Consulta de Guies DocentsCurs Acadčmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20388 - Fonaments de Realització Televisiva


Informació de la Guia Docent

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20388 - Fonaments de Realització Televisiva
Crčdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalą
Prąctiques: Grup 101: Catalą
Grup 102: Catalą
Grup 103: Catalą
Grup 104: Catalą
Professorat:
Jose Manuel Jimenez Morales
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Fonaments de la Realització Televisiva planteja una introducció a les diferents
modalitats de la realització per al mitjà televisiu tant des d’un vessant analític
com pràctic. L’espai d’anàlisi i reflexió precedirà les diferents pràctiques al plató
de televisió amb l’objectiu de generar plantejaments creatius, coherents i
assumibles.


Quant a la pràctica, es treballarà en primer lloc la realització multicàmeres
orientada a la representació de formats relacionats amb la realitat -entrevistes i
debats-, l’entreteniment i l’espectacle. Tots aquests gèneres es basen en el que
s’entén conceptualment com a estratègia de realització. L’assignatura preveu,
en aquesta primera part, desenvolupar competències relacionades amb
l’aprenentatge d’aquests dissenys de realització, els quals han de tenir en
compte alguns elements previsibles i, al mateix temps, intentar cobrir els que
poden derivar-se de l’atzar. En aquest sentit, es desenvoluparan realitzacions
amb guions molt flexibles, en alguns casos inexistents, però amb una marcada estructura.

Essencialment, aquests formats són l’entrevista, el debat i el musical.


En segon lloc, es practicarà també un procediment d’aproximació a la
realització en directe pel que fa a la ficció, en concret, l’sketch-show. Aquest
gènere, contràriament als exposats anteriorment, demana una voluntat
dramatúrgica, la planificació del guió i el control de totes les eines i recursos
expressius. En aquest sentit, sol·licitarà a l’estudiant l’aprenentatge de totes les
competències derivades d’un gènere que requereix d’una intenció autoral més
ostensible i d’un nivell d’improvisació menys permeable.
Finalment, es posarà en pràctica l’sketch-show derivarà en una última pràctica
final: el desenvolupament d’un microformat de ficció que tindrà lloc al plató de
televisió.

 

Professorat:

Laura Arrom (pràctiques)

Joan Baqués (pràctiques)

Manel Jiménez (coordinació, teoria i pràctica)

Daniel Vázquez Villamediana (pràctiques)

Competčncies associades

Competències
generals

 

Instrumentals

1. Habilitat per fer ús de les eines i tecnologia per a la realització de peces audiovisuals televisives.

2. Capacitat per analitzar formats audiovisuals i disseccionar-los en els seus aspectes tècnics, estètics i narratius.

3. Destresa per avaluar de forma crítica i reflexiva el procés de producció d'una peça audiovisual.

4. Aptitud per a l'anàlisi, la síntesi i l'organització de la informació en la realització televisva.

Interpersonals

5. Gestió del treball en grup i establiment de sinergies amb els/les integrants de l'equip.

6. Ús de criteris de responsabilitat per a la crítica i l'autocrítica (sobre les pràctiques produïdes).

Sistèmiques

7. Disposició per comprendre els fonaments de les bases del llenguatge visual i de l'anàlisi de produccions televisives.


8. Aplicació dels principis teòrics i metodològics a la realització televisiva.

9. Disseny de propostes innovadores en l'àmbit de la producció audiovisual.

Competències específiques

1. Desenvolupament de les pautes de treball i la dinàmica d'equip.

2. Diligència per dirigir una peces audiovisuals adaptades al mitjà televisiu.

3. Actitud per participar en un joc de rol relatiu a un equip de gravació audiovisual.

4. Capacitat per comunicar, amb claredat i precisió, les ordres de gravació durant els assajos i la producció.

 

Resultats de l'aprenentatge

1. Realitzar peces audiovisuals de curta durada en equip en un sistema multicàmeres. 

2. Realitzar peces audiovisuals de curta durada en equip amb una sola càmera. 

3. Dissenyar processos de treball per a la producció en equip de les esmentades peces. 

4. Planificar els protocols d'execució relatius a la realització audiovisual d'un programa televisiu. 

5. Desenvolupar l'edició i postproducció de peces audiovisuals. 

6. Demostrar capacitat crítica i analítica en l'exercici professional de la realització per al mitjà televisiu. 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5.- Igualtat de gènere: El programa s'ocupa d'aquest aspecte des de dues perspectives, (1) la inclusió de continguts que provoquin una reflexió sobre la perspectiva de gènere i (2) el treball col·laboratiu i grupal atenent a les sensibilitats d'aquest àmbit i, en especial, a l'encara escassa visibilitat de figures femenines en aquest sector laboral. 

 

ODS 10.- Reducció de les desigualtats: Els continguts dels programes televisius que es passen a les sessions teòriques pretenen despertar la consciència dels mitjans de comunicació com a espai d'acció pública en favor de valors com l'equitat o la justítica social. 

 

ODS 13.- Acció pel clima: El desenvolupament de l'assignatura vol crear consciència també sobre la producció sostenible i green. 

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura. 

