Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

20336 - Botànica


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
20336 - Botànica
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Elisabet Moyano Claramunt, Marc Talló Parra, Nora Perez Garcia
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura de Botànica és una matèria obligatòria del currículum de Biologia Humana que s’imparteix en el primer curs. Consta de 4 crèdits ECTS: 12 hores de teoria, 8 hores d’activitats presencials (seminaris) i 17 hores de pràctiques.

La coordinadora de l’assignatura és la Dra. Elisabeth Moyano, que comparteix la docència amb la Dra. Nora Pérez i Ainoa Escrich. Els alumnes els poden fer totes les consultes que considerin oportunes per correu electrònic.

Competències associades

L’assignatura pretén que els alumnes adquireixin una visió general sobre la diversitat vegetal, la reproducció vegetal i el metabolisme secundari de les plantes, especialment d’aquells aspectes rellevants des del punt de vista farmacèutic i industrial.

Durant el procés docent de l’assignatura, també es pretén que l’estudiant desenvolupi les competències transversals d’expressió oral i escrita, el treball en equip i la cerca d’informació.

Resultats de l'aprenentatge

- Coneix els nivells d'organització i classificació de la diversitat vegetal.

- Identifica la diversitat vegetal a partir del processos evolutius que l'han generat.

- Coneix la morfologia i les característiques dels diferents grups de vegetals.

- Reconeix molècules del metabolisme secundari vegetal amb interès farmacèutic i industrial.

- Coneix e identifica especies vegetals utilitzades en fitoteràpia.

- Compren i explica els diferents processos de propagació vegetal.

- Té habilitats per realitzar cultius in vitro al laboratori.

- Identifica els diferents grups de vegetals de forma teòrica i pràctica.

- Utilitza correctament la nomenclatura i terminologia botànica.

- Aplica els coneixements teòrics en les activitats pràctiques botàniques.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L'assignatura contempla contribuir directa o indirectament en els següents dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible:

(3)-Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats. Educant en la importància dels vegetals en la dieta, i l'ús de fitofàrmacs.

(4)-Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.

(5)-Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.

(15)-Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat. A partir del coneixement dels sistemes vegetals, el cultiu de les plantes i la biotecnologia vegetal.

Prerequisits

---

Continguts

TEMARI TEÒRIC

PART 1. DIVERSITAT I EVOLUCIÓ VEGETAL

Tema 1 Botànica sistemàtica. Concepte d’espècie. Categories taxonòmiques. Nomenclatura. Nivells d’organització. Classificació de la diversitat vegetal. (Classe magistral: 1 h)

Tema 2 Els fongs. Característiques. Divisions Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota i Basidiomycota. Els líquens. Molècules del metabolisme secundari amb interès farmacèutic i industrial. (Classe magistral: 1 h)

Tema 3 Les algues: sistemàtica i evolució. Divisions Cyanophyta, Rhodophyta, Ochrophyta, Dinophyta i Chlorophyta. Molècules del metabolisme secundari amb interès farmacèutic i industrial. (Classe invertida: 1 h)

Tema 4 Les traqueòfites: sistemàtica i evolució. L’organització de les plantes vasculars i l’adaptació al medi terrestre. Briòfits i pteridòfits. (Classe invertida conjunta amb tema 3)

Tema 5 Els espermatòfits basals o gimnospermes. (Classe magistral: 1 h)

Tema 6 Les angiospermes: espermatòfits amb carpels i doble fecundació. Estructura de la flor. (Classe magistral: 2 h; Seminari 3: 1h)

 

PART 2. METABOLISME SECUNDARI

Tema 7 Ecologia química: les defenses de les plantes vasculars. (Classe magistral: 1 h)

Tema 8 Plantes medicinals: introducció a la fitoteràpia. (Classe magistral: 2 h; Seminari 1: 5 h)

 

PART 3. PROPAGACIÓ VEGETAL

Tema 9 Propagació vegetativa. (Classe magistral: 1 h)

Tema 10 Cultiu in vitro. (Seminari 2: 2 h).

