Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

20343 - Fisiologia Vegetal


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
20343 - Fisiologia Vegetal
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
393 - Grau en Biologia Humana: 2
723 - Mínor en Ciències de la Salut: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Grup 103: Català, Castellà
Grup 104: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Professorat:
Elisabet Moyano Claramunt, Nora Perez Garcia
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura Fisiologia Vegetal és una matèria obligatòria del currículum de Biologia Humana impartida al segon curs; consta de 4 crèdits ECTS distribuïts en 14 hores de classes teòriques, 8 hores d’activitats presencials, 4 hores d'activitats guiades d'autoaprenentatge, 16 hores de pràctiques i 58 hores de treball autònom.

La coordinadora i professora responsable de l’assignatura és la Dra. Elisabeth Moyano. La Dra.Nora Pérez i l'Ainoa Escrich compartiran la docència de les classes teòriques i pràctiques.

Competències associades

El projecte docent de l'assignatura pretén fer conèixer el funcionament dels sistemes vegetals: nutrició, desenvolupament i metabolisme. Especialment i considerant la cèl·lula vegetal com una factoria viva, conèixer com se sintetitza i com està regulada la producció dels principals productes naturals d'aplicació en les indústries cosmètica, farmacèutica i agro-alimentària. Aquesta assignatura també pretén que l'alumne conegui els procediments bàsics de la biotecnologia vegetal necessaris per modificar genotípicament les plantes, amb la finalitat d’incrementar i/o de millorar la seva producció. Durant el procés docent de l’assignatura, també es pretén que l’estudiant desenvolupi les competències transversals d’expressió oral i escrita, el treball en equip i la cerca d’informació.

Competències genèriques:

 • Visió general del metabolisme de les plantes a partir dels coneixements adquirits en l'educació secundària general (CG1).
 • Aplicació dels coneixements de l'estudiant al seu treball o vocació d'una forma professional. Competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi (CG3).
 • Capacitat de reunir, sintetitzar i interpretar dades rellevants sobre temes de la fisiologia vegetal (CG7).
 • Competències transversals de treball en equip (CG11), expressió oral i escrita (CG4), i cerca crítica d'informació (CG6).


Resultats de l'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge per l'assignatura de Fisiologia Vegetal són:

● Coneixement del funcionament dels sistemes vegetals i la seva nutrició.
● Identificació de les diferents estructures i orgànuls cel·lulars implicats en creixement i desenvolupament vegetal.
● Comprensió dels processos fotosintètics i de fixació del carboni i nitrogen.
● Comprensió de l'activitat dels reguladors de creixement dels vegetals.
● Classificació dels diferents compostos del metabolisme secundari de les plantes amb interès farmacèutic e industrial.
● Identificació dels procediments bàsics de la biotecnologia vegetal utilitzats en el sector farmacèutic, cosmètic i agroalimentari.
● Realització del disseny per a obtenir un nou organisme vegetal transgènic d'interès.
● Aplicació dels coneixements teòrics en les sessions pràctiques de l'assignatura.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L'assignatura contempla contribuir directa o indirectament en els següents dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible:

(2)-Lluita contra la fam: Posar fi a la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible. Promovent i buscant solucions biotecnològiques per a l'agricultura sostenible.

(3)-Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats. Educant en la importància dels vegetals en la dieta, i l'ús de fitofàrmacs.

(4)-Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.

(5)-Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.

(15)-Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat. A partir del coneixement dels sistemes vegetals, el cultiu de les plantes i la biotecnologia vegetal.

Continguts

L'assignatura inclou 17 temes repartits en 5 blocs o mòduls:

 

Tema 1 Característiques de les cèl·lules vegetals. Estudi de la paret. Tipus de lliçó: activitat interactiva d'autoaprenentatge.

 

BLOC 1.NUTRICIÓ MINERAL 

Tema 2 Introducció a la nutrició mineral de les plantes. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 3 Absorció i transport d’aigua i nutrients minerals. Tipus de lliçó: seminari. Durada: 2h

Tema 4 Transport a llarga distància. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

 

BLOC 2. FOTOSÍNTESI

Tema 5 Concepte i significació de la fotosíntesi. El cloroplast: estructura i funcions. Absorció i emissió de la llum. Pigments fotosintètics. Fotosistemes. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 6 Fase de foto-absorció de la llum. Fototransport electrònic i fotofosforilació. Fase de foto-assimilació. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 7 Adaptacions fotosintètiques de les plantes al seu entorn:plantes C4 i CAM. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h 

Tema 8 Regulació ambiental de la fotosíntesi: llum, CO2 i efecte hivernacle. Fotorespiració. Tipus de lliçó: seminari. Durada: 2h

Tema 9 Assimilació del nitrogen i del sofre. Fixació biològica del nitrogen. Simbiosi rhizobium-lleguminosa, importància en l’agricultura. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

 

BLOC 3. BIOTECNOLOGIA 

Tema 10 Concepte de planta transgènica i singènica. Sistema d’obtenció. Aplicacions en el sector agro-alimentari i químic-farmacèutic. Tipus de lliçó: classe teòrica + seminari. Durada: 1h + 4h

