeveniment, etc.) i campanyes mancomunades.

3.2. Videoart per una ONG o Associació Solidària
Cada any en aquesta assignatura es fa un projecte que doni la possibilitat als estudiants de presentar-lo en l'àmbit professional, en Concursos o Festivals. Aquest any, els alumnes desenvolupen un videoart per una ONG o Associació solidària. Cada grup escollirà l'ONG lliurement en funció de les seves prioritats, amb l'objectiu d'oferir la seva campanya a l'ONG escollida.

3.3. El treball final o examen de l'assignatura serà la presentació oral i escrita de la campanya tutoritzada a classe durant la vuitena i novena setmana.
La presentació oral es farà durant la setmana 10. L'entrega del Treball final escrit, serà el dia que marqui la Secretaria de la Facultat.

 

 

Metodologia docent

 

· Creació de Missatges Publicitaris és una assignatura-taller, basada en la realització de pràctiques de continuïtat que simulen la tasca professional dels creatius publicitaris, mitjançant brífings o casos que s'hauran de treballar, resoldre i presentar en grup. Al llarg del curs, els estudiants realitzaran una sèrie de campanyes per diferents productes/marques reals, que pertanyin a diferents sectors (alimentació, ONG o associacions, moda, turisme, neteja, línies aèries, cotxes, etc.) reproduint el ritme d'una agència de publicitat o empresa de comunicació.

Es lliurarà i exposarà un brífing als alumnes i aquests desenvoluparan una campanya i la presentaran en una o dues setmanes, depenent de la complexitat de l'exercici.

Els estudiants han d'invertir hores de treball també fora de classe, destinades a la generació i millora de les idees, la reflexió i la investigació per tal d'estar adequadament preparats per participar en les següents sessions de classe.

 

· La ideació per part de l'alumnat, requerirà articular com a mínim dos mitjans, amb una clara unitat de missatge, conformant una campanya publicitària. Els esmentats mitjans contemplen (espot, anunci premsa, fulletó, tanca, opi, cartell, vídeo, viral, bàner, xarxes socials, series, web series, sitios web, imageboards, gifs, memes, apps, foros, blog, street marketing, road show, esdeveniment, etc.) i campanyes mancomunades. En algun cas, l'alumnat podrà escollir lliurement els mitjans.

 

· Aquests exercicis hauran de contenir les fases que configuren una campanya: creació, redacció i presentació d'esbossos (lay-outs) i guions, o storys, o montatge de vídeo, juntament amb un document de presentació definit amb un índex que la professora proporcionarà prèviament.

 

· És molt important que cada treball inclogui un extens llistat d'idees a més de la idea definitiva.

 

· En alguns exercicis els brífings són detallats i en d'altres es treballarà sense brífing, només amb unes idees bàsiques de concepte, públic objectiu i to de la campanya, per tal de reproduir, també, la realitat professional, on el creatiu publicitari no sempre rep un brífing complet.

 

· Es treballarà en grups de 5 estudiants, per reproduir la feina de l'equip creatiu a les agències de publicitat i als gabinets de relacions públiques.

 

· S’espera dels estudiants que participin activament en la pràctica i els debats desenvolupats a classe i a les sessions on line. 

 

· La vuitena i novena setmana de l'assignatura, es destinaran a què els estudiants desenvolupin el Treball Final. Es farà una presentació oral l'última setmana del curs (setmana 10), que comptarà amb el feedback dels companys. L'entrega del treball final serà la data que la Facultat té destinada com a dia de lliurament de treball dintre de les setmanes d'exàmens.

 

Es valorarà la capacitat de construir una presentació creativa i impactant dels continguts de la campanya. Totes les presentacions han de tenir: una idea global, una direcció d'art pròpia i una anàlisi global correcta.

Per orientar la qualitat creativa i la rigorositat de la presentació, aquesta campanya final serà tutoritzada si així ho demanen els/les estudiants.

 

Les tutories individuals es pactaran de forma prèvia entre el docent i els/les estudiants. 

 

Aquest programa pot estar subjecte a eventuals canvis que s'anunciaran convenientment.

 

 

 

Avaluació

Les classes teòriques, els treballs pràctics, l'assistència i participació a classe, i el treball final i la seva presentació oral, és el que configura l'avaluació. La nota final de l'assignatura i la recuperació s'establiran d'acord amb els següents percentatges.
● Treballs pràctics i sessions teòriques: 60%
● Treball final /examen (escrit i oral): 30%
● Participació a classe (exercicis i discussions) i assistència tant a les classes teòriques com a les pràctiques: 10%

Com ja s'ha comentat a la metodologia, les pràctiques s'organitzen de forma grupal (de 5 estudiants), tant en els exercicis setmanals com en el treball final i en la presentació oral, final.
El nombre de Pràctiques encarregades als grups d'estudiants en forma de brífings, serà un total de 5, més el Treball Final.

El percentatge de la nota dedicat a la participació activa i l'assistència (10%) és rellevant donat que serveix per avaluar als estudiants de forma individual segons demostrin interès i esforç personal.

La presentació i exposició dels treballs realitzats per cada grup constarà de

lay-outs per a peces gràfiques i tridimensionals, i de guions o story-boards en el cas de peces audiovisuals, també es poden fer muntatges de vídeo. Les peces esbossades s'acompanyaran d'un document de presentació.

Qualsevol treball dels estudiants haurà de complir les condicions pròpies d'un exercici acadèmic: estructura adequada, correcció normativa i suficiència en la redacció. A consideració del professor/a, si una Pràctica no és prou correcte, s'haurà de refer. També es valoraran el lliurament puntual i la qualitat de les presentacions orals.

*Important: S'ha d'advertir que per aprovar l'assignatura serà necessari lliurar la totalitat dels exercicis requerits i aprovar-los tots (no es farà la mitja si hi ha exercicis no lliurats o suspesos).