Tema 11 La reproducció sexual en els espermatòfits. Formació del fruit. (Classe magistral: 1 h)

Tema 12 Fisiologia de la floració. Fotoperiodisme. (Classe magistral: 1 h)

 

TEMARI PRÀCTIC

Hi ha cinc pràctiques de laboratori (13 h) i una sortida de camp (4 h)

Pràctica 1. Els fongs. Taxonomia i bancs de cultiu. Durada: 2 h

Pràctica 2. Sortida de camp. Durada: 4 h

Pràctica 3. Identificació d’angiospermes. Durada: 3 h

Pràctica 4. Identificació de plantes medicinals i de drogues d’origen vegetal. Durada: 3 h

Pràctica 5. Micropropagació vegetal. Durada: 2 h

Pràctica 6. Anàlisi química de drogues vegetals. Durada: 3 h

Metodologia docent

A l’assignatura es combinen classes magistrals amb classes invertides, seminaris i classes pràctiques. Els alumnes es dividiran en dos grups per als seminaris i en quatre per a les classes pràctiques.

Tots els materials per l'assignatura estan recollits en l'Aula Global de l'assignatura dins del Campus Global de la UPF.

Avaluació

Per avaluar el rendiment acadèmic dels estudiants es tindran en compte tant els continguts teòrics com pràctics de l’assignatura, i es farà segons els criteris generals de la Facultat. L’aportació dels estudiants als seminaris s’avaluarà durant la realització de les activitats i aportarà el 15% de la nota final. La participació en les pràctiques de laboratori també s’avaluarà durant la realització de l’activitat i aportarà el 20% de la nota final. Al final del trimestre es farà una prova de preguntes d’elecció múltiple, que aportarà el 35% de la nota final, i una prova d’assaig majoritàriament de respostes curtes, que aportarà el 30% de la nota final. Ambdues proves avaluaran tant el coneixement teòric com pràctic de l’assignatura. Per superar l’assignatura és necessari obtenir una nota mitjana mínima de 4,5 entre les dues proves.

A més, durant el curs es farà una avaluació formativa opcional que, en cas de ser superada, tindrà una petita contingència positiva sobre la nota final (de màxim 0,5 punts).

Qualsevol tipus de còpia o plagi en qualsevol dels apartats d’avaluació implica no superar l’assignatura.

IMPORTANT: Durant l’activitat docent, no es poden utilitzar els telèfons mòbils en cap circumstància. Així mateix, només es pot fer servir l’ordinador personal per a activitats relacionades amb l’assignatura. Qualsevol transgressió dels dos criteris anteriors també implica no superar l’assignatura.

Criteris sobre el procés de recuperació:

Els estudiants que després del procés d’avaluació no hagin superat l’assignatura, tindran l’opció de realitzar durant el mes de Juliol, una prova de recuperació de l’avaluació dels continguts teòric-pràctics realitzada al final del procés docent (65% de la puntuació total). Només podran optar a la prova de recuperació aquells estudiants que hagin realitzat totes les activitats obligatòries de l’assignatura (seminaris, pràctiques i treballs). En cap cas es podrà recuperar l’activitat avaluada durant el procés docent. L’estudiant mantindrà la qualificació continuada obtinguda durant el curs.

El format de la recuperació pot ser l'examen oral. 

No és necessari presentar-se a l’examen de l’avaluació acreditativa per poder fer l’examen de recuperació de juliol.

Totes les Matrícules d’Honor s’assignaran després de la convocatòria ordinària i en cap cas després de la recuperació.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica:

CARRIÓN, J. S. Evolución vegetal. Múrcia: D. M., 2003.

JUDD i d’altres. Plant Systematics. A philogenetic approach. Sinauer Associates, Inc. USA, 2008.

IZCO J. i d’altres. Botánica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España, 2004.

MAUSETH, J. D. Botany. An introduction to Plant Biology. Boston: Jones & Bartlett Publ, 1998.

NABORS, M. W. Introducción a la botánica. Madrid: Pearson, 2006.

