Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques

20348 - Estructures Socioeconòmiques


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Assignatura:
20348 - Estructures Socioeconòmiques
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Professorat:
Francesco Pasetti , Albert Sales Campos
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Un dels objectius dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques consisteix a subministrar eines que facilitin el coneixement de la realitat social i el disseny d'estratègies de comunicació.

Aquesta assignatura pretén introduir els estudiants en el coneixement de les estructures socioeconòmiqes i mostrar a l'estudiant que les pautes de consum i de comunicació simbòlica no tenen una distribució aleatòria entre la població i que estan condicionades per la posició social i per les herències històriques i que evolucionen amb la transformació de les societats.

Competències associades

Competències generals

-Conèixer els instruments analítics bàsics per fer un seguiment dels canvis socials i de les pautes de comportament de diferents grups socials.

-Plantejar preguntes precises, reflexionar i proposar hipòtesis.

-Discutir i treballar en grup.

-Elaborar, interpretar i presentar dades estadístiques en temes relacionats amb les estructures socioeconòmiques.

 

Competències especifiques

- Entendre la lògica que explica les pautes de consum material i simbòlic de les societats occidentals.

- Conèixer i analitzar les dimensions més rellevants que estructuren les societats contemporànies, en especial les societats europees, i els canvis que experimenten.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Aquesta assignatura està directament relacionada amb els ODS 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16 i 17, donada la importància dels continguts relacionats amb les desigualtats, la cohesió social, i la relació entre consum, comunitat i estructures de governança. 

Continguts

1. La perspectiva sociològica

1.1. Introducció a la sociologia com a disciplina científica

1.2. Principals paradigmes teòrics i autors de la teoria sociològica clàssica

1.3. Mètodes d'investigació sociològica

 

2. Conceptes sociològics fonamentals

2.1. Societat, grup, socialització, cultura

2.2. Interacció social, desviació, control i ordre

 

3. Estructura social

3.1. Classes socials, mobilitat social i desigualtat

3.2. Estructura i dinàmica demogràfiques

3.3. Gènere

 

4. Institucions socials

4.1. Família

4.2. Economia i mercat de treball

 

5. Canvi social en les societats contemporànies

5.1. Dimensió local

5.2. Dimensió global

Metodologia docent

El curs es composa de 10 setmanes. 

En 6 d'aquestes setmanes es tractaran els continguts de l’assignatura i s’orientaran el treball individual i les lectures. En les sessions de dimecres i dijous es prioritzaran les explicacions teòriques i els debats que se'n desprenguin. Mentre que en les sessions de divendres es donarà prioritat a la discussió del procés d'elaboració dels treballs. Les classes les impartirà el professor Albert Sales (albert.sales@upf.edu). 

En 3 de les setmanes dels curs es realitzaran els seminaris en grups reduïts. Es publicaran a l'Aula Global els tres grups d'alumnat. A les setmanes que hi hagi seminaris, el grup 1 assistirà a classe els dimecres, el grup 2 els dijous, i el grup 3 els divendres. 
Les classes les impartirà el professor Francesco Pasetti (francesco.pasetti@upf.edu).

La darrera setmana hi haurà tres sessions de tancament: Dimecres sessió de seminari, dijous sessió sobre el treball de l’assignatura i divendres sessió de tancament i dubtes. 

Continguts de cada setmana (calendari orientatiu)

Setmana 1. El coneixement científic i les ciències socials (Prof. Albert Sales) 

Setmana 2. Els orígens dels pensament sociològic. La modernitat  (Prof. Albert Sales)

Setmana 3. Estructura social. El concepte de classes, la seva vigència i debat sobre les desigualtats  (Prof. Albert Sales)

Setmana 4. Desigualtats de gènere  (Prof. Albert Sales)

Setmana 5. Seminari 1. (Prof. Francesco Pasetti)

Setmana 6. Migracions  (Prof. Albert Sales)

Setmana 7. Seminari 2. (Prof. Francesco Pasetti)

Setmana 8. La fi de la modernitat, societats post-industrials i crisi global  (Prof. Albert Sales)

Setmana 9. Seminari 3. (Prof. Francesco Pasetti)

Setmana 10. Tres sessions plenàries amb tots els grups. Dimecres seminari 4 (Prof. Francesco Pasetti); dijous discussió de treballs i dubtes; divendres tancament de curs i dubtes.  (Prof. Albert Sales)

 

El calendari definitiu es facilitarà al primera setmana del curs. 