Continguts

1. Planta i escaleta

2. Planificació

3. Composició, valor dramatúrgic i durada del pla

4. Models de posada en escena i estratègia de realitzatió

5. Joc escènic i teatret

6. Text i dramatúrgia

7. Composició de l'espai

8. Il·lusió del temps i generació del ritme 

9. Introducció als gèneres televisius:

a) Entrevista

b) Debat

c) Musical

d) Entreteniment

f) Sketch-show

g) Magazine

h) Documental

i) Nous formats

Metodologia docent

L’assigntaura es divideix en sessions teòriques, orientades a oferir recursos per a la reflexió i l'anàlisi sobre la realtzació televisiva, i tallers pràctics, on  es desenvoluparan les produccions audiovisuals que posaran en circulació les competències a assolir per part de l'alumnat. 

Fonaments de Realització Televisiva estructura els seus tallers en el que denominem “grups”. Per tant, l'assignatura té 4 grups. Els subgrups formats en el si de cada gran grup per a les pràctiques concretes s’anomenaran “equips”.

Cada grup ha de formar 4 equips de 5/6 alumnes: realitzador/a, ajudant, productor/a, director/a d’art/il·luminació, regidor/a (si són 6 alumnes, el/la sisè/na serà mesclador/a). Cada equip s’encarrega d’organitzar i liderar la pràctica al plató.

- L’alumnat de tot el grup ha de participar en totes les pràctiques de cada equip, tot i que no les liderin. És imprescindible tot el grup per tirar endavant qualsevol pràctica de plató. Si algun/a alumne/a es queda sense cap rol concret, ni davant ni darrera la càmera, passa automàticament a ser el que anomenem “observador/a”. Els/les observadors/es seran consultats/des en els assaigs i visionats.

- A cada exercici, s’haurà de lliurar el Full de pràctica i la Planta de plató, que seran valorats juntament amb els visionats. El visionat es complementarà amb una crítica constructiva per part del professorat i la resta de l'alumnat, de manera que els comentaris recollits ajudin a millorar les pràctiques successives. 

Total de pràctiques a realitzar per cada equip de 5/6 alumnes: Entrevista, opcional. 1 debat, 1 musical, 1 sketch i 1 microficció. 

- Al calendari de l'assignatura s'especifiquen els dies en què es desenvolupa cada pràctica.

Tutories: Si hi ha dubtes, és recomanable plantejar fons i forma de les pràctiques, les necessitats tècniques i d’equip, a més de la documentació escrita que s’ha de lliurar al professorat de l’assigntura abans de procedir a desenvolupar la producció. També és convenient consultar les necessitats tècniques al cos tècnic que dóna suport al plató o a les sales d’edició.

- És absolutament necessària la puntualitat al plató a l’inici de les classes per acomplir la programació de les pràctiques.

 

La teoria

Les sessions teòriques seran totes en format presencial i completades amb materials penjats a l'Aula Global setmanalment. El curs es complementa amb la participació de professionals convidats. Les tutories de les classes teòriques tindran lloc  després de la classe teòrica o en l'horari que s'acordi entre l'alumnat i el professorat. 

 

Les pràctiques

1. Debat

Requisits bàsics per la realització del debat

- 6 minuts de durada final màxima. 

- La temàtica és lliure, però ha d’obeir a una proposta versàtil per emetre’s per televisió. 

- La realització s’ha de fer amb tres càmeres. 

Temps per fer la pràctica: 

- 1h 30min. El temps d’enregistrament està inclòs dins els 90 minuts per a  fer la pràctica. 

 

Documentació escrita a lliurar al professorat a l'inici de la pràctica: 

a. Per al professorat:

1. Full sobre la proposta de posada en escena i estratègia de càmeres 2. Planificació, 3. Planta: decorat a escala amb mobiliari i posició i recorregut dels/les intèrprets i de les càmeres, 4. Memòria de  producció. 

b. Per a l’equip

- Planta: regidor/a i tècnic/a de so 

- Full de so: tècnic/a de so. 

- Full de títols amb càrrecs artístics i tècnics: titulador/a

2. Musical

Requisits bàsics per la realització del musical

- 3-5 minuts de durada final màxima. 

- La interpretació pot ser de qualsevol gènere i pot ser música en directe o playback. 

- La realització s’ha de fer amb tres càmeres. 

Temps per fer la pràctica: 

- 1h 30min. El temps d’enregistrament està inclòs dins els 90 minuts per a  fer la pràctica. 

-

Documentació escrita a lliurar al professorat a l'inici de la pràctica: 

a. Per al professorat:

1. Full sobre la proposta de posada en escena i estratègia de càmeres 2. Planificació, 3. Planta: decorat a escala amb mobiliari i posició i recorregut dels/les intèrprets i de les càmeres, 4. Memòria de  producció. 

b. Per a l’equip

- Planta: regidor/a i tècnic/a de so 

- Full de so: tècnic/a de so. 

- Full de títols amb càrrecs artístics i tècnics: titulador/a 

3. Sketch-show

Requisits bàsics per la realització de l’sketch-show

- 3-4 minuts de durada final màxima. 

- El guió i la realització poden ser originals o una adaptació. 

- La realització s’ha de fer amb tres càmeres. 

Temps per fer la pràctica: 

- 1h 30min. El temps d’enregistrament està inclòs dins els 90 minuts per a  fer la pràctica. 