En el cas que l'alumne/a no assisteixi, com a mínim, al 95% de les sessions i no lliuri la totalitat dels exercicis no podrà presentar-se a la recuperació del mes de març, resultant no apte. Només tindran accés a la recuperació aquells alumnes que, havent assistit a classe en aquest percentatge i havent lliurat totes les Pràctiques, hagin suspès l'assignatura.

**Important: Concretament a les sessions pràctiques l’assistència és obligatòria. Les faltes d'assistència permeses justificades, es poden recuperar entregant un document en què s'expliquen les idees que s'han aportat al grup el dia de la falta, ampliant el llistat si es creu oportú i inclouen unes explicacions que demostrin que es coneix la pràctica, la seva evolució, la seva dinàmica i els seus continguts. D'aquesta manera podrem avaluar si l'estudiant, tot i la seva falta d'assistència, està implicat en el grup que treballa.

 

 

Activitat

Treballs

pràctics i sessions teòriques

Treball Final i  presentació oral

Participació a clase

i assistència

Valor de l’avaluació

60 %

30 %

10 %

Criteri d’avaluació

Per a aprovar els treballs pràctics és necessari obtenir un

nota igual o superior

a 50/100

Per a aprovar el Treball Final (escrit i la presentació oral) és necessari obtenir un nota igual o superior

a 50/100

Per a aprovar és necessari   participar a clase i l’assitència és obligatoria.

Requisits mínims per aprovar l’assignatura

(avaluació ordinària)

Aprovar tots els treballs pràctics.

Aprovar el Treball Final (escrit i la presentació oral)

Participació a classe i assistència obligatoria.

Requisits mínims per optar a la recuperació

Per presentar-se a recuperació és necessari haver obtingut una nota igual al  40/100 als treballs pràctics.

Per presentar-se a  recuperació és necessari haver obtingut una nota igual al 40/100 al Treball Final

Per presentar-se a   recuperació és necessari haver assistit al 90% de les sessions del seminari.

Activitat de recuperació

Nova presentació dels treballs pràctics millorats.

 

 

Requisits mínims per aprovar l’assignatura (recuperació)

Aprovar els treball pràctics millorats.

 

 

 

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia

 

 

1. Bibliografia bàsica

 

Arden, P. (2016). Whatever you think, think the opposite.

 

Barry, P. (2016): The Advertising Concept Book. Think Now, Design later. Londres, Thames & Hudson.

 

Cosme, S. (2017): Superpoderes creativos. Trucos y astucias para crear anuncios. Sevilla, Advook.

 

García-García F, Tur-Viñes V, Arroyo-Almaraz I, Rodrigo- Martín L. (2018): Creatividad en publicidad. Del impacto al comparto. 1 ed. Madrid, Dykinson

 

Gobé, M. (2005): Branding emocional: el nuevo paradigma para conectar las marcas emocionalmente con las personas. Barcelona, Divine Egg.

 

Lezzi, T. (2010): The idea writers. New York, Palgrave Macmillan.

 

Mahon N. (2012): Ideación. Cómo generar grandes ideas publicitarias. Barcelona, Gustavo Gili.

 

Obradors, M. (2007): Creatividad y generación de ideas. Barcelona, Aldea Global.

 

Obradors, M. (2018): Proceso creativo y técnicas de ideación publicitaria. El imaginario personal como fuente de inspiración. Dins: García-García F, Tur-Viñes V, Arroyo-Almaraz I, Rodrigo-Martín L. Creatividad en publicidad. Del impacto al comparto. 1 ed. Madrid, Dykinson, p. 139-164.

 

Pricken, M. (2004) Publicidad creativa. Ideas y técnicas de las mejores campañas internacionales. Barcelona, Gustavo Gili.

 

Sanagustin, E. (ed.) (2009). Del 1.0 al 2.0: Claves para entender el nuevo marketing. Versión 1.0 - Marzo 2009. Creative Commons.

URL: http://www.box.net/shared/tgoujqjm72

 

Segarra, T. (2009): Desde el otro lado del escaparate. Madrid, Espasa.

 

Solana, D. (2010): Postpublicidad. Barcelona, Dobleyou.

Versión digital reducida: https://postpublicidad.es

 

Sullivan, L. (1998). Hey whipple squeeze this: a guide to creating great ads. New York, Wiley & Sons.

 

Veksner, S. (2009): Ser un buen creativo publicitario. Barcelona, Blume.

 

 

2. Bibliografia complementària

 

 

Banks, J. (1996). Monopoly Television. MTV’s Quest to Control the Music. Colorado: Westview Press.

 

Baumann, Z. (2007): Vida de consumo. Madrid, Fondo de Cultura Económica (FCE).

 

Catmull, E., Wallace, A. (2014): Creatividad, S.A.: Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. Barcelona, Conecta. 

 

Csikszentmihalyi, M. (1996): Creatividad (El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención). Barcelona, Paidós Ibérica.

 

Eliade, M. (2000) El vuelo mágico. Madrid, Siruela.

 

Equizábal, R. (2011): Teoría de la publicidad. Madrid, Cátedra. 

 

Martín Pardo, E. (2009): Nominología: cómo diseñar, seleccionar y proteger Nombres de Marca. Madrid, F. C.

 

Martín Parreño, J. (2010): Funny Marketing. Madrid, Wolters Kluwer.

 

Mckee, R. (2009) El Guión.

 

Medina, A. (2016). 742 Idees per escriure.

 

Mull, E. (2014) Creatividad SA.

 

Roberts, K. (2005). Lovemarks. El futuro más allá de las marcas. Barcelona, Urano.

 

Sawyer, R. (2015): Kiss & Sell: redacción publicitaria. Barcelona, Índex Book.

 

Solana D. (2015): Desorden. El éxito no obedece a un plan. Madrid, Lid Editorial.

 

VV.AA. (2005): Lenguaje publicitario. Mª Victoria Romero (coord.), Barcelona, Ariel.

 

VV.AA. (2017): Anuario de la creatividad española 2017. Barcelona,Club de Creativos.