Avaluació

Criteris d'avaluació

El 50% de la qualificació final de l’assignatura correspon a l’examen final. La metodologia de l’examen s’adaptarà a la situació epidemiològica però es realitzarà la data assignada, ja sigui presencialment o telemàtica. 

L’altres 50% de la qualificació final correspon a les diferents activitats d’avaluació continuada: 

  • Un 50% al treball final (es pot realitzar individualment, en parelles o en grups de 3 persones segons les preferències de cada alumne). 

  • Un 12,5% a la tasca 1 dels seminaris


Si algun estudiant copia d'un altre o bé a l'examen o als diferents treballs, les persones implicades suspendran l'assignatura. El plagi també es penalitzarà amb el suspens de l'assignatura.

 

Activitat

Prova escrita

Seminaris/Avaluació continuada

Valor de l'avaluació

50%

50%

Criteri d'avaluació

Per aprovar la prova escrita és necessari obtenir una nota superior o igual a 5 de 10.

Per a aprovar el taller, etc. és necessari obtenir un nota superior o igual a 5 de 10.

Requisits mínims per aprovar l'assignatura(avaluació ordinària)

Tenir com a mínim un 4 de 10 de la prova escrita.

Assistir al 85% de les sessions i tenir com a mínim un 4 de 10.

Requisits mínims per optar a la recuperació

Per presentar-se a recuperació es necessari haver-se presentat a la prova escrita i haver seguit els seminaris.

Per presentar-se a recuperació es necessari haver assistit al 30% de les sessions.

Activitat de recuperació

Nova prova escrita.

Treball(s) alternatiu(s) més eventual treball(s) extra(es) .

Requisits mínims per aprovar l'assignatura (recuperació)

Aprovar la nova prova escrita.

Nota mínima de 6 de 10 al(s) treball(s) alternatiu(s) / extra(es).

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

Bibliografia bàsica

- Bauman, Z. (2000). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Editorial gedisa.

- Giddens, A. (1998): "Sociología". Madrid, Alianza Editorial.

- Macionis, J. y K. Plummer (2001): "Sociología", Pearson Educación.

Per la segona part de l'assignatura, l'estudi de les societats contemporànies, treballarem amb lectures més especifiques a les sessions de seminari que seran facilitades per la professora a través de l'aula global. De totes maneres, el llibre de referència és:

- Requena, M.; Salazar, L. y Radl, J. (2013): "Estratificación social", Madrid, UNED/McGraw Hill.

 

Recursos didàctics

L'Aula Global serà un recurs didàctic fonamental i l'eina bàsica de comunicació entre els alumnes i la professora. S'hi compartiran:

- La bibliografia complementària de cadascun dels temes i enllaços a pàgines web amb bases de dades d'interés (INE, CIS, Eurostat...).


Academic Year/course: 2022/23

3382 - Bachelor's (degree) programme in Advertising and Public Relations

20348 - Socioeconomic Structures


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
338 - Faculty of Communication
Study:
3382 - Bachelor's (degree) programme in Advertising and Public Relations
Subject:
20348 - Socioeconomic Structures
Credits:
6.0
Course:
1
Teaching languages:
Theory: Group 1: Catalan, Spanish
Teachers:
Francesco Pasetti , Albert Sales Campos
Teaching Period:
First Quarter
Schedule:

Presentation

One of the goals of Publicity and Public Relations is to provide tools that facilitate knowledge of the markets and the design of communication strategies.

This course aims to introduce students to the knowledge of the socio-economic structures and show students that consumption patterns and symbolic communication do not have a random distribution among the population and are influenced by social position and the historical heritages evolving with the transformation of societies.

Associated skills

General Skills

 

- Use of basic analytical tools to track changes and social behavior patterns of different social groups.

