Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

20429 - Neurobiologia


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
20429 - Neurobiologia
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Pràctiques: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Grup 103: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Professorat:
Olga Valverde Granados
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Nom de l’assignatura: Neurobiologia (20429)
Titulació: Grau en Biologia Humana
Curs: 4t
Trimestre: 2n
Nombre de crèdits ECTS: 4
Hores de dedicació de l’estudiant: 44
Llengua en la que s’imparteix la docència: castellà i català
Professorat: Olga Valverde Granados, Ana Martín Sánchez. 

Competències associades

En aquesta assignatura pretenem que l’estudiant adquireixi coneixements essencials sobre la neurobiologia dels fenòmens fisiològics i conductuals més rellevants, així com determinats aspectes fisiopatològics dels trastorns psiquiàtrics més prevalents mitjançant una aproximació interdisciplinària. Les competències específiques de l’assignatura que es treballaran són les següents:

1.- Comprensió dels cicles circadians i la seva funció en la conducta humana. Funcions del son com a procés rítmic. Aprofundiment en la regulació neuroquímica i molecular dels cicles circadians.

2.- Comprensió de la regulació neural de les conductes majors com la ingesta d’aigua i d’aliments i la conducta sexual.

3.- Relació entre la funció de les emocions i la modulació de les conductes i aprofundiment en la seva regulació neural.

4.- Anàlisi de la funció i tipus d’aprenentatge i memòria, la incidència d’aquestes sobre altres conductes i els fenòmens esdevinguts a nivell molecular. Relació entre reforç i aprenentatge.

5.- Identificació de les bases neurobiològiques implicades en la parla.

6.- Relació entre els controls neurals i hormonals de l’estrès i les diverses conductes i processos patològics.

7.- Identificació de les bases fisiopatològiques dels trastorns psiquiàtrics més importants com els trastorns afectius, l’esquizofrènia i l’autisme.

8.- Bases neurobiològiques de l’addicció a les drogues. Relació entre aquest fenomen i processos fisiològics: aprenentatge, reforç, plasticitat sinàptica, estrès...

Resultats de l'aprenentatge

En aquesta assignatura pretenem que l’estudiant adquireixi coneixements essencials sobre la neurobiologia dels fenòmens fisiològics i conductuals més rellevants, així com determinats aspectes fisiopatològics dels trastorns psiquiàtrics més prevalents mitjançant una aproximació interdisciplinària. 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El desenvolupament de l'assignatura de Neurobiologia en el context del currículum de Biologia Humana inclou entre els seus objectius promoure el coneixement de les bases neurobiològiques de la conducta, cosa que és essencial per identificar diferències relacionades amb el sexe i el gènere. Aquesta informació és necessària per promoure la inclusió i la reducció de la desigualtat, afavorir la igualtat de gènere i, en general, la salut i el benestar.
Els docents daquesta assignatura estan compromesos amb la promoció de leducació de qualitat. Contribueixen així mateix, a facilitar les condicions perquè els alumnes puguin accedir a un futur treball decent, en condicions d'igualtat de gènere i, per tant, afavorint el creixement econòmic de la regió.

Prerequisits

És necessari un coneixement previ de les assignatures de fisiologia i anatomia del sistema nerviós central que s’imparteixen en cursos anteriors del grau en Biologia Humana. L’assistència a les pràctiques i seminaris és obligatòria. Més de dues faltes d’assistència no justificades comportaran la no superació de l’assignatura. 

Continguts

TEMARI TEÒRIC

 Continguts introductoris:

 Tema 1. Introducció a la Neurobiologia

Introducció a l’estructura i a la funció del Sistema Nerviós Central. Comunicació neural.

Tema 2. Anatomia funcional del SNC

Estudi integrador de l’anatomia i la funció del SNC en relació amb los processos neurobiològics que seran estudiats durant el transcurs d’aquesta assignatura.

Tema 3. Descripció i funció dels ritmes biològics

Naturalesa dels ritmes circadians. Centres neurals implicats en el control dels ritmes circadians. Control cel·lular i molecular dels ritmes circadians. Funcions dels ritmes circadians. Tipus de ritmes. Ritmes estacionals. Canvis en els ritmes circadians.

Processos neurobiològics en condicions fisiològiques:

Tema 4. Bases neurobiològiques del son (I)

Estadis del son. PSG. Activitat del SNC durant el son. El son com a resposta adaptativa i com a procés restaurador. El son i la termoregulació. Funcions del son paradoxal. Mecanismes neurofisiològics del son i la vigília. Estructures neurals que controlen el son i la vigília. Sistemes de neurotransmissió implicats en cadascuna de les fases del son. Integració.

Tema 5. Bases neurobiològiques del son (II)

Trastorns del son. Problemes associats al son d’ones lentes i al son paradoxal. Insomni. Narcolèpsia.

Tema 6. Bases neurals de la conducta sexual i reproductora

Control hormonal i neural de la conducta sexual. Conducta maternal en rosegadors. Control hormonal i neural de la conducta maternal. Control neural de la conducta parental.

