Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20372 - Documentació i Comunicació Audiovisual


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20372 - Documentació i Comunicació Audiovisual
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Grup 2: Castellà
Professorat:
Cristina Isabel Font Julian, Jose Luis Codina Bonilla
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Assignatura amb orientació pràctica i instrumental que aporta els coneixements, competències i habilitats de les ciències de la documentació més rellevants per a futurs professionals de la comunicació audiovisual al voltant de la cerca avançada en internet, les característiques i l'ús professional de bancs de fotografia i vídeo, les bases de dades cinematogràfiques i l'anàlisi i disseny conceptual de llocs web. Les unitats principals per tant, són les següents:

 • Cerca avançada en internet per a professionals de la comunicació:  ús de cercadors generalistes per a necessitats d'informació professionals, cercadors alternatius i cercadors acadèmics.
 • Bancs d'imatges i vídeo: característiques de l'ús d'imatges, tipus de llicència; principals bancs d'imatges nacionals i internacionals.
 • Bases de dades per a estudis cinematogràfics: principals bases de dades de cinema i televisió i anàlisi de les seves possibilitats per a dur a terme estudis acadèmics.
 • Bases de dades de mitjans de comunicació: característiques i principals bases de dades de premsa i el seu ús en comunicació audiovisual.
 • Anàlisi i concepció de llocs web de l'ecosistema de la comunicació audiovisual: anàlisi funcional de llocs web de comunicació audiovisual, concepció i (re)disseny de llocs web, nocions de SEO. Part principal del DFA (veure punt següent).

Les setmanes finals es dediquen al desenvolupament d'un Dossier Final d'Assignatura (DFA) que consisteix en una compilació dels principals treballs desenvolupats al llarg del trimestre i el desenvolupament conceptual del (re)disseny d'un lloc web .

Competències associades

Coneixements

 • Característiques de la cerca en internet
 • Cercadors acadèmics
 • Bases de dades de premsa
 • Bancs de fotografia, vídeo i so
 • Anàlisi, concepció i disseny de llocs web

Competències

 • Ús avançat de cercadors d'internet per a usos professionals en comunicació audiovisual
 • Ús de bancs d'imatges professionals nacionals i internacionals
 • Ús de dipòsits digitals d'imatges amb llicències obertes (Creative Commons)
 • Ús de bases de dades de premsa i acadèmiques
 • Concepció i disseny de llocs web 
 • Ús de gestors de continguts per la creació de llocs web
 • Disseny i avaluació de llocs web 
 • Desenvolupament de projectes en grup

Resultats de l'aprenentatge

Els estudiants, en acabar el trimestre, han de tenir competències professionals i coneixements que els permetin: 

 • Fer un ús avançat i crític dels sistemes d'informació a internet, sempre al voltant de les necessitats més característiques dels professionals de la comunicació audiovisual.
 • Interpretar de forma adecuada i responsable les llicències d'ús de les imatges procedents de bancs d'imatges i de repositoris en Internet per al seu ús en produccions audiovisuals.
 • Utilizar de forma professionals els recursos d'informació clau en el seu camp professionals i acadèmic: bases de dades de cinematografia, bancs de vídeo, imatge i so.
 • Saber utilizar de les eines conceptuals i informàtiques per analitzar i fer el disseny conceptual de llocs web de l'ecosistema de la comunicació audiovisual.
 • Reforçar les seves habilitats per al treball en grup
 • Augmentar la seva capacitat crítica per a cercar, avaluar i interpretar informació de tot tipus, incloent informació textual i audiovisual, i interpretar-la.
 • Reforçar el seu pensament crític al voltant de les fonts d'informació de qualsevol tipus existents a internet.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Objectiu 05: Igualtat de gènere i empoderament de la dona
 • Objectiu 13: Canvi climàtic
 • Objectiu 16: Pau i justícia

De manera pilot, ja que és el primer cop que s'incorporen ODS a aquest pla docent, el tractament es farà a través de la simulació de projectes en l'ús de bancs de fotografia i video i/o en l'anàlisi i concepció de llocs web.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits específics