-

Documentació escrita a lliurar al professorat a l'inici de la pràctica: 

a. Per al professorat:

1. Full sobre la proposta de dramatúrgia, el joc escènic i  la direcció d’art. 2. Planificació 3. Planta: decorat a escala amb mobiliari i  posició i recorregut dels/les actors/actrius i de les càmeres. 4. Memòria de  producció. 

b. Per a l’equip

- Planta: regidor/a i tècnic/a de so 

- Full de so: tècnic/a de so. 

- Full de títols amb càrrecs artístics i tècnics: titulador/a. 

Pràctica Final: Microficció

- Cada dos equips faran un capítol de microficció que correspon a una sèrie produïda per tota la classe.  

- La durada de la producció serà d’un màxim de 3 minuts. 

- El desenvolupament començarà a principis de trimestre i la producció tindrà lloc durant les dues classes pràctiques finals. La postproducció haurà d’estar llesta abans de la data de l’examen.

 

 

Avaluació

Model d’avaluació 

Continuada

Elements avaluables 

1. Participació 

2. Iniciativa 

3. Disseny 

4. Lideratge 

5. Actitud a les tutories

 

6. Procés 

7. Resultat 

8. Anàlisi 

9. Comunicació dels resultats

Desglossament de la qualificació:

 

Debat

20% (el 50% del qual el  correspon al resultat visual i  narratiu, el 30%, a la  documentació, i el 20%, al  treball en equip).

Musical

30% (el 50% del qual el  correspon al resultat visual i  narratiu, el 30%, a la  documentació, i el 20%, al  treball en equip). 

   

Sketch-show 

30% (el 50% del qual el  correspon al resultat visual i  narratiu, el 30%, a la  documentació, i el 20%, al  treball en equip).

Microficció

20% (el 50% del qual el  correspon al resultat visual i  narratiu, el 30%, a la  documentació, i el 20%, al  treball en equip). Avís: Encara que els treballs siguin col·lectius, es procedirà a una avaluació  individual, d’acord al desenvolupament, la trajectòria i l’adquisició de  competències de cada alumne/a. Per tant, les notes de cada projecte no tenen  per què ser les mateixes per a tots els membres de l’equip.  

Criteris de recuperació: 

Per poder optar a la recuperació, cal haver-se presentat a l’avaluació trimestral i haver suspès, amb el benentès que “presentat” equival a l’assistència del  90% de les classes. El professorat indicarà a l’estudiantat que hagi de recuperar els processos per fer-ho.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica: 

 

CURY, Ivan. Dirección y producción en televisión. Escuela de Cine y Vídeo,  Andoain, 2009. 

RABIGER, Michael. Dirección de documentales, Instituto Oficial de Radio y  Televisión. RTVE, Madrid, 2001. 

V.V.A.A. British Television Sketch Shows: The Fast Show, Do not Adjust Your  set, That was the week That was, French. General Books, Memphis,  Tennessee, 2010. 

Bibliografia complementària: 

Articles:  

BALLÓ, Jordi. “El segle en directe” dins de Món Tv. La cultura de la televisió.  CCCB-Diputació de Barcelona, Barcelona, 1999, pp. 34-43. 

MILLS, Brett. “Comedy vérité: contemporary sitcom form”, Screen, 45 (1), 63- 78, 2004.  

Llibres

BARROSO GARCÍA, Jaime. Realización de los géneros televisivos. Síntesis,  Madrid, 1996. Realización de documentales y reportajes. Síntesis, Madrid,  2014. 

DAYAN, Daniel i KATZ, Elihu. La historia en directo. La retransmisión televisiva  de los acontecimientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1992. 

LOCKYER, Sharon Reading Little Britain: Comedy Matters on Contemporary  Television. I.B. Tauris and Co, London, 2010


Curs Acadčmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20388 - Fonaments de Realització Televisiva


Teaching Guide Information

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20388 - Fonaments de Realització Televisiva
Crčdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalą
Prąctiques: Grup 101: Catalą
Grup 102: Catalą
Grup 103: Catalą
Grup 104: Catalą
Professorat:
Jose Manuel Jimenez Morales
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Fonaments de la Realització Televisiva planteja una introducció a les diferents
modalitats de la realització per al mitjà televisiu tant des d’un vessant analític
com pràctic. L’espai d’anàlisi i reflexió precedirà les diferents pràctiques al plató
de televisió amb l’objectiu de generar plantejaments creatius, coherents i
assumibles.


Quant a la pràctica, es treballarà en primer lloc la realització multicàmeres
orientada a la representació de formats relacionats amb la realitat -entrevistes i
debats-, l’entreteniment i l’espectacle. Tots aquests gèneres es basen en el que
s’entén conceptualment com a estratègia de realització. L’assignatura preveu,
en aquesta primera part, desenvolupar competències relacionades amb
l’aprenentatge d’aquests dissenys de realització, els quals han de tenir en
compte alguns elements previsibles i, al mateix temps, intentar cobrir els que
poden derivar-se de l’atzar. En aquest sentit, es desenvoluparan realitzacions
amb guions molt flexibles, en alguns casos inexistents, però amb una marcada estructura.

Essencialment, aquests formats són l’entrevista, el debat i el musical.


