Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

20338 - Fisiologia Humana


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Cièncias de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
20338 - Fisiologia Humana
Crèdits:
8.0
Curs:
393 - Grau en Biologia Humana: 2
723 - Mínor en Ciències de la Salut: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Grup 103: Català, Castellà
Grup 104: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Professorat:
Mariano Senti Clapes, Francisco Jose Muñoz Lopez, Ruben Vicente Garcia, Joaquin Gea Guiral, Jaume Puig de Dou
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

3362 - Grau en Biologia Humana

3687 - Grau en Medicina

20338 - Fisiologia Humana (BH)

20403 - Fisiologia Humana (MED)

 

Informació del Pla Docent

Curs acadèmic: 2021/22

Centre acadèmic: 336 - Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Estudis: Grau en Biologia Humana i Grau en Medicina

Assignatura: 20338 i 20403 - Fisiologia Humana

Crèdits: 8.0

Curs: 2

Idiomes de docència: Teoria: Grup 1: Català, Castellà

 

 

Període d'impartició: Segon Trimestre

 

Presentació

Fisiologia Humana

Titulacions: Graus en Biologia Humana i en Medicina

Curs: segon

Trimestre: segon

 

Nombre de crèdits ECTS: 8 crèdits en total, que consten de 72 hores d'activitats presencials i de 128 hores d'activitats no presencials. Les activitats presencials es reparteixen en 24 hores de classes magistrals, 16 hores de seminaris i 32 hores de pràctiques.

 

Llengües de la docència: les classes seran en català i castellà. Els seminaris i les pràctiques en català i castellà.

 

Professorat: El coordinador de l'assignatura és el Dr. Francisco José Muñoz López que juntament amb els doctors Miguel Angel Valverde de Castro, Joaquim Gea Guiral, Mariano Sentí Clapes, Jaume Puig de Dou, Rubén Vicente García, Anna García Elías, Selma Serra Pascual , Marta Tajes Orduña, Gerard Ill Raga, Pol Picón Pagès, Victor Herrera Fenrández, Hugo Fanlo i Meritxell Novillo són responsables d'impartir la docència, tant els crèdits teòrics com els pràctics.

 

Objectius generals: Aquesta assignatura se centra en l'estudi de la funció i la regulació dels diferents sistemes que permeten el funcionament de l'individu: sistema cardiovascular, sistema respiratori, composició i funció de la sang, sistema digestiu, metabolisme hidrosalí i funció renal, fisiologia hormonal i fisiologia de la reproducció.

Competències associades

Competències principals

i) L'aprenentatge de la morfologia, estructura i funció dels diferents sistemes que comprèn l'organisme humà, així com que l'alumne comprengui la relació entre funció i malaltia en cada un dels sistemes fisiològics.

ii) Desenvolupament de la feina en grup per a l'aprenentatge de la resolució de problemes científics basats en la recerca d'informació i la discussió.

iii) Ensenyament de la comunicació de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita dins de les sessions que es realitzen en grup.

iv) Formació dins de la metodologia científica de l'aprenentatge per al desenvolupament de la seva tasca com a investigadors i professionals de la Salut.

Resultats de l'aprenentatge

- Profund coneixement del funcionament del cos humà
- Capacitat de resolució de problemes
- Capacitat de treball en grup
- Esperit crític i científic

Objectius de Desenvolupament Sostenible

- Salut i benestar
- Igualtat de gènere
- Educació de qualitat

Prerequisits

Coneixements bàsics de sistema nerviós, anatomia, biologia cel·lular i fisiologia cel·lular.

Continguts

TEMARI TEÒRIC

Cada tema s'imparteix com a classe magistral d'una hora de durada.

 

Bloc I. Sistema cardiovascular

 

Tema 1. Propietats del múscul cardíac. Automatisme: origen del batec cardíac en els marcapassos. Conducció de l'impuls cardíac. Excitabilitat del cor. Interpretació de l'electrocardiograma (ECG). Extrasístoles. Contractibilitat. Relació tensió-llargària al múscul cardíac. Control vegetatiu de la funció cardíaca.

Tema 2. El cor com a bomba. El cicle cardíac. Cavitats i vàlvules cardíaques. Mesura de la pressió i volum de les cavitats cardíaques i anàlisi dels seus canvis durant el cicle cardíac. Correlacions temporals amb l'ECG. Funció valvular: sorolls cardíacs. Canvis del cicle cardíac ocasionats pels canvis de freqüència cardíaca. Control de la freqüència cardíaca. Regulació intrínseca: llei de Frank-Starling, regulació per freqüència i potenciació postextrasistòlica. Regulació extrínseca nerviosa i hormonal.

Tema 3. Organització general de l'aparell circulatori. Circulació major i circulació menor. Característiques funcionals de cadascun dels trams de l'aparell circulatori. Pressió, volum i velocitat de la sang a cada tram.

Tema 4. Hemodinàmica. Concepte. Mesura i interrelacions entre pressió, flux i resistència. Factors de què depenen les resistències perifèriques: llei de Poiseuille. Flux en tubs elàstics.  Capacitància arterial i venosa i la seva importància funcional.

Tema 5. Circulació en grans artèries. Funcions de les artèries. Artèries musculars i artèries elàstiques. Pressió arterial. Tècniques de mesurament i oscil·lacions durant el cicle cardíac. Anàlisi dels factors que modifiquen la pressió arterial mitjana i la pressió del pols. Mesura de la pressió arterial en l'ésser humà. Valors normals i variacions fisiològiques. Pols arterial.

Tema 6. Circulació capil·lar. Característiques generals i funció del flux capil·lar. Tipus de capil·lars. Intercanvi de substàncies al nivell dels capil·lars. Difusió de soluts. Moviments nets de fluid. Filtració capil·lar. Equilibri de Starling. Importància dels vasos limfàtics en la reabsorció capil·lar. Edema.

Tema 7. Circulació perifèrica i el seu control. Control de la perfusió tissular: factors locals i autoregulació del flux. Control de la pressió arterial com a determinant de la perfusió tissular: paper central del reflex baroreceptor. Altres reflexos cardiocirculatoris. Factors hormonals. Paper del ronyó en el control de la pressió arterial a llarg termini.

Tema 8. Control del volum/minut cardíac i acoblament entre el cor i les venes
Mètodes de mesura, valors normals i variacions fisiològiques del volum/minut cardíac. Factors de què depèn el volum/minut cardíac. Factors cardíacs: corbes de funció cardíaca. Factors vasculars: corbes de funció vascular. Anàlisi de les modificacions del volum/minut cardíac que s'esdevenen en diverses circumstàncies.

 

Bloc II. sistema respiratori

 

Tema 9. Funció general de l'aparell respiratori. Estructura funcional: vies aèries i unitats respiratòries. Mecànica dels moviments respiratoris. Músculs respiratoris. Mesura de l'volum i de la capacitat pulmonar. Funcions de defensa i metabòliques de l'aparell respiratori.

 

Tema 10. Mecànica respiratòria. Propietats elàstiques del pulmó: relacions pressió-volum en el pulmó aïllat. Estudi de les corbes de compliance pulmonar, de la caixa toràcica i de el sistema pulmó-caixa toràcica: posició de repòs de el sistema. Resistències al flux d'aire: distribució al llarg de la via aèria. Estudi de les corbes de el flux respiratori i el volum pulmonar i del flux respiratori i la pressió pleural.

 

Tema 11. Ventilació alveolar. Espai mort anatòmic. Mesura de la ventilació alveolar. Espai pleural. Efectes de la gravetat i diferències regionals en la ventilació. Composició de l'gas a les vies aèries i els alvèols. Factors que modifiquen la composició del gas alveolar.

 

Tema 12. Intercanvi gasós als pulmons. Difusió de gasos. Estructura de la membrana respiratòria. Limitants en el procés de difusió a la membrana alveolocapil·lar. Difusió d'O2 i de CO2 a la membrana capil·lar pulmonar.