Tema 7. Regulació biològica de la set i la ingesta de líquids

Equilibri de fluids. Conducta de beure i apetit de sal. Set osmòtica i set volèmica. Mecanismes centrals i perifèrics del control de la set i de l’apetit de sal. Funció dels òrgans circumventriculars. Mecanismes que participen en la sacietat. Trastorns associats a la ingesta de líquids.

Tema 8. Regulació neural de la gana i la ingesta d’aliments

Factors socials i ambientals que controlen la ingesta d’aliments. Selecció de la dieta. Factors de sacietat. Mecanismes perifèrics de control de la ingesta. Mecanismes centrals. Funció de l’hipotàlem en la ingesta alimentària. Integració entre mecanismes perifèrics i centrals. Neuromediadors que controlen la ingesta i la sacietat. Trastorns de la ingesta d’aliments: obesitat, bulímia i anorèxia.

Tema 9. Bases neurobiològiques de les respostes emocionals

Les emocions com a patrons de respostes. Regions cerebrals que participen en el control neural de la resposta emocional. Funcions de l’amígdala i de l’escorça òrbitofrontal. Neurotransmissors implicats. Les emocions com a respostes adaptatives. Expressió i reconeixement de les emocions. Sentiments emocionals. Agressió i violència.

Tema 10. Bases neurobiològiques de la resposta a l’estrès

Tipus d’estrès. Control hormonal i neural davant la presència d’estímuls estressants. Eix hipotàlem-hipòfisi. Sistemes neurovegetatius. Control neural i integració. Efectes de l’estrès sobre l’aprenentatge i la memòria. Estrès i neurodegeneració. Trastorns per estrès i ansietat.

Tema 11. Bases biològiques de la regulació nociceptiva 

Nociceptors. Vies ascendents i descendents en la regulació de l’estímul nociceptiu. Regulació espinal i supraespinal. 

Tema 12. Bases biològiques de la conducta agressiva

Agressió com a conducta adaptativa. Tipus d’agressió. Estructures cerebrals implicades en el control de la conducta agressiva. Mecanismes neurobiològics que participen en el control de dita conducta. Diferències sexuals lligades a la conducta agressiva.

Tema 13. Bases neurobiològiques dels processos de motivació i reforç. 

Sistema límbic. Concepte de reforç i motivació. Participació i rellevància en  l’aprenentatge. Mecanismes neurals que regulen el reforç y la motivació. Sistemes de neurotransmissió implicats. Fenòmens moleculars de control del reforç. Participació del reforç en els fenòmens d’addicció.

Neurociència cognitiva:

Tema 13. Bases neurobiològiques de los processos d’aprenentatge i memòria (I)

Naturalesa de l’aprenentatge. Potenciació a llarg termini (LTP). Participació dels receptors NMDA en el fenomen de la LTP. Concepte de plasticitat sinàptica. Conseqüències dels fenòmens de plasticitat sobre les estructures i funcions neurals. Depressió a llarg termini.

Tema 14. Bases neurobiològiques de los processos d’aprenentatge i memòria (II)

Tipus d’aprenentatge. Estructures cerebrals implicades en els diversos tipus d’aprenentatge. Aprenentatge perceptiu. Aprenentatge motor. Aprenentatge relacional i memòria explícita. Amnèsia: concepte i tipus.

Tema 15. Bases neurobiològiques dels processos de la comunicació verbal humana

Producció i comprensió de la parla. Concepte de lateralitat. Estructures cerebrals implicades. Sistemes de neurotransmissió implicats en la producció i comprensió de la parla. Prosòdia. Trastorns adquirits de la parla, la lectura i l’escriptura. Dislèxia del desenvolupament.

Trastorns de la conducta:

Tema 17. Trastorns afectius

Tipus de trastorns afectius. Depressió com a trastorn afectiu. Teories fisiopatològiques. Teories aminèrgiques. Depressió i factors neurotròfics. Alteració de la funció de l’eix hipotàlem-hipòfisi. Aproximació terapèutica. Mecanisme d’acció de fàrmacs antidepressius.

Tema 18. Trastorns del pensament: esquizofrènia

Fisiopatologia de l’esquizofrènia. L’esquizofrènia com a trastorn neurològic i del desenvolupament del SNC. Principals teories. Sistemes de neurotransmissió implicats. Àrees cerebrals afectades. Aproximació terapèutica. Mecanisme d’acció de fàrmacs antipsicòtics.

Tema 19. Malalties del neurodesenvolupament: autisme

Desenvolupament cerebral i autisme. Neuropatologia de l’autisme. Síndrome d’Asperger.

Tema 20. Comentari crítica d’un treball d’investigació

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES DE NEUROBIOLOGIA

El programa teòric es completa amb el següent programa pràctic que inclou sessions al laboratori, sessions de seminaris i projeccions i discussions d’un film comercial a elecció del professorat de l’assignatura. 

Pràctiques (sessions de dues hores):

1.- Estereotàxia. 

2.- Electroencefalografia. Relaxació i ritmes cerebrals.

3.- Avaluació del comportament animal. 

4.- Avaluació del comportament animal. Visita a les instal·lacions de l’estabulari del PRBB.