VV.AA: (2022): Anuario de la creatividad española 2021. Barcelona,Club de Creativos. 26/10/2022

 https://www.clubdecreativos.com/xxiii-anuario-de-la-creatividad-espanola/

 

 

 

3. Recursos electrònics

 

www.adforum.com

www.adlatina.com

www.anuncios.com

www.clubdecreativos.com

www.controlpublicidad.com

www.elpublicista.com

www.estrategiasdepublicidad.com

www.ihaveanidea.com

www.interactivadigital.com

www.ipmark.ecom

www.marketingdirecto.com

www.maspublicidadymarketing.com

www.neuronilla.com

www.publitv.com

www.reasonwhy.es/

www.spotstv.com

www.yorokobu.es

www.buenapublicidad.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Academic Year/course: 2022/23

3382 - Bachelor's (degree) programme in Advertising and Public Relations

20494 - Creation of Advertising Messages


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
338 - Faculty of Communication
Study:
3382 - Bachelor's (degree) programme in Advertising and Public Relations
Subject:
20494 - Creation of Advertising Messages
Credits:
5.0
Course:
3
Teaching languages:
Theory: Group 1: Catalan
Practice: Group 101: Catalan
Group 102: Catalan
Group 103: Catalan
Teachers:
Matilde Obradors Barba, Raquel Botey Lluch
Teaching Period:
Second Quarter
Schedule:

Presentation

 

100% VIRTUAL SUBJECT

Theoretical classes: A video-capsule of contents, posted in the Global Classroom a week before and a one-hour open streaming session, on Mondays from 15:30 to 16:30, throughout the term.
Practical classes: Every Tuesday and Thursday in schedules of groups P101, P102 and P103. One week before, the briefing will be posted in the Aldea Global so that students can bring ideas to Tuesday's tutorials. We will work in subgroups of 4 students, setting 10 minutes for each subgroup, to tutor the ideas.
The practical work will be presented on Tuesday of next week, once the exercise is over.

 

The subject Creation of Advertising Messages takes the form of a creativity workshop and links directly with the subject Theory and Techniques of Ideation, which students take during their first year of study. Then they started in the creative process and advertising creativity and now they will learn to carry out advertising campaigns with actions and pieces aimed at different media and communication channels.

The subject, which presents a series of Continuity Practices, has been designed with the aim that students practice the concept and creative ideas, and that they finish the term with the ability to adapt their creative production to the criteria that regulate the professional environment.

Associated skills

General skills

Working on individual creation and in-group creation.

Tasks self-planning through a working calendar.

Delegating and assuming assignments in a team.

Other's work assessment and one's work self-assessment.

Showing and presenting projects. 

Specific skills

1. Perfecting the skills for creating concepts and turning them into advertising messages.

2. Incorporating assessment criteria for advertising creative products, either one's products or someone else's.  

3. Distinguishing the expression of suitable messages for different supports and media.

4. Distinguishing suitable registers for every objective public.

5. Distinguishing suitable communication tones and styles for specific products and brands. 

6. Operating within hybrid, fragmentised and atomized contexts, using the required multidisciplinary resources to achieve so.  
7. Understanding the field's rules and the social and ethical responsibility implied by the creativity exercise in the professional environment.

8. Expanding one's imagination, shrewdness and wit, in order to argue, move and seduce different objective publics in different communication spaces.

Learning outcomes

 

1. Understanding and mastery of the creative process: documentation, sources of inspiration, generation of ideas and verification of them.
2. Improvement of the ability to create concepts and transform them into advertising messages.
3. Mastery of criteria for the evaluation of creative advertising products, own and others.
4. Ability to differentiate the expression of appropriate messages for different media and media.
5. Ability to differentiate the appropriate records for each target audience.
6. Master the use of different tones and communication styles suitable for certain products and brands.
7. Ability to operate in hybrid, fragmented and atomized contexts, using the transdisciplinary resources necessary to achieve it.
8. Understanding the rules of the field and the social and ethical responsibility involved in exercising creativity in the professional environment.

9. Increased imaginative capacity, insight and ingenuity to argue, move and seduce different target audiences in different communication spaces.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustainable Development Goals

The sustainable development goals addressed in the subject are detailed below. The topics are dealt with through creativity exercises in relation to different consumer products and communication practices, taking into account the corresponding SDGs.

1. End of poverty.
2. Zero hunger.
3. Health and wellness.
5. Gender equality.
8. Decent work and economic growth.
9. Industry innovation and infrastructure.
12. Responsible consumption and production.
13. Climate action.

Prerequisites

There are no prerequisites

Contents

1. Topics

Contents that will be addressed in theory classes and through practice

1.1. The creative process. Phases of the creative process.

1.2. Work with different types of briefing.

1.3. The target. Ways to approach them. Break target stereotypes.

1.4. Types of messages.

1.5. Ideas that convey the right concept.

1.6. The Follow up of the campaigns.

1.7. The leading brands.

1.8. Consumer brands that communicate luxury goods. Product category change to position yourself as a leader.

1.9. Notoriety and transgression.

1.10. Break narratives. Get out of ad codes.

1.11. Creativity on social media.

1.12. Transversal Creativity. Adapt an idea to different media. Transmedia storytelling.

1.13. Social Creativity. Gender perspective / Stereotypes / Solidarity / Transmitting values.

1.14. Reduce investment in traditional media and move to Digital Marketing and Native ads. (Experience. Gamification. Technology).

1.15 Musical communication.

2. Theoretical sessions

The contents of the theoretical classes are related to the practical exercises that are done on Tuesdays and Thursdays each week.

2.1. mechanics

A 20-minute pre-recorded capsule will be posted a week in advance for students to learn about the topic and theoretical foundations of next week's practice.

An open session will be held every Monday to validate and review concepts. The schedule will be from 15:30 to 16:30. Student attendance and participation will be considered. This session will be recorded as a consultation by students.

3. Practical sessions

3.1. Campaigns

Starting from a briefing, students will develop campaigns for different products / real brands, belonging to different sectors (food, NGOs or associations, fashion, tourism, cleaning, airlines, cars, etc.) reproducing the rhythm of an advertising agency or company. of communication.