- Formulation specific research questions and hypotheses.

- Discussion and work in teams

- Description of statistical data on issues related to socio-economic structures.

 

Specific Skills

 

- Explanation of the symbolic and material consumption patterns of Western societies.

-Understanding and analysis of the relevant dimensions that structure contemporary societies, particularly European, and the changes they experience.

Sustainable Development Goals

This subject is directly related to SDGs 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16 and 17, given the importance of the contents related to inequalities, social cohesion, and the relationship between consumption, community and structures of governance.

Contents

1. Sociological perspective

1.1. Introduction to sociology as a scientific discipline

1.2. Main paradigms theorists and authors of classical sociological theory

1.3. Methods of sociological research

 

2. Basic sociological concepts

2.1. Society, group, socialization, culture

2.2. Social interactions, deviation, order and control

 

3. Social Stratification

3.1. Social class, mobility and inequality

3.2 Socio-demographic structure

3.3. Gender issues

 

4. Social institutions

4.1. Family

4.2. Economy and Labour Market

 

5. Social Change

5.1. Local change

5.2. Global change

Teaching Methods

The course consists of 10 weeks.

In weeks 1, 2, 3, 4, 6 and 8, the contents of the subject will be treated and individual work and readings will be guided. In the sessions on Wednesday and Thursday, priority will be given to theoretical explanations and the debates that follow. While in the sessions of Friday priority will be given to the discussion of the process of elaboration of the works. The classes will be taught by Professor Albert Sales (albert.sales@upf.edu).

Seminars in small groups will be held in weeks 5, 7 and 9. The three groups of students will be published in the Global Classroom. During the weeks of seminars, group 1 will attend class on Wednesdays, group 2 on Thursdays, and group 3 on Fridays.
The classes will be taught by Professor Francesco Pasetti (francesco.pasetti@upf.edu).

Last week there will be three closing sessions: Wednesday seminar session, Thursday session on the work of the subject and Friday closing session and questions.

In case of a problematic health situation (that one of the teachers or an important part of the group has to do quarantine) the sessions would follow the planned calendar but electronically.

If, eventually, a telematic session has to be carried out to avoid making changes to the course calendar, the students will be notified in advance (as long as the cause is not health).

Contents of each week (indicative calendar)

Week 1. Scientific knowledge and the social sciences (Prof. Albert Sales)

Week 2. The origins of sociological thought. Modernity (Prof. Albert Sales)

Week 3. Social structure. The concept of classes, their validity and debate on inequalities (Prof. Albert Sales)

Week 4. Gender inequalities (Prof. Albert Sales)

Week 5. Seminars 1. (Prof. Francesco Pasetti)

Week 6. Migrations (Prof. Albert Sales)

Week 7. Seminars 2. (Prof. Francesco Pasetti)

Week 8. The end of modernity, post-industrial societies and the global crisis (Prof. Albert Sales)

Week 9. Seminars 3. (Prof. Francesco Pasetti)

Week 10. Three online plenary sessions with all groups. Wednesday seminar 4 (Prof. Francesco Pasetti); Thursday discussion of works and doubts; Friday closing of course and doubts. (Prof. Albert Sales)

 

The final calendar will be provided the first week of classes.

Evaluation

Evaluation criteria

50% of the final grade of the subject corresponds to the final exam. The methodology of the examination will be adapted to the epidemiological situation but the assigned date will be carried out, either in person or online.

The other 50% of the final grade corresponds to the different activities of continuous assessment:

50% in the final work (can be done individually, in pairs or in groups of 3 people according to the preferences of each student).

12.5% in task 1 of the seminars

37.5% in task 2 of the seminars

If a student copies another or the exam or the different works, the people involved will suspend the subject. Plagiarism will also be penalized with the suspension of the subject.

 

Activity

Written Exam

Seminars / Lab

Value

40%

50%

Criteria

Grade of minimum 5 over 10

Grade of minimum 5 over 10

Minimum to pass (ordinary assessment)

Grade of minimum 4 over 10

Assistance 85% of the sessions and grade of minimum 4 over 10

Minimum to have right a revision

Having tried exam and seminars

Assistance of 30% of the sessions.