 

Tema 13. Transport d'oxigen i diòxid de carboni per la sang. Estructura i propietats de l'hemoglobina. Corba de dissociació de l'oxihemoglobina. Càrrega i descàrrega d'O2 de la sang. Factors que modifiquen l'afinitat entre l'hemoglobina i l'oxigen: factors normals i intoxicació per monòxid de carboni. Transport de CO2 a la sang. Corba de dissociació de l'CO2. Efectes de Bohr i de Haldane.

 

Tema 14. Control de la ventilació pulmonar. Control nerviós. Centres respiratoris. Generació del  ritme respiratori. Reflexos respiratoris pulmonars i extrapulmonars. Quimioreceptors centrals i perifèrics. Respostes integrades davant la hipòxia, la hipercàpnia i l'acidosi. Resposta respiratòria a l'exercici. Adaptació a ambients especials: aclimatació a l'altura.

 

 

Bloc III. Sistemes Digestiu i Renal

 

Tema 15. Funcions de sistema digestiu: Motilitat, secreció, digestió i absorció. L'esòfag i control dels esfínters esofàgics. La motilitat gàstrica i intestinal. Els reflexos del tracte digestiu. La saliva. La secreció gàstrica, pancreàtica i biliar. Digestió i absorció d'hidrats de carboni, lípids, proteïnes, vitamines, aigua i electròlits.

 

Tema 16. Composició dels líquids corporals i generalitats de la funció renal. Funció excretora: filtració, reabsorció i secreció. Secreció activa i passiva. Topografia de la secreció. Concepte de depuració "clearance". Micció. Fisiologia de la bufeta. Control de la micció.

 

Tema 17. Reabsorció del sodi i aigua. Reabsorció activa i passiva. Gradients elèctric, químic i osmòtic. Topografia de la reabsorció. Reabsorció de l'aigua. Sistema renal i pressió arterial. Eix renina-agiotensina-aldosterona. Pèptid natriurètic atrial. Diüresi. Alteracions d'origen metabòlic.

 

 

Bloc IV. Sistemes Endocrí i Reproductor

 

Tema 18. Introducció a la fisiologia endocrina. Definició d'hormona i receptor. Glàndules endocrines. Sistemes endocrí i paracrí. Tipus d'hormones i receptors. Modalitats generals de síntesi, secreció, acció hormonal. Regulació hormonal: Mecanismes retroalimentació i regulació cronotròpica (ritme circadià). Interacció hormona receptor. Up i downregulation. Transport i degradació hormonal.

 

Tema 19. Hipòfisi i hipotàlem. Vies neurosecretores. Interacció sistema nerviós-sistema endocrí. Sistema porta adeno-hipofisiari. Eix hipotalamohipofisari. Factors hipofisiaris. Hormones hipotalàmiques. Adenohipòfisi: TSH, ACTH, gonadotrofines, GH i prolactina. Neurohipòfisi: hormona antidiürètica.

 

Tema 20. Glàndula tiroide i paratiroides. Hormones tiroides. Síntesi, transport i accions. Regulació i exploració funcional de la tiroide. Hormones relacionades amb el metabolisme ossi (calci i fòsfor). Fisiologia metabòlica de l'os i homeòstasi mineral. Parathormona: síntesi i secreció. Accions i regulació. Accions i regulació. Vitamina D: síntesi i aportació exògena; transport i metabolisme. Accions i regulació. Avaluació funcional del metabolisme mineral.

 

Tema 21. Pàncrees endocrí, altres hormones del tracte digestiu i el teixit adipós com a glàndula endocrina. Síntesi i secreció d'insulina. Accions. Regulació. Avaluació funcional. Glucagó, síntesi i secreció. Accions i mecanismes. Regulació. Avaluació. Homeòstasi de la glucosa. Incretines: GIP i GLP-1. L'adipòcit com a cèl·lula endocrina. Leptina. Regulació del metabolisme energètic i pes corporal.

 

Tema 22. Hormones de la glàndula adrenal. Còrtex i medul.la suprarenal. Còrtex suprarenal: Glucocorticoides: síntesi i secreció; transport i metabolisme. Accions. Regulació. Mineralocorticoides: síntesi, secreció, transport i metabolisme. Accions. Medul·la suprarenal. Catecolamines: síntesi, accions i mecanismes. Avaluació de l'activitat simpàtico-adrenal. Mecanismes atac-fugida i resposta a l’estrès.

 

Tema 23. Fisiologia de la reproducció I. Sistema reproductor masculí. Testicles. Funció endocrina: Testosterona. Síntesi, secreció, accions i regulació. Mètodes d'avaluació funcional. Funció reproductora: Mecanismes de l’erecció. Regulació hormonal i vascular. Fisiologia de la pubertat. Factors neurològics i endocrins implicats en el seu inici. Etapes de la pubertat masculina i femenina.

 

Tema 24. Fisiologia de la reproducció II. Sistema reproductor femení. Ovaris. Funció endocrina: Hormones femenines. Estrògens i progesterona. Síntesi, secreció, accions i regulació. Funció reproductora: Fases del cicle ovàric. Fases del cicle endometri al i cervical. Funcions mamàries. Regulació hormonal hipofisiària i hipotalàmica

 

PRÀCTIQUES

Les pràctiques es fan en grups de 16 alumnes per pràctica. En funció del tipus de pràctica tenim un nombre diferent de subgrups.

Pràctica 1. Electrocardiografia I. Interpretació de l'electrocardiograma. Relació de l'activitat elèctrica del cor amb els esdeveniments mecànics que es produeixen durant el cicle cardíac. Observació dels canvis en el ritme cardíac associats a canvis posturals. Anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts (4 hores). Aquesta pràctica es fa amb 4 subgrups de 3-4 alumnes cadascun.

Pràctica 2. Electrocardiografia II. Registres simultanis de derivats precordials i pols arterial. Utilització del pletismògraf per avaluar canvis en la pressió arterial perifèrica. Anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts (4 hores). Aquesta pràctica es fa amb 4 subgrups de 3-4 alumnes cadascun.

Pràctica 3. Excitació i acoblament cardíac. Experimentació amb simuladors electrònics del funcionament de la contracció cardíac davant de diferents estímuls. Anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts (2 hores). Aquesta pràctica es fa amb 4 subgrups de 3-4 alumnes cadascun.

Pràctica 4. Cicle respiratori i Fluxos pulmonars. Registre de ventilació pulmonar utilitzant un pneumògraf i transductors del flux de l'aire ventilat. Anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts. Determinació de la capacitat vital forçada, volum expiratori forçat i ventilació voluntària màxima. Anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts (4 hores). Aquesta pràctica es fa amb 4 subgrups de 3-4 alumnes cadascun.

Pràctica 5. Grups sanguinis. Extracció de mostres de sang per al seu processament i la determinació dels grups sanguinis i el factor Rh. Anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts (2 hores). Aquesta pràctica es fa amb 4 subgrups de 3-4 alumnes cadascun.

Pràctica 6. Resposta galvànica de la pell i el polígraf. S'estudiarà la resposta bioelèctrica de la pell, la qual canvia depenent dels nivells de sudoració (control simpàtic). El polígraf (detector de mentides) associa el registre de la resposta galvànica amb altres variables fisiològiques com ara freqüències respiratòries i cardíaca, el control de les quals depèn del sistema vegetatiu. Anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts (4 hores). Aquesta pràctica es fa amb 4 subgrups de 3-4 alumnes cadascun.

Pràctica 7. Dany vascular. Aquesta pràctica estudia una part del dany vascular que es produeix en els processos aterogènics. Consisteix en la inducció in vitro d'un dany per nitració en les proteïnes plasmàtiques (albúmina) amb un donador de peroxinitrit i posterior avaluació de la nitració de la proteïna mitjançant la mesura de l'absorció a 412 nm de les nitrotirosines. Anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts (2+2 hores). Aquesta pràctica es fa amb 8 subgrups de 2 alumnes cadascun.