Projeccions:

1.- Comportament humà (2 hores)

Seminaris:

1.- Trastorns del son (1 hora) 

2.- Respostes emocionals (1 hora) 

3.- Regulació nociceptiva (1 hora) 

4.- Reforç i ingesta alimentaria (1 hora) 

5.- Aprenentatge i memòria (1 hora) 

6.- Models animals per l’estudi de trastorns psiquiàtrics (1 hora) 

Metodologia docent

El programa teòric es completa amb un programa de pràctiques que inclou sessions al laboratori, sessions de seminaris i la projecció i discussió d'una pel·lícula comercial a elecció del professorat de l'assignatura.

Els seminaris requereixen la lectura d'articles científics en anglès i el seu comentari.

Avaluació

L’avaluació del rendiment acadèmic es durà a terme de la manera següent (sobre un total de 10 punts):

- Prova d’elecció múltiple: 3 punts. 

- Prova de preguntes breus: 4 punts. 

- Pràctiques i seminaris: 2 punts. 

- Qüestions d’avaluació contínua: 1 punts.

Qualsevol tipus de còpia en qualsevol dels apartats de l’avaluació implica la no superació de l’assignatura. Per superar l’assignatura, la nota requerida a la prova d’elecció múltiple i a la prova de preguntes breus ha de ser de 4 com a mínim en ambdues proves. 

Criteris del procés de recuperació

L’assistència a les practiques i seminaris és obligatòria. L’absència a més de dues activitats de practiques o seminaris comporta la necessitat de realitzar un examen pràctic. 

Els estudiants que després del procés d’avaluació no hagin superat l’assignatura tindran l’opció d’una prova de recuperació al mes de juliol. La prova de recuperació consistirà en un examen de preguntes breus. 

En cap cas es podrà accedir a l’examen de recuperació quan l’estudiant hagi obtingut un aprovat pel procediment habitual. L’estudiant que no es presenti a les activitats i als exàmens finals no tindrà opció de presentar-se a l’examen de recuperació. 

Els telèfons mòbils i els dispositius electrònics estan prohibits durant els exàmens. 

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres de text:

CARLSON NR, BIRKETT MA, Fisiología de la Conducta, 12ª Ed. Pearson Edit. 2018.

ZIGMOND MJ et al.  Fundamental Neurociences. Academic Press, 2003; 2005.

WIDMAIER EP; HERSHEL R; STRANG KT. Vander’s Human Physiology. The mechanisms of body function. Mc Graw Hill, 2014.

KANDEL ER et al. Principios de Neurociencia. Appleton and Lange, 2001.

CARLSON, NR. Fisiología de la conducta. 7ª edición. Madrid. Ariel Neurociencias, 2005

ROSENZWEIG, MR; LEIMAN AL; BREEDLOVE SM. Psicología Biológica. Barcelona. Ariel Neurociencias, 2004.

BEAR MF; CONNORS BW; PARADISO MA. Neurociencias. Explorando el cerebro. Masson, Williams & Wilkins, 1998.

PURVES D; AUGUSTINE GJ; FITZPATRICK D; KATZ LC; LAMANTIA AS; 

McNAMARA JO. Invitación a la neurociencia. Editorial Panamericana, Madrid, 2001.

MYERS DG. Psicología. Editorial Panamericana, Madrid, 1999

PINEL PJ. Biopsychology. Pearson Education Company, 2000

SOBOTTA J, BECHER H Atlas de Anatomía Humana. Ediciones Toray, 1974.


Curso Académico: 2022/23

3362 - Grado en Biología Humana

20429 - Neurobiología


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
336 - Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
3362 - Grado en Biología Humana
Asignatura:
20429 - Neurobiología
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
4
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Prácticas: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Grupo 103: Castellano
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Profesorado:
Olga Valverde Granados
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

Titulación: grado en Biología

Curso: 4º

Trimestre: 2º

Número de créditos ECTS: 4

Horas de dedicación del estudiante: 44

Lengua en que se imparte la docencia: castellano

20 horas teóricas, 16 horas prácticas. Total alumno: 36 horas

La asignatura Neurobiología es una materia obligatoria del currículo del grado en Biología que se imparte en el segundo trimestre del cuarto curso. Consta de 4 créditos ECTS.

La coordinadora de la asignatura es la Dra. Olga Valverde.

Profesores que impartirán la asignatura: Dra Olga Valverde y Dra Ana Martín Sánchez

Competencias asociadas

Competencias que deben alcanzarse

Con esta asignatura pretendemos que el estudiante adquiera conocimientos esenciales sobre la neurobiología de los fenómenos fisiológicos y conductuales más relevantes así como determinados aspectos fisiopatológicos de los trastornos psiquiátricos más prevalentes, desde una aproximación interdisciplinaria. Las competencias específicas de la asignatura que se trabajarán son las siguientes:

1. Comprender los ritmos circadianos y su función en la conducta humana. Funciones del sueño como proceso rítmico. Profundizar sobre la regulación neuroquímica y molecular de los ritmos circadianos.

2. Comprender la regulación neural de las conductas mayores como la ingesta de agua y alimento y la conducta sexual.

3. Relacionar la función de las emociones en la modulación de las conductas y profundizar sobre su regulación neural.

4. Analizar la función y tipos de aprendizaje y memoria, su incidencia sobre otras conductas y los fenómenos desarrollados a nivel molecular. Relacionar refuerzo y aprendizaje.