Activity for revision

New written exam

Extra assignment(s)

Minimum to pass (revision)

Grade of minimum 5 over 10

Grade of minimum 6 over 10

 

 

Bibliography and information resources

Basic bibliography

 

Contents 1 and 2

 

- Giddens, A. (1998): "Sociología". Madrid, Alianza Editorial.

- Macionis, J. and K. Plummer (2001): "Sociología", Pearson Educación.

 

Contents 3 and 4

 

- Requena, M.; Salazar, L. and Radl, J. (2013): "Estratificación social", Madrid,

UNED/McGraw Hill.

 

Other resources

 

Through Aula Global other resources such as complementary bibliography or links to social data will be shared with the students.

 


Curso Académico: 2022/23

3382 - Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

20348 - Estructuras Socioeconómicas


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
338 - Facultad de Comunicación
Estudio:
3382 - Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Asignatura:
20348 - Estructuras Socioeconómicas
Créditos:
6.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán, Castellano
Profesorado:
Francesco Pasetti , Albert Sales Campos
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

Uno de los objetivos de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas consiste en suministrar herramientas que faciliten el conocimiento de la realidad de los mercados y el diseño de estrategias de comunicación.

Esta asignatura pretende introducir a los estudiantes en el conocimiento de las estructuras socioeconómicas y mostrar al estudiante que las pautas de consumo y de comunicación simbólica no tienen una distribución aleatoria entre la población y que están condicionadas por la posición social y por las herencias históricas y que evolucionan con la transformación de las sociedades.

Competencias asociadas

Competencias generales

 

-Conocer los instrumentos analíticos básicos para hacer un seguimiento de los cambios sociales y de las pautas de comportamiento de diferentes grupos sociales.

-Plantear preguntas precisas, reflexionar y proponer hipótesis.

-Discutir y trabajar en grupo.

-Elaborar, interpretar y presentar datos estadísticos en temas relacionados con las estructuras socioeconómicas.

 

Competencias específicas

 

-Entender la lógica que explica las pautas de consumo material y simbólico de las sociedades occidentales.

-Conocer y analizar las dimensiones más relevantes que estructuran las sociedades contemporáneas, en especial las sociedades europeas, y los cambios que experimentan.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Esta asignatura está directamente relacionada con los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16 y 17, dada la importancia de los contenidos relacionados con las desigualdades, la cohesión social, y la relación entre consumo, comunidad y estructuras de gobernanza.

Contenidos

1. La perspectiva sociológica

1.1. Introducción a la sociología como disciplina científica

1.2. Principales paradigmas teóricos y autores de la teoría sociológica clásica

1.3. Métodos de investigación sociológica

 

2. Conceptos sociológicos fundamentales

2.1. Sociedad, grupo, socialización, cultura

2.2. Interacción social, desviación, control y orden

 

3. Estructura social

3.1. Clases sociales, movilidad social y desigualdad

3.2. Estructura y dinámica demográficas

3.3. Género

 

4. Instituciones sociales

4.1. Familia

4.2. Economía y mercado de trabajo

 

5. Cambio social en las sociedades contemporáneas

5.1. Dimensión local

5.2. Dimensión global

Metodología docente

El curso se compone de 10 semanas.

Las semanas 1, 2, 3, 4, 6 y 8, se tratarán los contenidos de la asignatura y orientarán el trabajo individual y las lecturas. En las sesiones de miércoles y jueves se dará prioridad a las explicaciones teóricas y los debates que se desprendan. Mientras que en las sesiones del viernes se dará prioridad a la discusión del proceso de elaboración de los trabajos. Las clases las impartirá el profesor Albert Sales (albert.sales@upf.edu).

Las semanas 5, 7 y 9 se realizarán los seminarios en grupos reducidos. Se publicarán en el Aula Global los tres grupos de alumnado. En las semanas que haya seminarios, el grupo 1 asistirá a clase los miércoles, el grupo 2 los jueves, y el grupo 3 los viernes.
Las clases las impartirá el profesor Francesco Pasetti (francesco.pasetti@upf.edu).