They will articulate at least two media with a clear unit of message, forming an advertising campaign. These media include (spot, press release, brochure, fence, opis, poster, video, viral, banner, social media, series, web series, websites, imageboards, gifs, memes, apps, forums, blog, street marketing, road show, event , etc.) and joint campaigns. 

3.2. Video art by an NGO or Solidarity Association

Every year in this subject a project is made that gives the possibility to the students to present it in the professional field, in Competitions or Festivals. This year, students develop a video art by an NGO or Solidarity Association. Each group will choose the NGO freely according to their priorities, with the aim of offering their campaign to the chosen NGO.

3.3. The final work or examination of the subject will be the oral and written presentation of the tutored campaign in class during the eighth and ninth week.

The oral presentation will be made during week 10. The delivery of the final written work will be the day marked by the Secretary of the Faculty.

Teaching Methods

· Creation of Advertising Messages is a virtual subject-workshop, based on the realization of continuity practices that simulate the professional task of advertising creatives, through briefings or cases that must be worked on, resolved and presented in groups. Throughout the course, students will conduct a series of campaigns for different products / real brands, belonging to different sectors (food, NGOs or associations, fashion, tourism, cleaning, airlines, cars, etc.) reproducing the rhythm of a advertising agency or communications company.

A briefing will be given and presented to the students and they will develop a campaign and present it in one or two weeks, depending on the complexity of the exercise.

Students must also invest hours of work outside the classroom, devoted to the generation and improvement of ideas, reflection and research in order to be adequately prepared to participate in the following class sessions.

· The ideation by the students, will require to articulate at least two means, with a clear unit of message, conforming an advertising campaign. These media include (spot, press release, brochure, fence, opi, poster, video, viral, banner, social media, series, web series, websites, imageboards, gifs, memes, apps, forums, blog, street marketing, road show, event , etc.) and joint campaigns. In some cases, students will be able to freely choose the means.

· These exercises must contain the phases that make up a campaign: creation, writing and presentation of sketches (lay-outs) and scripts, or stories, or video editing, along with a presentation document defined with an index that the teacher will provide in advance .

· It is very important that each work includes an extensive list of ideas in addition to the final idea.

· In some exercises the briefings are detailed and in others we will work without briefing, only with some basic ideas of concept, target audience and tone of the campaign, in order to reproduce, also, the professional reality, where the advertising creative is not always receive a full briefing.

· It will work in groups of 5 students, to reproduce the work of the creative team in advertising agencies and public relations offices.

· Students are expected to actively participate in the practice and discussions developed in class.

· The seventh and eighth week of the subject will be used for students to develop the Final Project. There will be an oral presentation in the last week of the course, which will have the feedback of classmates. The delivery of the final work will be the date that the Faculty has destined as day of delivery of work, within the weeks of examinations.

The ability to build a creative and impactful presentation of the contents of the campaign will be valued. All presentations must have: a global idea, a direction of own art and a correct global analysis.

To guide the creative quality and rigor of the presentation, this final campaign will be tutored if requested by the students.

The individual tutorials will be agreed in advance between the teacher and the students.

This program may be subject to any changes that may be conveniently announced.

Evaluation

The theoretical classes, the practical works, the attendance and participation in class, and the final work and its oral presentation, is the one that configures the evaluation. The final grade of the subject and the recovery will be established according to the following percentages.
● Practical work and theoretical sessions: 60%
● Final work / exam (written and oral): 30%
● Class participation (exercises and discussions) and attendance to both theoretical and practical classes: 10%

As already mentioned in the methodology, the practices are organized in groups (of 4 students), both in the weekly exercises and in the final work and in the final oral presentation.
The number of Internships assigned to student groups in the form of briefings will be a total of 5 plus the Final Project.

The percentage of the grade dedicated to active participation and attendance (10%) is relevant as it serves to evaluate students individually according to their interest and personal effort.

The presentation and exhibition of the work done by each group will consist of

lay-outs for graphic and three-dimensional pieces, and for scripts or story-boards in the case of audiovisual pieces, video montages can also be made. The sketched pieces will be accompanied by a presentation document.

Any work of the students will have to fulfill the own conditions of an academic exercise: suitable structure, normative correction and sufficiency in the writing. According to the teacher, if a Practice is not correct enough, he / she must repeat it. Punctual delivery and the quality of oral presentations will also be valued.

* Important: It should be noted that to pass the course it will be necessary to submit all the required exercises and pass them all (the average will not be averaged if there are exercises not delivered or suspended).

In case the student does not attend, at least, 95% of the sessions and does not deliver the totality of the exercises will not be able to appear to the recovery of the month of March, being not apt. Only those students who, having attended class in this percentage and having delivered all the Practices, have suspended the subject will have access to the recovery.

** Important: Specifically in the practical sessions attendance is mandatory. Excused allowed absences can be recovered by submitting a document explaining the ideas that were provided to the group on the day of the absence, expanding the list if deemed appropriate and include explanations that show that the practice is known. , its evolution, its dynamics and its contents. In this way we can assess whether the student, despite his lack of attendance, is involved in the working group.

 

Activity

Practical work

Final work and oral presentation

Class participation and assistance

Value of the evaluation

60 %

30 %

10 %

Evaluation criteria

To approve practical work you need to obtain one grade equal or superior to 50/100

To approve the final work and oral presentation is necessary to obtain a score equal to or greater than 50/100

To pass it is necessary to participate in class and attendance is mandatory.

Minimum requirements to opt for recovery

Approve all practical work.

Approve final work and oral presentation

Class participation and compulsory attendance.

Minimum requirements to opt for recovery

To appear for recovery, it is necessary to have obtained a grade equal to 40/100 for practical work.

To appear for recovery, it is necessary to have obtained a grade equal to 40/100 at the oral presentation.

To appear for recovery, it is necessary to have attended 90% of the sessions of the seminar.

Recovery activity

New presentation of the improved practical works.

 

 

Minimum requirements for passing the subject (recovery)

Approve improved work practices.

