Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20034 - Història i Cultura de l'Àsia Oriental


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20034 - Història i Cultura de l'Àsia Oriental
Crèdits:
5.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Professorat:
Manuel Olle Rodriguez
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Introducció general a les bases històriques, geogràfiques i civilitzatòries del àmbits xinesos i estudi d’aspectes temàtics (lingüístics, literaris, artístics, filosòfics, etc.) i de períodes particularment significatius de la seva història, amb una atenció a les claus històriques i culturals que permeten entendre la Xina contemporània.

"És bo de saber quelcom dels costums dels diversos pobles per a jutjar dels nostres amb més encert i no creure que tot allò que és contrari a les nostres modes és ridícul i oposat a la raó, com solen fer els qui no han vist res." René Descartes, Discurs del mètode, traducció de Joaquim Xirau, Editorial Barcino, Barcelona, 1935.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

 • Competència en gestió i tractament crític de la informació procedent de diverses fonts.
 • Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
 • Aplicar raonaments de menes diferents i buscar explicacions multicausals per comprendre els fets històrics i avaluar-ne les conseqüències.
 • Comprendre i interpretar d’una manera raonada i pertinent textos escrits i discursos orals i d’altres documents (imatges, mapes, etc.) de caràcter acadèmic.
 • Justificar amb arguments consistents les pròpies opinions i defensar-les públicament, davant d’un públic expert o profà en la matèria.
 • Utilitzar les eines informàtiques, amb les seves corresponents aplicacions, necessàries per a l’activitat acadèmica i professional en les humanitats.
 • Identificar els fets més rellevants de la història antiga i moderna dels àmbits xinesos en el context de l’Àsia Oriental.
 • Conèixer els trets definidors de la llengua, la cultura, la literatura i el pensament xinès i el seu impacte a l’Àsia Oriental.
 • Reflexionar de forma crítica sobre esdeveniments i periodes significatius de la història xinesa.
 • Analitzar les causes i conseqüències dels fets històrics i culturals estudiats.
 • Entendre les perspectives històriques dels canvis que experimenta la Xina i l’Àsia Oriental en el context de la història global
 • Analitzar el procés de relacions i percepcions mútues entre la Xina i el món exterior, en especial amb els àmbits europeus i de l’Àsia Oriental.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

-Reflexionar sobre les dimensions geogràfiques i demogràfiques de l'impacte global xinès

-Reflexionar sobre aspectes referits a l'impacte del desenvolupament actual xinès en la sostenibilitat planetària

-L'assignatura no implicarà cap impressió ni transmissió de materials, treballs o exàmens en paper.

Prerequisits

L'assignatura s'impartirà en català. 

La llengua d'ús preferent en els debats dels fòrums virtuals de debat serà el català, sense que sigui d´ús obligatori.

Hi haurà materials i lectures en català, anglès i castellà.

 

Continguts

 A/ Coordenades bàsiques

 

 1. L’espai xinès

 

 1. Llengües i l’escriptures xineses

 

B/ Els fonaments de la civilització

 

 1. El confucianisme (Zhou)

 

 1. El taoisme (Regnes Combatents)

 

 1. El legisme i l’art de la guerra (Qin-Han)

 

C/ Cultura i poder a la Xina imperial

 

 1. Invents, tecnologia i concepcions del cos

 

 1. Les arts del lletrat: cal·ligrafia, literatura, pintura , música...(Tang-Song-Ming)

D/ La Xina moderna i contemporània

 

 1. De la Gran Divergència al segle dels tractats desiguals (Yuan-Ming-Qing-República)

 

 1. La Xina del segle XX

 

 1. La Xina del segle XXI

 

 1. Taiwan

 

 

 

 

Metodologia docent

-Cada sessió abordarà un dels temes del curs.  En cada sessió hi haurà una part expositiva i una part de preguntes o discussió.

-Cada tema del curs generarà una presentació (ppt) que es penjarà a l’aula global, i vindrà acompanyada per articles, documents o textos que en completaran la informació i la reflexió del tema.