 

BLOC 4. CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT DEL VEGETAL

Tema 11 Introducció al desenvolupament vegetal. Concepte de fitohormona. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 12 Reguladors del creixement I: Auxines, Gibberel·lines, Citoquinines. Naturalesa química. Accions fisiològiques i mecanisme d’acció. Aplicacions en el sector agro-alimentari i químic-farmacèutic. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 13 Reguladors del creixement II: Àcid abscísic, Etilè i altres reguladors. Naturalesa química. Accions fisiològiques i mecanisme d’acció. Aplicacions en el sector agro-alimentari i químic-farmacèutic. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

 

BLOC 5. METABOLISME SECUNDARI 

Tema 14 Introducció al metabolisme secundari. Tipus de lliçó: classe teòrica (Durada: 0,5h) + activitat interactiva d'autoaprenentatge. 

Tema 15 Fisiologia dels alcaloides en plantes. Particularitats i significació biològica. Tipus de lliçó: classe teòrica (Durada: 0,5h) + activitat interactiva d'autoaprenentatge. 

Tema 16 Fisiologia dels fenols en plantes. Particularitats i significació biològica. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 17 Fisiologia dels terpens en plantes. Particularitats i significació biològica. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

 

A més, es realitzen 5 pràctiques en les que es treballen els 5 blocs de l'assignatura:

Pràctica 1: Cèl·lula vegetal: Microscopia. Citologia i histologia vegetal Ús del microscopi i observació d’una col·lecció de preparacions d’histologia vegetal. Realització de preparacions d’epidermis de fulla per estudiar el procés de plasmòlisi i deplasmòlisi i observar-ne els estomes. Tipus d'activitat: pràctica de laboratori. Durada: 3h 

Pràctica 2: Nutrició mineral: Adaptacions de la vegetació a l’estrès hídric. Observació d’algunes plantes pròpies de la flora catalana.  Estudi al camp de les adaptacions de diferents plantes a l’estrès hídric. Tipus d'activitat: sortida de camp. Durada: 4h

Pràctica 3: Biotecnologia: Millora de la producció d'alcaloides. Establiment i cultius d'arrels transgèniques que sobreexpressen un gen del metabolisme dels alcaloides tropànics, mitjançant la infecció amb Agrobacterium rhizogenes. Tipus d'activitat: pràctica de laboratori. Durada: 2h + 2h 

Pràctica 4: Creixement i Desenvolupament vegetal: Inducció d’organogènesi en call de Nicotiana tabacum. Establiment i cultiu de call de Nicotiana tabacum. Tipus d'activitat: pràctica de laboratori. Durada: 2h

Pràctica 5: Metabolisme secundari: Identificació dels compostos anticolinèrgics hiosciamina i escopolamina en extractes vegetals a partir de material vegetal d’espècies productores d’alcaloides tropànics (Datura stramonium, Datura metel o Duboisia spp.). L’alumne procedirà a realitzar l’extracció i la valoració dels continguts d’escopolamina i d’hiosciamina. Tipus d'activitat: pràctica de laboratori. Durada: 3h

Metodologia docent

A l’assignatura es combinen classes magistrals e invertides, activitats presencials (seminaris), activitats interactives guiades (autoaprenentatge), una sortida de camp i classes pràctiques al laboratori. La metodologia es centra en l'aprenentatge de l'estudiant, amb el suport i la guia de les professores.

El grup d'estudiants es divideix en dos grups pels seminaris i en quatre grups per a les classes pràctiques.

Avaluació

L'avaluació del rendiment acadèmic es farà segons els criteris generals de la Facultat. L'avaluació dels continguts teòric-pràctics serà mitjançant una prova de Preguntes d’Elecció Múltiple (35% de la puntuació total) i una Prova d’Assaig, majoritàriament de respostes curtes (30% de la puntuació total). Per superar l’assignatura és necessari obtenir una nota mitjana mínima de 4 entre les dues proves. Les pràctiques s’avaluaran mitjançant avaluació continuada (20% de la puntuació total). Les aportacions dels alumnes en les activitats presencials (seminaris) s’avaluaran mitjançant avaluació continuada (15% de la puntuació total). Només podrà superar l’assignatura l'estudiant que hagi realitzat totes les activitats obligatòries de l’avaluació continuada (seminaris i pràctiques).

A més, durant el curs es farà una avaluació formativa opcional, que en cas de ser superada sumarà un plus sobre la nota final. La modalitat d'avaluació serà un examen en dues fases, two-stage exam, una primera fase individual i una segona fase en grups petits per respondre el mateix examen. Si la nota de grup és igual o superior a la individual, es suma un percentatge a la nota individual.

Qualsevol tipus de còpia o plagi en qualsevol dels apartats d’avaluació implica la no superació de l’assignatura.

IMPORTANT: Durant l’activitat docent, no es poden utilitzar els telèfons mòbils en cap circumstància. Així mateix, només es pot fer servir l’ordinador personal per activitats relacionades amb l’assignatura. Qualsevol transgressió dels dos criteris anteriors també implica la no superació de l’assignatura.

