Consulta de Guies DocentsCurs Acadčmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20395 - Taller de Tractament i Generació d'Imatge Digital


Informació de la Guia Docent

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20395 - Taller de Tractament i Generació d'Imatge Digital
Ąmbit:
---
Crčdits:
4.0
Curs:
725 - Mķnor en Humanitats Digitals: 1
395 - Grau en Comunicació Audiovisual: 2
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalą
Grup 2: Catalą
Grup 3: Catalą
Grup 4: Catalą
Prąctiques: Grup 101: Catalą
Grup 201: Catalą
Grup 301: Catalą
Grup 401: Catalą
Professorat:
David Minguillon Planell, Laura Ginés Bataller, Josep Meneses Gutierrez
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura es planteja com una introducció al món de la imatge sintètica, sovint coneguda com animació. Un món on sovint només es contempla el factor de l'animació comercial que coneixem a través del cinema i els grans blockbusters, però que abarca unes possibilitats molt més àmplies.

En aquest sentit, la intenció de l'assignatura és la de dotar a l'alumnat d'eines per treballar el llenguatge de l'animació des de diverses perspectives entenent el mitjà en qüestió i les possibilitats que n'ofereix independentment de l'estil/tècnica d'animació o hibridació de mitjans que es seleccioni.

Per tal de tenir aquesta visió global, l'assignatura (al ser un taller) es planteja des de la pràctica i la confecció d'una peça final de curta durada. Així doncs, a classe s'aniran veient referents, metodologies, possibilitats i tècniques creatives i tot aquest coneixement anirà a parar a uns exercicis que s'aniran realitzant a classe i a un projecte final que posarà en evidència l'adquisió dels coneixements per part dels/les estudiants i un document que acompanyarà la peça que servirà com a artbook i dossier de preproducció.

Competčncies associades

 • Capacitat d’ideació, concreció, temporització i realització d’un producte audiovisual.

 • Capacitat de concepció d’un curtmetratge d’animació a partir de les tècniques

  presentades.

 • Capacitat d’identificar totes les parts que intervenen en la creació d’un producte

  audiovisual.

 • Aprenentatge de conceptes d’animació.

 • Capacitat de treball en equip de dues o tres persones.

 • Capacitat d’ideació creativa i d’aprofitament de les limitacions conceptuals proposades.

Resultats de l'aprenentatge

 • Domini d’un llenguatge i entorn d’ideació i creació en l'àmbit de la imatge sintètica.
 • Adquisició de coneixements en tècniques d'animació 2D i 3D
 • Adquisició d’esperit crític davant de les tècniques d’animació.
 • Capacitat de col·laboració amb tercers.
 • Capacitat creativa en el desenvolupament de peces d'animació (tant narratives com experimentals).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Objectiu 9: Build resilient infraestructure

Prerequisits

 • Conèixer alguna eina de manipulació de la imatge (tant estàtica com dinàmica - Photoshop i Premiere, preferiblement).
 • Tenir instal·lada la versió d’educació del Cinema 4D.
 • Tenir instal·lada la suite d'Adobe

Continguts

Tema 1: La imatge sintètica

Tema 2: El llenguatge de l'animació

Tema 3: Creativitat en el mitjà (art i estètica)

Tema 4: Metodologia i tècnica de creació

          4.1 Ideació, documentació i preproducció

          4.2 Animació 2D

          4.3 Animació 3D

          4.4 Tècniques híbrides i manipulatives

Tema 5: La planificació i la gestió de projectes d'animació

Tema 6: Referències i visionats

Tema 7: Desenvolupament de projecte

Metodologia docent

Les sessions aniran combinant reflexions estètiques, tècniques i procedimentals, creatives, i narratives (en qualsevol dels formats que presenta la imatge sintètica o animació: manipulació de la imatge, animació 2D, animació 3D, etc.).

Al ésser una assignatura amb un enfoc merament pràctic, es demana una participació activa a les sessions, una inquietud personal i un afany d'adquisió de conceptes. Tot i ésser un taller, l'assignatura no és un tutorial de 10 setmanes, per tant hi haurà feina personal per part dels/les estudiants per realitzar feina (visualització de vídeos, lectures, i proves de software) fora de l'horari establert per tal de poder avançar de forma més ràpida a les sessions i convertir l'asignatura en un taller amb contingut pràctic però també amb una base de coneixement sòlida.