En segon lloc, es practicarà també un procediment d’aproximació a la
realització en directe pel que fa a la ficció, en concret, l’sketch-show. Aquest
gènere, contràriament als exposats anteriorment, demana una voluntat
dramatúrgica, la planificació del guió i el control de totes les eines i recursos
expressius. En aquest sentit, sol·licitarà a l’estudiant l’aprenentatge de totes les
competències derivades d’un gènere que requereix d’una intenció autoral més
ostensible i d’un nivell d’improvisació menys permeable.
Finalment, es posarà en pràctica l’sketch-show derivarà en una última pràctica
final: el desenvolupament d’un microformat de ficció que tindrà lloc al plató de
televisió.

 

Professorat:

Laura Arrom (pràctiques)

Joan Baqués (pràctiques)

Manel Jiménez (coordinació, teoria i pràctica)

Daniel Vázquez Villamediana (pràctiques)

Competčncies associades

Competències
generals

 

Instrumentals

1. Habilitat per fer ús de les eines i tecnologia per a la realització de peces audiovisuals televisives.

2. Capacitat per analitzar formats audiovisuals i disseccionar-los en els seus aspectes tècnics, estètics i narratius.

3. Destresa per avaluar de forma crítica i reflexiva el procés de producció d'una peça audiovisual.

4. Aptitud per a l'anàlisi, la síntesi i l'organització de la informació en la realització televisva.

Interpersonals

5. Gestió del treball en grup i establiment de sinergies amb els/les integrants de l'equip.

6. Ús de criteris de responsabilitat per a la crítica i l'autocrítica (sobre les pràctiques produïdes).

Sistèmiques

7. Disposició per comprendre els fonaments de les bases del llenguatge visual i de l'anàlisi de produccions televisives.


8. Aplicació dels principis teòrics i metodològics a la realització televisiva.

9. Disseny de propostes innovadores en l'àmbit de la producció audiovisual.

Competències específiques

1. Desenvolupament de les pautes de treball i la dinàmica d'equip.

2. Diligència per dirigir una peces audiovisuals adaptades al mitjà televisiu.

3. Actitud per participar en un joc de rol relatiu a un equip de gravació audiovisual.

4. Capacitat per comunicar, amb claredat i precisió, les ordres de gravació durant els assajos i la producció.

 

Resultats de l'aprenentatge

1. Realitzar peces audiovisuals de curta durada en equip en un sistema multicàmeres. 

2. Realitzar peces audiovisuals de curta durada en equip amb una sola càmera. 

3. Dissenyar processos de treball per a la producció en equip de les esmentades peces. 

4. Planificar els protocols d'execució relatius a la realització audiovisual d'un programa televisiu. 

5. Desenvolupar l'edició i postproducció de peces audiovisuals. 

6. Demostrar capacitat crítica i analítica en l'exercici professional de la realització per al mitjà televisiu. 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5.- Igualtat de gènere: El programa s'ocupa d'aquest aspecte des de dues perspectives, (1) la inclusió de continguts que provoquin una reflexió sobre la perspectiva de gènere i (2) el treball col·laboratiu i grupal atenent a les sensibilitats d'aquest àmbit i, en especial, a l'encara escassa visibilitat de figures femenines en aquest sector laboral. 

 

ODS 10.- Reducció de les desigualtats: Els continguts dels programes televisius que es passen a les sessions teòriques pretenen despertar la consciència dels mitjans de comunicació com a espai d'acció pública en favor de valors com l'equitat o la justítica social. 

 

ODS 13.- Acció pel clima: El desenvolupament de l'assignatura vol crear consciència també sobre la producció sostenible i green. 

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura. 

Continguts

1. Planta i escaleta

2. Planificació

3. Composició, valor dramatúrgic i durada del pla

4. Models de posada en escena i estratègia de realitzatió

5. Joc escènic i teatret

6. Text i dramatúrgia

7. Composició de l'espai

8. Il·lusió del temps i generació del ritme 

9. Introducció als gèneres televisius:

a) Entrevista

b) Debat

c) Musical

d) Entreteniment

f) Sketch-show

g) Magazine

h) Documental

i) Nous formats

Metodologia docent

L’assigntaura es divideix en sessions teòriques, orientades a oferir recursos per a la reflexió i l'anàlisi sobre la realtzació televisiva, i tallers pràctics, on  es desenvoluparan les produccions audiovisuals que posaran en circulació les competències a assolir per part de l'alumnat. 

Fonaments de Realització Televisiva estructura els seus tallers en el que denominem “grups”. Per tant, l'assignatura té 4 grups. Els subgrups formats en el si de cada gran grup per a les pràctiques concretes s’anomenaran “equips”.

Cada grup ha de formar 4 equips de 5/6 alumnes: realitzador/a, ajudant, productor/a, director/a d’art/il·luminació, regidor/a (si són 6 alumnes, el/la sisè/na serà mesclador/a). Cada equip s’encarrega d’organitzar i liderar la pràctica al plató.

- L’alumnat de tot el grup ha de participar en totes les pràctiques de cada equip, tot i que no les liderin. És imprescindible tot el grup per tirar endavant qualsevol pràctica de plató. Si algun/a alumne/a es queda sense cap rol concret, ni davant ni darrera la càmera, passa automàticament a ser el que anomenem “observador/a”. Els/les observadors/es seran consultats/des en els assaigs i visionats.

- A cada exercici, s’haurà de lliurar el Full de pràctica i la Planta de plató, que seran valorats juntament amb els visionats. El visionat es complementarà amb una crítica constructiva per part del professorat i la resta de l'alumnat, de manera que els comentaris recollits ajudin a millorar les pràctiques successives. 