Procés de recuperació: L'estudiant que després del procés d’avaluació no hagi superat l’assignatura, tindrà l’opció de realitzar durant el mes de Juliol, una prova de recuperació de l’avaluació dels continguts teòric-pràctics realitzada al final del procés docent (65% de la puntuació total). Només podrà optar a la prova de recuperació l'estudiant que hagi realitzat totes les activitats obligatòries de l’assignatura (seminaris, pràctiques i treballs). En cap cas es podrà recuperar l’activitat avaluada durant el procés docent. L’estudiant mantindrà la qualificació continuada obtinguda durant el curs. No és necessari presentar-se a l’examen de l’avaluació acreditativa per poder fer l’examen de recuperació de juliol. Totes les Matrícules d’Honor s’assignaran després de la convocatòria ordinària i en cap cas després de la recuperació.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

- Fundamentos de fisiología vegetal / coordinación J. Azcón-Bieto, M. Talón. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana; Barcelona: Universitat de Barcelona, cop. 2008.

- Fisiología vegetal/ Lincoln Taiz, Eduardo Zieger. Castelló de la Plana : Universitat Jaume I, cop. 2006.

- Fisiología vegetal / Juan Barceló Coll. [et al.]. Madrid : Pirámide, cop. 2001

Bibliografia complementària

- Plant Physiology and Development / Lincoln Taiz , Eduardo Zeiger. Sunderland: Sinauer Associates Inc., 2015.

- Illustrations from biochemistry & molecular biology of plants [Recurs electrònic] / [edited by Bob B. Buchanan, Wilhelm Gruissem, Russell L. Jones]. [Rockville]: American Society of Plant Physiologists, cop. 2006.

- Mineral nutrition of plants: principles and perspectives / Emanuel Epstein, Arnold J. Bloom. Sunderland : Sinauer Associates, 4/4 cop. 2005.

- Plant hormones: biosynthesis, signal transduction, action! / edited by Peter J. Davies Dordrecht : Kluwer Academic, cop. 2004.

- Trease and Evans' pharmacognosy / William Charles Evans ; revised with the assistance of Daphne Evans. Edinburgh : Saunders, 2002.

- Biochemistry & molecular biology of plants / [edited by] Bob B. Buchanan, Wilhelm Gruissem, Russell L. Jones. Rockville : American Society of Plant Physiologists, cop. 2000.

- Plant secondary metabolism / David S. Seigler. Boston : Kluwer Academic, cop. 1998.

- Fisiología vegetal; Frank B. Salisbury, Cleon W. Ross / traductor: Virgilio González Velázquez ; revisor: Roberto Palacios Martínez. México, D.F.: Grupo Editorial Iberoamérica, cop. 1994.

- Fisiologia y bioquímica vegetal / coordinación: J. Azcón-Bieto, M. Talón. Madrid [etc.] : McGraw-Hill/Interamericana de España, 1993.

- Farmacognosia / William Charles Evans / [traducción: Jesús Cabo Torres]. México, D.F. : Interamericana - McGraw Hill, cop. 1991.

- Biotecnologia vegetal / Manuel Serrano García, Ma. Teresa Piñol Serra. Madrid: Síntesis, cop. 1991


Curs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

20343 - Fisiologia Vegetal


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
20343 - Fisiologia Vegetal
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
393 - Grau en Biologia Humana: 2
723 - Mínor en Ciències de la Salut: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Grup 103: Català, Castellà
Grup 104: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Professorat:
Elisabet Moyano Claramunt, Nora Perez Garcia
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura Fisiologia Vegetal és una matèria obligatòria del currículum de Biologia Humana impartida al segon curs; consta de 4 crèdits ECTS distribuïts en 14 hores de classes teòriques, 8 hores d’activitats presencials, 4 hores d'activitats guiades d'autoaprenentatge, 16 hores de pràctiques i 58 hores de treball autònom.

La coordinadora i professora responsable de l’assignatura és la Dra. Elisabeth Moyano. La Dra.Nora Pérez i l'Ainoa Escrich compartiran la docència de les classes teòriques i pràctiques.

Competències associades

El projecte docent de l'assignatura pretén fer conèixer el funcionament dels sistemes vegetals: nutrició, desenvolupament i metabolisme. Especialment i considerant la cèl·lula vegetal com una factoria viva, conèixer com se sintetitza i com està regulada la producció dels principals productes naturals d'aplicació en les indústries cosmètica, farmacèutica i agro-alimentària. Aquesta assignatura també pretén que l'alumne conegui els procediments bàsics de la biotecnologia vegetal necessaris per modificar genotípicament les plantes, amb la finalitat d’incrementar i/o de millorar la seva producció. Durant el procés docent de l’assignatura, també es pretén que l’estudiant desenvolupi les competències transversals d’expressió oral i escrita, el treball en equip i la cerca d’informació.