Continguts

 • Unitat Didàctica 1. Fonaments de la cerca a internet
  Tema: ús avançat de sistemes d'informació per a professionals de la comunicació audiovisual
 • Unitat Didàctica 2. Documentació cinematogràfica i audiovisual
  Tema: ús professional de bases de dades i de bancs de fotografia, video i so
 • Unitat Didàctica 3. Documentació de mitjans
  Tema:  arxius, hemeroteques, repositoris i bases de dades de premsa
  Unitat Didàctica 4. Anàlisi i concepció de llocs web
  Tema: anàlisi de requeriments, disseny d'usuari, SEO i posicionament web (treball en grup)
 • Dossier Final d'Assignatura (DFA)
  Portafoli amb els principals resultats assolits al llarg del trimestre

Metodologia docent

La docència té una durada de 10 setmanes. El grup classe es dividirà en dos subgrups segons l'ordenació alfabètica dels cognoms. L’assignació als respectius subgrups es comunicarà oportunament a l’inici de les classes a l'Aula Global. Hi haurà una setmana de docència presencial i una setmana de docència no presencial. La setmana d’activitat presencial d’un dels subgrups, l’altre subgrup realitza una activitat no presencial. Tota la informació, continguts, activitats i calendari estarà disponible a l’Aula Global a l'inici de les classes. 

Esquema general de calendari (pot tenir variacions en funció del calendari acadèmic específic de cada any):

 • Setmana 1: tot el grup. Activitat presencial
 • Setmanes parells (2-4-6): Activitat presencial a l'aula subgrup A. Aquestes setmanes té activitat no presencial el subgrup B.
 • Setmanes senars (3-5-7): Activitat presencial a l'aula subgrup B. Aquestes setmanes té activitat no presencial el subgrup A.
 • Setmana 8, 9 i 10: Treball Final d'Assignatura (TFA)

Tipologia de sessions de les setmanes presencials:

 • Sessions expositives
 • Resolució de tutorials i tallers amb treball individual en l'aula
 • Treball individuals fora de l'aula

Tipologia d'activitats de les setmanes no presencials

 • Anàlisi i ressenya de materials docents i bibliografia
 • Resolució d'estudis de cas i anàlisis comparatives

Altres indicacions importants:

 • Totes les activitats es lliuren per l’Aula Global. Per motius logístics i legals, no s'accepta cap altra forma de lliurament.
 • Per l'adequat seguiment de l'assignatura cal disposar i portar a les sessions presencials un ordinador portàtil personal.

Avaluació

L'avaluació es fa en base als següents components:

 • Assistència: 80 per cent de les sessions presencials
 • Unitats Didàctiques: 80 per cent de les activitats superades
 • Dossier Final de l'Assignatura: qualificació de 5 o superior

Qualificació final de l'assignatura:

 • La qualificació final de l'assignatura serà la del DFA, que tindrà una qualificació de 0 a 10 amb expressió d'un decimal.

Recuperació. Les condicions generals per a poder optar a una recuperació són les següents

 • No es faran recuperacions únicament per a augmentar la nota final (és a dir, en cas d'un aprovat o superior)
 • No es podran fer recuperacions amb més del 50 cent de les activitats de les UD no superades (No Apte o no presentades)
 • No es podran fer recuperacions amb més del 50 per cent d'absentisme en les sessions presencials
 • La recuperació consistirà en la presentació d'un dossier de treballs el contingut del qual, el calendari de lliurament i criteris de superació quedarà determinat i anunciat en l'Aula Global al final del trimestre.
 • La nota final obtinguda a través del procés de recuperació no podrà superar la franja del notable

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Barnum, Carol M. (2011). Usability Testing Essentials: Ready, Set... Test!. Morgan Kaufmann.

Krug, Steve. (2001). No me hagas pensar: una aproximación a la usabilidad en la web. Prentice Hall

Pérez-Montoro, Mario. (2010). Arquitectura de la Información en Entornos Web. Trea.

Spencer, Donna (2009). Card sorting: Designing usable categories. Rosenfeld Media.

Spencer, Stephan M. (2011). Google Power Search. O'Reilly Media.

Recursos didàctics

La major part de les activitats d'estudi es resolen amb materials docents que estaran disponibles a través de l'Aula Global format per guies i tutorials elaborades en general pels responsables de l'assignatura.