Pràctica 8. Funció renal. Simulació de la funció renal mitjançant models informàtics. Anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts (4 hores). Aquesta pràctica es fa amb 4 subgrups de 3-4 alumnes cadascun.

Pràctica 9. Sistema endocrí. Simulació de la regulació endocrina mitjançant models informàtics per les hormones tiroïdals, la insulina i els estrògens. Anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts (4 hores). Aquesta pràctica es fa amb 4 subgrups de 3-4 alumnes cadascun.

 

SEMINARIS

Els seminaris es fan en grups de 30 alumnes i consisteixen en la discussió de casos reals en subgrups de 6 estudiants, amb l'objectiu de facilitar la revisió dels principals conceptes fisiològics així com demostrar de manera pràctica com la patologia és essencialment el resultat de l'alteració de la fisiologia. Cada seminari dura dues hores.

Seminari 1. El cor com a bomba

Seminari 2. El sistema arterial
Seminari 3. Alteracions de la ventilació
Seminari 4. Intercanvi de gasos

Seminari 5. Anèmia
Seminari 6. Osmolalitat i regulació iònica del ronyó
Seminari 7. Hipersecreció d'hormona de creixement i d'hormona tiroidea
Seminari 8. Hipersecreció de cortisol

Metodologia docent

- Clases magistrals d’una hora de duració on es tracten els aspectes més difícils de cada tema.
- Seminaris de discussió de casos on s’apliquen els coneixements teòrics.
- Pràctiques sobre els aspectes més rellevants dels sistemes fisiològics que comprenen l’organisme humà.

Avaluació

Avaluació de l'aprenentatge

L'avaluació del rendiment acadèmic s'efectuarà de la forma següent (sobre un total de 10 punts):

- Avaluació de seguiment de coneixements pràctiques: avaluació del coneixement dels continguts de les classes pràctiques. S'avaluarà fins a 1,25 punt de la nota total.

- Avaluació de seguiment de coneixements aplicats a la resolució de problemes: consistirà en la resolució d'un problema de seminari prèviament realitzat. S'avaluarà fins a 1,25 punt de la nota total.

- Avaluació de seguiment de coneixements teòrics (formativa): avaluació dels coneixements impartits a primer bloc temàtic (temes 1 a 10). Es realitza a meitat del trimestre. S'avaluarà com un plus en la nota sempre i quan la nota sigui igual o superior a 5. El plus serà de 0,25 (nota = 5) i 0,5 (nota = 10).

- Al final del procés docent es realitzarà L'AVALUACIÓ FINAL DE TEORIA ( s'avaluarà fins a 7,5 punts de la nota total).

Prova d'Elecció Múltiple (PEM) amb preguntes sobre tots el temes desenvolupats (fins a 2,5 punts de la nota total).

Prova d'assaig de varies preguntes curtes per a cadascun dels blocs temàtics (s'ha de contestar una o dues preguntes curtes per cada bloc temàtic escollides entre varies preguntes. S'avaluarà fins a 5 punts de la nota total).

 

Criteris de superació i qualificacions qualitatives

Per superar l'assignatura, l'estudiant ha de participar en les activitats programades i ha d'obtenir una nota de 3.75 o superior en la avaluació final de teoria (PEM més prova d'assaig) i per tant una nota de 5 o superior al còmput global.

 

Criteris sobre el procés de recuperació

Els estudiants que després del procés d'avaluació no hagin superat l'assignatura, tindran l'opció de una prova de recuperació en el mes de Juliol de l'avaluació que es va fer al final del procés docent amb la contingència anunciada en l'apartat anterior (PEM més proba d'assaig sobre totes els temes desenvolupats).

En cap cas es podrà recuperar l'activitat avaluada durant el procés docent. L'estudiant mantindrà la qualificació obtinguda durant el curs (avaluació de seguiment de coneixements pràctiques, problemes y formativa).

 

Consideracions per fer l'assignatura

- És recomanable tenir un bon nivell d'anglès per fer l'assignatura.

- Els apunts corresponents a cada tema, així com els guions de les pràctiques i dels seminaris, estan disponibles a l'Aula Global des de principis del curs acadèmic.

- L'assistència a les pràctiques és obligatòria, i l'absència s'ha de justificar oficialment.

- Els alumnes de seminaris i de pràctiques no poden canviar-se de grup sense que els canvis per un altre alumne siguin prèviament aprovats per la Secretaria de la Facultat.

- Els alumnes han de portar el guió de les pràctiques o dels seminaris a cadascuna de les pràctiques i seminaris.

- Els alumnes han de portar bata de laboratori per fer les pràctiques.

- Els repetidors de l'assignatura no han de repetir les pràctiques i els seminaris, però han de fer un nou examen pràctic i de seminaris.

Bibliografia i recursos d'informació

 

Bibliografia Recomanada

- Tratado de Fisiología Médica (Medical Physiology). A.C. Guyton & J. E. Hall. Ed. Elsevier.

- Fisiología (Physiology). M.N. Levy, B.A. Stanton & B.M. Koeppen. Eds. R.M. Berne & M.N. Levy.

- Fisiología humana: un enfoque integrado (Human Physiology: An integrate approach). D.U.Silverthorn. Ed. Médica Panamericana (Dee Unglaub Silverthron Eds.).

 

Bibliografia Complementària

- Atlas de bolsillo de fisiología. S. Silbernagl y A. Despopoulos. Ed. Médica Panamericana.

- Bases fisiológicas de la práctica médica. C.H. Best. Ed. Médica Panamericana

- Estructura y función del cuerpo humano. B.E. Rodríguez. Ed. McGraw-Hill-Interamericana.

- Fisiología humana. S.I. Fox. Ed.  McGraw-Hill/Interamericana.

- Fisiología médica. W.F. Ganong.  Ed.  McGraw-Hill/Interamericana.

- Fisiología y fisiopatología. A.C. Guyton & J. E. Hall. Ed. McGraw-Hill/Interamericana.

- Principios de anatomía y fisiología. G.J. Tortora & B. Derrickson. Ed. Médica Panamericana.

- Principios de fisiología animal. Moyes CD y Schulte PM. Ed. Pearson.

- Principles of Physiology. M.N. Levy, B.A. Stanton & B.M. Koeppen. Eds. R.M. Berne & M.N. Levy, St. Louis.

- Textbook of Medical Physiology. A.C. Guyton & J. E. Hall. Ed. Elsevier Saunders, Philadelphia.

 


Academic Year/course: 2022/23

3362 - Bachelor's (Degree) Programme in Human Biology

20338 - Human Physiology


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
336 - Faculty of Medicine and Life Sciences
Study:
3362 - Bachelor's (Degree) Programme in Human Biology
Subject:
20338 - Human Physiology
Credits:
8.0
Course:
393 - Bachelor's degree in Human Biology: 2
723 - Minor in Health Science: 1
Teaching languages:
Theory: Group 1: Catalan, Spanish
Practice: Group 101: Catalan, Spanish
Group 102: Catalan, Spanish
Group 103: Catalan, Spanish
Group 104: Catalan, Spanish
Seminar: Group 101: Catalan, Spanish
Group 102: Catalan, Spanish
Teachers:
Mariano Senti Clapes, Francisco Jose Muñoz Lopez, Ruben Vicente Garcia, Joaquin Gea Guiral, Jaume Puig de Dou
Teaching Period:
Second Quarter
Schedule:

Presentation

3362 - Degree in Human Biology

3687 - Degree in Medicine

20338 - Human Physiology (BH)

20403 - Human Physiology (MED)

 

TEACHING PLAN INFORMATION

Academic year: 2021/22

Academic center: 336 - Faculty of Health and Life Sciences

Studies: Degree in Human Biology and Degree in Medicine

Subject: 20338 and 20403 - Human Physiology

Credits: 8.0

Course: 2

Teaching languages: Catalan, Spanish

Teaching period: Second Quarter

 

PRESENTATION

Human Physiology

Degrees: Degrees in Human Biology and Medicine

Course: second

Quarter: second

 

Number of ECTS credits: 8 credits in total, consisting of 72 hours of face-to-face activities and 128 hours of non-face-to-face activities. The face-to-face activities are divided into 24 hours of lectures, 16 hours of seminars and 32 hours of internships.