-L’assignatura alternarà les sessions expositives amb la lectura crítica de textos, fonts primàries i secundàries en forma de sessions de seminari, i amb el debat i la reflexió sobre aspectes plantejats pels textos llegits. Per a poder seguir i participar activament en algunes sessions, caldrà prèviament haver llegit algun text.

 

-Tant als fòrums de debat com a les classes plenàrie i seminariss, les reflexions interculturals, socials i de sostenibilitat, com també les perspectives de gènere hi tindran una presència transversal.

 

 

6. fòrums de debat virtuals:

 

 

Debat 1: El gènere a la Xina: La situació de la dona a la xina tradicional fins ara,, el feminisme, experiència històrica LGTBIQ…  Cine Fòrum: “Ju Dou” & “Raise the Red Lantern” (Zhang Yimou)

 

Debat 2: La Xina digital i la Cultura de masses La Gran Muralla Virtual, la Sinosfera Virtual, el sistema de Crèdit Social, TV, Sèries, POP-Rock, Shanzhai, Soft power i pop, Propaganda oficial...

 

 

Procés de treball dels fòrums de debat

 

-Els fòrums formen part de l’avaluació continuada de l’assignatura.

-Els dos fòrums es concreten en dos debats online cadascun al llarg d'una setmana.

-L’objectiu dels debats dels fòrums és doble: (a) complementar les sessions expositives amb la discussió de textos i fonts primàries diverses projectades sobre realitats xineses actuals (b) estimular un procés de reflexió transversal sobre l’assignatura.

-Es penjaran a l’aula global materials per poder preparar les intervencions en els debats

-Els continguts dels debats no formen part de la matèria avaluable a l’examen final.

-Per cada fòrum caldrà generar un mínim de cinc textos- intervencions, tots ells de caràcter individual:

 

 1. Una ponència, informe o report inicial de 4.000-5.000 caràcters amb espais, que sorgeixi de la lectura d’articles o materials i -o del visionat dels films que es proporcionaran per preparar-los s’hauran de penjar a fòrum corresponent de l’aula global el dia abans de la celebració del seminari virtual: permetrà compartir amb els companys una informació contrastada, avaluada qualitativament i comentada sobre un aspecte concret del debat.
 2. Com a mínim 4 comentaris, preguntes o reflexions més breus (de mínim 500 cc amb espais) que sorgeixin de la lectura de les ponències-informes o reports dels companys, que s’escriuran en el fòrum al llarg dels set dies que durarà la part virtual del seminari.

 

Abans de l’inici del curs es publicaran instruccions concretes sobre el desenvolupament dels fòrums de debat.

 

Avaluació dels fòrums de debat

 

-Els fòrums representen un 30% de la nota.

-Aquest tram de nota no és recuperable.

-La participació virtual i el lliurament de tasques en els fòrums és obligatòria: és imprescindible i obligatori participar en tots els fòrums per poder puntuar en aquest tram de la nota. La no-participació injustificada en tots els fòrums de debat implica un zero en aquest 30% de la nota.

-Abans del dia de l’examen cada alumne haurà d’enviar una compilació indexada de totes les seves intervencions en els dos debats virtuals.

 

Avaluació

L’assignatura s’avalua en dos trams:

 

 1. Examen final (70%). L’examen constarà de 3 preguntes per desenvolupar en un text d’extensió màxima de 20-30 línies. Les questions de l’examen poden fer referència als continguts treballats en qualsevol de les sessions plenàries i les lectures obligatòries. No entraran preguntes referides als seminaris. Dues preguntes valdran 20 punts i una altra 30 punts. Les qüestions de l’examen poden ser formalment preguntes o comentaris de textos, d’imatges o de citacions. Qui no l’hagi superat el podrà tornar a fer a la fase de recuperació. L’examen es realitzarà de forma virtual a través del programari Questionaire i es podrà respondre en un temps màxim de tres hores.