 

 


Curso Académico: 2022/23

3381 - Grado en Comunicación Audiovisual

20372 - Documentación y Comunicación Audiovisual


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
338 - Facultad de Comunicación
Estudio:
3381 - Grado en Comunicación Audiovisual
Asignatura:
20372 - Documentación y Comunicación Audiovisual
Créditos:
6.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Grupo 2: Castellano
Profesorado:
Cristina Isabel Font Julian, Jose Luis Codina Bonilla
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

Asignatura con orientación práctica e instrumental que aporta los conocimientos, competencias y habilidades de las ciencias de la documentación más relevantes para futuros profesionales de la comunicación audiovisual en torno a la búsqueda avanzada en internet, las características y el uso profesional de bancos de fotografía y vídeo, las bases de datos cinematográficas y el análisis y diseño conceptual de sitios web. Las unidades principales por tanto, son las siguientes:

 • Búsqueda avanzada en internet para profesionales de la comunicación: uso de buscadores generalistas para necesidades de información profesionales, buscadores alternativos y buscadores académicos.
 • Bancos de imágenes y vídeo: características del uso de imágenes, tipos de licencia; principales bancos de imágenes nacionales e internacionales.
 • Bases de datos para estudios cinematográficos: principales bases de datos de cine y televisión y análisis de sus posibilidades para realizar estudios académicos.
 • Bases de datos de medios de comunicación: características y principales bases de datos de prensa y su uso en comunicación audiovisual.
 • Análisis y concepción de sitios web del ecosistema de la comunicación audiovisual: análisis funcional de sitios web de comunicación audiovisual, concepción y (re)diseño de sitios web, nociones de SEO. Parte principal del DFA (ver punto siguiente).
 • Las semanas finales se dedican al desarrollo de un Dossier Final de Asignatura (DFA) que consiste en una compilación de los principales trabajos desarrollados a lo largo del trimestre y el desarrollo conceptual del (re)diseño de un sitio web.

Competencias asociadas

Conocimientos

 • Características de la búsqueda en internet
 • Buscadores académicos
 • Bases de datos de prensa
 • Bancos de fotografía, vídeo y sonido
 • Análisis, concepción y diseño de sitios web


Competencias

 • Uso avanzado de buscadores de internet para usos profesionales en comunicación audiovisual
 • Uso de bancos de imágenes profesionales nacionales e internacionales
 • Uso de repositorios digitales de imágenes con licencias abiertas (Creative Commons)
 • Uso de bases de datos de prensa y académicas
 • Concepción y diseño de sitios web
 • Uso de gestores de contenidos por la creación de sitios web
 • Diseño y evaluación de sitios web
  Desarrollo de proyectos en grupo

Resultados del aprendizaje

Los estudiantes, al finalizar el trimestre, deben tener competencias profesionales y conocimientos que les permitan:

 • Hacer un uso avanzado y crítico de los sistemas de información en internet, siempre en torno a las necesidades más características de los profesionales de la comunicación audiovisual.
 • Interpretar de forma adecuada y responsable las licencias de uso de las imágenes procedentes de bancos de imágenes y repositorios en Internet para su uso en producciones audiovisuales.
 • Utilizar de forma profesional los recursos de información clave en su campo profesionales y académico: bases de datos de cinematografía, bancos de vídeo, imagen y sonido.
 • Saber utilizar las herramientas conceptuales e informáticas para analizar y realizar el diseño conceptual de sitios web del ecosistema de la comunicación audiovisual.
 • Reforzar sus habilidades para el trabajo en grupo.
 • Aumentar su capacidad crítica para buscar, evaluar e interpretar información de todo tipo, incluyendo información textual y audiovisual, e interpretarla.
 • Reforzar su pensamiento crítico en torno a las fuentes de información de cualquier tipo existentes en internet.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 05: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
Objetivo 13: Cambio climático
Objetivo 16: Paz y justicia


De forma piloto, ya que es la primera vez que se incorporan ODS a este plan docente, el tratamiento se realizará a través de la simulación de proyectos en el uso de bancos de fotografía y video y/o en el análisis y concepción de sitios web.