Competències genèriques:

 • Visió general del metabolisme de les plantes a partir dels coneixements adquirits en l'educació secundària general (CG1).
 • Aplicació dels coneixements de l'estudiant al seu treball o vocació d'una forma professional. Competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi (CG3).
 • Capacitat de reunir, sintetitzar i interpretar dades rellevants sobre temes de la fisiologia vegetal (CG7).
 • Competències transversals de treball en equip (CG11), expressió oral i escrita (CG4), i cerca crítica d'informació (CG6).


Resultats de l'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge per l'assignatura de Fisiologia Vegetal són:

● Coneixement del funcionament dels sistemes vegetals i la seva nutrició.
● Identificació de les diferents estructures i orgànuls cel·lulars implicats en creixement i desenvolupament vegetal.
● Comprensió dels processos fotosintètics i de fixació del carboni i nitrogen.
● Comprensió de l'activitat dels reguladors de creixement dels vegetals.
● Classificació dels diferents compostos del metabolisme secundari de les plantes amb interès farmacèutic e industrial.
● Identificació dels procediments bàsics de la biotecnologia vegetal utilitzats en el sector farmacèutic, cosmètic i agroalimentari.
● Realització del disseny per a obtenir un nou organisme vegetal transgènic d'interès.
● Aplicació dels coneixements teòrics en les sessions pràctiques de l'assignatura.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L'assignatura contempla contribuir directa o indirectament en els següents dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible:

(2)-Lluita contra la fam: Posar fi a la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible. Promovent i buscant solucions biotecnològiques per a l'agricultura sostenible.

(3)-Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats. Educant en la importància dels vegetals en la dieta, i l'ús de fitofàrmacs.

(4)-Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.

(5)-Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.

(15)-Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat. A partir del coneixement dels sistemes vegetals, el cultiu de les plantes i la biotecnologia vegetal.

Continguts

L'assignatura inclou 17 temes repartits en 5 blocs o mòduls:

 

Tema 1 Característiques de les cèl·lules vegetals. Estudi de la paret. Tipus de lliçó: activitat interactiva d'autoaprenentatge.

 

BLOC 1.NUTRICIÓ MINERAL 

Tema 2 Introducció a la nutrició mineral de les plantes. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 3 Absorció i transport d’aigua i nutrients minerals. Tipus de lliçó: seminari. Durada: 2h

Tema 4 Transport a llarga distància. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

 

BLOC 2. FOTOSÍNTESI

Tema 5 Concepte i significació de la fotosíntesi. El cloroplast: estructura i funcions. Absorció i emissió de la llum. Pigments fotosintètics. Fotosistemes. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 6 Fase de foto-absorció de la llum. Fototransport electrònic i fotofosforilació. Fase de foto-assimilació. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 7 Adaptacions fotosintètiques de les plantes al seu entorn:plantes C4 i CAM. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h 

Tema 8 Regulació ambiental de la fotosíntesi: llum, CO2 i efecte hivernacle. Fotorespiració. Tipus de lliçó: seminari. Durada: 2h

Tema 9 Assimilació del nitrogen i del sofre. Fixació biològica del nitrogen. Simbiosi rhizobium-lleguminosa, importància en l’agricultura. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

 

BLOC 3. BIOTECNOLOGIA 

Tema 10 Concepte de planta transgènica i singènica. Sistema d’obtenció. Aplicacions en el sector agro-alimentari i químic-farmacèutic. Tipus de lliçó: classe teòrica + seminari. Durada: 1h + 4h

 

BLOC 4. CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT DEL VEGETAL

Tema 11 Introducció al desenvolupament vegetal. Concepte de fitohormona. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 12 Reguladors del creixement I: Auxines, Gibberel·lines, Citoquinines. Naturalesa química. Accions fisiològiques i mecanisme d’acció. Aplicacions en el sector agro-alimentari i químic-farmacèutic. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 13 Reguladors del creixement II: Àcid abscísic, Etilè i altres reguladors. Naturalesa química. Accions fisiològiques i mecanisme d’acció. Aplicacions en el sector agro-alimentari i químic-farmacèutic. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

 

BLOC 5. METABOLISME SECUNDARI 

Tema 14 Introducció al metabolisme secundari. Tipus de lliçó: classe teòrica (Durada: 0,5h) + activitat interactiva d'autoaprenentatge. 

Tema 15 Fisiologia dels alcaloides en plantes. Particularitats i significació biològica. Tipus de lliçó: classe teòrica (Durada: 0,5h) + activitat interactiva d'autoaprenentatge. 