Les referències que es vagin visualitzant durant les sessions es publicaran a l'Aula Global per tal de poder-les consultar sempre que es vulgui. El contingut adicional que s'hagi de visualitzar/fer també es trobarà referenciat a l'Aula Global. Les entregues, exercicis i treball tindran les especificacions a l'Aula Global però és important assistir a classe per entendre els conceptes que es demanen i realitzar qualsevol pregunta/qüestió al respecte.

En el transcurs de l'assignatura, i sobretot en consultes tècniques, es recomana utilitzar els espais que s'habilitaran durant les sessions per tal que no es converteixi un dubte en una cadena de 15 correus electrònics. A mesura que s'entri en el desenvolupament del projecte final, a cada sessió es tindrà més estona per poder realitzar consultes i treballar de forma grupal a classe.

Es recomana que el treball grupal sigui amb companys/es del propi grup de classe per tal de facilitar les trobades i el transcurs de l'exercici.

Avaluació

La nota final serà ponderada a partir d’aquests tres conceptes:

Exercicis de classe: 20%
Treball final (entrega pràctica): 45%
Treball final (entrega teòrica): 35%

L'assignatura s’avaluarà en funció del resultat del projecte i els exercicis de classe. 

Es recomana l'assistència i participació activa a totes les sessions i fer un treball original a partir del marc que el professorat determini així com de les especificitats concretes del treball: objectius, conceptes, duració i tècniques que s’hauran de fer servir.

Es valorarà especialment l’originalitat i la creativitat en l’elaboració del guió així com de la seva realització. El missatge, l’estètica, l’originalitat i la simplicitat seran aspectes ben considerats. També es considerarant positivament aquelles tècniques que l’alumnat vulgui fer servir i no s’hagin explicat a classe mentre els objectius i els requeriments del lliurament s’hagin assolit.

Per tal de poder aprovar l'assignatura caldrà fer entrega de totes les activitats proposades a classe i/o fora d'ella, i l'entrega del treball final (en les seves dues parts: teòrica i pràctica).

 

Activitat

Activitats de classe

Entrega pràctica

Entrega teòrica

Valor de l’avaluació

20%

45%

35%

Criteri d’avaluació

Lliurar dintre de termini i especificacions citades a Aula Global

Lliurar dintre de termini i especificacions citades a Aula Global

Lliurar dintre de termini i especificacions citades a Aula Global

Requisits mínims per aprovar aquesta activitat
(avaluació ordinària)

Entregar les diferents activitats que es presentin segons caracterñistiques de l'Aula Global; que la mitjana ponderada de les diferents activitats superi o iguali la nota de 5

Complir amb les característiques d'entrega marcades a l'Aula Global; entregar també la part teòrica; obtenir una nota igual o superior a 5

Complir amb les característiques d'entrega marcades a l'Aula Global; entregar també la part pràctica; obtenir una nota igual o superior a 5

Requisits mínims per optar a la recuperació

No tenen recuperació

Entregar el treball i obtenir una nota igual o superior a 3

Entregar el treball i obtenir una nota igual o superior a 3

Activitat de recuperació

No tenen recuperació

Entregar el treball

Entregar el treball

Requisits mínims per aprovar aquesta activitat

(recuperació)

-

Obtenir una nota igual o superior a 5.

Obtenir una nota igual o superior a 5.

Els/les alumn@s que vagin a recuperació (en qualsevol de les dues formes de recuperació) no podran obtenir una nota final d'assignatura superior a 6 (tot i que la mitjana de les notes sigui superior a aquesta nota).

Bibliografia i recursos d'informació

Chopine, Ami, 2011. 3D art essentials the fundamentals of 3D modeling, texturing, and animation. Burlington, MA : Focal Press.

Faber, Liz. & Walters, Helen, 2004. Animación ilimitada : cortometrajes innovadores desde 1940. Madrid :: Ocho y medio.

Kerlow, Isaac, 2009. The Art of 3-D computer animation and effects. Hoboken, New Jersey : John Wiley.

Roberts, Steve, 2007. Character animation : 2D skills for better 3D, Oxford ; Burlington, MA : Focal Press.

Selby, Andrew, 2009. Animación : nuevos proyectos y procesos creativos, Barcelona:Parramón.

Selby, Andrew, 2013. Animation; Hachette UK

White, T., 2009. How to make animated films Tony White’s masterclass on the traditional principles of animation, Boston : Elsevier/Focal Press.