 

 1. Fòrums Virtuals (30%). Aquest tram de nota no és recuperable.  La participació en els dos debats virtuals és obligatòria: és imprescindible i obligatori participar en els dos fòrums de debat per poder puntuar en aquest tram de la nota. La no-participació injustificada en tots els fòrums de debat s implica un zero en aquest 30% de la nota. Es tracta d’un procés col·lectiu de producció de coneixement i no és opcional no contribuir-hi. Abans del dia de l’examen cada alumne haurà d’enviar una compilació indexada de totes les seves intervencions als fòrums de debat.

 

Els criteris bàsics d’avaluació dels fòrums i de l’examen són:

 

 • Capacitat de reflectir els coneixements requerits.
 • Capacitat d’articular un discurs reflexiu, profund, transversal i matisat.
 • Aportació personal, crítica, comparativa i analítica dels continguts exposats.
 • Capacitat de redacció precisa, concisa i consistent dels continguts exposats.

 

Fase de recuperació

 

L’examen final serà recuperable pel mateix valor del 70% de la nota. En la fase de recuperació es conservarà inalterat el percentatge obtingut pels fòrums de debat (30%), que no són recuperables.

 

 "Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura."

Bibliografia i recursos d'informació

 • EBREY, Patricia Buckley (2009), Historia de China, Madrid, La Esfera de los Libros.
 • FAIRBANK, John King (1996), China: una nueva historia, Barcelona, Andrés Bello.
 • GERNET, Jacques (2005), El mundo chino, Barcelona, Crítica.
 • HANSEN, Valerie (2000), The Open Empire: A History of China to 1600, Nova York i Londres, Norton.
 • HOLCOMBE, Charles (2010), A History of East Asia: From the Origins of Civilization to the Twenty-First Century, Cambridge, Cambridge University Press.
 • RAWSKI, Thomas, LI, Lillian, eds. (1992), Chinese History in Economic Perspective, Berkeley, University of California Press.
 • ROPP, Paul. S., ed. (1990), Heritage of China. Contemporary Perspectives on Chinese Civilization, Berkeley, University of California Press.
 • ROSSABI, Morris (2014), A History of China, Chichester, Wiley Blackwell.
 • SCHIROKAUER, Conrad, BROWN, Miranda (2011), Breve historia de la civilización china, Barcelona, Edicions Bellaterra.
 • TWITCHETT, Denis, FAIRBANK, John King, eds. (1978– ), The Cambridge history of China, Cambridge, Cambridge University Press.

 

A l’aula presencial s’usaran suports de presentació audiovisual per explicitar referents de cultura material, cronologies, referents, peces d’art, mapes geogràfics i conceptuals etc.

 

L’assignatura comptarà amb l’Aula Global Moodle activa. En l’aula Global s’hi aniran penjant vídeos, presentacions, articles, enllaços, resums i materials complementaris per al seguiment de les sessions i per a la preparació dels seminaris i de les classes


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20034 - Història i Cultura de l'Àsia Oriental


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20034 - Història i Cultura de l'Àsia Oriental
Crèdits:
5.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Professorat:
Manuel Olle Rodriguez
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Introducció general a les bases històriques, geogràfiques i civilitzatòries del àmbits xinesos i estudi d’aspectes temàtics (lingüístics, literaris, artístics, filosòfics, etc.) i de períodes particularment significatius de la seva història, amb una atenció a les claus històriques i culturals que permeten entendre la Xina contemporània.

"És bo de saber quelcom dels costums dels diversos pobles per a jutjar dels nostres amb més encert i no creure que tot allò que és contrari a les nostres modes és ridícul i oposat a la raó, com solen fer els qui no han vist res." René Descartes, Discurs del mètode, traducció de Joaquim Xirau, Editorial Barcino, Barcelona, 1935.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