5. Identificar las bases neurobiológicas implicadas en el habla.

6. Relacionar los controles neurales y hormonales del estrés con diversas conductas y procesos patológicos.

7. Identificar las bases fisiopatológicas de trastornos psiquiátricos más importantes como son los trastornos afectivos, la esquizofrenia y el autismo.

8. Conocer las bases neurobiológicas de la adicción a drogas. Relación de dicho fenómeno con procesos fisiológicos: aprendizaje, refuerzo, plasticidad sináptica, estrés.

Resultados del aprendizaje

Con esta asignatura pretendemos que el estudiante adquiera conocimientos esenciales sobre la neurobiología de los fenómenos fisiológicos y conductuales más relevantes así como determinados aspectos fisiopatológicos de los trastornos psiquiátricos más prevalentes, desde una aproximación interdisciplinaria.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El desarrollo de la asignatura de Neurobiología en el contexto del curriculum de Biología Humana incluye entre sus objetivos promover el conocimiento de las bases neurobiológicas de la conducta, lo que resulta esencial para identificar diferencias relacionadas con el sexo y el género. Esta información es necesaria para promover la inclusión y la reducción de la desigualdad, favorecer la igualdad de género y en general la salud y el bienestar.
Los docentes de esta asignatura están comprometidos con la promoción de la educación de calidad. Contribuyen así mismo, a facilitar las condiciones para que los alumnos puedan acceder a un futuro trabajo decente, en condiciones de igualdad de género y por tanto, favoreciendo el crecimiento económico de la región.

Prerrequisitos

Es necesario un conocimiento previo de las asignaturas de fisiología y de anatomía del sistema nervioso central que se imparten en cursos previos del Grado de biología. La asistencia a las prácticas y a los seminarios es obligatoria. Más de dos faltas de asistencia injustificadas conducen a la no superación de la asignatura.

Contenidos

TEMARIO TEORICO

Contenidos Introductorios

Tema 1. Introducción a la Neurobiología.

Introducción a la estructura y la función del Sistema Nervioso Central. Comunicación neural.

Tema 2. Anatomía funcional del SNC

Estudio integrador de la anatomía y la función del SNC en relación con los procesos neurobiológicos que van a ser estudiados en esta asignatura.

Tema 3. Descripción y función de los ritmos biológicos

Naturaleza de los ritmos circadianos. Centros neurales implicados en el control de los ritmos circadianos. Control celular y molecular de los ritmos circadianos. Funciones de los ritmos circadianos. Tipos de ritmos. Ritmos estacionales. Cambios en los ritmos circadianos.

Procesos Neurobiológicos en condiciones fisiológicas

Tema 4. Bases neurobiológicas del sueño (I) 

Estadios del sueño. PSG. Actividad del SNC durante el sueño. El sueño como respuesta adaptativa y como proceso restaurador. El sueño y la termorregulación. Funciones del sueño paradójico. Mecanismos neurofisiológicos del sueño y la vigilia. Estructuras neurales que controlan el sueño y la vigilia. Sistemas de neurotransmisión implicados en cada una de las fases del sueño. Integración.

Tema 5. Bases neurobiológicas del sueño (II) 

Trastornos del sueño. Problemas asociados al sueño de ondas lentas y al sueño paradójico. Insomnio. Narcolepsia.

Tema 6. Bases neurales de la conducta sexual y reproductora 

Control hormonal y neural de la conducta sexual. Conducta maternal en roedores. Control hormonal y neural de la conducta maternal. Control neural de la conducta parental.

Tema 7. Regulación biológica de la sed e ingesta de líquidos 

Equilibrio de fluidos. Conducta de beber y apetito de sal. Sed osmótica y sed volémica. Mecanismos centrales y periféricos del control de la sed y del apetito de sal. Función de los órganos circunventriculares. Mecanismos que participan en la saciedad. Trastornos asociados a la ingesta de líquidos.

Tema 8. Regulación neural del hambre y la ingesta de comida 

Factores sociales y ambientales que controlan la ingesta de alimentos. Selección de la dieta. Factores de saciedad. Mecanismos  periféricos de control de la ingesta. Mecanismos centrales. Función del hipotálamo en la ingesta alimentaria. Integración entre mecanismos periféricos y centrales. Neuromediadores que contran la ingesta y la saciedad. Trastornos de la ingesta de comida: obesidad/bulimia y anorexia.

Tema 9. Bases neurobiológicas de las respuestas emocionales 

Las emociones como patrones de respuestas. Regiones cerebrales que participan en el control neural de la respuesta emocional. Funciones de la amígdala y de la corteza órbito-frontal. Neurotransmisores implicados. Las emociones como respuestas adaptativas. Expresión y reconocimiento de las emociones. Sentimientos emocionales. Agresión y violencia.

Tema 10. Bases neurobiológicas de la respuesta al estrés 

Tipos de estrés. Control hormonal y neural ante la presencia de estímulos estresantes. Eje hipotálamo-hipofisario. Sistema neurovegétativos. Control neural e integración. Efectos del estrés sobre el aprendizaje y la memoria. Estrés y neurodegeneración. Trastornos por estrés y ansiedad

Tema 11. Bases biológicas de la regulación nociceptiva

Nociceptores. Vías ascendentes y descendentes en la regulación del estímulo nociceptivo. Regulación espinal y supraespinal.