 

Teaching languages: classes will be in Catalan and Spanish. Seminars and practices in Catalan and Spanish.

 

Teachers: The coordinator of the subject is Dr. Francisco José Muñoz López who together with doctors Miguel Angel Valverde de Castro, Joaquim Gea Guiral, Mariano Sentí Clapes, Jaume Puig de Dou, Rubén Vicente García, Anna García Elías, Selma Serra Pascual, Marta Tajes Orduña, Pol Picón Labrador and  Victor Herrera Fenrández are responsible for to teach, both theoretical and practical credits.

 

General objectives: This subject focuses on the study of the function and regulation of the different systems that allow the functioning of the individual: cardiovascular system, respiratory system, composition and function of the blood, digestive system, hydrosaline metabolism and renal function, physiology hormonal and physiology of reproduction.

 

Associated skills

- The learning of the morphology, structure and function of the different systems that comprises the human organism, as well as that the student understands the relation between function and disease in each one of the physiological systems.

- Development of group work for learning to solve scientific problems based on information seeking and discussion.

- Teaching communication effectively and clearly, both orally and in writing within the group sessions.

- Training within the scientific methodology of learning for the development of their work as researchers and health professionals.

Learning outcomes

- Deep knowledge of the functioning of the human body

- Ability to solve problems

- Ability to work in groups

- Critical and scientific spirit

Sustainable Development Goals

- Health and well-being

- Gender equality

- Quality education

Prerequisites

Basic knowledge of nervous system, anatomy, cell biology and cell physiology.

 

Contents

THEORETICAL SYLLABUS

Each topic is taught as a one-hour master class.

 

Block I. Cardiovascular system

 

Topic 1. Properties of the heart muscle. Automation: origin of the heartbeat in the pacemakers. Conduction of the cardiac impulse. Heart excitability. Interpretation of the electrocardiogram (ECG). Extrasystoles. Contractability. Tension-length relationship in the heart muscle. Vegetative control of cardiac function.

 

Topic 2. The heart as a bomb. The heart cycle. Cavities and heart valves. Measurement of the pressure and volume of the cardiac cavities and analysis of their changes during the cardiac cycle. Temporal correlations with the ECG. Valve function: heart sounds. Changes in the heart cycle caused by changes in heart rate. Heart rate control. Intrinsic regulation: Frank-Starling law, frequency regulation and postextrasystolic potentiation. Extrinsic nervous and hormonal regulation.

 

Topic 3. General organization of the circulatory system. Major circulation and minor circulation. Functional characteristics of each of the sections of the circulatory system. Blood pressure, volume and speed in each section.

 

Topic 4. Hemodynamics. Concept. Measurement and interrelationships between pressure, flow and resistance. Factors on which peripheral resistances depend: Poiseuille's law. Flow in elastic tubes. Arterial and venous capacitance and its functional importance.

 

Topic 5. Circulation in large arteries. Functions of the arteries. Muscular arteries and elastic arteries. Blood pressure. Measurement techniques and oscillations during the cardiac cycle. Analysis of factors that modify mean blood pressure and pulse pressure. Measurement of blood pressure in humans. Normal values ​​and physiological variations. Arterial dust.

 

Topic 6. Capillary circulation. General characteristics and function of capillary flow. Type of capillaries. Exchange of substances at the level of the capillaries. Diffusion of solutes. Net fluid movements. Hair filtration. Starling balance. Importance of lymphatic vessels in capillary reabsorption. Edema.

 

Topic 7. Peripheral circulation and its control. Tissue perfusion control: local factors and flow self-regulation. Control of blood pressure as a determinant of tissue perfusion: central role of the baroreceptor reflex. Other cardiovascular reflexes. Hormonal factors. Role of the kidney in the long-term control of blood pressure.

 

Topic 8. Control of the volume / minute cardiac and coupling between the heart and the veins

Measurement methods, normal values ​​and physiological variations in cardiac volume / minute. Factors on which cardiac volume / minute depends. Cardiac factors: cardiac function curves. Vascular factors: vascular function curves. Analysis of changes in cardiac volume / minute that occur in various circumstances.

 

Block II. Respiratory system

 

Topic 9. General function of the respiratory system. Functional structure: airways and respiratory Topics. Mechanics of respiratory movements. Respiratory muscles. Measurement of lung volume and capacity. Defensive and metabolic functions of the respiratory system.

 

Topic 10. Respiratory mechanics. Elastic properties of the lung: pressure-volume relationships in the isolated lung. Study of pulmonary compliance curves, rib cage and lung-chest system: resting position of the system. Airflow resistances: distribution along the airway. Study of respiratory flow and lung volume curves and respiratory flow and pleural pressure.

 

Topic 11. Alveolar ventilation. Anatomical dead space. Measurement of alveolar ventilation. Pleural space. Effects of severity and regional differences in ventilation. Composition of gas in the airways and alveoli. Factors that modify the composition of alveolar gas.

 

Topic 12. Gas exchange in the lungs. Diffusion of gases. Respiratory membrane structure. Limitations in the diffusion process in the alveolocapillary membrane. Diffusion of O2 and CO2 to the pulmonary capillary membrane.

 

Topic 13. Transport of oxygen and carbon dioxide through the blood. Structure and properties of hemoglobin. Oxyhemoglobin dissociation curve. O2 loading and unloading of blood. Factors that modify the affinity between hemoglobin and oxygen: normal factors and carbon monoxide poisoning. Transport of CO2 in the blood. CO2 dissociation curve. Bohr and Haldane effects.

 

Topic 14. Control of pulmonary ventilation. Nervous control. Respiratory centers. Generation of respiratory rhythm. Pulmonary and extrapulmonary respiratory reflexes. Central and peripheral chemoreceptors. Integrated responses to hypoxia, hypercapnia and acidosis. Respiratory response to exercise. Adaptation to special environments: acclimatization to height.

 

 

Block III. Digestive and Renal Systems

 

Topic 15. Functions of the digestive system: Motility, secretion, digestion and absorption. The esophagus and control of the esophageal sphincters. Gastric and intestinal motility. The reflexes of the digestive tract. The saliva. Gastric, pancreatic and biliary secretion. Digestion and absorption of carbohydrates, lipids, proteins, vitamins, water and electrolytes.

 

Topic 16. Composition of body fluids and generalities of renal function. Excretory function: filtration, reabsorption and secretion. Active and passive secretion. Topography of secretion. Clearance debugging concept. Urination. Physiology of the bladder. Urination control.

 

Topic 17. Reabsorption of sodium and water. Active and passive reabsorption. Electrical, chemical and osmotic gradients. Topography of reabsorption. Water reabsorption. Renal system and blood pressure. Renin-agiotensin-aldosterone axis. Atrial natriuretic peptide. Diuresis. Alterations of metabolic origin.

 

 

Block IV. Endocrine and Reproductive Systems

 

Topic 18. Introduction to endocrine physiology. Definition of hormone and receptor. Endocrine glands. Endocrine and paracrine systems. Type of hormones and receptors. General modalities of synthesis, secretion, hormonal action. Hormonal regulation: Mechanisms of feedback and chronotropic regulation (circadian rhythm). Hormone receptor interaction. Up and downregulation. Hormone transport and degradation.

 

Topic 19. Pituitary and hypothalamus. Neurosecretory pathways. Nervous system-endocrine system interaction. Adeno-pituitary gate system. Eje hipotalamohipofisari. Pituitary factors. Hypothalamic hormones. Adenohypophysis: TSH, ACTH, gonadotrophins, GH and prolactin. Neurohypophysis: antidiuretic hormone.