 • Competència en gestió i tractament crític de la informació procedent de diverses fonts.
 • Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
 • Aplicar raonaments de menes diferents i buscar explicacions multicausals per comprendre els fets històrics i avaluar-ne les conseqüències.
 • Comprendre i interpretar d’una manera raonada i pertinent textos escrits i discursos orals i d’altres documents (imatges, mapes, etc.) de caràcter acadèmic.
 • Justificar amb arguments consistents les pròpies opinions i defensar-les públicament, davant d’un públic expert o profà en la matèria.
 • Utilitzar les eines informàtiques, amb les seves corresponents aplicacions, necessàries per a l’activitat acadèmica i professional en les humanitats.
 • Identificar els fets més rellevants de la història antiga i moderna dels àmbits xinesos en el context de l’Àsia Oriental.
 • Conèixer els trets definidors de la llengua, la cultura, la literatura i el pensament xinès i el seu impacte a l’Àsia Oriental.
 • Reflexionar de forma crítica sobre esdeveniments i periodes significatius de la història xinesa.
 • Analitzar les causes i conseqüències dels fets històrics i culturals estudiats.
 • Entendre les perspectives històriques dels canvis que experimenta la Xina i l’Àsia Oriental en el context de la història global
 • Analitzar el procés de relacions i percepcions mútues entre la Xina i el món exterior, en especial amb els àmbits europeus i de l’Àsia Oriental.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

-Reflexionar sobre les dimensions geogràfiques i demogràfiques de l'impacte global xinès

-Reflexionar sobre aspectes referits a l'impacte del desenvolupament actual xinès en la sostenibilitat planetària

-L'assignatura no implicarà cap impressió ni transmissió de materials, treballs o exàmens en paper.

Prerequisits

L'assignatura s'impartirà en català. 

La llengua d'ús preferent en els debats dels fòrums virtuals de debat serà el català, sense que sigui d´ús obligatori.

Hi haurà materials i lectures en català, anglès i castellà.

 

Continguts

 A/ Coordenades bàsiques

 

 1. L’espai xinès

 

 1. Llengües i l’escriptures xineses

 

B/ Els fonaments de la civilització

 

 1. El confucianisme (Zhou)

 

 1. El taoisme (Regnes Combatents)

 

 1. El legisme i l’art de la guerra (Qin-Han)

 

C/ Cultura i poder a la Xina imperial

 

 1. Invents, tecnologia i concepcions del cos

 

 1. Les arts del lletrat: cal·ligrafia, literatura, pintura , música...(Tang-Song-Ming)

D/ La Xina moderna i contemporània

 

 1. De la Gran Divergència al segle dels tractats desiguals (Yuan-Ming-Qing-República)

 

 1. La Xina del segle XX

 

 1. La Xina del segle XXI

 

 1. Taiwan

 

 

 

 

Metodologia docent

-Cada sessió abordarà un dels temes del curs.  En cada sessió hi haurà una part expositiva i una part de preguntes o discussió.

-Cada tema del curs generarà una presentació (ppt) que es penjarà a l’aula global, i vindrà acompanyada per articles, documents o textos que en completaran la informació i la reflexió del tema.

-L’assignatura alternarà les sessions expositives amb la lectura crítica de textos, fonts primàries i secundàries en forma de sessions de seminari, i amb el debat i la reflexió sobre aspectes plantejats pels textos llegits. Per a poder seguir i participar activament en algunes sessions, caldrà prèviament haver llegit algun text.

 

-Tant als fòrums de debat com a les classes plenàrie i seminariss, les reflexions interculturals, socials i de sostenibilitat, com també les perspectives de gènere hi tindran una presència transversal.

 

 

6. fòrums de debat virtuals:

 

 

Debat 1: El gènere a la Xina: La situació de la dona a la xina tradicional fins ara,, el feminisme, experiència històrica LGTBIQ…  Cine Fòrum: “Ju Dou” & “Raise the Red Lantern” (Zhang Yimou)

 

Debat 2: La Xina digital i la Cultura de masses La Gran Muralla Virtual, la Sinosfera Virtual, el sistema de Crèdit Social, TV, Sèries, POP-Rock, Shanzhai, Soft power i pop, Propaganda oficial...

 

 

Procés de treball dels fòrums de debat

 

-Els fòrums formen part de l’avaluació continuada de l’assignatura.

-Els dos fòrums es concreten en dos debats online cadascun al llarg d'una setmana.