Total de pràctiques a realitzar per cada equip de 5/6 alumnes: Entrevista, opcional. 1 debat, 1 musical, 1 sketch i 1 microficció. 

- Al calendari de l'assignatura s'especifiquen els dies en què es desenvolupa cada pràctica.

Tutories: Si hi ha dubtes, és recomanable plantejar fons i forma de les pràctiques, les necessitats tècniques i d’equip, a més de la documentació escrita que s’ha de lliurar al professorat de l’assigntura abans de procedir a desenvolupar la producció. També és convenient consultar les necessitats tècniques al cos tècnic que dóna suport al plató o a les sales d’edició.

- És absolutament necessària la puntualitat al plató a l’inici de les classes per acomplir la programació de les pràctiques.

 

La teoria

Les sessions teòriques seran totes en format presencial i completades amb materials penjats a l'Aula Global setmanalment. El curs es complementa amb la participació de professionals convidats. Les tutories de les classes teòriques tindran lloc  després de la classe teòrica o en l'horari que s'acordi entre l'alumnat i el professorat. 

 

Les pràctiques

1. Debat

Requisits bàsics per la realització del debat

- 6 minuts de durada final màxima. 

- La temàtica és lliure, però ha d’obeir a una proposta versàtil per emetre’s per televisió. 

- La realització s’ha de fer amb tres càmeres. 

Temps per fer la pràctica: 

- 1h 30min. El temps d’enregistrament està inclòs dins els 90 minuts per a  fer la pràctica. 

 

Documentació escrita a lliurar al professorat a l'inici de la pràctica: 

a. Per al professorat:

1. Full sobre la proposta de posada en escena i estratègia de càmeres 2. Planificació, 3. Planta: decorat a escala amb mobiliari i posició i recorregut dels/les intèrprets i de les càmeres, 4. Memòria de  producció. 

b. Per a l’equip

- Planta: regidor/a i tècnic/a de so 

- Full de so: tècnic/a de so. 

- Full de títols amb càrrecs artístics i tècnics: titulador/a

2. Musical

Requisits bàsics per la realització del musical

- 3-5 minuts de durada final màxima. 

- La interpretació pot ser de qualsevol gènere i pot ser música en directe o playback. 

- La realització s’ha de fer amb tres càmeres. 

Temps per fer la pràctica: 

- 1h 30min. El temps d’enregistrament està inclòs dins els 90 minuts per a  fer la pràctica. 

-

Documentació escrita a lliurar al professorat a l'inici de la pràctica: 

a. Per al professorat:

1. Full sobre la proposta de posada en escena i estratègia de càmeres 2. Planificació, 3. Planta: decorat a escala amb mobiliari i posició i recorregut dels/les intèrprets i de les càmeres, 4. Memòria de  producció. 

b. Per a l’equip

- Planta: regidor/a i tècnic/a de so 

- Full de so: tècnic/a de so. 

- Full de títols amb càrrecs artístics i tècnics: titulador/a 

3. Sketch-show

Requisits bàsics per la realització de l’sketch-show

- 3-4 minuts de durada final màxima. 

- El guió i la realització poden ser originals o una adaptació. 

- La realització s’ha de fer amb tres càmeres. 

Temps per fer la pràctica: 

- 1h 30min. El temps d’enregistrament està inclòs dins els 90 minuts per a  fer la pràctica. 

-

Documentació escrita a lliurar al professorat a l'inici de la pràctica: 

a. Per al professorat:

1. Full sobre la proposta de dramatúrgia, el joc escènic i  la direcció d’art. 2. Planificació 3. Planta: decorat a escala amb mobiliari i  posició i recorregut dels/les actors/actrius i de les càmeres. 4. Memòria de  producció. 

b. Per a l’equip

- Planta: regidor/a i tècnic/a de so 

- Full de so: tècnic/a de so. 

- Full de títols amb càrrecs artístics i tècnics: titulador/a. 

Pràctica Final: Microficció

- Cada dos equips faran un capítol de microficció que correspon a una sèrie produïda per tota la classe.  

- La durada de la producció serà d’un màxim de 3 minuts. 

- El desenvolupament començarà a principis de trimestre i la producció tindrà lloc durant les dues classes pràctiques finals. La postproducció haurà d’estar llesta abans de la data de l’examen.

 

 

Avaluació

Model d’avaluació 

Continuada

Elements avaluables 

1. Participació 

2. Iniciativa 

3. Disseny 

4. Lideratge 

5. Actitud a les tutories

 

6. Procés 

7. Resultat 

8. Anàlisi 

9. Comunicació dels resultats

Desglossament de la qualificació:

 

Debat

20% (el 50% del qual el  correspon al resultat visual i  narratiu, el 30%, a la  documentació, i el 20%, al  treball en equip).

Musical

30% (el 50% del qual el  correspon al resultat visual i  narratiu, el 30%, a la  documentació, i el 20%, al  treball en equip). 

   

Sketch-show 

30% (el 50% del qual el  correspon al resultat visual i  narratiu, el 30%, a la  documentació, i el 20%, al  treball en equip).

Microficció

20% (el 50% del qual el  correspon al resultat visual i  narratiu, el 30%, a la  documentació, i el 20%, al  treball en equip). Avís: Encara que els treballs siguin col·lectius, es procedirà a una avaluació  individual, d’acord al desenvolupament, la trajectòria i l’adquisició de  competències de cada alumne/a. Per tant, les notes de cada projecte no tenen  per què ser les mateixes per a tots els membres de l’equip.  