 

Topic 20. Thyroid and parathyroid gland. Thyroid hormones. Synthesis, transport and actions. Regulation and functional exploration of the thyroid. Hormones related to bone metabolism (calcium and phosphorus). Metabolic physiology of bone and mineral homeostasis. Parathormone: synthesis and secretion. Actions and regulation. Actions and regulation. Vitamin D: synthesis and exogenous intake; transport and metabolism. Actions and regulation. Functional evaluation of mineral metabolism.

 

Topic 21. Endocrine pancreas, other hormones of the digestive tract and adipose tissue as endocrine gland. Insulin synthesis and secretion. Actions. Regulation. Functional evaluation. Glucagon, synthesis and secretion. Actions and mechanisms. Regulation. Evaluation. Glucose homeostasis. Incretins: GIP and GLP-1. The adipocyte as an endocrine cell. Leptin. Regulation of energy metabolism and body weight.

 

Topic 22. Hormones of the adrenal gland. Cortex and adrenal medulla. Adrenal cortex: Glucocorticoids: synthesis and secretion; transport and metabolism. Actions. Regulation. Mineralocorticoids: synthesis, secretion, transport and metabolism. Actions. Adrenal medulla. Catecholamines: synthesis, actions and mechanisms. Evaluation of sympathetic-adrenal activity. Attack-escape mechanisms and stress response.

 

Topic 23. Physiology of reproduction I. Male reproductive system. Testicles. Endocrine function: Testosterone. Synthesis, secretion, actions and regulation. Functional evaluation methods. Reproductive function: Mechanisms of erection. Hormonal and vascular regulation. Physiology of puberty. Neurological and endocrine factors involved in its onset. Stages of male and female puberty.

 

Topic 24. Physiology of reproduction II. Female reproductive system. Ovaries. Endocrine function: Female hormones. Estrogen and progesterone. Synthesis, secretion, actions and regulation. Reproductive function: Phases of the ovarian cycle. Phases of the endometrial and cervical cycle. Breast functions. Pituitary and hypothalamic hormonal regulation

 

PRACTICES

The practices are carried out in groups of 16 students per practice. Depending on the type of practice we have a different number of subgroups.

 

Practice 1. Electrocardiography I. Interpretation of the electrocardiogram. Relationship of the electrical activity of the heart with the mechanical events that occur during the cardiac cycle. Observation of changes in heart rate associated with postural changes. Analysis and interpretation of the results obtained (4 hours). This practice is done with 4 subgroups of 3-4 students each.

 

Practice 2. Electrocardiography II. Simultaneous records of precordial derivatives and arterial pulse. Use of the plethysmograph to evaluate changes in peripheral blood pressure. Analysis and interpretation of the results obtained (4 hours). This practice is done with 4 subgroups of 3-4 students each.

 

Practice 3. Excitation and cardiac coupling. Experimentation with electronic simulators of the functioning of the heart contraction before different stimuli. Analysis and interpretation of the results obtained (2 hours). This practice is done with 4 subgroups of 3-4 students each.

 

Practice 4. Respiratory cycle and pulmonary flows. Pulmonary ventilation recording using a spirometer and ventilated air flow transducers. Analysis and interpretation of the results obtained. Determination of forced vital capacity, forced expiratory volume and maximum voluntary ventilation. Analysis and interpretation of the results obtained (4 hours). This practice is done with 4 subgroups of 3-4 students each.

 

Practice 5. Blood groups. Extraction of blood samples for processing and determination of blood groups and Rh factor. Analysis and interpretation of the results obtained (2 hours). This practice is done with 4 subgroups of 3-4 students each.

 

Practice 6. Galvanic response of the skin and the polygraph. The bioelectrical response of the skin will be studied, which changes depending on the levels of sweating (sympathetic control). The polygraph (lie detector) associates the recording of the galvanic response with other physiological variables such as respiratory and heart rates, the control of which depends on the vegetative system. Analysis and interpretation of the results obtained (4 hours). This practice is done with 4 subgroups of 3-4 students each.

 

Practice 7. Vascular damage. This practice studies a part of the vascular damage that occurs in atherogenic processes. It consists of the in vitro induction of nitrate damage in plasma proteins (albumin) with a peroxynitrite donor and subsequent evaluation of protein nitration by measuring the absorption at 412 nm of nitrothyrosines. Analysis and interpretation of the results obtained (2 + 2 hours). This practice is done with 8 subgroups of 2 students each.

 

Practice 8. Renal function. Simulation of renal function using computer models. Analysis and interpretation of the results obtained (4 hours). This practice is done with 4 subgroups of 3-4 students each.

 

Practice 9. Endocrine system. Simulation of endocrine regulation using computer models for thyroid hormones, insulin and estrogen. Analysis and interpretation of the results obtained (4 hours). This practice is done with 4 subgroups of 3-4 students each.

 

SEMINARS

 

The seminars are held in groups of 30 students and consist of the discussion of real cases in subgroups of 6 students, with the aim of facilitating the review of the main physiological concepts as well as demonstrating in a practical way how the pathology is essentially the result of the alteration of physiology. Each seminar lasts two hours.

 

Seminar 1. The heart like a bomb

Seminar 2. The arterial system

Seminar 3. Alterations in ventilation

Seminar 4. Gas exchange

Seminar 5. Anemia

Seminar 6. osmolality and ionic regulation of the kidney

Seminar 7. Hypersecretion of growth hormone and thyroid hormone

Seminar 8. Cortisol hypersecretion

 

Teaching Methods

- One-hour lectures on the most difficult aspects of each topic.

- Case discussion seminars where theoretical knowledge is applied.

- Practices on the most relevant aspects of the physiological systems that comprise the human organism.

Evaluation

Assessment of learning

The evaluation of academic performance will be carried out as follows (out of a total of 10 points):

- Evaluation of follow-up of practical knowledge: evaluation of the knowledge of the contents of the practical classes. It will be evaluated up to 1.25 points of the total mark.

- Evaluation of follow-up of knowledge applied to the resolution of problems: it will consist of the resolution of a problem of seminar previously realized. It will be evaluated up to 1.25 points of the total mark.

- Evaluation of follow-up of theoretical knowledge (formative): evaluation of the knowledge imparted in first thematic block (subjects 1 to 10). It is held in the middle of the quarter. It will be evaluated as a plus in the grade as long as the grade is equal to or higher than 5. The plus will be 0.25 (grade = 5) and 0.5 (grade = 10).

- At the end of the teaching process, the FINAL EVALUATION OF THEORY will be carried out (up to 7.5 points of the total mark will be valued).

 

Multiple Choice Test (PEM) with questions on all topics developed (up to 2.5 points of the total grade).

Essay test of several short questions for each of the thematic blocks (one or two short questions must be answered for each thematic block chosen from several questions. Up to 5 points of the total mark will be evaluated).

 

Overcoming criteria and qualitative grades

To pass the subject, the student must participate in the scheduled activities and must obtain a grade of 3.75 or higher in the final theory assessment (PEM plus test) and therefore a grade of 5 or higher in the overall calculation.

 

Criteria on the recovery process

Students who after the evaluation process have not passed the subject, will have the option of a recovery test in July of the evaluation that was done at the end of the teaching process with the contingency announced in the previous section (PEM plus test essay on all topics developed).

In no case will it be possible to recover the activity evaluated during the teaching process. The student will maintain the grade obtained during the course (assessment of follow-up of practical knowledge, problems and training).

 

Considerations for doing the subject

- It is recommended to have a good level of English to do the subject.

- The notes corresponding to each subject, as well as the scripts of the practices and the seminars, are available in the Global Classroom from beginnings of the academic course.

- Attendance at internships is mandatory, and absence must be officially justified.

- Seminar and internship students cannot change groups without changes by another student being previously approved by the Faculty Secretariat.

- Students must bring the script of the practices or seminars to each of the practices and seminars.

- Students must wear a lab coat to do the practices.

- Subject repeaters should not repeat internships and seminars, but should take a new practice and seminar exam.