-L’objectiu dels debats dels fòrums és doble: (a) complementar les sessions expositives amb la discussió de textos i fonts primàries diverses projectades sobre realitats xineses actuals (b) estimular un procés de reflexió transversal sobre l’assignatura.

-Es penjaran a l’aula global materials per poder preparar les intervencions en els debats

-Els continguts dels debats no formen part de la matèria avaluable a l’examen final.

-Per cada fòrum caldrà generar un mínim de cinc textos- intervencions, tots ells de caràcter individual:

 

 1. Una ponència, informe o report inicial de 4.000-5.000 caràcters amb espais, que sorgeixi de la lectura d’articles o materials i -o del visionat dels films que es proporcionaran per preparar-los s’hauran de penjar a fòrum corresponent de l’aula global el dia abans de la celebració del seminari virtual: permetrà compartir amb els companys una informació contrastada, avaluada qualitativament i comentada sobre un aspecte concret del debat.
 2. Com a mínim 4 comentaris, preguntes o reflexions més breus (de mínim 500 cc amb espais) que sorgeixin de la lectura de les ponències-informes o reports dels companys, que s’escriuran en el fòrum al llarg dels set dies que durarà la part virtual del seminari.

 

Abans de l’inici del curs es publicaran instruccions concretes sobre el desenvolupament dels fòrums de debat.

 

Avaluació dels fòrums de debat

 

-Els fòrums representen un 30% de la nota.

-Aquest tram de nota no és recuperable.

-La participació virtual i el lliurament de tasques en els fòrums és obligatòria: és imprescindible i obligatori participar en tots els fòrums per poder puntuar en aquest tram de la nota. La no-participació injustificada en tots els fòrums de debat implica un zero en aquest 30% de la nota.

-Abans del dia de l’examen cada alumne haurà d’enviar una compilació indexada de totes les seves intervencions en els dos debats virtuals.

 

Avaluació

L’assignatura s’avalua en dos trams:

 

 1. Examen final (70%). L’examen constarà de 3 preguntes per desenvolupar en un text d’extensió màxima de 20-30 línies. Les questions de l’examen poden fer referència als continguts treballats en qualsevol de les sessions plenàries i les lectures obligatòries. No entraran preguntes referides als seminaris. Dues preguntes valdran 20 punts i una altra 30 punts. Les qüestions de l’examen poden ser formalment preguntes o comentaris de textos, d’imatges o de citacions. Qui no l’hagi superat el podrà tornar a fer a la fase de recuperació. L’examen es realitzarà de forma virtual a través del programari Questionaire i es podrà respondre en un temps màxim de tres hores.

 

 1. Fòrums Virtuals (30%). Aquest tram de nota no és recuperable.  La participació en els dos debats virtuals és obligatòria: és imprescindible i obligatori participar en els dos fòrums de debat per poder puntuar en aquest tram de la nota. La no-participació injustificada en tots els fòrums de debat s implica un zero en aquest 30% de la nota. Es tracta d’un procés col·lectiu de producció de coneixement i no és opcional no contribuir-hi. Abans del dia de l’examen cada alumne haurà d’enviar una compilació indexada de totes les seves intervencions als fòrums de debat.

 

Els criteris bàsics d’avaluació dels fòrums i de l’examen són:

 

 • Capacitat de reflectir els coneixements requerits.
 • Capacitat d’articular un discurs reflexiu, profund, transversal i matisat.
 • Aportació personal, crítica, comparativa i analítica dels continguts exposats.
 • Capacitat de redacció precisa, concisa i consistent dels continguts exposats.

 

Fase de recuperació

 

L’examen final serà recuperable pel mateix valor del 70% de la nota. En la fase de recuperació es conservarà inalterat el percentatge obtingut pels fòrums de debat (30%), que no són recuperables.

 

 "Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura."