Criteris de recuperació: 

Per poder optar a la recuperació, cal haver-se presentat a l’avaluació trimestral i haver suspès, amb el benentès que “presentat” equival a l’assistència del  90% de les classes. El professorat indicarà a l’estudiantat que hagi de recuperar els processos per fer-ho.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica: 

 

CURY, Ivan. Dirección y producción en televisión. Escuela de Cine y Vídeo,  Andoain, 2009. 

RABIGER, Michael. Dirección de documentales, Instituto Oficial de Radio y  Televisión. RTVE, Madrid, 2001. 

V.V.A.A. British Television Sketch Shows: The Fast Show, Do not Adjust Your  set, That was the week That was, French. General Books, Memphis,  Tennessee, 2010. 

Bibliografia complementària: 

Articles:  

BALLÓ, Jordi. “El segle en directe” dins de Món Tv. La cultura de la televisió.  CCCB-Diputació de Barcelona, Barcelona, 1999, pp. 34-43. 

MILLS, Brett. “Comedy vérité: contemporary sitcom form”, Screen, 45 (1), 63- 78, 2004.  

Llibres

BARROSO GARCÍA, Jaime. Realización de los géneros televisivos. Síntesis,  Madrid, 1996. Realización de documentales y reportajes. Síntesis, Madrid,  2014. 

DAYAN, Daniel i KATZ, Elihu. La historia en directo. La retransmisión televisiva  de los acontecimientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1992. 

LOCKYER, Sharon Reading Little Britain: Comedy Matters on Contemporary  Television. I.B. Tauris and Co, London, 2010


Curs Acadčmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20388 - Fonaments de Realització Televisiva


Información de la Guķa Docente

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20388 - Fonaments de Realització Televisiva
Crčdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalą
Prąctiques: Grup 101: Catalą
Grup 102: Catalą
Grup 103: Catalą
Grup 104: Catalą
Professorat:
Jose Manuel Jimenez Morales
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Fonaments de la Realització Televisiva planteja una introducció a les diferents
modalitats de la realització per al mitjà televisiu tant des d’un vessant analític
com pràctic. L’espai d’anàlisi i reflexió precedirà les diferents pràctiques al plató
de televisió amb l’objectiu de generar plantejaments creatius, coherents i
assumibles.


Quant a la pràctica, es treballarà en primer lloc la realització multicàmeres
orientada a la representació de formats relacionats amb la realitat -entrevistes i
debats-, l’entreteniment i l’espectacle. Tots aquests gèneres es basen en el que
s’entén conceptualment com a estratègia de realització. L’assignatura preveu,
en aquesta primera part, desenvolupar competències relacionades amb
l’aprenentatge d’aquests dissenys de realització, els quals han de tenir en
compte alguns elements previsibles i, al mateix temps, intentar cobrir els que
poden derivar-se de l’atzar. En aquest sentit, es desenvoluparan realitzacions
amb guions molt flexibles, en alguns casos inexistents, però amb una marcada estructura.

Essencialment, aquests formats són l’entrevista, el debat i el musical.


En segon lloc, es practicarà també un procediment d’aproximació a la
realització en directe pel que fa a la ficció, en concret, l’sketch-show. Aquest
gènere, contràriament als exposats anteriorment, demana una voluntat
dramatúrgica, la planificació del guió i el control de totes les eines i recursos
expressius. En aquest sentit, sol·licitarà a l’estudiant l’aprenentatge de totes les
competències derivades d’un gènere que requereix d’una intenció autoral més
ostensible i d’un nivell d’improvisació menys permeable.
Finalment, es posarà en pràctica l’sketch-show derivarà en una última pràctica
final: el desenvolupament d’un microformat de ficció que tindrà lloc al plató de
televisió.

 

Professorat:

Laura Arrom (pràctiques)

Joan Baqués (pràctiques)

Manel Jiménez (coordinació, teoria i pràctica)

Daniel Vázquez Villamediana (pràctiques)

Competčncies associades

Competències
generals

 

Instrumentals

1. Habilitat per fer ús de les eines i tecnologia per a la realització de peces audiovisuals televisives.

2. Capacitat per analitzar formats audiovisuals i disseccionar-los en els seus aspectes tècnics, estètics i narratius.

3. Destresa per avaluar de forma crítica i reflexiva el procés de producció d'una peça audiovisual.

4. Aptitud per a l'anàlisi, la síntesi i l'organització de la informació en la realització televisva.

Interpersonals

5. Gestió del treball en grup i establiment de sinergies amb els/les integrants de l'equip.

6. Ús de criteris de responsabilitat per a la crítica i l'autocrítica (sobre les pràctiques produïdes).

