Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

20334 - Biomedicina Integrada 1


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
20334 - Biomedicina Integrada 1
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Castellà
Grup 104: Català
Grup 105: Castellà
Grup 106: Castellà
Grup 107: Català
Professorat:
Andres Ozaita Mintegui, Marc Talló Parra, Ainoa Escrich Montañana, Araceli Bergada Martinez, Laura Vilà Valls, David Comas Martinez, Nuria Boada Centeno
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Biomedicina integrada I (20334)

Titulació/estudi: grau en Biologia Humana Curs: 1r Trimestre: 2n Nombre de crèdits ECTS: 4 crèdits Hores dedicació estudiant: 100 hores Llengua o llengües de la docència: Català / Castellà Professorat: Núria B. Centeno, David Comas (coordinador), Andrés Ozaita, entre d'altres.

Presentació de l'assignatura

El pla d'estudis del grau en Biologia Humana estableix com un dels seus objectius principals una formació integral del coneixement biomèdic, de manera que les diferents assignatures que es cursen durant el grau no es considerin com matèries estanques sense continuïtat. Per aquesta raó, es van incloure un grup d'assignatures sota el nom de Biomedicina Integrada I, II, III , que s'impartiran en els tres primers cursos del grau en Biologia Humana.

Biomedicina Integrada (BI) és, doncs, la denominació d'assignatures destinades a analitzar situacions prototípiques de la biologia humana de manera transversal, tant horitzontalment com verticalment. Això significa que els estudiants han d'assolir objectius educatius de les assignatures corresponents al seu curs, però també de cursos superiors o inferiors. Òbviament, això implica que el grau es consideri com un tot inseparable i no com una juxtaposició de quatre cursos. En altres paraules, els estudiants han de comprendre alguns conceptes que teòricament corresponen a assignatures de cursos superiors i, més endavant, tornaran a conceptes dels primers cursos que haurien d'estar ja assolits.

Aquestes assignatures volen també constituir un escenari per al desenvolupament de competències genèriques bàsiques, algunes de les quals seran tractades en altres matèries de manera implícita, però que precisen d'activitats específiques com les que es duran a terme a Biomedicina Integrada.

 

Competències associades

Competències a assolir

BI-I ha de suposar l'inici per assolir les competències que es detallen a continuació, des de la base que totes seran també desenvolupades en altres disciplines del grau en biologia humana. Això no obstant, es pretén que els estudiants tinguin molt aviat un contacte amb situacions contextualitzades de biomedicina i en puguin veure la seva vessant aplicada. Les principals competències que s'han d'assolir a BI-I són les següents:

- Reflexionar sobre la relació entre els coneixements científics que es cursen en el grau en Biologia Humana i els elements quotidians

- Aprendre a argumentar el coneixement científic basant-se en evidències

- Analitzar i interpretar dades

- Comprendre i interpretar críticament textos científics

- Aprendre a gestionar dinàmiques de treball de grup

- Aprendre a organitzar el temps de treball personal

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els ODS relacionats amb l'assignatura se centren en medicina i la salut (ODS3), en l’aprenentatge (ODS4), en el medi ambient (ODS6, 7 i 13) i en la biologia general (ODS14 i 15)

#ODS3

#ODS4

Prerequisits

No hi ha prerequisits específics per a aquesta assignatura més enllà de conceptes bàsics en biologia

Continguts

En el període docent els estudiants hauran de resoldre tres casos que inclouen diferents aspectes biològics relacionats amb la salut i la malaltia, la biologia molecular i cel·lular, la fisiologia i la biologia de sistemes, les implicacions socials de la ciència entre d’altres.

Metodologia docent

L’assignatura funcionarà mitjançant l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) i es presentaran seqüencialment tres casos amb temàtiques diferents i que hauran de ser treballats en grup durant les sessions de l’assignatura.