Bibliografia i recursos d'informació

 • EBREY, Patricia Buckley (2009), Historia de China, Madrid, La Esfera de los Libros.
 • FAIRBANK, John King (1996), China: una nueva historia, Barcelona, Andrés Bello.
 • GERNET, Jacques (2005), El mundo chino, Barcelona, Crítica.
 • HANSEN, Valerie (2000), The Open Empire: A History of China to 1600, Nova York i Londres, Norton.
 • HOLCOMBE, Charles (2010), A History of East Asia: From the Origins of Civilization to the Twenty-First Century, Cambridge, Cambridge University Press.
 • RAWSKI, Thomas, LI, Lillian, eds. (1992), Chinese History in Economic Perspective, Berkeley, University of California Press.
 • ROPP, Paul. S., ed. (1990), Heritage of China. Contemporary Perspectives on Chinese Civilization, Berkeley, University of California Press.
 • ROSSABI, Morris (2014), A History of China, Chichester, Wiley Blackwell.
 • SCHIROKAUER, Conrad, BROWN, Miranda (2011), Breve historia de la civilización china, Barcelona, Edicions Bellaterra.
 • TWITCHETT, Denis, FAIRBANK, John King, eds. (1978– ), The Cambridge history of China, Cambridge, Cambridge University Press.

 

A l’aula presencial s’usaran suports de presentació audiovisual per explicitar referents de cultura material, cronologies, referents, peces d’art, mapes geogràfics i conceptuals etc.

 

L’assignatura comptarà amb l’Aula Global Moodle activa. En l’aula Global s’hi aniran penjant vídeos, presentacions, articles, enllaços, resums i materials complementaris per al seguiment de les sessions i per a la preparació dels seminaris i de les classes


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20034 - Història i Cultura de l'Àsia Oriental


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20034 - Història i Cultura de l'Àsia Oriental
Crèdits:
5.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Professorat:
Manuel Olle Rodriguez
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Introducció general a les bases històriques, geogràfiques i civilitzatòries del àmbits xinesos i estudi d’aspectes temàtics (lingüístics, literaris, artístics, filosòfics, etc.) i de períodes particularment significatius de la seva història, amb una atenció a les claus històriques i culturals que permeten entendre la Xina contemporània.

"És bo de saber quelcom dels costums dels diversos pobles per a jutjar dels nostres amb més encert i no creure que tot allò que és contrari a les nostres modes és ridícul i oposat a la raó, com solen fer els qui no han vist res." René Descartes, Discurs del mètode, traducció de Joaquim Xirau, Editorial Barcino, Barcelona, 1935.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

 • Competència en gestió i tractament crític de la informació procedent de diverses fonts.
 • Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
 • Aplicar raonaments de menes diferents i buscar explicacions multicausals per comprendre els fets històrics i avaluar-ne les conseqüències.
 • Comprendre i interpretar d’una manera raonada i pertinent textos escrits i discursos orals i d’altres documents (imatges, mapes, etc.) de caràcter acadèmic.
 • Justificar amb arguments consistents les pròpies opinions i defensar-les públicament, davant d’un públic expert o profà en la matèria.
 • Utilitzar les eines informàtiques, amb les seves corresponents aplicacions, necessàries per a l’activitat acadèmica i professional en les humanitats.
 • Identificar els fets més rellevants de la història antiga i moderna dels àmbits xinesos en el context de l’Àsia Oriental.
 • Conèixer els trets definidors de la llengua, la cultura, la literatura i el pensament xinès i el seu impacte a l’Àsia Oriental.
 • Reflexionar de forma crítica sobre esdeveniments i periodes significatius de la història xinesa.
 • Analitzar les causes i conseqüències dels fets històrics i culturals estudiats.
 • Entendre les perspectives històriques dels canvis que experimenta la Xina i l’Àsia Oriental en el context de la història global
 • Analitzar el procés de relacions i percepcions mútues entre la Xina i el món exterior, en especial amb els àmbits europeus i de l’Àsia Oriental.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

-Reflexionar sobre les dimensions geogràfiques i demogràfiques de l'impacte global xinès

-Reflexionar sobre aspectes referits a l'impacte del desenvolupament actual xinès en la sostenibilitat planetària

-L'assignatura no implicarà cap impressió ni transmissió de materials, treballs o exàmens en paper.

Prerequisits

L'assignatura s'impartirà en català. 