Curs Acadčmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20395 - Taller de Tractament i Generació d'Imatge Digital


Teaching Guide Information

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20395 - Taller de Tractament i Generació d'Imatge Digital
Ąmbit:
---
Crčdits:
4.0
Curs:
725 - Mķnor en Humanitats Digitals: 1
395 - Grau en Comunicació Audiovisual: 2
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalą
Grup 2: Catalą
Grup 3: Catalą
Grup 4: Catalą
Prąctiques: Grup 101: Catalą
Grup 201: Catalą
Grup 301: Catalą
Grup 401: Catalą
Professorat:
David Minguillon Planell, Laura Ginés Bataller, Josep Meneses Gutierrez
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura es planteja com una introducció al món de la imatge sintètica, sovint coneguda com animació. Un món on sovint només es contempla el factor de l'animació comercial que coneixem a través del cinema i els grans blockbusters, però que abarca unes possibilitats molt més àmplies.

En aquest sentit, la intenció de l'assignatura és la de dotar a l'alumnat d'eines per treballar el llenguatge de l'animació des de diverses perspectives entenent el mitjà en qüestió i les possibilitats que n'ofereix independentment de l'estil/tècnica d'animació o hibridació de mitjans que es seleccioni.

Per tal de tenir aquesta visió global, l'assignatura (al ser un taller) es planteja des de la pràctica i la confecció d'una peça final de curta durada. Així doncs, a classe s'aniran veient referents, metodologies, possibilitats i tècniques creatives i tot aquest coneixement anirà a parar a uns exercicis que s'aniran realitzant a classe i a un projecte final que posarà en evidència l'adquisió dels coneixements per part dels/les estudiants i un document que acompanyarà la peça que servirà com a artbook i dossier de preproducció.

Competčncies associades

 • Capacitat d’ideació, concreció, temporització i realització d’un producte audiovisual.

 • Capacitat de concepció d’un curtmetratge d’animació a partir de les tècniques

  presentades.

 • Capacitat d’identificar totes les parts que intervenen en la creació d’un producte

  audiovisual.

 • Aprenentatge de conceptes d’animació.

 • Capacitat de treball en equip de dues o tres persones.

 • Capacitat d’ideació creativa i d’aprofitament de les limitacions conceptuals proposades.

Resultats de l'aprenentatge

 • Domini d’un llenguatge i entorn d’ideació i creació en l'àmbit de la imatge sintètica.
 • Adquisició de coneixements en tècniques d'animació 2D i 3D
 • Adquisició d’esperit crític davant de les tècniques d’animació.
 • Capacitat de col·laboració amb tercers.
 • Capacitat creativa en el desenvolupament de peces d'animació (tant narratives com experimentals).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Objectiu 9: Build resilient infraestructure

Prerequisits

 • Conèixer alguna eina de manipulació de la imatge (tant estàtica com dinàmica - Photoshop i Premiere, preferiblement).
 • Tenir instal·lada la versió d’educació del Cinema 4D.
 • Tenir instal·lada la suite d'Adobe

Continguts

Tema 1: La imatge sintètica

Tema 2: El llenguatge de l'animació

Tema 3: Creativitat en el mitjà (art i estètica)

Tema 4: Metodologia i tècnica de creació

          4.1 Ideació, documentació i preproducció

          4.2 Animació 2D

          4.3 Animació 3D

          4.4 Tècniques híbrides i manipulatives

Tema 5: La planificació i la gestió de projectes d'animació

Tema 6: Referències i visionats

Tema 7: Desenvolupament de projecte

Metodologia docent

Les sessions aniran combinant reflexions estètiques, tècniques i procedimentals, creatives, i narratives (en qualsevol dels formats que presenta la imatge sintètica o animació: manipulació de la imatge, animació 2D, animació 3D, etc.).

Al ésser una assignatura amb un enfoc merament pràctic, es demana una participació activa a les sessions, una inquietud personal i un afany d'adquisió de conceptes. Tot i ésser un taller, l'assignatura no és un tutorial de 10 setmanes, per tant hi haurà feina personal per part dels/les estudiants per realitzar feina (visualització de vídeos, lectures, i proves de software) fora de l'horari establert per tal de poder avançar de forma més ràpida a les sessions i convertir l'asignatura en un taller amb contingut pràctic però també amb una base de coneixement sòlida.