Sistèmiques

7. Disposició per comprendre els fonaments de les bases del llenguatge visual i de l'anàlisi de produccions televisives.


8. Aplicació dels principis teòrics i metodològics a la realització televisiva.

9. Disseny de propostes innovadores en l'àmbit de la producció audiovisual.

Competències específiques

1. Desenvolupament de les pautes de treball i la dinàmica d'equip.

2. Diligència per dirigir una peces audiovisuals adaptades al mitjà televisiu.

3. Actitud per participar en un joc de rol relatiu a un equip de gravació audiovisual.

4. Capacitat per comunicar, amb claredat i precisió, les ordres de gravació durant els assajos i la producció.

 

Resultats de l'aprenentatge

1. Realitzar peces audiovisuals de curta durada en equip en un sistema multicàmeres. 

2. Realitzar peces audiovisuals de curta durada en equip amb una sola càmera. 

3. Dissenyar processos de treball per a la producció en equip de les esmentades peces. 

4. Planificar els protocols d'execució relatius a la realització audiovisual d'un programa televisiu. 

5. Desenvolupar l'edició i postproducció de peces audiovisuals. 

6. Demostrar capacitat crítica i analítica en l'exercici professional de la realització per al mitjà televisiu. 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5.- Igualtat de gènere: El programa s'ocupa d'aquest aspecte des de dues perspectives, (1) la inclusió de continguts que provoquin una reflexió sobre la perspectiva de gènere i (2) el treball col·laboratiu i grupal atenent a les sensibilitats d'aquest àmbit i, en especial, a l'encara escassa visibilitat de figures femenines en aquest sector laboral. 

 

ODS 10.- Reducció de les desigualtats: Els continguts dels programes televisius que es passen a les sessions teòriques pretenen despertar la consciència dels mitjans de comunicació com a espai d'acció pública en favor de valors com l'equitat o la justítica social. 

 

ODS 13.- Acció pel clima: El desenvolupament de l'assignatura vol crear consciència també sobre la producció sostenible i green. 

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura. 

Continguts

1. Planta i escaleta

2. Planificació

3. Composició, valor dramatúrgic i durada del pla

4. Models de posada en escena i estratègia de realitzatió

5. Joc escènic i teatret

6. Text i dramatúrgia

7. Composició de l'espai

8. Il·lusió del temps i generació del ritme 

9. Introducció als gèneres televisius:

a) Entrevista

b) Debat

c) Musical

d) Entreteniment

f) Sketch-show

g) Magazine

h) Documental

i) Nous formats

Metodologia docent

L’assigntaura es divideix en sessions teòriques, orientades a oferir recursos per a la reflexió i l'anàlisi sobre la realtzació televisiva, i tallers pràctics, on  es desenvoluparan les produccions audiovisuals que posaran en circulació les competències a assolir per part de l'alumnat. 

Fonaments de Realització Televisiva estructura els seus tallers en el que denominem “grups”. Per tant, l'assignatura té 4 grups. Els subgrups formats en el si de cada gran grup per a les pràctiques concretes s’anomenaran “equips”.

Cada grup ha de formar 4 equips de 5/6 alumnes: realitzador/a, ajudant, productor/a, director/a d’art/il·luminació, regidor/a (si són 6 alumnes, el/la sisè/na serà mesclador/a). Cada equip s’encarrega d’organitzar i liderar la pràctica al plató.

- L’alumnat de tot el grup ha de participar en totes les pràctiques de cada equip, tot i que no les liderin. És imprescindible tot el grup per tirar endavant qualsevol pràctica de plató. Si algun/a alumne/a es queda sense cap rol concret, ni davant ni darrera la càmera, passa automàticament a ser el que anomenem “observador/a”. Els/les observadors/es seran consultats/des en els assaigs i visionats.

- A cada exercici, s’haurà de lliurar el Full de pràctica i la Planta de plató, que seran valorats juntament amb els visionats. El visionat es complementarà amb una crítica constructiva per part del professorat i la resta de l'alumnat, de manera que els comentaris recollits ajudin a millorar les pràctiques successives. 

Total de pràctiques a realitzar per cada equip de 5/6 alumnes: Entrevista, opcional. 1 debat, 1 musical, 1 sketch i 1 microficció. 

- Al calendari de l'assignatura s'especifiquen els dies en què es desenvolupa cada pràctica.

Tutories: Si hi ha dubtes, és recomanable plantejar fons i forma de les pràctiques, les necessitats tècniques i d’equip, a més de la documentació escrita que s’ha de lliurar al professorat de l’assigntura abans de procedir a desenvolupar la producció. També és convenient consultar les necessitats tècniques al cos tècnic que dóna suport al plató o a les sales d’edició.

- És absolutament necessària la puntualitat al plató a l’inici de les classes per acomplir la programació de les pràctiques.

 

La teoria

Les sessions teòriques seran totes en format presencial i completades amb materials penjats a l'Aula Global setmanalment. El curs es complementa amb la participació de professionals convidats. Les tutories de les classes teòriques tindran lloc  després de la classe teòrica o en l'horari que s'acordi entre l'alumnat i el professorat. 

 

Les pràctiques

1. Debat

Requisits bàsics per la realització del debat

- 6 minuts de durada final màxima. 

- La temàtica és lliure, però ha d’obeir a una proposta versàtil per emetre’s per televisió. 

- La realització s’ha de fer amb tres càmeres. 

Temps per fer la pràctica: 

- 1h 30min. El temps d’enregistrament està inclòs dins els 90 minuts per a  fer la pràctica. 

 

Documentació escrita a lliurar al professorat a l'inici de la pràctica: 

a. Per al professorat:

1. Full sobre la proposta de posada en escena i estratègia de càmeres 2. Planificació, 3. Planta: decorat a escala amb mobiliari i posició i recorregut dels/les intèrprets i de les càmeres, 4. Memòria de  producció. 

b. Per a l’equip

- Planta: regidor/a i tècnic/a de so 

- Full de so: tècnic/a de so. 