La llengua d'ús preferent en els debats dels fòrums virtuals de debat serà el català, sense que sigui d´ús obligatori.

Hi haurà materials i lectures en català, anglès i castellà.

 

Continguts

 A/ Coordenades bàsiques

 

 1. L’espai xinès

 

 1. Llengües i l’escriptures xineses

 

B/ Els fonaments de la civilització

 

 1. El confucianisme (Zhou)

 

 1. El taoisme (Regnes Combatents)

 

 1. El legisme i l’art de la guerra (Qin-Han)

 

C/ Cultura i poder a la Xina imperial

 

 1. Invents, tecnologia i concepcions del cos

 

 1. Les arts del lletrat: cal·ligrafia, literatura, pintura , música...(Tang-Song-Ming)

D/ La Xina moderna i contemporània

 

 1. De la Gran Divergència al segle dels tractats desiguals (Yuan-Ming-Qing-República)

 

 1. La Xina del segle XX

 

 1. La Xina del segle XXI

 

 1. Taiwan

 

 

 

 

Metodologia docent

-Cada sessió abordarà un dels temes del curs.  En cada sessió hi haurà una part expositiva i una part de preguntes o discussió.

-Cada tema del curs generarà una presentació (ppt) que es penjarà a l’aula global, i vindrà acompanyada per articles, documents o textos que en completaran la informació i la reflexió del tema.

-L’assignatura alternarà les sessions expositives amb la lectura crítica de textos, fonts primàries i secundàries en forma de sessions de seminari, i amb el debat i la reflexió sobre aspectes plantejats pels textos llegits. Per a poder seguir i participar activament en algunes sessions, caldrà prèviament haver llegit algun text.

 

-Tant als fòrums de debat com a les classes plenàrie i seminariss, les reflexions interculturals, socials i de sostenibilitat, com també les perspectives de gènere hi tindran una presència transversal.

 

 

6. fòrums de debat virtuals:

 

 

Debat 1: El gènere a la Xina: La situació de la dona a la xina tradicional fins ara,, el feminisme, experiència històrica LGTBIQ…  Cine Fòrum: “Ju Dou” & “Raise the Red Lantern” (Zhang Yimou)

 

Debat 2: La Xina digital i la Cultura de masses La Gran Muralla Virtual, la Sinosfera Virtual, el sistema de Crèdit Social, TV, Sèries, POP-Rock, Shanzhai, Soft power i pop, Propaganda oficial...

 

 

Procés de treball dels fòrums de debat

 

-Els fòrums formen part de l’avaluació continuada de l’assignatura.

-Els dos fòrums es concreten en dos debats online cadascun al llarg d'una setmana.

-L’objectiu dels debats dels fòrums és doble: (a) complementar les sessions expositives amb la discussió de textos i fonts primàries diverses projectades sobre realitats xineses actuals (b) estimular un procés de reflexió transversal sobre l’assignatura.

-Es penjaran a l’aula global materials per poder preparar les intervencions en els debats

-Els continguts dels debats no formen part de la matèria avaluable a l’examen final.

-Per cada fòrum caldrà generar un mínim de cinc textos- intervencions, tots ells de caràcter individual:

 

 1. Una ponència, informe o report inicial de 4.000-5.000 caràcters amb espais, que sorgeixi de la lectura d’articles o materials i -o del visionat dels films que es proporcionaran per preparar-los s’hauran de penjar a fòrum corresponent de l’aula global el dia abans de la celebració del seminari virtual: permetrà compartir amb els companys una informació contrastada, avaluada qualitativament i comentada sobre un aspecte concret del debat.
 2. Com a mínim 4 comentaris, preguntes o reflexions més breus (de mínim 500 cc amb espais) que sorgeixin de la lectura de les ponències-informes o reports dels companys, que s’escriuran en el fòrum al llarg dels set dies que durarà la part virtual del seminari.

 

Abans de l’inici del curs es publicaran instruccions concretes sobre el desenvolupament dels fòrums de debat.

 

Avaluació dels fòrums de debat

 

-Els fòrums representen un 30% de la nota.

-Aquest tram de nota no és recuperable.