TORMO, R. Lecciones hipertextuales de botánica. 1997. www.eweb.unex.es/eweb/botanica/

 

Bibliografia complementària:

AGUILELLA, A. i PUCHE, F. Diccionari de botànica. Universitat de València, 2004.

ALVARO, M. i d’altres. Pràctiques de botànica. Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1995.

AZCON-BIETO i d’altres. Fundamentos de fisiología vegetal. Barcelona: Universitat de Barcelona, cop. 2008.

BOLÒS, O. de i d’altres. Flora manual dels Països Catalans. Barcelona: Pòrtic, 2005.

BOWES, B. G. A colour Atlas of Plant Structure. Londres: Manson Publishing Ltd, 1997.

EVANS, W. C. Farmacognosia. México, D.F.: Interamericana-McGraw Hill, cop. 1991.

EVANS, W. C. Trease and Evans' pharmacognosy. 16a. ed. Edimburg: Saunders, 2002.

GRAHAM, L. E.; WILCOX, E. W. Algae. Prentice Hall, 2000.

HENRY, R. J. Plant diversity and evolution. CAB International, 2005.

HEYWOOD, V. H.; BRUMMITT, R. K.; CULHAM, A.; SEBERG, O. Flowering plant families of the world. Kew Royal Botanic Gardens. 2007. BIANCHI, Ivo. Micoterapia, i funghi medicinali nella pratica clinica. Nuova Ipsa Editore, 2008.

NUENT, J.; PANADERA, J. A.; ROMO, A. Vegetació de Catalunya. Vic: Eumo, 1992.

RITA, J. i d’altres. Herbari virtual de les Illes Balears. (http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html)

SPOONER, B. Fungi. Harper Collins, 2005.

STEVENS, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 12, July 2012 [and more or less continuously updated since]. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

TELLERIA, M. T. Los hongos. CSIC-Los Libros de la Catarata, 2011.

VARGAS, P.; ZARDOYA R. El árbol de la vida: sistemática y evolución de seres vivos. Eds. Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales, 2012.

WILLIS, K. J.; MCELWAIN, J. C. The evolution of plants. Oxford University Press, 2001.


Curso Académico: 2022/23

3362 - Grado en Biología Humana

20336 - Botánica


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
336 - Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
3362 - Grado en Biología Humana
Asignatura:
20336 - Botánica
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Prácticas: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 103: Catalán
Grupo 104: Catalán
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Profesorado:
Elisabet Moyano Claramunt, Marc Talló Parra, Nora Perez Garcia
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura de Botánica es una materia obligatoria del currículo de Biología Humana que se imparte en el primer curso. Consta de 4 créditos ECTS: 20 horas de teoría, 10 horas de actividades presenciales y 17 horas de prácticas.

La coordinadora de la asignatura es la Dra. Elisabeth Moyano. La Dra. Nora Pérez y Raúl Sánchez compartirán la docencia de las clases teóricas y prácticas. Los alumnos podrán hacer todas las consultas que consideren oportunas por correo electrónico.

Competencias asociadas

 

La asignatura pretende que los alumnos adquieran una visión general sobre la diversidad vegetal, la reproducción vegetal y el metabolismo secundario de las plantas, especialmente de aquellos aspectos relevantes desde el punto de vista farmacéutico e industrial.

Durante el proceso docente de la asignatura, también se pretende que el estudiante desarrolle las competencias transversales de expresión oral y escrita, el trabajo en equipo y la búsqueda de información.