 

 

 

 

 

Bibliography and information resources

Bibliography

1. Basic bibliography

 

Arden, P. (2016). Whatever you think, think the opposite.

 

Barry, P. (2016): The Advertising Concept Book. Think Now, Design later. Londres, Thames & Hudson.

 

Cosme, S. (2017): Superpoderes creativos. Trucos y astucias para crear anuncios. Sevilla, Advook.

 

García-García F, Tur-Viñes V, Arroyo-Almaraz I, Rodrigo- Martín L. (2018): Creatividad en publicidad. Del impacto al comparto. 1 ed. Madrid, Dykinson

 

Gobé, M. (2005): Branding emocional: el nuevo paradigma para conectar las marcas emocionalmente con las personas. Barcelona, Divine Egg.

 

Lezzi, T. (2010): The idea writers. New York, Palgrave Macmillan.

 

Mahon N. (2012): Ideación. Cómo generar grandes ideas publicitarias. Barcelona, Gustavo Gili.

 

Obradors, M. (2007): Creatividad y generación de ideas. Barcelona, Aldea Global.

 

Obradors, M. (2018): Proceso creativo y técnicas de ideación publicitaria. El imaginario personal como fuente de inspiración. Dins: García-García F, Tur-Viñes V, Arroyo-Almaraz I, Rodrigo-Martín L. Creatividad en publicidad. Del impacto al comparto. 1 ed. Madrid, Dykinson, p. 139-164.

 

Pricken, M. (2004) Publicidad creativa. Ideas y técnicas de las mejores campañas internacionales. Barcelona, Gustavo Gili.

 

Sanagustin, E. (ed.) (2009). Del 1.0 al 2.0: Claves para entender el nuevo marketing. Versión 1.0 - Marzo 2009. Creative Commons.

URL: http://www.box.net/shared/tgoujqjm72

 

Segarra, T. (2009): Desde el otro lado del escaparate. Madrid, Espasa.

 

Solana, D. (2010): Postpublicidad. Barcelona, Dobleyou.

Versión digital reducida: https://postpublicidad.es

 

Sullivan, L. (1998). Hey whipple squeeze this: a guide to creating great ads. New York, Wiley & Sons.

 

Veksner, S. (2009): Ser un buen creativo publicitario. Barcelona, Blume.

 

 

2. Complementary bibliography

 

 

Banks, J. (1996). Monopoly Television. MTV’s Quest to Control the Music. Colorado: Westview Press.

 

Baumann, Z. (2007): Vida de consumo. Madrid, Fondo de Cultura Económica (FCE).

 

Catmull, E., Wallace, A. (2014): Creatividad, S.A.: Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. Barcelona, Conecta. 

 

Csikszentmihalyi, M. (1996): Creatividad (El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención). Barcelona, Paidós Ibérica.

 

Eliade, M. (2000) El vuelo mágico. Madrid, Siruela.

 

Equizábal, R. (2011): Teoría de la publicidad. Madrid, Cátedra. 

 

Martín Pardo, E. (2009): Nominología: cómo diseñar, seleccionar y proteger Nombres de Marca. Madrid, F. C.

 

Martín Parreño, J. (2010): Funny Marketing. Madrid, Wolters Kluwer.

 

Mckee, R. (2009) El Guión.

 

Medina, A. (2016). 742 Idees per escriure.

 

Mull, E. (2014) Creatividad SA.

 

Roberts, K. (2005). Lovemarks. El futuro más allá de las marcas. Barcelona, Urano.

 

Sawyer, R. (2015): Kiss & Sell: redacción publicitaria. Barcelona, Índex Book.

 

Solana D. (2015): Desorden. El éxito no obedece a un plan. Madrid, Lid Editorial.

 

VV.AA. (2005): Lenguaje publicitario. Mª Victoria Romero (coord.), Barcelona, Ariel.

 

VV.AA. (2017): Anuario de la creatividad española 2017. Barcelona,Club de Creativos.

 

 

VV.AA: (2022): Anuario de la creatividad española 2021. Barcelona,Club de Creativos. 26/10/2022

 https://www.clubdecreativos.com/xxiii-anuario-de-la-creatividad-espanola/

 

3. Teaching resources

 

 

 

www.adforum.com

www.adlatina.com

www.anuncios.com

www.clubdecreativos.com

www.controlpublicidad.com

www.elpublicista.com

www.estrategiasdepublicidad.com

www.ihaveanidea.com

www.interactivadigital.com

www.ipmark.ecom

www.marketingdirecto.com

www.maspublicidadymarketing.com

www.neuronilla.com

www.publitv.com

www.reasonwhy.es/

www.spotstv.com

www.yorokobu.es

http://www.buenapublicidad.com

 

 


Curso Académico: 2022/23

3382 - Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

20494 - Creación de Mensajes Publicitarios


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
338 - Facultad de Comunicación
Estudio:
3382 - Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Asignatura:
20494 - Creación de Mensajes Publicitarios
Créditos:
5.0
Curso:
3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Prácticas: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 103: Catalán
Profesorado:
Matilde Obradors Barba, Raquel Botey Lluch
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

ASIGNATURA HÍBRIDA

Clases teóricas: Presenciales. Lunes de 14:30 ha 16:30 h.
Clases prácticas: On line. Cada martes y jueves en horarios de los grupos P101, P102 y P103. Una semana antes se colgará en el Aula Global el briefing para que las/los estudiantes traigan ideas a las tutorías. Se trabajará en subgrupos de 5 estudiantes, fijando 15 minutos por cada subgrupo, para tutorizar las ideas. Los trabajos prácticos se presentarán la semana siguiente.

La asignatura Creación de Mensajes Publicitarios adopta la forma de un taller de creatividad y enlaza directamente con la asignatura Teoría y Técnicas de Ideación, que el alumnado cursa durante su primer año de estudios. Entonces se iniciaron en el proceso creativo y la creatividad publicitaria y ahora aprenderán a realizar campañas publicitarias con acciones y piezas destinadas a los diferentes medios y canales de comunicación.