-La participació virtual i el lliurament de tasques en els fòrums és obligatòria: és imprescindible i obligatori participar en tots els fòrums per poder puntuar en aquest tram de la nota. La no-participació injustificada en tots els fòrums de debat implica un zero en aquest 30% de la nota.

-Abans del dia de l’examen cada alumne haurà d’enviar una compilació indexada de totes les seves intervencions en els dos debats virtuals.

 

Avaluació

L’assignatura s’avalua en dos trams:

 

 1. Examen final (70%). L’examen constarà de 3 preguntes per desenvolupar en un text d’extensió màxima de 20-30 línies. Les questions de l’examen poden fer referència als continguts treballats en qualsevol de les sessions plenàries i les lectures obligatòries. No entraran preguntes referides als seminaris. Dues preguntes valdran 20 punts i una altra 30 punts. Les qüestions de l’examen poden ser formalment preguntes o comentaris de textos, d’imatges o de citacions. Qui no l’hagi superat el podrà tornar a fer a la fase de recuperació. L’examen es realitzarà de forma virtual a través del programari Questionaire i es podrà respondre en un temps màxim de tres hores.

 

 1. Fòrums Virtuals (30%). Aquest tram de nota no és recuperable.  La participació en els dos debats virtuals és obligatòria: és imprescindible i obligatori participar en els dos fòrums de debat per poder puntuar en aquest tram de la nota. La no-participació injustificada en tots els fòrums de debat s implica un zero en aquest 30% de la nota. Es tracta d’un procés col·lectiu de producció de coneixement i no és opcional no contribuir-hi. Abans del dia de l’examen cada alumne haurà d’enviar una compilació indexada de totes les seves intervencions als fòrums de debat.

 

Els criteris bàsics d’avaluació dels fòrums i de l’examen són:

 

 • Capacitat de reflectir els coneixements requerits.
 • Capacitat d’articular un discurs reflexiu, profund, transversal i matisat.
 • Aportació personal, crítica, comparativa i analítica dels continguts exposats.
 • Capacitat de redacció precisa, concisa i consistent dels continguts exposats.

 

Fase de recuperació

 

L’examen final serà recuperable pel mateix valor del 70% de la nota. En la fase de recuperació es conservarà inalterat el percentatge obtingut pels fòrums de debat (30%), que no són recuperables.

 

 "Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura."

Bibliografia i recursos d'informació

 • EBREY, Patricia Buckley (2009), Historia de China, Madrid, La Esfera de los Libros.
 • FAIRBANK, John King (1996), China: una nueva historia, Barcelona, Andrés Bello.
 • GERNET, Jacques (2005), El mundo chino, Barcelona, Crítica.
 • HANSEN, Valerie (2000), The Open Empire: A History of China to 1600, Nova York i Londres, Norton.
 • HOLCOMBE, Charles (2010), A History of East Asia: From the Origins of Civilization to the Twenty-First Century, Cambridge, Cambridge University Press.
 • RAWSKI, Thomas, LI, Lillian, eds. (1992), Chinese History in Economic Perspective, Berkeley, University of California Press.
 • ROPP, Paul. S., ed. (1990), Heritage of China. Contemporary Perspectives on Chinese Civilization, Berkeley, University of California Press.
 • ROSSABI, Morris (2014), A History of China, Chichester, Wiley Blackwell.
 • SCHIROKAUER, Conrad, BROWN, Miranda (2011), Breve historia de la civilización china, Barcelona, Edicions Bellaterra.
 • TWITCHETT, Denis, FAIRBANK, John King, eds. (1978– ), The Cambridge history of China, Cambridge, Cambridge University Press.

 

A l’aula presencial s’usaran suports de presentació audiovisual per explicitar referents de cultura material, cronologies, referents, peces d’art, mapes geogràfics i conceptuals etc.

 

L’assignatura comptarà amb l’Aula Global Moodle activa. En l’aula Global s’hi aniran penjant vídeos, presentacions, articles, enllaços, resums i materials complementaris per al seguiment de les sessions i per a la preparació dels seminaris i de les classes