Les referències que es vagin visualitzant durant les sessions es publicaran a l'Aula Global per tal de poder-les consultar sempre que es vulgui. El contingut adicional que s'hagi de visualitzar/fer també es trobarà referenciat a l'Aula Global. Les entregues, exercicis i treball tindran les especificacions a l'Aula Global però és important assistir a classe per entendre els conceptes que es demanen i realitzar qualsevol pregunta/qüestió al respecte.

En el transcurs de l'assignatura, i sobretot en consultes tècniques, es recomana utilitzar els espais que s'habilitaran durant les sessions per tal que no es converteixi un dubte en una cadena de 15 correus electrònics. A mesura que s'entri en el desenvolupament del projecte final, a cada sessió es tindrà més estona per poder realitzar consultes i treballar de forma grupal a classe.

Es recomana que el treball grupal sigui amb companys/es del propi grup de classe per tal de facilitar les trobades i el transcurs de l'exercici.

Avaluació

La nota final serà ponderada a partir d’aquests tres conceptes:

Exercicis de classe: 20%
Treball final (entrega pràctica): 45%
Treball final (entrega teòrica): 35%

L'assignatura s’avaluarà en funció del resultat del projecte i els exercicis de classe. 

Es recomana l'assistència i participació activa a totes les sessions i fer un treball original a partir del marc que el professorat determini així com de les especificitats concretes del treball: objectius, conceptes, duració i tècniques que s’hauran de fer servir.

Es valorarà especialment l’originalitat i la creativitat en l’elaboració del guió així com de la seva realització. El missatge, l’estètica, l’originalitat i la simplicitat seran aspectes ben considerats. També es considerarant positivament aquelles tècniques que l’alumnat vulgui fer servir i no s’hagin explicat a classe mentre els objectius i els requeriments del lliurament s’hagin assolit.

Per tal de poder aprovar l'assignatura caldrà fer entrega de totes les activitats proposades a classe i/o fora d'ella, i l'entrega del treball final (en les seves dues parts: teòrica i pràctica).

 

Activitat

Activitats de classe

Entrega pràctica

Entrega teòrica

Valor de l’avaluació

20%

45%

35%

Criteri d’avaluació

Lliurar dintre de termini i especificacions citades a Aula Global

Lliurar dintre de termini i especificacions citades a Aula Global

Lliurar dintre de termini i especificacions citades a Aula Global

Requisits mínims per aprovar aquesta activitat
(avaluació ordinària)

Entregar les diferents activitats que es presentin segons caracterñistiques de l'Aula Global; que la mitjana ponderada de les diferents activitats superi o iguali la nota de 5

Complir amb les característiques d'entrega marcades a l'Aula Global; entregar també la part teòrica; obtenir una nota igual o superior a 5

Complir amb les característiques d'entrega marcades a l'Aula Global; entregar també la part pràctica; obtenir una nota igual o superior a 5

Requisits mínims per optar a la recuperació

No tenen recuperació

Entregar el treball i obtenir una nota igual o superior a 3

Entregar el treball i obtenir una nota igual o superior a 3

Activitat de recuperació

No tenen recuperació

Entregar el treball

Entregar el treball

Requisits mínims per aprovar aquesta activitat

(recuperació)

-

Obtenir una nota igual o superior a 5.

Obtenir una nota igual o superior a 5.

Els/les alumn@s que vagin a recuperació (en qualsevol de les dues formes de recuperació) no podran obtenir una nota final d'assignatura superior a 6 (tot i que la mitjana de les notes sigui superior a aquesta nota).

Bibliografia i recursos d'informació

Chopine, Ami, 2011. 3D art essentials the fundamentals of 3D modeling, texturing, and animation. Burlington, MA : Focal Press.

Faber, Liz. & Walters, Helen, 2004. Animación ilimitada : cortometrajes innovadores desde 1940. Madrid :: Ocho y medio.

Kerlow, Isaac, 2009. The Art of 3-D computer animation and effects. Hoboken, New Jersey : John Wiley.

Roberts, Steve, 2007. Character animation : 2D skills for better 3D, Oxford ; Burlington, MA : Focal Press.

Selby, Andrew, 2009. Animación : nuevos proyectos y procesos creativos, Barcelona:Parramón.

Selby, Andrew, 2013. Animation; Hachette UK

White, T., 2009. How to make animated films Tony White’s masterclass on the traditional principles of animation, Boston : Elsevier/Focal Press.