Tema 16 Fisiologia dels fenols en plantes. Particularitats i significació biològica. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 17 Fisiologia dels terpens en plantes. Particularitats i significació biològica. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

 

A més, es realitzen 5 pràctiques en les que es treballen els 5 blocs de l'assignatura:

Pràctica 1: Cèl·lula vegetal: Microscopia. Citologia i histologia vegetal Ús del microscopi i observació d’una col·lecció de preparacions d’histologia vegetal. Realització de preparacions d’epidermis de fulla per estudiar el procés de plasmòlisi i deplasmòlisi i observar-ne els estomes. Tipus d'activitat: pràctica de laboratori. Durada: 3h 

Pràctica 2: Nutrició mineral: Adaptacions de la vegetació a l’estrès hídric. Observació d’algunes plantes pròpies de la flora catalana.  Estudi al camp de les adaptacions de diferents plantes a l’estrès hídric. Tipus d'activitat: sortida de camp. Durada: 4h

Pràctica 3: Biotecnologia: Millora de la producció d'alcaloides. Establiment i cultius d'arrels transgèniques que sobreexpressen un gen del metabolisme dels alcaloides tropànics, mitjançant la infecció amb Agrobacterium rhizogenes. Tipus d'activitat: pràctica de laboratori. Durada: 2h + 2h 

Pràctica 4: Creixement i Desenvolupament vegetal: Inducció d’organogènesi en call de Nicotiana tabacum. Establiment i cultiu de call de Nicotiana tabacum. Tipus d'activitat: pràctica de laboratori. Durada: 2h

Pràctica 5: Metabolisme secundari: Identificació dels compostos anticolinèrgics hiosciamina i escopolamina en extractes vegetals a partir de material vegetal d’espècies productores d’alcaloides tropànics (Datura stramonium, Datura metel o Duboisia spp.). L’alumne procedirà a realitzar l’extracció i la valoració dels continguts d’escopolamina i d’hiosciamina. Tipus d'activitat: pràctica de laboratori. Durada: 3h

Metodologia docent

A l’assignatura es combinen classes magistrals e invertides, activitats presencials (seminaris), activitats interactives guiades (autoaprenentatge), una sortida de camp i classes pràctiques al laboratori. La metodologia es centra en l'aprenentatge de l'estudiant, amb el suport i la guia de les professores.

El grup d'estudiants es divideix en dos grups pels seminaris i en quatre grups per a les classes pràctiques.

Avaluació

L'avaluació del rendiment acadèmic es farà segons els criteris generals de la Facultat. L'avaluació dels continguts teòric-pràctics serà mitjançant una prova de Preguntes d’Elecció Múltiple (35% de la puntuació total) i una Prova d’Assaig, majoritàriament de respostes curtes (30% de la puntuació total). Per superar l’assignatura és necessari obtenir una nota mitjana mínima de 4 entre les dues proves. Les pràctiques s’avaluaran mitjançant avaluació continuada (20% de la puntuació total). Les aportacions dels alumnes en les activitats presencials (seminaris) s’avaluaran mitjançant avaluació continuada (15% de la puntuació total). Només podrà superar l’assignatura l'estudiant que hagi realitzat totes les activitats obligatòries de l’avaluació continuada (seminaris i pràctiques).

A més, durant el curs es farà una avaluació formativa opcional, que en cas de ser superada sumarà un plus sobre la nota final. La modalitat d'avaluació serà un examen en dues fases, two-stage exam, una primera fase individual i una segona fase en grups petits per respondre el mateix examen. Si la nota de grup és igual o superior a la individual, es suma un percentatge a la nota individual.

Qualsevol tipus de còpia o plagi en qualsevol dels apartats d’avaluació implica la no superació de l’assignatura.

IMPORTANT: Durant l’activitat docent, no es poden utilitzar els telèfons mòbils en cap circumstància. Així mateix, només es pot fer servir l’ordinador personal per activitats relacionades amb l’assignatura. Qualsevol transgressió dels dos criteris anteriors també implica la no superació de l’assignatura.

Procés de recuperació: L'estudiant que després del procés d’avaluació no hagi superat l’assignatura, tindrà l’opció de realitzar durant el mes de Juliol, una prova de recuperació de l’avaluació dels continguts teòric-pràctics realitzada al final del procés docent (65% de la puntuació total). Només podrà optar a la prova de recuperació l'estudiant que hagi realitzat totes les activitats obligatòries de l’assignatura (seminaris, pràctiques i treballs). En cap cas es podrà recuperar l’activitat avaluada durant el procés docent. L’estudiant mantindrà la qualificació continuada obtinguda durant el curs. No és necessari presentar-se a l’examen de l’avaluació acreditativa per poder fer l’examen de recuperació de juliol. Totes les Matrícules d’Honor s’assignaran després de la convocatòria ordinària i en cap cas després de la recuperació.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

- Fundamentos de fisiología vegetal / coordinación J. Azcón-Bieto, M. Talón. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana; Barcelona: Universitat de Barcelona, cop. 2008.

- Fisiología vegetal/ Lincoln Taiz, Eduardo Zieger. Castelló de la Plana : Universitat Jaume I, cop. 2006.

- Fisiología vegetal / Juan Barceló Coll. [et al.]. Madrid : Pirámide, cop. 2001

Bibliografia complementària

- Plant Physiology and Development / Lincoln Taiz , Eduardo Zeiger. Sunderland: Sinauer Associates Inc., 2015.