Contenidos

TEMARIO TEÓRICO

PARTE 1. DIVERSIDAD Y EVOLUCIÓN VEGETAL

Tema 1 Botánica sistemática. Concepto de especie. Categorías taxonómicas. Nomenclatura. Niveles de organización. Clasificación de la diversidad vegetal. (Clase magistral: 2 h)

Tema 2 Los hongos. Características. Divisiones Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota y Basidiomycota. Los líquenes. Moléculas del metabolismo secundario con interés farmacéutico e industrial. (Clase magistral: 1 h)

Tema 3 Las algas: sistemática y evolución. Divisiones Cyanophyta, Rhodophyta, Ochrophyta, Dinophyta y Chlorophyta. Moléculas del metabolismo secundario con interés farmacéutico e industrial. (Clase magistral: 2 h)

Tema 4 Las traqueofitas: sistemática y evolución. La organización de las plantas vasculares y la adaptación al medio terrestre. Briófitos y pteridófitos. (Clase magistral: 1 h)

Tema 5 Los espermatófitos basales o gimnospermas. (Clase magistral: 1 h)

Tema 6 Las angiospermas: espermatófitos con carpelos y doble fecundación. Estructura de la flor. (Clase magistral: 3 h)
PARTE 2. METABOLISMO SECUNDARIO

Tema 7 Ecología química: las defensas de las plantas vasculares. (Clase magistral: 2 h)

Tema 8 Plantas medicinales: introducción a la fitoterapia. (Clase magistral: 2 h; Seminario 1: 6 h)
PARTE 3. PROPAGACIÓN VEGETAL

Tema 9 Propagación vegetativa. (Clase magistral: 2 h)

Tema 10 Cultivo in vitro. (Seminario 2: 4 h).

Tema 11 La reproducción sexual en las espermatofitas. Formación del fruto. (Clase magistral: 2 h)

Tema 12 Fisiología de la floración. Fotoperiodismo. (Clase magistral: 2 h)
TEMARIO PRÁCTICO

Hay cinco prácticas de laboratorio (13 h) y una salida de campo (4 h)

Práctica 1. Los hongos. Taxonomía y bancos de cultivo. Duración: 2 h

Práctica 2. Salida de campo. Duración: 4 h

Práctica 3. Identificación de angiospermas. Duración: 3 h

Práctica 4. Identificación de plantas medicinales y de drogas de origen vegetal. Duración: 3 h

Práctica 5. Micropropagación vegetal. Duración: 2 h

Práctica 6. Análisis químico de drogas vegetales. Duración: 3 h

Metodología docente

 

En la asignatura se combinarán clases magistrales con seminarios y clases prácticas. Los alumnos se dividirán en dos grupos para los seminarios y en cuatro para las clases prácticas.

Evaluación

 

Para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes se tendrán en cuenta tanto los contenidos teóricos como prácticos de la asignatura, y se hará según los criterios generales de la Facultad. La aportación de los estudiantes en los seminarios se evaluará durante la realización de las actividades y aportará el 15% de la nota final. La participación en las prácticas de laboratorio también se evaluará durante la realización de la actividad y aportará el 20% de la nota final. Al final del trimestre se hará una prueba de preguntas de elección múltiple, que aportará el 40% de la nota final, y una prueba de ensayo mayoritariamente de respuestas cortas, que aportará el 25% de la nota final. Ambas pruebas evaluarán tanto el conocimiento teórico como práctico de la asignatura. Para superar la asignatura es necesario obtener una nota media mínima de 4 entre las dos pruebas.

Además, durante el curso se hará una evaluación formativa opcional que, en caso de ser superada, tendrá una pequeña contingencia positiva sobre la nota final.

Cualquier tipo de copia o plagio en cualquiera de los apartados de evaluación implica no superar la asignatura.

IMPORTANTE: Durante la actividad docente, no se pueden utilizar los teléfonos móviles en ninguna circunstancia. Asimismo, sólo se puede utilizar el ordenador personal para actividades relacionadas con la asignatura. Cualquier transgresión de los dos criterios anteriores también implica no superar la asignatura.

Criterios sobre el proceso de recuperación:

Los estudiantes que tras el proceso de evaluación no hayan superado la asignatura, tendrán la opción de realizar durante el mes de Julio, una prueba de recuperación de la evaluación de los contenidos teórico-prácticos realizada al final del proceso docente (65% de la puntuación total). Sólo podrán optar a la prueba de recuperación aquellos estudiantes que hayan realizado todas las actividades obligatorias de la asignatura (seminarios, prácticas y trabajos). En ningún caso se podrá recuperar la actividad evaluada durante el proceso docente. El estudiante mantendrá la calificación continuada obtenida durante el curso.