Avaluació

Avaluació

L'avaluació tindrà en compte les activitats següents:

- Avaluació contínua (45%): Treball en grup (presentació escrita), Treball en grup (presentació oral), Treball en grup (examen oral)

- Participació avaluada de manera contínua (20%)

- Assaig final (35% de la nota final): cal superar aquest assaig final per tal de superar el global de l'assignatura

Degut a què l’assignatura és d’avaluació contínua no s’estableix una convocatòria de recuperació al juliol i els estudiants que no superin l’assignatura l’hauran de repetir.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia i recursos didàctics

Tots aquells que puguin relacionar conceptes biològics

 


Curso Académico: 2022/23

3362 - Grado en Biología Humana

20334 - Biomedicina Integrada 1


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
336 - Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
3362 - Grado en Biología Humana
Asignatura:
20334 - Biomedicina Integrada 1
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán, Castellano
Prácticas: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 103: Castellano
Grupo 104: Catalán
Grupo 105: Castellano
Grupo 106: Castellano
Grupo 107: Catalán
Profesorado:
Andres Ozaita Mintegui, Marc Talló Parra, Ainoa Escrich Montañana, Araceli Bergada Martinez, Laura Vilà Valls, David Comas Martinez, Nuria Boada Centeno
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

Biomedicina integrada I (20334)

Titulación/estudio: grado en Biología Humana Curso: 1r Trimestre: 2n Número de créditos ECTS: 4 créditos Horas dedicación estudiante: 100 horas Lengua o lenguas de la docencia: Catalán / Castellano Profesorado: Mar Carrió, Núria B. Centeno, David Comas (coordinador), Elisabeth Moyano, Andrés Ozaita, Raul Sánchez, Erica Bianco, Nora Pérez.

Presentación de la asignatura

El plan de estudios del grado de  Biología Humana establece como uno de sus objetivos principales una formación integral de conocimiento biomédico, de manera que las distintas asignaturas que se cursan durante el grado no se consideren como materias estancas sin continuidad. Por este motivo, se incluyen un grupo de asignaturas bajo el nombre Biomedicina Integrada I, II, III, que se imparten durante los tres primeros cursos del grado de Biología Humana.

Biomedicina Integrada (BI) es la denominación de asignaturas destinadas a analizar las situaciones prototípicas de la biología humana de manera transversal, tanto de manera horizontal como vertical. Esto significa que los estudiantes tienen que alcanzar los objetivos educativos de las asignaturas correspondientes a su curso, pero también de cursos superiores e inferiores. Obviamente, esto implica que el grado se considere como un todo inseparable i no como una yuxtaposición de cuatro cursos. En otras palabras, los estudiantes tienen que comprender algunos conceptos que teóricamente corresponden a asignaturas de cursos superiores y, más adelante, volveran a conceptos de los primeros cursos que ya se habían alcanzado.

Estas asignatures pretenden también constituir un escenario para el desarrollo de competencias genéricas básicas, algunas de las cuales se tratarán en otras materias de manera implícita, pero que precisan de actividades especícicas como las que se llevarán a cabo en Biomedicina Integrada.

Competencias asociadas

Competencias a alcanzar

BI-I ha de suponer el inicio para alcanzar las competencias que se detallan a continuación, desde la base que todas serán desarrolladas en otras disciplinas del grado de biología humana. No obstante, se pretende que los estudiantes tengan un contacto precoz con situaciones contextualizadas de biomedicina y puedan ver su vertiente aplicada. Las principales competencias que se tienen que alcanzar en BI-I son::

- Reflexionar sobre la relación entre los conocimientos científicos que se cursan en el grado de Biología Humana y los elementos cotidianos

- Aprender a argumentar el conocimiento científico basado en evidencias

- Analizar e interpretar datos

- Comprender e interpretar críticamente textos científicos

- Aprender a gestionar dinámicas de trabajo de grupo

- Aprender a organizar el tiempo de trabajo personal

 

Contenidos

Contenidos

En el periodo docente los estudiantes tendrán que resolver tres casos que incluyen diferentes aspectos biológicos:

- Analizar la relación entre algunas enfermedades y la evolución humana.

- Identificar el carácter adaptativo de algunas estructuras biológicas.

- Identificar el carácter adaptativo de algunas relaciones entre especies.

- Relacionar los caracteres morfológicos y estructurales de un ser vivo con su fisiología.

- Conocer la morfología, la estructura y la función de los componentes celulares.

- Determinar las diferencias en la composición de los componentes de la célula animal y vegetal.

- Comprender que la manipulación genética no es un proceso nuevo, sino que siempre ha existido.