Curs Acadčmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20395 - Taller de Tractament i Generació d'Imatge Digital


Información de la Guķa Docente

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20395 - Taller de Tractament i Generació d'Imatge Digital
Ąmbit:
---
Crčdits:
4.0
Curs:
725 - Mķnor en Humanitats Digitals: 1
395 - Grau en Comunicació Audiovisual: 2
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalą
Grup 2: Catalą
Grup 3: Catalą
Grup 4: Catalą
Prąctiques: Grup 101: Catalą
Grup 201: Catalą
Grup 301: Catalą
Grup 401: Catalą
Professorat:
David Minguillon Planell, Laura Ginés Bataller, Josep Meneses Gutierrez
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura es planteja com una introducció al món de la imatge sintètica, sovint coneguda com animació. Un món on sovint només es contempla el factor de l'animació comercial que coneixem a través del cinema i els grans blockbusters, però que abarca unes possibilitats molt més àmplies.

En aquest sentit, la intenció de l'assignatura és la de dotar a l'alumnat d'eines per treballar el llenguatge de l'animació des de diverses perspectives entenent el mitjà en qüestió i les possibilitats que n'ofereix independentment de l'estil/tècnica d'animació o hibridació de mitjans que es seleccioni.

Per tal de tenir aquesta visió global, l'assignatura (al ser un taller) es planteja des de la pràctica i la confecció d'una peça final de curta durada. Així doncs, a classe s'aniran veient referents, metodologies, possibilitats i tècniques creatives i tot aquest coneixement anirà a parar a uns exercicis que s'aniran realitzant a classe i a un projecte final que posarà en evidència l'adquisió dels coneixements per part dels/les estudiants i un document que acompanyarà la peça que servirà com a artbook i dossier de preproducció.

Competčncies associades

 • Capacitat d’ideació, concreció, temporització i realització d’un producte audiovisual.

 • Capacitat de concepció d’un curtmetratge d’animació a partir de les tècniques

  presentades.

 • Capacitat d’identificar totes les parts que intervenen en la creació d’un producte

  audiovisual.

 • Aprenentatge de conceptes d’animació.

 • Capacitat de treball en equip de dues o tres persones.

 • Capacitat d’ideació creativa i d’aprofitament de les limitacions conceptuals proposades.

Resultats de l'aprenentatge

 • Domini d’un llenguatge i entorn d’ideació i creació en l'àmbit de la imatge sintètica.
 • Adquisició de coneixements en tècniques d'animació 2D i 3D
 • Adquisició d’esperit crític davant de les tècniques d’animació.
 • Capacitat de col·laboració amb tercers.
 • Capacitat creativa en el desenvolupament de peces d'animació (tant narratives com experimentals).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Objectiu 9: Build resilient infraestructure

Prerequisits

 • Conèixer alguna eina de manipulació de la imatge (tant estàtica com dinàmica - Photoshop i Premiere, preferiblement).
 • Tenir instal·lada la versió d’educació del Cinema 4D.
 • Tenir instal·lada la suite d'Adobe

Continguts

Tema 1: La imatge sintètica

Tema 2: El llenguatge de l'animació

Tema 3: Creativitat en el mitjà (art i estètica)

Tema 4: Metodologia i tècnica de creació

          4.1 Ideació, documentació i preproducció

          4.2 Animació 2D

          4.3 Animació 3D

          4.4 Tècniques híbrides i manipulatives

Tema 5: La planificació i la gestió de projectes d'animació

Tema 6: Referències i visionats

Tema 7: Desenvolupament de projecte

Metodologia docent

Les sessions aniran combinant reflexions estètiques, tècniques i procedimentals, creatives, i narratives (en qualsevol dels formats que presenta la imatge sintètica o animació: manipulació de la imatge, animació 2D, animació 3D, etc.).

Al ésser una assignatura amb un enfoc merament pràctic, es demana una participació activa a les sessions, una inquietud personal i un afany d'adquisió de conceptes. Tot i ésser un taller, l'assignatura no és un tutorial de 10 setmanes, per tant hi haurà feina personal per part dels/les estudiants per realitzar feina (visualització de vídeos, lectures, i proves de software) fora de l'horari establert per tal de poder avançar de forma més ràpida a les sessions i convertir l'asignatura en un taller amb contingut pràctic però també amb una base de coneixement sòlida.