Bibliography and information resources

BIBLIOGRAPHY

- Tratado de Fisiología Médica (Medical Physiology). A.C. Guyton & J. E. Hall. Ed. Elsevier.

- Fisiología (Physiology). M.N. Levy, B.A. Stanton & B.M. Koeppen. Eds. R.M. Berne & M.N. Levy.

- Fisiología humana: un enfoque integrado (Human Physiology: An integrate approach). D.U.Silverthorn. Ed. Médica Panamericana (Dee Unglaub Silverthron Eds.).

 

Complementary bibliography

- Atlas de bolsillo de fisiología. S. Silbernagl y A. Despopoulos. Ed. Médica Panamericana.

- Bases fisiológicas de la práctica médica. C.H. Best. Ed. Médica Panamericana

- Estructura y función del cuerpo humano. B.E. Rodríguez. Ed. McGraw-Hill-Interamericana.

- Fisiología humana. S.I. Fox. Ed.  McGraw-Hill/Interamericana.

- Fisiología médica. W.F. Ganong.  Ed.  McGraw-Hill/Interamericana.

- Fisiología y fisiopatología. A.C. Guyton & J. E. Hall. Ed. McGraw-Hill/Interamericana.

- Principios de anatomía y fisiología. G.J. Tortora & B. Derrickson. Ed. Médica Panamericana.

- Principios de fisiología animal. Moyes CD y Schulte PM. Ed. Pearson.

- Principles of Physiology. M.N. Levy, B.A. Stanton & B.M. Koeppen. Eds. R.M. Berne & M.N. Levy, St. Louis.

- Textbook of Medical Physiology. A.C. Guyton & J. E. Hall. Ed. Elsevier Saunders, Philadelphia.

 


Curso Académico: 2022/23

3362 - Grado en Biología Humana

20338 - Fisiología Humana


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
336 - Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
3362 - Grado en Biología Humana
Asignatura:
20338 - Fisiología Humana
Créditos:
8.0
Curso:
393 - Grado en Biología Humana: 2
723 - Mínor en Ciencias de la Salud: 1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán, Castellano
Prácticas: Grupo 101: Catalán, Castellano
Grupo 102: Catalán, Castellano
Grupo 103: Catalán, Castellano
Grupo 104: Catalán, Castellano
Seminario: Grupo 101: Catalán, Castellano
Grupo 102: Catalán, Castellano
Profesorado:
Mariano Senti Clapes, Francisco Jose Muñoz Lopez, Ruben Vicente Garcia, Joaquin Gea Guiral, Jaume Puig de Dou
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

3362 - Grado en Biología Humana

3687 - Grado en Medicina

20338 - Fisiología Humana (BH)

20403 - Fisiología Humana (MED)

 

INFORMACIÓN DEL PLAN DOCENTE

Curso académico: 2021/22

Centro académico: 336 - Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida

Estudios: Grado en Biología Humana y Grado en Medicina

Asignatura: 20338 y 20403 - Fisiología Humana

Créditos: 8.0

Curso: 2

Idiomas de docencia: Catalán, Castellano

Período de impartición: Segundo Trimestre

 

PRESENTACIÓN

Fisiología Humana

Titulaciones: Grados en Biología Humana y en Medicina

Curso: segundo

Trimestre: segundo

 

Número de créditos ECTS: 8 créditos en total, que constan de 72 horas de actividades presenciales y de 128 horas de actividades no presenciales. Las actividades presenciales se reparten en 24 horas de clases magistrales, 16 horas de seminarios y 32 horas de prácticas.

 

Lenguas de la docencia: las clases serán en catalán y castellano. Los seminarios y las prácticas en catalán y castellano.

 

Profesorado: El coordinador de la asignatura es el Dr. Francisco José Muñoz López que junto con los doctores Miguel Angel Valverde de Castro, Joaquim Gea Guiral, Mariano Sentí Clapes, Jaume Puig de Dou, Rubén Vicente García, Anna García Elías, Selma Serra Pascual, Marta Tajes Orduña, Pol Picón Labrador and  Victor Herrera Fenrández  son responsables de impartir la docencia, tanto los créditos teóricos como los prácticos.

 

Objetivos generales: Esta asignatura se centra en el estudio de la función y la regulación de los diferentes sistemas que permiten el funcionamiento del individuo: sistema cardiovascular, sistema respiratorio, composición y función de la sangre, sistema digestivo, metabolismo hidrosalino y función renal, fisiología hormonal y fisiología de la reproducción.

Competencias asociadas

- El aprendizaje de la morfología, estructura y función de los diferentes sistemas que comprende el organismo humano, así como que el alumno comprenda la relación entre función y enfermedad en cada uno de los sistemas fisiológicos.

- Desarrollo del trabajo en grupo para el aprendizaje de la resolución de problemas científicos basados ​​en la búsqueda de información y la discusión.

- Enseñanza de la comunicación de manera efectiva y clara, tanto de forma oral como escrita dentro de las sesiones que se realizan en grupo.

- Formación dentro de la metodología científica del aprendizaje para el desarrollo de su labor como investigadores y profesionales de la Salud.

Resultados del aprendizaje

- Profundo conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano

- Capacidad de resolución de problemas

- Capacidad de trabajo en grupo

- Espíritu crítico y científico

Objetivos de Desarrollo Sostenible

- Salud y bienestar

- Igualdad de género

- Educación de calidad

Prerrequisitos

Conocimientos básicos de sistema nervioso, anatomía, biología celular y fisiología celular.

Contenidos

TEMARIO TEÓRICO

Cada tema se imparte como clase magistral de una hora de duración.

 

Bloque I. Sistema cardiovascular

 

Tema 1. Propiedades del músculo cardíaco. Automatismo: origen del latido cardiaco en los marcapasos. Conducción del impulso cardíaco. Excitabilidad del corazón. Interpretación del electrocardiograma (ECG). Extrasístoles. Contractibilidad. Relación tensión-longitud en el músculo cardíaco. Control vegetativo de la función cardíaca.

 

Tema 2. El corazón como bomba. El ciclo cardíaco. Cavidades y válvulas cardíacas. Medida de la presión y volumen de las cavidades cardíacas y análisis de sus cambios durante el ciclo cardíaco. Correlaciones temporales con el ECG. Función valvular: ruidos cardíacos. Cambios del ciclo cardíaco ocasionados por los cambios de frecuencia cardíaca. Control de la frecuencia cardíaca. Regulación intrínseca: ley de Frank-Starling, regulación por frecuencia y potenciación postextrasistòlica. Regulación extrínseca nerviosa y hormonal.

 

Tema 3. Organización general del aparato circulatorio. Circulación mayor y circulación menor. Características funcionales de cada uno de los tramos del aparato circulatorio. Presión, volumen y velocidad de la sangre en cada tramo.

 

Tema 4. Hemodinámica. Concepto. Medida y interrelaciones entre presión, flujo y resistencia. Factores de los que dependen las resistencias periféricas: ley de Poiseuille. Flujo en tubos elásticos. Capacitancia arterial y venosa y su importancia funcional.

 

Tema 5. Circulación en grandes arterias. Funciones de las arterias. Arterias musculares y arterias elásticas. Presión arterial. Técnicas de medición y oscilaciones durante el ciclo cardíaco. Análisis de los factores que modifican la presión arterial media y la presión del pulso. Medida de la presión arterial en el ser humano. Valores normales y variaciones fisiológicas. Polvo arterial.

 

Tema 6. Circulación capilar. Características generales y función del flujo capilar. Tipo de capilares. Intercambio de sustancias al nivel de los capilares. Difusión de solutos. Movimientos netos de fluido. Filtración capilar. Equilibrio de Starling. Importancia de los vasos linfáticos en la reabsorción capilar. Edema.

 

Tema 7. Circulación periférica y su control. Control de la perfusión tisular: factores locales y autorregulación del flujo. Control de la presión arterial como determinante de la perfusión tisular: papel central del reflejo barorreceptor. Otros reflejos cardiocirculatorios. Factores hormonales. Papel del riñón en el control de la presión arterial a largo plazo.