Tema 12. Bases biológicas de la conducta agresiva

Agresión como conducta adaptativa. Tipos de agresión. Estructuras cerebrales implicadas en el control de la conducta agresiva. Mecanismos neurobiológicos que participan en el control de dicha conducta. Diferencias sexuales ligadas a la conducta agresiva.

Tema 13. Bases neurobiológicas de los procesos de motivación y de refuerzo 

Sistema límbico. Concepto de refuerzo y motivación. Participación y relevancia en el aprendizaje. Mecanismos neurales que regulan el refuerzo y la motivación. Sistemas de neurotransmisión implicados. Fenómenos moleculares de control del refuerzo. Participación del refuerzo en los fenómenos adictivos.

Neurociencia Cognitiva

Tema 14. Bases neurobiológicas de los procesos de aprendizaje y memoria (I) 

Naturaleza del aprendizaje. Potenciación a largo plazo (LTP). Participación de los receptores NMDA en el fenómeno de la LTP. Concepto de plasticidad sináptica. Consecuencias de los fenómenos de plasticidad sobre las estructuras y funciones neurales. Depresión a largo plazo.

Tema 15. Bases neurobiológicas de los procesos de aprendizaje y memoria (II) 

Tipos de aprendizaje. Estructuras cerebrales implicadas en los distintos tipos de aprendizaje. Aprendizaje perceptivo. Aprendizaje motor. Aprendizaje relacional y memoria explícita. Amnesia. Concepto y tipos.

Tema 16. Bases neurobiológicas de los procesos de la comunicación verbal humana 

Producción y comprensión del habla. Concepto de lateralidad. Estructuras cerebrales implicadas. Sistemas de neurotransmisión implicados en la producción y comprensión del habla. Prosodia. Trastornos adquiridos del habla, la lectura y la escritura. Dislexia del desarrollo.

Trastornos de la conducta

Tema 17. Trastornos Afectivos 

Tipos de trastornos afectivos. Depresión como trastorno afectivo. Teorías fisiopatológicas. Teorías aminérgicas. Depresión y factores neurotróficos. Alteración de la función del eje hipotálamo-hipofisario. Aproximación terapéutica. Mecanismo de acción de fármacos antidepresivos.

Tema 18. Trastornos del pensamiento: Esquizofrenia 

Fisiopatología de la esquizofrenia. La esquizofrenia como trastorno neurológico y del desarrollo del SNC. Principales teorías. Sistemas de neurotransmisión implicadas. Áreas cerebrales afectadas. Aproximación terapéutica. Mecanismo de acción de fármacos antipsicóticos.

Tema 19. Enfermedades del Neurodesarrollo. Autismo 

Desarrollo cerebral y autismo. Neuropatología del autismo. Síndrome de Asperger

Tema 20.  Comentario crítico de un trabajo de investigación. 

PROGRAMA DE PRACTICAS DE NEUROBIOLOGIA

El programa teórico se completa con el siguiente programa de prácticas que incluye sesiones en el laboratorio, sesiones de seminarios y la proyección y discusión de una película comercial a elección del profesorado de la asignatura.

Prácticas (sesiones de dos horas) 

1.- Estereotaxia. 

2.- Electroencefalografía. Relajación y ritmos cerebrales. 

3.- Evaluación del comportamiento animal. 

4.- Evaluación del comportamiento animal. Visita a las instalaciones de animalario del PRBB. 

Proyecciones

1.- Comportamiento humano (2 horas)

Seminarios 

1.- Trastornos del sueño (1 hora)

2.- El estrés como respuesta emocional (1 hora) 

3.- Respuesta a estímulos nociceptivos (1 hora) 

4.- Ingesta alimentaria y refuerzo (1 hora) 

5.- Aprendizaje y memoria (1 hora) 

6.- Modelos animales para el estudio de los trastornos psiquiátricos (1 hora) 

Metodología docente

El programa teórico se completa con el siguiente programa de prácticas que incluye sesiones en el laboratorio, sesiones de seminarios y la proyección y discusión de una película comercial a elección del profesorado de la asignatura.

Los seminarios requieren la lectura de artículos científicos en inglés y su comentario.

Evaluación

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del rendimiento académico se efectuará de la manera siguiente (sobre un total de 10 puntos):

  • Prueba de elección múltiple: 3 puntos
  • Prueba de preguntas breves: 4 puntos
  • Prácticas y seminarios: 2 puntos
  • Comentario crítico de un artículo científico sobre alguno de los temas de la asignatura: 1 punto.

Cualquier tipo de copia en cualquiera de los apartados de evaluación implica la no superación de la asignatura.

Para superar la asignatura, la nota requerida en la prueba de elección múltiple y en a prueba de preguntas breves ha de ser de 4 para cada una de las pruebas como mínimo. 

Criterios sobre el proceso de recuperación

La asistencia a las prácticas y seminarios es obligatoria. La ausencia a más de dos actividades de prácticas o seminarios comporta la necesidad de realizar un examen práctico.

Los estudiantes que después del proceso de evaluación no hayan superado la asignatura, tendrán la opción de una prueba de recuperación en el mes de julio de la evaluación que se había realizado al final del proceso docente.