 

Metodología docente

Metodología

Definición de las actividades de evaluación:

1. Trabajo de grupo escrito donde se librará un trabajo de una extensión máxima de 10 páginas que refleje los puntos tratados del problema.

2. Trabajo de grupo con presentación oral de una duración máxima de 15 minutos, más el mismo tiempo para el debate con los tutores y otros compañeros.

3. Examen de grupo oral donde los miembros del grupo serán evaluados de manera oral  por parte de los tutores.

 

Programación de actividades

Presentación de la asignatura al grupo clase: explicación de la asignatura, sus características, asignación de grupos y resolución de dudas.

Primera sesión de tutoría de ABP1: presentación y debate de ABP1.

Segunda sesión de tutoría de ABP1: discusión sobre los contenidos de ABP1 trabajados por los estudiantes.

Sesión de cierre de ABP1 y presentación de ABP2: discusión final y conclusiones de ABP1. Presentación y debate de ABP2.

Entrega del trabajo de ABP1.

Segunda sesión de tutoría de ABP2: discusión sobre los contenidos de ABP2 trabajados por los estudiantes.

Sesión de cierre de ABP2 y autoevaluación del grupo: discusión final y conclusiones de ABP1. Autoevaluación de grupo.

Primera sesión de tutoría de ABP3. Presentación y debate de ABP3.

Exposición oral de ABP2 (sesión conjunta de todos los grupos).

Segunda sesión de tutoría de ABP3: discusión sobre los contenidos de ABP3 trabajados por los estudiantes.

Sesión de cierre de ABP3: discusión final y conclusiones de ABP3.

Evaluación del trabajo de ABP3.

Evaluación

Evaluación

La evaluación tendrá en cuenta las actividades siguientes:

- Evaluación continua (45%): Trabajo en grupo (presentación escrita), Trabajo en grupo (presentación oral), Trabajo en grupo (examen oral)

- Participación evaluada de manera continua (20%):

- Ensayo final (35% de la nota final): para superar la asignatura es necesario superar este ensayo final

Debido a que la asignatura es de evaluación continua no se establece convocatoria de recuperación en julio y los estudiantes que no superen la asignatura la deberán repetir.

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía y recursos didácticos

Todos aquellos que puedan relacionar conceptos biológicos


Curso Académico: 2022/23

3362 - Grado en Biología Humana

20334 - Biomedicina Integrada 1


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
336 - Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
3362 - Grado en Biología Humana
Asignatura:
20334 - Biomedicina Integrada 1
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán, Castellano
Prácticas: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 103: Castellano
Grupo 104: Catalán
Grupo 105: Castellano
Grupo 106: Castellano
Grupo 107: Catalán
Profesorado:
Andres Ozaita Mintegui, Marc Talló Parra, Ainoa Escrich Montañana, Araceli Bergada Martinez, Laura Vilà Valls, David Comas Martinez, Nuria Boada Centeno
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

Biomedicina integrada I (20334)

Titulación/estudio: grado en Biología Humana Curso: 1r Trimestre: 2n Número de créditos ECTS: 4 créditos Horas dedicación estudiante: 100 horas Lengua o lenguas de la docencia: Catalán / Castellano Profesorado: Mar Carrió, Núria B. Centeno, David Comas (coordinador), Elisabeth Moyano, Andrés Ozaita, Raul Sánchez, Erica Bianco, Nora Pérez.

Presentación de la asignatura

El plan de estudios del grado de  Biología Humana establece como uno de sus objetivos principales una formación integral de conocimiento biomédico, de manera que las distintas asignaturas que se cursan durante el grado no se consideren como materias estancas sin continuidad. Por este motivo, se incluyen un grupo de asignaturas bajo el nombre Biomedicina Integrada I, II, III, que se imparten durante los tres primeros cursos del grado de Biología Humana.

Biomedicina Integrada (BI) es la denominación de asignaturas destinadas a analizar las situaciones prototípicas de la biología humana de manera transversal, tanto de manera horizontal como vertical. Esto significa que los estudiantes tienen que alcanzar los objetivos educativos de las asignaturas correspondientes a su curso, pero también de cursos superiores e inferiores. Obviamente, esto implica que el grado se considere como un todo inseparable i no como una yuxtaposición de cuatro cursos. En otras palabras, los estudiantes tienen que comprender algunos conceptos que teóricamente corresponden a asignaturas de cursos superiores y, más adelante, volveran a conceptos de los primeros cursos que ya se habían alcanzado.