- Illustrations from biochemistry & molecular biology of plants [Recurs electrònic] / [edited by Bob B. Buchanan, Wilhelm Gruissem, Russell L. Jones]. [Rockville]: American Society of Plant Physiologists, cop. 2006.

- Mineral nutrition of plants: principles and perspectives / Emanuel Epstein, Arnold J. Bloom. Sunderland : Sinauer Associates, 4/4 cop. 2005.

- Plant hormones: biosynthesis, signal transduction, action! / edited by Peter J. Davies Dordrecht : Kluwer Academic, cop. 2004.

- Trease and Evans' pharmacognosy / William Charles Evans ; revised with the assistance of Daphne Evans. Edinburgh : Saunders, 2002.

- Biochemistry & molecular biology of plants / [edited by] Bob B. Buchanan, Wilhelm Gruissem, Russell L. Jones. Rockville : American Society of Plant Physiologists, cop. 2000.

- Plant secondary metabolism / David S. Seigler. Boston : Kluwer Academic, cop. 1998.

- Fisiología vegetal; Frank B. Salisbury, Cleon W. Ross / traductor: Virgilio González Velázquez ; revisor: Roberto Palacios Martínez. México, D.F.: Grupo Editorial Iberoamérica, cop. 1994.

- Fisiologia y bioquímica vegetal / coordinación: J. Azcón-Bieto, M. Talón. Madrid [etc.] : McGraw-Hill/Interamericana de España, 1993.

- Farmacognosia / William Charles Evans / [traducción: Jesús Cabo Torres]. México, D.F. : Interamericana - McGraw Hill, cop. 1991.

- Biotecnologia vegetal / Manuel Serrano García, Ma. Teresa Piñol Serra. Madrid: Síntesis, cop. 1991


Curs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

20343 - Fisiologia Vegetal


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
20343 - Fisiologia Vegetal
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
393 - Grau en Biologia Humana: 2
723 - Mínor en Ciències de la Salut: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Grup 103: Català, Castellà
Grup 104: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Professorat:
Elisabet Moyano Claramunt, Nora Perez Garcia
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura Fisiologia Vegetal és una matèria obligatòria del currículum de Biologia Humana impartida al segon curs; consta de 4 crèdits ECTS distribuïts en 14 hores de classes teòriques, 8 hores d’activitats presencials, 4 hores d'activitats guiades d'autoaprenentatge, 16 hores de pràctiques i 58 hores de treball autònom.

La coordinadora i professora responsable de l’assignatura és la Dra. Elisabeth Moyano. La Dra.Nora Pérez i l'Ainoa Escrich compartiran la docència de les classes teòriques i pràctiques.

Competències associades

El projecte docent de l'assignatura pretén fer conèixer el funcionament dels sistemes vegetals: nutrició, desenvolupament i metabolisme. Especialment i considerant la cèl·lula vegetal com una factoria viva, conèixer com se sintetitza i com està regulada la producció dels principals productes naturals d'aplicació en les indústries cosmètica, farmacèutica i agro-alimentària. Aquesta assignatura també pretén que l'alumne conegui els procediments bàsics de la biotecnologia vegetal necessaris per modificar genotípicament les plantes, amb la finalitat d’incrementar i/o de millorar la seva producció. Durant el procés docent de l’assignatura, també es pretén que l’estudiant desenvolupi les competències transversals d’expressió oral i escrita, el treball en equip i la cerca d’informació.

Competències genèriques:

 • Visió general del metabolisme de les plantes a partir dels coneixements adquirits en l'educació secundària general (CG1).
 • Aplicació dels coneixements de l'estudiant al seu treball o vocació d'una forma professional. Competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi (CG3).
 • Capacitat de reunir, sintetitzar i interpretar dades rellevants sobre temes de la fisiologia vegetal (CG7).
 • Competències transversals de treball en equip (CG11), expressió oral i escrita (CG4), i cerca crítica d'informació (CG6).


Resultats de l'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge per l'assignatura de Fisiologia Vegetal són:

● Coneixement del funcionament dels sistemes vegetals i la seva nutrició.
● Identificació de les diferents estructures i orgànuls cel·lulars implicats en creixement i desenvolupament vegetal.
● Comprensió dels processos fotosintètics i de fixació del carboni i nitrogen.
● Comprensió de l'activitat dels reguladors de creixement dels vegetals.
● Classificació dels diferents compostos del metabolisme secundari de les plantes amb interès farmacèutic e industrial.
● Identificació dels procediments bàsics de la biotecnologia vegetal utilitzats en el sector farmacèutic, cosmètic i agroalimentari.
● Realització del disseny per a obtenir un nou organisme vegetal transgènic d'interès.
● Aplicació dels coneixements teòrics en les sessions pràctiques de l'assignatura.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L'assignatura contempla contribuir directa o indirectament en els següents dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible:

(2)-Lluita contra la fam: Posar fi a la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible. Promovent i buscant solucions biotecnològiques per a l'agricultura sostenible.

(3)-Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats. Educant en la importància dels vegetals en la dieta, i l'ús de fitofàrmacs.

(4)-Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.

(5)-Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.