La prueba de recuperación consistirá en un examen de preguntas breves.

En ningún caso se podrá acceder al examen de recuperación cuando el estudiante esté aprobado por el proceso corriente. El estudiante que no se presente a las actividades y a los exámenes finales no tendrá opción de presentarse al examen de recuperación.

Los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos están prohibidos durante los exámenes.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía

Libros de textos:

Carlson NR & Birket MA, Fisiología de la Conducta, 12ª Edición. Pearson Ed. 2018.

ZIGMOND MJ et al. Fundamental Neurociences. Academic Press, 2003; 2005

KANDEL ER et al. Principios de Neurociencia. Appleton and Lange, 2001

CARLSON, NR. Fisiología de la conducta. 7a edición. Madrid. Ariel Neurociencias, 2005

ROSENZWEIG, MR; LEIMAN AL; BREEDLOVE SM. Psicología Biológica. Barcelona. Ariel Neurociencias, 2004

BEAR MF; CONNORS BW; PARADISO MA. Neurociencias. Explorando el cerebro. Masson, Williams & Wilkins, 1998

PURVES D; AUGUSTINE GJ; FITZPATRICK D; KATZ LC; LAMANTIA AS;

McNAMARA JO. Invitación a la neurociencia. Editorial Panamericana, Madrid, 2001

MYERS DG. Psicología. Editorial Panamericana, Madrid, 1999

PINEL PJ. Biopsychology. Pearson Education Company, 2000

SOBOTTA J, BECHER H Atlas de Anatomía Humana. Ediciones Toray, 1974


Curso Académico: 2022/23

3362 - Grado en Biología Humana

20429 - Neurobiología


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
336 - Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
3362 - Grado en Biología Humana
Asignatura:
20429 - Neurobiología
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
4
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Prácticas: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Grupo 103: Castellano
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Profesorado:
Olga Valverde Granados
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

Titulación: grado en Biología

Curso: 4º

Trimestre: 2º

Número de créditos ECTS: 4

Horas de dedicación del estudiante: 44

Lengua en que se imparte la docencia: castellano

20 horas teóricas, 16 horas prácticas. Total alumno: 36 horas

La asignatura Neurobiología es una materia obligatoria del currículo del grado en Biología que se imparte en el segundo trimestre del cuarto curso. Consta de 4 créditos ECTS.

La coordinadora de la asignatura es la Dra. Olga Valverde.

Profesores que impartirán la asignatura: Dra Olga Valverde y Dra Ana Martín Sánchez

Competencias asociadas

Competencias que deben alcanzarse

Con esta asignatura pretendemos que el estudiante adquiera conocimientos esenciales sobre la neurobiología de los fenómenos fisiológicos y conductuales más relevantes así como determinados aspectos fisiopatológicos de los trastornos psiquiátricos más prevalentes, desde una aproximación interdisciplinaria. Las competencias específicas de la asignatura que se trabajarán son las siguientes:

1. Comprender los ritmos circadianos y su función en la conducta humana. Funciones del sueño como proceso rítmico. Profundizar sobre la regulación neuroquímica y molecular de los ritmos circadianos.

2. Comprender la regulación neural de las conductas mayores como la ingesta de agua y alimento y la conducta sexual.

3. Relacionar la función de las emociones en la modulación de las conductas y profundizar sobre su regulación neural.

4. Analizar la función y tipos de aprendizaje y memoria, su incidencia sobre otras conductas y los fenómenos desarrollados a nivel molecular. Relacionar refuerzo y aprendizaje.

5. Identificar las bases neurobiológicas implicadas en el habla.

6. Relacionar los controles neurales y hormonales del estrés con diversas conductas y procesos patológicos.

7. Identificar las bases fisiopatológicas de trastornos psiquiátricos más importantes como son los trastornos afectivos, la esquizofrenia y el autismo.

8. Conocer las bases neurobiológicas de la adicción a drogas. Relación de dicho fenómeno con procesos fisiológicos: aprendizaje, refuerzo, plasticidad sináptica, estrés.

Resultados del aprendizaje

Con esta asignatura pretendemos que el estudiante adquiera conocimientos esenciales sobre la neurobiología de los fenómenos fisiológicos y conductuales más relevantes así como determinados aspectos fisiopatológicos de los trastornos psiquiátricos más prevalentes, desde una aproximación interdisciplinaria.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El desarrollo de la asignatura de Neurobiología en el contexto del curriculum de Biología Humana incluye entre sus objetivos promover el conocimiento de las bases neurobiológicas de la conducta, lo que resulta esencial para identificar diferencias relacionadas con el sexo y el género. Esta información es necesaria para promover la inclusión y la reducción de la desigualdad, favorecer la igualdad de género y en general la salud y el bienestar.
Los docentes de esta asignatura están comprometidos con la promoción de la educación de calidad. Contribuyen así mismo, a facilitar las condiciones para que los alumnos puedan acceder a un futuro trabajo decente, en condiciones de igualdad de género y por tanto, favoreciendo el crecimiento económico de la región.