Prerrequisitos

Esta asignatura no tiene prerrequisitos específicos

Contenidos

 • Unidad Didáctica 1. Fundamentos de la búsqueda en internet
  Tema: uso avanzado de sistemas de información para profesionales de la comunicación audiovisual
 • Unidad Didáctica 2. Documentación cinematográfica y audiovisual
  Tema: uso profesional de bases de datos y de bancos de fotografía, vídeo y sonido
 • Unidad Didáctica 3. Documentación de medios
  Tema: archivos, hemerotecas, repositorios y bases de datos de prensa
 • Unidad Didáctica 4. Análisis y concepción de sitios web
  Tema: análisis de requerimientos, diseño de usuario, SEO y posicionamiento web (trabajo en grupo)
 • Dossier Final de Asignatura (DFA)
  Portafolio con los principales resultados alcanzados a lo largo del trimestre

Metodología docente

La docencia tiene una duración de 10 semanas. El grupo clase se dividirá en dos subgrupos según ordenación alfabética de los apellidos. La asignación a los respectivos subgrupos se comunicará oportunamente al inicio de las clases en el Aula Global. Habrá una semana de docencia presencial y una semana de docencia no presencial. La semana de actividad presencial de uno de los subgrupos, el otro subgrupo realiza una actividad no presencial. Toda la información, contenidos, actividades y calendario estará disponible en el Aula Global al inicio de las clases.

Esquema general de calendario (puede tener variaciones en función del calendario académico específico de cada año):

 • Semana 1: todo el grupo. Actividad presencial
 • Semanas pares (2-4-6): Actividad presencial en el aula subgrupo A. Estas semanas tiene actividad no presencial el subgrupo B.
 • Semanas impares (3-5-7): Actividad presencial en el aula subgrupo B. Estas semanas tiene actividad no presencial el subgrupo A.
 • Semana 8, 9 y 10: Trabajo Final de Asignatura (TFA)

Tipología de actividades de las semanas presenciales:

 • Sesiones expositivas
 • Resolución de tutoriales y talleres con trabajo individual en el aula
 • Trabajo individuales fuera del aula


Tipología de actividades de las semanas no presenciales

 • Análisis y reseña de materiales docentes y bibliografía
 • Resolución de estudios de caso y análisis comparativos

Otras indicaciones importantes:

 • Todas las actividades se entregan por el Aula Global. Por motivos logísticos y legales, no se acepta ninguna otra forma de entrega.
 • Para el adecuado seguimiento de la asignatura es necesario disponer y llevar a las sesiones presenciales un ordenador portátil personal.

Evaluación

La evaluación se realiza en base a los siguientes componentes:

 • Asistencia: 80 por ciento de las sesiones presenciales
 • Unidades Didácticas: se requiere el 80 por ciento de las actividades superadas
 • Dossier Final de la Asignatura: se requiere una calificación de 5 o superior


Calificación final de la asignatura:

 • La calificación final de la asignatura será la del DFA, que tendrá una calificación de 0 a 10 con expresión de un decimal.

Recuperación. Las condiciones generales para poder optar a una recuperación son las siguientes

 • No se realizarán recuperaciones únicamente para aumentar la nota final (es decir, en caso de un aprobado o superior)
 • No se podrán realizar recuperaciones con más del 50 cien de las actividades de las UD no superadas (No Apto o no presentadas)
 • No se podrán realizar recuperaciones con más del 50 por ciento de absentismo en las sesiones presenciales
  La recuperación consistirá en la presentación de un dossier de trabajos cuyo contenido, el calendario de entrega y criterios de superación quedará determinado y anunciado en el Aula Global a finales del trimestre.
 • La nota final obtenida a través del proceso de recuperación no podrá superar la franja del notable

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica


Barnum, Carol M. (2011). Usability Testing Essentials: Ready, Set... ¡Test!. Morgan Kaufmann.

Krug, Steve. (2001). No me hagas pensar: una aproximación a la usabilidad en la web. Prentice Hall

Pérez-Montoro, Mario. (2010). Arquitectura de la Información en Entornos Web. Trea.

Spencer, Donna (2009). Card sorting: Designing usable categorías. Rosenfeld Media.

Spencer, Stephan M. (2011). Google Power Search. O'Reilly Media.

Recursos didácticos


La mayor parte de las actividades de estudio se resuelven con materiales docentes que estarán disponibles a través del Aula Global formado por guías y tutoriales elaboradas en general por los responsables de la asignatura.