Estas asignatures pretenden también constituir un escenario para el desarrollo de competencias genéricas básicas, algunas de las cuales se tratarán en otras materias de manera implícita, pero que precisan de actividades especícicas como las que se llevarán a cabo en Biomedicina Integrada.

Competencias asociadas

Competencias a alcanzar

BI-I ha de suponer el inicio para alcanzar las competencias que se detallan a continuación, desde la base que todas serán desarrolladas en otras disciplinas del grado de biología humana. No obstante, se pretende que los estudiantes tengan un contacto precoz con situaciones contextualizadas de biomedicina y puedan ver su vertiente aplicada. Las principales competencias que se tienen que alcanzar en BI-I son::

- Reflexionar sobre la relación entre los conocimientos científicos que se cursan en el grado de Biología Humana y los elementos cotidianos

- Aprender a argumentar el conocimiento científico basado en evidencias

- Analizar e interpretar datos

- Comprender e interpretar críticamente textos científicos

- Aprender a gestionar dinámicas de trabajo de grupo

- Aprender a organizar el tiempo de trabajo personal

 

Contenidos

Contenidos

En el periodo docente los estudiantes tendrán que resolver tres casos que incluyen diferentes aspectos biológicos:

- Analizar la relación entre algunas enfermedades y la evolución humana.

- Identificar el carácter adaptativo de algunas estructuras biológicas.

- Identificar el carácter adaptativo de algunas relaciones entre especies.

- Relacionar los caracteres morfológicos y estructurales de un ser vivo con su fisiología.

- Conocer la morfología, la estructura y la función de los componentes celulares.

- Determinar las diferencias en la composición de los componentes de la célula animal y vegetal.

- Comprender que la manipulación genética no es un proceso nuevo, sino que siempre ha existido.

 

Metodología docente

Metodología

Definición de las actividades de evaluación:

1. Trabajo de grupo escrito donde se librará un trabajo de una extensión máxima de 10 páginas que refleje los puntos tratados del problema.

2. Trabajo de grupo con presentación oral de una duración máxima de 15 minutos, más el mismo tiempo para el debate con los tutores y otros compañeros.

3. Examen de grupo oral donde los miembros del grupo serán evaluados de manera oral  por parte de los tutores.

 

Programación de actividades

Presentación de la asignatura al grupo clase: explicación de la asignatura, sus características, asignación de grupos y resolución de dudas.

Primera sesión de tutoría de ABP1: presentación y debate de ABP1.

Segunda sesión de tutoría de ABP1: discusión sobre los contenidos de ABP1 trabajados por los estudiantes.

Sesión de cierre de ABP1 y presentación de ABP2: discusión final y conclusiones de ABP1. Presentación y debate de ABP2.

Entrega del trabajo de ABP1.

Segunda sesión de tutoría de ABP2: discusión sobre los contenidos de ABP2 trabajados por los estudiantes.

Sesión de cierre de ABP2 y autoevaluación del grupo: discusión final y conclusiones de ABP1. Autoevaluación de grupo.

Primera sesión de tutoría de ABP3. Presentación y debate de ABP3.

Exposición oral de ABP2 (sesión conjunta de todos los grupos).

Segunda sesión de tutoría de ABP3: discusión sobre los contenidos de ABP3 trabajados por los estudiantes.

Sesión de cierre de ABP3: discusión final y conclusiones de ABP3.

Evaluación del trabajo de ABP3.

Evaluación

Evaluación

La evaluación tendrá en cuenta las actividades siguientes:

- Evaluación continua (45%): Trabajo en grupo (presentación escrita), Trabajo en grupo (presentación oral), Trabajo en grupo (examen oral)

- Participación evaluada de manera continua (20%):

- Ensayo final (35% de la nota final): para superar la asignatura es necesario superar este ensayo final

Debido a que la asignatura es de evaluación continua no se establece convocatoria de recuperación en julio y los estudiantes que no superen la asignatura la deberán repetir.

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía y recursos didácticos

Todos aquellos que puedan relacionar conceptos biológicos