Les referències que es vagin visualitzant durant les sessions es publicaran a l'Aula Global per tal de poder-les consultar sempre que es vulgui. El contingut adicional que s'hagi de visualitzar/fer també es trobarà referenciat a l'Aula Global. Les entregues, exercicis i treball tindran les especificacions a l'Aula Global però és important assistir a classe per entendre els conceptes que es demanen i realitzar qualsevol pregunta/qüestió al respecte.

En el transcurs de l'assignatura, i sobretot en consultes tècniques, es recomana utilitzar els espais que s'habilitaran durant les sessions per tal que no es converteixi un dubte en una cadena de 15 correus electrònics. A mesura que s'entri en el desenvolupament del projecte final, a cada sessió es tindrà més estona per poder realitzar consultes i treballar de forma grupal a classe.

Es recomana que el treball grupal sigui amb companys/es del propi grup de classe per tal de facilitar les trobades i el transcurs de l'exercici.

Avaluació

La nota final serà ponderada a partir d’aquests tres conceptes:

Exercicis de classe: 20%
Treball final (entrega pràctica): 45%
Treball final (entrega teòrica): 35%

L'assignatura s’avaluarà en funció del resultat del projecte i els exercicis de classe. 

Es recomana l'assistència i participació activa a totes les sessions i fer un treball original a partir del marc que el professorat determini així com de les especificitats concretes del treball: objectius, conceptes, duració i tècniques que s’hauran de fer servir.

Es valorarà especialment l’originalitat i la creativitat en l’elaboració del guió així com de la seva realització. El missatge, l’estètica, l’originalitat i la simplicitat seran aspectes ben considerats. També es considerarant positivament aquelles tècniques que l’alumnat vulgui fer servir i no s’hagin explicat a classe mentre els objectius i els requeriments del lliurament s’hagin assolit.

Per tal de poder aprovar l'assignatura caldrà fer entrega de totes les activitats proposades a classe i/o fora d'ella, i l'entrega del treball final (en les seves dues parts: teòrica i pràctica).

 

Activitat

Activitats de classe

Entrega pràctica

Entrega teòrica

Valor de l’avaluació

20%

45%

35%

Criteri d’avaluació

Lliurar dintre de termini i especificacions citades a Aula Global

Lliurar dintre de termini i especificacions citades a Aula Global

Lliurar dintre de termini i especificacions citades a Aula Global

Requisits mínims per aprovar aquesta activitat
(avaluació ordinària)

Entregar les diferents activitats que es presentin segons caracterñistiques de l'Aula Global; que la mitjana ponderada de les diferents activitats superi o iguali la nota de 5

Complir amb les característiques d'entrega marcades a l'Aula Global; entregar també la part teòrica; obtenir una nota igual o superior a 5

Complir amb les característiques d'entrega marcades a l'Aula Global; entregar també la part pràctica; obtenir una nota igual o superior a 5

Requisits mínims per optar a la recuperació

No tenen recuperació

Entregar el treball i obtenir una nota igual o superior a 3

Entregar el treball i obtenir una nota igual o superior a 3

Activitat de recuperació

No tenen recuperació

Entregar el treball

Entregar el treball

Requisits mínims per aprovar aquesta activitat

(recuperació)

-

Obtenir una nota igual o superior a 5.

Obtenir una nota igual o superior a 5.

Els/les alumn@s que vagin a recuperació (en qualsevol de les dues formes de recuperació) no podran obtenir una nota final d'assignatura superior a 6 (tot i que la mitjana de les notes sigui superior a aquesta nota).

Bibliografia i recursos d'informació

Chopine, Ami, 2011. 3D art essentials the fundamentals of 3D modeling, texturing, and animation. Burlington, MA : Focal Press.

Faber, Liz. & Walters, Helen, 2004. Animación ilimitada : cortometrajes innovadores desde 1940. Madrid :: Ocho y medio.

Kerlow, Isaac, 2009. The Art of 3-D computer animation and effects. Hoboken, New Jersey : John Wiley.

Roberts, Steve, 2007. Character animation : 2D skills for better 3D, Oxford ; Burlington, MA : Focal Press.

Selby, Andrew, 2009. Animación : nuevos proyectos y procesos creativos, Barcelona:Parramón.

Selby, Andrew, 2013. Animation; Hachette UK

White, T., 2009. How to make animated films Tony White’s masterclass on the traditional principles of animation, Boston : Elsevier/Focal Press.