La asignatura, que presenta una serie de Prácticas de continuidad, ha sido diseñada con el objetivo de que las/los estudiantes se ejerciten en el concepto y las ideas creativas, y de que terminen el trimestre con la habilidad de adecuar su producción creativa a los criterios que regulan el entorno profesional.

Competencias asociadas

1. Competencias generales

Trabajar la creación publicitaria individual y de equipo.

Auto planificar tareas siguiendo un calendario de trabajo.

Delegar y asumir tareas dentro de un equipo.

Evaluar la labor de los demás y auto evaluar la propia.

Exponer y presentar trabajos.

 

2. Competencias específicas

1. Comprender y dominar el proceso creativo: la documentación, las fuentes de inspiración, la generación de ideas y la verificación de las mismas.

2. Perfeccionar la capacidad de crear conceptos y transformarlos en mensajes publicitarios.

3. Incorporar criterios para la evaluación de productos creativos publicitarios.

4. Diferenciar la expresión de mensajes adecuados para diferentes soportes y medios de comunicación.

5. Diferenciar registros adecuados para cada público objetivo.

6. Utilizar tonos y estilos de comunicación adecuados para determinados productos y marcas.

7. Operar en contextos híbridos, fragmentados y atomizados, utilizando los recursos transdisciplinarios necesarios para conseguirlo.

8. Comprender las reglas del campo y la responsabilidad social y ética que implica ejercer la creatividad en el entorno profesional.

9. Ampliar la capacidad imaginativa, la perspicacia y el ingenio para argumentar, conmover y comunicar con diferentes públicos objetivos en diferentes espacios de comunicación.

 

 

Resultados del aprendizaje

  1. Comprensión y dominio del proceso creativo: la documentación, las fuentes de inspiración, la generación de ideas y la verificación de las mismas. 
  2. Mejoramiento de la capacidad de crear conceptos y transformarlos en mensajes publicitarios. 
  3. Dominio de criterios para la evaluación de productos creativos publicitarios, propios y ajenos. 
  4. Habilidad para diferenciar la expresión de mensajes adecuados para diferentes soportes y medios de comunicación. 
  5. Capacidad para diferenciar los registros adecuados para cada público objetivo. 
  6. Dominar el uso de diferentes tonos y estilos de comunicación adecuados para determinados productos y marcas. 
  7. Capacidad para operar en contextos híbridos, fragmentados y atomizados, utilizando los recursos transdisciplinarios necesarios para conseguirlo. 
  8. Comprensión de las reglas del campo y la responsabilidad social y ética que implica ejercer la creatividad en el entorno profesional. 9. Aumento de la capacidad imaginativa, la perspicacia y el ingenio para argumentar, conmover y seducir diferentes públicos objetivos en diferentes espacios de comunicación.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

A continuación se detallan los objetivos de desarrollo sostenible que se abordan en la asignatura. Los temas se tratan a través de los ejercicios de creatividad en relación a diferentes productos de consumo y prácticas de comunicación, teniendo en cuenta las ODS correspondientes.

1. Fin de la pobreza.
2. Hambre cero.
3. Salud y bienestar.
5. Igualdad de género.
8. Trabajo decente y crecimiento económico.
9. Industria innovación e infraestructuras.
12. Producción y consumo responsable.
13. Acción por el clima.

Prerrequisitos

Ninguno

Contenidos

1. Temas

Contenidos que se abordarán en las clases de teoría y a través de la práctica

1.1. El proceso creativo. Fases del proceso creativo.

1.2. Trabajar con diferentes tipos de briefing.

1.3. El target. Modos de acercarse a ellos. Romper estereotipos del target.

1.4. Tipos de mensajes.

1.5. Ideas que transmiten el concepto adecuado.

1.6. El Follow up de las campañas.

1.7. Las marcas líder.

1.8. Marcas de gran consumo que hacen comunicación de productos de lujo. Cambio de categoría de producto para posicionarse como líderes.

1.9. Notoriedad y transgresión.

1.10. Romper narrativas. Salir de los códigos publicitarios.

1.11. Creatividad en las redes sociales.

1.12. Creatividad Transversal. Adaptar una idea a diferentes medios. Transmedia storytelling.

1.13. Creatividad Social. Perspectiva de género / Estereotipos / Solidaridad / Transmitir valores.

1.14. Reducir la inversión en los medios tradicionales y pasarla al Marketing Digital y Publicidad nativa. (Experiencia.         Gamificación. Tecnología).

1.15 Comunicación musical.

2. Sesiones teóricas

Los contenidos de las clases teóricas guardan relación con los ejercicios prácticos que se realizan martes y jueves cada semana.

2.1. Mecánica

Cada lunes se presentarán en clase presencial, los contenidos teóricos relacionados con el ejercicio práctico de la semana. Se tendrá en cuenta la asistencia y participación de los estudiantes.

3. Sesiones prácticas

3.1. Campañas
Partiendo de un briefing los alumnos desarrollarán campañas por diferentes productos/marcas reales, que pertenezcan a diferentes sectores (alimentación, ONG o asociaciones, moda, turismo, limpieza, líneas aéreas, coches, etc.) reproduciendo el ritmo de una agencia de publicidad o empresa de comunicación.
Articularán al menos dos medios con una clara unidad de mensaje, conformando una campaña publicitaria. Dichos medios contemplan (espot, anuncio prensa, folleto, cierre, opio, cartel, vídeo, viral, banner, redes sociales, series, web series, sitios web, imageboards, gifs, memes, apps, foros, blog, street marketing, roadshow, evento, etc.) y campañas mancomunadas.

3.2. Videoarte por una ONG o Asociación Solidaria
Cada año en esta asignatura se realiza un proyecto que dé la posibilidad a los estudiantes de presentarlo en el ámbito profesional, en Concursos o Festivales. Este año, los alumnos desarrollan un videoarte por una ONG o Asociación solidaria. Cada grupo escogerá la ONG libremente en función de sus prioridades, con el objetivo de ofrecer su campaña a la ONG escogida.