El examen de recuperación puede ser un examen oral.

No es necesario presentarse al examen de la evaluación acreditativa para poder hacer el examen de recuperación de julio.

Todas las Matrículas de Honor se asignarán tras la convocatoria ordinaria y en ningún caso después de la recuperación
.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica:

CARRIÓN, J. S. Evolución vegetal. Múrcia: D. M., 2003.

JUDD et al. Plant Systematics. A philogenetic approach. Sinauer Associates, Inc. USA, 2008.

IZCO J. et al. Botánica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España, 2004.

MAUSETH, J. D. Botany. An introduction to Plant Biology. Boston: Jones & Bartlett Publ, 1998.

NABORS, M. W. Introducción a la botánica. Madrid: Pearson, 2006.

TORMO, R. Lecciones hipertextuales de botánica. 1997. www.eweb.unex.es/eweb/botanica/

 

Bibliografía complementaria:

AGUILELLA, A. i PUCHE, F. Diccionario de botánica. Universidad de Valencia, 2004.

ALVARO, M. et al. Prácticas de botánica. Publicaciones de la Universidad de Barcelona, 1995.

AZCON-BIETO et al. Fundamentos de fisiología vegetal. Barcelona: Universidad de Barcelona, cop. 2008.

BOLÒS, O. et al. Flora manual dels Països Catalans. Barcelona: Pòrtic, 2005.

BOWES, B. G. A colour Atlas of Plant Structure. Londres: Manson Publishing Ltd, 1997.

EVANS, W. C. Farmacognosia. México, D.F.: Interamericana-McGraw Hill, cop. 1991.

EVANS, W. C. Trease and Evans' pharmacognosy. 16a. ed. Edimburg: Saunders, 2002.

GRAHAM, L. E.; WILCOX, E. W. Algae. Prentice Hall, 2000.

HENRY, R. J. Plant diversity and evolution. CAB International, 2005.

HEYWOOD, V. H.; BRUMMITT, R. K.; CULHAM, A.; SEBERG, O. Flowering plant families of the world. Kew Royal Botanic Gardens. 2007. BIANCHI, Ivo. Micoterapia, i funghi medicinali nella pratica clinica. Nuova Ipsa Editore, 2008.

NUENT, J.; PANADERA, J. A.; ROMO, A. Vegetació de Catalunya. Vic: Eumo, 1992.

RITA, J. i d’altres. Herbari virtual de les Illes Balears. (http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html)

SPOONER, B. Fungi. Harper Collins, 2005.

STEVENS, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 12, July 2012 [and more or less continuously updated since]. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

TELLERIA, M. T. Los hongos. CSIC-Los Libros de la Catarata, 2011.

VARGAS, P.; ZARDOYA R. El árbol de la vida: sistemática y evolución de seres vivos. Eds. Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales, 2012.

WILLIS, K. J.; MCELWAIN, J. C. The evolution of plants. Oxford University Press, 2001.


Curso Académico: 2022/23

3362 - Grado en Biología Humana

20336 - Botánica


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
336 - Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
3362 - Grado en Biología Humana
Asignatura:
20336 - Botánica
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Prácticas: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 103: Catalán
Grupo 104: Catalán
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Profesorado:
Elisabet Moyano Claramunt, Marc Talló Parra, Nora Perez Garcia
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura de Botánica es una materia obligatoria del currículo de Biología Humana que se imparte en el primer curso. Consta de 4 créditos ECTS: 20 horas de teoría, 10 horas de actividades presenciales y 17 horas de prácticas.

La coordinadora de la asignatura es la Dra. Elisabeth Moyano. La Dra. Nora Pérez y Raúl Sánchez compartirán la docencia de las clases teóricas y prácticas. Los alumnos podrán hacer todas las consultas que consideren oportunas por correo electrónico.