(15)-Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat. A partir del coneixement dels sistemes vegetals, el cultiu de les plantes i la biotecnologia vegetal.

Continguts

L'assignatura inclou 17 temes repartits en 5 blocs o mòduls:

 

Tema 1 Característiques de les cèl·lules vegetals. Estudi de la paret. Tipus de lliçó: activitat interactiva d'autoaprenentatge.

 

BLOC 1.NUTRICIÓ MINERAL 

Tema 2 Introducció a la nutrició mineral de les plantes. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 3 Absorció i transport d’aigua i nutrients minerals. Tipus de lliçó: seminari. Durada: 2h

Tema 4 Transport a llarga distància. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

 

BLOC 2. FOTOSÍNTESI

Tema 5 Concepte i significació de la fotosíntesi. El cloroplast: estructura i funcions. Absorció i emissió de la llum. Pigments fotosintètics. Fotosistemes. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 6 Fase de foto-absorció de la llum. Fototransport electrònic i fotofosforilació. Fase de foto-assimilació. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 7 Adaptacions fotosintètiques de les plantes al seu entorn:plantes C4 i CAM. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h 

Tema 8 Regulació ambiental de la fotosíntesi: llum, CO2 i efecte hivernacle. Fotorespiració. Tipus de lliçó: seminari. Durada: 2h

Tema 9 Assimilació del nitrogen i del sofre. Fixació biològica del nitrogen. Simbiosi rhizobium-lleguminosa, importància en l’agricultura. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

 

BLOC 3. BIOTECNOLOGIA 

Tema 10 Concepte de planta transgènica i singènica. Sistema d’obtenció. Aplicacions en el sector agro-alimentari i químic-farmacèutic. Tipus de lliçó: classe teòrica + seminari. Durada: 1h + 4h

 

BLOC 4. CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT DEL VEGETAL

Tema 11 Introducció al desenvolupament vegetal. Concepte de fitohormona. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 12 Reguladors del creixement I: Auxines, Gibberel·lines, Citoquinines. Naturalesa química. Accions fisiològiques i mecanisme d’acció. Aplicacions en el sector agro-alimentari i químic-farmacèutic. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 13 Reguladors del creixement II: Àcid abscísic, Etilè i altres reguladors. Naturalesa química. Accions fisiològiques i mecanisme d’acció. Aplicacions en el sector agro-alimentari i químic-farmacèutic. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

 

BLOC 5. METABOLISME SECUNDARI 

Tema 14 Introducció al metabolisme secundari. Tipus de lliçó: classe teòrica (Durada: 0,5h) + activitat interactiva d'autoaprenentatge. 

Tema 15 Fisiologia dels alcaloides en plantes. Particularitats i significació biològica. Tipus de lliçó: classe teòrica (Durada: 0,5h) + activitat interactiva d'autoaprenentatge. 

Tema 16 Fisiologia dels fenols en plantes. Particularitats i significació biològica. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

Tema 17 Fisiologia dels terpens en plantes. Particularitats i significació biològica. Tipus de lliçó: classe teòrica. Durada: 1h

 

A més, es realitzen 5 pràctiques en les que es treballen els 5 blocs de l'assignatura:

Pràctica 1: Cèl·lula vegetal: Microscopia. Citologia i histologia vegetal Ús del microscopi i observació d’una col·lecció de preparacions d’histologia vegetal. Realització de preparacions d’epidermis de fulla per estudiar el procés de plasmòlisi i deplasmòlisi i observar-ne els estomes. Tipus d'activitat: pràctica de laboratori. Durada: 3h 

Pràctica 2: Nutrició mineral: Adaptacions de la vegetació a l’estrès hídric. Observació d’algunes plantes pròpies de la flora catalana.  Estudi al camp de les adaptacions de diferents plantes a l’estrès hídric. Tipus d'activitat: sortida de camp. Durada: 4h

Pràctica 3: Biotecnologia: Millora de la producció d'alcaloides. Establiment i cultius d'arrels transgèniques que sobreexpressen un gen del metabolisme dels alcaloides tropànics, mitjançant la infecció amb Agrobacterium rhizogenes. Tipus d'activitat: pràctica de laboratori. Durada: 2h + 2h 

Pràctica 4: Creixement i Desenvolupament vegetal: Inducció d’organogènesi en call de Nicotiana tabacum. Establiment i cultiu de call de Nicotiana tabacum. Tipus d'activitat: pràctica de laboratori. Durada: 2h

Pràctica 5: Metabolisme secundari: Identificació dels compostos anticolinèrgics hiosciamina i escopolamina en extractes vegetals a partir de material vegetal d’espècies productores d’alcaloides tropànics (Datura stramonium, Datura metel o Duboisia spp.). L’alumne procedirà a realitzar l’extracció i la valoració dels continguts d’escopolamina i d’hiosciamina. Tipus d'activitat: pràctica de laboratori. Durada: 3h

Metodologia docent

A l’assignatura es combinen classes magistrals e invertides, activitats presencials (seminaris), activitats interactives guiades (autoaprenentatge), una sortida de camp i classes pràctiques al laboratori. La metodologia es centra en l'aprenentatge de l'estudiant, amb el suport i la guia de les professores.