3.3. El trabajo final o examen de la asignatura será la presentación oral y escrita de la campaña tutorizada en clase durante la octava y novena semana.
La presentación oral se realizará durante la semana 10. La entrega del Trabajo final escrito, será el día que marque la Secretaría de la Facultad.

Metodología docente

· Creación de Mensajes Publicitarios es una asignatura-taller virtual, basada en la realización de prácticas de continuidad que simulan la tarea profesional de los creativos publicitarios, mediante briefings o casos que se tendrán que trabajar, resolver y presentar en grupo. A lo largo del curso, los estudiantes realizarán una serie de campañas por diferentes productos/marcas reales, pertenecientes a diferentes sectores (alimentación, ONG o asociaciones, moda, turismo, limpieza, líneas aéreas, coches, etc.) reproduciendo el ritmo de una agencia de publicidad o empresa de comunicación.
Se entregará y expondrá un briefing a los alumnos y éstos desarrollarán una campaña y la presentarán en una o dos semanas, dependiendo de la complejidad del ejercicio.
Los estudiantes deben invertir horas de trabajo también fuera de clase, destinadas a la generación y mejora de las ideas, la reflexión y la investigación para estar adecuadamente preparados para participar en las siguientes sesiones de clase.

· La ideación por parte del alumnado, requerirá articular al menos dos medios, con una clara unidad de mensaje, conformando una campaña publicitaria. Dichos medios contemplan (espot, anuncio prensa, folleto, valla, opi, cartel, vídeo, viral, banner, redes sociales, series, web series, sitios web, imageboards, gifs, memes, apps, foros, blog, street marketing, roadshow, evento, etc.) y campañas mancomunadas. En algún caso, el alumnado podrá escoger libremente los medios.

· Estos ejercicios deberán contener las fases que configuran una campaña: creación, redacción y presentación de bocetos (lay-outs) y guiones, o storys, o montaje de vídeo, junto con un documento de presentación definido con un índice que la profesora proporcionará previamente.

· Es muy importante que cada trabajo incluya un extenso listado de ideas además de la idea definitiva.

· En algunos ejercicios los briefings son detallados y en otros se trabajará sin briefing, sólo con unas ideas básicas de concepto, público objetivo y tono de la campaña, para reproducir, también, la realidad profesional, donde el creativo publicitario no siempre recibe un briefing completo.

· Se trabajará en grupos de 5 estudiantes, para reproducir el trabajo del equipo creativo en las agencias de publicidad y en los gabinetes de relaciones públicas.

· Se espera de los estudiantes que participen activamente en la práctica y los debates desarrollados en clase y en las sesiones on line.

· La octava y novena semana de la asignatura, se destinarán a que los estudiantes desarrollen el Trabajo Final. Se hará una presentación oral en la última semana del curso (semana 10), que contará con el feedback de los compañeros. La entrega del trabajo final será la fecha que la Facultad tiene destinada como día de entrega de trabajo dentro de las semanas de exámenes.

Se valorará la capacidad de construir una presentación creativa e impactante de los contenidos de la campaña. Todas las presentaciones deben tener: una idea global, una dirección de arte propia y un análisis global correcto.
Para orientar la calidad creativa y la rigurosidad de la presentación, esta campaña final será tutorizada si así lo piden los/las estudiantes.

Las tutorías individuales se pactarán de forma previa entre el docente y los/las estudiantes.

Este programa puede estar sujeto a eventuales cambios que se anunciarán convenientemente.

Evaluación

Las clases teóricas, los trabajos prácticos, la asistencia y participación en clase, y el trabajo final y su presentación oral, es lo que configura la evaluación. La nota final de la asignatura y la recuperación se establecerán de acuerdo con los siguientes porcentajes.
● Trabajos prácticos y sesiones teóricas: 60%
● Trabajo final / examen (escrito y oral): 30%
● Participación en clase (ejercicios y discusiones) y asistencia tanto a las clases teóricas como en las prácticas: 10%

Como ya se ha comentado en la metodología, las prácticas se organizan de forma grupal (de 4 estudiantes), tanto en los ejercicios semanales como en el trabajo final y en la presentación oral, final.
El número de Prácticas encargadas a los grupos de estudiantes en forma de briefings, será un total de 5 más el Trabajo Final.

El porcentaje de la nota dedicado a la participación activa y la asistencia (10%) es relevante dado que sirve para evaluar a los estudiantes de forma individual según demuestren interés y esfuerzo personal.

La presentación y exposición de los trabajos realizados por cada grupo, constará de lay-outs para piezas gráficas y tridimensionales, y de guiones o story-boards en el caso de piezas audiovisuales, también se pueden hacer montajes de vídeo. Las piezas esbozadas acompañarán de un documento de presentación.

Cualquier trabajo de los estudiantes deberá cumplir las condiciones propias de un ejercicio académico: estructura adecuada, corrección normativa y suficiencia en la redacción. A consideración del profesor / a, si una Práctica no es lo suficientemente correcto, deberá rehacer. También se valorarán la entrega puntual y la calidad de las presentaciones orales.

* Importante: Se debe advertir que para aprobar la asignatura será necesario entregar la totalidad de los ejercicios requeridos y aprobarlos todos (no se hará la media si hay ejercicios no entregados o suspendidos).

En caso de que el alumno / a no asista, como mínimo, al 95% de las sesiones y no entregue la totalidad de los ejercicios no podrá presentarse a la recuperación del mes de marzo, resultando no apto. Sólo tendrán acceso a la recuperación aquellos alumnos que, habiendo asistido a clase en este porcentaje y habiendo entregado todas las Prácticas, hayan suspendido la asignatura.

** Importante: Concretamente a las sesiones prácticas la asistencia es obligatoria. Las faltas de asistencia permitidas justificadas, se pueden recuperar entregando un documento en el que se explican las ideas que se han aportado al grupo el día de la falta, ampliando el listado si se cree oportuno e incluyen unas explicaciones que demuestren que se conoce la práctica, su evolución, su dinámica y sus contenidos. De esta manera podremos evaluar si el estudiante, a pesar de su falta de asistencia, está implicado en el grupo que trabaja.