Competencias asociadas

 

La asignatura pretende que los alumnos adquieran una visión general sobre la diversidad vegetal, la reproducción vegetal y el metabolismo secundario de las plantas, especialmente de aquellos aspectos relevantes desde el punto de vista farmacéutico e industrial.

Durante el proceso docente de la asignatura, también se pretende que el estudiante desarrolle las competencias transversales de expresión oral y escrita, el trabajo en equipo y la búsqueda de información.

Contenidos

TEMARIO TEÓRICO

PARTE 1. DIVERSIDAD Y EVOLUCIÓN VEGETAL

Tema 1 Botánica sistemática. Concepto de especie. Categorías taxonómicas. Nomenclatura. Niveles de organización. Clasificación de la diversidad vegetal. (Clase magistral: 2 h)

Tema 2 Los hongos. Características. Divisiones Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota y Basidiomycota. Los líquenes. Moléculas del metabolismo secundario con interés farmacéutico e industrial. (Clase magistral: 1 h)

Tema 3 Las algas: sistemática y evolución. Divisiones Cyanophyta, Rhodophyta, Ochrophyta, Dinophyta y Chlorophyta. Moléculas del metabolismo secundario con interés farmacéutico e industrial. (Clase magistral: 2 h)

Tema 4 Las traqueofitas: sistemática y evolución. La organización de las plantas vasculares y la adaptación al medio terrestre. Briófitos y pteridófitos. (Clase magistral: 1 h)

Tema 5 Los espermatófitos basales o gimnospermas. (Clase magistral: 1 h)

Tema 6 Las angiospermas: espermatófitos con carpelos y doble fecundación. Estructura de la flor. (Clase magistral: 3 h)
PARTE 2. METABOLISMO SECUNDARIO

Tema 7 Ecología química: las defensas de las plantas vasculares. (Clase magistral: 2 h)

Tema 8 Plantas medicinales: introducción a la fitoterapia. (Clase magistral: 2 h; Seminario 1: 6 h)
PARTE 3. PROPAGACIÓN VEGETAL

Tema 9 Propagación vegetativa. (Clase magistral: 2 h)

Tema 10 Cultivo in vitro. (Seminario 2: 4 h).

Tema 11 La reproducción sexual en las espermatofitas. Formación del fruto. (Clase magistral: 2 h)

Tema 12 Fisiología de la floración. Fotoperiodismo. (Clase magistral: 2 h)
TEMARIO PRÁCTICO

Hay cinco prácticas de laboratorio (13 h) y una salida de campo (4 h)

Práctica 1. Los hongos. Taxonomía y bancos de cultivo. Duración: 2 h

Práctica 2. Salida de campo. Duración: 4 h

Práctica 3. Identificación de angiospermas. Duración: 3 h

Práctica 4. Identificación de plantas medicinales y de drogas de origen vegetal. Duración: 3 h

Práctica 5. Micropropagación vegetal. Duración: 2 h

Práctica 6. Análisis químico de drogas vegetales. Duración: 3 h

Metodología docente

 

En la asignatura se combinarán clases magistrales con seminarios y clases prácticas. Los alumnos se dividirán en dos grupos para los seminarios y en cuatro para las clases prácticas.

Evaluación

 

Para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes se tendrán en cuenta tanto los contenidos teóricos como prácticos de la asignatura, y se hará según los criterios generales de la Facultad. La aportación de los estudiantes en los seminarios se evaluará durante la realización de las actividades y aportará el 15% de la nota final. La participación en las prácticas de laboratorio también se evaluará durante la realización de la actividad y aportará el 20% de la nota final. Al final del trimestre se hará una prueba de preguntas de elección múltiple, que aportará el 40% de la nota final, y una prueba de ensayo mayoritariamente de respuestas cortas, que aportará el 25% de la nota final. Ambas pruebas evaluarán tanto el conocimiento teórico como práctico de la asignatura. Para superar la asignatura es necesario obtener una nota media mínima de 4 entre las dos pruebas.

Además, durante el curso se hará una evaluación formativa opcional que, en caso de ser superada, tendrá una pequeña contingencia positiva sobre la nota final.