Curso Académico: 2022/23

3381 - Grado en Comunicación Audiovisual

20372 - Documentación y Comunicación Audiovisual


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
338 - Facultad de Comunicación
Estudio:
3381 - Grado en Comunicación Audiovisual
Asignatura:
20372 - Documentación y Comunicación Audiovisual
Créditos:
6.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Grupo 2: Castellano
Profesorado:
Cristina Isabel Font Julian, Jose Luis Codina Bonilla
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

Asignatura con orientación práctica e instrumental que aporta los conocimientos, competencias y habilidades de las ciencias de la documentación más relevantes para futuros profesionales de la comunicación audiovisual en torno a la búsqueda avanzada en internet, las características y el uso profesional de bancos de fotografía y vídeo, las bases de datos cinematográficas y el análisis y diseño conceptual de sitios web. Las unidades principales por tanto, son las siguientes:

 • Búsqueda avanzada en internet para profesionales de la comunicación: uso de buscadores generalistas para necesidades de información profesionales, buscadores alternativos y buscadores académicos.
 • Bancos de imágenes y vídeo: características del uso de imágenes, tipos de licencia; principales bancos de imágenes nacionales e internacionales.
 • Bases de datos para estudios cinematográficos: principales bases de datos de cine y televisión y análisis de sus posibilidades para realizar estudios académicos.
 • Bases de datos de medios de comunicación: características y principales bases de datos de prensa y su uso en comunicación audiovisual.
 • Análisis y concepción de sitios web del ecosistema de la comunicación audiovisual: análisis funcional de sitios web de comunicación audiovisual, concepción y (re)diseño de sitios web, nociones de SEO. Parte principal del DFA (ver punto siguiente).
 • Las semanas finales se dedican al desarrollo de un Dossier Final de Asignatura (DFA) que consiste en una compilación de los principales trabajos desarrollados a lo largo del trimestre y el desarrollo conceptual del (re)diseño de un sitio web.

Competencias asociadas

Conocimientos

 • Características de la búsqueda en internet
 • Buscadores académicos
 • Bases de datos de prensa
 • Bancos de fotografía, vídeo y sonido
 • Análisis, concepción y diseño de sitios web


Competencias

 • Uso avanzado de buscadores de internet para usos profesionales en comunicación audiovisual
 • Uso de bancos de imágenes profesionales nacionales e internacionales
 • Uso de repositorios digitales de imágenes con licencias abiertas (Creative Commons)
 • Uso de bases de datos de prensa y académicas
 • Concepción y diseño de sitios web
 • Uso de gestores de contenidos por la creación de sitios web
 • Diseño y evaluación de sitios web
  Desarrollo de proyectos en grupo

Resultados del aprendizaje

Los estudiantes, al finalizar el trimestre, deben tener competencias profesionales y conocimientos que les permitan:

 • Hacer un uso avanzado y crítico de los sistemas de información en internet, siempre en torno a las necesidades más características de los profesionales de la comunicación audiovisual.
 • Interpretar de forma adecuada y responsable las licencias de uso de las imágenes procedentes de bancos de imágenes y repositorios en Internet para su uso en producciones audiovisuales.
 • Utilizar de forma profesional los recursos de información clave en su campo profesionales y académico: bases de datos de cinematografía, bancos de vídeo, imagen y sonido.
 • Saber utilizar las herramientas conceptuales e informáticas para analizar y realizar el diseño conceptual de sitios web del ecosistema de la comunicación audiovisual.
 • Reforzar sus habilidades para el trabajo en grupo.
 • Aumentar su capacidad crítica para buscar, evaluar e interpretar información de todo tipo, incluyendo información textual y audiovisual, e interpretarla.
 • Reforzar su pensamiento crítico en torno a las fuentes de información de cualquier tipo existentes en internet.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 05: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
Objetivo 13: Cambio climático
Objetivo 16: Paz y justicia


De forma piloto, ya que es la primera vez que se incorporan ODS a este plan docente, el tratamiento se realizará a través de la simulación de proyectos en el uso de bancos de fotografía y video y/o en el análisis y concepción de sitios web.