 

Actividad

Trabajos prácticos

Trabajo final y presentación     oral

Participación en las clases y asistencia

Valor de la evaluación

60 %

30 %

10 %

Criterio de evaluación

Para aprobar los trabajos prácticos es necesario obtener una nota igual o superior al 50/100.

Para aprobar el Trabajo final (escrito y presentación oral) es necesario obtener una nota igual o superior al 50/100.

Para aprobar es necesario participar en clase y la asistencia es obligatoria.

Requisitos mínimos para aprobar la asignatura (evaluación ordinaria)

Aprobar todos los trabajos prácticos.

Aprobar el Trabajo final (escrito y presentación oral).

Participación en clase y asistencia obligatoria.

Requisitos mínimos para optar a la recuperación.

Para presentarse a la recuperación es necesario haber obtenido una nota igual al 40/100 en los trabajos prácticos.

Para presentarse a la recuperación es necesario haber obtenido una nota igual al 40/100 en el Trabajo final (escrito y presentación oral)

Para presentarse a la recuperación es necesario haber asistido al 90% de las clases de las sesiones de seminario.

Actividad de recuperación.

Nueva presentación de los trabajos prácticos mejorados.

 

 

Requisitos mínimos para aprobar la asignatura (recuperación).

Aprobar los trabajos prácticos mejorados.

 

 

 

 

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía

1. Bibliografía básica

 

Arden, P. (2016). Whatever you think, think the opposite.

 

Barry, P. (2016): The Advertising Concept Book. Think Now, Design later. Londres, Thames & Hudson.

 

Cosme, S. (2017): Superpoderes creativos. Trucos y astucias para crear anuncios. Sevilla, Advook.

 

García-García F, Tur-Viñes V, Arroyo-Almaraz I, Rodrigo- Martín L. (2018): Creatividad en publicidad. Del impacto al comparto. 1 ed. Madrid, Dykinson

 

Gobé, M. (2005): Branding emocional: el nuevo paradigma para conectar las marcas emocionalmente con las personas. Barcelona, Divine Egg.

 

Lezzi, T. (2010): The idea writers. New York, Palgrave Macmillan.

 

Mahon N. (2012): Ideación. Cómo generar grandes ideas publicitarias. Barcelona, Gustavo Gili.

 

Obradors, M. (2007): Creatividad y generación de ideas. Barcelona, Aldea Global.

 

Obradors, M. (2018): Proceso creativo y técnicas de ideación publicitaria. El imaginario personal como fuente de inspiración. Dins: García-García F, Tur-Viñes V, Arroyo-Almaraz I, Rodrigo-Martín L. Creatividad en publicidad. Del impacto al comparto. 1 ed. Madrid, Dykinson, p. 139-164.

 

Pricken, M. (2004) Publicidad creativa. Ideas y técnicas de las mejores campañas internacionales. Barcelona, Gustavo Gili.

 

Sanagustin, E. (ed.) (2009). Del 1.0 al 2.0: Claves para entender el nuevo marketing. Versión 1.0 - Marzo 2009. Creative Commons.

URL: http://www.box.net/shared/tgoujqjm72

 

Segarra, T. (2009): Desde el otro lado del escaparate. Madrid, Espasa.

 

Solana, D. (2010): Postpublicidad. Barcelona, Dobleyou.

Versión digital reducida: https://postpublicidad.es

 

Sullivan, L. (1998). Hey whipple squeeze this: a guide to creating great ads. New York, Wiley & Sons.

 

Veksner, S. (2009): Ser un buen creativo publicitario. Barcelona, Blume.

 

 

2. Bibliografía complementaria

 

 

Banks, J. (1996). Monopoly Television. MTV’s Quest to Control the Music. Colorado: Westview Press.

 

Baumann, Z. (2007): Vida de consumo. Madrid, Fondo de Cultura Económica (FCE).

 

Catmull, E., Wallace, A. (2014): Creatividad, S.A.: Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. Barcelona, Conecta. 

 

Csikszentmihalyi, M. (1996): Creatividad (El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención). Barcelona, Paidós Ibérica.

 

Eliade, M. (2000) El vuelo mágico. Madrid, Siruela.

 

Equizábal, R. (2011): Teoría de la publicidad. Madrid, Cátedra. 

 

Martín Pardo, E. (2009): Nominología: cómo diseñar, seleccionar y proteger Nombres de Marca. Madrid, F. C.

 

Martín Parreño, J. (2010): Funny Marketing. Madrid, Wolters Kluwer.

 

Mckee, R. (2009) El Guión.

 

Medina, A. (2016). 742 Idees per escriure.

 

Mull, E. (2014) Creatividad SA.

 

Roberts, K. (2005). Lovemarks. El futuro más allá de las marcas. Barcelona, Urano.

 

Sawyer, R. (2015): Kiss & Sell: redacción publicitaria. Barcelona, Índex Book.

 

Solana D. (2015): Desorden. El éxito no obedece a un plan. Madrid, Lid Editorial.

 

VV.AA. (2005): Lenguaje publicitario. Mª Victoria Romero (coord.), Barcelona, Ariel.

 

VV.AA. (2017): Anuario de la creatividad española 2017. Barcelona,Club de Creativos.

 

VV.AA: (2022): Anuario de la creatividad española 2021. Barcelona,Club de Creativos. 26/10/2022

 https://www.clubdecreativos.com/xxiii-anuario-de-la-creatividad-espanola/

 

 

 

3. Recursos electrónicos

 

www.adforum.com

www.adlatina.com

www.anuncios.com

www.clubdecreativos.com

www.controlpublicidad.com

www.elpublicista.com

www.estrategiasdepublicidad.com

www.ihaveanidea.com

www.interactivadigital.com

www.ipmark.ecom

www.marketingdirecto.com

www.maspublicidadymarketing.com

www.neuronilla.com

www.publitv.com

www.reasonwhy.es/

www.spotstv.com

www.yorokobu.es

http://www.buenapublicidad.com