- Full de títols amb càrrecs artístics i tècnics: titulador/a

2. Musical

Requisits bàsics per la realització del musical

- 3-5 minuts de durada final màxima. 

- La interpretació pot ser de qualsevol gènere i pot ser música en directe o playback. 

- La realització s’ha de fer amb tres càmeres. 

Temps per fer la pràctica: 

- 1h 30min. El temps d’enregistrament està inclòs dins els 90 minuts per a  fer la pràctica. 

-

Documentació escrita a lliurar al professorat a l'inici de la pràctica: 

a. Per al professorat:

1. Full sobre la proposta de posada en escena i estratègia de càmeres 2. Planificació, 3. Planta: decorat a escala amb mobiliari i posició i recorregut dels/les intèrprets i de les càmeres, 4. Memòria de  producció. 

b. Per a l’equip

- Planta: regidor/a i tècnic/a de so 

- Full de so: tècnic/a de so. 

- Full de títols amb càrrecs artístics i tècnics: titulador/a 

3. Sketch-show

Requisits bàsics per la realització de l’sketch-show

- 3-4 minuts de durada final màxima. 

- El guió i la realització poden ser originals o una adaptació. 

- La realització s’ha de fer amb tres càmeres. 

Temps per fer la pràctica: 

- 1h 30min. El temps d’enregistrament està inclòs dins els 90 minuts per a  fer la pràctica. 

-

Documentació escrita a lliurar al professorat a l'inici de la pràctica: 

a. Per al professorat:

1. Full sobre la proposta de dramatúrgia, el joc escènic i  la direcció d’art. 2. Planificació 3. Planta: decorat a escala amb mobiliari i  posició i recorregut dels/les actors/actrius i de les càmeres. 4. Memòria de  producció. 

b. Per a l’equip

- Planta: regidor/a i tècnic/a de so 

- Full de so: tècnic/a de so. 

- Full de títols amb càrrecs artístics i tècnics: titulador/a. 

Pràctica Final: Microficció

- Cada dos equips faran un capítol de microficció que correspon a una sèrie produïda per tota la classe.  

- La durada de la producció serà d’un màxim de 3 minuts. 

- El desenvolupament començarà a principis de trimestre i la producció tindrà lloc durant les dues classes pràctiques finals. La postproducció haurà d’estar llesta abans de la data de l’examen.

 

 

Avaluació

Model d’avaluació 

Continuada

Elements avaluables 

1. Participació 

2. Iniciativa 

3. Disseny 

4. Lideratge 

5. Actitud a les tutories

 

6. Procés 

7. Resultat 

8. Anàlisi 

9. Comunicació dels resultats

Desglossament de la qualificació:

 

Debat

20% (el 50% del qual el  correspon al resultat visual i  narratiu, el 30%, a la  documentació, i el 20%, al  treball en equip).

Musical

30% (el 50% del qual el  correspon al resultat visual i  narratiu, el 30%, a la  documentació, i el 20%, al  treball en equip). 

   

Sketch-show 

30% (el 50% del qual el  correspon al resultat visual i  narratiu, el 30%, a la  documentació, i el 20%, al  treball en equip).

Microficció

20% (el 50% del qual el  correspon al resultat visual i  narratiu, el 30%, a la  documentació, i el 20%, al  treball en equip). Avís: Encara que els treballs siguin col·lectius, es procedirà a una avaluació  individual, d’acord al desenvolupament, la trajectòria i l’adquisició de  competències de cada alumne/a. Per tant, les notes de cada projecte no tenen  per què ser les mateixes per a tots els membres de l’equip.  

Criteris de recuperació: 

Per poder optar a la recuperació, cal haver-se presentat a l’avaluació trimestral i haver suspès, amb el benentès que “presentat” equival a l’assistència del  90% de les classes. El professorat indicarà a l’estudiantat que hagi de recuperar els processos per fer-ho.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica: 

 

CURY, Ivan. Dirección y producción en televisión. Escuela de Cine y Vídeo,  Andoain, 2009. 

RABIGER, Michael. Dirección de documentales, Instituto Oficial de Radio y  Televisión. RTVE, Madrid, 2001. 

V.V.A.A. British Television Sketch Shows: The Fast Show, Do not Adjust Your  set, That was the week That was, French. General Books, Memphis,  Tennessee, 2010. 

Bibliografia complementària: 

Articles:  

BALLÓ, Jordi. “El segle en directe” dins de Món Tv. La cultura de la televisió.  CCCB-Diputació de Barcelona, Barcelona, 1999, pp. 34-43. 

MILLS, Brett. “Comedy vérité: contemporary sitcom form”, Screen, 45 (1), 63- 78, 2004.  

Llibres

BARROSO GARCÍA, Jaime. Realización de los géneros televisivos. Síntesis,  Madrid, 1996. Realización de documentales y reportajes. Síntesis, Madrid,  2014. 

DAYAN, Daniel i KATZ, Elihu. La historia en directo. La retransmisión televisiva  de los acontecimientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1992. 

LOCKYER, Sharon Reading Little Britain: Comedy Matters on Contemporary  Television. I.B. Tauris and Co, London, 2010