 

Tema 8. Control del volumen / minuto cardíaco y acoplamiento entre el corazón y las venas

Métodos de medición, valores normales y variaciones fisiológicas del volumen / minuto cardíaco. Factores de los que depende el volumen / minuto cardíaco. Factores cardíacos: curvas de función cardíaca. Factores vasculares: curvas de función vascular. Análisis de las modificaciones del volumen / minuto cardíaco que ocurren en diversas circunstancias.

 

Bloque II. sistema respiratorio

 

Tema 9. Función general del aparato respiratorio. Estructura funcional: vías aéreas y unidades respiratorias. Mecánica de los movimientos respiratorios. Músculos respiratorios. Medida del volumen y de la capacidad pulmonar. Funciones de defensa y metabólicas del aparato respiratorio.

 

Tema 10. Mecánica respiratoria. Propiedades elásticas del pulmón: relaciones presión-volumen en el pulmón aislado. Estudio de las curvas de compliance pulmonar, de la caja torácica y del sistema pulmón-caja torácica: posición de reposo del sistema. Resistencias al flujo de aire: distribución a lo largo de la vía aérea. Estudio de las curvas del flujo respiratorio y el volumen pulmonar y del flujo respiratorio y la presión pleural.

 

Tema 11. Ventilación alveolar. Espacio muerto anatómico. Medida de la ventilación alveolar. Espacio pleural. Efectos de la gravedad y diferencias regionales en la ventilación. Composición del gas en las vías aéreas y los alvéolos. Factores que modifican la composición del gas alveolar.

 

Tema 12. Intercambio gaseoso en los pulmones. Difusión de gases. Estructura de la membrana respiratoria. Limitantes en el proceso de difusión en la membrana alveolocapil·lar. Difusión de O2 y de CO2 a la membrana capilar pulmonar.

 

Tema 13. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono por la sangre. Estructura y propiedades de la hemoglobina. Curva de disociación de la oxihemoglobina. Carga y descarga de O2 de la sangre. Factores que modifican la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno: factores normales e intoxicación por monóxido de carbono. Transporte de CO2 en la sangre. Curva de disociación del CO2. Efectos de Bohr y de Haldane.

 

Tema 14. Control de la ventilación pulmonar. Control nervioso. Centros respiratorios. Generación del ritmo respiratorio. Reflejos respiratorios pulmonares y extrapulmonares. Quimiorreceptores centrales y periféricos. Respuestas integradas ante la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. Respuesta respiratoria al ejercicio. Adaptación a ambientes especiales: aclimatación a la altura.

 

 

Bloque III. Sistemas Digestivo y Renal

 

Tema 15. Funciones de sistema digestivo: Motilidad, secreción, digestión y absorción. El esófago y control de los esfínteres esofágicos. La motilidad gástrica e intestinal. Los reflejos del tracto digestivo. La saliva. La secreción gástrica, pancreática y biliar. Digestión y absorción de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, agua y electrolitos.

 

Tema 16. Composición de los líquidos corporales y generalidades de la función renal. Función excretora: filtración, reabsorción y secreción. Secreción activa y pasiva. Topografía de la secreción. Concepto de depuración "clearance". Micción. Fisiología de la vejiga. Control de la micción.

 

Tema 17. Reabsorción del sodio y agua. Reabsorción activa y pasiva. Gradientes eléctrico, químico y osmótico. Topografía de la reabsorción. Reabsorción del agua. Sistema renal y presión arterial. Eje renina-agiotensina-aldosterona. Péptido natriurético atrial. Diuresis. Alteraciones de origen metabólico.

 

 

Bloque IV. Sistemas Endocrino y Reproductor

 

Tema 18. Introducción a la fisiología endocrina. Definición de hormona y receptor. Glándulas endocrinas. Sistemas endocrino y paracrino. Tipo de hormonas y receptores. Modalidades generales de síntesis, secreción, acción hormonal. Regulación hormonal: Mecanismos retroalimentación y regulación cronotrópica (ritmo circadiano). Interacción hormona receptor. Up y downregulation. Transporte y degradación hormonal.

 

Tema 19. Hipófisis y hipotálamo. Vías neurosecretoras. Interacción sistema nervioso-sistema endocrino. Sistema puerta adeno-hipofisario. Eje hipotalamohipofisari. Factores hipofisario. Hormonas hipotalámicas. Adenohipófisis: TSH, ACTH, gonadotrofinas, GH y prolactina. Neurohipófisis: hormona antidiurética.

 

Tema 20. Glándula tiroides y paratiroides. Hormonas tiroideas. Síntesis, transporte y acciones. Regulación y exploración funcional de la tiroides. Hormonas relacionadas con el metabolismo óseo (calcio y fósforo). Fisiología metabólica del hueso y homeostasis mineral. Parathormona: síntesis y secreción. Acciones y regulación. Acciones y regulación. Vitamina D: síntesis y aportación exógena; transporte y metabolismo. Acciones y regulación. Evaluación funcional del metabolismo mineral.

 

Tema 21. Páncreas endocrino, otras hormonas del tracto digestivo y el tejido adiposo como glándula endocrina. Síntesis y secreción de insulina. Acciones. Regulación. Evaluación funcional. Glucagón, síntesis y secreción. Acciones y mecanismos. Regulación. Evaluación. Homeostasis de la glucosa. Incretinas: GIP y GLP-1. El adipocito como célula endocrina. Leptina. Regulación del metabolismo energético y peso corporal.

 

Tema 22. Hormonas de la glándula adrenal. Córtex y medul.la suprarrenal. Córtex suprarrenal: Glucocorticoides: síntesis y secreción; transporte y metabolismo. Acciones. Regulación. Mineralocorticoides: síntesis, secreción, transporte y metabolismo. Acciones. Médula suprarrenal. Catecolaminas: síntesis, acciones y mecanismos. Evaluación de la actividad simpático-adrenal. Mecanismos ataque-fuga y respuesta al estrés.

 

Tema 23. Fisiología de la reproducción I. Sistema reproductor masculino. Testículos. Función endocrina: Testosterona. Síntesis, secreción, acciones y regulación. Métodos de evaluación funcional. Función reproductora: Mecanismos de la erección. Regulación hormonal y vascular. Fisiología de la pubertad. Factores neurológicos y endocrinos implicados en su inicio. Etapas de la pubertad masculina y femenina.

 

Tema 24. Fisiología de la reproducción II. Sistema reproductor femenino. Ovarios. Función endocrina: Hormonas femeninas. Estrógenos y progesterona. Síntesis, secreción, acciones y regulación. Función reproductora: Fases del ciclo ovárico. Fases del ciclo endometrio al y cervical. Funciones mamarias. Regulación hormonal hipofisaria y hipotalámica

 

PRÁCTICAS

Las prácticas se realizan en grupos de 16 alumnos por práctica. En función del tipo de práctica tenemos un número diferente de subgrupos.

 

Práctica 1. Electrocardiografía I. Interpretación del electrocardiograma. Relación de la actividad eléctrica del corazón con los eventos mecánicos que se producen durante el ciclo cardíaco. Observación de los cambios en el ritmo cardíaco asociados a cambios posturales. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos (4 horas). Esta práctica se hace con 4 subgrupos de 3-4 alumnos cada uno.

 

Práctica 2. Electrocardiografía II. Registros simultáneos de derivados precordiales y pulso arterial. Utilización del pletismógrafo para evaluar cambios en la presión arterial periférica. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos (4 horas). Esta práctica se hace con 4 subgrupos de 3-4 alumnos cada uno.

 

Práctica 3. Excitación y acoplamiento cardíaco. Experimentación con simuladores electrónicos del funcionamiento de la contracción cardíaco ante diferentes estímulos. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos (2 horas). Esta práctica se hace con 4 subgrupos de 3-4 alumnos cada uno.