Cualquier tipo de copia o plagio en cualquiera de los apartados de evaluación implica no superar la asignatura.

IMPORTANTE: Durante la actividad docente, no se pueden utilizar los teléfonos móviles en ninguna circunstancia. Asimismo, sólo se puede utilizar el ordenador personal para actividades relacionadas con la asignatura. Cualquier transgresión de los dos criterios anteriores también implica no superar la asignatura.

Criterios sobre el proceso de recuperación:

Los estudiantes que tras el proceso de evaluación no hayan superado la asignatura, tendrán la opción de realizar durante el mes de Julio, una prueba de recuperación de la evaluación de los contenidos teórico-prácticos realizada al final del proceso docente (65% de la puntuación total). Sólo podrán optar a la prueba de recuperación aquellos estudiantes que hayan realizado todas las actividades obligatorias de la asignatura (seminarios, prácticas y trabajos). En ningún caso se podrá recuperar la actividad evaluada durante el proceso docente. El estudiante mantendrá la calificación continuada obtenida durante el curso.

El examen de recuperación puede ser un examen oral.

No es necesario presentarse al examen de la evaluación acreditativa para poder hacer el examen de recuperación de julio.

Todas las Matrículas de Honor se asignarán tras la convocatoria ordinaria y en ningún caso después de la recuperación
.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica:

CARRIÓN, J. S. Evolución vegetal. Múrcia: D. M., 2003.

JUDD et al. Plant Systematics. A philogenetic approach. Sinauer Associates, Inc. USA, 2008.

IZCO J. et al. Botánica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España, 2004.

MAUSETH, J. D. Botany. An introduction to Plant Biology. Boston: Jones & Bartlett Publ, 1998.

NABORS, M. W. Introducción a la botánica. Madrid: Pearson, 2006.

TORMO, R. Lecciones hipertextuales de botánica. 1997. www.eweb.unex.es/eweb/botanica/

 

Bibliografía complementaria:

AGUILELLA, A. i PUCHE, F. Diccionario de botánica. Universidad de Valencia, 2004.

ALVARO, M. et al. Prácticas de botánica. Publicaciones de la Universidad de Barcelona, 1995.

AZCON-BIETO et al. Fundamentos de fisiología vegetal. Barcelona: Universidad de Barcelona, cop. 2008.

BOLÒS, O. et al. Flora manual dels Països Catalans. Barcelona: Pòrtic, 2005.

BOWES, B. G. A colour Atlas of Plant Structure. Londres: Manson Publishing Ltd, 1997.

EVANS, W. C. Farmacognosia. México, D.F.: Interamericana-McGraw Hill, cop. 1991.

EVANS, W. C. Trease and Evans' pharmacognosy. 16a. ed. Edimburg: Saunders, 2002.

GRAHAM, L. E.; WILCOX, E. W. Algae. Prentice Hall, 2000.

HENRY, R. J. Plant diversity and evolution. CAB International, 2005.

HEYWOOD, V. H.; BRUMMITT, R. K.; CULHAM, A.; SEBERG, O. Flowering plant families of the world. Kew Royal Botanic Gardens. 2007. BIANCHI, Ivo. Micoterapia, i funghi medicinali nella pratica clinica. Nuova Ipsa Editore, 2008.

NUENT, J.; PANADERA, J. A.; ROMO, A. Vegetació de Catalunya. Vic: Eumo, 1992.

RITA, J. i d’altres. Herbari virtual de les Illes Balears. (http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html)

SPOONER, B. Fungi. Harper Collins, 2005.

STEVENS, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 12, July 2012 [and more or less continuously updated since]. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

TELLERIA, M. T. Los hongos. CSIC-Los Libros de la Catarata, 2011.

VARGAS, P.; ZARDOYA R. El árbol de la vida: sistemática y evolución de seres vivos. Eds. Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales, 2012.

WILLIS, K. J.; MCELWAIN, J. C. The evolution of plants. Oxford University Press, 2001.