Prerrequisitos

Es necesario un conocimiento previo de las asignaturas de fisiología y de anatomía del sistema nervioso central que se imparten en cursos previos del Grado de biología. La asistencia a las prácticas y a los seminarios es obligatoria. Más de dos faltas de asistencia injustificadas conducen a la no superación de la asignatura.

Contenidos

TEMARIO TEORICO

Contenidos Introductorios

Tema 1. Introducción a la Neurobiología.

Introducción a la estructura y la función del Sistema Nervioso Central. Comunicación neural.

Tema 2. Anatomía funcional del SNC

Estudio integrador de la anatomía y la función del SNC en relación con los procesos neurobiológicos que van a ser estudiados en esta asignatura.

Tema 3. Descripción y función de los ritmos biológicos

Naturaleza de los ritmos circadianos. Centros neurales implicados en el control de los ritmos circadianos. Control celular y molecular de los ritmos circadianos. Funciones de los ritmos circadianos. Tipos de ritmos. Ritmos estacionales. Cambios en los ritmos circadianos.

Procesos Neurobiológicos en condiciones fisiológicas

Tema 4. Bases neurobiológicas del sueño (I) 

Estadios del sueño. PSG. Actividad del SNC durante el sueño. El sueño como respuesta adaptativa y como proceso restaurador. El sueño y la termorregulación. Funciones del sueño paradójico. Mecanismos neurofisiológicos del sueño y la vigilia. Estructuras neurales que controlan el sueño y la vigilia. Sistemas de neurotransmisión implicados en cada una de las fases del sueño. Integración.

Tema 5. Bases neurobiológicas del sueño (II) 

Trastornos del sueño. Problemas asociados al sueño de ondas lentas y al sueño paradójico. Insomnio. Narcolepsia.

Tema 6. Bases neurales de la conducta sexual y reproductora 

Control hormonal y neural de la conducta sexual. Conducta maternal en roedores. Control hormonal y neural de la conducta maternal. Control neural de la conducta parental.

Tema 7. Regulación biológica de la sed e ingesta de líquidos 

Equilibrio de fluidos. Conducta de beber y apetito de sal. Sed osmótica y sed volémica. Mecanismos centrales y periféricos del control de la sed y del apetito de sal. Función de los órganos circunventriculares. Mecanismos que participan en la saciedad. Trastornos asociados a la ingesta de líquidos.

Tema 8. Regulación neural del hambre y la ingesta de comida 

Factores sociales y ambientales que controlan la ingesta de alimentos. Selección de la dieta. Factores de saciedad. Mecanismos  periféricos de control de la ingesta. Mecanismos centrales. Función del hipotálamo en la ingesta alimentaria. Integración entre mecanismos periféricos y centrales. Neuromediadores que contran la ingesta y la saciedad. Trastornos de la ingesta de comida: obesidad/bulimia y anorexia.

Tema 9. Bases neurobiológicas de las respuestas emocionales 

Las emociones como patrones de respuestas. Regiones cerebrales que participan en el control neural de la respuesta emocional. Funciones de la amígdala y de la corteza órbito-frontal. Neurotransmisores implicados. Las emociones como respuestas adaptativas. Expresión y reconocimiento de las emociones. Sentimientos emocionales. Agresión y violencia.

Tema 10. Bases neurobiológicas de la respuesta al estrés 

Tipos de estrés. Control hormonal y neural ante la presencia de estímulos estresantes. Eje hipotálamo-hipofisario. Sistema neurovegétativos. Control neural e integración. Efectos del estrés sobre el aprendizaje y la memoria. Estrés y neurodegeneración. Trastornos por estrés y ansiedad

Tema 11. Bases biológicas de la regulación nociceptiva

Nociceptores. Vías ascendentes y descendentes en la regulación del estímulo nociceptivo. Regulación espinal y supraespinal.

Tema 12. Bases biológicas de la conducta agresiva

Agresión como conducta adaptativa. Tipos de agresión. Estructuras cerebrales implicadas en el control de la conducta agresiva. Mecanismos neurobiológicos que participan en el control de dicha conducta. Diferencias sexuales ligadas a la conducta agresiva.

Tema 13. Bases neurobiológicas de los procesos de motivación y de refuerzo 

Sistema límbico. Concepto de refuerzo y motivación. Participación y relevancia en el aprendizaje. Mecanismos neurales que regulan el refuerzo y la motivación. Sistemas de neurotransmisión implicados. Fenómenos moleculares de control del refuerzo. Participación del refuerzo en los fenómenos adictivos.

Neurociencia Cognitiva

Tema 14. Bases neurobiológicas de los procesos de aprendizaje y memoria (I) 

Naturaleza del aprendizaje. Potenciación a largo plazo (LTP). Participación de los receptores NMDA en el fenómeno de la LTP. Concepto de plasticidad sináptica. Consecuencias de los fenómenos de plasticidad sobre las estructuras y funciones neurales. Depresión a largo plazo.

Tema 15. Bases neurobiológicas de los procesos de aprendizaje y memoria (II) 

Tipos de aprendizaje. Estructuras cerebrales implicadas en los distintos tipos de aprendizaje. Aprendizaje perceptivo. Aprendizaje motor. Aprendizaje relacional y memoria explícita. Amnesia. Concepto y tipos.