Prerrequisitos

Esta asignatura no tiene prerrequisitos específicos

Contenidos

 • Unidad Didáctica 1. Fundamentos de la búsqueda en internet
  Tema: uso avanzado de sistemas de información para profesionales de la comunicación audiovisual
 • Unidad Didáctica 2. Documentación cinematográfica y audiovisual
  Tema: uso profesional de bases de datos y de bancos de fotografía, vídeo y sonido
 • Unidad Didáctica 3. Documentación de medios
  Tema: archivos, hemerotecas, repositorios y bases de datos de prensa
 • Unidad Didáctica 4. Análisis y concepción de sitios web
  Tema: análisis de requerimientos, diseño de usuario, SEO y posicionamiento web (trabajo en grupo)
 • Dossier Final de Asignatura (DFA)
  Portafolio con los principales resultados alcanzados a lo largo del trimestre

Metodología docente

La docencia tiene una duración de 10 semanas. El grupo clase se dividirá en dos subgrupos según ordenación alfabética de los apellidos. La asignación a los respectivos subgrupos se comunicará oportunamente al inicio de las clases en el Aula Global. Habrá una semana de docencia presencial y una semana de docencia no presencial. La semana de actividad presencial de uno de los subgrupos, el otro subgrupo realiza una actividad no presencial. Toda la información, contenidos, actividades y calendario estará disponible en el Aula Global al inicio de las clases.

Esquema general de calendario (puede tener variaciones en función del calendario académico específico de cada año):

 • Semana 1: todo el grupo. Actividad presencial
 • Semanas pares (2-4-6): Actividad presencial en el aula subgrupo A. Estas semanas tiene actividad no presencial el subgrupo B.
 • Semanas impares (3-5-7): Actividad presencial en el aula subgrupo B. Estas semanas tiene actividad no presencial el subgrupo A.
 • Semana 8, 9 y 10: Trabajo Final de Asignatura (TFA)

Tipología de actividades de las semanas presenciales:

 • Sesiones expositivas
 • Resolución de tutoriales y talleres con trabajo individual en el aula
 • Trabajo individuales fuera del aula


Tipología de actividades de las semanas no presenciales

 • Análisis y reseña de materiales docentes y bibliografía
 • Resolución de estudios de caso y análisis comparativos

Otras indicaciones importantes:

 • Todas las actividades se entregan por el Aula Global. Por motivos logísticos y legales, no se acepta ninguna otra forma de entrega.
 • Para el adecuado seguimiento de la asignatura es necesario disponer y llevar a las sesiones presenciales un ordenador portátil personal.

Evaluación

La evaluación se realiza en base a los siguientes componentes:

 • Asistencia: 80 por ciento de las sesiones presenciales
 • Unidades Didácticas: se requiere el 80 por ciento de las actividades superadas
 • Dossier Final de la Asignatura: se requiere una calificación de 5 o superior


Calificación final de la asignatura:

 • La calificación final de la asignatura será la del DFA, que tendrá una calificación de 0 a 10 con expresión de un decimal.

Recuperación. Las condiciones generales para poder optar a una recuperación son las siguientes

 • No se realizarán recuperaciones únicamente para aumentar la nota final (es decir, en caso de un aprobado o superior)
 • No se podrán realizar recuperaciones con más del 50 cien de las actividades de las UD no superadas (No Apto o no presentadas)
 • No se podrán realizar recuperaciones con más del 50 por ciento de absentismo en las sesiones presenciales
  La recuperación consistirá en la presentación de un dossier de trabajos cuyo contenido, el calendario de entrega y criterios de superación quedará determinado y anunciado en el Aula Global a finales del trimestre.
 • La nota final obtenida a través del proceso de recuperación no podrá superar la franja del notable

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica


Barnum, Carol M. (2011). Usability Testing Essentials: Ready, Set... ¡Test!. Morgan Kaufmann.

Krug, Steve. (2001). No me hagas pensar: una aproximación a la usabilidad en la web. Prentice Hall

Pérez-Montoro, Mario. (2010). Arquitectura de la Información en Entornos Web. Trea.

Spencer, Donna (2009). Card sorting: Designing usable categorías. Rosenfeld Media.

Spencer, Stephan M. (2011). Google Power Search. O'Reilly Media.

Recursos didácticos


La mayor parte de las actividades de estudio se resuelven con materiales docentes que estarán disponibles a través del Aula Global formado por guías y tutoriales elaboradas en general por los responsables de la asignatura.