La última semana habrá tres sesiones de cierre: Miércoles sesión de seminario, jueves sesión sobre el trabajo de la asignatura y viernes sesión de cierre y dudas.

En caso de situación sanitaria problemática (que uno de los profesores o una parte importante del grupo tengan que hacer cuarentena) las sesiones seguirían el calendario previsto pero de forma telemática.

Si, eventualmente, se debe realizar alguna sesión telemática para evitar hacer cambios en el calendario del curso se comunicará al alumnado con antelación (siempre que la causa no sea sanitaria).

Contenidos de cada semana (calendario orientativo)

Semana 1. El conocimiento científico y las ciencias sociales (Prof. Albert Sales)

Semana 2. Los orígenes de los pensamiento sociológico. La modernidad (Prof. Albert Sales)

Semana 3. Estructura social. El concepto de clases, su vigencia y debate sobre las desigualdades (Prof. Albert Sales)

Semana 4. Desigualdades de género (Prof. Albert Sales)

Semana 5. Seminario 1. (Prof. Francesco Pasetti)

Semana 6. Migraciones (Prof. Albert Sales)

Semana 7. Seminario 2. (Prof. Francesco Pasetti)

Semana 8. El fin de la modernidad, sociedades post-industriales y crisis global (Prof. Albert Sales)

Semana 9. Seminario 3. (Prof. Francesco Pasetti)

Semana 10. Tres sesiones plenarias con todos los grupos. Miércoles seminario 4 (Prof. Francesco Pasetti); Jueves discusión de trabajos y dudas; Viernes cierre de curso y dudas. (Prof. Albert Sales) 

 

El calendario definitivo se facilitará la primera semana de clases. 

Evaluación

Criterios de evaluación

El 50% de la calificación final de la asignatura corresponde al examen final. La metodología del examen se adaptará a la situación epidemiológica pero se realizará la fecha asignada, ya sea presencial o telemática.

El otros 50% de la calificación final corresponde a las diferentes actividades de evaluación continua:

Un 50% al trabajo final (se puede realizar individualmente, en parejas o en grupos de 3 personas según las preferencias de cada alumno).

Un 12,5% a la tarea 1 de los seminarios

Un 37,5% a la tarea 2 de los seminarios

Si algún estudiante copia de otro o bien en el examen o los diferentes trabajos, las personas implicadas suspenderán la asignatura. El plagio también se penalizará con el suspenso de la asignatura.

Actividad

Prueba escrita

Seminarios/Evaluación continua

Valor de la evaluación

50%

50%

Criterio de evaluación

Para aprobar la prueba escrita es necesario obtener una nota superior o igual a 5 de 10.

Par aprobar los seminarios es necesario obtener una nota superior o igual a 5 de 10.

Requisitos mínimos para aprobar la asignatura(evaluación ordinaria)

Obtener un mínimo de 4 de 10 en la prueba escrita.

Asistir al 85% de las sesiones y obtener un mínimo de 4 de 10.

Requisitos mínimos para optar a la recuperación

Para presentarse a la recuperación es necesario haberse presentado a la prueba escrita y haber seguido los seminarios.

Para presentarse a la recuperación es necesario haber asistido al 30% de las sesiones.

Actividad de recuperación

Nueva prueba escrita.

Trabajo(s) alternativo(s) más eventual trabajo(s) extra(s).

Requisitos mínimos para aprobar la asignatura (recuperación)

Aprobar la nueva prueba escrita.

Obtener una nota mínima de 6 de 10 en los trabajo(s) alternativo(s) / extra(s).

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica

- Giddens, A. (1998): "Sociología". Madrid, Alianza Editorial.

- Macionis, J. y K. Plummer (2001): "Sociología", Pearson Educación.

- Requena, M.; Salazar, L. y Radl, J. (2013): "Estratificación social", Madrid, UNED/McGraw Hill.

 

Recursos didácticos

El Aula Global será un recurso didáctico fundamental y la herramienta básica de comunicación entre alumnos y profesora. Se compartirán:

- La bibliografía complementaria de los temas y los enlaces a páginas web con bases de datos de interés (INE, CIS, Eurostat...).