Tema 16. Bases neurobiológicas de los procesos de la comunicación verbal humana 

Producción y comprensión del habla. Concepto de lateralidad. Estructuras cerebrales implicadas. Sistemas de neurotransmisión implicados en la producción y comprensión del habla. Prosodia. Trastornos adquiridos del habla, la lectura y la escritura. Dislexia del desarrollo.

Trastornos de la conducta

Tema 17. Trastornos Afectivos 

Tipos de trastornos afectivos. Depresión como trastorno afectivo. Teorías fisiopatológicas. Teorías aminérgicas. Depresión y factores neurotróficos. Alteración de la función del eje hipotálamo-hipofisario. Aproximación terapéutica. Mecanismo de acción de fármacos antidepresivos.

Tema 18. Trastornos del pensamiento: Esquizofrenia 

Fisiopatología de la esquizofrenia. La esquizofrenia como trastorno neurológico y del desarrollo del SNC. Principales teorías. Sistemas de neurotransmisión implicadas. Áreas cerebrales afectadas. Aproximación terapéutica. Mecanismo de acción de fármacos antipsicóticos.

Tema 19. Enfermedades del Neurodesarrollo. Autismo 

Desarrollo cerebral y autismo. Neuropatología del autismo. Síndrome de Asperger

Tema 20.  Comentario crítico de un trabajo de investigación. 

PROGRAMA DE PRACTICAS DE NEUROBIOLOGIA

El programa teórico se completa con el siguiente programa de prácticas que incluye sesiones en el laboratorio, sesiones de seminarios y la proyección y discusión de una película comercial a elección del profesorado de la asignatura.

Prácticas (sesiones de dos horas) 

1.- Estereotaxia. 

2.- Electroencefalografía. Relajación y ritmos cerebrales. 

3.- Evaluación del comportamiento animal. 

4.- Evaluación del comportamiento animal. Visita a las instalaciones de animalario del PRBB. 

Proyecciones

1.- Comportamiento humano (2 horas)

Seminarios 

1.- Trastornos del sueño (1 hora)

2.- El estrés como respuesta emocional (1 hora) 

3.- Respuesta a estímulos nociceptivos (1 hora) 

4.- Ingesta alimentaria y refuerzo (1 hora) 

5.- Aprendizaje y memoria (1 hora) 

6.- Modelos animales para el estudio de los trastornos psiquiátricos (1 hora) 

Metodología docente

El programa teórico se completa con el siguiente programa de prácticas que incluye sesiones en el laboratorio, sesiones de seminarios y la proyección y discusión de una película comercial a elección del profesorado de la asignatura.

Los seminarios requieren la lectura de artículos científicos en inglés y su comentario.

Evaluación

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del rendimiento académico se efectuará de la manera siguiente (sobre un total de 10 puntos):

  • Prueba de elección múltiple: 3 puntos
  • Prueba de preguntas breves: 4 puntos
  • Prácticas y seminarios: 2 puntos
  • Comentario crítico de un artículo científico sobre alguno de los temas de la asignatura: 1 punto.

Cualquier tipo de copia en cualquiera de los apartados de evaluación implica la no superación de la asignatura.

Para superar la asignatura, la nota requerida en la prueba de elección múltiple y en a prueba de preguntas breves ha de ser de 4 para cada una de las pruebas como mínimo. 

Criterios sobre el proceso de recuperación

La asistencia a las prácticas y seminarios es obligatoria. La ausencia a más de dos actividades de prácticas o seminarios comporta la necesidad de realizar un examen práctico.

Los estudiantes que después del proceso de evaluación no hayan superado la asignatura, tendrán la opción de una prueba de recuperación en el mes de julio de la evaluación que se había realizado al final del proceso docente.

La prueba de recuperación consistirá en un examen de preguntas breves.

En ningún caso se podrá acceder al examen de recuperación cuando el estudiante esté aprobado por el proceso corriente. El estudiante que no se presente a las actividades y a los exámenes finales no tendrá opción de presentarse al examen de recuperación.

Los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos están prohibidos durante los exámenes.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía

Libros de textos:

Carlson NR & Birket MA, Fisiología de la Conducta, 12ª Edición. Pearson Ed. 2018.

ZIGMOND MJ et al. Fundamental Neurociences. Academic Press, 2003; 2005

KANDEL ER et al. Principios de Neurociencia. Appleton and Lange, 2001

CARLSON, NR. Fisiología de la conducta. 7a edición. Madrid. Ariel Neurociencias, 2005

ROSENZWEIG, MR; LEIMAN AL; BREEDLOVE SM. Psicología Biológica. Barcelona. Ariel Neurociencias, 2004

BEAR MF; CONNORS BW; PARADISO MA. Neurociencias. Explorando el cerebro. Masson, Williams & Wilkins, 1998

PURVES D; AUGUSTINE GJ; FITZPATRICK D; KATZ LC; LAMANTIA AS;

McNAMARA JO. Invitación a la neurociencia. Editorial Panamericana, Madrid, 2001

MYERS DG. Psicología. Editorial Panamericana, Madrid, 1999

PINEL PJ. Biopsychology. Pearson Education Company, 2000

SOBOTTA J, BECHER H Atlas de Anatomía Humana. Ediciones Toray, 1974