 

Práctica 4. Ciclo respiratorio y Flujos pulmonares. Registro de ventilación pulmonar utilizando un espirómetro y transductores del flujo del aire ventilado. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Determinación de la capacidad vital forzada, volumen espiratorio forzado y ventilación voluntaria máxima. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos (4 horas). Esta práctica se hace con 4 subgrupos de 3-4 alumnos cada uno.

 

Práctica 5. Grupos sanguíneos. Extracción de muestras de sangre para su procesamiento y la determinación de los grupos sanguíneos y el factor Rh. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos (2 horas). Esta práctica se hace con 4 subgrupos de 3-4 alumnos cada uno.

 

Práctica 6. Respuesta galvánica de la piel y el polígrafo. Se estudiará la respuesta bioeléctrica de la piel, la cual cambia dependiendo de los niveles de sudoración (control simpático). El polígrafo (detector de mentiras) asocia el registro de la respuesta galvánica con otras variables fisiológicas tales como frecuencias respiratorias y cardíaca, el control de las que depende del sistema vegetativo. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos (4 horas). Esta práctica se hace con 4 subgrupos de 3-4 alumnos cada uno.

 

Práctica 7. Daño vascular. Esta práctica estudia una parte del daño vascular que se produce en los procesos aterogénicos. Consiste en la inducción in vitro de un daño por nitración en las proteínas plasmáticas (albúmina) con un donador de peroxinitrito y posterior evaluación de la nitración de la proteína mediante la medida de la absorción a 412 nm de las nitrotirosines. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos (2 + 2 horas). Esta práctica se hace con 8 subgrupos de 2 alumnos cada uno.

 

Práctica 8. Función renal. Simulación de la función renal mediante modelos informáticos. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos (4 horas). Esta práctica se hace con 4 subgrupos de 3-4 alumnos cada uno.

 

Práctica 9. Sistema endocrino. Simulación de la regulación endocrina mediante modelos informáticos para las hormonas tiroideas, la insulina y los estrógenos. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos (4 horas). Esta práctica se hace con 4 subgrupos de 3-4 alumnos cada uno.

 

SEMINARIOS

 

Los seminarios se realizan en grupos de 30 alumnos y consisten en la discusión de casos reales en subgrupos de 6 estudiantes, con el objetivo de facilitar la revisión de los principales conceptos fisiológicos así como demostrar de manera práctica como la patología es esencialmente el resultado de la alteración de la fisiología. Cada seminario dura dos horas.

Seminario 1. El corazón como una bomba

Seminario 2. El sistema arterial

Seminario 3. Alteraciones de la ventilación

Seminario 4. Intercambio de gases

Seminario 5. Anemia

Seminario 6. osmolalidad y regulación iónica del riñón

Seminario 7. Hipersecreción de hormona de crecimiento y de hormona tiroidea

Seminario 8. Hipersecreción de cortisol

Metodología docente

- Clases magistrales de una hora de duración donde se tratan los aspectos más difíciles de cada tema.

- Seminarios de discusión de casos donde se aplican los conocimientos teóricos.

- Prácticas sobre los aspectos más relevantes de los sistemas fisiológicos que comprenden el organismo humano.

Evaluación

Evaluación del aprendizaje

La evaluación del rendimiento académico se efectuará de la siguiente forma (sobre un total de 10 puntos):

- Evaluación de seguimiento de conocimientos prácticas: evaluación del conocimiento de los contenidos de las clases prácticas. Se evaluará hasta 1,25 punto de la nota total.

- Evaluación de seguimiento de conocimientos aplicados a la resolución de problemas: consistirá en la resolución de un problema de seminario previamente realizado. Se evaluará hasta 1,25 punto de la nota total.

- Evaluación de seguimiento de conocimientos teóricos (formativa): evaluación de los conocimientos impartidos en primer bloque temático (temas 1 a 10). Se realiza a mitad del trimestre. Se evaluará como un plus en la nota siempre y cuando la nota sea igual o superior a 5. El plus será de 0,25 (nota = 5) y 0,5 (nota = 10).

- Al final del proceso docente se realizará LA EVALUACIÓN FINAL DE TEORÍA (se valorará hasta 7,5 puntos de la nota total).

Prueba de Elección Múltiple (PEM) con preguntas sobre todos los temas desarrollados (hasta 2,5 puntos de la nota total).

Prueba de ensayo de varias preguntas cortas para cada uno de los bloques temáticos (se debe contestar una o dos preguntas cortas para cada bloque temático escogidas entre varias preguntas. Se evaluará hasta 5 puntos de la nota total).

 

Criterios de superación y calificaciones cualitativas

Para superar la asignatura, el estudiante debe participar en las actividades programadas y debe obtener una nota de 3.75 o superior en la evaluación final de teoría (PEM más prueba de ensayo) y por tanto una nota de 5 o superior el cómputo global.

 

Criterios sobre el proceso de recuperación

Los estudiantes que tras el proceso de evaluación no hayan superado la asignatura, tendrán la opción de una prueba de recuperación en el mes de Julio de la evaluación que se hizo al final del proceso docente con la contingencia anunciada en el apartado anterior (PEM más prueba de ensayo sobre todas los temas desarrollados).

En ningún caso se podrá recuperar la actividad evaluada durante el proceso docente. El estudiante mantendrá la calificación obtenida durante el curso (evaluación de seguimiento de conocimientos prácticas, problemas y formativa).

 

Consideraciones para hacer la asignatura

- Es recomendable tener un buen nivel de inglés para hacer la asignatura.

- Los apuntes correspondientes a cada tema, así como los guiones de las prácticas y los seminarios, están disponibles en el Aula Global desde principios del curso académico.

- La asistencia a las prácticas es obligatoria, y la ausencia se debe justificar oficialmente.

- Los alumnos de seminarios y de prácticas no pueden cambiarse de grupo sin que los cambios por otro alumno sean previamente aprobados por la Secretaría de la Facultad.

- Los alumnos deben llevar el guión de las prácticas o de los seminarios a cada una de las prácticas y seminarios.

- Los alumnos deben llevar bata de laboratorio para hacer las prácticas.

- Los repetidores de la asignatura no deben repetir las prácticas y los seminarios, pero deben hacer un nuevo examen práctico y de seminarios.

Bibliografía y recursos de información

 

Bibliografía Recomendada

- Tratado de Fisiología Médica (Medical Physiology). A.C. Guyton & J. E. Hall. Ed. Elsevier.

- Fisiología (Physiology). M.N. Levy, B.A. Stanton & B.M. Koeppen. Eds. R.M. Berne & M.N. Levy.

- Fisiología humana: un enfoque integrado (Human Physiology: An integrate approach). D.U.Silverthorn. Ed. Médica Panamericana (Dee Unglaub Silverthron Eds.).

 

Bibliografía Complementaria

- Atlas de bolsillo de fisiología. S. Silbernagl y A. Despopoulos. Ed. Médica Panamericana.

- Bases fisiológicas de la práctica médica. C.H. Best. Ed. Médica Panamericana

- Estructura y función del cuerpo humano. B.E. Rodríguez. Ed. McGraw-Hill-Interamericana.

- Fisiología humana. S.I. Fox. Ed.  McGraw-Hill/Interamericana.

- Fisiología médica. W.F. Ganong.  Ed.  McGraw-Hill/Interamericana.

- Fisiología y fisiopatología. A.C. Guyton & J. E. Hall. Ed. McGraw-Hill/Interamericana.

- Principios de anatomía y fisiología. G.J. Tortora & B. Derrickson. Ed. Médica Panamericana.

- Principios de fisiología animal. Moyes CD y Schulte PM. Ed. Pearson.

- Principles of Physiology. M.N. Levy, B.A. Stanton & B.M. Koeppen. Eds. R.M. Berne & M.N. Levy, St. Louis.

- Textbook of Medical Physiology. A.C. Guyton & J. E. Hall. Ed. Elsevier Saunders, Philadelphia.