El grup d'estudiants es divideix en dos grups pels seminaris i en quatre grups per a les classes pràctiques.

Avaluació

L'avaluació del rendiment acadèmic es farà segons els criteris generals de la Facultat. L'avaluació dels continguts teòric-pràctics serà mitjançant una prova de Preguntes d’Elecció Múltiple (35% de la puntuació total) i una Prova d’Assaig, majoritàriament de respostes curtes (30% de la puntuació total). Per superar l’assignatura és necessari obtenir una nota mitjana mínima de 4 entre les dues proves. Les pràctiques s’avaluaran mitjançant avaluació continuada (20% de la puntuació total). Les aportacions dels alumnes en les activitats presencials (seminaris) s’avaluaran mitjançant avaluació continuada (15% de la puntuació total). Només podrà superar l’assignatura l'estudiant que hagi realitzat totes les activitats obligatòries de l’avaluació continuada (seminaris i pràctiques).

A més, durant el curs es farà una avaluació formativa opcional, que en cas de ser superada sumarà un plus sobre la nota final. La modalitat d'avaluació serà un examen en dues fases, two-stage exam, una primera fase individual i una segona fase en grups petits per respondre el mateix examen. Si la nota de grup és igual o superior a la individual, es suma un percentatge a la nota individual.

Qualsevol tipus de còpia o plagi en qualsevol dels apartats d’avaluació implica la no superació de l’assignatura.

IMPORTANT: Durant l’activitat docent, no es poden utilitzar els telèfons mòbils en cap circumstància. Així mateix, només es pot fer servir l’ordinador personal per activitats relacionades amb l’assignatura. Qualsevol transgressió dels dos criteris anteriors també implica la no superació de l’assignatura.

Procés de recuperació: L'estudiant que després del procés d’avaluació no hagi superat l’assignatura, tindrà l’opció de realitzar durant el mes de Juliol, una prova de recuperació de l’avaluació dels continguts teòric-pràctics realitzada al final del procés docent (65% de la puntuació total). Només podrà optar a la prova de recuperació l'estudiant que hagi realitzat totes les activitats obligatòries de l’assignatura (seminaris, pràctiques i treballs). En cap cas es podrà recuperar l’activitat avaluada durant el procés docent. L’estudiant mantindrà la qualificació continuada obtinguda durant el curs. No és necessari presentar-se a l’examen de l’avaluació acreditativa per poder fer l’examen de recuperació de juliol. Totes les Matrícules d’Honor s’assignaran després de la convocatòria ordinària i en cap cas després de la recuperació.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

- Fundamentos de fisiología vegetal / coordinación J. Azcón-Bieto, M. Talón. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana; Barcelona: Universitat de Barcelona, cop. 2008.

- Fisiología vegetal/ Lincoln Taiz, Eduardo Zieger. Castelló de la Plana : Universitat Jaume I, cop. 2006.

- Fisiología vegetal / Juan Barceló Coll. [et al.]. Madrid : Pirámide, cop. 2001

Bibliografia complementària

- Plant Physiology and Development / Lincoln Taiz , Eduardo Zeiger. Sunderland: Sinauer Associates Inc., 2015.

- Illustrations from biochemistry & molecular biology of plants [Recurs electrònic] / [edited by Bob B. Buchanan, Wilhelm Gruissem, Russell L. Jones]. [Rockville]: American Society of Plant Physiologists, cop. 2006.

- Mineral nutrition of plants: principles and perspectives / Emanuel Epstein, Arnold J. Bloom. Sunderland : Sinauer Associates, 4/4 cop. 2005.

- Plant hormones: biosynthesis, signal transduction, action! / edited by Peter J. Davies Dordrecht : Kluwer Academic, cop. 2004.

- Trease and Evans' pharmacognosy / William Charles Evans ; revised with the assistance of Daphne Evans. Edinburgh : Saunders, 2002.

- Biochemistry & molecular biology of plants / [edited by] Bob B. Buchanan, Wilhelm Gruissem, Russell L. Jones. Rockville : American Society of Plant Physiologists, cop. 2000.

- Plant secondary metabolism / David S. Seigler. Boston : Kluwer Academic, cop. 1998.

- Fisiología vegetal; Frank B. Salisbury, Cleon W. Ross / traductor: Virgilio González Velázquez ; revisor: Roberto Palacios Martínez. México, D.F.: Grupo Editorial Iberoamérica, cop. 1994.

- Fisiologia y bioquímica vegetal / coordinación: J. Azcón-Bieto, M. Talón. Madrid [etc.] : McGraw-Hill/Interamericana de España, 1993.

- Farmacognosia / William Charles Evans / [traducción: Jesús Cabo Torres]. México, D.F. : Interamericana - McGraw Hill, cop. 1991.

- Biotecnologia vegetal / Manuel Serrano García, Ma. Teresa Piñol Serra. Madrid: Síntesis, cop. 1991